Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių24
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė832581

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir citatose vadinama – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant atsakymą į Pareiškėjos 2019 m. gruodžio 21 d. skundą.

2. Pareiškėja skunde nurodo:
2.1. 2019 m. gruodžio 21 d. ji pateikė NŽT 2019-12-21 skundą ir „[...] iki šiol [iki skundo pateikimo Seimo kontrolieriui] [...] NŽT nepateikė priimto sprendimo ir neinformavo apie 2019-12 21 skundo nagrinėjimo termino pratęsimą. [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „[...] NŽT direktorius [...] neužtikrina mano [...] 2019-12-21 skundo nagrinėjimo
tvarkos [...]“;
2.3. „[...] esu NŽT direktoriaus ir jos atsakingų tarnautojų diskriminuojama, mano teisėtus interesus laikydami mažiau svarbiais, tuo pažeisdami lygybės, įstatymo viršenybės, objektyvumo principus (Konstitucijos 29 str.) ir tokiu būdu mažindami pasitikėjimą valstybės institucijomis ir pačia valstybe.
Dėl galimai akivaizdaus direktoriaus ir jos atsakingų tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo [...], nekompetencijos [...], ko pasekoje nulemtos pasekmės – mano [...] darbinės veiklos galimybių ribotumas, fizinių skausmų pojūtis, neigiami emociniai išgyvenimai, aktyvaus gyvenimo būdo galimybių susiaurėjimas ir kitos aplinkybės, turinčios įtakos mano [...]
gyvenimo kokybei, patvirtina mano [...] patirtos neturtinės žalos faktą, kurią įvertinu 10 000 (Dešimt tūkstančių) EUR.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo:
3.1. Pareikšti ieškinį teisme dėl galimai kaltų NŽT pareigūnų „[...] piktnaudžiavimu ar biurokratizmu atleidimo iš užimamų pareigų“;
3.2. „Pareikšti ieškinį teisme, kad būtų kompensuojama 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur neturtinė žala, kuriuos aš Pareiškėja patyriau ir dar patirsiu dėl galimai kaltų“ NŽT pareigūnų „[...] galimai padarytų ir toliau daromų biurokratizmo ir piktnaudžiavimo pažeidimų“;
3.3. „Siūlyti kolegialiai institucijai, įstaigos vadovui ar aukštesniajai institucijai skirti nusižengusiems atsakingiems“ NŽT pareigūnams „[...] drausmines nuobaudas arba pareikšti ieškinį teisme dėl kaltų NŽT atsakingų tarnautojų piktnaudžiavimu ar biurokratizmu atleidimo iš užimamų pareigų“;
3.4. „Siūlyti kolegialiai institucijai ar pareigūnui įstatymų nustatyta tvarka panaikinti, sustabdyti ar pakeisti įstatymams bei kitiems teisės aktams prieštaraujančius sprendimus ar siūlyti priimti sprendimus, kurie nepriimti dėl piktnaudžiavimo ar biurokratizmo pagal mano Pareiškėjos [...] 2019-12-21 skundą [...]“;
3.5. „Pranešti Žemės ūkio ministrui apie NŽT direktoriaus [...] galimai padarytus pažeidimus.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į NŽT.

5. Iš NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:
5.1. NŽT 2019 m. gruodžio 23 d. gautas ir užregistruotas (reg. Nr. 1GS-I555) Pareiškėjos 2019-12-21 skundas, kuriame Pareiškėja NŽT prašė: „Panaikinti NŽT Jonavos skyriaus 2019-08-13 sprendimą Nr. 5SK-396-(14.5.110) [...]“; „Priimti naują sprendimą dėl Lietuvos Respublikai priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. <...> [...], suformuojant į du atskirus žemės sklypu [...]“; pateikti dokumentų kopijas ir kt.
5.2. „Pareiškėjos 2019-12-21 skundo nagrinėjimo metu NŽT 2020-01-20 gautas tos pačios datos Pareiškėjos prašymas prijungti prie 2019-12-21 skundo Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus 2019-12-19 nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones Nr. 3VĮ-I04. Taip pat Pareiškėja 2020-01-21 pateikė prašymą dėl papildomų rašytinių įrodymų pateikimo ir prijungimo prie 2019-12-21 skundo. Taigi, Pareiškėja 2019-12-21 skundo nagrinėjimo metu teikė papildomus prašymus ir dokumentus, kuriems išnagrinėti ir įvertinti buvo reikalingas papildomas laikas.“
5.3. NŽT Pareiškėjai 2020 m. vasario 21 d. raštu Nr.1SS-387-(7.5.) „Dėl skundo ir prašymų nagrinėjimo“ (toliau ir citatose vadinama – 2020-02-21 raštas) Pareiškėją informavo:
„Išnagrinėję Jūsų 2019-12-21 skundo 2 reikalavimą panaikinti [NŽT] Jonavos skyriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. 5SK-396-(14.5.110.) informuojame, kad Jonavos skyrius, įvertinęs VĮ Registrų centras [Valstybės įmonė Registrų centras] 2019 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. SPR5-7196 (14.4.E) „Dėl kadastro tvarkytojo sprendimo prašymą atmesti“, pateiktą informaciją apie žemės sklypų (kadastro Nr.<...>, Nr. <...>) persidengimą, parengė 2019 m. rugsėjo 11 d. išvadą Nr. 5IŽ-41-(14.5.111.) „Apie teisingai parengtą žemės sklypo planą“, kurioje nurodė, kad žemės sklypo (kadastro Nr. <...>) planas parengtas teisingai, o sklypo (Nr.<...>) planas yra taisytinas.
Nustatyta, kad 2019-11-12 skundu kreipėtės į Lietuvos administracinių ginčų komisiją (toliau – Komisija) prašydama panaikinti Jonavos skyriaus 2019-09-11 išvadą Nr. 5IŽ-41-(14.5.111.) ir įpareigoti NŽT priimti naują išvadą.
Komisija 2019-12-20 sprendimu Nr. 21R1-283(AG1-170/10-2019) atmetė Jūsų 2019-11-12 skundą [...].
Nesutikdami su Komisijos sprendimu Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams pateikėte skundą dėl Komisijos 2019-12-20 sprendimo panaikinimo. Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 27 d. neskundžiama nutartimi administracinėje byloje Nr. <...> [minėta nutartis NŽT gauta ir užregistruota 2020 m. sausio 28 d.] nuspręsta nagrinėti Jūsų skundą. Taigi, konstatuotina, kad šiuo metu nagrinėjama administracinė byla Nr. <...>.
[...].
Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalį nurodyta, jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra nutraukiama ir apie tai pranešama asmeniui. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad Jūsų 2019-12-21 prašymo nagrinėjimo procedūra buvo nutraukta.“
5.4. „[...] Pareiškėja nesutikdama su NŽT veiksmais, nagrinėjant jos 2019-12-21 skundą, Lietuvos administracinių ginčų komisijai 2020-01-29 pateikė skundą. Lietuvos administracinių ginčų komisijai 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 21R-168-(AG-78/03-2020) Pareiškėjos skundą atmetė.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos įstatymai
6.1. Žemės reformos įstatymo:
18 straipsnis – „3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. […]. 7. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui paduoti skundai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų. 8. Skundų nagrinėjimo tvarką tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas. […].“
6.2. Viešojo administravimo įstatymo:
27 straipsnis – „5. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra nutraukiama ir per 5 darbo dienas nuo tokio paaiškėjimo dienos apie tai raštu informuojamas skundą pateikęs asmuo“.

7. Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90 (toliau vadinama – Taisyklės):
20 punktas – „Skundai turi būti išnagrinėti ir sprendimai priimti per 20 darbo dienų, išskyrus šių Taisyklių 21 punkte nurodytus atvejus. Skundų nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo skundo Tarnyboje gavimo dienos. Jeigu skundo nagrinėjimo metu asmuo patikslina (papildo) skundą arba iš esmės suformuluoja naujus reikalavimus, skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikslinto (papildyto) skundo gavimo dienos“.

Tyrimo išvados

8. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6–7 punktuose, susijusius su NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu) teikiant atsakymą į Pareiškėjos 2019-12-21 skundą, konstatuotina:
8.1. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje bei Taisyklių 20 punkte reglamentuojama, kad NŽT vadovui paduoti skundai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų (pažymos 6.1, 7 punktai). Taisyklių 20 punkte nustatyta, kad jeigu skundo nagrinėjimo metu asmuo patikslina (papildo) skundą, skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikslinto (papildyto) skundo gavimo dienos (pažymos 7 punktas).
NŽT 2019-12-23 gautas ir užregistruotas Pareiškėjos 2019-12-21 skundas (pažymos 5.1 punktas). NŽT 2020-01-20 ir 2020-01-21 gauti ir užregistruoti Pareiškėjos 2020-01-20 ir 2020-01-21 prašymai (pažymos 5.2 punktas).
Taigi, vadovaujantis pirmiau minėtų teisės aktų nuostatomis, Pareiškėjos 2019-12-21 skundas NŽT turėjo būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas iki 2020 m. vasario 18 d. (per 20 darbo dienų nuo Pareiškėjos papildomo 2020-01-21 prašymo gavimo NŽT).
8.2. Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje reglamentuota, kad jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra nutraukiama ir per 5 darbo dienas nuo tokio paaiškėjimo dienos apie tai raštu informuojamas skundą pateikęs asmuo (pažymos 6.2 punktas).
NŽT 2020-01-28 gauta Regionų apygardos administracinio teismo 2020-01-27 nutartis administracinėje byloje Nr. <...> (pažymos 5.3 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad Regionų apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. <...>, NŽT 2020-02-21 raštu informavo Pareiškėją, jog nutraukia jos 2019-12-21 skundo dėl reikalavimo panaikinti NŽT Jonavos skyriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. 5SK-396-(14.5.110.) nagrinėjimo procedūrą (pažymos 5.3 punktas).
Taigi, vadovaujantis pirmiau minėtomis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, informacija Pareiškėjai apie tai, kad NŽT nutraukia jos 2019-12-21 skundo dėl reikalavimo panaikinti NŽT Jonavos skyriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. 5SK-396-(14.5.110.) bei 2019 m. rugsėjo 11 d. išvadą Nr. 5IŽ-41-(14.5.111.) nagrinėjimo procedūrą, turėjo būti pateikta iki 2020-02 04 (per 5 darbo dienas nuo Regionų apygardos administracinio teismo 2020-01-27 nutarties administracinėje byloje Nr. <...>) gavimo NŽT dienos, t. y. nuo 2020-01-28) (pažymos 5.3 punktas).

9. Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie tai, kad NŽT nutraukia Pareiškėjos 2019-12-21 skundo dėl reikalavimo panaikinti NŽT Jonavos skyriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. 5SK-396-(14.5.110.) bei 2019 m. rugsėjo 11 d. išvadą Nr. 5IŽ-41-(14.5.111.) nagrinėjimo procedūrą Pareiškėjai buvo pateikta nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nustatyto 5 darbo dienų termino (Regionų apygardos administracinio teismo 2020-01-27 nutartis administracinėje byloje Nr. <...> NŽT gauta 2020-01-28, o minėta informacija Pareiškėjai pateikta NŽT 2020-02-21 raštu (pažymos 8.2 punktas), Pareiškėjos skundas dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant atsakymą į Pareiškėjos 2019-12-21 skundą, pripažintinas pagrįstu.

10. Atkreiptinas Pareiškėjos dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK)1.138 straipsnyje reglamentuota, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas.
Taigi, žalos atlyginimo, jeigu, Pareiškėjos nuomone, žala (turtinė, neturtinė) jai buvo padaryta, klausimai spręstini CK ir CPK nustatyta tvarka teisme.
Kasacinis teismas yra išaiškinęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys: 2009 m.
vasario 2 d., Nr. 3K-3-25/2009, 2009 m. birželio 8 d., Nr. 3K-3-252/2009):
„Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis. Konstitucines nuostatas konkretizuoja ir detalizuoja civiliniai, baudžiamieji ir administraciniai (tiek procesiniai, tiek tam tikru aspektu ir materialiniai) įstatymai, konkrečiai civiliniame procese – CPK 5 straipsnio 1 dalis. Pagal šią proceso teisės normą teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar įstatymų saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami. Joje numatyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Be to, pagal šią teisės normą suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą ne bet kokia, o būtent įstatymų nustatyta tvarka. Šia blanketine teisės norma įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę suinteresuotų asmenų teisę kreiptis į teismą reglamentuoti ir kitais įstatymais (CPK 1 straipsnio
2 dalis). Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami.“


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant atsakymą į Pareiškėjos 2019 m. gruodžio 21 d. skundą, pripažinti pagrįstu.


SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui Laimonui Čiakui:
12.1. atkreipti dėmesį į tai, kad informacija apie tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nutraukia Pareiškėjos 2019 m. gruodžio 21 d. skundo dėl reikalavimo panaikinti NŽT Jonavos skyriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. 5SK-396-(14.5.110.) bei 2019 m. rugsėjo 11 d. išvadą Nr. 5IŽ-41-(14.5.111.) nagrinėjimo procedūrą Pareiškėjai buvo pateikta nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nustatyto 5 darbo dienų termino (pažymos 8.2 punktas);
12.2. imtis veiksmų, kad ateityje minėtas pažeidimas nepasikartotų.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

 

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2020/1-188
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį