Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių12
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė832664

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Seimo kontrolierė 2019 m. rugsėjo 2 d. gavo X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant Seimo kontrolierės 2019-08-06 pažymoje Nr. 4D-2019/2-602 (toliau citatose ir tekste vadinama – Pažyma) pateiktas rekomendacijas daugiabučio namo (<...>; toliau citatose ir tekste vadinama – Namas) savininkų bendrijos „C“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija) valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės klausimais.

2. Pareiškėjas skunde nurodo:
2.1. Bendrijos valdymo organų veiklos „patikrinimo akte Nr. DNVP-2 2019-06-28 kontrolės vykdytojas [...] Bendrijos veikloje nustatė daugybę grubių finansinių pažeidimų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta) (toliau citatose ir tekste patikrinimo aktas Nr. DNVP-2 vadinamas Patikrinimo aktu).
„Po Seimo kontrolierės nurodymų Savivaldybės rašte [...] 2019-07-12 Nr. S-12-2070-27.5 pateikta visa eilė klausimų Bendrijos pirmininkui [...] [toliau citatose ir tekste vadinama – Pirmininkas], į kuriuos prašoma pateikti atsakymus, dokumentus ir paaiškinimus iki 2019-07-22 dienos. Jokių dokumentų ir atsakymų Pirmininkas iki nurodytos datos nepateikė“;
2.2. „Pažymėtina, kad į tuos pačius klausimus atsakymų jau negaunu 3 metai. Papildomai surinktos iš Bendrijos žmonių lėšos nuo 2015-ųjų iki 2019-ųjų metų [...] sukčiavimo ir apgaulės būdu buvo pagrobtos pateikus rangovams sąskaitas antrą kartą už tuos pačius darbus, kurie buvo atlikti Namo renovacijos metu 2015-aisiais metais ir apmokėti. [...]. Turimi dokumentai įrodo, kad Namo renovacijos metu buvo neatlikta masė darbų, kurie buvo numatyti investiciniame projekte, o pinigai už tuos darbus buvo paimti kaip už atliktus. [...].
2019-08-07 Bendrijos visuotiniame susirinkime išgirdus Savivaldybės specialisto
V. Daugevičiaus [toliau citatose ir tekste vadinama – Specialistas] informaciją dėl jo paties pripažintų daugybės pažeidimų Bendrijoje, kad dėl išvadų pritarimo / nepritarimo sprendžia butų savininkai, akivaizdu, kad Savivaldybė nesiima jokių veiksmų pagal jai įstatymų suteiktus įgaliojimus dėl jos pačios (po 3 metų) įvardintų labai rimtų pažeidimų. Tai nesuvokiama. Įvertinus susidariusią situaciją, Pirmininko pastangas neatlikti audito Bendrijoje, Savivaldybės visišką neveikimą [...] bei jūsų rekomendacijos Savivaldybei nurodymą, kad būtų vykdoma Pirmininkui pateiktų reikalavimų vykdymo kontrolė ir gauti visi dokumentai bei paaiškinimai, akivaizdu, kad Savivaldybė daro viską, jog nedaryti nieko [...]. Tai patvirtina 2019-08-07 susirinkimo protokolas [Nr. 1; toliau citatose ir tekste vadinama – Susirinkimas; Protokolas], kuriuo bandoma pateisinti neteisėtus Pirmininko veiksmus, prisidengus trečdaliu suorganizuotų Bendrijos žmonių (apie 24 asmenis), kurie jam padeda tai daryti. [...].“

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolierės: „imtis konkrečių veiksmų, kad Savivaldybė vykdytų savo pareigas dėl bendrijų priežiūros ir kontrolės.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierė Pažymoje:
4.1. konstatavo: „nagrinėjamu atveju Savivaldybės pareigūnai: [...] šio tyrimo metu [...] nustatyta tvarka atliko Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą lėšų kaupimo organizavimo klausimais, surašė Patikrinimo aktą, nustatę Bendrijos veiklos trūkumus [...], pateikė Pirmininkui atitinkamus reikalavimus [...] [„4. Reikalavimai trūkumams pašalinti: [...] iki 2019-07-22 sušaukti visuotinį Bendrijos narių susirinkimą, neįvykus dėl kvorumo stokos pakartotinį sušaukti iki
2019-08-08. [...]. Darbotvarkėje numatyti svarstyti klausimus: 1. Dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo. Pranešėjas Savivaldybės atstovas. 2. Dėl Bendrijos ūkinės, finansinės veiklos audito atlikimo. Pranešėjas Savivaldybės atstovas. 3. Dėl Bendrijos lėšų teisminiams ginčams panaudojimo. Pranešėjas Savivaldybės atstovas“], taip pat Patikrinimo akto kopiją pateikė Pareiškėjui [...]; šio tyrimo metu [...] nustatyta tvarka pateikė Pareiškėjui [...] [atsakymą], t. y., ištaisė [ankstesnio] Atsakymo išsamumo trūkumus, motyvuotai paaiškino Savivaldybės nustatytas aplinkybes, susijusias su Pareiškėjo prašymų turiniu (dėl Bendrijos įstatų, Pirmininko išrinkimo, Savivaldybės kompetencijos šiais klausimais, taip pat pateikė pagrįstus paaiškinimus dėl kitų galimybių ginti Pareiškėjo teises ir teisėtus interesus CK [Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; toliau citatose ir tekste vadinama – CK] nustatyta tvarka [...]“;
4.2. Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo: „atlikti Patikrinimo akte Pirmininkui pateiktų reikalavimų vykdymo kontrolę ir apie jų vykdymo rezultatus informuoti Pareiškėją bei Seimo kontrolierę (prireikus, kartu informuoti, kokių papildomų veiksmų Savivaldybė ėmėsi arba ketina imtis, kad Savivaldybės reikalavimai būtų vykdomi nustatyta tvarka)“ (toliau vadinama – Rekomendacija).

5. Savivaldybės administracijos direktorius 2019-09-03 raštu Nr. S-12-2658 informuodamas apie Rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus (toliau vadinama – Atsakymas) Seimo kontrolierei pranešė:
5.1. „Patikrinimo akte nurodymą sušaukti Bendrijos narių susirinkimą Pirmininkas įvykdė. Pakartotinis susirinkimas buvo sušauktas 2019-08-07 [Susirinkimas]. Susirinkime dalyvavo Savivaldybės atstovai: Ūkio skyriaus vedėjas [...]; Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja [...]; Ūkio skyriaus Specialistas. Specialistas Susirinkime pristatė Bendrijos kaupiamųjų lėšų kaupimo, panaudojimo ir finansinio audito atlikimo klausimus“;
5.2. „Susirinkime Pareiškėjas dalyvavo, todėl papildomai teikti informaciją minėtam asmeniui apie Susirinkime svarstytus klausimus nėra poreikio“;
5.3. „Savivaldybei yra žinoma, kad tarp Pirmininko ir Pareiškėjo vyksta teisminiai ginčai. 2019-08-28 Pirmininkas raštu informavo Savivaldybę apie dar neįsiteisėjusį Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų [toliau citatose ir tekste vadinama – Teismas] sprendimą. Savivaldybė, įvertinusi, kad šalys ginčus sprendžia CK 2.82 straipsnio nustatyta tvarka, ginčo klausimai iš esmės yra susiję su Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administratoriaus veiksmais, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo [toliau citatose ir tekste vadinama – VAĮ] 27 straipsnio 5 dalies reglamentavimu, priėmė sprendimą Pirmininko veiklos neplaninės kontrolės Savivaldybės kompetencijos ribose netęsti, nebent paaiškėtų naujos aplinkybės.“

6. Iš Pareiškėjo Seimo kontrolierei 2019-09-10 papildomai pateiktų dokumentų nustatyta:
6.1. Protokole (nepasirašytame Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus) pažymėta:
6.1.1. „Susirinkimo darbotvarkė: [...] 4. Dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo. Pranešėjas – Savivaldybės atstovas. 5. Dėl Bendrijos ūkinės, finansinės veiklos audito atlikimo. Pranešėjas Savivaldybės atstovas. 6. Dėl Bendrijos lėšų teisminiams ginčams panaudojimo. Pranešėjas Savivaldybės atstovas. [...]“;
6.1.2. „5. SVARSTYTA. Dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo [...]. Pareiškėjas prašo Savivaldybės atlikti išsamų ir skubų finansinį auditą. Savivaldybė kreipėsi į Bendrijos revizorių, susipažino su jo dar praėjusiame susirinkime 2019-03-22 įvardintomis problemomis ir pateiktais pasiūlymais, Savivaldybės atstovas perskaito jas Susirinkime. Savivaldybės atstovas pristato, kad patikrinta, kad kaupiamosios lėšos po 0,75 Eur / kv. m buvo renkamos nuo 2015-02-01 iki
2017-02-28 [...]. Kaupiamosios lėšos po 0,55 Eur / kv. m buvo renkamos nuo 2017-03-01 iki
2019-02-28 [...], viso per 4 metus surinkta: 105 846,75 Eur. Savivaldybės atstovas išsamiai pristato kaupiamųjų lėšų panaudojimo žiniaraštį, pagal Savivaldybei pateiktas sąskaitas faktūras. Panaudotų sukauptų lėšų suma labai artima surinktoms kaupiamosioms lėšoms [...] (sukauptos lėšos atitinka panaudotąsias lėšas) [...]“;
6.1.3. „6. SVARSTYTA. Dėl Bendrijos ūkinės, finansinės veiklos audito atlikimo. [...]. Specialistas pristato, kad 2017 m. sausio mėn. susirinkime buvo nuspręsta rinkti po 0,55 Eur / kv. m, norint sukaupti darbams, kurie buvo reikalingi neatitikimams tarp investicinio plano ir techninio projekto (balkonų stiklinimo, laiptinių stiklinimo, fasado šiltinimo darbai). Kaupiamosios lėšos buvo paskirstytos proporcingai visiems pagal kvadratūrą. Specialistas sako, kad tai yra logiška, viskas tvarkoje, taip galima, jei visi sutinka, kaip ir sutiko ir nubalsavo per susirinkimą. Jei yra nesutinkančių, galima svarstyti, ar nereikėtų šios dalies, kaip individualios investicijos, perskaičiuoti.
2015-03-02 Bendrijos valdybos priimtas sprendimas dėl rūsio perdangos nešiltinimo ir tam reikalingų lėšų panaudojimo kitiems darbams, pasak Specialisto, yra geras ir reikalingas sprendimas, tačiau reikalingas atsakymas, kuriems kitiems darbams buvo panaudotos lėšos.
Taip pat reikalingas paruošti Savivaldybei papildomas atsakymas, su įrodančiais dokumentais, dėl paskaičiavimų balkonų stiklinimui [...] ir fasado [...] šiltinimui, dėl lietaus nuotekų tvarkymo darbų [...], pagrįsti priežastis. Taip pat abiejuose investiciniuose planuose buvo numatyta šildymo sistemose keisti radiatorius abiejuose namuose, o radiatoriai buvo pakeisti tik 8A name (nes Namas keitimo atsisakė). Reikia nurodyti dokumentus.
Savivaldybė informuoja, kad sprendimą, ar reikia finansinės veiklos audito, turi priimti Bendrija“;
6.1.4. „7. SVARSTYTA. Dėl Bendrijos lėšų teisminiams ginčams panaudojimo. [...]. Specialistas atkreipia dėmesį, kad dėl Pareiškėjo pareiškimų, prašymų ir skundų Bendrija jau yra patyrusi daugiau kaip 4000 Eur nuostolio. Pareiškėjas turi pretenzijų Pirmininkui, arba tiksliau, Projekto administratoriui. Specialistas cituoja, kad Bendrijai draudžiama Bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp Bendrijos valdymo organo ir Bendrijos narių dėl Bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta Bendrijos įstatuose, bet informuoja, kad tai Bendrijos pinigai, ir Bendrijos nariai sprendžia, ar lėšos panaudotos tinkamai, ar netinkamai.
Reziumuodamas visus tris pristatytus klausimus, Specialistas informuoja, kad sprendimus dėl Patikrinimo akte pateiktų išvadų pritarimo / nepritarimo visuotiniame susirinkime priima butų savininkai“;
6.1.5. „SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininkas pasiūlo balsuoti, ar reikalinga Bendrijai atlikti finansinį auditą, pačiai Bendrijai už tai susimokant. [...]. NUTARTA: audito neužsakyti“;
6.2. Bendrijos 2019-08-28 pranešime Savivaldybei (jo kopija – Pareiškėjui), be kita ko, pažymėta: „Savivaldybė 2019-07-12 raštu Nr. S12-2070-27.5 [toliau citatose ir tekste vadinama – Raštas] informavo, kad Bendrija turi pateikti informaciją / duomenis Rašte nurodytais klausimais, pateikti paaiškinimus patvirtinančius dokumentus. [...]. Duomenys / informacija ir paaiškinimai [susiję su namo modernizavimo projekto įgyvendinimu] teikiami Savivaldybės pateiktų klausimų tvarka [...]“;
6.3. Teismo 2019-04-19 neįsiteisėjusiame sprendime civilinėje byloje Nr. e-2-855-970/2019 dėl dokumentų išreikalavimo (ieškovė – Pareiškėjo atstovaujama A, atsakovas – Bendrija; toliau vadinama – Teismo sprendimas) pažymėta: „Ieškovė A kreipėsi į Teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę Bendriją pateikti Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo dokumentų ir kitų su atsakovės veikla susijusių dokumentų patvirtintas kopijas [...]“; „Teismas [...] nusprendžia: ieškinį tenkinti visiškai. Įpareigoti atsakovę Bendriją [...] pateikti ieškovei [...] Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo dokumentų ir kitų su atsakovės veikla susijusių dokumentų patvirtintas kopijas pagal sąrašą [...].“

7. Seimo kontrolierė, atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydama pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl Pirmininko veiklos neplaninės kontrolės netęsimo vadovaujantis VAĮ 27 straipsnio 5 dalimi: kokia administracinė procedūra šiuo atveju yra nutraukta; ar iš tiesų nutraukta administracinė procedūra buvo pradėta dėl Pirmininko atsisakymo pateikti Pareiškėjui Teismo sprendime nurodytus dokumentus (tokiu atveju šios pažymos 6.3 punkte nurodytas teisminis ginčas laikytinas tapačiu); tuo atveju, jeigu administracinė procedūra iš tiesų nutraukta VAĮ 27 straipsnio 5 dalies pagrindu, ar Pareiškėjui apie tai pranešta per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos (Atsakymas jam nepateiktas), jeigu ne – nurodyti motyvuotas priežastis; kokiu teisiniu pagrindu Specialistas Susirinkimo metu galimai konstatavo, kad: „[...] Bendrijos nariai sprendžia, ar lėšos [„teisminiams ginčams“] panaudotos tinkamai, ar netinkamai“, kai Bendrijų įstatymo 3 straipsnyje imperatyviai nustatyta, kad Bendrijai draudžiama Bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp Bendrijos valdymo organo ir Bendrijos narių dėl Bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta Bendrijos įstatuose (kartu paaiškinant, ar Savivaldybė prieš Susirinkimą buvo nustačiusi, kad Bendrijos įstatuose atskirai nustatytas Bendrijos lėšų naudojimas teisminiams ginčams), kai Bendrijų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo laikytis kitų Bendrijų įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų; „[...] sprendimus dėl Patikrinimo akte pateiktų išvadų pritarimo / nepritarimo visuotiniame susirinkime priima butų savininkai“; kuriame teisės akte nustatyta, kad Savivaldybės atsakingų pareigūnų surašytą valdytojo veiklos patikrinimo aktą (jo
išvadas, reikalavimus) turi patvirtinti, jam pritarti arba nepritarti valdytojo administruojamo namo butų ir kitų patalpų savininkai; atsižvelgus į Savivaldybės ketinamų pateikti atsakymų Seimo kontrolierei turinį, prireikus, imtis priemonių galimiems Savivaldybės pareigūnų veiklos trūkumams šalinti; pateikti Seimo kontrolierei oficialaus (tinkamai pasirašyto) Protokolo kopiją; Savivaldybės turimą informaciją apie galimus Pareiškėjo ir Bendrijos, Pirmininko ginčus teismuose, teismų sprendimus ir kt.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

8. Iš Savivaldybės administracijos direktoriaus Seimo kontrolierei pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta:
8.1. „Bendrijos Susirinkime Specialistas Susirinkimo dalyvius supažindino su Patikrinimo akte fiksuota informacija. Pristatant darbotvarkės pirmą klausimą dėl kaupiamųjų lėšų panaudojimo Specialistas akcentavo kaupiamųjų lėšų panaudojimo faktą apmokant už balkonų stiklinimo darbus, paaiškino, kad šie darbai Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte yra priskirti prie individualių investicijų, ir rekomendavo Susirinkimo dalyviams šiuo klausimu priimti sprendimą.
Pristatant darbotvarkės antrą klausimą dėl Bendrijos ūkinės, finansinės veiklos audito Specialistas, atsižvelgdamas į subjektyvią Pareiškėjo nuostatą dėl Savivaldybės pareigos atlikti Bendrijos veiklos auditą, akcentavo, kad patikrinimo metu auditas nebuvo atliekamas, paaiškino, kad sprendimas atlikti auditą yra Bendrijos visuotinio susirinkimo kompetencijos klausimas, ir citavo Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo [toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrijų įstatymas] 10 straipsnio l dalies 5 punkto nuostatą „susirinkimas gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo“. Susirinkimui nepriėmus sprendimo dėl Bendrijos finansinio audito atlikimo kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti auditą vadovaujantis CK 4.262 straipsnyje įtvirtinta nuostata.
Pristatant klausimą dėl Bendrijos lėšų teisiniams ginčams panaudojimo Specialistas vadovavosi Bendrijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies l punkto ir 10 straipsnio l dalies 17 punkto nuostatomis. Apibendrinant visus pristatytus klausimus Specialistas paragino Susirinkimo dalyvius svarstyti lėšų panaudojimo klausimus ir priimti sprendimus dėl galimų nuostolių ar žalos atlyginimo, išlaidų pripažinimo tinkamomis / netinkamomis. Pirmininkaujančiam padėkojus už pristatymą, Susirinkime dalyvavę Savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjas Valdas Kuleckas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Dovilė Račienė ir Specialistas po aukščiau nurodyto pristatymo iš Susirinkimo išvyko ir sprendimų priėmimo dalyje nedalyvavo“;
8.2. Savivaldybės pareigūnų nuomone, pabrėžtina, kad:
8.2.1. „Besikartojantys Pareiškėjo skundai iš esmės yra susiję su Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – Projektas) įgyvendinimo finansavimo ir darbų kokybės klausimais. Projekto administratoriaus funkcijų vykdymui Namo butų savininkai 2014-04-10 susirinkime išrinko B jam dar nesant Bendrijos pirmininku. Bendrijos pirmininku Namo butų savininkai B išrinko 2016-08-08, kai Projektas buvo jau įgyvendintas. Šiame Susirinkime dalyvavęs Pareiškėjas intensyviai teikė susirinkusiems informaciją apie netinkamai įgyvendintą Projektą, tačiau butų savininkai išreiškė pasitikėjimą Pirmininku [...].“
„Pažymime, Projekto įgyvendinimo procedūrų kontrolė teisės aktais nepriskirta Savivaldybės kompetencijai“;
8.2.2. „2016-03-22 Bendrijos visuotiniame susirinkime priimtas sprendimas pirkti teisines paslaugas. Šiame susirinkime Pareiškėjas dalyvavo. Susirinkimo protokolo kopija jam įteikta, susirinkimo sprendimų neapskundė“;
8.2.3. „Iš Namo kitų butų savininkų (Name 72 butai) Savivaldybė nėra gavusi nei vieno skundo dėl Pirmininko veiklos“;
8.2.4. „Pareiškėjas savo daugkartiniuose prašymuose, skunduose nenurodė jam padarytos žalos, nesikreipė atlyginti patirtas išlaidas“;
8.2.5. Savivaldybės pareigūnų nuomone, Pareiškėjo „ginčas su Pirmininku gali būti efektyviai sprendžiamas tik teismine tvarka. Ginčo sprendimui teisme visą turimą informaciją Savivaldybės pareigūnai Pareiškėjui yra pateikę. Esminiai ginčo klausimai buvo nukreipti svarstyti aukščiausiam Bendrijos valdymo organui – susirinkimui“;
8.3. iš Savivaldybės pateikto Susirinkimo protokolo (oficialaus) kopijos nustatyta, kad jo turinys atitinka šios pažymos 6.1 punkte pacituoto Protokolo turinį;
8.4. „Savivaldybė teisminiuose ginčuose nedalyvauja, teismo sprendimų, procesinių dokumentų neturi. Papildomai pridedame 2019-10-03 gautą Teismo 2019-10-01 pranešimą dėl nurodymo [Savivaldybei] pateikti dokumentus“:
„Teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje [...] pagal ieškovo Pirmininko ieškinį atsakovui Pareiškėjui dėl garbės ir orumo gynimo, neturtinės žalos atlyginimo Teismas 2019-09-25 vykusiame Teismo posėdyje žodine protokoline nutartimi nutarė įpareigoti Savivaldybę pateikti Teismui Pirmininko [...] Savivaldybei pateikto prašymo [...] ir jo priedų kopijas, kurio pagrindu 2015-01-22 buvo išduotas rašytinis pritarimas statinio projektui buto [...] rekonstrukcijai. [...]“;
8.5. „Savivaldybė neplaninį patikrinimą pagal Pareiškėjo [...] keliamą klausimą dėl kaupiamųjų lėšų atliko. Be to, Savivaldybė Raštu pateikė Pirmininkui esminius Pareiškėjo keliamus klausimus, rekomendavo atsakymus ir juos pagrindžiančius dokumentus pateikti Bendrijos susirinkimo metu, atsakyti Savivaldybei ir atsakymo kopiją pateikti Pareiškėjui. 2019-08-28 Pirmininkas atsakymą Savivaldybei ir jo kopiją Pareiškėjui pateikė. Atsakyme nurodyta, kad yra priimtas Teismo sprendimas dėl dokumentų pateikimo. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis Savivaldybė Pirmininko veiklos kontrolę dokumentų, informacijos pateikimo klausimu nutraukė. Savivaldybės Rašte pateikti nurodymai Pirmininkui pateikti Pareiškėjui informaciją ir dokumentus iš esmės yra tapatūs su Teisme sprendžiamais ginčais dėl Projekto įgyvendinimo dokumentų pateikimo.“
„Reikalavimą Pirmininkui pateikti dokumentus ir informaciją Rašte Savivaldybė teikė savo iniciatyva. Dėl to apie nutrauktą kontrolės funkciją Pareiškėjo neinformavo“;
8.6. Bendrijos „susirinkimo kompetencija apibrėžta Bendrijų įstatymo 10 straipsnyje. Svarstyti Patikrinimo akto išvadas teisės aktai [...] susirinkimui įgaliojimų nesuteikia. Be to, Patikrinimo akte išvadų, kaip tokių, nėra. Akte nurodoma Pirmininkui sušaukti susirinkimą tikslu viešai svarstyti darbotvarkėje įrašytus klausimus. Visi klausimai susiję su butų savininkų lėšų panaudojimu. Lėšų panaudojimas aprašytas Patikrinimo akte. Klausimai ypatingai aktualūs sprendžiant ilgalaikį Pareiškėjo ir Projekto administratoriaus B ginčą. Bendrijos įstatuose nustatyta: 56 punkte „Kaupiamos lėšos ir už jas įgytas turtas yra patalpų savininkų nuosavybė“, 58 punkte „Kaupiamos lėšos skirtos pastato atnaujinimui (modernizavimui) yra naudojamos pastato ar jo dalies savininkų susirinkimo (balsavimo raštu) nustatyta tvarka“;
8.7. „Vyriausiajam specialistui keliami reikalavimai: technologijos mokslų studijų srities aukštasis universitetinis arba aukštasis neuniversitetinis, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas. Savivaldybės atstovui teisė aiškinti teisės aktus nesuteikta. Pristatant Susirinkimo darbotvarkės klausimus Savivaldybės atstovas teisės aktų neaiškino“;
8.8. Savivaldybės administracijos direktoriaus nuomone, „Šiuo metu imtis priemonių dėl Specialisto veiklos nėra pagrindo. Papildomai informuojame, kad gavus Seimo kontrolieriaus raštą Specialistas nuo Bendrijos valdymo organų priežiūros ir kontrolės funkcijų vykdymo ir Pareiškėjo skundų nagrinėjimo nusišalino.“

Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

9. Įstatymai:
9.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų [...] veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“
9.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) nustatyta:
9.2.1. 3 straipsnis – „3. Bendrijai draudžiama: 1) bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose; [...].“
9.2.2. 9 straipsnis – „1. Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. [...]. 2. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. [...]. 4. Bendrijos vidaus kontrolės funkcijai atlikti bendrijoje sudaroma revizijos komisija arba išrenkamas revizorius. [...].“
9.2.3. 10 straipsnis – „1. Visuotinis susirinkimas: [...] 5) gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; [...] 8) tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką; 9) tvirtina metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą; [...] 12) tvirtina kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip; 13) tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą; [...] 17) priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo. 2. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais.“
9.2.4. 14 straipsnis – „1. Bendrijos pirmininku renkamas fizinis asmuo, atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. [...]. 6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; [...]; 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) šio įstatymo nustatytais atvejais arba visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) prašymu; [...]
6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; [...] 11) butų
ir kitų patalpų (pastatų) savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos tvarkymą ir šių lėšų naudojimą pagal paskirtį; [...].“
9.2.5. 21 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: [...] 3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: 1) tausoti, tinkamai naudoti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus; 2) teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus; 3) vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo; [...] 6) laikytis kitų šiame ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: [...] 5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus; [...] 7) apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus CK 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka [...].“
9.3. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta:
9.3.1. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas [...].“
9.3.2. 2.82 straipsnis – „4. Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. [...].“
9.3.3. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. [...] 7. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. [...] 9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.“
9.3.4. 4.249 straipsnis – „Iš administruojamo turto gautų pajamų naudojimas ir apskaita. [...]. 3. [...]. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą.“
9.4. Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ)
9.4.1. 9 straipsnis – „1. Administracinių aktų įgyvendinimas turi būti prižiūrimas ar kontroliuojamas. 2. Administracinių aktų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė atliekama tik pagal priežiūrą ir kontrolę atliekantiems viešojo administravimo subjektams šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktus įgaliojimus, vadovaujantis šiuo ir kitais priežiūrą ir kontrolę reglamentuojančiais įstatymais ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais [...].“
9.4.2. 27 straipsnis – „5. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra nutraukiama ir per 5 darbo dienas nuo tokio paaiškėjimo dienos apie tai raštu informuojamas skundą pateikęs asmuo.“
9.5. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama – SKĮ) 20 straipsnio 3 dalis – „3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas (adresuojama), ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių. Informacija Seimo kontrolieriui pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.“
9.6. Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje nustatyta: „1. Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principai yra šie: [...] 8) sąžiningumas ir nešališkumas. Valstybės tarnautojas privalo būti objektyvus, priimdamas sprendimus vengti asmeniškumų; išklausyti ir pateikti tokią informaciją, kuri padėtų asmeniui priimti tinkamiausią sprendimą; nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms; [...]; 10) pagarba žmogui ir valstybei. Valstybės tarnautojas privalo gerbti žmogų ir pagrindines jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir vykdyti teismų sprendimus; [...]; 12) profesionalumas. Valstybės tarnautojas turi siekti aukščiausios kokybės tarnybinės veiklos rezultatų, deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulėti; 13) teisingumas. Valstybės tarnautojas privalo vienodai tarnauti visiems žmonėms, nepaisydamas tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų; 14) viešumas ir skaidrumas. Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla turi būti vieša ir suprantama, atvira įvertinti; [...]. 2. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovas, vadovaudamasis šiame įstatyme įtvirtintais valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principais yra atsakingas už tarnybinės etikos politikos formavimą valstybės ar savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar įstaigų sistemoje ir kontroliuoja, kaip tarnybinės etikos politika įgyvendinama.“

10. Kiti teisės aktai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Kontrolės taisyklės) nustatyta:
10.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką [...] 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.“
10.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: [...] 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; [...]
6.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo; [...].“
10.3. „7. Atlikus pavyzdinių taisyklių 5.1 ar 5.2 papunkčiuose nurodytus patikrinimus, vadovaujantis pavyzdinių taisyklių priede pateikta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdine forma, surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas). Jei reikia, jame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. [...] Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, akto kopija pateikiama pareiškėjui.“

Tyrimo išvados

11. Apibendrinus Pareiškėjo skunde Seimo kontrolierei nurodytas aplinkybes (pažymos
2 paragrafas) konstatuotina, kad jis skundžiasi tuo, jog Savivaldybė:
11.1. nevykdė Rekomendacijos („atlikti Patikrinimo akte Pirmininkui pateiktų reikalavimų [sušaukti susirinkimą ir darbotvarkėje numatyti atitinkamų klausimų svarstymą] vykdymo kontrolę ir apie jų vykdymo rezultatus informuoti Pareiškėją bei Seimo kontrolierę (prireikus, kartu informuoti, kokių papildomų veiksmų Savivaldybė ėmėsi arba ketina imtis, kad Savivaldybės reikalavimai būtų vykdomi nustatyta tvarka)“;
11.2. Rašte buvo prašoma Pirmininko pateikti Savivaldybei ir Pareiškėjui atsakymus, dokumentus, tačiau jokių dokumentų ir atsakymų Pirmininkas nepateikė;
11.3. (Specialistas) Susirinkime nepagrįstai konstatavo, kad dėl Patikrinimo akto „išvadų pritarimo / nepritarimo sprendžia butų savininkai“.

12. Vadovaujantis teisiniu reglamentavimu (pažymos 9–10 paragrafai):
12.1. Vietos savivaldos įstatymu (pažymos 9.1 punktas), VAĮ (pažymos 9.4 punktas), Kontrolės taisyklėmis (pažymos 10 paragrafas) ir SKĮ (pažymos 9.5 punktas):
12.1.1. Savivaldybė turi vykdyti Pirmininko veiklos kontrolę teisės aktuose nustatyta tvarka, kontroliuoti jos priimtų administracinių aktų vykdymą, pateikti informaciją Seimo kontrolierei apie jos pateiktų rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus, taigi, Savivaldybė, atlikusi Pirmininko veiklos patikrinimą ir surašiusi Patikrinimo aktą, kuriame pateikti reikalavimai Pirmininkui, turėjo kontroliuoti šių reikalavimų vykdymą, informuoti Seimo kontrolierę apie Rekomendacijos (dėl Patikrinimo akte Pirmininkui pateiktų reikalavimų vykdymo kontrolės atlikimo ir informavimo apie jos rezultatus);
12.1.2. Savivaldybė, pateikusi Rašte prašymus Pirmininkui (apie kuriuos buvo informuotas ir Pareiškėjas; pažymos 2.1 ir 8.5 punktai), turėjo kontroliuoti jos prašymų vykdymą; administracinę procedūrą pagal VAĮ 27 straipsnio 5 dalį (gavusi informaciją apie Teismo sprendimą) galėjo nutraukti tuo atveju, jeigu administracinė procedūra buvo vykdoma (tuo atveju Savivaldybei būtų atsiradusi pareiga apie administracinės procedūros nutraukimą nustatyta tvarka informuoti Pareiškėją);
12.2. Bendrijų įstatymu (pažymos 9.2 punktas) – Bendrijai draudžiama Bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp Bendrijos valdymo organo ir Bendrijos narių dėl Bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta Bendrijos įstatuose, Bendrijos visuotinis susirinkimas priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl Bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo, tačiau jo kompetencijai nepriskirti klausimai dėl tinkamo ar netinkamo Bendrijos lėšų panaudojimo, Patikrinimo akto arba jo išvadų tvirtinimo (Bendrijos visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais, tačiau Savivaldybė šio tyrimo metu nenurodė tokių Bendrijos įstatų nuostatų);
12.3. Valstybės tarnybos įstatymu (pažymos 9.6 punktas) – valstybės tarnautojas privalo būti objektyvus, vengti asmeniškumų, pateikti tokią informaciją, kuri padėtų asmeniui priimti tinkamiausią sprendimą, nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims; privalo gerbti žmogų ir pagrindines jo teises ir laisves, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų; turi deramai atlikti savo pareigas; valstybės tarnautojo tarnybinė veikla turi būti suprantama, atvira įvertinti. Savivaldybės administracijos vadovas turi kontroliuoti, kaip tarnybinės etikos politika įgyvendinama Savivaldybėje.

13. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–8 paragrafai), konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju Savivaldybės pareigūnai:
13.1. kontroliavo Patikrinimo akte pateiktų reikalavimų Pirmininkui vykdymą, atsižvelgė į Seimo kontrolierės Rekomendaciją, pateikė jai informaciją apie Rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus (pažymos 5 paragrafas), Pareiškėjas, dalyvavęs Susirinkime, gavo informaciją apie Rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus (pažymos 2.2, 5.2 ir 6.1 punktai);
13.2. Pirmininkui pateikus atsakymą (ir Pareiškėjui; pažymos 2.1 ir 8.5 punktai) į Savivaldybės Raštą bei Savivaldybei gavus informaciją apie Teismo sprendimą, pagrįstai nevertino Pirmininko atsakymo turinio, nes iš esmės analogiškų Projekto įgyvendinimo dokumentų pateikimo klausimais buvo priimtas Teismo sprendimas (pažymos 6.2 ir 6.3 punktai) (šio tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie tai, kad Savivaldybėje būtų buvusi vykdoma administracinė procedūra – Raštas pateiktas Pirmininkui Savivaldybės iniciatyva; pažymos 8.5 punktas);
13.3. šio tyrimo metu pagrįstai konstatavo, kad „Svarstyti Patikrinimo akto išvadas teisės aktai [...] susirinkimui įgaliojimų nesuteikia“ (pažymos 8.6 punktas), „Savivaldybės atstovui teisė aiškinti teisės aktus nesuteikta“ (pažymos 8.7 punktas), tačiau Specialisto pasisakymai Susirinkime (Savivaldybė šio tyrimo metu motyvuotai nepaneigė Protokole fiksuotų Specialisto pasisakymų turinio), kad „Bendrijos nariai sprendžia, ar lėšos [„teisminiams ginčams“] panaudotos tinkamai, ar netinkamai“ (kai Bendrijų įstatymo 3 straipsnyje imperatyviai nustatyta, kad Bendrijai draudžiama Bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp Bendrijos valdymo organo ir Bendrijos narių dėl Bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta Bendrijos įstatuose; kai Bendrijos visuotinio susirinkimo kompetencijai nepriskirtas klausimas dėl tinkamo ar netinkamo Bendrijos lėšų panaudojimo, kai Bendrijos visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais, tačiau Savivaldybė šio tyrimo metu nenurodė tokių Bendrijos įstatų nuostatų, be to, Specialistas Susirinkime galimai neteikė paaiškinimų, Savivaldybės pateiktų šio tyrimo metu, kad 2016-03-22 Bendrijos visuotiniame susirinkime priimtas sprendimas pirkti teisines paslaugas ir šis sprendimas nenuginčytas teisės aktuose nustatyta tvarka; pažymos 8.1 punktas ir 8.2.2 papunktis), kad „sprendimus dėl Patikrinimo akte pateiktų išvadų pritarimo / nepritarimo visuotiniame susirinkime priima butų savininkai“ (kai Bendrijos visuotinio susirinkimo kompetencijai nepriskirtas Patikrinimo akto arba jo išvadų tvirtinimo klausimas; pažymos 6.1.4 papunktis), laikytini neatitinkančiais teisės aktų reikalavimų, nepagrįstu įstatymų, kitų teisės aktų komentavimu, interpretavimu (įvertinus Savivaldybės pateiktą informaciją bei viešai prieinamą informaciją pastebėtina, kad Specialistui nekeliamas teisinio išsilavinimo reikalavimas, taip pat reikalavimas būti susipažinusiam su atitinkamais teisės aktais), kuris gali turėti neigiamos įtakos asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimui, netinkamų sprendimų priėmimui (Specialistas privalo gerbti žmogų, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, asmenims pateikti tokią informaciją, kuri padėtų jiems priimti tinkamiausius sprendimus, Specialisto veikla turi būti suprantama).

14. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, darytina išvada, kad Pareiškėjo skundas pripažintinas pagrįstu pagal pažymos 13.3 punkto išvadas.

15. Kartu Seimo kontrolierė atkreipia:
15.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus dėmesį į tai, kad minėtu atveju kyla pagrįstų abejonių, ar Specialistas, pasisakydamas Susirinkime, tinkamai įgyvendino Valstybės tarnybos įstatyme nustatytus valstybės tarnautojo veiklos sąžiningumo ir nešališkumo, pagarbos žmogui ir valstybei, profesionalumo, teisingumo bei skaidrumo principų reikalavimus (dėl jo objektyvumo Pareiškėjo atžvilgiu, šališkumo: galimai buvo demonstruojamos išankstinės simpatijos arba antipatijos, skiriamas išskirtinis dėmesys atskiriems asmenims, pvz., esant nesutarimams tarp Pareiškėjo ir Pirmininko atstovaujami vienos ginčo pusės interesai – suteikiamos teisės aktų reikalavimų neatitinkančios konsultacijos, nepalankios Pareiškėjo pozicijai, ne pagal kompetenciją konstatuojama Pareiškėjo padaryta žala kitai ginčo šaliai; pažymos 6.1.4 papunktis ir 13.3 punktas).
Kadangi Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų tinkamą įgyvendinimą, darbo organizavimą, tarnybinės etikos politikos formavimą Savivaldybėje, atkreiptinas jo dėmesys į neatitinkančias teisės aktų reikalavimų Specialisto konsultacijas Susirinkime, galimus tarnybinės etikos pažeidimus ir siūlytina įvertinti Specialisto veiksmus teisės aktuose nustatyta tvarka bei imtis vidaus administravimo priemonių Savivaldybės veiklai gerinti;
15.2. Pareiškėjo dėmesį, kad vadovaujantis CK:
15.2.1. Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas (pažymos 9.3.1 papunktis);
15.2.2. juridinių asmenų organų (tarp jų, ir Bendrijos visuotinio susirinkimo) sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams, tokiems ieškiniams nustatomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas (pažymos 9.3.3 papunktis);
15.2.3. kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti Bendrijos veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą (pažymos 9.3.4 papunktis).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X skundą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.


SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja:
17.1. įvertinti Specialisto veiksmus dalyvaujant Susirinkime teisės aktuose nustatyta tvarka ir apie tai informuoti Seimo kontrolierę;
17.2. informuoti Seimo kontrolierę, kokių priemonių buvo imtasi, kad ateityje Savivaldybės valstybės tarnautojai, vykdantys daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, tarp jų, ir valstybės tarnautojų veiklos principų reikalavimų.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.


Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/2-1141
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį