Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių0
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė824551

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo uždarosios akcinės bendrovės „A“ (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėja), atstovaujamos direktoriaus X (toliau vadinama – Pareiškėjos atstovas), skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu.

2. Pareiškėja (Pareiškėjos atstovas) skunde nurodo:
2.1. „2020 m. kovo 25 d. Savivaldybės administracijoje užregistruotas Pareiškėjos prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą (reg. Nr. SRA-100-200325-08997), kuriuo prašoma leisti statyti penkis vienbučius ir penkis dvibučius gyvenamuosius namus adresu <...> (žemės sklypo kadastro Nr. <...>)“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „Paskutinioji išvada, pritarianti statybos projektui ir neturinti pastabų, gauta iš Savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus (inžinerinės) 2020 m. balandžio 9 d. – vėluojant patikrinti statybos projektą. Pritarianti statybos projektui išvada iš Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ gauta 2020 m. balandžio 1 d., o iš Savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus (architekto) statybos projektui 2020 m. balandžio 7 d. Nei vienas iš subjektų, tikrinančių statybos projektą, pastabų neturėjo ir pateiktam statybos projektui pritarė“;
2.3. „Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 17 p., bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 str. 13 d. reglamentuota, kad statybą leidžiantys dokumentai išduodami, jeigu statinio projektui pritarė visi privalėję pritarti subjektai, praėjus 3 d. d. po nustatyto statinio projekto patikrinimo termino ir tai užregistruojant IS „Info statyba“. Tai reiškia, kad statybą leidžiantys dokumentai turėjo būti išduoti ne vėliau kaip 2020 m. balandžio 14 d., tačiau statybą leidžiantis dokumentas Pareiškėjai neišduotas“;
2.4. „Savivaldybės administracija nepriimdama jokio sprendimo (išduoti ar neišduoti) statybos leidimą kartu apriboja Pareiškėjos galimybę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 str. 17 d. [...]. Tokiais veiksmais Savivaldybės administracija ne tik pažeidžia teisės aktais reglamentuotus statybos leidimo išdavimo terminus ir procedūras, bet ir pažeidžia konstitucinį teisinės valstybės principą“;
2.5. „Pareiškėja mano, kad Savivaldybės administracija nepriima sprendimo dėl statybos leidimo išdavinio, kadangi Pareiškėja kol kas nepasirašė paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai pinigais sutarties [...]. Pareiškėja nesutikdama su reikalavimu suteikti paramą 2020 m. balandžio 29 d. Savivaldybės administracijai pateikė reikalavimą nedelsiant išduoti statybos leidimą, kadangi statybos projektui pritarimai gauti, o parama teikiama savanoriškumo pagrindu ir nėra susijusi su statybos leidinio išdavimu. 2020 m. gegužės 21 d. Savivaldybės administracija į Pareiškėjos reikalavimą atsakė raštu Nr. A5J-/20 (2.14.3.8E-AD25), kuriame nurodo, kad Savivaldybės administracija išnagrinėjo Pareiškėjos paramos prašymą turtu ir šį prašymą atmetė, tačiau Pareiškėja neprašė Savivaldybės administracijos pakeisti paramos būdo iš pinigų į turtą ar atleisti nuo paramos teikimo, o reikalavo, kad statybos leidimas būtų išduotas nepaisant to, ar paramos sutartis yra pasirašyta ar ne. Pareiškėja gavusi šį Savivaldybės administracijos atsakymą, 2020-05-25 pateikė raštą Savivaldybės administracijai, kuriame atkreipė dėmesį, jog 2020-04-29 raštu buvo reikalauta išduoti statybos leidimą. Taip pat Pareiškėja į Savivaldybės administraciją kreipėsi raštu dėl statybos leidimo neišdavimo [...] ir 2020 m. balandžio 23 d. Savivaldybės administracija pateikdama atsakymą nurodė, kad buvo gautas pareiškėjos prašymas atleisti nuo paramos, tačiau [...] Pareiškėja tokio prašymo niekada neteikė“;
2.6. 2016 m. sausio 16 d. Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 „Dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir teikimo“ 2.5 p. nustatyta, kad atsisakymas pasirašyti paramos sutartį teisinių padarinių nesukelia, tačiau objektyvioje tikrovėje Pareiškėjai kyla neigiami padariniai, t. y. nepriimamas sprendimas išduoti ar neišduoti statybos leidimą, o statybos leidimo neišdavimas kiekvieną dieną Pareiškėjai atneša finansinius nuostolius, kadangi Pareiškėja negali pradėti statybų ir planuoti gyvenamųjų namų pardavimo.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolierės prašo: „pasiūlyti Savivaldybės administracijai nedelsiant priimti sprendimą dėl statybos leidimo išdavimo" Pareiškėjai.


TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, gavusi Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

5. Iš Savivaldybės pateiktos informacijos nustatyta:
5.1. „Nekilnojamojo turto rinkai augant sparčiau nei Savivaldybės galimybės skirti pakankamai lėšų socialinės infrastruktūros objektų, kurie būtini naujų miesto teritorijų plėtrai, išvystymui, Savivaldybės administracija tikisi glaudaus bendradarbiavimo su statytojais. Kviesdama privačius nekilnojamojo turto statytojus pasirašyti paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai sutartis ir taip sujungdama privačių nekilnojamojo turto statytojų bei Savivaldybės lėšas turi galimybę jas panaudoti spartesniam kompleksiniam naujai urbanizuojamų miesto teritorijų vystymui“;
5.2. Pareiškėjai „[...] neišreiškus noro prisidėti prie Vilniaus miesto infrastruktūros plėtros, [2020 m. birželio 15 d.] buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. <...> penkių vienbučių ir penkių dvibučių gyvenamųjų pastatų Vilniaus m. (sklypo kad. Nr. <...>) statybai.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“


Tyrimo išvados

7. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6 punkte, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą, konstatuotina:
7.1. Savivaldybės administracija Pareiškėjos skundo tyrimo metu, t. y. 2020 m. birželio 15 d., išdavė Pareiškėjai statybą leidžiantį dokumentą Nr. <...> penkių vienbučių ir penkių dvibučių gyvenamųjų pastatų Vilniaus m. (sklypo kad. Nr. <...>) statybai (pažymos 5.2 punktas);
7.2. Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 6 punktas).

8. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjos skundo tyrimo metu išdavė Pareiškėjai statybą leidžiantį dokumentą penkių vienbučių ir penkių dvibučių gyvenamųjų pastatų Vilniaus m. (sklypo kad. Nr. <...>) statybai, Pareiškėjos skundo tyrimas, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, nutrauktinas.


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:
UAB „A“ skundo, pasirašyto direktoriaus X, dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą, tyrimą nutraukti.


Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2020/2-756
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį