Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių18
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė776338

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBĄ

I. SKUNDO ESMĖ

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius (toliau vadinama – Seimo kontrolierius) gavo Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, atstovaujamos jos generalinio direktoriaus ... (toliau vadinama – pareiškėjas) skundą „[...] dėl konkurencijos tarybos nepagrįsto neveikimo“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

Pareiškėjas skunde nurodo, kad „Lietuvos verslo darbdavių konfederacija (LVDK, Pareiškėjas) 2012-05-31 kreipėsi į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą su skundu dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos Linava piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi primetant nesąžiningas TIR knygelių platinimo kainas. [...] Paskutinę termino, per kurį pagal įstatymą turėtų būti priimtas sprendimas pradėti tyrimą arba atsisakyti jį pradėti, dieną, t. y. 2012-07-02 LVDK faksu gavo Konkurencijos tarybos raštą Nr. (2.29-24)6V, kuriuo prašoma pateikti atsakymus į Konkurencijos tarybos rašte nurodytus klausimus [...]. LVDK pateikė atsakymus į Konkurencijos tarybos pateiktus klausimus 2012-07-16 nepaisant to, iki šiol konkurencijos taryba nėra priėmusi sprendimo dėl tyrimo pradėjimo, pagal skundą, gautą dar 2012 m. gegužės mėnesį [...].“

 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

 

         Seimo kontrolierius 2012-08-22 raštu Nr. 4D-2012/1-1235/3D-2767 kreipėsi į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą (toliau vadinama – Taryba), prašydamas pateikti išsamų, konkretų ir teisės aktais pagrįstą atsakymą į Seimo kontrolieriui pateiktą pareiškėjo skundą.

         Taryba 2012-09-18 (Seimo kontrolierių įstaigoje raštas gautas 2012-09-24) raštu Nr. (2.31-24) 6V-1981 pateikė Seimo kontrolieriaus prašomą informaciją.

         Seimo kontrolieriui išnagrinėjus skundo tyrimo metu surinktą medžiagą, buvo nustatyta, kad:

1.    Taryba 2012-05-31 gavo pareiškėjo skundą;

2.    reikalavimai pareiškimui dėl tyrimo pradėjimo yra išdėstyti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto Konkurencijos tarybos 2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 (toliau vadinama – Tarybos darbo reglamentas), 25–28 punktuose. Vadovaujantis minėtais punktais, pareiškėjas, teikdamas Tarybai prašymą dėl tyrimo pradėjimo, tokiame prašyme turi nurodyti tiek faktines aplinkybes, tiek ir tokias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, t. y. pateikti pakankamai įrodymais pagrįstų duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti galimą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau vadinama – KĮ) pažeidimą;

3.    Tarybos darbo reglamento 30 punkte nustatyta, kad, jeigu pateiktas pareiškimas neatitinka Tarybos darbo reglamento 24–28 punktuose nustatytų reikalavimų, ūkio subjektui nustatomas terminas, per kurį turi būti pašalinti pareiškimo trūkumai, ir tokiu atveju pareiškimo nagrinėjimo terminas, nustatytas KĮ 24 straipsnio 3 dalyje, pradedamas skaičiuoti, kai Tarybai pateikiamas pareiškimas, atitinkantis Tarybos darbo reglamento 24–28 punktų reikalavimus;

4.    pareiškėjo skundas ne visa apimtimi atitiko pareiškimui pradėti įstatymo pažeidimo tyrimą nustatytus reikalavimus. Skunde pareiškėjas nurodė, kad asociacija LINAVA yra nustačiusi nepagrįstai aukštas (nesąžiningas) ir diskriminuojančias Lietuvos vežėjus ES šalių narių vežėjų atžvilgiu TIR knygelių kainas, tačiau pateikė šių knygelių kainų palyginimą tik su trijų šalių, iš kurių viena, t. y. Baltarusija, nėra Europos Sąjungos narė, kainomis. Be to, pareiškėjas skunde nurodė, kad jam nesuprantama, kodėl TIR knygelių kaina yra diferencijuota tikriesiems asociacijos nariams ir kandidatams į asociacijos narius, tačiau nepateikė duomenų, pagrindžiančių, kad tokia diferenciacija galėtų būti nepagrįsta, nepateikė duomenų, ar Asociacija LINAVA yra nustačiusi kokias nors kliūtis kandidatams į asociacijos narius tapti tikraisiais asociacijos nariais. Pareiškėjas minėtame skunde nepateikė ir kitų aplinkybių bei jas patvirtinančių įrodymų, reikšmingų priimant Tarybos sprendimą atsisakyti pradėti tyrimą arba pradėti tyrimą;

5.    Taryba, atsižvelgdama į tai, kad skunde nurodytų duomenų nepakako priimti sprendimą dėl tyrimo pradėjimo ar atsisakymo pradėti tyrimą, vadovaudamasi Tarybos darbo reglamento 25 ir 30 punktais, 2012-07-02 raštu Nr. (2.29-24) 6V kreipėsi į pareiškėją, prašydama pašalinti skundo trūkumus, t. y. atsakyti į Tarybos rašte pateiktus klausimus. Prašymas pateikti papildomą informaciją pareiškėjui buvo pateiktas faksu;

6.    Taryba 2012-09-11 nutarimu Nr. 1S-122 pradėjo tyrimą dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA veiksmų platinant TIR knygeles atitikties KĮ 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams;

 

         Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Tarnybos pareigūnų veiksmuose, kuriuos skundžia pareiškėjas Seimo kontrolieriui, biurokratizmo ir (ar) piktnaudžiavimo nebuvo, todėl darytina išvada, kad pareiškėjo skundas „[...] dėl konkurencijos tarybos nepagrįsto neveikimo“ pripažintinas nepagrįstu.

 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 str. 1 d. 2 p. Seimo kontrolierius nusprendžia Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, atstovaujamos jos generalinio direktoriaus ..., skundą „[...] dėl konkurencijos tarybos nepagrįsto neveikimo“  atmesti.

 

 

Seimo kontrolierius                                          Romas Valentukevičius

 

Juras Taminskas, 8 706  65146
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2012/1-1235
Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį