Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių71
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė824037

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Tuometis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Raimondas Šukys buvo <...> klubo „A“ (toliau vadinamas ir Pareiškėju) skundą, pasirašytą prezidento X (toliau vadinama – Pareiškėjo atstovas), dėl Jurbarko rajono savivaldybės (arba toliau – Savivaldybė) administracijos tarnautojų veiksmų (neveikimo), neskyrus <...> klubui „A“ finansavimo pagal neformalaus vaikų švietimo (toliau vadinama ir – NVŠ) programą, taip pat dėl galimo piktnaudžiavimo vykdant NVŠ programų stebėseną.

2. Pareiškėjo skunde, be kitų aplinkybių, buvo nurodyta:
2.1. „<...> klubo „A“ Neformalaus vaikų švietimo (toliau NVŠ) programai „<...> užsiėmimai“ [...] 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiams nebuvo skirtas finansavimas dėl laiku nepateikto mano prašymo finansavimui Jurbarko r. savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Z. T. [pastaba: asmens duomenys neskelbtini] (atsakingai už NVŠ programų įgyvendinimą ir stebėseną)“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „Kad reikalingas NVŠ teikėjams papildomas prašymas buvo paskelbta Jurbarko r. sav. portale www.jurbarkas.lt [...]. Pažymėtina, kad mano NVŠ programa Jurbarko r. Tarybos buvo akredituota visiems 2016 metams ir užregistruota KTPRR registre [pastaba: Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras] [...], sutartys su moksleivių tėvais buvo pasirašytos iki 2017 m., sąrašai užregistruoti „Mokinių Registre“ [MR], sutartis su Jurbarko r. sav. administracija taip pat buvo pasirašyta iki 2017 m. [...]“;
2.3. „Kad reikalingas bus papildomas prašymas finansavimui, informuotas vyriausios specialistės Z. T. nebuvau nei raštu, nei telefonu. Nurodymo, kad reikia sekti informaciją NVŠ teikėjams Jurbarko r. sav. portale, taip pat jokia forma nebuvo. Be to, atkreipiu dėmesį į sveiko proto nesuvokiamą vienos dienos prašymų priėmimo terminą [...]“;
2.4. „Manau, kad Jurbarko r. savivaldybės vyresniosios specialistės Z. T. galimi asmeniškumai (darau prielaidą dėl mano kreipimosi į NVŠ teikėjus [...]), ar nekompetencija žlugdo NVŠ valstybines programas, pažeidžia mano teisę – galimybes suteikti kokybišką paslaugą moksleiviams“;
2.5. „Jurbarko r. savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto skyrius 2017 metų NVŠ programas įgyvendina nuo vasario mėnesio, kai tuo tarpu kitose savivaldybėse (pvz., Vilniaus [...]) nuo sausio. Visų savivaldybių NVŠ teikėjų programų veikla suorentuota į mokslo metus, todėl paminėtos aplinkybės galimai pažeidžia teisę į kokybišką programų vykdymą Jurbarko r. sav. NVŠ programų teikėjams (planuojant užsiėmimus, renginius, varžybas, išvykas ir t. t.)“;
2.6. „Kreipiausi raštu į Jurbarko r. savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių dėl finansavimo mano programos. Atsakymas buvo neigiamas: „savivaldybės administracija neturi galimybių papildomo finansavimo programos vykdymui“ (2016-11-14 Nr. T72-345)“;
2.7. „[...] norisi aiškumo dėl NVŠ lėšų. Jeigu jos liko nepanaudotos, tai kodėl negalima skirti ir pavėlavus (juk NVŠ programų vykdymas sustojęs nebuvo). Norėtųsi žinoti, ar nebuvo lėšos panaudotos ne pagal paskirtį“;
2.8. „[...] gavome paklausimą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios skautininkės I. Ž. [pastaba: asmens duomenys neskelbtini] dėl Jurbarko r. savivaldybės vyriausios specialistės Z. T., vykdančios NVŠ programų stebėseną Jurbarko rajono savivaldybėje [...]. Konkrečiai, ar buvo tikrinama mano programos veikla 2016 m. gegužės 11 d. nuo 16.30 val. iki 18.00 val., ir 2016 m. gegužės 22 d. (sekmadienį) nuo 9.00 val. iki 18 val. pagal Jurbarko r. sav. administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. P11-229 [...]. Raštu atsakiau [...], kad nei minėtais laikais (o gegužės 22 d. dalyvavimo planuotų varžybų Vilniuje aplamai nebuvo), nei kitu metu stebėseną vykdanti valstybės tarnautoja mano programos užsiėmimų vedimo netikrino, jos nemačiau nei aš, nei mano 20-imt užsiėmimuose dalyvaujančių moksleivių. Patikrinimo protokolų nesu nei gavęs, nei pasirašęs.“

3. Skunde Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašė:
3.1. „Įvertinti, atsakingų valstybės tarnautojų už valstybinės NVŠ programos įgyvendinimą, veiklą. Esant pažeidimams (ar nesant etikos, teisingumo, geranoriškumo–pozityvumo), atsakyti pagal įstatymus“;
3.2. „Ar teisėtai NVŠ programų finansavimas Jurbarko r. savivaldybėje vykdomas nuo vasario mėnesio, o ne nuo sausio (Ir jeigu čia atsakingų valstybės tarnautojų aplaidumo, ar neveikimo rezultatas, įvertinti).“

4. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. XIII-1508 Milda Vainiutė buvo paskirta Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti, Seimo kontrolieriaus R. Šukio pradėtą tyrimą dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių atliko ir tyrimo išvadas dėl jo teikia Seimo kontrolierė M. Vainiutė.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Kartu su skundu Pareiškėjas taip pat pateikė:
5.1. ištrauką iš Savivaldybės internetinio tinklalapio www.jurbarkas.lt, kuriame 2016 m. rugpjūčio 30 d. buvo publikuotas skelbimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, jog „[...] Švietimo teikėjai, kurių programos akredituotos ir bus tęsiamos 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais, teikia prašymą Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (iki 2016 m. rugsėjo 1 d.) dėl programos įgyvendinimo rugsėjo–gruodžio mėnesį. Iki 2016 m. rugsėjo 8 d. komplektuoja mokinių grupes (pasirašo sutartis su tėvais, juos užregistruoja MR, pateikia pasirašytus sąrašus iš MR) sąrašus pateikia savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistui. [...]“;
5.2. išrašą iš Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau vadinama ir KTPRR), patvirtinantį, kad <...> klubo „A“ veikla buvo akredituota
nuo 2016 m. vasario 10 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. ir nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.;
5.3. elektroninio susirašinėjimo tarp Pareiškėjo atstovo ir Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Z. T. išrašus, vienu iš kurių (2016 m. lapkričio 2 d.) Pareiškėjo atstovas buvo informuotas, jog „[...] žinutė kviečiant Neformaliojo švietimo teikėjus teikti prašymus dėl programos vykdymo rugsėjo–gruodžio mėnesiais buvo skelbta savivaldybės internetiniame portale. Apgailestauju, kad jos laiku nepastebėjote ir nepateikėte prašymo. Jeigu bus skirtas finansavimas 2017 m. kviečiame teikti programą akreditacijai ir, jeigu, programa bus akredituota galėsite ją vykdyti. Apie kvietimą dalyvauti Neformaliojo švietimo programų akreditacijoje skelbsime savivaldybės puslapyje. [...].“

6. Seimo kontrolierius dėl informacijos, susijusios su Pareiškėjo skunde nurodytomis aplinkybėmis, bei ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją, be kita ko, prašydamas skundžiamos institucijos nurodyti: kokio (-ių) teisės akto (-ų) nuostatų pagrindu ir kokiu tikslu neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurių programos jau buvo akredituotos (tarp jų, ir Pareiškėjo), pagal Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. kvietimą, turėjo iki 2016 m. rugsėjo 1 d. pateikti papildomą prašymą dėl programos įgyvendinimo rugsėjo–gruodžio mėnesiais; informuoti, kiek Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. O1-134 akredituotų programų nebebuvo vykdoma 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais, nes NVŠ teikėjai nepateikė prašymų dėl tolesnio programos įgyvendinimo; paaiškinti, ar Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. O1-134 VNŠ programų sąrašas buvo patvirtintas visiems 2016 metams, ar tik konkrečiam 2016 ųjų metų laikotarpiui; informuoti, kokiam laikotarpiui Savivaldybėje yra akredituojamos NVŠ programos; nurodyti, ar su NVŠ teikėjais, kurie Savivaldybei iki 2016 m. rugsėjo 1 d. pateikė prašymus dėl programų vykdymo 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais, buvo pasirašomos naujos NVŠ programos vykdymo ir finansavimo sutartys arba papildomi susitarimai; nurodyti, kokiems (kalendoriniams ar mokslo) metams yra pasirašomos sutartys tarp Savivaldybės ir NVŠ teikėjų; patvirtinti arba paneigti aplinkybę, kad informacija NVŠ teikėjams apie Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. kvietimą iki 2016 m. rugsėjo 1 d. pateikti prašymus dėl programos įgyvendinimo 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais buvo paskelbta tik Savivaldybės internetiniame tinklalapyje, ar NVŠ teikėjai apie privalomus pateikti prašymus nebuvo informuoti kitokiais būdais (telefonu, el. laiškais ar kt.); paaiškinti, kodėl Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. kvietime NVŠ teikėjų prašymams pateikti nustatytas tik vienos dienos terminas, t. y. iki 2016 m. rugsėjo 1 d.; paaiškinti, kodėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 7 d. įsakyme Nr. O1-1235 „Dėl lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti paskirstymo“ nurodyta, jog vadovaujamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. O1-134 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“, kuriuo Pareiškėjo NVŠ programa buvo akredituota ir numatytas jai skirti finansavimas, tačiau nei Pareiškėjui, nei kai kuriems kitiems NVŠ teikėjams NVŠ lėšos nebuvo paskirstytos; informuoti, kodėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. O1-1235 lėšos NVŠ teikėjams buvo paskirstytos tik dviem mėnesiams, t. y. rugsėjo ir spalio mėn.; nurodyti, ar buvo panaudota Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. O1-1235 palikta nepaskirstyta NVŠ finansavimui skirta 20465 Eur suma; informuoti, ar Savivaldybė turėjo grąžinti į valstybės biudžetą 2016 metais skirtas ir nepanaudotas NVŠ lėšas, kaip tai nustatyta Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 31 punkte; pateikti institucijos nuomonę, ar 2016 metais Savivaldybė įgyvendino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo nuostatas dėl siekio savivaldybėms maksimaliai užtikrinti NVŠ programų įvairovę ir prieinamumą; informuoti, kokiu Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašo 8 punkto pagrindu ir tikslu buvo numatyta atlikti Pareiškėjo vykdomos NVŠ programos stebėseną, kaip tai buvo pavesta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. P11-299; paaiškinti Pareiškėjo skunde nurodytą aplinkybę, jog Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Z. T. galimai neatliko Pareiškėjo vykdytos VNŠ programos stebėsenos, nes ši tarnautoja į pagal programą vykdomus užsiėmimus net nebuvo atvykusi, kaip to reikalauja Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašo 10 punktas.

7. Savivaldybės administracija, atsakydama į Seimo kontrolieriaus paklausimą, pateikė paaiškinimus dėl Pareiškėjo skundo aplinkybių, be kita ko, nurodydama:
7.1. „Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu
Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas), 27 punkte nurodyta, kad Savivaldybė naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, vykdo NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną savo nustatyta tvarka, užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. OI-230 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ [...] sudaryta komisija (toliau – Neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo komisija), kuri skirsto lėšas neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti Jurbarko rajone. Jurbarko rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo komisijos darbo reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 01-230 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“, 4 punkte nustatyta, kad neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo komisijos posėdžius organizuoja ir medžiagą jiems teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, atsižvelgdamas į švietimo teikėjų pateiktus mokinių sąrašus.
Savivaldybės administracija informuoja, kad Neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo komisija 2016 m. kovo 2 d. nusprendė skirti lėšas neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti I ir II ketvirtį, t. y. iki 2016 m. gegužės 31 d. Tai matyti iš Neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo komisijos 2016 m. kovo 3 d. protokolo Nr. SS10-13 1 priedo [...]. Neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti lėšos skirtos buvo iki 2016 m. gegužės 31 d., kadangi baigiasi mokslo metai ir keičiasi mokinių skaičius, klasės, kai kurie mokiniai keičia mokyklas, o Savivaldybės administracija turi užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programų priežiūrą, užtikrinti lėšų panaudojimą pagal paskirtį, atsižvelgti į pateiktus mokinių sąrašus ir t. t.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės administracija su kiekvienu NVŠ teikėju sudarė sutartis dėl lėšų skyrimo NVŠ programai įgyvendinti. Kiekvienoje sutartyje buvo skirtos lėšos tik I ir II ketvirčio nurodytoms NVŠ veikloms vykdyti.
2016 m. kovo 9 d. Savivaldybės administracijos organizuotame pasitarime su NVŠ teikėjais buvo pateikta visa informacija, kad NVŠ teikėjai, kurių programos akredituotos ir bus tęsiamos
2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais, turės pateikti prašymą Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (iki 2016 m. rugsėjo l d.) dėl programos įgyvendinimo rugsėjo–gruodžio mėnesį, kadangi baigiasi mokslo metai ir pagal NVŠ teikėjų prie pasirašytos Sutarties pateiktus Užsiėmimų grafikus veiklos suplanuotos tik iki 2016 m. gegužės 31 d.“
7.2. „[...] iš Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų, sąrašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. O1-134 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“, vienintelė programa, kuri nebuvo vykdoma, nes nepateikė prašymo dėl tolimesnio programos įgyvendinimo, buvo <...> klubas „A“.“
7.3. „Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. O1-134 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“ NVŠ programų sąrašas buvo patvirtintas 2016 m., tačiau pažymėtina, kad akredituojamas tik prašyme nurodytam terminui [...]. Taip pat Savivaldybės administracija nori atkreipti dėmesį į tai, kad finansavimas iš Vaikų, jaunimo ir suaugusių ugdymo programos mokinio krepšelio lėšų buvo skirtas I pusmečiui.“
7.4. „Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 22 punkte yra nurodyta, kad NVŠ programa Savivaldybės nustatyta tvarka teikiama vertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai NVŠ programų vertinimo komisijai, kuri nustato, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. O1-110 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos sutarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ buvo sudaryta komisija (toliau – NVŠ programų atitikties reikalavimams vertinimo komisija) [...]. Pažymėtina, kad NVŠ programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijai kiekvienas NVŠ teikėjas, norintis vykdyti NVŠ programą, teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą, kuri yra nurodyta Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pirmame priede. NVŠ teikėjas, teikdamas NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą, turi nurodyti, kokiam laikotarpiui vykdys NVŠ programą. Atsižvelgdama į NVŠ teikėjo nurodytą NVŠ programos vykdymo laikotarpį NVŠ programų atitikties reikalavimams vertinimo komisija tokiam laikotarpiui ir akredituoja NVŠ programą.“
7.5. „Savivaldybės administracija su visais NVŠ teikėjais, kurie Savivaldybės administracijai pateikė prašymus dėl NVŠ programos įgyvendinimo rugsėjo–gruodžio mėnesį, 2016 m. rugsėjo 15 d. pasirašė naujas sutartis [...].“
7.6. „Neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo komisija 2016 m. kovo 2 d. nusprendė skirti lėšas neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti I ir II ketvirtį, t. y. iki 2016 m. gegužės 31 d. Savivaldybės administracija paaiškina, kad Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. O1-247 „Dėl lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti paskirstymo“ [...] Savivaldybės administracijos direktorė paskirstė I ir II ketvirčiui Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšas neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. O1-247 „Dėl lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti paskirstymo“, sudarė su NVŠ teikėjais sutartis. Kiekvienas NVŠ teikėjas įsipareigojo įgyvendinti NVŠ programą, naudodamas lėšas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą lėšų sąmatą, kuri yra neatsiejama sutarties dalis, o Savivaldybės administracija įsipareigojo kiekvienam NVŠ teikėjui pervesti Sutartyje nurodytas lėšas NVŠ programai vykdyti. Su kiekvienu NVŠ teikėju Sutartis galiojo skirtingą laikotarpį, t. y. galiojo iki visiško atsiskaitymo už skirtų lėšų panaudojimą, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. sausio 2 d. Savivaldybės administracija paaiškina, kad kiekvienas NVŠ teikėjas prie sutarties buvo pateikęs Užsiėmimų grafiką, kuriame buvo nurodytos veiklos I ir II ketvirčiui. Kai kiekvieno atskiro NVŠ teikėjo NVŠ programa pasibaigė ir Savivaldybės administracija pervedė sutartyje nurodytas lėšas, Sutartis nustojo galioti.“
7.7. „[...] 2016 m. kovo 9 d. Savivaldybės administracijos organizuotame pasitarime su NVŠ teikėjais buvo pateikta visa informacija, kad NVŠ teikėjai, kurių programos akredituotos ir bus tęsiamos 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais, turės pateikti prašymą Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (iki 2016 m. rugsėjo l d.) dėl programos įgyvendinimo rugsėjo–gruodžio mėnesį. Pažymėtina, kad NVŠ teikėjai, būdami sutarties šalimi, taip pat žinojo sutarties sąlygas, kad sutartyje skirtos lėšos buvo tik I ir II ketvirčio NVŠ veikloms įgyvendinti, taip pat kad užsiėmimai planuojami tik iki 2016 m. gegužės 31 d. ir kad sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, tai yra, iki veiklų užbaigimo ir atsiskaitymo už jas.“
7.8. „Savivaldybės administracija 2016 m. kovo 9 d. visus NVŠ teikėjus, kurių NVŠ programos buvo akredituotos, informavo, kad jie turės pateikti prašymą dėl programos įgyvendinimo rugsėjo–gruodžio mėnesį. Taip pat kiekvienas NVŠ teikėjas buvo pasirašęs sutartį, kuri galiojo iki tol, kol Savivaldybės administracija atsiskaitys su NVŠ teikėju. Kadangi NVŠ teikėjų Užsiėmimų grafike veiklos buvo planuojamos iki 2016 m. gegužės 31 d., NVŠ teikėjai žinojo, kad sutartys nustojo galioti ir kad reikalinga teikti prašymą dėl programos įgyvendinimo rugsėjo–gruodžio mėnesį ir sudaryti naujas sutartis.
Savivaldybės administracija 2016 m. rugpjūčio 30 d. tik dar kartą pateikė priminimą, kad kiekvienas NVŠ teikėjas, kurių programa buvo akredituota ir bus tęsiama 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais, turi pateikti prašymą.“
7.9. „Savivaldybės administracija priimdama sprendimą vadovavosi Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. O1-134 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“, kadangi paskirstė lėšas NVŠ teikėjams, kurių veiklos buvo akredituotos 2016 m. Negavus Pareiškėjo prašymo vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programą 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais ir naujo veiklų Užsiėmimų grafiko bei nesudarius naujos sutarties, Savivaldybės administracija neturėjo galimybių skirti papildomo finansavimo užsiėmimų vykdymui.“
7.10. „Savivaldybės administracija, norėdama užtikrinti lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, taip pat norėdama užtikrinti lėšų įsisavinimą, siekdama maksimaliai užtikrinti NVŠ programų įvairovę ir prieinamumą, skyrė lėšas tik dviem mėnesiams.“
7.11. „[…] buvo panaudotas nepaskirstytas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų rezervas neformaliajam vaikų švietimui finansuoti (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. O1-1444 „Dėl lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti paskirstymo“ [...].“
7.12. „Savivaldybės administracija neturėjo grąžinti į valstybės biudžetą 2016 m. skirtas ir nepanaudotas NVŠ lėšas, kadangi Savivaldybės administracija nebuvo gavusi visų Jurbarko rajonui skirtų NVŠ lėšų. Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija kiekvieną mėnesį turėdavo teikti Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų poreikio paraiškas Lietuvos neformaliojo švietimo centrui nurodant NVŠ teikėjų vaikų skaičių ir skiriamas sumas NVŠ programos įgyvendinimui [...].“
7.13. „Savivaldybės administracijos nuomone, pagal galimybes ir NVŠ teikėjų pateiktas programas akreditacijai Savivaldybė užtikrino NVŠ programų įvairovę ir prieinamumą. Pagal NVŠ teikėjų pateiktas programas akreditacijai NVŠ programų buvo įvairių krypčių (teatro, dailės, sporto, techninės kūrybos, pilietiškumo ugdymo, keramikos). Taip pat pažymėtina, kad neformalus švietimas Jurbarko rajone vykdomas ir bendrojo ugdymo mokyklose, kur taip pat vykdomos tokios NVŠ programos kaip lengvoji ir sunkioji atletika, dziudo.“
7.14. „Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 27 punkte nurodyta, kad Savivaldybė naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, vykdo NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną savo nustatyta tvarka, užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą, įgyvendindama šią Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo nuostatą Savivaldybės administracija stebėseną atlieka vadovaudamasi Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. O1-312 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Stebėsenos aprašas) [...]. Stebėsenos aprašo
6 punkte nurodyta, kad stebėsenos paskirtis – atlikti neformaliojo vaikų švietimo programų stebėseną ir (į)vertinti jų kokybę. [...]
Savivaldybės administracija paaiškina, kad Stebėsenos aprašo 8 punkte nurodyta, kad stebėsena vykdoma: 8.1. stebint ir analizuojant Vykdytojo pateiktus duomenis, dokumentus ir informaciją; 8.2. stebint neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimą vietoje. Pažymėtina, kad Stebėsenos aprašo 10 punkte nurodyta, kad Programos įgyvendinimo stebėseną atliekama Specialistui nuvykus į Programos įgyvendinimo vietą. Lankymo metu fiksuojama, ar vykdytojo atitikties nustatymo ir Programos atitikties reikalavimams paraiškoje nurodyti (deklaruoti) dalykai atitinka faktą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracija yra atsakinga už NVŠ lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį ir turi imtis visų reikalingų priemonių tam atlikti, t. y. turi vykdyti stebėseną norėdama užtikrinti programos vykdymo kokybę.“
7.15. „2016 m. kovo l d. sutarties Nr. G4-43 esančiame NVŠ programos „<...> užsiėmimai“ užsiėmimų grafike (toliau – Užsiėmimų grafikas) nurodyta, kad užsiėmimai 2016 m. gegužės mėnesį vyks 2016 m. gegužės 4 d., 2016 m. gegužės 5 d., 2016 m. gegužės 11 d., 2016 m. gegužės 22 d.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. P11-299 „Dėl Z. T. viršvalandinio darbo ir darbo poilsio dienomis“ [...] Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei buvo pavesta vykdyti neplanines patikras, t. y. dirbti, vykdant neformaliojo vaikų švietimo programų stebėseną Jurbarko rajone 2016 m. gegužės 11 d. nuo 16.30 val. iki 18 val. ir 2016 m. gegužės 22 d. (sekmadienį) nuo 9 val. iki 18 val. stebint <...> klubo programą „A“.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 11 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdydama stebėseną nustatė, kad Smalininkų TVM, <...>, užsiėmimai nevyko. Užsiėmimų grafikas nebuvo pakeistas, taip pat nebuvo pateikta jokia informacija apie tai, kad užsiėmimai nebus vykdomi. Pažymėtina, kad buvo užpildytas Stebėsenos aprašo 2 priedas (Neformaliojo vaikų švietimo programos lankymo forma) [...].
2016 m. gegužės 22 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdydama stebėseną, nustatė, kad 9 val. atvykus adresu <...>, nebuvo jokių vaikų ir vadovo. Pažymėtina, kad buvo užpildytas Stebėsenos aprašo 2 priedas (Neformaliojo vaikų švietimo programos lankymo forma) [...].
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Z. T. informavo Pareiškėją žodžiu, kad vykdė neplanines patikras ir kad buvo užpildyti Stebėsenos aprašo 2 priedai (Neformaliojo vaikų švietimo programos lankymo forma).
Savivaldybės administracija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Pareiškėjas pagal Sutarties 6.4 punktą įsipareigojo pildyti mokinių lankomumo žurnalą ir, pasibaigus programos vykdymui, jo kopiją pateikti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Pažymėtina, kad pagal pateiktą lankomumo žurnalą veiklos, turėjusios vykti 2016 m. gegužės 11 d. ir 2016 m. gegužės 22 d., nebuvo įtrauktos. Visa tai tik įrodo, kad užsiėmimai, turėję vykti pagal prie sutarties pridėtą Užsiėmimų grafiką, nevyko [...].“

8. Iš kartu su Savivaldybės administracijos paaiškinimais pateiktų dokumentų bei tyrimo metu surinktos kitos informacijos taip pat nustatyta:
8.1. Pareiškėjo Savivaldybės administracijai 2016 m. vasario 1 d. pateiktoje Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškoje (reg. Nr. ŠS9-24) buvo nurodyta, jog ketina vykdyti NVŠ programą „<...> užsiėmimai“, kurios trukmė 9 mėn. (<...> treniruotės Smalininkų TVM spec. skyriaus vaikams) ir 6 mėn. (<...> treniruotės <...> mokyklos mokiniams);
8.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. O1-134 patvirtintame Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų, sąraše buvo nurodyti šveitimo teikėjai, jų vykdomos programos bei NVŠ programos kodai, tačiau minėtame sąraše nebuvo nurodyti Savivaldybės NVŠ teikėjų programų akreditacijos galiojimo laikotarpiai;
8.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. O1-247
„Dėl lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti paskirstymo“ buvo paskirstytos
59 675 Eur Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų 16-kai NVŠ teikėjų, tarp kurių buvo ir Pareiškėjas (skirta 1 575 Eur suma). Minėtame Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme taip pat buvo nurodyta, jog „[...] 3. Palieku nepaskirstytą
36 325 Eur mokinio krepšelio lėšų rezervą neformaliajam vaikų švietimui finansuoti“;
8.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. O1-247 „Dėl lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti paskirstymo“ priede buvo detalizuotas lėšų paskirstymas Savivaldybės NVŠ teikėjams pagal 2016 metų I ir II ketvirčius. Pareiškėjui 2016 metų I ketvirtį buvo numatyta skirti 1 260 Eur, II ketvirtį – 315 Eur;
8.5. Savivaldybės ir Pareiškėjo 2016 m. kovo 1 d. pasirašytoje sutartyje Nr. G4-43 (toliau vadinama ir Sutartis) dėl specialios tikslinės dotacijos Pareiškėjui, kaip vykdančiam NVŠ programą, skyrimo, be kitų sąlygų, buvo numatyta, kad Savivaldybės administracija įsipareigoja Pareiškėjui programos įgyvendinimui skirtas lėšas pervesti į Pareiškėjo sąskaitą kas ketvirtį (Sutarties 4.3 punktas) bei teikti informacinę-konsultacinę pagalbą, padedančią laikytis Sutartyje nustatytų įsipareigojimų (Sutarties 4.4 punktas);
8.6. kaip neatskiriama Sutarties dalis buvo tarp Savivaldybės administracijos ir Pareiškėjo pasirašyta Pareiškėjo vykdomos NVŠ programos 2016 metų išlaidų sąmata, kurioje nurodyta, jog Pareiškėjui skirta 1 575 Eur suma paskirstoma 2016 metų I ir II ketvirčiams;
8.7. prie Savivaldybės administracijos ir Pareiškėjo pasirašytos Sutarties buvo pateiktas ir Pareiškėjo vykdomos NVŠ programos užsiėmimų grafikas, kuriame nurodyta planuojamų užsiėmimų vieta bei laikas. Minėtasis užsiėmimų grafikas buvo sudarytas 2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. gegužės 31 d. laikotarpiui. Minėtame grafike 2016 m. gegužės 11 d. ir 2016 m. gegužės 22 d. buvo numatytos <...> varžybos;
8.8. Savivaldybės administracija 2016 m. rugsėjo 15 d. ir 2016 m. spalio 3 d. pasirašė sutartis (sutarčių reg. Nr. G4-159–G4-174) su 15-ka Savivaldybės NVŠ teikėjų dėl specialios tikslinės dotacijos jiems skyrimo bei pervedimo. Kaip pagrindu sudaryti minėtąsias sutartis buvo vadovaujamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. O1-247 (šios pažymos 8.2 punktas), kiekvienoje iš sutarčių nurodant NVŠ teikėjui skirtą dotacijos sumą, nesutampančią su Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. O1-247 numatytomis skirti sumomis, tačiau atitinkančiomis su vėliau Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 7 d. priimtame įsakyme Nr. O1-1235 NVŠ teikėjams paskirstytomis sumomis;
8.9. Savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. spalio 7 d. priėmė įsakymą
Nr. O1-1235 „Dėl lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti paskirstymo“, kuriuo 15-kai Savivaldybės NVŠ teikėjų 2016 metų rugsėjo–spalio mėnesiams paskirstė Europos Sąjungos finansinės paramos 18 468 Eur sumą. Minėtame Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme taip pat buvo nurodyta, jog „[...] 3. Palieku nepaskirstytą 20 465 Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų rezervą neformaliajam vaikų švietimui finansuoti.“ Savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. O1-1235 pagrindu Pareiškėjo vykdomai NVŠ programai lėšų nebuvo skirta;
8.10. Savivaldybės administracija 2016 m. lapkričio 2 d. pasirašė sutartį Nr. G4-184 su Klausučių sporto klubu „Jaunuolynas“ dėl vykdomai programai „Sportuodamas tobulėju“ specialios dotacijos (270 Eur) 2016 m. IV ketvirčiui skyrimo, nurodant, jog vadovaujamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. O1-247 (šios pažymos 8.2 punktas);
8.11. Savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. gruodžio 1 d. priėmė įsakymą Nr. O1-1444 „Dėl lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti paskirstymo“, kuriuo 16-kai Savivaldybės NVŠ teikėjų 2016 metų lapkričio–gruodžio mėnesiams paskirstė 25 470 Eur Europos Sąjungos finansinės paramos sumą. Minėtame Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme taip pat buvo nurodyta, jog „[...] 3. Palieku nepaskirstytą 7 265 Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų rezervą neformaliajam vaikų švietimui finansuoti.“ Savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. O1-1444 pagrindu Pareiškėjo vykdomai NVŠ programai lėšų nebuvo skirta, tačiau Klausučių sporto klubo „Jaunuolynas“ vykdomai programai „Sportuodamas tobulėju“ buvo skirta 270 Eur, nors minėtajai NVŠ programai lėšų Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. O1-1235 pagrindu skirta nebuvo skirta;
8.12. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. P11-299 „Dėl. Z. T. viršvalandinio darbo ir darbo poilsio dienomis“ Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresniajai specialistei Z. T., be kita ko, buvo pavesta: „[...] dirbti, vykdant neformaliojo vaikų švietimo programos stebėseną Jurbarko rajone: 1.1. 2016 m. gegužės 11 dieną nuo 16.30 val. iki 18 val. ir 2016 m. gegužės 22 d. (sekmadienį) nuo 9 val. iki 18 val., stebint <...> klubo programą „A“. [...]“;
8.13. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresniosios specialistės Z. T. užpildytoje 2016 m. gegužės 11 d. neformaliojo vaikų švietimo programos lankymo formoje dėl Pareiškėjo vykdytos NVŠ programos veiklos patikrinimo išvadų skiltyje buvo nurodyta, jog „[...] Užsiėmimai nevyko. Informacija apie veiklos nevykdymą nebuvo pateikta.“ Neformaliojo vaikų švietimo programos lankymo forma Pareiškėjo atstovo nebuvo pasirašyta;
8.14. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresniosios specialistės Z. T. užpildytoje 2016 m. gegužės 22 d. neformaliojo vaikų švietimo programos lankymo formoje dėl Pareiškėjo vykdytos NVŠ programos veiklos patikrinimo išvadų skiltyje buvo nurodyta, jog „[...] Atvykus prie Smalininkų TVM [...] aplink nebuvo jokių vaikų ir vadovo.“ Neformaliojo vaikų švietimo programos lankymo forma Pareiškėjo atstovo nebuvo pasirašyta;
8.15. Jurbarko rajono savivaldybės mero 2016 m. lapkričio 14 d. rašte Nr. T27-345 „Dėl finansavimo“ Pareiškėjui, be kita ko, buvo nurodyta, jog „[...] Negavus Jūsų prašymo vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programą 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais ir naujo veiklų užsiėmimų grafiko bei nesudarius naujos sutarties, savivaldybės administracija neturi galimybių skirti papildomo finansavimo užsiėmimų vykdymui. [...]“;
8.16. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, kuriam nuo 2012 m., be kita ko, yra suteiktos funkcijos vykdyti ir įgyvendinti valstybės politiką neformaliojo vaikų švietimo srityje, priimtose Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėse rekomendacijose (redakcija, galiojusi 2016 metais) buvo numatyta ir tai, jog:
„[...]
3 žingsnis: NVŠ programų atitikties reikalavimams nustatymas (savivaldybėms)
[...]
Rekomenduojama:
Programų vertinimą vykdyti 1–2 kartus per metus, iš anksto informuojant NVŠ teikėjus ir nustatant pakankamą laiko intervalą dokumentų pateikimui, programų vertinimui, mokinių registravimui ir t. t.
[...]
Įvertinus programas, savivaldybės internetinėje svetainėje skelbti pilną kiekvienos programos informaciją: [...] akreditavimo terminą [...].
[...]
7 žingsnis: NVŠ lėšų perskaičiavimas arba NVŠ paslaugų teikėjų kvietimas iš sąrašo (savivaldybėms)
Galimi scenarijai, kai lėšų yra daugiau ar jų trūksta:
Esant lėšų pertekliui kviečiami NVŠ teikėjai iš finansavimo negavusiųjų sąrašo [...].
Esant lėšų pertekliui skelbiamas pakartotinis NVŠ programų teikimas.
Esant lėšų pertekliui ar trūkumui lėšos perskaičiuojamos ir atitinkamai didinamos arba mažinamos programoms skiriamos lėšos. Didinant ar mažinant NVŠ lėšas savivaldybė privalo užtikrinti ir su tuo susijusių dokumentų – savivaldybės ir NVŠ teikėjo ir mokinių tėvų sutarčių – koregavimą / keitimą.“

9. Atsižvelgus į Pareiškėjo skundo esminį skundžiamą aspektą, t. y. netinkamą informavimą dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo, taip pat siekiant įvertinti ilgalaikius Savivaldybės administracijos veiksmus administruojant neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimą ir panaudojimą (kontrolę), šio tyrimo metu taip pat buvo analizuota Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2017–2019 metais vykdyta praktika dėl Savivaldybės administracijos kvietimų NVŠ teikėjams teikti neformaliojo vaikų švietimo programas akreditacijai ir finansavimui (tirta Jurbarko rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.jurbarkas.lt skelbta informacija).
Iš tyrimo metu surinktos informacijos nustatyta:
9.1. Savivaldybės administracija, planuodama NVŠ programų finansavimo paskirstymą 2017 metams, 2016 m. pabaigoje buvo nurodžiusi NVŠ teikėjams, kurių akreditacija galiojo iki 2017 m. gegužės mėn., pranešti Savivaldybės administracijai apie ketinimą toliau įgyvendinti savo programą. Taip pat NVŠ teikėjams, ketinusiems vykdyti akredituotas NVŠ programas 2017 metų spalio–gruodžio mėn. ir norėjusiems gauti finansavimą, kaip sąlyga buvo nurodytas būtinumas pateikti prašymą tęsti programos vykdymą nurodytu laikotarpiu;
9.2. Savivaldybės administracija, planuodama NVŠ programų finansavimo paskirstymą 2018 metų I pusmečiui, 2018 m. sausio 19 d. paskelbė kviečianti iki 2018 m. sausio 24 d. NVŠ teikėjus pateikti akreditacijai naujas programas, o NVŠ teikėjams, kurių programų akreditacija turėjo baigtis 2018 m. birželio mėn. ar vėliau, iki 2018 m. sausio 18 d. informuoti raštu, ar NVŠ teikėjas planuoja toliau įgyvendinti savo akredituotą programą;
9.3. Savivaldybės administracija, planuodama NVŠ programų finansavimo paskirstymą 2018 metų spalio–gruodžio mėnesiams, 2018 m. rugsėjo 24 d. skelbimu kvietė NVŠ teikėjus iki 2018 m. rugsėjo 24 d. pateikti akreditacijai naujas NVŠ programas. Pastebėtina, jog minėtame skelbime Savivaldybės administracija neįpareigojo NVŠ teikėjų, kurių akreditacija tuo laikotarpiu dar buvo galiojanti, raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie ketinimą toliau įgyvendinti NVŠ programą;
9.4. Savivaldybės administracija, planuodama NVŠ programų finansavimo paskirstymą 2019 metams, 2018 m. gruodžio 11 d. skelbime kvietė NVŠ teikėjus iki 2018 m. gruodžio 27 d. teikti akreditacijai naujas NVŠ programas, o NVŠ teikėjams, kurių programų akreditacija turėjo baigtis 2019 m. ar vėliau, buvo nurodyta iki 2018 m. gruodžio 18 d. raštu informuoti dėl tolesnio NVŠ programos įgyvendinimo;
9.5. Savivaldybės administracija, planuodama NVŠ programų finansavimo paskirstymą 2019 metų spalio–gruodžio mėn., 2019 m. rugpjūčio 28 d. pakvietė NVŠ teikėjus iki 2019 m. rugsėjo 16 d. teikti naujas NVŠ programas akreditacijai. Pastebėtina, jog minėtame skelbime Savivaldybės administracija neįpareigojo NVŠ teikėjų, kurių akreditacija tuo laikotarpiu dar buvo galiojanti, raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie ketinimą toliau įgyvendinti NVŠ programą;
9.6. Savivaldybės administracija, planuodama NVŠ programų finansavimo paskirstymą 2020 metų I pusmečiui, 2020 m. sausio 13 d. pakvietė NVŠ teikėjus akredituoti naujas NVŠ programas, paraiškas dėl to teikiant iki 2020 m. sausio 23 d., o NVŠ teikėjams, kurių programų akreditacija baigsis 2020 m., buvo nurodyta iki 2020 m. sausio 17 d. raštu informuoti dėl tolesnio NVŠ programos įgyvendinimo.

10. Atkreiptinas dėmesys, kad Pareiškėjo skundo tyrimo metu nustatyti faktai, susiję su nepakankamai aiškia ir neišsamia neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarka Jurbarko rajono savivaldybėje, paskatino Seimo kontrolierę pasidomėti ir kitose Lietuvos Respublikos savivaldybėse nustatytomis neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkomis bei galimai esamu poreikiu keisti numatytą teisinį reguliavimą.
Pažymėtina, kad atsitiktine tvarka atrinkus 10 Lietuvos Respublikos savivaldybių (Alytaus miesto, Anykščių rajono, Druskininkų, Jurbarko rajono, Joniškio rajono, Lazdijų rajono, Plungės rajono, Telšių rajono, Vilniaus miesto, Zarasų rajono) ir preliminariai įvertinus minėtųjų savivaldybių institucijų priimtų neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkų nuostatas, manytina, galimai esant skirtingą kai kurių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2020 m. kovo 3 d.) patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo nuostatų aiškinimą bei taikymą, kas galimai pažeidžia neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų gavėjų teises bei teisėtus interesus.
Atsižvelgdama į tai, kad daugeliu atvejų Lietuvos Respublikos savivaldybėse neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos yra tvirtinamos savivaldybių tarybų, kurių veiklos vertinimas nėra priskirtas Seimo kontrolierių kompetencijai, sprendimais, bei remdamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatyme nustatytu vienu iš Valstybės kontrolės uždavinių (skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui), Seimo kontrolierė informuos (pateikdama pažymą) Valstybės kontrolę dėl galimai esamo Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijų patvirtintų neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkų neatitikimo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše nustatytam neformaliojo vaikų švietimo teisiniam reguliavimui ir prašys, esant teisiniams pagrindams bei poreikiui, įvertinti šias aplinkybes atliekant valstybinį šios srities veiklos auditą.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

11. Lietuvos Respublikos įstatymai
11.1. Seimo kontrolierių įstatymo:
„3 strapsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslai:
1) ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms;
[...]
19 straipsnis. Seimo kontrolieriaus teisės
1. Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę:
[...] 6) pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, valstybės ir savivaldybių įmones, viešąsias įstaigas, kurių dalyvė yra valstybė arba savivaldybė, prašyti jų pateikti išvadas pagal kompetenciją; [...].“

11.2. Vietos savivaldos įstatymo:
„4 straipsnis. Vietos savivaldos principai
Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]
6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
[...]
10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma;
[...]
13) žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar
valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių; [...]
6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos
Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos:
[...]
8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas;
[...]
27 straipsnis. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
1. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai:
1) atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse; [...].“

11.3. Švietimo įstatymo:
„37 straipsnis. Švietimo kokybė
1. Už švietimo kokybę atsako švietimo teikėjas ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas). Formaliojo švietimo kokybę užtikrina valstybė, neformaliojo švietimo kokybę, įskaitant ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybę, valstybė užtikrina iš dalies.
[...]
58 straipsnis. Savivaldybės institucijų įgaliojimai švietimo valdymo srityje
1. Savivaldybės atstovaujamoji institucija:
[...]
3) formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui vykdyti. Inicijuoja, kad būtų formuojamas gyventojų poreikius atitinkantis profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas, savarankiškai formuoja neformaliojo švietimo teikėjų tinklą.
2. Savivaldybės vykdomoji institucija:
[...]
2) organizuoja ikimokyklinį ugdymą, priešmokyklinį ugdymą, bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą ir profesinį orientavimą, kitą vaikų neformalųjį švietimą, suaugusiųjų neformalųjį švietimą;
[...]
67 straipsnis. Švietimo programų ir mokyklų finansavimas
[...]
9. Ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokykloms, neformaliojo švietimo programoms teisės aktų nustatyta tvarka skiriama lėšų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti skiriama lėšų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.“

12. Kiti teisės aktai:
12.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (akto redakcija, galiojusi nuo 2016 m. balandžio 5 d. iki 2017 m. sausio 25 d.) patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (toliau vadinama – Aprašas) buvo reglamentuota:
„2. NVŠ lėšos skiriamos savivaldybėms, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. [...]
3. Savivaldybės, vadovaudamosi šiuo Aprašu, tvirtina savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką.
[...]
26. Savivaldybės naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, vykdo NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną savo nustatyta tvarka, užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.
[...]
32. Savivaldybių švietimo registrų tvarkytojai ir kiti už NVŠ atsakingi darbuotojai konsultuoja asmenis Aprašo įgyvendinimo klausimais, padeda užpildyti duomenų registravimo formas, teikia kitą informacinę ir metodinę pagalbą švietimo teikėjams.
[...]
34. Savivaldybė, skirstydama NVŠ lėšas, turi siekti, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius padidėtų maksimaliai, būtų užtikrinta NVŠ programų įvairovė, kokybė ir prieinamumas.“

12.2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (akto redakcija, galiojusi iki 2016 m. balandžio 28 d.) (toliau vadinama – Savivaldybės aprašas) buvo numatyta:
„23. NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus (2 priedas). Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams. Esant pažeidimams dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu programos atitiktis panaikinama. Kitais atvejais programos atitiktis gali būti pratęsiama.
24. Priėmus sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams, per tris darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo Savivaldybės atsakingas asmuo pažymi tai KTPRR. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, taip pat skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą.
[...]
26. Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda lėšas NVŠ teikėjui pagal vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo NVŠ programoje, skaičių, numatydama švietimo teikėjo įsipareigojimus, kitas sąlygas ir atsakomybę už netinkamą lėšų naudojimą ir ugdymo proceso organizavimą.“

12.3. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (akto redakcija, galiojusi nuo 2016 m. gegužės 5 d. iki 2017 m. kovo 1 d.) buvo numatyta:
„27. Savivaldybė naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, vykdo NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną savo nustatyta tvarka, užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.
[...]
34. Savivaldybių švietimo registrų tvarkytojai ir kiti už NVŠ atsakingi darbuotojai konsultuoja asmenis Aprašo įgyvendinimo klausimais, padeda užpildyti duomenų registravimo formas, teikia kitą informacinę ir metodinę pagalbą švietimo teikėjams.“

12.4. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2019 m. gruodžio 24 d.) nurodyta:
„19. Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 12 punkte nustatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (toliau – Skyrius) teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Aprašo 1 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas. Vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Paraiškos formos skelbiamos KTPRR.
[...]
22. NVŠ programos vertinamos pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus (Aprašo 2 priedas). Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams. Esant pažeidimams dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, Administracijos direktoriaus sprendimu programos atitiktis panaikinama. Kitais atvejais programos atitiktis gali būti pratęsiama.“

12.5. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. O1-312 patvirtintame Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos apraše (skundo tyrimui aktuali akto redakcija, galiojusi nuo 2016 m. kovo 25 d. iki 2016 m. lapkričio 4 d.) buvo numatyta:
„[...] 3. Stebėseną vykdo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistas, atsakingas už neformalųjį vaikų švietimą (toliau – Specialistas).
[...]
8. Stebėsena vykdoma:
8.1. stebint ir analizuojant Vykdytojo pateiktus duomenis, dokumentus ir informaciją;
8.2. stebint Programos įgyvendinimą vietoje. [...]
10. Programos įgyvendinimo stebėsena atliekama Specialistui nuvykus į Programos įgyvendinimo vietą. Lankymo metu fiksuojama, ar Vykdytojo atitikties nustatymo ir Programos atitikties reikalavimams paraiškoje nurodyti (deklaruoti) dalykai atitinka faktą (užpildant Programos lankymo formą (2 priedas). Esant reikalui Vykdytojui suteikiama informacinė ir metodinė pagalba.
[...]
12. Užpildęs 2 priedą, Specialistas su ja pasirašytinai supažindina Vykdytoją. [...]
16. Stebėseną atliekantis Specialistas privalo:
[...]
16.3. laiku pateikti informaciją (arba duomenis), susijusią su Programos įgyvendinimu: nurodytą 9.1, 9.2, 9.3 ir 13 punktuose – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui, nurodytą 10 punkte – Vykdytojui.
[...]
17. Stebėseną atliekantis Specialistas turi vadovautis etikos, teisingumo ir geranoriškumo principais; [...].“

13. Teismų praktika:
13.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:
„[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio
13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

13.2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 10 d nutartyje (administracinė byla Nr. eA-322-552/2017), be kita ko, išaiškinta:
„Administracinių teisinių santykių, susiklostančių tarp privačių asmenų ir valdžios institucijų, ypatumai lemia, kad privatus asmuo juose yra silpnesnioji pusė. Tokia teisinė asmens padėtis lemia, kad santykyje su viešąja administracija kilus neaiškumams, teisė aiškintina jo naudai, siekiant subalansuoti nelygias šalių pozicijas bei garantuoti asmens, kaip silpnesnės šalies, apsaugą. Iš to valstybės institucijoms, įstaigoms, pareigūnams ir kitiems atitinkamus įgaliojimus turintiems asmenims kyla pareiga vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais gero viešojo administravimo, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principais. Pažymėtina, kad atsakingo valdymo (gero viešojo administravimo) principas Konstitucinio Teismo yra pripažintas koordinuojančio ir determinuojančio konstitucinio teisinės valstybės principo dalimi, viena iš Konstitucijos saugomų ir ginamų vertybių (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Valdžios institucijos, siekdamos įgyvendinti gero viešojo administravimo principą, užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių bei privataus asmens, kaip silpnesnės santykio su viešąja administracija šalies, apsaugą, privalo bet kurioje situacijoje vadovautis fundamentaliais protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, sprendimų priėmimo metu atsižvelgti į susiklosčiusių faktinių aplinkybių visumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-385/2014).“

Tyrimo išvados

14. Atsižvelgiant į Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:
14.1. dėl galimai netinkamai taikytos neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacijos ir finansavimo tvarkos;
14.2. dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų, vykdant neformaliojo vaikų švietimo programų stebėseną.

Dėl galimai netinkamai taikytos
neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacijos ir finansavimo tvarkos

15. Analizuojant Pareiškėjo atstovo skundo Seimo kontrolieriui turinį, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, jog skundas grindžiamas faktinėmis aplinkybėmis, kurios, Pareiškėjo atstovo įsitikinimu, patvirtina buvus Pareiškėjo, kaip NVŠ teikėjo, teisių pažeidimo atvejį. Kaip galima spręsti iš Pareiškėjo atstovo skunde išdėstytų teiginių, esminiu Pareiškėjo siekiu laikytinas fakto, jog Savivaldybės administracija Pareiškėjo atžvilgiu netinkamai įgyvendino NVŠ programų finansavimo procedūrą ir nepagrįstai neskyrė Pareiškėjui finansavimo jo vykdytai NVŠ programai, pripažinimas.
Vertindama šiuos Savivaldybės administracijos galimo netinkamo veikimo (neveikimo) aspektus, Seimo kontrolierė pirmiausia pažymi, jog Seimo kontrolieriai pagal jiems suteiktą kompetenciją vertina pareiškėjų skundžiamas faktines aplinkybes ir tyrimo metu surinktus įrodymus teisės taikymo aspektu, tačiau neturi įgaliojimų tirti ir vertinti skunde nurodytų aplinkybių inžineriniu, ekonominiu, finansiniu ar kitokiu aspektu, reikalaujančiu specialiųjų žinių tam tikroje srityje. Be to, pabrėžtina ir tai, kad Pareiškėjo vykdytai NVŠ programai finansavimas nebuvo skirtas remiantis Savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. O1-1235, t. y. individualaus administracinio sprendimo, pagrindu (šios pažymos 8.9 punktas), kurio teisėtumas ir pagrįstumas Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų pagrindu galėjo būti ginčijamas tik teismo tvarka. Todėl, pagal Seimo kontrolierių įstatyme Seimo kontrolieriams suteiktą kompetenciją, Seimo kontrolierė negali vertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. O1-1235 teisėtumo bei pagrįstumo, nes tai išskirtinai priskirta teismo kompetencijai.
Nepaisant to, pabrėžtina, kad Savivaldybės administracijos vykdyta (-oma) NVŠ programų finansavimo procedūra yra neatsiejama nuo Savivaldybės administracijai, kaip viešojo administravimo subjektui, priskirtų viešojo administravimo funkcijų įgyvendinimo (nagrinėjamu atveju – vaikų neformaliojo švietimo organizavimo funkcijos, įtvirtintos tiek Vietos savivaldos įstatyme, tiek Švietimo įstatyme (šios pažymos 11.2, 11.3 punktai). Todėl Seimo kontrolierė šio tyrimo metu vertina, ar Savivaldybės administracijos veiksmai (neveikimas) neapribojo Pareiškėjo, kaip NVŠ programos vykdytojo, galimybių pretenduoti į papildomą valstybės skiriamą NVŠ programos finansavimą ir ar buvo Savivaldybėje užtikrinta NVŠ programų įvairovė bei prieinamumas. Tuo remiantis, konstatuotini šie esminiai tyrimo aspektai bei išvados:
15.1. tyrimo metu buvo patvirtinta Pareiškėjo atstovo skunde nurodyta aplinkybė, jog Pareiškėjo vykdytai NVŠ programai finansavimas 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais nebuvo skirtas dėl laiku, t. y. iki 2016 m. rugsėjo 1 d., nepateikto prašymo Savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriui dėl NVŠ programos tolesnio įgyvendinimo (pažymos 5.1, 5.3, 7.9 punktai). Kaip argumentą, kad Pareiškėjo atstovui turėjo būti žinoma apie pareigą iki 2016 m. rugsėjo 1 d. pateikti Savivaldybės administracijai papildomą prašymą dėl vykdomos NVŠ programos tolesnio vykdymo, Savivaldybės administracija nurodė 2016 m. kovo 9 d. Savivaldybės administracijos ir NVŠ teikėjų susitikime šią sąlygą neva buvus aptartą (pažymos 7.7 ir 7.8 punktai). Tačiau pabrėžtina, jog jokių tai patvirtinančių dokumentų (minėtojo susitikimo protokolo, patvirtinančio visų tuo metu akredituotų NVŠ teikėjų dalyvavimą jame, kopiją ar kt.) Savivaldybės administracija tyrimo metu nepateikė. Be to, Savivaldybės administracija 2016 m. rugpjūčio 30 d. kvietimą, adresuotą NVŠ teikėjams (pažymos 5.1 punktas), įvardino kaip papildomą priminimą NVŠ teikėjams, bet ne kaip atskirą kvietimą (pažymos 7.8 punktas).
Vis dėlto, Seimo kontrolierės nuomone, Savivaldybės administracijos nustatytas vienos dienos terminas prašymui pateikti, jeigu 2016 m. rugpjūčio 30 d. kvietimas ir būtų traktuojamas tik kaip priminimas VNŠ teikėjams, nelaikytinas buvęs tinkamu. Tai teigtina remiantis ir Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėse rekomendacijų nuostata, rekomendavusia savivaldybės administracijoms NVŠ teikėjus informuoti iš anksto, nustatant pakankamą laiko intervalą dokumentams pateikti (pažymos 8.16 punktas). Nors tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjo vykdyta NVŠ programa buvo vienintelė, kuriai nebuvo skirtas finansavimas 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiams (pažymos 7.2 punktas), pažymėtina, kad, atsižvelgus į nedidelį bendrą tuo metu akredituotų NVŠ programų teikėjų skaičių Savivaldybėje (pažymos 8.3 punktas), Seimo kontrolierės įsitikinimu, Savivaldybės administracijos tarnautojai galėjo (turėjo) informuoti NVŠ teikėjus apie pareigą pateikti papildomą prašymą ir kitokiais būdais (telefonu, el. paštu ar kt.). To nepadarius, laikytina, kad Savivaldybės administracijos tarnautojai tinkamai neįgyvendino Jurbarko savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo nuostatos, numačiusios pareigą Savivaldybės administracijos tarnautojams teikti informacinę ir metodinę pagalbą NVŠ teikėjams (pažymos 12.3 punktas) bei 2016 m. kovo 1 d. su Pareiškėju pasirašytoje sutartyje prisiimto įsipareigojimo (pažymos 8.5 punktas).
Siekiant įvertinti, ar nagrinėjamas atvejis dėl Savivaldybės administracijos veiksmų numačius NVŠ teikėjams pareigą pateikti papildomą prašymą buvo vienkartinis, šio tyrimo metu buvo analizuojami ir vėlesni Savivaldybės administracijos kvietimai teikti neformaliojo vaikų švietimo programas (pažymos 9.1–9.6 punktai). Pastebėtina, kad Jurbarko savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo (pažymos 12.2, 12.3, 12.4 punktai) nuostatos, kuri įpareigotų arba būtų privalomai įpareigojusi NVŠ teikėjus pateikti papildomus prašymus Savivaldybės administracijai dėl tolesnio NVŠ programos vykdymo, nėra, kaip ir nebuvo nagrinėjamu laikotarpiu. Tačiau išanalizavus Savivaldybės administracijos praktiką šioje srityje, paaiškėjo, kad Savivaldybės administracija vis dėlto ir toliau įpareigoja NVŠ teikėjus papildomai teikti prašymus dėl akredituotų NVŠ programų tolesnio vykdymo. Taip pat pabrėžtina, kad ne visais atvejais terminas, per kurį nurodoma NVŠ teikėjams pateikti informaciją arba paraiškas, buvo protingas ir tinkamas (pažymos 9.2, 9.3 punktai).
Kita vertus, Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį, jog vertinant Pareiškėjo skunde pateiktus argumentus dėl jo nežinojimo apie pareigą kreiptis į Savivaldybės administraciją, kad būtų skirtas finansavimas tolesniam NVŠ programos vykdymui, svarbu paminėti ir tas faktines aplinkybes, kurios suponuoja ir galimą Pareiškėjo žinojimo apie tokią pareigą faktą. Tyrimo metu surinkti dokumentai patvirtina, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakyme Nr. O1-134 nebuvo nurodyti NVŠ teikėjų programų akreditacijos galiojimo laikotarpiai (pažymos 8.2 punktas), kaip tai numatė Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėse rekomendacijos (pažymos 8.16 punktas), tačiau kartu Pareiškėjo 2016 m. pateiktoje paraiškoje Savivaldybės administracijai dėl NVŠ programos vykdymo buvo nurodyta NVŠ programos vykdymo trukmė (pažymos 7.4, 7.6, 8.1 punktai). Be to, remiantis Savivaldybės administracijos paaiškinimais ir KTPRR duomenimis, Pareiškėjo 2016 m. teiktos NVŠ programos akreditacija galiojo iki 2016 m. gruodžio 31 d. (pažymos 5.2, 7.3 punktai), tačiau Savivaldybės administracijos ir Pareiškėjo 2016 m. kovo 1 d. pasirašyta Sutartis bei Pareiškėjo pateiktas NVŠ programos užsiėmimų grafikas (pažymos 8.5–8.7 punktai) patvirtina Pareiškėją žinojus finansavimo NVŠ programai skyrimą tik 2016 m.
I ir II ketvirčiams. Be viso to, akcentuotina, kad tyrimo metu išanalizuoti dokumentai patvirtina, jog nė viename iš nagrinėjamai situacijai svarbių teisės aktų ir dokumentų, t. y. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakyme Nr. O1-134 (šios pažymos 8.2 punktas), Savivaldybės administracijos ir Pareiškėjo pasirašytoje Sutartyje (pažymos 8.5 punktas), Apraše (pažymos 12.1 punktas) ir Savivaldybės apraše (pažymos 12.2, 12.3 punktai), nebuvo numatyta arba aptarta, kokios sąlygos ir (arba) reikalavimai privalo būti įgyvendinti, kad NVŠ programų teikėjas, kurio NVŠ programa Savivaldybės administracijos direktoriaus buvo akredituota ir tuo metu buvo galiojanti, galėtų ir vėlesniu laikotarpiu (2016 metų antrąjį pusmetį) pretenduoti į tolesnį jo NVŠ programos finansavimą.
Šių paminėtų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad Pareiškėjo skundžiamos situacijos negalima vertinti vienareikšmiškai, nes dėl nusistovėjusios praktikos šioje srityje tuo metu nebuvimo Savivaldybės administracija tinkamai neįgyvendino visų Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėse rekomendacijų (pažymos 8.16 punktas) nuostatų, o Pareiškėjas galimai netinkamai suprato NVŠ programų finansavimo tvarkos specifiką;
15.2. kitas svarbus Pareiškėjo skundo pagrindu vertintinas aspektas yra Savivaldybės administracijos veiksmai, siekiant užtikrinti NVŠ programų Savivaldybėje įvairovę bei prieinamumą. Būtent šis aspektas susijęs su NVŠ lėšų Savivaldybėje perskaičiavimu ir naujų NVŠ paslaugų teikėjų kvietimu teikti paraiškas. Remiantis Savivaldybės administracijos tyrimo metu pateikta nuomone (pažymos 7.13 punktas), Savivaldybė pagal galimybes ir NVŠ teikėjų pateiktas programas akreditacijai užtikrino NVŠ programų įvairovę ir prieinamumą. Pastebėtina, kad tai teigdama Savivaldybės administracija akcentavo 2016 m. buvusią NVŠ programų krypčių įvairovę. Tačiau remiantis tuo metu galiojusio Aprašo nuostatomis, savivaldybės, skirstydamos NVŠ lėšas, taip pat privalėjo siekti maksimalaus NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičiaus padidėjimo bei užtikrinti NVŠ programų prieinamumą (pažymos 12.1 punktas).
Įvertinus tyrimo metu surinktą informaciją Seimo kontrolierė prieina prie išvados, kad Savivaldybės administracijos veiksmai skirstant lėšas NVŠ programoms buvo kvestionuotini, nes neatitiko Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėse rekomendacijose teiktų siūlymų dėl tinkamo informavimo Savivaldybės internetinėje svetainėje bei NVŠ skirtų lėšų perskirstymo principų (pažymos 8.16 punktas). Tyrimo duomenimis, Savivaldybės administracija 2016 m. lėšas NVŠ programų teikėjams perskirstė 3 kartus (pažymos 7.1, 7.10, 7.11 punktai) ir tuo pagrindu traktuotina buvus NVŠ lėšų perteklių. Toks NVŠ lėšų perskirstymas, Seimo kontrolierės nuomone, rodo Savivaldybės administracijos siekį užtikrinti kuo didesnį NVŠ programų prieinamumą visuomenei, tačiau kartu tai įrodo ir Savivaldybės turėtas galimybes užtikrinti visų 2016 m. akredituotų NVŠ programų įgyvendinimą, t. y. įskaitant ir Pareiškėjo. Todėl, Seimo kontrolierės įsitikinimu, Savivaldybės administracijai nesiėmus visų galimų priemonių užtikrinti finansavimo visoms 2016 m. akredituotoms NVŠ programoms (tarp jų, ir Pareiškėjo) skyrimą, konstatuotina, kad NVŠ programų prieinamumas Savivaldybėje 2016 m. buvo apribotas;
15.3. siekiant įvertinti Savivaldybės administracijos veiksmų nagrinėjamu atveju tinkamumą / netinkamumą, tyrimo metu gauta informacija neatsiejamai buvo vertinama ir dėl atitikimo savivaldybių veikloje privalomai taikytiniems vietos savivaldos principams, t. y. savivaldybių veiklos ir savivaldybių institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo bei žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo (pažymos 11.2 punktas). Ir nors esminiu atliekamo tyrimo siekiu laikytinas Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių įvertinimas, tačiau jis betarpiškai susijęs su bendru Savivaldybės administracijos veiksmų 2016 m. NVŠ programų finansavimo procese vertinimu.
Tiriant Pareiškėjo skundą buvo nustatyta, kad Pareiškėjas 2016 m. lapkričio mėnesį kreipėsi į Savivaldybės merą dėl finansavimo jo akredituotai NVŠ programai skyrimo, tačiau tenkinti Pareiškėjo prašymą buvo atsisakyta, nurodant, jog Savivaldybės administracija neturi galimybių skirti papildomą finansavimą (pažymos 7.9, 8.15 punktai). Tačiau tyrimo metu gauti dokumentai patvirtina, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. O1-1444 kitoms NVŠ programoms buvo skirtas papildomas finansavimas, be kito ko, paliekant nepaskirstytą lėšų rezervą (pažymos 8.11 punktas). Remiantis tuo, seka išvada, kad Savivaldybės administracijos teiginiai dėl neturėtų galimybių skirti lėšų Pareiškėjo vykdytai NVŠ programai neatitiko tikrovės.
Be to, Savivaldybės administracijos veiksmus vertinant per žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principo įgyvendinimo prizmę, pabrėžtinas tyrimo metu nustatytas atvejis, kai NVŠ programai finansavimas buvo skirtas net be jos įrašymo į Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 7 d. įsakymą Nr. O1-1235 (pažymos 8.8 ir 8.10 punktai). Šios nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad tokiu būdu Savivaldybės administracija nesilaikė vienodų standartų visų NVŠ teikėjų atžvilgiu, ir tai pripažintina ne tik Pareiškėjo, bet ir kitų NVŠ teikėjų lygiateisiškumo pažeidimu.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad abejotinais laikytini ir Savivaldybės administracijos veiksmai, susiję su 2016 m. akredituotais NVŠ programų teikėjais 2016 m. rugsėjo–spalio mėn. pasirašytomis sutartimis. Išanalizavus minėtųjų sutarčių pagrindus, buvo nustatyta, kad sutartys galimai buvo pasirašytos anksčiau, nei buvo priimtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl finansavimo NVŠ programoms skyrimo (pažymos 8.8 punktas), kas laikytina savivaldybių veiklos ir savivaldybių institucijų priimamų sprendimų teisėtumo ir veiklos skaidrumo principų pažeidimu.
Taip pat akcentuotina, kad, atsižvelgus į tai, jog tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės kelia abejonių dėl Savivaldybės administracijos priimtų sprendimų 2016 metų III ir IV ketv. skirstant NVŠ programoms skirtą Europos Sąjungos finansinę paramą (šios pažymos 7.11, 7.12, 8.9, punktai), taip pat sprendimo palikti nepaskirstytą Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų rezervą (šios pažymos 8.11 punktas), Seimo kontrolierė mano, jog, remiantis Vietos savivaldos įstatymo ir Seimo kontrolierių įstatymo nuostatomis (pažymos 11.1 ir 11.2 punktai), Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriui, kaip subjektui, prižiūrinčiam, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai (šios pažymos 11.2 punktas), tikslinga atlikti už neformaliojo vaikų švietimo finansavimo įgyvendinimą atsakingų Savivaldybės administracijos subjektų 2016 metais (pagal nustatytą poreikį ir galimai vėlesniais laikotarpiais) vykdytos veiklos, susijusios su finansavimo NVŠ programoms skyrimu ir administravimu, patikrinimą (jei toks patikrinimas nebuvo atliktas).

16. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas administracinių teismų praktiką, yra išaiškinęs, jog vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.) (šios pažymos 13.1 ir 13.2 punktai).
Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, taip pat įvertinus pirmiau paminėtas faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju Savivaldybės administracijos veiksmais (neveikimu) Pareiškėjo teisė į gerą viešąjį administravimą buvo pažeista, kas sąlygojo Pareiškėjo galimybių lygiateisiškai su kitais NVŠ teikėjais vykdyti savo NVŠ programą apribojimą.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, ši Pareiškėjo skundo dalis pripažįstama pagrįsta.

 


Dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų,
vykdant neformaliojo vaikų švietimo programų stebėseną

17. Skųsdamasis dėl galimai netinkamų Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų atliekant vykdytos NVŠ programos stebėseną, Pareiškėjas savo skunde akcentavo, kad 2016 m. vykdant NVŠ programą Savivaldybės administracija atliko jo vykdytų užsiėmimų patikrinimus, tačiau apie tai jis nebuvo informuotas bei nebuvo supažindintas su patikrinimų išvadomis (pažymos 2.8 punktas).
Atsižvelgdama į tai, Seimo kontrolierė ištyrė su šia skundžiama aplinkybe susijusius dokumentus bei tyrimo metu nustatytus faktus ir priėjo šių išvadų:
17.1. analizuojant Pareiškėjo teiginius dėl galimo Savivaldybės administracijos tarnautojų subjektyvaus nusistatymo Pareiškėjo atžvilgiu ir neva tuo pagrindu inicijuotų jo vykdytų užsiėmimų patikrinimų, pažymėtina, kad skundo tyrimo metu nebuvo galima nustatyti tokių teiginių pagrįstumo arba nepagrįstumo, nes toks galimai buvęs Savivaldybės administracijos tarnautojų elgesys yra susijęs su faktinių aplinkybių nustatymu, kurių Seimo kontrolierė neturi objektyvių galimybių patikrinti bei įvertinti. Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierė šiuo pagrindu Pareiškėjo teiginių nevertino;
17.2. remiantis Savivaldybės administracijos pateiktais paaiškinimais (šios pažymos 7.14 ir 7.15 punktai), Pareiškėjo vykdytos NVŠ programos stebėsena buvo atlikta Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašo nuostatų (pažymos 12.5 punktas) ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymo
Nr. P11-299 (pažymos 8.12 punktas) pagrindu. Įvertinus tyrimo metu surinktą medžiagą, konstatuotina, kad Savivaldybės administracijos tarnautoja atliko Pareiškėjo vykdytoje NVŠ programoje numatytų užsiėmimų patikrinimą remdamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakyme Nr. P11-299 jai suteiktu įpareigojimu, tačiau Pareiškėjo vykdytų užsiėmimų patikrinimų išvadas įformino netinkamai, t. y. nesilaikant visų Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos apraše numatytų reikalavimų (pažymos 8.13, 8.14, 12.5 punktai);
17.3. pastebėtina, kad tiek tuo metu galiojusios Savivaldybės aprašo nuostatos (pažymos 12.2 punktas), tiek dabar galiojančio Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo (pažymos 12.4 punktas) nuostatos numato, jog, esant pažeidimams dėl NVŠ programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu programos atitiktis yra panaikinama. Tai reiškia, kad NVŠ programos stebėsenos metu užfiksuoti pažeidimai gali būti laikomi pagrindu Savivaldybės administracijos direktoriui panaikinti NVŠ programos akreditaciją. Tačiau pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju Pareiškėjo vykdytos NVŠ programos stebėsena buvo atlikta, jos metu buvo konstatuoti pažeidimai, tačiau NVŠ programos stebėsenos išvados neįtakojo Pareiškėjo vykdytos NVŠ programos akreditacijos ir nesukėlė Pareiškėjui jokių teisinių arba finansinių pasekmių.

18. Remdamasi tuo, kas pirmiau išdėstyta, Seimo kontrolierė konstatuoja, kad Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmai vykdant Pareiškėjo 2016 m. vykdytos NVŠ programos stebėseną turėjo tam tikrų trūkumų, tačiau įvertinus tai, kad Savivaldybės administracija nesiėmė jokių veiksmų (inicijuojant Pareiškėjo NVŠ programos akreditacijos panaikinimą ar kt.), galėjusių sukelti Pareiškėjui tam tikras pasekmes, ši Pareiškėjo skundo dalis atmetama kaip nepagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:
<...> klubo „A“ skundo dalį dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos galimai netinkamai taikytos neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacijos ir finansavimo tvarkos pripažinti pagrįsta.
20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:
<...> klubo „A“ skundo dalį dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos tarnautojų galimai netinkamų veiksmų, vykdant neformaliojo vaikų švietimo programų stebėseną, atmesti kaip nepagrįstą.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui (-ei) rekomenduoja:
21.1. aptarti Pareiškėjo skundo tyrimo metu nustatytas ir šioje pažymoje nurodytas aplinkybes su atsakingais Jurbarko rajono savivaldybės administracijos tarnautojais, atkreipiant jų dėmesį į buvusį asmens teisių į gerą viešąjį administravimą pažeidimo atvejį;
21.2. imtis veiksmų užtikrinant, kad ateityje Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje panašūs atvejai nepasikartotų.

22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjui (-ai) rekomenduoja:
atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas ir šios pažymos 15.3 punkte nurodytas faktines aplinkybes, inicijuoti už neformaliojo vaikų švietimo finansavimo įgyvendinimą atsakingų Jurbarko rajono savivaldybės administracijos subjektų 2016 metais ir vėlesniais laikotarpiais vykdytos veiklos, susijusios su finansavimo NVŠ programoms skyrimu ir administravimu, patikrinimą (jei toks patikrinimas nebuvo atliktas) bei pateikti atlikto vidaus audito ataskaitą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierei.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-184
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį