Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių27
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė832584

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl pareigūnų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su pastato rekonstrukcijai reikalingų dokumentų rengimu.

2. Pareiškėjas skunde nurodė:
2.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracija ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – NŽT) Kaišiadorių skyrius (toliau vadinama – Skyrius) neleidžia vykdyti ūkinės veiklos nuosavybėn įsigytame pastate, adresu <...> (toliau vadinama – Pastatas). Be pagrindo buvo sumažintas Pastato eksploatacijai būtinas žemės sklypas (buvo skirta 0,3 ha).
2.2. Nuo 2009 metų buvo prašoma išsinuomoti valstybinės žemės sklypą Pastato eksploatacijai. Tuometė Kauno apskrities viršininko administracija buvo išdavusi leidimą, įsigijus Pastatą, sudaryti žemės nuomos sutartį (žr. pažymos 4 punktą).
2.3. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius neturi pagrindo išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus Pastato rekonstrukcijai, kol nesuteikta teisė naudotis žeme.
2.4. Savivaldybės administracija priėmė sprendimą taikyti pinigines nuobaudas dėl neprižiūrimo žemės sklypo, esančio aplink Pastatą. Tačiau Pastato eksploatacijai reikalingą žemės sklypą tvarkyti neįmanoma, kol jis nesuformuotas (nėra sklypo ribų).
2.5. Privažiavimas prie Pastato, kuriuo buvo naudojamasi, buvo panaikintas, neaišku, kokiais pagrindais privatizavus dalį Pastato eksploatacijai skirto sklypo.
2.6. Savivaldybės administracija atsisako leisti vykdyti Pastato rekonstrukciją, pritaikant jį ūkinei veiklai, ir leisti eksploatuoti aplinkui esantį žemės sklypą, už kurį kasmet siunčiamas reikalavimas sumokėti nuomos mokestį.
2.7. Savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus 2018 m. liepos 10 d. raštu buvo informuotas apie galimybę rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, jame sklypo plotas nurodytas dvigubai mažesnis, nei yra būtinas Pastate vykdyti ūkinę veiklą.
2.8. Dėl valstybės institucijų nusikalstamų veikų turi nuostolių apie 1 milijoną eurų. Pastate buvo registruota įmonė (Progresyviųjų technologijų ir medžiagotyros institutas), kurioje numatyta sukurti iki 28 darbo vietų neįgaliesiems bei įrengti gyvenamuosius butus dviejuose aukštuose darbuotojų apgyvendinimui. Dėl valstybinių institucijų neveikimo šių planų įgyvendinti nėra galimybės.

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolierės padėti, atstačius buvusį 0,3 ha sklypo plotą (kaip buvo fiksuota 2009 metais), „nurodyti Savivaldybei išduoti sutikimą dėl Pastato rekonstrukcijos valstybinėje žemėje“, o „NŽT nurodyti sudaryti sutartį dėl valstybinės žemės nuomos, iki bus leista ją išsipirkti.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. 2009 m. birželio 19 d. tuomečio Kauno apskrities viršininko sutikime Nr. 10-500 „Dėl žemės nuomos teisės perleidimo“ nurodyta:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.395 straipsnio 3 dalimi, sutinku, kad A perleistų nuomos teisę žemės sklypo, kurio nuomos klausimas iki šios dienos neišspręstas, prie naujajam savininkui perleidžiamo pastato <...> (unikalus numeris <...>), esančio <...>.
Po perleidimo sandorio naujasis nekilnojamojo turto savininkas turi kreiptis į Kaišiadorių rajono žemėtvarkos skyrių dėl žemės nuomos sutarties sudarymo.“

5. 2009 m. liepos 23 d. A sudarė su X ir B sutartį, kurios pagrindu paslaugų paskirties pastatas–pirtis (unikalus Nr. <...>) buvo perduotas pastarųjų nuosavybėn.
Sutartyje nurodyta:
„[...] Turtas parduodamas, esant Kauno apskrities viršininko 2009 m. birželio 19 d. sutikimui Nr. 10-500, kuriuo Kauno apskrities viršininkas sutinka, kad Pardavėja perleistų nuomos teisę žemės sklypo, kurio nuomos klausimas iki šios dienos neišspręstas, prie naujajam savininkui perleidžiamo pastato <...> (unikalus Nr. <...>), esančio <...>. Po perleidimo sandorio naujasis nekilnojamojo turto savininkas turi kreiptis į NŽT Skyrių dėl žemės nuomos sutarties sudarymo. [...].“

6. 2009 m. rugpjūčio 14 d. žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akte Nr. AR-497 nurodyta, kad nustatytos žemės sklypo, <...>, S=1516 m2, ribos.

7. 2009 m. spalio 27 d. tuometės Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kaišiadorių rajono žemėtvarkos skyriaus rašte Nr. P7-1149 Pareiškėjui nurodyta:
„Informuojame Jus, kad vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodika, žemės sklypas prie Jums nuosavybės teise priklausančio pastato–pirties, kurios pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – paslaugų (kadastro Nr. <...>), esantis <...>, turi būti suformuotas, rengiant Rumšiškių kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą.
Kai bus parengtas ir Kauno apskrities viršininko patvirtintas sekantis Rumšiškių kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas, bus sprendžiamas klausimas dėl suformuoto sklypo pardavimo ar nuomos sutarties sudarymo.“

8. Pareiškėjas kartu su B 2015 m. gegužės 7 d. pateikė Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui prašymą specialiesiems architektūros reikalavimams išduoti, kuriame nurodė, kad statinio projekto pavadinimas – paslaugų teikimo centro, <...>, rekonstrukcija; statinio naudojimo paskirtis – paslaugų; statinio kategorija – neypatingas; statybos vieta – <...>; statybos rūšis – rekonstravimas.

9. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2015 m. gegužės 19 d. rašte Nr. AR1-102 Pareiškėjui nurodyta:
„Atsakydami į Jūsų prašymą, informuojame, kad teikdami prašymą specialiesiems architektūros reikalavimams gauti, nepateikėte žemės sklypo (-ų) nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančio dokumento ir žemės sklypo plano. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 7 priedo nuostatose yra numatyti atvejai, kada statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų. Statinio rekonstravimo atveju žemės sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai yra privalomi.
Pagal pateiktus žemės sklypo įregistravimo duomenis bus sprendžiama, ar privaloma parengti statinio rekonstravimo projektinius pasiūlymus.
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

10. Savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 18 d. rašte Nr. (3.22-V11)-3-852 Pareiškėjui nurodyta:
„Informuojame Jus, kad Savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. V17-178 „Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo“ 2 punktu nustatė nekilnojamam turtui, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas arba apleistas, 3 procentų mokestinės vertės nekilnojamojo turto mokesčio tarifą.
Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V1E-636 patvirtintu Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas arba apleistas, nustatymo tvarkos aprašu sudarė komisiją, kuri 2017 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje nustatė, kad Jums priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis <...> (unikalus Nr. <...>) yra nenaudojamas, neprižiūrimas, arba apleistas.
Komisija pasiūlė Savivaldybės administracijos direktoriui šį, Jums priklausantį turtą įtraukti į Nenaudojamo, neprižiūrimo arba apleisto turto sąrašą. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V1E-941 patvirtino Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas arba apleistas, sąrašą, kuris bus pateiktas Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl nekilnojamojo turto mokesčio paskaičiavimo, taikant 3 procentų mokesčio tarifą.
Prašome Jus per 30 kalendorinių dienų pateikti Savivaldybės administracijai dokumentus, įrodančius, kad šis, Jums priklausantis nekilnojamasis turtas, neatitinka Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas arba apleistas, nustatymo tvarkos aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose išvardintų kriterijų arba atitiktis kriterijams nulemtas vienos ar keleto 5.1–5.3 papunkčiuose išvardintų aplinkybių.“

11. Savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 8 d. rašte Nr. (3.5-V11)-3-443 Pareiškėjui nurodyta:
„Atsakydami į prašymą dėl galimybės rekonstruoti paslaugų paskirties pastatą, esantį <...>, informuojame, kad pagal galiojančio Rumšiškių miestelio bendrojo plano sprendinius, Jūsų pastatas patenka į kitos paskirties teritoriją, kurios naudojimo būdas – mažaaukštės gyvenamosios paskirties teritorija, joje galima mažaaukščių gyvenamosios paskirties pastatų statyba ir rekonstravimas.
Pažymime, kad jūsų pageidaujamai mokslinei veiklai reikalingas kitos paskirties žemės sklypas, kurio naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ 2005 m. sausio 20 d., Nr. 3D-37/D1-40).
Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2015 m. gegužės 19 d. raštu Nr. AR1-102 „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų paslaugų teikimo centro rekonstravimo projektui rengti“ informavo Jus, kad specialieji architektūros reikalavimai neišduodami, nes pastato rekonstravimo atveju žemės sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai yra privalomi (STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 7 priedas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostatomis, statinio projektas rengiamas, vadovaujantis statinio projekto rengimo dokumentais, vienas jų yra nuosavybės teisę ar kitokias teises į žemę (statybos sklypą) patvirtinančiais valdymą dokumentais.
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose [...].“

12. B ir X 2018 m. liepos 3 d. kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių ir NŽT Skyriaus vadovą, prašydami „organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą adresu <...>.
Projekto tikslai: suformuoti sklypą, <...>, nuomai iki galimybės išpirkti sklypą po Rumšiškių žemės reformos žemėtvarkos projekto parengimo. Sklypo nuoma būtina, norint gauti išvadas pastato rekonstrukcijos projektui rengti.“

13. Savivaldybės administracijos 2018 m. liepos 10 d. rašte Nr. SIU1-112 Pareiškėjui nurodyta:
„Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), 20 punktu teikiame informaciją apie priimtus dokumentus.“
Prie Savivaldybės administracijos 2018 m. liepos 10 d. rašto Nr. SIU1-112 Pareiškėjui pridėtas informacinis pranešimas, kuriame užfiksuota, kad pateikti dokumentai registruoti ŽPDRIS informacinėje sistemoje, planavimo iniciatoriai – B ir X; formuojamas/pertvarkomas žemės sklypas – <...>; žemės sklypo plotas – 0,1500 ha; žemės sklypų formavimo/pertvarkymo projekto tikslas – formuoti naujus valstybinės žemės sklypus.

14. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. įsakyme Nr. V1E-916 nurodyta:
„[...]
1. Nusprendžiu pradėti rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą pastato, unikalus Nr. <...>, esančio <...>, eksploatacijai. [...].“

15. NŽT Skyrius 2018 liepos 27 d. išdavė 0,1500 ha ploto žemės sklypo, <...> sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus Nr. SFP-374-(14.6.36).

16. Savivaldybės administracijos Seimo kontrolierei pateiktais duomenimis:
„[...]
Pareiškėjas turi galimybę naudoti pastatą pagal jo tikslinę esamą paskirtį. Norint vykdyti pastato eksploataciją pagal planuojamą veiklą, neįgyvendinus pastato paskirties keitimo/rekonstravimo yra negalimas.
[...]
Savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė 2018 m. liepos 3 d. el. paštu gavo Pareiškėjo prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo rengimą ir atitinkamus dokumentus. Prašymas buvo užregistruotas ir įkeltas į Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą. Apie tai Pareiškėjas informuotas 2018 m. liepos 10 d. raštu. Išnagrinėjus Pareiškėjo prašymą 2018 m. liepos 19 d. buvo priimtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. V1E-913 „Dėl žemės sklypo, esančio <...> formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ ir parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai. Apie parengtus dokumentus ir galimybę rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą pareiškėjas informuotas telefonu.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 14 punkte reglamentuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo finansavimas –projektas rengiamas asmens, inicijavusio projekto rengėjo lėšomis. Pagal parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą pasirengti žemės sklypo ribų planą bei įregistruoti Nekilnojamojo turto registre savo lėšomis. Pateikti prašymą išduoti specialiuosius reikalavimus pasinaudojant išorine informacine sistema „Planuoju statyti“, Statybos įstatymas, 24 straipsnis, 4 punktas. Pasirengti savo lėšomis nustatytos sudėties ir detalumo techninį projekte bei gauti statybą leidžiantį dokumentą vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statyba leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
2018 m. liepos 13 d. Pareiškėjas el. paštu pateikė paklausimą dėl papildomų dokumentų pateikimo pastato rekonstrukcijai atlikti. Atsakant į paklausimą el. paštu pateiktas paaiškinimas, kad pastato rekonstrukcija bus galima, įregistravus žemės sklypą prie pastato.“

17. NŽT pateiktais duomenimis:
„[...]
Tuometė Kauno apskrities viršininko administracija 2009 m. birželio 19 d. buvo išdavusi sutikimą Nr. 10-500 „Dėl žemės nuomos teisės perleidimo“, kad A perleistų nuomos teisę žemės sklypo, kurio nuomos klausimas iki šios dienos neišspręstas, prie naujam savininkui perleidžiamo pastato <...> (unikalus numeris <...>), esančio <...>.
Po 2009 m. birželio 19 d. Pareiškėjas NŽT Skyriui nebuvo pateikęs prašymo išnuomoti valstybinės žemės sklypą, adresu <...>, pastato eksploatacijai.
[...] Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt
Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklių) 12 punktu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą organizuoja: kaimo gyvenamųjų vietovių (išskyrus miestelius) teritorijose – NŽT vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas; miestų ir miestelių teritorijose – savivaldybės administracijos direktorius.
2018 m. liepos 19 d. per ŽPDRIS sistemą Savivaldybė pateikė NŽT Skyriui prašymą pateikti projekto rengimo reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti, kuriame nurodytas žemės sklypo adresas <...>.
NŽT Skyrius 2018 m. liepos 27 d. Nr. SFP-374-(14.6.36.) yra išdavęs žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus (žemės sklypo adresas <...>). Informacija patalpinta ŽPDRIS sistemoje.
Asmuo, siekiantis gauti leidimą statyti ar rekonstruoti statinius valstybinėje žemėje, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jo teisę naudotis ar valdyti žemės sklypą, kuriame ketina statyti statinius.
[...] Žemės plotas, kuris Savivaldybei pateiktas į nuomos mokesčių sąrašą apmokestinimui, įrašytas 0,1516 ha žemės plotas adresu <...>. (X – 0,0758 ha, B – 0,0758 ha). Toks žemės plotas įrašytas pagal NŽT Skyriui pateiktą žemės sklypo planą, suderintą Pareiškėjo ir B.
[...]
NŽT Skyrius neturi informacijos, kad teritorijoje, kurioje yra Pareiškėjo ir B nuosavybės teise valdomas pastatas, adresu <...>, buvo suformuotas 0,30 ha žemės sklypas.
[...] NŽT Skyrius neturi informacijos, kiek ir kada, kokiu dokumentu buvo skirta žemės, pastato, adresu <...>, eksploatacijai.
[...]
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.4 papunkčiu, žemės sklypai formuojami pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus detaliuosius planus, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus arba Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės reformos žemėtvarkos projektus.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ ir šiuo nutarimu patvirtintomis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, Pareiškėjas turėtų pateikti naudojamo žemės sklypo planą, kuriame būtų pažymėti esami statiniai ir įrenginiai (jeigu jų yra ir kai prašymo parduoti žemės sklypą pateikimo metu prašomas parduoti žemės sklypas yra suformuotas), įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
[...] Išnagrinėjus visą Rumšiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektų medžiagą, nustatyta, kad:
1. Fizinių ir juridinių asmenų, kuriems projektuojami žemės sklypai pastatams eksploatuoti, sąraše, patvirtintame Kauno apskrities viršininko 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 02-04-3654 „Dėl piliečių, kuriems perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems ir parduodami žemės sklypai Rumšiškių kadastro vietovėje, sąrašų patvirtinimo (Kaišiadorių r.)“ įrašyta „X, B, 0,1516.“;
2. Fizinių ir juridinių asmenų, kuriems nebuvo suprojektuoti žemės sklypai pastatams eksploatuoti, sąraše, patvirtintame NŽT Skyriaus vedėjo 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 6VĮ-(14.6.2.)-605 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2010-04-20 įsakymo Nr. 02-04-3654 pakeitimo ir Rumšiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ įrašyta „X, B, 0,1516.“;
3. Fizinių ir juridinių asmenų, kuriems projektuojami žemės sklypai pastatams eksploatuoti, sąraše, patvirtintame NŽT Skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 6VĮ-(14.6.2.)-696 „Dėl piliečių, kuriems perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems ir parduodami žemės sklypai Rumšiškių kadastro vietovėje, sąrašų patvirtinimo“ įrašyta „X, B, 2009-08-14, – .“;
4. Fizinių ir juridinių asmenų, kuriems nebuvo suprojektuoti žemės sklypai pastatams eksploatuoti, sąraše, patvirtintame NŽT Skyriaus vedėjo 2014 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 6VĮ-(14.6.2.)-428 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 6VĮ-(14.6.2.)-696 pakeitimo ir Rumšiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo” įrašyta „X, B, – .“
Darytina išvada, kad Rumšiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektuose, patvirtintuose 2011 m. ir 2014 m., Pareiškėjui ir B prie nuosavybės teise valdomo pastato, adresu <...>, žemės sklypas pastatams eksploatuoti nebuvo suprojektuotas.
[...]
Pareiškėjui pateikus prašymą bei reikiamus dokumentus, kuriuose žemės sklypo plotas ir ribos būtų nustatytos pagal formavimo ir pertvarkymo projektus arba Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės reformos žemėtvarkos projektus, NŽT Skyrius galės teisės aktų nustatyta tvarka pradėti vykdyti procedūrą dėl žemės sklypo įteisinimo pardavimo arba nuomos iš valstybės.“

18. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V1E-1209 „Dėl žemės sklypo, <...>, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“, patvirtintas žemės sklypo, esančio <...>, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas parengtas matininkės C, planavimo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą pastato, unikalus Nr. <...>, esančio <...>, eksploatacijai. Suformuoto žemės sklypo plotas – 0,1521 ha.
NŽT Skyriaus turimais duomenimis, 2020 m. sausio 15 d. 9.00 val. numatytas žemės sklypo, <...>, ribų ženklinimas.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

19. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso:
6.271 straipsnis:
„1. Žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės:
[...]
3. Šiame straipsnyje vartojamas terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis);
4. Valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.“

20. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo:
34 straipsnis. Tarnybinių nuobaudų skyrimas
„1. [...] Jeigu įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuota, kad valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga pažeidė įstatymus ar kitus teisės aktus, šioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje turi būti pradėtas valstybės tarnautojų, dėl kurių galimos kaltės buvo padaryti įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuoti įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimai, tarnybinio nusižengimo tyrimas. [...].“
39 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisė į žalą padariusį valstybės tarnautoją
„1. Žala, atsiradusi dėl valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos neteisėtų veiksmų, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.“

21. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo:
7 straipsnis. Valstybinės žemės valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise.
„1. Valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai) yra:
1) Nacionalinė žemės tarnyba – visos Lietuvos Respublikos valstybinės žemės, išskyrus žemę, kuri šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise perduota kitiems subjektams;“
9 straipsnis. Valstybinės žemės išnuomojimas
„[...]
6. Valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu:
1) ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai, užstatyti fizinių ar juridinių asmenų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išnuomojami tik šių statinių ar įrenginių nuomos terminui. Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį; [...].“

22. 1999 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“:
„[...]
2. Nustatyti, kad:
2.1. Naudojamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus parduoda Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte, o išnuomoja 9 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodyti subjektai;
2.1.1. savivaldybė – išnuomoja naudojamus valstybinės žemės sklypus, perduotus patikėjimo teise savivaldybėms;
2.1.2. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – išnuomoja valstybinės žemės sklypus, priskirtus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo patikėjimo teise valdomam valstybės nekilnojamajam turtui, taip pat išnuomoja valstybinės žemės sklypus, reikalingus valstybei svarbiems ekonominiams projektams, kurių valstybinę svarbą savo sprendimu pripažino Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kurių valdymą Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, įgyvendinti;
2.1.3. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) – visais kitais atvejais parduoda ir išnuomoja naudojamus valstybinės žemės sklypus.
2.2. Pagal Taisykles parduodami ir išnuomojami valstybinės žemės sklypai, užstatyti statiniais ar įrenginiais ir naudojami šiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti, taip pat statiniais ar įrenginiais neužstatyti (nauji) valstybinės kitos paskirties žemės sklypai, kai tokių valstybinės žemės sklypų pardavimas ar nuoma be aukciono numatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose. Valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų pagal Taisykles, administravimo metodiką tvirtina žemės ūkio ministras.
Valstybinės žemės sklypai pagal Taisykles parduodami arba išnuomojami atsižvelgiant į prašyme išreikštą asmens, turinčio teisę pirkti arba išsinuomoti žemės sklypą, valią – pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą.
[...]
2.4. Žemės sklypai formuojami pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus detaliuosius planus, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus arba Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės reformos žemėtvarkos projektus.
Pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus rengiamų žemės sklypų planų su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau – žemės sklypo planas; žemės sklypų planai) organizatorius yra asmuo, pageidaujantis pirkti ar išsinuomoti valstybinės žemės sklypą. [...].“

23. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:
„[...]
2. Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. Projekto sprendiniai negali prieštarauti kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų teritorijų planavimo normų ir statybos techninių reglamentų reikalavimams, darantiems įtaką Projekto sprendiniams. Projektas rengiamas šiais atvejais:
[...]
2.4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
[...]
2.7. kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616; 2013, Nr. 76-3828) 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.
[...]
13. Projektų rengimo inicijavimo teisę turi organizatorius ir šie subjektai (toliau – iniciatoriai):
13.1. valstybinės žemės patikėtiniai;
13.2. statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai;
13.3. pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai;
13.4. privačios žemės savininkai;
13.5. asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
13.6. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai);
13.7. valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai;
13.8. sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje;
13.9. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise;
13.10. kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.
14. Projekto rengimas finansuojamas:
14.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Asmenų lėšomis atliekamų valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbų ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 17-688; 2009, Nr. 110-4661; 2010, Nr. 118-6018) nustatyta tvarka ir atvejais formuojant valstybinės žemės sklypus;
14.2. kitais atvejais – Projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis.
[...]
81. Pagal Projektą atliekami suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje. Atlikus žemės sklypų kadastrinius matavimus, pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899), parengiamos jų kadastro duomenų bylos.
82. Žemės savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai, vadovaudamiesi Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimais pertvarkyti žemės sklypus ir nustatyti jų kadastro duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka:
82.1. sudaro notariškai tvirtinamas sutartis dėl žemės sklypų padalijimo, atidalijimo, sujungimo ar perdalijimo, išskyrus atvejus, kai žemės sklypas (sklypai) priklauso vienam asmeniui;
82.2. teikia duomenis Nekilnojamojo turto registrui dėl žemės sklypų kadastro duomenų patikslinimo (perdalijimo atveju) arba dėl žemės sklypų, turėtų iki padalijimo, atidalijimo ar sujungimo sutarties sudarymo, teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų išregistravimo bei žemės sklypų, pertvarkytų pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo Projektą, teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų įregistravimo. [...].“

Tyrimo išvados

24. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, atkreiptinas dėmesys į šiuos momentus
24.1. Pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų netinkamų veiksmų, sprendžiant architektūrinių reikalavimų išdavimo pastato rekonstrukcijai klausimus.
24.2. Pareiškėjas 2015 metais kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas išduoti specialiuosius architektūrinius reikalavimus paslaugų paskirties pastato, <...>, rekonstrukcijai (žr. pažymos 8 punktą).
24.3. Pareiškėjas apie atsisakymą išduoti specialiuosius architektūrinius reikalavimus buvo informuotas 2015 m. gegužės 19 d. raštu Nr. AR1-102 (žr. pažymos 9 punktą) ir 2018 m. gegužės 8 d. raštu Nr. (3-5-V11)-3-443 (žr. pažymos 11 punktą), nurodant esminę sąlygą, kad pastato rekonstravimo projektui rengti reikia pateikti žemės sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą.
24.4. Dėl Pareiškėjo teiginio, kad nuo 2009 metų buvo prašoma išnuomoti valstybinės žemės sklypą Pastato eksploatacijai (žr. pažymos 2.2 punktą), NŽT pažymėjo, kad po 2009 m. birželio 19 d. Pareiškėjas NŽT Skyriui nebuvo pateikęs prašymo išnuomoti valstybinės žemės sklypą, <...>, pastato eksploatacijai (žr. pažymos 17 punktą).
24.5. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais užstatyta valstybinė žemė išnuomojama be aukciono (žr. pažymos 21 punktą). Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
24.6. Žemės sklypai formuojami pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus detaliuosius planus, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus arba Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės reformos žemėtvarkos projektus (žr. pažymos 22 punktą).
24.7. NŽT pateiktais duomenimis, Rumšiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektuose, patvirtintuose 2011 m. ir 2014 m., Pareiškėjui ir B prie nuosavybės teise valdomo pastato, adresu <...>, žemės sklypas pastatams eksploatuoti nebuvo suprojektuotas (žr. pažymos 17 punktą).
24.8. Pastato savininkai 2018 metais kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir NŽT Skyrių su prašymu organizuoti sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą (žr. pažymos 12 punktą).
Savivaldybė 2018 m. liepos 19 d. per ŽPDRIS sistemą pateikė NŽT Skyriui prašymą pateikti projekto rengimo reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti (žr. pažymos 17 punktą).
NŽT Skyrius 2018 m. liepos 27 d. išdavė žemės sklypo, <...>, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus (žr. pažymos 15 punktą).
24.9. Dėl Pareiškėjo teiginio apie pastato eksploatacijai skirto žemės sklypo ploto sumažinimą (žr. pažymos 2.1 punktą), pažymėtina, kad NŽT Skyriaus tvirtinimu, nėra duomenų apie 0,30 ha ploto sklypo skyrimą pastato, <...>, eksploatacijai (žr. pažymos 17 punktą).
24.10. Pareiškėjo skunde nurodyto žemės sklypo, <...>, formavimo ir pertvarkymo projektas patvirtintas 2019 m. gruodžio 12 d. (žr. pažymos 18 punktą).
24.11. NŽT Skyriaus turimais duomenimis, žemės sklypo, <...>, ribų ženklinimas numatytas 2020 m. sausio 15 d. 9.00 val. (žr. pažymos 18 punktą).
24.12. Procedūrą dėl žemės sklypo, <...>, naudojimo įteisinimo NŽT Skyrius galės teisės aktų nustatyta tvarka pradėti vykdyti, kai Pareiškėjas pateiks prašymą bei reikiamus dokumentus, kuriuose žemės sklypo plotas ir ribos būtų nustatytos pagal formavimo ir pertvarkymo projektus arba Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės reformos žemėtvarkos projektus (žr. pažymos 17 punktą).

25. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir 17 straipsnio 4 dalies nuostatas, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad skundas nagrinėtinas kitoje institucijoje, skundo tyrimas nutraukiamas.
Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. gruodžio 12 d. patvirtinus žemės sklypo, <...>, formavimo ir pertvarkymo projektą (žr. pažymos 18 punktą), žemės sklypo ženklinimo (žr. pažymos 18 punktą) ir šio nekilnojamojo turto objekto naudojimo teisės įteisinimo klausimas spręstinas NŽT Skyriuje (žr. pažymos 17 punktą), o pastato rekonstrukcijai reikalingų dokumentų išdavimo klausimas – Savivaldybės administracijoje (žr. pažymos 16 punktą), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, X skundo tyrimas nutrauktinas.

26. Dėl Pareiškėjo teiginio apie patirtus nuostolius (žr. pažymos 2.8 punktą) pažymėtina, jog žalos pobūdžio bei dydžio nustatymo klausimai priskirti teismų kompetencijai (žr. pažymos 19 ir 20 punktus).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:
X skundo tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė rekomenduoja:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui – dokumentų, reikalingų pastato, <...>, rekonstrukcijai išdavimo klausimą spręsti teisės aktų nustatyta tvarka.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.


Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/2-987
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį