Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių7
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė773193

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL LIETUVOS VAIRUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYKLŲ ASOCIACIJOS NARIŲ KOLEKTYVINIO SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

 

                      Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje 2010-04-06 gautas X ir kitų Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos narių, Antakalnio g. 52, Vilnius, kolektyvinis skundas dėl pareigūnų veiksmų.

                      Pareiškėjai piktinasi Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos vadovaujančių pareigūnų veiksmais, t. y. viršininko pavaduotojo R. Vilčinsko darbo  veiklos trūkumais.

 

II-III. TYRIMAS IR TYRIMO IŠVADOS

 

                      Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į tai, kad analogiškas skundas yra gautas ir ministerijoje,  kreipėsi į Susisiekimo ministrą E. Masiulį, prašydamas patikrinti skunde nurodytas aplinkybes, jas įvertinti, pateikiant visą turimą informaciją (dokumentus) dėl nurodytų nusiskundimų; taip pat prašyta paaiškinti, ar yra galimybė teigiamai spręsti pareiškėjams rūpimus klausimus dėl vadovaujančių pareigūnų darbo veiklos tobulinimo.

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1, 4 ir 6 punktuose nustatyta, kad Susisiekimo ministerija įgyvendina valstybės transporto politiką, nustato privalomus reikalavimus transporto veiklai vykdyti valstybės įmonėms, valstybės institucijoms bei asociacijoms, transporto infrastruktūros objektų valdytojams, transporto infrastruktūros objektų naudotojams bei pagal savo kompetenciją leidžia teisės aktus ir tiesiogiai ar per įgaliotas institucijas kontroliuoja, kaip šie aktai vykdomi.

Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 14 punktą, Susisiekimo ministerija ar jos įgaliotos institucijos nustato reikalavimus vairavimo instruktoriams ir mokymo įstaigoms bei teritorijoms, kuriose bus mokoma pradėti vairuoti motorinę transporto priemonę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 117 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 338 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų 6.4.5 ir 7.4 punktais, Susisiekimo ministerija organizuoja eismo dalyvių švietimą eismo saugumo klausimais; nustato vairuotojų pirminio mokymo tvarką, nustato pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo tvarką, <…> nustato reikalavimus vairavimo instruktoriams, mokymo įstaigoms ir teritorijoms, kuriose bus mokoma pradėti vairuoti motorinę transporto priemonę, bei turi teisę pagal kompetenciją kontroliuoti visų nuosavybės formų transporto subjektų veiklą (išskyrus ūkinę-komercinę), reikalauti šalinti nustatytus pažeidimus.

                      Seimo kontrolierius informuotas, kad Susisiekimo ministerija išnagrinėjo Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos 2010-03-16 raštą Nr. 299 „Dėl kontroliuojančios įstaigos pareigūnų netinkamo elgesio“.

                      Iš pateiktos informacijos matyti, kad Susisiekimo ministerijos specialistų nuomone, vairuotojų parengimo lygis turi tiesioginės įtakos avaringumo rodikliams. Lietuvoje 2001-2009 m. eismo įvykiuose žuvo 6004 žmonės ir 64819 buvo sužeista. Pareigūnai teigia, kad skaudžius eismo įvykių padarinius patiria kur kas daugiau žmonių, negu rodo statistika: po eismo įvykių neįgaliais tampa trigubai daugiau žmonių, negu žūsta jų metu. Ministro E. Masiulio nuomone, tai ne tik daugybė prarastų aktyvaus gyvenimo metų, bet ir sugriautų žmonių likimų.

                      Statistiniai duomenys rodo, kad Lietuvos avaringumo rodikliai pagal eismo įvykiuose  žuvusiųjų skaičių, tenkantį 1 mln. gyventojų, yra blogiausi tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių. Eismo įvykių statistinė analizė rodo, kad nuo 2001 metų Lietuvoje padaugėjo eismo įvykių dėl vairuotojų kaltės: nuo 70, 3 proc. (2001 m.) iki 75, 7 proc. (2007 m.). Dažniausiai eismo įvykių kaltininkai yra vairuotojai, kurių vairavimo stažas yra iki 2 m., dėl jų kaltės žūsta daugiausiai eismo dalyvių.

                      Seimo kontrolierius informuotas, kad Susisiekimo ministerija, būdama atsakinga už vairuotojų pirminį mokymą (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 9 punktas), privalo imtis visų priemonių, kad vairuotojų rengimas būtų aukštesnio lygio. Susisiekimo ministerija tobulinti vairuotojų rengimą įpareigoja ir šie faktai: Egzaminų laikymo statistika. VĮ „Regitra“ iš pirmo karto teorijos egzaminą išlaiko vidutiniškai apie 60 proc., o praktinio vairavimo egzaminą – apie 40 proc. vairavimo mokyklų parengtų mokinių. ES valstybėse teorijos egzaminą išlaiko apie 70 proc., o praktinio vairavimo egzaminą – apie 60 proc. mokinių; Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) informacija. STT pareigūnai, atlikę vairuotojų pirminio mokymo analizę, yra nustatę atvejų, kai asmenys, kurie siekia neteisėtu būdu gauti vairuotojo pažymėjimą, gali neteisėtai įsigyti tam tikslui reikalingą vairuotojų pirminio mokymo kursų baigimą liudijantį dokumentą. Tokie asmenys tiesiogiai ar per tarpininkus gali kreiptis į vairavimo mokyklos savininką, kuris už piniginį atlygį tokį dokumentą parūpina; Akivaizdūs vairavimo mokyklų veiklos trūkumai. Vairavimo mokyklų tikrinimų rezultatai rodo, kad kursų baigimo liudijimai išduodami mokiniams, nebaigusiems praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausiusiems mažiau kaip 80 proc. nustatyto teorijos kurso valandų; mokinių žinios ir įgūdžiai nevertinami ar neatliekamas galutinis vertinimas; mokiniai, neįgiję reikiamų kelių eismo taisyklių žinių ir nepatikrinus jų praktinio vairavimo įgūdžių, mokomi praktinio vairavimo keliuose (gatvėse); viršijamas per dieną leidžiamas mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo valandų skaičius; praktinio vairavimo mokymas neturint praktinio vairavimo apskaitos lapo ar jo neužpildžius;  mokoma su mokiniais nesudarius sutarčių; mokoma su kitos kategorijos transporto priemone, nei nustatyta, ar su transporto priemone, kuri neatitinka praktinio vairavimo egzaminui naudojamų transporto priemonių reikalavimų.

                      Susisiekimo ministerija, įvertinusi minėtus faktus, susijusius su vairuotojų rengimo problematika, siekdama iš esmės pagerinti vairuotojų rengimo kokybę, inicijavo teisės aktų projektų rengimą ir organizavo susitikimus su suinteresuotomis institucijomis. Valstybinės kelių transporto inspekcijos (toliau – Inspekcija) pareigūnai, kaip vieną iš savo 2009 m. veiklos prioritetų, numatė vairavimo mokyklų kontrolę. Susisiekimo ministerijos nuomone, Inspekcijos pareigūnams pavestos vairuotojų pirminio mokymo kontrolės funkcijos vykdomos tinkamai.

                      Seimo kontrolierius informuotas, kad siekiant objektyviai ištirti skundžiamą Inspekcijos pareigūno galimą tarnybinį nusižengimą, buvo sudaryta Tarnybinio nusižengimo tyrimo ir administracinės procedūros atlikimo komisija (toliau – Komisija).

                      Iš bylos tyrimui pateiktos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010-05-26 įsakymo Nr. 3B-91 „Dėl Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos skundo administracinės procedūros sprendimo“, Tarnybinio nusižengimo tyrimo ir administracinės procedūros atlikimo komisijos, sudarytos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010-04-27 įsakymu Nr. 2B-212, 2010-05-26 teikimą priimti administracinės procedūros sprendimą „Dėl Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos skundo dėl kontroliuojančios įstaigos pareigūno netinkamo elgesio“ ir Tarnybinio nusižengimo tyrimo ir administracinės procedūros atlikimo komisijos 2010-05-26 išvados Nr. 14B-278 matyti, kad įvertinusi visą tyrimo metu surinktą medžiagą, Komisija konstatavo, jog R. Vilčinskas savo veikloje vadovaujasi teisės aktų nuostatomis ir jas vykdo. Konkrečių faktų, patvirtinančių netinkamą minėto pareigūno funkcijų vykdymą nenustatyta, todėl R. Vilčinsko veiksmuose tarnybinio nusižengimo sudėties nenustatyta, o Inspekcijos veiklos teisinio reguliavimo tinkamumas nėra šio tarnybinio nusižengimo tyrimo objektas.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Bylos tyrimo metu skunde minimų pareigūnų veiksmuose biurokratizmo faktai nenustatyti, savo kompetencijos ribose bei vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų nuostatomis pastarieji vykdė tiesiogines savo funkcijas. Taip pat pažymėtina, kad vertinti pirmiau minėtosios Komisijos išvadų dėl R. Vilčinsko veiksmų, Seimo kontrolierius neturi galimybių, kadangi tai yra kolegialiai priimtas sprendimas, o pastarųjų vertinimui Seimo kontrolieriui nėra suteikti įgaliojimai.

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

                      Įvertinus pirmiau nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis LR Seimo kontrolierių įstatymo 22 str. 1 d. 2 p., n u s p r e n d ž i u:

                      X ir kitų Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos narių kolektyvinį skundą dėl pareigūnų veiksmų pripažinti nepagrįstu.

 

 

Seimo kontrolierius                                          Romas Valentukevičius

 

Vaiva Verbylaitė, 2665115

 
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2010/1-429
Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį