Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių32
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė831812

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS


SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėja) interesams atstovaujančio Y (toliau vadinama – Pareiškėjos atstovas) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir citatose vadinama – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant kreipimusis.
Skundo tyrimo metu gautas papildomas Pareiškėjos atstovo skundas dėl NŽT Vilniaus miesto skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) taikant teisės aktų nuostatas.

2. Pareiškėjos atstovas skunde bei papildomai pateiktame skunde nurodo:
2.1. Pareiškėjai „[...] priklauso nekilnojamasis turtas valstybės žemės sklype Vilniaus senamiestyje [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
2.2. 2018 m. liepos 10 d. NŽT Vilniaus miesto skyriui (toliau ir citatose vadinama – Skyrius) pateikė prašymą dėl valstybinės žemės sklypo dalies nuomos. „[...] prašymo nagrinėjimo procedūra buvo vilkinama, kol buvo nuspręsta pratęsti nagrinėjimo terminus išsiunčiant beprasmišką paklausimą Valstybės įmonei Registrų centras. [...]. Skyrius, gavęs [...] neigiamą Registrų centro atsakymą, raštą į mano pateiktą prašymą teikė tik 2018-09-19.“
„Pateikęs prašymą, reguliariai skambindavau Skyriui, teiravausi apie procedūros situaciją [...]. Mėginimai prisiskambinti Skyriaus vadovams buvo nesėkmingi. Mano pateikto prašymo nagrinėjimas buvo nenuosekliai paskirtas darbuotojams, panašu, kad, perimant prašymo nagrinėjimą, darbuotojai tarpusavyje nekomunikavo. Skyriui gavus Registrų centro atsakymą, darbuotojas telefonu paaiškino, kad mano teiktam prašymui išnagrinėti reikalinga matininko sudaryta schema, kurioje būtų išskirta [...] [Pareiškėjos] nekilnojamojo turto dalis, patenkanti į valstybinės žemės sklypą.“
2.3. „[...] kreipiausi į Valstybinės įmonės Registrų centras Vilniaus filialą ir pasamdžiau Registrų centro matininką paruošti minėtą schemą, pagal Skyriaus reikalavimą. Matininkui paruošus dokumentą, pakartotinį prašymą su priedais pateikiau Skyriui 2018-10-12. Prašymo procedūra vėl buvo vykdoma neoperatyviai. Telefonu susisiekus su įstaigos darbuotoju, buvau prašomas pateikti naujai koreguotą planą, kilo daug sunkumų, siekiant suprasti, kokia informacija yra reikalinga nagrinėjant mano pateiktą prašymą. [...] darbas vėl buvo perduotas kitai darbuotojai, kuri, panašu, nebuvo supažindinta su darbo eiga ir anksčiau prašymą nagrinėjusio darbuotojo sumanymu, kaip procedūriškai išspręsti kilusias problemas.“
„[...] 2018 metų pabaigoje, darbuotoja pakartojo, kad procedūrai atlikti yra būtinas žemės sklypo planas, atitinkantis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintos Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės; toliau ir citatose vadinama – Taisyklės)] reikalavimus (konkrečiai – 8 Taisyklių punkto [...]). Tai akcentuojama ir Skyriaus 2018-09-19 ir 2019-01-08 raštuose. Ši įstaigos pozicija atrodo mažų mažiausiai keistai, kadangi kartu su atitinkamu prašymu išnuomoti valstybinę žemę turi būti pateikiamas ir toks žemės sklypo planas. Mano prašymai buvo priimti ir Skyrius formaliųjų prašymo trūkumų nenustatė, prašymo nagrinėjimo procedūrą pradėjo.“
2.4. „[...] Skyriaus neveikimą apskundžiau NŽT direktoriui 2019-02-01 skundu [...], tačiau atsakymo per teisės aktų nustatytą laiką negavau. Pateikęs skundą mėginau susisiekti su skundą nagrinėjančiu darbuotoju ar jo vadovais, tačiau nesėkmingai (apie 20 bergždžių skambučių NŽT telefonų numeriais) – paaiškėjo, kad įstaigos kolektyvas dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministru. Skundo išnagrinėjimo terminui baigiantis, vėl mėginau susisiekti su NŽT, tačiau paaiškėjo, kad darbuotojos, nagrinėjančios skundą, nėra darbo vietoje dėl ligos. Po keletos mėginimų susisiekti su vadovais, su manimi pagaliau susisiekė skundą nagrinėjančio skyriaus vadovai. Paaiškėjo, kad Skyrius nagrinėjimui reikalingus duomenis [...] NŽT perdavė tik 2019 02 22, o skundo nagrinėjimas perduodamas kitai darbuotojai. Vėliau telefonu paskambinus jai, darbuotoja patikino, kad skundas išnagrinėtas ir pateiktas vadovams suderinimui, tačiau atsisakė pateikti nagrinėjimo išvadą žodžiu ar pakomentuoti.“
2.5. „NŽT [...] 2019-03-08 pateikė atsakymo raštą Nr. lSS-471-(7.5.), kuriame nurodė perduosiantys Skyriaus vedėjui pakartotinai išnagrinėti 2018-10-12 prašymą ir priimti sprendimą dėl valstybinės žemės išnuomojimo. Atsakymo rašte teigiama, esą „dėl situacijoslumo“ prašymo išnuomoti naudojamą valstybinės žemės sklypo dalį Skyrius neišnagrinėjo ir atsakymo negalėjo pateikti teisės aktuose nustatytais terminais. Šis atsakymas nėra logiškas, atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes bei tai, kad anksčiau rašte pripažįstama Skyrių netinkamai taikius teisės aktus. Rašte daugiau nekomentuojamas mano skunde išdėstytas prašymas peržiūrėti nagrinėjimo procedūros eigą, ją įvertinti ir supažindinti mane su vertinimo procesu ir reikalavimais. Taip pat raštu esu informuojamas, kad, norėdamas gauti prašomus pokalbių įrašus, turiu papildyti prašymą, nurodydamas naudojimo tikslą, teikimo bei gavimo teisinį pagrindą. [...]. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vertinu, kad tarnyba mano skundą nagrinėjo paskubomis ir formaliai, nesiaiškino faktinių aplinkybių, nepagrįstai atsisakė tenkinti skunde išdėstytus prašymus.“
2.6. „[...] Skyriaus darbuotojai, o taip pat ir [...] NŽT darbuotojai nesugebėjo detaliai ir suprantamai paaiškinti, nei kaip, jų vertinimu, turi būti parengtas reikalavimus atitinkantis žemės sklypo planas, nei kaip jie interpretuoja Taisyklių 8 punkto reikalavimus dėl žemės sklypo dalių išskyrimo statiniams.“
„[...] mėginau išsiaiškinti, kaip turi būti tinkamai įgyvendinta valstybinės žemės išnuomojimo procedūra – ieškojau Taisyklių komentaro, išaiškinimo [...]. Viešai prieinamos informacijos ar teisės aktų, detalizuojančių, kaip valstybinė įstaiga taiko Taisyklių 7 ir 8 reikalavimus, kaip turi būti paruošti reikalaujami dokumentai, apskaičiuojamas asmeniui galimas išnuomoti valstybinės žemės plotas, nesuradau.“
„2019-03-21 nuvykau į susitikimą su Skyriaus vedėju ir specialiste [...]. Susitikimo metu paaiškėjo [...]: specialistai negalėjo apskaičiuoti išnuomotiną plotą nagrinėjamu atveju, kuomet į valstybinės žemės sklypą suformuotą vienam pastatui patenka dalis kito pastato ir pastarojo pastato patalpos fiziškai yra pirmojo pastato sklype. [...].“
„NŽT išnuomotiną sklypo dalį apskaičiuoja formule, kuriai reikalingas ne tik prašymo teikėjo patalpų, patenkančių į sklypą, plotas, bet ir visas to pastato patalpų, patenkančių į sklypą, plotas. Vadinasi, prašymo teikėjas turėtų pateikti tikslius duomenis ne tik apie savo turtą, tačiau ir savo kaimynų turtą [...].“
„Negana to, dokumento (poįstatyminio akto ar NŽT vidinio dokumento), kurio pagrindu yra taikoma būtent tokia formulė, surasti nepavyko, jo negalėjo nurodyti ir NŽT specialistai, argumentuodami, kad „tai yra įstaigoje susiformavusi praktika“. [...]. Tuo atveju, jei įstaigoje susiformavusi praktika vis dėlto yra pagrįsta rašytiniu dokumentu, ar jis yra tinkamai perkeltas į susijusius rašytinius dokumentus, tinkamai taikomas, prieinamas visuomenei ir prašymų teikėjams?“
2.7. „[...] bendraujant su šiomis įstaigomis man kilo nemažai sunkumų susisiekti, ypač su vadovaujančiais darbuotojais – internete skelbiamais telefonų numeriais sunku prisiskambinti, dažnai paaiškėdavo, kad darbuotojų dėl įvairių priežasčių nėra darbo vietose ar kad skambinama ne darbo metu (pvz.: darbuotojas darbo dieną pradeda 7 valandą, o pietų pertrauką 11 valandą, tačiau ta informacija neviešinama). Darbuotojai nebuvo linkę telefonu teikti konsultacijas ar stengtis operatyviai išsiaiškinti procedūrinę situaciją. Įstaigos interneto svetainė tobulintina, joje trūksta aiškumo ir tipinių įstaigos atliekamų procedūrų komentarų besikreipiantiems asmenims.“
2.8. „[...] šioje situacijoje atsakingais laikau ne konkrečius NŽT darbuotojus, o NŽT [...] ir [Skyriaus] [...] vadovus bei Žemės ūkio ministerijos vadovybę, kuri leidžia tokį ydingą darbo organizavimą [...].“

3. Pareiškėjos atstovas Seimo kontrolieriaus prašo:
3.1. „Įpareigoti NŽT pateikti mano konsultacijų ir pasiteiravimų telefonu garso įrašus su Skyriumi ir [...] NŽT laikotarpiu nuo 2018-07-10 prašymo pateikimo iki šio skundo pateikimo dienos bei supažindinti su tvarka, pagal kurią šie įrašai yra įstaigos daromi ir tvarkomi“;
3.2. „Peržiūrėti aukščiau minėtų mano teiktų prašymų nagrinėjimo procedūros eigą ir ją įvertinti bei supažindinti mane su vertinimo procesu ir rezultatais“;
3.3. „Įvertinti sistemines NŽT ydingo darbo ir neveikimo priežastis bei supažindinti mane su įvertinimo procesu ir išvadomis“;
3.4. „Įvertinti Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 8 ir 7 punktų reikalavimus (ypač asmenų teikiamiems dokumentams, sklypų, patalpų planams) bei faktiškai NŽT taikomus reikalavimus ir formules, jų tinkamą kodifikavimą ir praktinį pritaikymą Vilniaus miesto senamiesčiui, būtinybę / galimybę reikalavimus keisti ar detalizuoti, bei supažindinti mane su įvertinimo procesu ir išvadomis.“


TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos atstovo skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į NŽT.

5. Iš NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:
5.1. Pareiškėjos atstovas „[...] Skyriui pateikė 2018-07-10 prašymą (reg. 2018-07-10
Nr. 49PR2-140; toliau – 2018-07-10 prašymas) išnuomoti naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą (kadastro Nr. <...>), esantį <...> (toliau – Žemės sklypas <...>).“
Kartu su prašymu Pareiškėjos atstovas pateikė ir: „patalpos (unikalus Nr. <...>) pirkimo–pardavimo sutarties kopiją [...]“; Pareiškėjos ir Pareiškėjos atstovo asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas; atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją.
„[...] prašymas buvo nukreiptas nagrinėti Skyriaus vyr. specialistei Tatjanai Steponėnienei, tačiau dėl jos nebuvimo darbe (ligos / atostogų metu) buvo paskirtas vykdyti kitam Skyriaus vyr. specialistui – Egidijui Kleinauskui.“
5.2. „Skyrius, išnagrinėjęs [...] 2018-07-10 prašymą ir nustatęs, kad dalis Pareiškėjos nuosavybės teise valdomos negyvenamosios patalpos – restorano, kontoros – ofiso (unikalus
Nr. <...>), kurią sudaro patalpos, pažymėtos <...> (toliau – patalpa (unikalus Nr. <...>)), esančios valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. <...>), adresu <...> (toliau – Žemės sklypas <...>) esančiame pastate, patenka ne tik į Žemės sklypą <...>, bet ir į Žemės sklypą <...>, 2018-08-14 raštu Nr. 49SJN-1821-(14.49.105.) „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, siekdamas išsiaiškinti, kokia dalis patalpos (unikalus Nr. <...>) patenka į Žemės sklypą Subačiaus g. l.“
5.3. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2018 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. VILIN(12.5.13.)-2895 „Dėl informacijos pateikimo“ Skyriui nurodė:
„[...] patikrinus nekilnojamojo daikto – gyvenamojo namo <...>, [...], esančio <...>, ir jame esančių restorano, kontoros – ofiso patalpų, unikalus Nr. <...>, kadastro ir registro dokumentų byloje ir elektroniniame dokumentų archyve esančius duomenis ir dokumentus bei Nekilnojamojo turto registre įrašytus duomenis, nustatyta, jog nekilnojamojo daikto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. <...> gyvenamojo namo <...> kadastro duomenys buvo surinkti 1985-01-10, t. y. iki dabar galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo tvarką, kuriais vadovaujantis atliekant kadastrinius matavimus nustatoma statinio buvimo vieta žemės sklype. Minėto statinio kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. <...> duomenų apie pastato faktinę jo buvimo vietą žemės sklype nėra, todėl ir nustatyti, kokia restorano, kontoros – ofiso patalpų, unikalus Nr. <...>, kurios yra gyvenamajame name <...>, [...], dalis patenka į žemės sklypą, kurio kadastro Nr. <...>, ir į žemės sklypą, kurio kadastro Nr. <...>, Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas negali.
[...] norit nustatyti nekilnojamojo turto objektų faktinę vietą, geografinę padėtį, kitus parametrus reikalinga atlikti veiksmus, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, nustatyti žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinates, tiek objekto geometrinius matmenis ir techninius parametrus, kitus šį objektą apibūdinančius kadastro duomenis – nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. [...].“
5.4. „Skyrius 2018-09-19 raštu Nr. 49SFN-2219-(14.49.104.) „Dėl informacijos pateikimo“ informavo Pareiškėją [Pareiškėjos atstovą] apie kreipimąsi į VĮ Registrų centrą, iš jo gautame atsakyme pateiktą informaciją ir pranešė dėl papildomų dokumentų pateikimo, t. y. prašė parengti ir pateikti Žemės sklypo <...> planą, kuriame būtų išskirtos tame žemės sklype esantiems ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingos dalys ir nustatyti jų plotai (toliau – Dalių planas).“
5.5. „[...] iš Skyriaus pateiktos informacijos nustatyta, kad Skyrius, išnagrinėjęs VĮ Registrų centras pateiktą informaciją ir nustatęs, kad be patalpos (unikalus Nr. <...>)
tikslios buvimo vietos identifikavimo negalima nustatyti, kokiam šių patalpų plotui eksploatuoti reikalinga apskaičiuoti nuomoti tenkančią dalį Žemės sklype Subačiaus g. 1, todėl 2018-09-19 raštu Nr. 49SFN-2219-(14.49.104.) paprašė parengti ir Skyriui pateikti Dalių planą.
Pažymime, kad dėl situacijos unikalumo ir sudėtingumo (kai vieno pastato patalpos dalis fiziškai yra dviejuose žemės sklypuose) Skyrius, vadovaudamasis Taisyklių 8 punktu ir 34.3 papunkčiu, paprašė parengti Dalių planą, išskiriant konkrečią dalį, tenkančią patalpos (unikalus
Nr. <...>), patenkančios į Žemės sklypą Subačiaus g, l, daliai eksploatuoti, kadangi tiek Taisyklėse, tiek kituose žemės santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta, kaip turi būti tokiais atvejais apskaičiuojama ir išskiriama žemės sklypo dalis, reikalinga patalpai ar jos daliai eksploatuoti.“
„Kadangi Skyrius turėjo įvertinti VĮ Registrų centro pateiktą informaciją, todėl tik
2018-09-19 raštu Nr. 49SFN-2219-(14.49.104.) informavo Pareiškėją dėl papildomų dokumentų pateikimo [...], t. y. prašė parengti ir pateikti Dalių planą.“
5.6. NŽT Skyriui Pareiškėja (Pareiškėjos atstovas) „[...] pateikė 2018-10-12 prašymą
(reg. 2018-10-12 Nr. 49PR1-316; toliau – 2018-10-12 prašymas) išnuomoti Žemės sklypą
<...>.“
„[...]. Prie šio prašymo buvo pateiktas pastate (unikalus Nr. <...>, žymėjimas plane <....>), adresu <...>, įregistruotų butų (patalpų) sąrašas ir 2018-10-10 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo parengtas Statinių išdėstymo planas (toliau – Statinių išdėstymo planas)“, kuriame nurodyta, jog „[...] patalpos (unikalus Nr. <...>) dalis patenka į Žemės sklypą <...> ir dalis – į Žemės sklypą <...>“, bei Pareiškėjos asmens tapatybės dokumento bei atstovavimą liudijančio dokumento kopijas.
2018-10-12 prašymas „[...] buvo nukreiptas nagrinėti Skyriaus vyr. specialistei Tatjanai Steponėnienei ir vyr. specialistui Egidijui Kleinauskui.“
2018-10-12 prašymo nagrinėjimo metu, siekiant išspręsti susidariusią situaciją, Pareiškėjos atstovas 2018 m. lapkričio 14 d. el. paštu buvo informuotas, kad turi Skyriui „[...] pateikti savo lėšomis nustatyta tvarka parengtą žemės sklypo planą, kuriame būtų išskirtos dalys statiniui <...> ir pastato daliai <...> [...]“, su Pareiškėjos atstovu buvo bendrauja ir telefonu.
Skyrius, gavęs 2018-10-12 Prašymą, 2018 m. gruodžio 6 d. el. paštu informavo ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialo matininką, parengusį Statinių išdėstymo planą, nurodant, kad kartu su 2018-10-12 prašymu pateiktų papildomų dokumentų neužtenka, norint apskaičiuoti nuomotino Žemės sklypo <...> dalies dydį, ir nurodė, kad reikalinga parengti Dalių planą.
5.7. Skyrius atsakymą Pareiškėjai pateikė 2019-01-08 raštu Nr. 49SFN-43-( 14.49.104.) „Dėl informacijos pateikimo“, be kita ko, informuodamas:
„[...] valstybinės Žemės sklype (kadastro Nr. <...>), <...> [...], yra keli savarankiškai funkcionuojantys pastatai, todėl Jūs, pageidaudami išsinuomoti valstybinės žemės sklypo dalį, reikalingą nuosavybės teise priklausančioms patalpoms eksploatuoti, prie prašymo išsinuomoti žemės sklypą turite pateikti Taisyklių [Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“] 8 punkto reikalavimus atitinkantį valstybinės žemės sklypo planą.
[...] Skyrius galės apskaičiuoti valstybinės žemės sklypo dalies, reikalingos nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam daiktui eksploatuoti, dydį (priimant įsakymą) bei pradėti valstybinės žemės nuomos procedūrą tik tuomet, kai pateiksite Taisyklių 8 punkto nuostatas atitinkantį žemės sklypo planą sus išskirtomis kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui su priklausiniais eksploatuoti reikalingomis dalimis ir nustatytu šių dalių plotu. [...].“
5.8. „[...] iš Skyriaus pateiktos informacijos nustatyta, kad raštų, kuriais būtų buvę pratęsti 2018-07-10 ir 2018-10-12 prašymų nagrinėjimo terminai, Skyrius neparengė, tačiau, kaip minėta pirmiau, Skyrius rašto VĮ Registrų centrui kopiją taip pat pateikė ir Pareiškėjui, o 2018-10-12 prašymo nagrinėjimo metu su Pareiškėju bendravo el. paštu.“
5.9. „[...] nesutiktina su [...] Pareiškėjos atstovo argumentais, kad Skyriaus specialistai nesugebėjo detaliai ir suprantamai paaiškinti, kaip turi būti rengiamas Dalių planas, kadangi iš Skyriaus pateiktų atsakymų (2018-09-19 rašto Nr. 49SFN-22I9-(14.49.104.) ir 2019-01-08 rašto
Nr. 49SFN-43-(14.49.l04.)) matyti, kad jie buvo išsamūs, pagrįsti teisės aktų nuostatomis ir juose nurodyti aiškūs atsisakymo nuomoti valstybinę žemę motyvai. Taip pat pažymime, kad su [...] Pareiškėjos atstovu buvo bendraujama tiek el. paštu, tiek telefonu, tiek ir susitikus pokalbiams Skyriuje buvo mėginama situaciją išspręsti kuo protingiau ir logiškiau, t. y. išskiriant patalpos (unikalus Nr. <...>) daliai eksploatuoti aiškią ir identifikuotą Žemės sklypo <...> dalį, tuo tikslu parengus Dalių planą, kad būtų užtikrintas patogus, protingas minėtų patalpų naudojimas ir ateityje nekiltų neaiškumų dėl minėtos patalpos tikslios buvimo vietos žemės sklype.“
5.10. NŽT 2019 m. vasario 1 d. gavo Pareiškėjos atstovo skundą „Dėl Vilniaus miesto skyriaus neveikimo ir klaidingos informacijos teikimo“ (registracijos Nr. 1GS-222; toliau vadinama – 2019-02-01 skundas), kuriame Pareiškėjos atstovas skundėsi, jog: Skyriaus pareigūnai netinkamai nagrinėjo 2018-07-10 ir 2018-10-12 prašymus; prašymų nagrinėjimas buvo vilkinamas; Skyriaus prašymu pateikė VĮ Registrų centro matininko sudarytą schemą, kurioje būtų išskirta Pareiškėjai priklausanti nekilnojamojo turto dalis, patenkanti į valstybinės žemės sklypą, tačiau, prašymo nagrinėjimą perdavus kitai specialistei, ši specialistė „nebuvo supažindinta su darbo eiga ir [...] sumanymu, kaip procedūriškai išspręsti kilusias problemas“; Skyriaus, taip pat ir NŽT darbuotojai „nesugebėjo detaliai ir suprantamai paaiškinti, nei kaip jų vertinimu turi būti parengtas reikalavimus atitinkantis žemės sklypo planas, nei kaip jie interpretuoja Taisyklių 8 punkto reikalavimus dėl žemės sklypo dalių išskyrimo statiniams“. Pareiškėjos atstovas 2019-02-01 skunde NŽT prašė: atnaujinti 2018-10-12 prašymo nagrinėjimą ir prašymą tenkinti; „pateikti mano konsultacijų ir pasiteiravimų telefonu garso įrašus su Skyriumi ir centrine įstaiga laikotarpiu nuo 2018-07-10 prašymo pateikimo iki šio skundo pateikimo dienos bei supažindinti su tvarka, pagal kurią šie įrašai yra įstaigos daromi ir tvarkomi“; peržiūrėti 2018-10-12 prašymų nagrinėjimo procedūros eigą ir ją įvertinti bei „[...] supažindinti mane su vertinimo procesu ir rezultatais“.
5.11. Pareiškėjos atstovo 2019-02-01 skundas buvo paskirtas nagrinėti „[...] NŽT Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės administravimo skyriaus (toliau – Žemės administravimo skyrius) vyr. specialistei Ernestai Vasiliūnei. Žemės administravimo skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į tai, kad šio skyriaus vyr. specialistė Ernesta Vasiliūne nuo 2019-02-26 iki 2019-03-01 turėjo nedarbingumo pažymėjimą, 2019-02-01 skundą 2019-02-27 rezoliucija paskyrė nagrinėti Žemės administravimo skyriaus vyr. specialistei Giedrei Girdenytei.“
„Žemės administravimo skyriaus vyr. specialistė Ernesta Vasiliūnė, susipažinusi su
2019-02-01 skunde nurodytomis aplinkybėmis ir siekdama išsamiai išnagrinėti jame nurodytą informaciją, tinkamai įvertinti susidariusią situaciją. NŽT Žemės tvarkymo ir administravimo departamento 2019-02-14 tarnybiniu raštu Nr. TR-I316-(5.34 E.) „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ kreipėsi į Skyrių ir prašė iki 2019-02-20 pateikti išsamų paaiškinimą ir reikalingus dokumentus. Skyrius Žemės administravimo skyriui 2019-02-22 tarnybiniu raštu
Nr. TR-1690-(5.34.) „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ pateikė paaiškinimą ir reikalingus dokumentus. Norėtume atkreipti dėmesį, kad 2019-02-01 skundas išnagrinėtas 2019-03-08 ne todėl, kad Skyrius „<...> tik 2019 m. vasario 22 d. <...>“ skundui nagrinėti pateikė paaiškinimą ir reikalingus dokumentus, bet dėl to, kad specialistas, kuriam buvo paskirta užduotis išnagrinėti
2019-02-01 skundą, šio skundo nagrinėjimo metu turėjo nedarbingumo pažymėjimą ir, atsižvelgiant į tai, užduotis buvo paskirta kitam specialistui.“
„Pareiškėjas nebuvo informuotas apie 2019-02-01 skundo, kurio nagrinėjimo terminas – 2019-03-01, nagrinėjimo termino pratęsimą, nes tikėtasi atsakymą parengti teisės aktų nustatytais terminais. Informuojame, kad atsakymas į 2019-02-01 skundą parengtas 2019-03-05, suderintas, pasirašytas ir užregistruotas – 2019-03-08, t. y. atsakymas parengtas pavėlavus 5 darbo dienas“.
5.12. NŽT, atsakydama į 2019-02-01 skundą, 2019 m. kovo 8 d. raštu Nr. 1SS-471-(7.5.) Pareiškėjos atstovą, be kita ko, informavo:
„[...]. Jūs, atstovaudamas X, 2018-07-10, 2018-10-12 prašymais kreipėtės į Skyrių dėl valstybinės Žemės sklypo (kadastro Nr. <...>), esančio <...>, nuomos.
Skyrius, išnagrinėjęs [...] 2018-07-10 prašymą atsakė 2019-09-19 [taip rašte] raštu
Nr. 49SFN-43-(14.49.104.) „Dėl informacijos pateikimo“. Skyrius šiame rašte nurodė, kad [...] „negalime tenkinti Jūsų prašymo, nes nėra galimybių apskaičiuoti sklypo dalį, reikalingą negyvenamajai patalpai – restoranui, kontorai – ofisui, unikalus Nr. <...>, <...>, [...] eksploatuoti.“
Skyrius šiame rašte nurodė teisinį reglamentavimą dėl valstybinės žemės nuomos, kai pageidaujamame išsinuomoti valstybinės žemės sklype yra keli savarankiškai funkcionuojantys statiniai ir įrenginiai, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti atskirais objektais [...].
[...] Vilniaus miesto skyrius 2018-08-14 raštu Nr. 49SJN-1821-(14.49.105.) „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į VĮ Registrų centras Vilniaus filialą, siekdamas išsiaiškinti, kokia dalis patalpų (unikalus Nr. <...>), esančių valstybinės Žemės sklype (kadastro Nr. <...>) <...>, patenka į valstybinės Žemės sklypo (kadastro Nr. <...>) <...>, ribas, ir prašė pateikti šią informaciją.
[...]. Vilniaus miesto skyriuje pakartotinai gautas Jūsų 2018-10-12 prašymas [...]. Kartu su prašymu pateikėte VĮ Registrų centro Vilniaus filialo matininko [...] 2018-10-10 parengtą statinių išdėstymo planą (pagal Skyriaus informaciją šis planas patikslintas 2018-12-06).
Skyrius [...] atsakė 2019-01-08 raštu Nr. 49SFN-43-(14.49.104.) „Dėl informacijos pateikimo“ ir informavo, kad „[...] galės apskaičiuoti valstybinės žemės sklypo dalies, reikalingos nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam daiktui eksploatuoti, dydį (priimant įsakymą) bei pradėti valstybinės žemės nuomos procedūrą tik tuomet, kai pateiksite Taisyklių 8 punkto nuostatas atitinkantį žemės sklypo planą su išskirtomis kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingomis dalimis ir nustatytų šių dalių plotu.“
[...]. [...] darome išvadą, kad Skyrius prašydamas pateikti valstybinės Žemės sklypo (kadastro Nr. <...>) <...>, planą, kuriame būtų išskirtos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui eksploatuoti reikalingos dalys, netinkamai taiko Taisyklių 8 punktą, nes valstybinės Žemės sklypuose (kadastro Nr. <...>) <...> ir (kadastro Nr. <...>) <...>, yra po vieną savarankiškai funkcionuojantį statinį, ir tik dalis pastate – gyvenamajame name (unikalus Nr. <...>) esančių patalpų patenka į valstybinės Žemės sklypo (kadastro Nr.<...>) <...>, ribas.
Pažymime, kad patalpos nėra laikomos savarankiškai funkcionuojančiais statiniais ar įrenginiais.
[...]
Įvertinus prie Jūsų 2018-10-12 prašymo pateiktą VĮ Registrų centras Vilniaus filialo matininko [...] 2018-10-10 parengtą Statinių išdėstymo planą [...], manome, kad, vadovaudamasis Taisyklių 7 punktu, kuriame nustatyta, kad kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys, Skyrius gali apskaičiuoti išnuomojamojo valstybinės Žemės sklypo (kadastro Nr. <...>) <...>, dalį prie Jūsų atstovaujamo asmens nuosavybės teisę priklausančių negyvenamųjų patalpų – restorano, kontoros – ofiso (unikalus Nr. <...>), kurių dalis patenka į pirmiau minėto žemės sklypo ribas.
Atsiprašome, kad dėl situacijos unikalumo Jūsų prašymą išnuomoti naudojamą valstybinės žemės sklypo dalį Skyrius neišnagrinėjo ir atsakymo negalėjo pateikti teisės aktais nustatytais terminais.
NŽT [...] pavedė Skyriaus vedėjui pakartotinai išnagrinėti Jūsų 2018-10-12 prašymą ir priimti sprendimą dėl valstybinės Žemės sklypo (kadastro Nr. <...>) <...>, dalies nuomos [...].
[...] NŽT asmenų aptarnavimo telefonu vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas NŽT direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-418 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos asmenų aptarnavimo telefonu vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), reglamentuoja NŽT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, telefoninių pokalbių su asmenimis įrašymo, aptarnavimo telefonu, vertinimo ir informacijos apie darbuotojui telefonu pateiktą reikalavimą, panaudojant psichinę prievartą, atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti, ar telefonu gautų korupcinio pobūdžio pasiūlymų perdavimo teisėsaugos institucijoms tvarką, ir NŽT garso įrašų darymo ir tvarkymo aprašas, patvirtintas NŽT direktoriaus 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.1P-73-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos garso įrašų darymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustato NŽT telefoninių pokalbių, balso pranešimų ir susirinkimų eigą fiksuojančių garso įrašų darymo ir tvarkymo tvarką.
[...] Tvarkos aprašas yra NŽT vidaus dokumentas ir vadovaujantis NŽT direktoriaus
2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-86 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Darbo reglamentas), 167 punktu, Jūs turite teisę atvykti į NŽT [...] ir, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, galite susipažinti su Tvarkos aprašu, o su Aprašu galite susipažinti NŽT interneto svetainėje (www.nzt.lt) pasirinkus nuorodą „Teisinė informacija / asmens duomenų apsauga“.
Aprašo 23 punkte nurodyta, kad garso įrašų duomenys garso įrašų duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai teisės aktų nustatyta tvarka pagal garso įrašų duomenų gavimo sutartis [...] arba pagal vienkartinius prašymus [...]. [...]. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
[...] Jums papildžius prašymą dėl Jūsų pageidaujamų telefono garso įrašų gavimo, nurodant naudojimo tikslą, teikimo bei gavimo teisinį pagrindą, Nacionalinė žemės tarnyba priims sprendimą dėl telefono garso įrašų pateikimo Jums. [...].“
5.13. „NŽT nesutinka su Pareiškėjo skunde nurodyta aplinkybe, kad NŽT 2019-03-08 rašte Nr. lSS-47I-(7.5.) „Dėl skundo nagrinėjimo“ (toliau – 2019-03-08 raštas) „[...] nekomentuojamas mano skunde išdėstytas prašymas peržiūrėti nagrinėjimo procedūros eigą, ją įvertinti ir supažindinti mane su vertinimo procesu ir reikalavimais [...]“.
Pažymime, kad 2019-03-08 rašte išdėstytos aplinkybės, susijusios su Pareiškėjo 2018 07 10 ir 2018-10-12 prašymų, gautų Skyriuje dėl Žemės sklypo <...> nuomos, nagrinėjimu, jos įvertintos bei padaryta išvada, kad Skyrius tikėtina netinkamai taiko Taisyklių 8 punkto nuostatas.
Paminėtina, kad NŽT direktorius 2019-03-08 pavedimu Skyriui pavedė pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjo 2018-10-12 prašymą, kuriuo prašoma išnuomoti Žemės sklypą <...>, ir priimti atitinkamus sprendimus dėl šio žemės sklypo dalies nuomos sutarties sudarymo.“
5.14. Skyriaus vedėjas 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 49VĮ 638-(14.49.2.) „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. <...>, esančio <...>, dalies nuomos X“ 2 punktu išnuomojo be aukciono trisdešimt septyniems metams Pareiškėjai 84 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo dalį, esančią 1 314 kv. m ploto Žemės sklype <...>.
Su Pareiškėja „[...] sudaryta Žemės sklypo <...> dalies (84 kv. m) 2019-04-11 valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 49SŽN-I23-(14.49.57.). Šios sutarties 1 punkte nurodyta: „[...] Nuomotojas išnuomoja, o Nuomininkas išsinuomoja 84 (aštuoniasdešimt keturių) kv. m ploto valstybinės Žemės sklypo dalį, esančią 1 314 kv. m ploto valstybinės Žemės sklype, kadastro
Nr. <...>, unikalus Nr. <...>, Vilniuje, Subačiaus g. l, reikalingą negyvenamosios patalpos – restorano, kontoros – ofiso, unikalus Nr. <...>, pastate unikalus Nr. <...>, <...>, <...>, daliai (patalpoms pažymėtoms <...>), eksploatuoti.
Apskaičiuota dalis bus perskaičiuota, atsižvelgiant į kiekvienam pastato (statinio) bendraturčiui priklausančią Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pastato (statinio) dalį, į kurią neįtrauktos pastato (statinio) (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys, kai bus atlikti pastato, unikalus Nr. <...>, <...>, <...>, ir jo patalpų kadastriniai matavimai ir bus atnaujinti Žemės sklypų (kadastro Nr. <...>, <...>, ir kadastro Nr. <...>, <...>) kadastro duomenys, kurių metu bus nustatyta pastatų (patalpų) faktinė vieta žemės sklypuose ir su tuo susiję dokumentai bus pateikti Skyriui. [...].“
5.15. „[...] atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose nėra nustatyta tvarka, kaip turėtų elgtis NŽT specialistai, spręsdami valstybinės žemės nuomos klausimus, kai pastato dalis ir (ar) patalpa ar jos dalis patenka į skirtingų žemės sklypų teritorijas. Tokia situacija pasitaiko senamiesčių teritorijose, kuriose galioja griežti paveldosaugos ir žemės sklypų formavimo reikalavimai nekilnojamojo turto objektams, įrašytiems į Kultūros paveldo objektų registrą, eksploatuoti.“
5.16. NŽT elektroninėje paklausimų valdymo sistemoje (toliau – EPVS) „NŽT yra pateikusi 5 metodinius išaiškinimus teritoriniams skyriams, kaip turi būti taikomos Taisyklių 7 ir 8 punktų nuostatos, tačiau 2019-02-01 skunde nurodytu atveju metodinio išaiškinimo nėra pateikta, nes NŽT tarnybos praktikoje toks atvejis nebuvo pasitaikęs bei NŽT teritoriniai skyriai EPVS tokio paklausimo nebuvo pateikę.“
5.17. „[...] teisės aktai nenustato, jog būtų privaloma viešai skelbti informaciją apie darbuotojų, dirbančių pagal individualius darbo grafikus, darbo laiką.
NŽT vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų NŽT direktoriaus 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1P-(l.3.)-28 (2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1P-68-(1.3.) redakcija) (toliau – Vidaus tvarkos taisyklės), 6 punkte nustatyta, kad NŽT darbo laikas pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 8 valandos iki 17 valandos, penktadienį – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių, pietų pertrauka nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minučių (6.1 papunktis); [...].
Vidaus tvarkos taisyklių 7 punkte nurodyta, kad darbuotojai darbo pradžios ir pabaigos laiką kasdien, atsižvelgdami į savo poreikius, gali pasirinkti individualiai, t. y. pirmadienį–ketvirtadienį darbą pradėti nuo 7 valandos iki 9 valandos ir baigti nuo 16 valandos iki 18 valandos, penktadienį darbą pradėti nuo 7 valandos iki 9 valandos ir baigti nuo 14 valandos 45 minučių iki 16 valandos 45 minučių, atitinkamai darbo laiką skaičiuojant nuo darbo laiko pradžios, laikantis privalomos kasdieninės darbo laiko trukmės: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8 valandų 15 minučių, penktadieniais – 7 valandų.
Remiantis Vidaus tvarkos taisyklių 8 punktu, darbuotojų pasirinkto darbo laiko pradžia nuo Taisyklių 6.1 papunktyje nurodyto Tarnybos darbo laiko pradžios gali skirtis ne daugiau kaip viena valanda. Kasdien darbo dienomis nuo 9 valandos iki 11 valandos ir nuo 13 valandos iki 16 valandos pirmadienį–ketvirtadienį, penktadienį nuo 9 valandos iki 11 valandos ir nuo 13 valandos iki 14 valandos 45 minučių visi Tarnybos darbuotojai privalo būti darbe ir vykdyti savo funkcijas.
Pagal Vidaus tvarkos taisyklių 9 punktą, kai darbuotojas darbo pradžios ir pabaigos laiką pasirenka individualiai, kaip tai numatyta šių taisyklių 7 punkte, tai 45 minučių trukmės pertrauka pailsėti ir pavalgyti yra suteikiama tarp 11 ir 12 valandų 15 minučių, bet ne vėliau kaip po penkių darbo valandų (pvz., jeigu darbuotojo darbo pradžia yra 7 valandą, tai pertraukos pailsėti ir pavalgyti pradžia – 11 valandą, pabaiga – 11 valandą 45 minutės; jeigu darbuotojo darbo pradžia yra 8 valandą, tai pertraukos pailsėti ir pavalgyti pradžia – 12 valandą, pabaiga – 12 valandą 45 minutės; jeigu darbuotojo darbo pradžia yra 9 valandą, tai pertraukos pailsėti ir pavalgyti pradžia – 12 valandą 15 minučių, pabaiga – 13 valandą). [...].
Vidaus tvarkos taisyklių 10 punkte nurodyta, kad darbuotojų kasdieninė darbo laiko trukmė fiksuojama pagal prisijungimą prie Tarnybos vidinio tinklo (intraneto). Darbuotojai, darbo pradžios ir pabaigos laiką pasirinkdami individualiai, yra patys atsakingi už darbo laiko režimo laikymąsi. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai privalo užtikrinti, kad jų vadovaujamų padalinių funkcijos būtų vykdomos visą Tarnybos darbo laiko trukmę, nustatytą Vidaus tvarkos taisyklių 6.1 papunktyje.
Vadovaujantis Vidaus tvarkos taisyklių 11 punktu, NŽT teritorinių skyrių ir NŽT Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėjai privalo užtikrinti į NŽT atvykstančių asmenų aptarnavimą vieno langelio principu visą Tarnybos darbo dienos laiką ir pietų pertraukos metu, nurodytu Vidaus tvarkos taisyklių 6.1 papunktyje, ir dvi papildomas valandas per savaitę prieš arba po Tarnybos darbo dienos laiko.
Remiantis Vidaus tvarkos taisyklių 12 punktu, darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka gali būti nustatyta kita darbo laiko trukmė, nei numato Vidaus tvarkos taisyklės, jeigu tai nesutrikdo efektyvaus Tarnybos darbo.
Atkreipiame dėmesį, kad NŽT interneto svetainėje www.nzt.lt yra skelbiami visi darbuotojų kontaktai, o skiltyje Struktūra ir kontaktai pasirinkus Asmenų aptarnavimas pateikiama informacija, kad asmenys aptarnaujami, jų prašymai, skundai ir kiti dokumentai yra priimami: NŽT centriniame padalinyje – 100 kabinete, Gedimino pr. 19, Vilniuje: Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 7.30 iki 17.30 val. Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. Asmenis priima ir informaciją telefonu 8 706 86 666 teikia Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojos [...].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos įstatymai
6.1. Viešojo administravimo įstatymo:
6.1.1. 31 straipsnis – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys“;
6.1.2. 34 straipsnis – „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. Asmeniui, kuris kreipėsi dėl administracinės procedūros pradėjimo, per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos, laikantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, raštu pateikiama informacija apie priimtą administracinės procedūros sprendimą.“
6.2. Seimo kontrolierių įstatymo:
6.2.1. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;
6.2.2. 22 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

7. Kiti teisės aktai
7.1. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau vadinama – Taisyklės):
7.1.1. 7 punktas – „Jeigu gyvenamasis namas ar kitos paskirties statinys arba įrenginys (statiniai arba įrenginiai), įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu (pagrindiniu daiktu), kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčiams parduodamas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Tokiu atveju mokėjimo suma bendraturčiams paskirstoma proporcingai kiekvieno jų perkamai žemės
sklypo daliai.
Kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys.
Kai gyvenamasis namas ar kitas statinys arba įrenginys keliems asmenims (bendraturčiams) priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčiams parduodamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise“;
7.1.2. 8 punktas – „Kai pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą keliems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams, Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas valstybinės žemės sklypas, kiekvieno statinio ar įrenginio savininkui, o jeigu statinys ar įrenginys priklauso keliems asmenims, - statinio ar įrenginio bendraturčiams parduodama žemės sklypo dalis, reikalinga šiam atskiram statiniui ar įrenginiui (pagrindiniam daiktui) su priklausiniais (jeigu jų yra) eksploatuoti. [...]“;
7.1.3. 32 punktas – „Jeigu gyvenamasis namas ar kitas statinys arba įrenginys (statiniai arba įrenginiai), įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu (pagrindiniu daiktu), kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčiams išnuomojamos atitinkamos nuomojamo žemės sklypo dalys.
Kiekvieno bendraturčio namų valdos ar prie kito statinio arba įrenginio išnuomojamo žemės sklypo dalis nustatoma pagal Taisyklių 7 punktą valstybinės žemės nuomotojo sprendiniu“;
7.1.4. 33 punktas – „Kai pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą keliems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams, Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas valstybinės žemės sklypas, šių statinių ar įrenginių savininkams (bendraturčiams) išnuomojamos žemės sklypo dalys, reikalingos kiekvienam atskiram statiniui ar įrenginiui eksploatuoti.
Išnuomojamų žemės sklypo dalių dydis nustatomas pagal žemės sklypo planą Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka“;
7.1.5. 34 punktas – „Asmenys, pageidaujantys ir turintys teise išsinuomoti savo naudojamus žemės sklypus be aukciono, pagal žemės sklypo buvimo vietą pageidaujamo išsinuomoti valstybinės žemės sklypo patikėtiniui – Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, savivaldybės administracijos direktoriui arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (toliau – valstybinės žemės nuomos procedūrą vykdanti institucija) – pateikia: 34.1. prašymą išnuomoti žemės sklypą (jo dalį) ir nurodo statinių ir įrenginių, esančių prašomame išnuomoti naudojamame žemės sklype, unikalius numerius. [...]; 34.2. žemės sklypo suteikimą ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų (jeigu yra) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas; 34.3. naudojamo žemės sklypo plano, kuriame pažymėti tame žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai (kai prašymo pateikimo metu prašomas parduoti žemės sklypas yra suformuotas), įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją. Kai žemės sklype yra keli savarankiškai funkcionuojantys statiniai ar įrenginiai, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), pateikiamame naudojamo žemės sklypo plane turi būti išskirtos kiekvienam tokiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingos dalys ir nustatytas šių dalių plotas pagal Taisyklių 8 punktą; 34.4. statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, nuomos sutarties, kai prašymą išnuomoti valstybinės žemės sklypą pateikia statinių ir įrenginių nuomininkas, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 34.5. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos registravimo dokumento įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą“;
7.1.6. 35 punktas – „Valstybinės žemės nuomos procedūrą vykdanti institucija per 10 darbo dienų nuo prašymo išnuomoti žemės sklypą ir kitų dokumentų gavimo patikrina, ar prašyme nurodyti visi reikiami duomenys ir pateikti visi Taisyklių 34 punkte nurodyti dokumentai, taip pat sutikrina asmens pateiktus duomenis su [...] Nekilnojamojo turto registro duomenimis, patvirtinančiais statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą; prideda [...] Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus prie asmens pateikto prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų Taisyklių 34 punkte. Jeigu prašyme išnuomoti žemės sklypą nurodyti ne visi reikiami duomenys ar pateikti ne visi Taisyklių 34 punkte nurodyti dokumentai, valstybinės žemės nuomos procedūrą vykdanti institucija nustato iki 15 darbo dienų terminą jiems pateikti ir apie tai raštu praneša asmeniui. Jeigu per nustatytąjį laiką reikiami duomenys ir dokumentai nepateikiami, prašymas išnuomoti žemės sklypą nenagrinėjamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas asmeniui.“
7.2. Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu
Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:
7.2.1. 2 punktas – „[...]. Valstybės ir savivaldybių įstaigose, vykdančiose viešąjį administravimą, darbas pradedamas nuo 7 valandos iki 9 valandos ir baigiamas nuo 14 valandos 45 minučių iki 18 valandos, o įstaigose, įmonėse ir organizacijose, kuriose nevykdomas viešasis administravimas, darbas pradedamas nuo 6 iki 11 valandos ir baigiamas nuo 15 iki 20 valandos, kartu užtikrinant veiksmingą įmonių, įstaigų, organizacijų darbą“;
7.2.2. 4 punktas – „Užtikrindamas veiksmingą įmonių, įstaigų, organizacijų darbą, darbdavys gali nustatyti kitokį, nei Aprašo 2 punkte nustatyta, nekintančios darbo dienos trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimą pagal Darbo kodekso 113 straipsnio 2 dalies
2, 3 ir 5 punktus: [...] 4.2. Lankstus darbo grafikas arba individualus darbo laikas gali būti nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo, valstybės tarnautojo, diplomato ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno prašymą, jei nurodytos priežastys yra objektyvios ir pagrįstos, taip pat į įmonės, įstaigos, organizacijos galimybes ir efektyvaus darbo užtikrinimą.“
7.3. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480:
13 punktas – „Įstaigos interneto svetainės struktūra turi būti aiški, paprasta ir patogi, meniu antraštės tikslios ir ne ilgesnės kaip keturi reikšminiai žodžiai. Įstaigos interneto svetainėje turi būti šie skyriai ir jų sritys: 13.1. struktūra ir kontaktai; 13.2. teisinė informacija: 13.2.1. teisės aktai; 13.2.2. teisės aktų projektai; 13.2.3. tyrimai ir analizės; 13.2.4. teisės aktų pažeidimai; 13.2.5. teisinio reguliavimo stebėsena; 13.3. veiklos sritys; 13.4. korupcijos prevencija; 13.5. administracinė informacija: 13.5.1. nuostatai; 13.5.2. planavimo dokumentai; 13.5.3. darbo užmokestis; 13.5.4. paskatinimai ir apdovanojimai; 13.5.5. viešieji pirkimai; 13.5.6. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai; 13.5.7. finansinių ataskaitų rinkiniai; 13.5.8. ūkio subjektų priežiūra; 13.5.9. tarnybiniai lengvieji automobiliai; 13.6. paslaugos; 13.7. atviri duomenys; 13.8. asmens duomenų apsauga; 13.9. nuorodos.“
7.4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120:
12 punktas – „Žemės ūkio ministerija taip pat atlieka šias funkcijas: [...] 12.3. rengia Lietuvos Respublikos Seimo priimamų teisės aktų, Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų, kitų teisės aktų Žemės ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais projektus ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą bei analizuoja šių teisės aktų taikymo praktiką; [...].“
7.5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos garso įrašų darymo ir tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1P-73-(1.3.) (Aprašas):
7.5.1. 16 punktas – „Garso įrašų duomenų (įskaitant asmens duomenis) saugojimo reikalavimai: 1 6. 1. telefoninių pokalbių įrašai saugomi 6 mėnesius, suėjus 6 mėnesių saugojimo terminui, pokalbių įrašai automatiniu būdu naikinami. [...]“;
7.5.2. 23 punktas – „Garso įrašų duomenys garso įrašų duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai teisės aktų nustatyta tvarka pagal [...] pagal vienkartinius prašymus (vienkartinio teikimo atveju). [...]. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.“
7.6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“:
6 punktas – „Svarbiausieji Nacionalinės žemės tarnybos uždaviniai yra: [...]; 6.2. užtikrinti žemės santykių teisinio reglamentavimo įgyvendinimą; [...].“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:
8.1. dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos atstovo prašymus;
8.2. dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) skundą;
8.3. dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant valstybinės žemės nuomos klausimą;
8.4. dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant metodinius išaiškinimus.

Tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš dalių atskirai.

9. Prieš teikiant išvadas dėl Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) skunde nurodytų aplinkybių, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolieriai, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo
12 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pažymos 6.2.1 papunktis). Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierius pažymoje vertino Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) skunde nurodytas aplinkybes dėl NŽT ir Skyriaus pareigūnų veiksmų viešojo administravimo srityje, tačiau nevertino NŽT ir Skyriaus priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.


Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo)
nagrinėjant Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) prašymus

10. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6–7 punktuose, susijusius Skyriaus pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) prašymus, konstatuotina:
10.1. Skyriuje 2018 m. liepos 10 d. gauta ir užregistruota: Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 prašymas išnuomoti Žemės sklypo <...> dalį bei patalpos (unikalus
Nr. <...>) pirkimo–pardavimo sutarties, Pareiškėjos, Pareiškėjos atstovo asmens tapatybes patvirtinančių dokumentų ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopijos (pažymos
5.1 punktas).
10.2. Skyrius 2018-07-10 prašymo nagrinėjimo metu, t. y. 2018 m. rugpjūčio 14 d., raštu
Nr. 49SJN-1821-(14.49.105.) „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, siekdamas išsiaiškinti, kokia dalis patalpos (unikalus Nr. <...>) patenka į Žemės sklypą <...> (pažymos 5.2, 5.3 punktai).
10.3. Skyrius, įvertinęs VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2018 m. rugpjūčio 22 d.
raštu Nr. VILIN(12.5.13.)-2895 pateiktą informaciją, 2018 m. rugsėjo 19 d. raštu
Nr. 49SFN-2219-(14.49.104.) (toliau vadinama – 2018-09-19 Raštas) informavo Pareiškėją (Pareiškėjos atstovą) apie Skyriaus kreipimąsi į VĮ Registrų centrą, apie VĮ Registrų centro pateiktą informaciją bei paprašė parengti ir pateikti Skyriui Žemės sklypo <...> Dalių planą (pažymos 5.4 punktas).
10.4. NŽT pažymėjo, kad atsakymas į Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 prašymą pateiktas tik 2018-09-19 Raštu, nes „[...] Skyrius turėjo įvertinti VĮ Registrų centro pateiktą informaciją [...]“ (pažymos 5.5 punktas).
10.5. Skyriuje 2018 m. spalio 12 d. gauta ir užregistruota: Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) prašymas išnuomoti Žemės sklypo <...> dalį bei pastate (unikalus Nr. <...>) įregistruotų butų (patalpų) sąrašo, Statinių išdėstymo plano, kuriame buvo nurodyta, jog „[...] patalpos (unikalus Nr. <...>) dalis patenka į Žemės sklypą <...> ir dalis – į Žemės sklypą <...>“, Pareiškėjos asmens tapatybės dokumento bei atstovavimą liudijančio dokumento kopijas (pažymos 5.6 punktas).
10.6. Skyrius, 2018-10-12 prašymo nagrinėjimo metu, siekdamas išspręsti susidariusią situaciją, el. paštu susirašinėjo su Pareiškėjos atstovu (Skyriaus raštas 2018-11-14), su VĮ Registrų centro Vilniaus filialo matininku, parengusiu Statinių išdėstymo planą (Skyriaus 2018-12-06 raštas), informuojant, kad kartu su 2018-10-12 prašymu pateiktų papildomų dokumentų neužtenka, norint apskaičiuoti nuomotino Žemės sklypo <...> dalies dydį, bei kad būtina pateikti Dalių planą (pažymos 5.6 punktas).
10.7. Skyrius atsakymą Pareiškėjai (Pareiškėjos atstovui) pateikė 2019 m. sausio 8 d. raštu Nr. 49SFN-43-( 14.49.104.) „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau vadinama – 2019-01-08 Raštas), kuriame buvo nurodyta, kad Skyrius galės apskaičiuoti valstybinės žemės sklypo dalies, reikalingos nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam daiktui eksploatuoti, dydį (priimant įsakymą) bei pradėti valstybinės žemės nuomos procedūrą tik tuomet, kai Pareiškėja (Pareiškėjos atstovas) pateiks Taisyklių 8 punkto nuostatas atitinkantį Dalių planą (pažymos 5.7 punktas).

11. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta darytina išvada:
11.1. Skyrius, įvertinęs Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 ir 2018-10-12 prašymus bei kartu su šiais prašymais pateiktus dokumentus, 2018-09-19 Raštu ir 2019-01-08 Raštu paprašė Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) pateikti Taisyklių 34.3 punkte numatytą dokumentą – Dalių planą (pažymos 10.3, 10.7 punktai).
Taisyklių 34 punkte reglamentuota, kad asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę išsinuomoti savo naudojamus žemės sklypus be aukciono, valstybinės žemės nuomos procedūrą vykdančiai institucijai pateikia: 34.1. prašymą išnuomoti žemės sklypą (jo dalį) ir nurodo statinių ir įrenginių, esančių prašomame išnuomoti naudojamame žemės sklype, unikalius numerius;
34.2. žemės sklypo suteikimą ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų (jeigu yra) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas; 34.3. naudojamo žemės sklypo plano, kuriame pažymėti tame žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai (kai prašymo pateikimo metu prašomas parduoti žemės sklypas yra suformuotas), įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją. Kai žemės sklype yra keli savarankiškai funkcionuojantys statiniai ar įrenginiai, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), pateikiamame naudojamo žemės sklypo plane turi būti išskirtos kiekvienam tokiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingos dalys ir nustatytas šių dalių plotas pagal Taisyklių 8 punktą; [...] 34.5. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (pažymos 7.1.5. papunktis), kreipiantis dėl Žemės sklypo <...> dalies nuomos Skyriui turėjo pateikti Taisyklių 34.1, 34.2, 34.3 ir 34.5 punktuose nurodytus dokumentus.
Pagal Taisyklių 35 punktą, valstybinės žemės nuomos procedūrą vykdanti institucija per
10 darbo dienų nuo prašymo išnuomoti žemės sklypą ir kitų dokumentų gavimo patikrina, ar prašyme nurodyti visi reikiami duomenys ir pateikti visi Taisyklių 34 punkte nurodyti dokumentai. Jeigu prašyme išnuomoti žemės sklypą nurodyti ne visi reikiami duomenys ar pateikti ne visi Taisyklių 34 punkte nurodyti dokumentai, valstybinės žemės nuomos procedūrą vykdanti institucija nustato iki 15 darbo dienų terminą jiems pateikti ir apie tai raštu praneša asmeniui (pažymos 7.1.6 papunktis).
11.2. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad Skyrius atsisakė spręsti klausimą dėl Žemės sklypo <...> dalies nuomos dėl to, jog Pareiškėja (Pareiškėjos atstovas) kartu su 2018-07-10 ir 2018-10-12 prašymais nepateikė visų Taisyklių 34 punkte nustatytų dokumentų, Skyrius, vadovaujantis Taisyklių 35 punktu, turėjo nenagrinėti minėtų prašymų iš esmės, o per 10 darbo dienų nuo šių prašymų gavimo Skyriuje turėjo raštu informuoti Pareiškėją (Pareiškėjos atstovą) apie tai, kad 2018-07-10 ir 2018-10-12 prašymų nagrinėjimui yra pateikti ne visi Taisyklių 34 punkte nustatyti dokumentai, bei nustatyti terminą (iki 15 darbo dienų) šiems dokumentams pateikti. Kadangi atsakymai Pareiškėjai (Pareiškėjos atstovui) buvo pateikti Skyriaus 2018-09-19 Raštu ir 2019-01-08 Raštu, t. y. praėjus daugiau nei dviem mėnesiams nuo Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 ir 2018-10-12 prašymų gavimo Skyriuje, darytina išvada, kad Skyrius Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 ir 2018-10-12 prašymų nagrinėjimo metu pažeidė Taisyklių 35 punkte įtvirtintą 10 darbo dienų terminą.
11.3. Seimo kontrolierius pažymi, kad Skyrius Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018 07 10 ir 2018-10-12 prašymų nagrinėjimo metu kreipėsi į VĮ Registrų centrą (Skyriaus 2018 08-14 raštas), teikė informaciją Pareiškėjos atstovui el. paštu (Skyriaus 2018-11-14 raštas) ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialo matininkui (Skyriaus 2018-12-06 raštas) (pažymos 10.2, 10.6 punktai), tačiau Skyriaus raštai, kuriais Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) prašoma pateikti Dalių planą, parengti tik 2018-09-19 ir 2019-01-08 (pažymos 10.3, 10.7 punktai).

12. Atsižvelgiant į tai, kad Skyrius Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 ir
2018-10-12 prašymų nagrinėjimo metu pažeidė Taisyklių 35 punkte nustatytą 10 darbo dienų terminą, skundo dalis dėl Skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) prašymus, pripažintina pagrįsta.


Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) skundą

13. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos) (pažymos
5 punktas), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6–7 punktuose, susijusius su NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu), nagrinėjant Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) skundą, konstatuotina:
13.1. NŽT 2019 m. vasario 1 d. gavo Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skundą, kuriame buvo nurodyta: Skyriaus pareigūnai netinkamai nagrinėjo 2018-07-10 ir 2018-10-12 prašymus; prašymų nagrinėjimas buvo vilkinamas; Skyriaus prašymu pateikė VĮ Registrų centro matininko sudarytą schemą, kurioje būtų išskirta Pareiškėjai priklausanti nekilnojamojo turto dalis, patenkanti į valstybinės žemės sklypą, tačiau, prašymo nagrinėjimą perdavus kitai specialistei, ši specialistė „nebuvo supažindinta su darbo eiga ir [...] sumanymu, kaip procedūriškai išspręsti kilusias problemas“; Skyriaus ir NŽT darbuotojai „nesugebėjo detaliai ir suprantamai paaiškinti, nei kaip jų vertinimu turi būti parengtas reikalavimus atitinkantis žemės sklypo planas, nei kaip jie interpretuoja Taisyklių 8 punkto reikalavimus dėl žemės sklypo dalių išskyrimo statiniams“ (pažymos 5.10 punktas). Pareiškėja (Pareiškėjos atstovas) 2019-02-01 skunde NŽT prašė: atnaujinti 2018-10-12 prašymo nagrinėjimą ir prašymą tenkinti; „peržiūrėti 2018-10-12 prašymų nagrinėjimo procedūros eigą ir ją įvertinti bei „[...] supažindinti mane su vertinimo procesu ir rezultatais“; „pateikti [...] konsultacijų ir pasiteiravimų telefonu garso įrašus su Skyriumi ir centrine įstaiga laikotarpiu nuo 2018-07-10 prašymo pateikimo iki šio skundo pateikimo dienos bei supažindinti su tvarka, pagal kurią šie įrašai yra įstaigos daromi ir tvarkomi“; (pažymos 5.10 punktas).
13.2. NŽT atsakymą į Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skundą pateikė 2019 m. kovo 8 d. raštu Nr. 1SS-471-(7.5.) (toliau vadinama – 2019-03-8 Raštas), kuriame (pažymos 5.12 punktas):
13.2.1 nurodė: kad Skyrius 2018-09-19 Raštu atsisakė tenkinti Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 prašymą išnuomoti dalį Žemės sklypo <...>; priežastis, dėl kurių Skyrius atsisakė patenkinti Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 prašymą; kad Skyriaus atsakymas pagrįstas teisiniu reglamentavimu;
13.2.2. nurodė, kad NŽT padarė išvadą, jog Skyrius 2019-01-08 Raštu prašydamas pateikti Dalių planą, t. y. Žemės sklypo <...>, planą, kuriame būtų išskirtos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui eksploatuoti reikalingos dalys, netinkamai taiko Taisyklių 8 punktą, nes Skyrius, apskaičiuodamas išnuomojamojo Žemės sklypo <...>, dalį prie patalpų (unikalus Nr. <...>), kurių dalis patenka į pirmiau minėto žemės sklypo ribas, turėtų vadovautis Taisyklių 7 punktu;
13.2.3. nurodė, kad NŽT pavedė Skyriaus vedėjui pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-10-12 prašymą ir priimti sprendimą dėl Žemės sklypo <...>, dalies nuomos;
13.2.4. atsiprašė, kad Skyrius „dėl situacijos unikalumo“ 2018-10-12 prašymo neišnagrinėjo ir atsakymo negalėjo pateikti teisės aktais nustatytais terminais;
13.2.5. nurodė, pagrindžiant konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, kad, Pareiškėjai (Pareiškėjos atstovui) papildžius prašymą dėl Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) pageidaujamų telefono garso įrašų gavimo, nurodžius naudojimo tikslą, teikimo bei gavimo teisinį pagrindą, NŽT priims sprendimą dėl telefono garso įrašų pateikimo.
13.3. Pareiškėja (Pareiškėjos atstovas) nebuvo informuoti apie 2019-02-01 skundo nagrinėjimo termino pratęsimą (pažymos 5.11 punktas). NŽT pažymėjo, kad Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skundas buvo išnagrinėtas 2019-03-08 ne todėl, kad Skyrius tik 2019-02-22 NŽT pateikė medžiagą, būtiną Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skundo nagrinėjimui, bet dėl to, kad „[...] specialistas, kuriam buvo paskirta užduotis išnagrinėti 2019 02 01 skundą, šio skundo nagrinėjimo metu turėjo nedarbingumo pažymėjimą ir, atsižvelgiant į tai, užduotis buvo paskirta kitam specialistui“ (pažymos 5.11 punktas).

14. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:
14.1. NŽT atsakymą į Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skundą pateikė pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias, kad administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per
20 darbo dienų nuo jos pradžios (pažymos 6.1.1 papunktis), nes atsakymas į Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skundą buvo pateiktas NŽT 2019-03-08 Raštu, t. y. per 25 darbo dienas (pažymos 13.1, 13.2 punktai).
14.2. Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skundo nagrinėjimo metu NŽT pažeidė ir Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas, nustatančias, kad, kai dėl objektyvių priežasčių per 20 darbo dienų administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys (pažymos 6.1.1 papunktis), nes Pareiškėja (Pareiškėjos atstovas) teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo informuoti apie 2019-02-01 skundo nagrinėjimo termino pratęsimą (pažymos
13.3 punktas).
14.3. NŽT 2019-03-08 Rašte Pareiškėjai (Pareiškėjos atstovui) nurodė Skyriaus 2018 09 19 Rašte pateiktą informaciją, tačiau nepateikė jokio vertinimo, ar Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 prašymas Skyriuje buvo išnagrinėtas nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, teisės aktuose nustatytų terminų (pažymos 13.2.1 papunktis).
14.4. NŽT 2019-03-08 Rašte įvertino Skyriaus priimtą sprendimą dėl Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-10-12 prašymo ir konstatavo, jog Skyrius, nagrinėdamas minėtą prašymą, netinkamai taikė teisės aktų nuostatas, ir įpareigojo Skyrių pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-10-12 prašymą dėl Žemės sklypo <...> dalies nuomos (pažymos 13.3.2 papunktis). NŽT 2019-03-08 Rašte pripažino, kad Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-10-12 prašymas išnagrinėtas pažeidžiant teisės aktuose nustatytą prašymų nagrinėjimo terminą. Tačiau įvertinus NŽT 2019-03-08 Rašto turinį taip pat konstatuotina, kad NŽT neišsamiai atsakė į Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skunde pateiktą prašymą „peržiūrėti 2018-10-12 prašymo nagrinėjimo procedūros eigą ir ją įvertinti bei „[...] supažindinti mane su vertinimo procesu ir rezultatais“ (pažymos 13.1 punktas), nes NŽT 2019-03-08 Rašte nebuvo suteikta informacija apie 2018-10-12 prašymo nagrinėjimo procedūros eigą (pvz.: kada prašymas gautas, ar prašymo nagrinėjimo terminas buvo pratęstas; jeigu ne, dėl kokių priežasčių ir t. t.).
14.5. NŽT neišnagrinėjo bei 2019-03-08 Rašte neįvertino ir kitų Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skunde nurodytų aplinkybių bei pateiktų prašymų, pvz.: „NŽT Skyriaus ir NŽT darbuotojai „nesugebėjo detaliai ir suprantamai paaiškinti, nei kaip jų vertinimu turi būti parengtas reikalavimus atitinkantis žemės sklypo planas, nei kaip jie interpretuoja Taisyklių 8 punkto reikalavimus dėl žemės sklypo dalių išskyrimo statiniams“; „NŽT Skyriaus prašymu pateikė VĮ Registrų centro matininko sudarytą schemą, kurioje būtų išskirta Pareiškėjai priklausanti nekilnojamojo turto dalis, patenkanti į valstybinės žemės sklypą, tačiau, prašymo nagrinėjimą perdavus kitai specialistei, ši specialistė „nebuvo supažindinta su darbo eiga ir [...] sumanymu, kaip procedūriškai išspręsti kilusias problemas“; „peržiūrėti 2018-10-12 prašymų nagrinėjimo procedūros eigą ir ją įvertinti bei „[...] supažindinti mane su vertinimo procesu ir rezultatais“ (pažymos 13.1 punktas).
14.6. NŽT garso įrašų darymo ir tvarkos aprašo 23 punktu reglamentuojama, kad garso įrašų duomenys garso įrašų duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai teisės aktų nustatyta tvarka pagal vienkartinius prašymus, prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis (pažymos 7.5.2 papunktis).
Įvertinus Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skunde pateiktus prašymus (pateikti konsultacijų ir pasiteiravimų telefonu (pokalbių su NŽT ir Skyriumi) garso įrašus; supažindinti su tvarka, pagal kurią šie įrašai yra įstaigos daromi ir tvarkomi) (pažymos 13.1 punktas), darytina išvada, kad NŽT tinkamai nurodė Pareiškėjai (Pareiškėjos atstovui) teisinį reglamentavimą, kuriuo vadovaujantis NŽT yra daromi ir tvarkomi garso įrašai, nurodė, kaip, kokiu būdu su nurodytais teisės aktais galima susipažinti, bei kad, vadovaujantis NŽT garso įrašų darymo ir tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis, NŽT turėjo teisę paprašyti Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) papildyti prašymą (pažymos 13.2.5 papunktis).

15. Atsižvelgiant į tai, kad NŽT Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skundą išnagrinėjo pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas, kad NŽT
2019-03-08 Rašte nepateikė vertinimo, ar Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 prašymas NŽT Skyriuje buvo išnagrinėtas nepažeidžiant teisės aktų nuostatų ir (arba) teisės aktuose nustatytų terminų, NŽT neišnagrinėjo ir 2019-03-08 Rašte neįvertino visų Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skunde nurodytų aplinkybių ir pateiktų prašymų, skundo dalis dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) skundą, pripažintina pagrįsta.

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo)
sprendžiant valstybinės žemės nuomos klausimą

16. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6 punkte, susijusius su Skyriaus pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant Žemės sklypo <...> dalies nuomos klausimą, konstatuotina:
16.1. NŽT, išnagrinėjusi Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skundą, nustatė, kad: „Skyrius prašydamas pateikti Žemės sklypo <...> planą, kuriame būtų išskirtos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui eksploatuoti reikalingos dalys, netinkamai taiko Taisyklių 8 punktą, nes Žemės sklype <...> ir Žemės sklype <...> yra po vieną savarankiškai funkcionuojantį statinį, ir tik dalis pastate – gyvenamajame name (unikalus Nr. <...>) esančių patalpų patenka į Žemės sklypo <....> ribas“; „patalpos nėra laikomos savarankiškai funkcionuojančiais statiniais ar įrenginiais“; „įvertinus [...] VĮ Registrų centras Vilniaus filialo matininko [...] 2018-10-10 parengtą Statinių išdėstymo planą [...], manome, kad vadovaudamasis Taisyklių 7 punktu, [...] Skyrius gali apskaičiuoti išnuomojamojo Žemės sklypo <...> dalį, prie [...] [Pareiškėjai] nuosavybės teisę priklausančių patalpų (unikalus Nr. <...>), kurių dalis patenka į pirmiau minėto žemės sklypo ribas“. Atsižvelgiant į tai, NŽT pavedė Skyriaus vedėjui pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-10-12 prašymą ir priimti sprendimą dėl Žemės sklypo <...> dalies nuomos (pažymos 5.12 punktas);
16.2. Skyriaus vedėjas 2019-04-10 įsakymo Nr. 49VĮ 638-(14.49.2.) 2 punktu išnuomojo be aukciono trisdešimt septyneriems metams Pareiškėjai 84 kv. . ploto valstybinės žemės sklypo dalį, esančią 1 314 kv. m ploto Žemės sklype <...>. Žemės sklypo <...> dalies (84 kv. m) valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 49SŽN-I23-(14.49.57.) su Pareiškėja sudaryta 2019 m. balandžio 11 d. (pažymos 5.13 punktas).

17. Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalį, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 6.2.2 papunktis). Atsižvelgiant į tai, kad Skyriaus vedėjas 2019-04-10 priėmė įsakymą, kuriuo Pareiškėjai išnuomota Žemės sklypo <...> dalis (84 kv. m), į tai, kad valstybinės žemės nuomos sutartis, pagal kurią Pareiškėjai išnuomota Žemės sklypo <...> dalis (84 kv. m), su Pareiškėja sudaryta 2019-04-11, t. y. į tai, kad skundo tyrimo metu išnyko skundžiamos aplinkybės, skundo dalies dėl Skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Žemės sklypo <...> dalies nuomos klausimą, tyrimas nutrauktinas.

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant metodinius išaiškinimus

18. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, teisinį reglamentavimą, susijusį su NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu), teikiant metodinius išaiškinimus, konstatuotina:
18.1. kaip jau buvo rašyta šioje pažymoje, NŽT 2019-03-08 Rašte nurodė, kad: Skyrius prašydamas Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) pateikti Žemės sklypo <...>, planą, kuriame būtų išskirtos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui eksploatuoti reikalingos dalys, netinkamai taikė Taisyklių 8 punktą, nes Žemės sklype <...> ir Žemės sklype <...> yra po vieną savarankiškai funkcionuojantį statinį, ir tik dalis pastate – gyvenamajame name (unikalus Nr. <...>) esančių patalpų patenka į Žemės sklypo <...> ribas; patalpos nėra laikomos savarankiškai funkcionuojančiais statiniais ar įrenginiais; vadovaujantis Taisyklių 7 punktu, Skyrius gali apskaičiuoti išnuomojamojo Žemės sklypo <...> dalį prie Pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių patalpų (unikalus Nr. <...>), kurių dalis patenka į Žemės sklypo <...> ribas (pažymos 5.12 punktas).
18.2. NŽT pažymėjo, kad dėl situacijos unikalumo ir sudėtingumo (kai vieno pastato patalpos dalis fiziškai yra dviejuose žemės sklypuose) Skyrius, vadovaudamasis Taisyklių 8 punktu ir 34.3 papunkčiu, paprašė Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) parengti Dalių planą, išskiriant konkrečią dalį, tenkančią patalpos (unikalus Nr. <...>), patenkančios į Žemės sklypą <...>, daliai eksploatuoti, kadangi tiek Taisyklėse, tiek kituose žemės santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta, kaip turi būti tokiais atvejais apskaičiuojama ir išskiriama žemės sklypo dalis, reikalinga patalpai ar jos daliai eksploatuoti.“
18.3. NŽT atkreipė dėmesį į tai, kad teisės aktuose nėra nustatyta tvarka, kaip turėtų elgtis NŽT specialistai, spręsdami valstybinės žemės nuomos klausimus, kai pastato dalis ir (ar) patalpa ar jos dalis patenka į skirtingų žemės sklypų teritorijas. Tokia situacija pasitaiko senamiesčių teritorijose, kuriose galioja griežti paveldosaugos ir žemės sklypų formavimo reikalavimai nekilnojamojo turto objektams, įrašytiems į Kultūros paveldo objektų registrą, eksploatuoti (pažymos 5.15 punktas).
18.4. NŽT nurodė, kad NŽT elektroninėje paklausimų valdymo sistemoje (EPVS) yra pateikusi 5 metodinius išaiškinimus teritoriniams skyriams, kaip turi būti taikomos Taisyklių 7 ir 8 punktų nuostatos, tačiau Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skunde nurodytu atveju metodinio išaiškinimo nėra pateikta, nes NŽT tarnybos praktikoje toks atvejis nebuvo pasitaikęs bei NŽT teritoriniai skyriai EPVS tokio paklausimo nebuvo pateikę (pažymos 5.16 punktas).
18.5. Pareiškėja (Pareiškėjos atstovas) pirmą kartą į Skyrių dėl Žemės sklypo
<...> dalies nuomos kreipėsi 2018-07-10 (pažymos 5.1 punktas). Skyriaus vedėjo įsakymas, kuriuo Pareiškėjai buvo išnuomota Žemės sklypo <...> dalis, priimtas 2019-04-10, o valstybinės Žemės sklypo <...> dalies nuomos sutartis su Pareiškėja sudaryta 2019-04-11 (pažymos 5.14 punktas).

19. Taigi, NŽT, nustačiusi, kad galiojančiuose teisės aktuose nėra reglamentuota, kaip turėtų elgtis NŽT specialistai, spręsdami valstybinės žemės nuomos klausimus, kai pastato dalis ir (ar) patalpa ar jos dalis patenka į skirtingų žemės sklypų teritorijas (pažymos 18.2, 18.3 punktai), konstatavusi, jog Skyrius Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) prašymų nagrinėjimo metu netinkamai taikė Taisyklių 8 punkto nuostatas (pažymos 18.1 punktas), bei žinodama, jog pirmiau minėtu klausimu EPVS nėra pateikusi išaiškinimo teritoriniams skyriams (pažymos 18.4 punktas), nesiėmė veiksmų, kad EPVS toks išaiškinimas būtų pateiktas, nors situacija, kai vieno pastato dalis ir (ar) patalpa ar jos dalis patenka į skirtingų žemės sklypų teritorijas, kaip pažymėjo NŽT, gali būti aktuali ir kitiems teritoriniams skyriams, pvz.: Kauno, Klaipėdos.
Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, skundo dalis dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant metodinius išaiškinimus, pripažintina pagrįsta.

20. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu, kaip pažymėjo NŽT, galiojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta, kaip turi būti apskaičiuojama ir išskiriama žemės sklypo dalis, reikalinga patalpai arba jos daliai eksploatuoti, Seimo kontrolierius:
20.1. vadovaujantis NŽT nuostatų 6.2 punktu, reglamentuojančiu, kad vienas iš NŽT uždavinių yra užtikrinti žemės santykių teisinio reglamentavimo įgyvendinimą (pažymos 7.6 punktas), NŽT rekomenduoja EPVS pateikti metodinį išaiškinimą, kaip turėtų būti sprendžiamas valstybinės žemės nuomos klausimas, kai pastato dalis ir (ar) patalpa ar jos dalis patenka į skirtingų žemės sklypų teritorijas, kaip turi būti apskaičiuojama, kokia valstybinės žemės dalis tenka kiekvienos patalpos savininkui (nuomininkui, naudotojui);
20.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų 12.3 punktu, reglamentuojančiu, kad Žemės ūkio ministerija rengia Vyriausybės nutarimų Žemės ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais projektus ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą bei analizuoja šių teisės aktų taikymo praktiką (pažymos 7.4 punktas), Žemės ūkio ministerijai rekomenduoja įvertinti pažymos 18 punkte pateiktą informaciją bei spręsti klausimą dėl galimybės papildyti Taisykles, reglamentuojant, kaip turi (turėtų) būti sprendžiamas valstybinės žemės nuomos klausimas, kai pastato dalis ir (ar) patalpa ar jos dalis patenka į skirtingų žemės sklypų teritorijas, kaip turi (turėtų) būti apskaičiuojama, kokia valstybinės žemės dalis tenka kiekvienos patalpos savininkui (nuomininkui, naudotojui).

21. Seimo kontrolierius atkreipia Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) dėmesį į tai, kad darbdavys (skunde aptariamu atveju – NŽT vadovas), vadovaujantis Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo 42 punkto nuostatomis (pažymos 7.2 punktas), turi teisę nustatyti darbuotojams, valstybės tarnautojams lankstų darbo grafiką arba individualų darbo laiką. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 13 punkte reglamentuojama, kokie skyriai ir jų sritys turi būti įstaigų, institucijų interneto svetainėse, pvz.: struktūra ir kontaktai, teisės aktai ir kt. (pažymos 7.3 punktas). Taigi, minėto nutarimo nuostatos nereglamentuoja, kad įstaigų, institucijų interneto svetainėse turi būti skelbiama informacija apie darbuotojų, valstybės tarnautojų, dirbančių pagal individualius darbo grafikus, darbo laiką.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolierius neturi objektyvių galimybių įvertinti Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) skunde nurodytų aplinkybių, sietinų su informacijos teikimu telefonu ir (arba) galimybe prisiskambinti NŽT, Skyriaus darbuotojams bei vadovams. Pažymėtina ir tai, kad NŽT ir Skyriaus vadovai, kaip, beje, savo skunde Seimo kontrolieriui nurodė ir Pareiškėja (Pareiškėjos atstovas), darbuotojams, kuriems buvo paskirta nagrinėti Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 prašymą ir 2019-02-01 skundą, nesant darbe (dėl ligos / atostogų), ėmėsi veiksmų, kad minėti Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) kreipimaisi būtų perduoti nagrinėti kitiems atsakingiems darbuotojams (pažymos 5.1, 5.6 punktai).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) prašymus pripažinti pagrįsta.

23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) skundą pripažinti pagrįsta.

24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalies dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant valstybinės žemės nuomos klausimą tyrimą nutraukti.

25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant metodinius išaiškinimus pripažinti pagrįsta.


SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8, 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:
26.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui Andriui Palioniui įvertinti šios pažymos 18 punkte nurodytą informaciją bei spręsti klausimą dėl galimybės papildyti Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles, patvirtintas Vyriausybės
1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, reglamentuojant, kaip turi (turėtų) būti sprendžiamas valstybinės žemės nuomos klausimas, kai pastato dalis ir (ar) patalpa ar jos dalis patenka į skirtingų žemės sklypų teritorijas, kaip turi (turėtų) būti apskaičiuojama, kokia valstybinės žemės dalis tenka kiekvienos patalpos savininkui (nuomininkui, naudotojui);
26.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakui:
26.2.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus pareigūnai Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2018-07-10 ir 2018-10-12 prašymus išnagrinėjo pažeidžiant Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 35 punkto nuostatas, bei imtis veiksmų, kad ateityje tokie pažeidimai nepasikartotų;
26.2.2. atkreipti dėmesį į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnai Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) 2019-02-01 skundą išnagrinėjo pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 31 punkto nuostatas, 2019-02-01 skundo nagrinėjimo metu nebuvo išnagrinėtos visos Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) skunde nurodytos aplinkybės, įvertinti pateikti prašymai arba argumentuotai paaiškinta, dėl kokių priežasčių tai nebus daroma, bei imtis veiksmų, kad ateityje tokie pažeidimai nepasikartotų;
26.3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos elektroninėje paklausimų valdymo sistemoje pateikti metodinį išaiškinimą, kaip turi (turėtų) būti sprendžiamas valstybinės žemės nuomos klausimas, kai pastato dalis ir (ar) patalpa ar jos dalis patenka į skirtingų žemės sklypų teritorijas, kaip turi (turėtų) būti apskaičiuojama, kokia valstybinės žemės dalis tenka kiekvienos patalpos savininkui (nuomininkui, naudotojui).

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančių dokumentų kopijas).


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-336
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį