Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių48
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė812227

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesprendžiant užtvenkto melioracijos griovio tvarkymo klausimo.

2. Pareiškėjas skunde nurodė:
2.1. dėl užtvenkto melioracijos griovio, <...>, lyjant lietui rajonui gresia rūsių užliejimas, turto sugadinimas.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

3. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2018 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. SG-868(3.3) Pareiškėjas buvo informuotas:
„Pranešame, kad Pareiškėjo nurodytoje vietoje <...> kaime 2018 m. spalio 29 d. turimomis pajėgomis išardyta užtvanka, pakartotinai išardyta 2018 m. lapkričio 12 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 265 „Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo“ trečiame punkte nurodyta „Žemės, miško, vandens telkinio sklypo savininkams, valdytojams ar naudotojams arba medžioklės plotų naudotojams ištisus metus rankinėmis ir mechaninėmis priemonėmis, išskyrus sprogmenis ir sprogstamąsias medžiagas, leidžiama ardyti bebrų pastatytas užtvankas neperspektyviose (likviduotinose) bebravietėse.“ Teritorijose, kuriose pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo [...] 7 straipsnio 2 dalies reikalavimus medžioti draudžiama, bebrų populiacijos gausa reguliuojama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ [...] nustatyta tvarka. [...].“

4. Šiaulių rajono savivaldybės administracija Seimo kontrolierę informavo:
„[...]
2016 m. spalio mėnesį buvo gautas telefoninis pareiškėjo pranešimas dėl griovio valymo darbų <...>. Pareiškėjui 2016 m. spalio 24 d. raštu Nr. SZZ-695(20.67) [...] atsakyta, kad griovio priežiūros darbai turėtų būti vykdomi kompleksiškai, derinant darbų vykdymą pagal savivaldybių teritorijas. 2016 metų lapkričio mėnesį Šiaulių rajono savivaldybės administracija organizavo minėto griovio priežiūros Šiaulių rajono teritorijoje darbus.
Nuo 2018 m. spalio mėnesio buvo gauti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės Jolantos Žakarienės ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos raštai, kuriuose nurodoma, kad Pareiškėjas kreipėsi dėl bebrų užtvankų ardymo.
Remiantis Pareiškėjo skunduose nurodytomis aplinkybėmis buvo vykdomi dirbtinų kliūčių ardymo darbai Pareiškėjo nurodytame griovyje, kurie buvo mažai veiksmingi dėl bebrų populiacijos gausos nereguliavimo Šiaulių rajono teritorijoje. Apie bebrų populiacijos gausos reguliavimo būtinumą buvo pranešta A draugijai, B būreliui.
Pareiškėjo skunduose nurodyto griovio priežiūros darbai turėtų būti vykdomi kompleksiškai derinant darbų vykdymą pagal savivaldybių teritorijas. Griovio priežiūros darbus vykdyti tikslinga tik sureguliavus bebrų populiacijos gausą urbanizuotoje teritorijoje.“

5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2019 m. sausio 25 d. rašte Nr. SG-79(61K) Pareiškėjui buvo nurodyta:
„Atsakydami į Jūsų raštą, informuojame, kad pagal gautą Aplinkos apsaugos departamento prie AM Šiaulių valdybos 2018 m. lapkričio 13 d. išduotą išvadą Nr. 20 „Dėl populiacijos gausos reguliavimo“ medžiotojas C (medžiotojo bilieto Nr. <...>) 7 kartus organizavo bebrų medžioklę laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 27 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. (pridedamas medžioklės lapas). Medžiotojo teigimu, kad būtų užtikrintas aplinkinių gyventojų, lankytojų ir kitų asmenų saugumas, spąstai bebrams minėtu laikotarpiu būdavo spendžiami vėlai vakare. Taip pat medžioklių metu buvo ardoma bebrų pastatyta užtvanka, tačiau po kelių dienų ją bebrai ir vėl pastatydavo. Per 7 kartus vykdytą medžioklę bebrų su spąstais nepavyko pagauti, o medžioklinio šuns, su kuriuo taip pat leidžiama vykdyti bebrų medžioklę, medžiotojas neturi.
Atkreipiame dėmesį, kad kanalas <...>, kuriame yra bebrų vis dar pastatoma užtvanka, yra Šiaulių rajono, o ne miesto teritorijoje.“

6. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2019 m. kovo 26 d. rašte Nr. S-661(3.34) Savivaldybės tarybos narei ir Pareiškėjui nurodyta:
„Pranešame, kad pagal pakartotiną prašymą pareiškėjo nurodytoje vietoje <...> kaime Šiaulių rajono savivaldybės administracija organizavo dirbtinų kliūčių pašalinimo iš griovio darbus. Kol nebus sureguliuota bebrų populiacija ilgalaikis kliūčių šalinimas netikslingas. Apie esamą padėtį pranešta A draugijai.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo gavimo dienos Šiaulių rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 263, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Šiaulių apygardos administraciniam teismui (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.“

7. UAB „D“ pateiktais duomenimis, Pareiškėjo skunde nurodytas objektas nėra laikomas Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektu. Į skundo objektą patenka perteklinis vanduo iš Karklų, Lazdyno bei Eglyno vienbučių gyvenamųjų namų kvartale įrengtų drenažo sistemų taip pat Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančių žemės ūkio paskirties žemių, kurios sausinamos drenažu ir grioviais. Bendrovės nuomone, skundo objekto paskirtis – melioracinė. Valstybės įmonės „Valstybės žemės fondas“ ZIS informacinės sistemos duomenų bazėje ginčo objektas yra įtrauktas kaip melioracijos statinys. Taigi, ginčo objektas yra melioracijos projektų dalis, kurių identifikaciniai numeriai yra Nr. P2_J959_Bridai ir Nr. P1_1968_Bridai.

8. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2019 m. balandžio mėnesį raštu kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių, nurodydama:
„Informuojame, kad gautas pakartotinis skundas dėl griovių, esančių teritorijoje <...>, besiribojančių su Šiaulių rajono žemėmis, būklės.
Atkreipiame dėmesį, kad kanalas <...>, kuriame yra bebrų vis dar pastatyta užtvanka, yra Šiaulių rajono, o ne miesto teritorijoje, todėl prašome imtis priemonių problemai pašalinti, nes, pradėjus gausiai lyti, tikėtina, kad gali būti apsemtos tiek miesto, tiek rajono teritorijos šalia esančių griovių.“

9. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2019 m. gegužės 23 d. rašte Nr. SZZ-112(20.67) A draugijai buvo nurodyta:
„Šiaulių rajono savivaldybė reguliariai gauna Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prašymus dėl bebrų statomos užtvankos griovyje <...>. Kol nebus sureguliuota bebrų populiacija, ilgalaikis kliūčių šalinimas netikslingas. Šiaulių rajono savivaldybės administracija nevykdo bebrų populiacijos gausos reguliavimo, todėl prašome, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 „Dėl Medžiojamų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka reguliuoti bebrų populiacijos gausą nurodytoje vietoje. [...].“

10. Šiaulių rajono savivaldybės admininistracijos turimais duomenimis, Pareiškėjo skunde nurodytas griovys Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje buvo išvalytas, užtvankų nepastebėta, skundų dėl griovio užtvenkimo negauta.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso:
6.271 straipsnis:
„1. Žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės:
[...]
3. Šiame straipsnyje vartojamas terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis);
4. Valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.“

12. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo:
1 straipsnis. Teisingumo vykdymas
„1. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. [...].“
4 straipsnis. Teisė į teisminę gynybą
„1. Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę į teisminę gynybą nuo kėsinimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse įtvirtintas jų teises ir laisves. Įstatymų numatytais atvejais jie turi teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. [...].“

13. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo:
22 straipsnis. Teisė paduoti skundą (prašymą)
„1. Skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.“

14. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo:
7 straipsnis. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos
„Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos yra:
[...]
27) valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise; [...].“

15. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo:
2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
„[...]
5. Melioracijos statiniai – melioracijai naudojami įvairūs statiniai (grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, drėkinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti).
[...].“
3 straipsnis. Melioracijos statinių nuosavybė
„1. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, jeigu sutartis nenustato kitaip, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje. [...].“
7 straipsnis. Melioracijos organizavimas ir valdymas
„[...]
3. Valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybės. [...].“

Tyrimo išvados

16. Atsižvelgiant į skunde nurodytas ir tyrimo metu paaiškėjusias aplinkybes, atkreiptinas dėmesys į šiuos momentus:
16.1. Pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Šiaulių rajono savivaldybės pareigūnų neveikimo, nesprendžiant melioracijos griovio priežiūros klausimo.
16.2. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise yra viena iš funkcijų, valstybės perduotų savivaldybėms, (žr. pažymos 15 punktą).
16.3. Anot UAB „D“, Pareiškėjo skunde nurodytas objektas nėra laikomas Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektu; ginčo objektas yra melioracijos projektų dalis, kurių identifikaciniai numeriai yra Nr. P2_J959_Bridai ir Nr. P1_1968_Bridai (žr. pažymos 7 punktą).
16.4. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2019 m. balandžio mėnesį konstatavo, kad kanalas <...>, kuriame yra bebrų vis dar pastatyta užtvanka, yra Šiaulių rajono, o ne miesto teritorijoje. Šiaulių miesto savivaldybės administracija kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, prašydama imtis priemonių problemos sprendimui iš esmės, atkreipdama dėmesį į tai, kad, pradėjus gausiai lyti, tikėtina, kad gali būti apsemtos tiek miesto, tiek rajono teritorijos šalia esančių griovių (žr. pažymos 8 punktą).
16.5. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, dirbtinų kliūčių ardymo darbai Pareiškėjo nurodytame griovyje buvo mažai veiksmingi dėl bebrų populiacijos gausos nereguliavimo Šiaulių rajono teritorijoje (žr. pažymos 4 punktą). Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo būtinumo buvo kreiptasi į A draugiją, B būrelį.
16.6. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos turimais duomenimis, Pareiškėjo skunde nurodytas griovys Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje buvo išvalytas, užtvankų nepastebėta, skundų dėl griovio užtvenkimo negauta (žr. pažymos 10 punktą).
16.7. Asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą, (žr. pažymos 12 ir 13 punktus). Be to, žalos pobūdžio bei dydžio nustatymo klausimai priskirti teismų kompetencijai (žr. pažymos 11 punktą).

17. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatas, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.
Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjo skunde nurodytas klausimas dėl melioracijos griovio Šiaulių rajono teritorijoje buvo išspręstas, daugiau pranešimų dėl griovio užtvenkimo nebuvo gauta (žr. pažymos 10 punktą), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, X skundo tyrimas nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierė nusprendžia X skundo tyrimą nutraukti.


Seimo kontrolierė  Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/2-1499
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį