Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių3
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė804956

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĘ IR PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRĄ


SKUNDO ESMĖ


1. Tuometis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Raimondas Šukys gavo X (toliau vadinama ir Pareiškėja), atstovaujančios savo sūnaus Y interesus, skundą bei jo vėlesnį papildymą dėl Panevėžio miesto savivaldybės (arba toliau – Savivaldybė) mero, Savivaldybės administracijos pareigūnų bei Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro (toliau vadinama ir PKKSC) administracijos darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimo biurokratizmo ir (ar) piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis, susijusius su Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre dirbančių trenerių tarifikacija bei kai kurių A gimnazijos dviračių sporto šakos moksleivių galimais teisių pažeidimais.

2. Skunde Pareiškėja, be kitų aplinkybių, nurodė:
2.1. „2016-11-17 su prašymu dėl tarifikacijos kreipiausi į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktorių S. Raziūną, o atsakymas buvo pateiktas 2016-12-29 (rašto Nr. SR-334), motyvuojat tuo, kad informacijos negausiu, nes tai draudžia Duomenų apsaugos įstatymas. [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „Dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro (toliau - PKKSC) direktoriaus pavaduotojo sportiniam ugdymui M. Kuchalskio (ne)veikimo, galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, teisės normų nesilaikymo.“
2.2.1. „2015/2016 m. A gimnazijos (toliau - Gimnazija) <...> klasės moksleivis Y treniravosi dviračių sporto šakoje, todėl Gimnazijoje turėjo 13 kontaktinių valandų sk. per savaitę, o PKKSC turėjo 20 kontaktinių valandų sk. per savaitę. Viso 33 kontaktinės valandos per savaitę.
2015/2016 m. Y ir B [pastaba: asmens duomenys neskelbtini] buvo tarifikuoti PKKSC pas trenerį C [pastaba: asmens duomenys neskelbtini]. 2016/2017 m. PKKSC treneris C buvo pateikęs 10 ugdytinių sąrašą [...], tačiau PKKSC direktoriaus pavaduotojas sportiniam ugdymui M. Kuchalskis atsisakė tarifikuoti A gimnazijos <...> klasės moksleivius Y ir B pas trenerį C, todėl šiems moksleiviams liko tik Gimnazijos 19 kontaktinių valandų per savaitę. A gimnazijos dviračių sporto šakos moksleivių tarifikacija pas atitinkamus trenerius buvo vykdoma 2016 m. rugsėjo mėnesį ir 2016 m. spalio 1 dieną PKKSC direktorius Saulius Raziūnas savo įsakymu patvirtino trenerių - mokytojų darbo grafiką.“;
2.2.2. „[...] 2016 m. rugsėjo mėnesį PKKSC treneris C buvo pateikęs 10 ugdytinių sąrašą, tačiau buvo tarifikuoti tik 8 ugdytiniai [...] ir ši 8 ugdytinių grupė atitinka 2015 m. spalio 16 d. KKSD generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-546 3 metų meistriškumo ugdymo (MU) grupės reikalavimams ir šiai grupei pagal nurodytą įsakymą turi būti skiriama 16 kontaktinių ugdymo valandų per savaitę. Tačiau trenerio C ugdytinių grupei PKKSC direktoriaus pavaduotojas M. Kuchalskis skyrė tik 10 kontaktinių ugdymo valandų per savaitę. Tai ir šiuo konkrečiu atveju M. Kuchalskis skyrė mažiau valandų trenerio C ugdytinių grupei nei nurodyta 2015 m. spalio 16 d. KKSD generalinio direktoriaus įsakyme Nr. V-546.“;
2.2.3. „[...] PKKSC administracija sąmoningai nesilaiko nurodyto KKSD direktoriaus įsakymo, ko pasekoje, nukenčia vaikų užimtumas, tobulėjimas, tad manytina, jog už tokį (ne)veikimą atsakomybę turėtų prisiimti PKKSC administracija. Tėvai moka nustatytą mokestį, o vaikai negauna tiek treniravimosi valandų kiek yra nustatyta 2015 m. spalio 16 d. KKSD generalinio direktoriaus įsakyme Nr. V-546.“ [...] Kadangi PKKSC direktoriaus pavaduotojas M. Kuchalskis 2016 m. spalio 1 d. atsisakė tarifikuoti Y ir B, savaime suprantama, jog buvo išardyta trenerio C iki 2016 m. spalio 1 d. turėta 4 ugdytinių, panašaus amžiaus ir atitinkanti meistriškumo pakopos (MP) rodiklius, grupė. [...]“;
2.3. „Dėl (ne)buvimo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojais.“
„Pažymėtina tai, kad 2017-03-01 PKKSC direktoriaus pavaduotojas sportiniam ugdymui M. Kuchalskis raštu Nr. SR 1-14 informavo, (cituoju): „Sporto centras neturi informacijos, kad Jūsų prašyme minėti moksleiviai yra Panevėžio miesto savivaldybės gyventojai“. [...] 2015 m. rugsėjo mėn. A gimnazijos moksleiviai Y ir B buvo tarifikuoti PKKSC. [...] nurodyti moksleiviai buvo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojais, o jau vykdant tarifikaciją 2016/2017 m., tai M. Kuchalskis nebeturi informacijos apie tai ar mano prašyme minėti moksleiviai yra Panevėžio miesto savivaldybės gyventojai. [...] A gimnazija yra regioninė mokykla, tačiau man nepavyko rasti informacijos apie tai, kad ne visi šios mokyklos moksleiviai gali gauti paslaugas, dalyvauti užsiėmimuose ar pan. PKKSC. [...]“;
2.4. „Dėl PKKSC direktoriaus pavaduotojo sportiniam ugdymui M. Kuchalskio melo ir piktnaudžiavimo kito žmogaus nežinojimu.“
„2017-03-01 PKKSC direktoriaus pavaduotojas M. Kuchalskis raštu „Dėl prašymo pateikti informaciją „Dėl sportinio ugdymo grupių sudarymo Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre“ (rašto Nr. SR 1-14) informavo, cituoju: „Pažymime, kad negalime Jums suteikti informacijos apie Jūsų prašyme minimo moksleivio gaunamą sportinį krūvį, kadangi A gimnazija nesikreipė į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrą nei žodžiu, nei raštu dėl šio moksleivio papildomo sportinio krūvio galimo poreikio ir dėl to nepateikė jokių duomenų apie A gimnazijos sprendimu jam tarifikuotą sportinį krūvį. Dėl šios informacijos rekomenduojame kreiptis į A gimnazijos administraciją.“ [...] M. Kuchalskio pateiktas atsakymas [...] yra tikrovės neatitinkantis, nes iki 2016 m. spalio 1 dienos Gimnazijos administracija pateikė PKKSC direktoriaus pavaduotojui sportiniam ugdymu M. Kuchalskiui informaciją apie Gimnazijos dviračių sporto šakos trenerių darbo krūvius ir visų moksleivių savaitės krūvius. A gimnazijos direktorė G [pastaba: asmens duomenys neskelbtini] telefonu informavo tai, kad būtent ant to pačio lapo PKKSC direktoriaus pavaduotojas M. Kuchalskis surašo duomenis apie PKKSC trenerių darbo krūvius ir moksleivių savaitės krūvius ir pasirašo, garantuodamas pateiktos informacijos teisingumą. [...] Todėl galima manyti, kad tai yra akivaizdus ir įžūlus M. Kuchalskio melas, piktnaudžiavimas tarnyba ir kito žmogaus nežinojimu.“;
2.5. „Dėl M. Kuchalskio rekomenduojamų trenerių.“
2017-03-01 PKKSC direktoriaus pavaduotojas M. Kuchalskis raštu (Nr. SR 1-14) [...] informavo, cituoju: „Beje dviračių sporto trenerių darbą dirba ir daugiau trenerių, negu paminėti, kuriuos galime rekomenduoti, kad galėtumėte patikėti Jūsų prašyme minimus sportininkus.“ Jeigu šiuo pateiktu raštu M. Kuchalskis gali „rekomenduoti, kad galėtumėte patikėti Jūsų prašyme minimus sportininkus“, o minimi sportininkai yra B ir Y, pas kitą trenerį, vadinasi tada jokie rekomendacijų punktai, kuriuos nurodė M. Kuchalskis, nebus pažeisti: tai yra minimi sportininkai taps Panevėžio miesto savivaldybės gyventojais, nors prieš tai M. Kuchalskis nurodė, kad jis neturi duomenų apie tai, kad jie yra šio miesto gyventojai, ir nebus pažeisti jokie PKKSC nuostatai, nors prieš tai M. Kuchalskis rašė, kad šių dviejų sportininkų negali tarifikuoti pas C, nes bus pažeisti nurodyti nuostatai ir 2014-05-23 KKSD direktoriaus įsakymo Nr.V-219 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų“ M. Kuchalskio nurodyti punktai. [...]“;
2.6. „Dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus S. Raziūno įsakymų.“
2.6.1. „[...] 2017-02-20 PKKSC direktoriui S. Raziūnui pateikiau prašymą „Dėl direktoriaus įsakymų“. Šiuo prašymu prašiau pateikti 2 Panevėžio kūno kultūros ir centro direktoriaus S. Raziūno įsakymus:
1. Direktoriaus įsakymą, kuriuo Y buvo paskiriamas į mokymo grupę;
2. Direktoriaus įsakymą, kuriuo Y buvo išbraukiamas iš paskirtos mokymo grupės, bei nurodžiau LR įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti, kad kopijos tikros.“;
2.6.2. „2017-03-17 PKKSC direktorius S. Raziūnas raštu Nr. SR-71 atsisakė pateikti prašomus direktoriaus įsakymus, motyvuodamas tuo, kad:
1. Pareiškėjas turi teisę gauti privačią informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama.
2. Privati informacija apie save pareiškėjui pateikiama šio įstatymo nustatyta tvarka pateikus prašymą ir įstatymais nustatyta tvarka patvirtinus asmens tapatybę.“;
2.6.3. „Iš pateikto PKKSC direktoriaus atsakymo manytina, kad aš, kaip mama, prašanti informacijos apie sūnų, neatitinku LR ADTAI [pastaba: Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas] nurodytų subjektų požymių bei atsižvelgiant į aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimus, konstatavo, kad Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras nėra įgaliotas perduoti informacijos dėl asmenų (trenerių ir /ar darbuotojų) neturint šių trenerių ir /ar darbuotojų (asmenų) sutikimo dėl informacijos pateikimo.“;
2.6.4. „Mokinių priėmimo į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašas, pavirtintas 2016 m. spalio 26 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-334, nurodo, kada ugdytiniai išbraukiami ir šalinami iš centro tokia tvarka:
14. Ugdytinis išbraukiamas iš grupės sąrašo ugdytinio, tėvų prašymu.
15. Ugdytinis šalinamas iš Centro:
15.1. už šiurkščius Centro darbų saugos ir sveikatos instrukcijos sportininkui ir vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus;
15.2. daugiau kaip mėnesį be pateisinamos priežasties nebelankantis užsiėmimų.
To paties aprašo 11 punktas nurodo „Paskyrimas į grupes ir išbraukimas iš jų įforminamas direktoriaus įsakymu.“
Šių įsakymų pareikalavau iš PKKSC direktoriaus S. Raziūno, tačiau direktorius nepateikė. Susipažinus su nurodytu tvarkos aprašu, tai Y nepažeidė nė vieno punkto dėl kurio būtų galima šalinti iš PKKSC. [...]“;
2.7. „Dėl 2017-03-24 Panevėžio miesto savivaldybės mero rašto Nr. 19-812(4.5)“
2.7.1. „2017-03-24 Panevėžio miesto savivaldybės meras raštu Nr. 19-812(4.5) nurodė, kad cituoju: ,,Paklausus Kūno kultūros ir sporto centro apie sportininko Y tarifikavimą C grupėje, buvo gautas atsakymas, jog treneris C pateikė tarifikacijos sąrašą, kuriame Y pavardės nebuvo.“ [...] tai yra absoliutus melas [...].
2017-03-01 PKKSC direktoriaus pavaduotojas M. Kuchalskis raštu [...] Nr. SR 1-14 informavo, cituoju: „Kūno kultūros ir sporto centro tarifikavimo komisija neturi teisės pažeisti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014-05-23 įsakymu Nr. V-219 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ patvirtintų rekomendacijų II dalies „Sportinio ugdymo grupių sudarymas“ 11 punkto reikalavimų, kurie nurodo, kad „formalųjį švietimą papildančio sportinio atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų disciplinų programų ugdymo grupės sudaromos mokslo metams. Naujos formalųjį švietimą papildančio sportinio atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų disciplinų programų ugdymo grupės gali trukti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Neformaliojo vaikų sportinio ugdymo grupės sudarymo procesas gali vykti nuolat“. Taigi nepažeisdami šio punkto reikalavimo negalime sudaryti naujos Jūsų siūlomos sportinio ugdymo grupės. Kadangi A gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas, o Kūno kultūros ir sporto centras vykdo formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo vaikų ugdymo programas, tarifikavimo pakeitimo negalima atlikti nepažeidžiant minėtų rekomendacijų 20 ir 21, 22 ir 23, 14, 25, 26 ir 27, 28 ir 29, 30 ir 31 punktų.“
Panevėžio miesto savivaldybės Sporto skyriaus specialistė I. B. [pastaba: asmens duomenys neskelbtini] 2017-03-24 Panevėžio miesto savivaldybės mero rašte Nr. 19-812(4.5) nurodė tokį patį atsakymą ir visus punktus kaip kad 2017-03-01 nurodė M. Kuchalskis savo rašte [...] Nr. SR 1-14.
[...] Absoliučiai nei vienas M. Kuchalskio, nei I. B. nurodytas punktas nėra tiesiogiai susiję su Gimnazijos mokinių B ir Y atsisakymu tarifikuoti PKKSC, nes treneris C tuos du mokinius M. Kuchalskiui pateikė tarifikuoti 2016 m. rugsėjo mėn. Jeigu M. Kuchalskis nurodytu laiku būtų tarifikavęs du Gimnazijos mokinius pas trenerį C, neabejotinai iš karto būtų sudaryta ugdymo grupė visiems mokslo metams [...].“;
2.7.2. „Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo T. Juknos pateiktas atsakymas analogiškas 2017-02-07 M. Kuchalskio pateiktam atsakymui (rašto Nr. SR-33), todėl darytina išvada, jog Panevėžio miesto savivaldybės administracija nedarė nieko, kad būtų teisingai išsiaiškinta dėl susidariusios situacijos, t. y. dėl 2 Gimnazijos moksleivių netarifikavimo treneriui C.
[...] nei Panevėžio miesto savivaldybės administracija, nei PKKSC administracija nesugebėjo pateikti atsakymą pagrįstą LR įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nuostatomis dėl kokių priežasčių pas PKKSC trenerį C nebuvo tarifikuoti A gimnazijos <...> klasės moksleiviai Y ir B.“

3. Skundo papildyme Pareiškėja, be kita ko, nurodė, jog:
3.1. „2017-04-18 Panevėžio Kūno kultūros ir sporto centro direktoriui S. Raziūnui buvau pateikusi prašymą „Dėl direktoriaus įsakymų“. Šio prašymo tekstas buvo toks: [...] Prašau man pateikti 2 (du) Panevėžio miesto Kūno kultūros ir centro direktoriaus S. Raziūno įsakymus:
1. Direktoriaus įsakymą, kuriuo Y buvo paskiriamas į mokymo grupę,
2. Direktoriaus įsakymą, kuriuo Y buvo išbraukiamas iš paskirtos mokymo grupės. [...]“;
3.2. „2017-05-19 Panevėžio Kūno kultūros ir sporto centro direktorius S. Raziūnas raštu Nr. SR -140 informavo apie tai, kad 2017-04-18 Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras gavo ir išnagrinėjo X prašymą „Dėl direktoriaus įsakymų“ (reg. 2017-04-18 Nr. GR-214) bei nurodė, jog pridedama:
1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2015-10-05 įsakymo Nr. P-113 „Dėl 2015/2016 m. trenerių tarifikacijos patvirtinimo“ kopija [...]
2. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2016-09-30 įsakymo Nr. SK-250 „Dėl ugdytinių priėmimo ir atleidimo“ kopija [...]
3. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro trenerio C 2015-2016 m. m. sportinio ugdymo grupės sąrašo kopija [...].”;
3.3. „Pažymėtina, jog [...] nepateikė direktoriaus įsakymo, kuriuo Y buvo paskiriamas į mokymo grupę. Yra žinoma, kad Y į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro mokymo grupę buvo paskirtas 2015 m., todėl ir turi būti 2015/2016 m. direktoriaus įsakymas, kuriuo Y buvo paskirtas į mokymo grupę.“;
3.4. „Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2016-11-17 su prašymu dėl tarifikacijos kreipiausi į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktorių S. Raziūną, o atsakymas buvo pateiktas 2016 12-29 (rašto Nr. SR-334), motyvuojat tuo, kad informacijos negausiu, nes tai draudžia LR duomenų apsaugos įstatymas. Įdomu, kokie LR duomenų apsaugos įstatymo straipsniai ir punktai pasikeitė per tą laikotarpį, nes prie 2017-05-19 pateikto atsakymo (rašto Nr. SR-143) Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktorius S. Raziūnas pateikė ir savo 2016-09-30 įsakymą Nr. SK 250 „Dėl ugdytinių priėmimo ir atleidimo“. Aišku jog nepateikė direktoriaus įsakymo dėl Y priėmimo ir trenerio C prašymo dėl Y išbraukimo.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo:
4.1. „[...] nustatyti galimus LR teisės normų pažeidimus bei imtis atitinkamų priemonių nustatytiems pažeidimams panaikinti bei asmenis netinkamai vykdžiusius savo pareigas LR įstatymų nustatyta tvarka taikyti atsakomybę.“;
4.2. „LR įstatymų nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos direktoriaus pavaduotojo sportiniam ugdymui M. Kuchalskio tinkamumo vykdyti savo pareigas.“

4. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. XIII-1508 Milda Vainiutė paskirta Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti, Seimo kontrolieriaus R. Šukio pradėtą tyrimą dėl Pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių atliko ir tyrimo išvadas dėl jo teikia Seimo kontrolierė M. Vainiutė.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Pareiškėja kartu su skundu taip pat pateikė šiuos dokumentus:
5.1. Pareiškėjos 2016 m. lapkričio 17 d. prašymą PKKSC direktoriui, kuriame buvo prašoma nurodyti „[...] kokiais LR įstatymais ar kitais teisės aktais remiantis Panevėžio miesto Kūno kultūros ir sporto centre dirbančiam treneriui C nebuvo leista tarifikuoti A gimnazijos moksleivius“. Kaip galima spręsti iš prašymo turinio, Pareiškėja siekė sužinoti priežastis dėl moksleivio Y nepriskyrimo treneriui C;
5.2. PKKSC direktoriaus Sauliaus Raziūno 2016 m. gruodžio 29 d. raštą Nr. SR-334 Pareiškėjai, kuriame, be kita ko, nurodyta, kad, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, PKKSC nėra įgaliotas perduoti informacijos apie trenerio C bei trenerių D bei E [asmens duomenys neskelbtini] tarifikaciją, neturint šių trenerių (asmenų) sutikimo dėl informacijos pateikimo;
5.3. PKKSC direktoriaus S. Raziūno patvirtintą (PKKSC direktoriaus pavaduotojo Manto Kuchalskio suderintą) PKKSC dviračių sporto 2015-2016 m. m. sportinio ugdymo grupės sąrašą (treneris C), kuriame Y buvo įrašytas kaip turintis MP5 sportininko kategoriją. Minėtame sąraše nurodyta, jog šiai grupei nustatyta 2 metų meistriškumo tobulinimosi grupė;
5.4. PKKSC dviračių sporto 2016/2017 m. m. mokymo grupės mokinių sporto kvalifikacijos sąrašo projektą (treneris C), kuriame įrašyta 10 mokinių, tarp kurių ir Y, kaip turintis MP4 sportininko kategoriją. Minėtame sąrašo projekte taip pat nurodyta, kad tai yra 3 m. m. meistriškumo ugdymo grupė;
5.5. 2016 m. rugsėjo 30 d. PKKSC direktoriaus S. Raziūno patvirtintą (PKKSC direktoriaus pavaduotojo Manto Kuchalskio suderintą) PKKSC dviračių sporto 2016/2017 m. m. sportinio ugdymo mokinių grupės sąrašą (treneris C, 3 m. m. meistriškumo ugdymo grupė), kuriame Y neįrašytas;
5.6. PKKSC direktoriaus pavaduotojo M. Kuchalskio pasirašytą 2017 m. vasario 7 d. raštą Nr. SR-33 Pareiškėjai, kuriame, be kita ko, nurodyta, jog „[...] Sudarant 2016/2017 mokymo metų dviračių sportinio ugdymo grupes, treneris C pateikė ir jam buvo tarifikuota meistriškumo ugdymo 3 mokymo metų sportinio ugdymo grupė, kurios sudėtyje įrašyti 8 ugdytiniai.“;
5.7. Pareiškėjos 2017 m. vasario 20 d. prašymą PKKSC direktoriui S. Raziūnui, kuriame buvo prašoma pateikti PKKSC direktoriaus įsakymą dėl Y paskyrimo į mokymo grupę bei PKKSC direktoriaus įsakymą, kuriuo Y buvo išbrauktas iš paskirtos mokymo grupės;
5.8. PKKSC 2017 m. kovo 1 d. raštą Nr. SR 1-14 „Dėl prašymo pateikti informaciją „Dėl sportinio ugdymo grupių sudarymo Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre“ Pareiškėjai, kuriame, be kitų aplinkybių, nurodyta, jog „[...] įtraukus Jūsų prašyme minėtus A gimnazijos moksleivius į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro trenerio sportinio ugdymo grupę būtų nesilaikoma pagrindinio dokumento reglamentuojančio Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro veiklą – įstaigos nuostatų. Sporto centras neturi informacijos, kad Jūsų prašyme minėti moksleiviai yra Panevėžio miesto savivaldybės gyventojai.“ Be to, šiame rašte Pareiškėjai nurodyta, kad „[...] A gimnazija nesikreipė į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrą nei žodžiu, nei raštu dėl šio moksleivio [pastaba: turima omenyje Y] papildomo sportinio krūvio galimo poreikio ir dėl to nepateikė jokių duomenų apie A gimnazijos sprendimu jam tarifikuotą sportinį krūvį.“;
5.9. PKKSC direktoriaus S. Raziūno pasirašytą 2017 m. kovo 17 d. raštą Nr. SR-71, kuriuo buvo atsakoma į Pareiškėjos 2017 m. vasario 20 d. prašymą. Šiuo PKKSC raštu buvo atsisakyta pateikti Pareiškėjos prašytų PKKSC direktoriaus įsakymų kopijas, be kita ko, nurodant:
„[...] Pareiškėjos X prašymų turinys yra susijęs su asmens informacijos viešinimu, įskaitant nepilnamečių asmenų duomenis.
[...] Kadangi Jūs neatitinkate Lietuvos Respublikos ADTAĮ [pastaba: turėta omenyje Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas] nurodytų subjektų požymių bei atsižvelgiant į aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimus, konstatuojame, kad Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras nėra įgaliotas perduoti informacijos dėl asmenų (trenerių ir/ar darbuotojų), neturint šių trenerių ir/ar darbuotojų (asmenų) sutikimo dėl informacijos pateikimo.
[...] pažymime, kad Pareiškėjo X prašymuose nėra nurodytas nei prašymų juridinis pagrindas, nei informacijos gavimo tikslas. Atsižvelgiant į tai, pranešame, kad nenurodžius juridinio pagrindo ir informacijos gavimo tikslo, analogiški pakartotiniai prašymai nebus nagrinėjami.“
Pažymėtina, kad šiame PKKSC rašte Pareiškėjai šio rašto apskundimo tvarka nebuvo nurodyta;
5.10. A gimnazijos 2017 m. kovo 10 d. raštą Pareiškėjai, kuriame, be kita ko, nurodyta:
„[...] Gimnazija derino su Sporto centru šių mokinių [pastaba: tarp jų nurodytas ir Y] papildomas treniruotes Sporto centre, kaip ir visų kitų mokinių. [...] 2016-2017 m. m. Sporto centras dėl gimnazijai nežinomų priežasčių Y [...] papildomai sportinio krūvio neskyrė. [...]“;
5.11. Savivaldybės mero 2017 m. kovo 24 d. raštą Nr. 19-812(4.5.), kuriuo atsakyta į Pareiškėjos 2017 m. vasario 23 d. skundą. Pastebėtina, kad šiame rašte išdėstyti analogiški teiginiai kaip ir PKKSC direktoriaus pavaduotojo M. Kuchalskio pasirašytame 2017 m. kovo 1 d. rašte Nr. SR 1-14;
5.12. Pareiškėjos 2017 m. balandžio 18 d. prašymą (analogišką 2017 m. vasario 20 d. prašymui) PKKSC direktoriui S. Raziūnui dėl PKKSC direktoriaus įsakymų, kuriais Y buvo priskirtas mokymo grupei bei buvo išbrauktas iš paskirtos mokymo grupės, kopijas;
5.13. PKKSC direktoriaus S. Raziūno pasirašytą 2017 m. gegužės 19 d. raštą Nr. SR-140, kuriuo, atsakant į Pareiškėjos 2017 m. balandžio 18 d. prašymą, pateikti:
5.13.1. PKKSC direktoriaus 2015 m. spalio 5 d. įsakymo P-113 „Dėl 2015/2016 m. trenerių tarifikacijos patvirtinimo“ išrašas;
5.13.2. PKKSC direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. SK-250 „Dėl ugdytinių priėmimo ir atleidimo“ išrašas;
5.13.3. PKKSC trenerio C 2016-2017 m. m. sportinio ugdymo grupės sąrašo išrašas.

6. Seimo kontrolierius dėl Pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į:
6.1. Savivaldybės administraciją ir Savivaldybės merą, be kita ko, prašydamas informuoti, kokia informacija buvo vertinama, kokie iš PKKSC gauti dokumentai buvo tiriami, ar buvo gautas PKKSC administracijos raštiškas paaiškinimas dėl situacijos nagrinėjant Pareiškėjos 2017 m. vasario 23 d. skundą (reg. Nr. 21-172(4.5) Savivaldybės merui; kodėl Savivaldybės mero 2017 m. kovo 24 d. rašte Nr. 19-812(4.5) Pareiškėjai nebuvo pateiktas PKKSC administracijos veiksmų įvertinimas ir nepasiūlytas joks kitas Pareiškėjai aktualaus klausimo (dėl sūnaus Y galimo priskyrimo trenerio C ugdytinių grupei) sprendimo būdas; ar turi teisę PKKSC mokinių tėvai (globėjai) ar patys ugdytiniai pareikšti pageidavimus PKKSC dėl jų priskyrimo ir treniravimosi pas konkretų (norimą) trenerį;
6.2. PKKSC, be kita ko, prašydamas informuoti, ar treneris C sudarė PKKSC dviračių sporto 2016/2017 m. m. mokymo grupės mokinių sporto kvalifikacijos sąrašo projektą; dėl kokių priežasčių ir kokiu pagrindu buvo pakeistas PKKSC dviračių sporto 2016/2017 m. m. mokymo grupės mokinių sporto kvalifikacijos sąrašo projektas, kuriame treneriui C priskirta 10 mokinių, tarp kurių ir Y, ir dėl kokių priežasčių iš šio sąrašo buvo išbrauktas būtent Y; koks darbuotojas ar komisija sudaro treneriams priskiriamų ugdytinių sąrašus, kas įgaliotas juos keisti; ar tokiu atveju yra vadovaujamasi Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sportinio ugdymo plano nuostata, jog atskirų ugdymo grupių sportinio ugdymo veiklos programas rengia treneriai; kodėl, lyginant su 2015-2016 m. m. sportinio ugdymo grupės sąrašu, treneriui C 2016/2017 m. m. priskirti tik du tie patys ugdytiniai, kuriuos jis ugdė 2015-2016 m. m.; ar Y galimas priskyrimas trenerio C 2016/217 m. m. ugdytinių grupei buvo svarstytas PKKSC trenerių taryboje; kada 2015-2016 m. m. buvo nustatytas Y fizinių savybių lygis ir atliktas sportinių pasiekimų vertinimas, kaip tai numatyta Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sportinio ugdymo plano nuostatose; kaip 2015-2016 m. m. buvo nustatytas Y fizinių savybių lygis ir atliktas sportinių pasiekimų vertinimas įtakojo (jei įtakojo) jo nepriskyrimo 2016/2017 m. m. trenerio C sudarytai 3 m. m. meistriškumo ugdymo mokinių grupei; ar sudarant PKKSC dviračių sporto 2016/2017 m. m. sportinio ugdymo mokinių grupės sąrašą (treneris C, 3 m. m. meistriškumo ugdymo grupė), buvo vadovautasi Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sportinio ugdymo plano 2.8 punkto nuostata, jog vietoje vieno Rekomendacijų 1 priede nurodyto ugdytinio į grupę gali būti įtraukti 2 viena pakopa žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai; kodėl PKKSC atsakymuose Pareiškėjai buvo teigiama, jog pats treneris C į savo ugdytinių grupę 2016/2017 m. m. netarifikavo Y, jei toks ugdytinių sąrašas, kuriame įrašytas ir Y, buvo ir Pareiškėjos buvo pateiktas Seimo kontrolieriui; kokias teisines pasekmes dėl papildomo ugdymo gavimo sąlygoja PKKSC 2017 m. kovo 1 d. rašte Nr. SR 1-14 nurodyta aplinkybė, jog Y galimai nebuvo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojas; kokiu teisiniu pagrindu, nurodant konkretų Priėmimo į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašo punktą, Y 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo pašalintas iš PKKSC; ar Pareiškėja mokėjo (jei taip, kokį mėnesinį mokestį mokėjo) už savo sūnaus Y ugdymą PKKSC; dėl kokių priežasčių ir kokiu teisiniu pagrindu Pareiškėjai pagal jos 2017 m. vasario 20 d. prašymą nebuvo pateikti PKKSC direktoriaus įsakymų, kurių Pareiškėja prašė, kopijos; kokioms aplinkybėms ir (ar) teisiniam reglamentavimui pasikeitus pagal Pareiškėjos 2017 m. balandžio 18 d. prašymą PKKSC direktorius pateikė dalį Pareiškėjos prašytų dokumentų, nors pagal 2017 m. vasarop 20 d. Pareiškėjos prašymą to nebuvo padaryta; kodėl PKKSC 2017 m. kovo 1 d. rašte Nr. SR 1-14 Pareiškėjai buvo suteikta klaidinga informacija, jog A gimnazija nesikreipė į PKKSC dėl papildomo sportinio krūvio Y; dėl kokių priežasčių Pareiškėjai nebuvo pateikta PKKSC direktoriaus įsakymo dėl Y priėmimo 2015 m. į sportinio ugdymo grupę kopija, kaip to prašė Pareiškėja savo 2017 m. balandžio 18 d. prašyme.

7. Savivaldybės administracija, atsakydama į Seimo kontrolieriaus paklausimą, pateikė dokumentus ir paaiškinimus, iš kurių nustatyta:
7.1. Savivaldybės administracija 2017 m. sausio 19 d. gavo Pareiškėjos tos pačios dienos prašymą (reg. Nr. 21-54 (4.5), kuriame Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos Sporto skyriaus prašė „[...] konkrečiai nurodyti, koks aukščiau nurodytas norminis teisės aktas būtų pažeistas, jeigu mano sūnus Y būtų tarifikuotas Panevėžio miesto kūno kultūros ir sporto centre pas trenerį C.“
7.2. atsakant į Pareiškėjos 2017 m. sausio 19 d. prašymą, Savivaldybės administracija 2017 m. vasario 20 d. rašte Nr. 19-484(4.5) Pareiškėjai, be kita ko, nurodė, jog PKKSC savo veikloje vadovaujasi Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-311 patvirtintais PKKSC nuostatais, kurių 17.12 punkte numatytas tik bendradarbiavimas su kūno kultūros ir sporto, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir PKKSC nėra įpareigotas derinti sportinio ugdymo grupių sudarymo principų ir būdų su kitomis sportinėmis organizacijomis. Todėl „[...] Y treniruojasi pagal jo sportiniam ugdymui sudarytą programą ir jam skiriama tiek laiko, kiek nusprendė gimnazijos [pastaba: A gimnazija] vadovybė [...].“;
7.3. Pareiškėja, nesutikdama su Savivaldybės administracijos 2017 m. vasario 20 d. rašte Nr. 19-484(4.5) išdėstytais argumentais, 2017 m. vasario 23 d. skundu, kreipėsi į Savivaldybės merą, prašydama „[...] įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administraciją išnagrinėti 2017 01 19 pateiktą prašymą ir atsakymą pagrįsti LR įstatymais ir kitais teisės aktais. [...]“;
7.4. Savivaldybės administracijoje Pareiškėjos 2017 m. vasario 23 d. skundo pagrindu administracinė procedūra nebuvo pradėta, nes, skundžiamos institucijos teigimu, „[...] ją gali pradėti tik viešojo administravimo subjektas, kurio veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais buvo galimai padarytas asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimas. [...] Meras, Viešojo administravimo įstatymo 19 ir 22 straipsnių nuostatomis, neturėjo teisės pradėti administracinės procedūros, nes jis nėra Savivaldybės administracijos vadovas.“;
7.5. „2017 m. vasario 23 d. skundui Nr. 21-172(4.5) tirti ir nagrinėti buvo naudojami iš Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro ir A gimnazijos gauti dokumentai [...].“;
7.6. „Pareiškėjos 2017-02-23 skundo esmė buvo ne PKKSC administracijos veiksmai, o Savivaldybės administracijos 2017-02-20 raštas Nr. 19-484(4.5), kuriame nurodyta informacija netenkino Pareiškėjos, todėl 2017-03-24 rašte Nr. 19-812(4.5) nebuvo pateiktas PKKSC administracijos veiksmų vertinimas ir nesiūlyti Pareiškėjai aktualių klausimų sprendimo būdai, nes Savivaldybės Mero rašte pateikta jai aktuali informacija.“;
7.7. „Savivaldybės nuomone, PKKSC mokinių tėvai (globėjai) ar patys ugdytiniai turi teisę pareikšti pageidavimus PKKSC dėl jų priskyrimo ir treniravimosi pas konkretų (norimą) trenerį, jei tai neprieštarauja 2014 m. gegužės 23 d. Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijoms Nr. V 219, kuriose nurodyta sportininkų grupių komplektavimo tvarka, nes skirtingos kvalifikacijos treneriai ugdo skirtingo meistriškumo sportininkus, taip pat jei tai neprieštarauja 2015 m. lapkričio 30 d. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro ir A gimnazijos bendradarbiavimo sutarčiai Nr. 23 (jei sportininkas mokosi A gimnazijoje, negali PKKSC savavališkai skirti sportinio krūvio ir/ar kito trenerio, nei pas kurį treniruojasi gimnazijoje), jei tai nepažeidžia 1995 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 bei trenerių etikos principų.“

8. Kartu su paaiškinimais Savivaldybės administracija pateikė dokumentus, iš kurių taip pat nustatyta:
8.1. Savivaldybės administracija, atsakydama į Pareiškėjos 2017 m. kovo 30 d. pateiktą kreipimąsi (reg. Nr. 21-313(4.5), 2017 m. balandžio 28 d. rašte Nr. 19-1161(4.5) „Dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos (ne)veikimo, dėl melavimo, dėl M. Kuchalskio galimybės vykdyti savo pareigas“ Pareiškėjai nurodė:
„Panevėžio miesto savivaldybės administracija Mero pavedimu išnagrinėjo Jūsų skundą [...]. Panevėžio miesto savivaldybės administracija informuoja, kad išnagrinėjo Jūsų skundą ir imsis spręsti klausimus dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos (ne)veikimo, dėl melavimo, dėl M. Kuchalskio galimybės vykdyti savo pareigas ir bus atsižvelgta į Jūsų skundą. [...]“;
8.2. Savivaldybės administracija, reaguodama į Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. kovo 31 d. raštą Nr. (6.1.-2017-82)2-491 „Dėl situacijos Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre“, 2017 m. gegužės 3 d. rašte Nr. 19-1201(4.21) PKKSC direktoriui S. Raziūnui nurodė:
„Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. kovo 31 d. rašte Nr. (6.1.-2017-82)2-491 pateiktą informaciją, prašome X gaunamus skundus ir prašymus nagrinėti vadovaujantis teisės aktais, užtikrinant jos vaikų, besimokančių A gimnazijoje, interesus.“;
8.3. Savivaldybės administracija, atsakydama Pareiškėjai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentui, kuris 2017 m. balandžio 7 d. raštu Nr. SR-1615 persiuntė Savivaldybės administracijai Pareiškėjos skundą „Dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos (ne)veikimo, dėl galimo vaikų teisių pažeidimo, diskriminavimo“, nurodė:
„[...] Panevėžio miesto savivaldybės administracija informuoja, kad išnagrinėjo Jūsų skundą ir imsis spręsti klausimus dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos (ne)veikimo, dėl galimo vaikų teisių pažeidimo, diskriminavimo. Pranešame, kad bus atsižvelgta į Jūsų skundą. [...]“
8.4. A gimnazijos ir PKKSC bendradarbiavimo sutartyje (Seimo kontrolieriui pateikta 2015 m. lapkričio 30 d. bendradarbiavimo sutartis Nr. 23) numatyta, kad tiek A gimnazija, tiek PKKSC, vadovaudamosi Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 patvirtintomis sportinio ugdymo rekomendacijomis ir Gimnazijos sportinio ugdymo organizavimo aprašu bei atsižvelgiant į turimas abiejų įstaigų turimas lėšas, įsipareigoja skirti Gimnazijos mokiniams atitinkamą kontaktinių valandų skaičių, derinant tarpusavyje skiriamas kontaktines valandas ir taip reguliuojant mokinių sportinį dienos bei savaitės krūvį (Bendradarbiavimo sutarties 2.1 ir 3.1 punktai);

9. PKKSC, atsakydama į Seimo kontrolieriaus paklausimą dėl skundo aplinkybių, paaiškino:

9.1. „Informuojame, kad [...] prašomo įsakymo [pastaba: turima omenyje PKKSC direktoriaus įsakymas, kurio pagrindu 2015/2016 m. m. Y buvo priimtas į sportinio ugdymo grupę] kopijos negalime pateikti, nes 2015 m. nuo spalio 1 d. tarifikuojant naujus sportininkus buvo tvirtinami KKSC direktoriaus parašu atskiri sportinio ugdymo grupių sąrašai.
9.2. „[...] treneris C sudarė dviračių sporto meistriškumo ugdymo 3-čių metų grupės sąrašo 2016-2017 m. m. projektą ir jį pateikė svarstymui PKKSC komisijai sporto treneriams tarifikuoti. Pažymime, kad šis projektas tėra trenerio tik pageidavimas ir nėra privalomas patvirtinti.“
9.3. „Į galutinį 2016-2017 m. PKKSC dviračių sporto ugdymo grupės sąrašą nebuvo įtrauktas ne tik rašte minimas A gimnazijos (toliau - Gimnazijos) moksleivis Y, bet ir dar vienas moksleivis B. Norime paaiškinti, kad tokių veiksmų imtasi po 2015 metais atlikto Panevėžio miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito išvadų, vykdant patvirtintas rekomendacijas. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus 2016 m. vasario 19 d. ataskaitoje Nr. VAT-24.7.-1 teigiama, kad „Iš esmės dėl sumažinto treniruočių krūvio nukenčia tų ugdytinių sportinis ugdymas, kurie treniruojami kartu su A gimnazijos mokiniais, nes treniruočių krūvis tokio tipo grupei daugeliu atvejų nustatomas atsižvelgiant į A gimnazijos mokinių treniruočių krūvius. Tikrintose sporto šakose bendrai su A gimnazijos mokiniais sukomplektuotose grupėse iš 53 ugdomų sportininkų 28 ugdytiniams buvo ženkliai sumažintas treniruočių krūvis“. Todėl atsižvelgdami į audito išvadose pateiktas rekomendacijas ir siekdami racionaliai naudoti įstaigai skirtus asignavimus, 2016 metų rugsėjo mėnesį Trenerių tarybos posėdyje paskelbėme, kad spalio 1 d. įvyksiančios tarifikacijos sportininkai, besimokantys Gimnazijoje, bus tarifikuoti sportinio ugdymo grupėse tik tuo atveju, jeigu vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis bus galima skirti ne mažiau 4 val. krūvio sportinio ugdymo grupei [...]. Pavieniai Gimnazijos sportininkai prie PKKSC sportinių ugdymo grupių nebus tarifikuojami. Šiuo atveju PKKSC nebuvo tarifikuota apie 80 Gimnazijos sportininkų ne tik iš regiono, bet ir iš miesto. Dėl šios nuostatos rašte minimas sportininkas Y [...] negalėjo sudaryti atskiros ir pilnos sportinio ugdymo grupės, todėl ir nebuvo įrašyti į tarifikuotą grupę.“
9.4. „PKKSC vykdo formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programą ir todėl vadovaujasi Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014-05-23 įsakymu Nr. V-219 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo patvirtinimo“ patvirtintomis rekomendacijomis (toliau - Rekomendacijos). Sportinio ugdymo vedėjas, iki tarifikacijos komisijos posėdžio, surenka trenerių pateiktą informaciją apie pageidaujamuose sportinio ugdymo grupių sąrašuose įrašytus ugdytinius, juos patikrina ir peržiūri, ar įrašytų ugdytinių rezultatai atitinka ugdytinių meistriškumo pakopas, nustatytas būsimoms sportinio ugdymo grupėms. Jei visų ugdytinių meistriškumo pakopos ir jų amžius atitinka Rekomendacijų reikalavimus, šią grupę Sportinio ugdymo vedėjas, kuris yra tiesioginis trenerių vadovas, gali siūlyti tarifikavimo komisijai tarifikuoti, pakeisti grupės sąrašą ar netarifikuoti teikiamos ugdymo grupės, argumentuotai pagrįsdamas savo siūlymą. Galutinį sprendimą priima tarifikavimo komisija. Patvirtiname, kad atskirų ugdymo grupių sportinio ugdymo programas rengia treneriai ir šiuo atveju vadovaujamasi Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sportinio ugdymo planu. Šiose programose treneriai išdėsto savo veiklą pagal skiriamų sportinio ugdymo grupei tarifikuotų valandų skaičių.“
9.5. „Treneris C sutiko ir savo parašu patvirtino 2016/2017 m. naujos sportinio ugdymo aštuonių ugdytinių grupės sąrašą, kuriame buvo įrašyti tik du sportininkai iš 2015/2016 m. ugdymo grupės sąrašo. Tenka konstatuoti, kad Gimnazija su treneriu 2016 m. nutraukė darbo sutartį ir jo buvusius auklėtinius priskyrė kitam treneriui. Dėl šios priežasties didesnę dalį grupės treneriui teko komplektuoti naujai. Atkreipiame dėmesį, kad treneris pats pateikė pasirašytą sportinio ugdymo grupės galutinį sąrašą, kuris ir buvo patvirtintas nustatyta tvarka.“
9.6. „[...] Trenerių tarybos posėdžiuose nėra svarstomi ugdytinių priskyrimai ugdymo grupėms. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro nuostatų, patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-311, 39 straipsnyje „Trenerių tarybos funkcijos“ trenerių tarybai nėra suteikti tokie įgaliojimai. Šiuos klausimus sprendžia direktoriaus įsakymu patvirtinta tarifikacinė komisija, kurios posėdžio protokolu remiantis yra tvirtinami sportinio ugdymo grupių sąrašai vieneriems ugdymo metams. Būtina pažymėti, kad Y buvo Gimnazijos moksleivis ir todėl sprendimo prerogatyva dėl sportinio ugdymo krūvio dydžio, papildomo krūvio (ne)skyrimo priklausė Gimnazijoje jį treniravusiam treneriui, kaip ir atsakomybė už (ne)pasiektus rezultatus. PKKSC neturi nei moralinio, nei teisinio pagrindo įtakoti Gimnazijos sportinio ugdymo proceso organizavimą.“
9.7. „Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre ugdytinių priskyrimas sportinio meistriškumo grupėms nustatomas atsižvelgiant į KKSD Rekomendacijų nustatytus kriterijus. [...]“
9.8. „2015/2016 m. Y fizinių savybių (specialaus fizinio pasirengimo) lygis buvo nustatytas atlikus 2016 m. birželio 4 d. vykusių varžybų metu pasiektų rezultatą analizę ir vertinimą [...]. Šio vertinimo rezultatai galėjo būti panaudoti suteikiant atitinkamą meistriškumo pakopą tarifikacijos metu.“
9.9. „Gimnazijos moksleivio ir PKKSC buvusio ugdytinio Y pasiekimų įvertinimas, šiuo atveju įvykdyta 4 meistriškumo pakopa, iš esmės neįtakojo jo nepriskyrimo konkrečiai PKKSC sudaromai sportinio ugdymo grupei. Visų pirma Y buvo Gimnazijos moksleivis ir už jo sportinius pasiekimus buvo atsakinga Gimnazija. Kadangi Gimnazija, tikėtina pagrįstai nepateikė prašymo ar pageidavimo, dėl minimo moksleivio papildomo sportinio krūvio, taip pat prašymo, kad minėtą moksleivį treniruotų kitas nei Gimnazijoje treneris, konstatuojame, kad šiam sportininkui visą reikalingą krūvį užtikrino, ar turėjo užtikrinti Gimnazija.“
9.10. „Nurodome, kad sudarant 2016/2017 m. sportinio ugdymo grupės sąrašą, nevisiškai buvo vadovautasi Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sportinio ugdymo plano 2.8 punkto nuostata, jog vietoje vieno Rekomendacijų 1 priede nurodyto ugdytinio į grupę gali būti įtraukti 2 viena pakopa žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai. Kadangi su treneriu Gimnazija nutraukė darbo sutartį, jis turėjo sunkumų komplektuojant sportinio ugdymo grupes, įvertinant trenerio norą dirbti su aukštesnio meistriškumo ugdytiniais, šiuo atveju buvo priimtas kompromisinis sprendimas, tarifikavimo komisijos kompetencijos ribose, ir į grupės sąrašą buvo įtrauktas vienas žemesnę pakopą turintis ugdytinis, su sąlyga, kad treneris ieškos galimybių ištaisyti šį trūkumą, tačiau tarifikavimo komisija atsižvelgė į tarifikuojamų treneriui valandų skyrimą sumažindama jas, kad nebūtų nepagrįstai naudojamos darbo užmokesčio fondo lėšos.“
9.11. „Paaiškiname, kad treneris C sutiko su tarifikavimo komisijos sprendimu ir savo parašu patvirtino jam tarifikuotos sportinio ugdymo grupės sąrašą. Tarifikavimo komisija sprendimą priėmė vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, įvertindama PKKSC finansines, materialines galimybes ir neviršydama savo įgaliojimų. Pažymėtina, kad Pareiškėja pateikė Seimo kontrolieriui trenerio jai perduotą sąrašo projektą, kurio galiojimas, kaip teisinę galią turinčio dokumento niekaip nereglamentuotas, todėl į jį tarifikavimo komisija atsižvelgia, kaip į trenerio pageidavimą, tačiau jo patenkinimą derina su kitomis svarbiomis aplinkybėmis, atsižvelgdama į suteiktus įgaliojimus ir reglamentuojančius teisės aktus.“
9.12. „[..] 2014 m. rugpjūčio 28 d. PKKSC direktoriaus įsakymu Nr. V-85 patvirtintame „Mokinių priėmimo į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos apraše“ mokiniai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei PKKSC yra laisvų vietų, todėl manome, kad pirmenybė sportuoti PKKSC turėtų būti suteikta miesto gyventojams, kaip ir reglamentuoja Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro nuostatų 15.3 punktas, kad PKKSC vienas tikslų - sudaryti sąlygas miesto gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą, siekti sporto rezultatų. Norime informuoti, kad Y buvo atvykęs mokytis į Gimnaziją iš Mažeikių, bet tai buvo viena iš priežasčių, tačiau nebuvo laikoma pagrindine priežastimi netarifikuoti minėto Gimnazijos moksleivio PKKSC sąrašuose. Daug svarbesne laikytina priežastis, jog Gimnazija neturėjo pagrindo prašyti šiam moksleiviui papildomo sportinio krūvio, be to minėtas moksleivis Gimnazijoje treniravosi pas kitą trenerį.
9.13. „Kūno kultūros ir sporto centro tarifikavimo komisija vadovavosi Rekomendacijų II dalies „Sportinio ugdymo grupių sudarymas“ 11 punkto reikalavimu, kuris nurodo, kad „formalųjį švietimą papildančio sportinio atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų disciplinų programų ugdymo grupės sudaromos mokslo metams“. Teisės aktų nustatyta tvarka, direktoriaus įsakymu treneriams darbo krūvis skiriamas vieneriems ugdymo metams. Šiuo atveju vadovaujantis minėtu Rekomendacijų punktu visi ugdytiniai, kurių įrašymo į sportinio ugdymo grupę terminas baigiasi iki naujo tarifikavimo patvirtinimo, nebeskaitomi PKKSC ugdytiniais. Papildomi įsakymai šiais atvejais nebuvo nerašomi [pastaba: manytina, kad turėta omenyje, jog įsakymai nebuvo rašomi]. Minėtu atveju buvęs PKKSC ugdytinis Y buvo Gimnazijos moksleivis ir dėl jo neįrašymo į naujai tarifikuojamas grupes jokio sportinio ugdymo darbo kokybės pabloginimo iš PKKSC pusės nepatyrė. „Priėmimo į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašo“ punktai galioja tais atvejais, kai ugdytiniai grubiai pažeidžia galiojančią tvarką ar atsiranda kitų pagrįstų priežasčių (išskyrus tarifikavimo pasikeitimus) pašalinti iš PKKSC sąrašų, pervesti į kitą sportinio ugdymo įstaigą ar trenerį. Šiuo atveju Y buvo neįrašytas į sekančių metų tarifikavimo PKKSC sąrašus, kadangi reikiamą sportinį krūvį jam planavo ir skyrė Gimnazija nustatyta tvarka. Buvusi tvarka šiuo metu yra pakeista, siekiant aiškiau apibrėžti santykių pasibaigimą.“
9.14. „[...] 2016/2017 m. į dviračių sporto šaką buvo priimtas 91 sportininkas. Pagal galiojančius sportinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras yra miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga ir vykdo neformalaus švietimo veiklą, todėl sąvoka „laisvos vietos“ galima tik komplektuojant pradinio rengimo pirmų metų ir neformalaus ugdymo grupes. Kitu atveju, t. y. komplektuojant didesnio meistriškumo ugdymo grupėje, atsiranda galimybė priimti naujus ugdytinius ar perkelti iš kitų ugdymo grupių tik tų grupių ugdytiniams nusprendus nebelankyti sporto šakos užsiėmimų dėl traumų, išvykus mokytis į kitą vietovę ar nebelankant dėl kitų priežasčių.“
9.15. „Pagal PKKSC galiojančią tvarką, treneris yra atsakingas už papildomo ugdymo mokesčių įnešimą. Nurodome, kad pareiškėja už savo sūnaus Y ugdymą privalėjo mokėti 3 eurų per mėnesį mokestį. Kadangi pinigines lėšas ir sąrašą su ugdytinių parašais buhalterijai pateikia treneris, negalime tvirtinti, kad už Y ugdymą mokėjo X. Tai galėjo padaryti ir treneris C.“
9.16. „Nurodome, kad PKKSC atsisakė pateikti dokumentus, kadangi tuo metu pateiktas prašymas neatitiko asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, tai yra pateiktas elektroniniu paštu be elektroninio parašo. Pareiškėjai nurodyta, kad reikia vadovautis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo II skyriaus „Prašymų pateikimas ir nagrinėjimas“ 12 straipsnio „Prašymo pateikimas“ 5 dalimi: „Visi raštu, įskaitant elektroninę formą, institucijai pateikti prašymai turi būti pasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo. Elektroninės formos prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymais ar Europos Sąjungos teisės aktais yra suteikta lygiavertė rašytiniam parašui teisinė galia, arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą“. Be to Pareiškėjos prašymuose nebuvo nurodytas nei prašymų juridinis pagrindas, nei informacijos gavimo tikslas.“
9.17. „[...] Pareiškėjos 2017-04-18 prašymas buvo patenkintas, nes X savo tapatybę patvirtino elektroniniu parašu, todėl PKKSC administracijos darbuotojai galėjo identifikuoti asmenį, kaip reikalaujama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. Taip pat informuojame, kad tą pačią dieną, asmeniškai įteikiant, buvo gautas ir jos sūnaus Y analogiškas prašymas pateikti tuos pačius dokumentus.“
9.18. „Paaiškiname, kad Pareiškėja klaidingai informuoja, kaltindama direktoriaus pavaduotoją M. Kuchalskį suteikus neteisingą informaciją. PKKSC yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su Gimnazija, tačiau nėra įsipareigojusi, o ir negalėjo būti įsipareigojusi, tarifikuoti Gimnazijos moksleivius PKKSC sportinio ugdymo grupėse savavališkai, be atskiro argumentuoto Gimnazijos trenerio prašymo, suderinto su administracija, kadangi Gimnazijos uždaviniai sportinio ugdymo srityje yra skirtingi nuo PKKSC ir tikslai žymiai aukštesni. Vienašališkai įtakoti Gimnazijos vykdomą sportinio ugdymo procesą suteikiant papildomą, nesuderintą sportinio ugdymo krūvį, būtų mažų mažiausiai neetiška, be to pavojinga Gimnazijos moksleivių sveikatai. Taigi žodinio disponavimo informacija apie Gimnazijos moksleivių sportinį krūvį neužtenka, būtinas raštiškas šio proceso derinimas, kad būtų išvengta klaidų. Jeigu sportinio ugdymo krūvių derinimo procesą Gimnazijos atsakingi darbuotojai ar treneriai supranta kitaip, tai turi prisiimti atsakomybe už galimas pasekmes. Tuo pačiu privalome informuoti, kad treneris C nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio nebuvo Gimnazijos treneris, darbo sutartis su juo buvo nutraukta. Rašte minimas Y, kaip ir kitas sportininkas B, Gimnazijoje buvo priskirti kitam treneriui F, kuris nei pats, nei per administraciją nesikreipė dėl papildomo krūvio skyrimo minėtiems sportininkams Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre.“
9.19. „[...] informacija apie trenerių pareigybių aprašymus nebuvo pateikta, nes Pareiškėjos prašyme nebuvo nurodytas nei prašymų juridinis pagrindas, nei informacijos gavimo tikslas, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Be to, PKKSC dirba penkiolikos sporto šakų treneriai, kiekvienas iš kurių turi skirtingą pareigybės aprašą, kurio vykdymą garantuoja parašu. Minėtame prašyme nebuvo nurodyta apie kokių sporto šakų trenerių pareigybių aprašus pareiškėja nori žinoti.“
9.20. „Informuojame, kad 2015 m., vadovaujantis tuo metu galiojančia tvarka, Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre įtraukiant naujus sportininkus į jau sukomplektuotas sportinio ugdymo grupes nuo spalio 1 d., KKSC sportinio ugdymo grupių sąrašai, sudaryti vadovaujantis tėvų (globėjų) prašymais priimti į PKKSC, buvo tvirtinami direktoriaus parašu be atskiro įsakymo. Šiuo metu šis procesas vykdomas pakeista tvarka.
9.21. „Iki 2017 m. balandžio 20 d. PKKSC vadovavosi Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija) patvirtintomis asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis. Šiuo metu asmenų prašymai, skundai nagrinėjami vadovaujantis minėto nutarimo pagrindu patvirtintomis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 04-20 direktoriaus įsakymu Nr. V-55.“
9.22. „Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų, atsakingų už sportinio ugdymo proceso organizavimą nuomone, tėvų (globėjų) ar pačių ugdytinių norai gerbtini ir vertintini, todėl visada jiems, kaip taisyklė siūlome rinktis sporto šaką ir šios šakos trenerį, tačiau šiuos norus ir pageidavimus galime vykdyti pradinio rengimo stadijoje, kai ugdytinis tik pradeda sportuoti. Didesnio meistriškumo grupes lankančių ugdytinių tėvų (globėjų), pačių ugdytinių norus ne visada galima patenkinti, kadangi treneriai kiekvienam savo ugdytiniui yra parengę ilgalaikį treniruočių planą, kurį vykdydami jie stengiasi sudaryti galimybę ugdytiniams realizuoti savo galimybes ir pasiekti maksimalų galimą rezultatą. Tačiau jokie teisės aktai, kuriais PKKSC vadovaujasi organizuodamas sportinio ugdymo darbą, neįpareigoja tenkinti tokių pageidavimų, tai apsprendžia konkrečios aplinkybės. Pervedant ugdytinius iš vieno trenerio sportinio ugdymo grupės į kito trenerio paprastai nebevykdomas parengtas ugdymo planas, nutraukiami susiklostę emociniai ir pedagoginiai ryšiai tarp trenerio ir ugdytinio, todėl planuoto rezultato pasiekti, paprastai tampa neįmanoma. Tokius atvejus, kurie susiję ir su etinėmis trenerių darbo ypatybėmis, įgaliota nagrinėti trenerių taryba, vadovaudamasi Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro nuostatų, patvirtintų 2015 m. lapkričio 26 d. miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-311 „Dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo“ 39 punktu suteiktais įgaliojimais, kurios nariai gali kompetentingai įvertinti susidariusias situacijas. Reikia pažymėti, kad šios problemos yra vidinės ir neliečia PKKSC ir gimnazijos trenerių santykių.“

10. Kartu su paaiškinimais PKKSC, be kita ko, pateikė šiuos dokumentus, iš kurių nustatyta:
10.1. PKKSC paslaugų teikimo sutartis dėl Y ugdymo PKKSC buvo sudaryta 2015 m. rugsėjo 1 d. (reg Nr. 220). Minėtoji sutartis, kurioje PKKSC, be visa ko, įsipareigojo užtikrinti ugdytiniui tinkamas neformaliojo švietimo sąlygas, buvo sudaryta su pačiu Y. Paslaugų sutartyje nebuvo nurodyta į kokią sporto šakos ugdymo programą yra priimamas Y, tačiau sutarties galiojimas numatytas iki programos pabaigos, nurodant, kad sutarties pakeitimas arba nutraukimas galimas atskiru šalių susitarimu (Sutarties 3 ir 4 punktai);
10.2. laikotarpyje nuo 2016 m. spalio 17 d. iki 2017 m. birželio 23 d. Pareiškėja su įvairaus pobūdžio kreipimaisis (tiek prašymais, tiek skundais) į PKKSC raštu kreipėsi 63 kartus. Iš šių Pareiškėjos kreipimųsi turinio matyti, kad Pareiškėja beveik visais atvejais nesutinka su PKKSC direktoriaus S. Raziūno ir PKKSC direktoriaus pavaduotojo M. Kuchalskio priimtais sprendimais ir atliekamais veiksmais (neveikimu) bei juos skundžia;
10.3. PKKSC direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakyme Nr. SK-250 „Dėl ugdytinių priėmimo ir atleidimo“ nurodyta, jog „Vadovaujantis trenerių prašymais: [...] 2. Išbraukiu 2016 m. rugsėjo 30 d. iš sportinių ugdymo grupių šiuo ugdytinius: [...] Y [...] MT 2 m. gr. [...] treneris C“;
10.4. PKKSC pedagogų tarybos 2016 m. rugsėjo 14 d. susirinkime (protokolas Nr. PT-2) svarstytas klausimas „Dėl tarifikacijos“. Šiuo klausimu minėtame protokole nurodyta:
„Pavaduotojas sportinio ugdymo darbui M. Kuchalskis priminė, kad jau nuo pavasario treneriai turėjo pradėti ruoštis tarifikacijai, sudarinėti sportinio ugdymo grupes. A gimnazija trenerius tarifikavo 2016 m. rugsėjo l d. ir lyginat su 2015-2016 metais treneriams skiriamų valandų, sportinio ugdymo grupėms, padaugėjo. Šiuo atveju kai kurioms sportinio ugdymo grupėms susidarė mažiau negu 4 valandų likutis Kūno kultūros ir sporto centre nuo A gimnazijoje sukomplektuotų ugdymo grupių.
NUTARTA:
1. Tarifikaciją vykdyti 2016 m. rugsėjo 26 d. žaidimų skyriui, o rugsėjo 27 d. ir 29 d. individualių sporto šakų skyriui.
2. Remiantis Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „ Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ sporto centro treneriams skirti ne mažiau 4 valandų savaitinio krūvio su A gimnazijoje tarifikuotomis sportinio ugdymo grupėmis.“;
10.5. PKKSC trenerių – sporto mokytojų darbo krūvio tarifikavimo 2016-2017 ugdymo metams klausimas buvo svarstytas 2016 m. rugsėjo 30 d. PKKSC komisijos treneriams - sporto mokytojams tarifikuoti posėdyje, kuriame nutarta, kad bendru sutarimu buvo pritarta PKKSC komisijos pateiktai tarifikacijai pagal pateiktus tarifikacinius protokolus.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

11. Lietuvos Respublikos įstatymai
11.1. Seimo kontrolierių įstatymo:
„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.
[...]
3. Seimo kontrolierių veiklos tikslai:
1) ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms;
[...]
19 straipsnis. Seimo kontrolieriaus teisės
1. Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę:
[...] 6) pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, valstybės ir savivaldybių įmones, viešąsias įstaigas, kurių dalyvė yra valstybė arba savivaldybė, prašyti jų pateikti išvadas pagal kompetenciją; [...].“

11.2. Vietos savivaldos įstatymo:
„4 straipsnis. Vietos savivaldos principai
Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]
6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
[...]
12) reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą;
[...]
6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos
Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos:
[...]
29) kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas;
[...]
16 straipsnis. Savivaldybės tarybos kompetencija
[...]
2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: [...]
21) biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, savivaldybės mokymo ir auklėjimo (toliau – švietimo) įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis;
[...]
20 straipsnis. Mero, mero pavaduotojo įgaliojimai [...]
11) kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus; [...]
16) priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; [...]“

11.3. Viešojo administravimo įstatymo:
„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos [...]
15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. [...]
19 straipsnis. Administracinė procedūra ir jos dalyviai
1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. [...]“

11.4. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (akto redakcijos, galiojusios iki 2017-04-01):
„3 straipsnis. Įstaigų pareiga teikti informaciją
1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. [...]
4 straipsnis. Informacijos teikimo principai
Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais:
1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; [...]
3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais;
4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]
7 straipsnis. Privačios informacijos gavimo tvarka
1. Pareiškėjas turi teisę gauti privačią informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama.
2. Privati informacija apie save pareiškėjui pateikiama šio įstatymo nustatyta tvarka pateikus prašymą ir įstatymais nustatyta tvarka patvirtinus asmens tapatybę. [...]
12 straipsnis. Prašymo pateikimas
1. Pareiškėjas, norėdamas gauti iš įstaigos informaciją, pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymo pateikimo formą įstaiga skelbia savo interneto svetainėje. [...]
5. Įstaiga, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir padeda jam išaiškindama, kokios informacijos prašyme nepakanka ir kur ją gauti, o kai prašyme pateikta informacija netiksli, – išaiškindama netikslumus ir kaip juos pašalinti. [...]
16 straipsnis. Atsisakymas teikti informaciją [...]
2. Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu:
1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
2) prašymo turinys yra nekonkretus;
3) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos;
4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį;
5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms.
3. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka.“

11.5. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (akto redakcijos, galiojusios nuo 2017-01-01 iki 2018-07-16):
„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. [...]
6 straipsnis. Asmens duomenų teikimas
Asmens duomenys šio įstatymo nustatytais atvejais teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). [...] Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. [...]“

12. Kiti teisės aktai
12.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 291 patvirtintuose Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatuose (aktuali akto redakcija) nustatyta:
„9. Kūno kultūros ir sporto departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų: [...]
9.7. koordinuoja didelio sportinio meistriškumo, vaikų ir jaunimo ugdymo programų įgyvendinimą sportininkų ugdymo centruose;
[...]
9.35. pagal kompetenciją konsultuoja subjektus, kurių veiklos priežiūra ar kontrolė priskirta Kūno kultūros ir sporto departamento kompetencijai, teikia metodinę pagalbą dėl tinkamo teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų laikymosi; [...]“

12.2. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 patvirtintų Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijose (akto redakcija, galiojusi nuo 2016-07-20 iki 2016-10-07) (toliau vadinama – Rekomendacijos) nurodyta:
„1. Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) skirtos valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamoms įstaigoms ir organizacijoms, įgyvendinančioms neformaliojo sportinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas.
[...]
3. Rekomendacijose vartojamos sąvokos: [...]
3.5. Sportinio ugdymo planas – įstaigos ar organizacijos vykdomų sportinio ugdymo ar sporto ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Rekomendacijomis ir kitais švietimą, kūno kultūrą ir sportą reglamentuojančiais teisės aktais. [...]
11. Formalųjį švietimą papildančio sportinio atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų disciplinų programų ugdymo grupės sudaromos mokslo metams. Naujos formalųjį švietimą papildančio sportinio atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų disciplinų programų ugdymo grupės sudarymas gali trukti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Neformaliojo vaikų sportinio ugdymo grupės sudarymo procesas gali vykti nuolat.“

12.3. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-311(su vėlesniais pakeitimais) patvirtintuose Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro nuostatuose numatyta:
„7. Sporto centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio miesto savivaldybės taryba: [...]
7.7. vykdo Sporto centro veiklos priežiūrą; [...]
16. Sporto centro uždaviniai: [...]
16.4. vykdyti kryptingą gabių sportininkų atranką, ugdymą ir talentingų sportininkų paiešką; [...]
23. Sporto centrui vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria Savivaldybės meras. [...] Direktorius atskaitingas Savivaldybės merui.
[...]
35. Sporto trenerių taryba – nuolat veikianti Sporto centro savivaldos institucija trenerių profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti. [...]
39. Trenerių tarybos funkcijos: [...]
39.3. priima nutarimus dėl ugdytinių šalinimo iš sporto centro, perėjimo pas kitą trenerį, ugdytinių skatinimo ir kitais klausimais; [...]
39.6. svarsto ugdytinių veiklos rezultatus, elgesį, teikia pasiūlymus šiais ir kitais su sportiniu ugdymu susijusiais klausimais.“

12.4. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-334 patvirtintame Priėmimo į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos apraše (redakcija, galiojusi iki 2017-09-28) buvo nustatyta:
„1. [...] Sportinio ugdymo grupių (toliau – grupės) komplektavimas į pradinio rengimo grupes vykdomas kasmet iki spalio 31 d., o į meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo grupes – iki rugsėjo 30 d., vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 (toliau – Rekomendacijos).
2. Jei yra laisvų vietų, ugdytinių priėmimas į grupes vykdomas ištisus mokslo metus. [...]
5. Tėvai, globėjai ar rūpintojai (toliau – tėvai) ar pats ugdytinis (nuo 18 metų) Centro treneriui pateikia:
5.1. prašymą, kuriame nurodoma ugdytinio vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, norimos lankyti sporto šakos pavadinimas;
[...]
7. Centre galima rinktis ilgalaikes sportinio ugdymo programas: [...]
8. Į Centrą gali būti priimami ugdytiniai ugdytis pagal trumpalaikes (trukmė iki 1 metų) siūloma s programas.
9. Priėmimas lankyti Centro užsiėmimus įforminamas sutartimi. Sutartyje nurodoma ugdymo programa, įstaigos ir tėvų ar ugdytinio įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
[...]
11. Paskyrimas į grupes ir išbraukimas iš jų įforminamas direktoriaus įsakymu. [...]
14. Ugdytinis išbraukiamas iš grupės sąrašo ugdytinio, tėvų prašymu.
15. Ugdytinis šalinamas iš Centro:
15.1. už šiurkščius Centro darbų saugos ir sveikatos instrukcijos sportininkui ir vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus;
15.2. daugiau kaip mėnesį be pateisinamos priežasties nebelankantis užsiėmimų.“

12.5. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. SK-251 patvirtintame Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sportinio ugdymo plane buvo nustatyta:
„[...] 1.4. Sudarydamas ir įgyvendindamas ugdymo planą, centras vadovaujasi sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 [...];
2.7. Sudarant vieną ar kitą sportinio ugdymo grupę atsižvelgiama į sportinio ugdymo nuoseklumą, sportininko (komandos) meistriškumo lygį, sporto šakos specifiką, metodinius reikalavimus, finansinę įstaigos būklę, sporto bazių užimtumą taip pat kitoje sporto įstaigoje (A gimnazijoje) ugdytiniui gaunamą fizinį krūvį. Pastaruoju atveju ugdymo grupei savaitinis krūvis negali būti mažesnis kaip 4 savaitinės valandos, bet ne didesnis nei yra nurodyta atskiros sporto šakos sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijose.
2.8. Sudarant formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų disciplinų programų meistriškumo ugdymo arba meistriškumo tobulinimo etapo ugdymo grupę, vietoje vieno Rekomendacijų 1 priede nurodyto ugdytinio į grupę gali būti įtraukti 2 viena pakopa žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai.
[...]
3.1. Sporto centre vykdomos ir įgyvendinamos formalųjį švietimą papildančio ugdymo – [...] dviračių sporto, [...] ugdymo programos.
3.2. Atskirų ugdymo grupių sportinio ugdymo veiklos programas rengia treneriai. [...]“

12.6. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-55 patvirtintame Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos apraše numatyta:
„1.1. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarka (toliau Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymu (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija 2016 m. spalio 11 d. Nr. XII-2666). [...]
4.1. Asmenų skundai nagrinėjami laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų terminų, išklausant pareiškėją ir suinteresuotą pusę, patikrinus pateiktus faktus. [...]
4.3. Prašymo ar skundo, adresuoto keliems darbuotojams, nagrinėjimą organizuoja ir sprendimą prašyme ar skunde keliamu klausimu priima pirmasis adresatas. Kiti darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo pateikti pasiūlymus dėl prašymo ar skundo sprendimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ar skundo gavimo datos be atskiro pirmojo adresato prašymo (reikalavimo). [...]
5.3. Sprendimai dėl išnagrinėtų prašymų, kuriuose išdėstytos pareiškėjo nuostatos tam tikru klausimu ir kuriais pranešama apie PKKSC veiklos trūkumus, trenerių, personalo piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, kurie susiję su ugdytinio (-ių) ar PKKSC darbuotojo (-ų), kitų asmenų interesų ir teisių pažeidimu; pateikiant pasiūlymus ką nors pagerinti PKKSC paslaugų teikimo srityse; atkreipiant dėmesį į tam tikrą padėtį ir siūlant ką nors patobulinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos, įforminami laisvos formos raštu, kuriame turi būti motyvuotai atsakyta į visus pareiškėjo keliamus klausimus, nurodyta, kokių priemonių buvo (ar bus) imtasi ir kas atsakingas už jų įgyvendinimą. [...]
5.6. Pranešime apie nepatenkintą prašymą ar skundą turi būti nurodyti prašymo ar skundo nepatenkinimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis, kur ir kokia tvarka gali būti apskųstas šis sprendimas. [...]
6.2. Pareiškėjas, nesutinkantis su sprendimu dėl išnagrinėto jo skundo, turi teisę paduoti skundą aukštesniajai institucijai.“

Tyrimo išvados

13. Atsižvelgiant į Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes ir tyrimo metu analizuotą informaciją, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:
13.1. dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo);
13.2. dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo);
13.3. dėl galimai neteisingo Y netarifikavimo, poreikio keisti teisinį reguliavimą ir išvadų pagal kompetenciją gavimo.

Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis

14. Apibendrinus skundo tyrimo metu surinktą informaciją ir dokumentus, įvertinus šios pažymos 11-12 punktuose nurodytą teisinį reglamentavimą, susijusį su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis, darytinos šios išvados:
14.1. Pareiškėja, atstovaudama savo sūnaus Y interesus, 2017 m. sausio 19 d. kreipėsi į Savivaldybės administraciją (pažymos 7.1 punktas) dėl konkretaus paaiškinimo (prašant nurodyti teisinį pagrindą dėl jos sūnaus tarifikavimo pas trenerį C) jai pateikimo, tačiau Savivaldybės administracijos atsakyme Pareiškėjai (pažymos 7.2 punktas) skundžiama institucija teisės aktų nuostatų nenurodė, nors Pareiškėjos suformuluotas prašymas buvo konkretus ir aiškus. Seimo kontrolierės nuomone, Savivaldybės administracija nepagrįstai savo atsakyme Pareiškėjai teigė, jog dėl Y sportinio ugdymo programos sudarymo ir jo ugdymui skiriamo laiko visa atsakomybė tenka A gimnazijai ir Y treneriui, neišreiškusiam pageidavimo dėl Y tarifikavimo PKKSC. Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta A gimnazijos ir PKKSC bendradarbiavimo sutartimi (pažymos 8.4 punktas) šios sportinio ugdymo įstaigos įsipareigoja tarpusavyje derinti ugdytiniams skiriamas kontaktines valandas. Iš to darytina išvada, kad Savivaldybės administracijos pateiktame atsakyme Pareiškėjai buvo pateikti neišsamūs ir klaidinantys paaiškinimai;
14.2. Pareiškėjai pateikus 2017 m. vasario 23 d. kreipimąsi Savivaldybės merui (pažymos 7.3 punktas) administracinė procedūra nebuvo pradėta pagrįstai, nes, nepaisant Pareiškėjos kreipimosi įvardinimo skundu, Savivaldybės meras, remiantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis (pažymos 11.3 punktas), pagal jam priskirtą kompetenciją negalėjo inicijuoti administracinės procedūros dėl jam nepavaldžių Savivaldybės administracijos tarnautojų. Tačiau tuo pačiu akcentuotina, kad Savivaldybės meras, atsižvelgęs į Pareiškėjos kreipimosi turinį, neturėjo teisinio pagrindo vertinti Pareiškėjos 2017 m. vasario 23 d. skundo (pažymos 7.6 punktas), o privalėjo jį perduoti nagrinėti Savivaldybės administracijos direktoriui, ką iš esmės pripažino ir pati Savivaldybės administracija savo paaiškinimuose (pažymos 7.4 punktas);
14.3. nors, Savivaldybės administracijos teigimu, nagrinėjant Pareiškėjos 2017 m. vasario 23 d. kreipimąsi buvo analizuoti iš PKKSC bei A gimnazijos gauti dokumentai (pažymos 7.5 punktas), tačiau, manytina, kad Savivaldybės mero 2017 m. kovo 24 d. rašte pateiktas atsakymas nebuvo objektyvus ir pagrįstas išsamia Pareiškėjai aktualios situacijos analize (pažymos 5.11 punktas). Taip pat konstatuotina, kad Pareiškėjai buvo nurodyta klaidinanti informacija, susijusi su trenerio C veiksmais nepateikiant tarifikavimui į savo sportinio ugdymo grupę Y (pažymos 5.4 punktas). Tuo pagrindu konstatuotina, kad Savivaldybės administracijos tarnautojai savo veiksmais pažeidė Vietos savivaldos įstatyme (pažymos 11.2 punktas) įtvirtintus vietos savivaldos principus;
14.4. tyrimo metu surinkti duomenys (pažymos 8.1-8.3 punktai) leidžia daryti išvadą, jog Savivaldybės meras, pagal jam Vietos savivaldos įstatyme priskirtą kompetenciją turintis kontroliuoti savivaldybės įstaigų (šiuo atveju PKKSC) vadovų veiklą (pažymos 11.2 punktas), bei tuometis Savivaldybės administracijos direktorius nesiėmė pakankamų veiksmų, kad būtų išsamiai įvertintos Pareiškėjos kreipimųsi (ne)tinkamo nagrinėjimo PKKSC aplinkybės bei Y netarifikavimo pas trenerį C atvejis. Iš surinktų duomenų matyti, kad skundžiamos institucijos Pareiškėjai pateikiami atsakymai buvo abstraktaus pobūdžio, nenurodant konkrečių priemonių, kurių buvo ketinama imtis ar buvo imtasi. Toks skundžiamos institucijos neveikimas turi biurokratizmo, kaip jis apibrėžtas Seimo kontrolierių įstatyme (pažymos 11.1 punktas), požymių;

15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, skundo dalis dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis, pripažintina pagrįsta.

Dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis bei sprendžiant klausimą dėl Pareiškėjos atstovaujamo asmens galimybių treniruotis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre

16. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus, Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos pateiktus paaiškinimus bei įvertinus šios pažymos 11-12 punktuose nurodytą teisinį reglamentavimą, Seimo kontrolierė, vertindama Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos pareigūnų veiksmus (neveikimą), nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis bei sprendžiant klausimą dėl Pareiškėjos atstovaujamo asmens galimybių treniruotis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre, konstatuoja:
16.1. Pareiškėjos esminiu siekiu nuo 2016 m. lapkričio 17 d. kreipimosi į PKKSC (pažymos 5.1 punktas) buvo jos atstovaujamo sūnaus Y interesų, norint, kad jis 2016-2017 m. m., kaip ir 2015-2016 m. m. (pažymos 5.3 punktas), būtų tarifikuotas trenerio C sportinio ugdymo grupėje, užtikrinimas. Šiuo tikslu Pareiškėja PKKSC teikė prašymus dėl PKKSC direktoriaus įsakymų pateikimo (pažymos 5.7, 5.12 punktai), tačiau šie Pareiškėjos prašyti dokumentai jai buvo pateikti tik 2017 m. gegužės 19 d. raštu (pažymos 5.13 punktas). Akcentuotina, kad, remiantis Pareiškėjos prašymų nagrinėjimo metu galiojusios Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo redakcijos nuostatomis (pažymos 11.4 punktas), Pareiškėjos kreipimuose suformuluoti prašymai buvo konkretūs, o atsisakymo teikti informaciją pagrindų nebuvo, todėl PKKSC 2017 m. kovo 17 d. rašte (pažymos 5.9 punktas) nepagrįstai atsisakė Pareiškėjai suteikti prašomus dokumentus. PKKSC pozicija, jog Pareiškėja turėjo patikslinti savo 2017 m. vasario 20 d. suformuluotą prašymą (pažymos 9.16, 9.19 punktai), jog jis atitiktų tuo metu galiojusios Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcijos nuostatas (pažymos 11.5 punktas), laikytinas PKKSC atsisakymu suteikti informaciją, todėl PKKSC 2017 m. kovo 17 d. rašte privalėjo būti nurodyta šio atsisakymo apskundimo tvarka, bet ji PKKSC atsisakyme Pareiškėjai nebuvo nurodyta;
16.2. Seimo kontrolierės įsitikinimu, PKKSC 2017 m. kovo 17 d. rašte nepagrįstai kaip pagrindą neteikti informacijos nurodė, neva, galimą asmeninio pobūdžio informacijos, įskaitant nepilnamečių asmenų duomenis, paviešinimą. Pabrėžtina, kad Pareiškėja į PKKSC kreipėsi atstovaudama savo nepilnamečio sūnaus interesus ir šie duomenys jai buvo reikalingi šių interesų gynimui;
16.3. pastebėtina, kad Pareiškėjos tyrimo metu surinkta medžiaga patvirtina, jog PKKSC, pateikdamas atsakymus Pareiškėjai, ne visais atvejai pateikė visą Pareiškėjos prašytą informaciją, o tam tikrais atvejais atsakymuose Pareiškėjai buvo pateikta informacija, kurios Pareiškėja būtent šiame prašyme, į kurį buvo atsakinėjama, net neprašė (pažymos 5.12, 5.13 punktai). Įvertinus tai, kad Pareiškėja tam tikru laikotarpiu PKKSC pateikė net 63 kreipimusis (pažymos 10.2 punktas), Seimo kontrolierė pripažįsta, jog Pareiškėjos kreipimųsi didelis kiekis, manytina, laikytinas Pareiškėjos piktnaudžiavimu savo teisėmis kreipiantis į PKKSC, ir tai galėjo sąlygoti PKKSC daromas klaidas teikiant Pareiškėjai atsakymus. Tačiau gerojo viešojo administravimo principas sąlygoja viešojo administravimo subjektų pareigą tinkamai vykdyti jiems suteiktus įgaliojimus, todėl ir nagrinėjamu atveju skundžiama institucija privalėjo rasti būdus dėl tinkamo Pareiškėjos teikiamų kreipimųsi administravimo ir tikslių atsakymų (paaiškinimų) į juos pateikimo;
16.4. Pareiškėja skunde Seimo kontrolieriui išdėstė nuomonę, jog PKKSC sudarant 2016 2017 m. m. sportinio ugdymo grupes, kurių viena sudaryta ir trenerio C, neturėjo būti vadovaujamasi Rekomendacijų 11 punkto nuostatomis (pažymos 12.2 punktas), nes Rekomendacijos pagal jų teisinį statusą yra tik rekomendacinio pobūdžio teisės aktas. Tačiau akcentuotina, kad nors Rekomendacijos yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau tai neeliminuoja PKKSC teisės jomis vadovautis. Be to, tyrimo metu nustatyta, kad daugelis Rekomendacijų nuostatų yra įtvirtintos PKKSC nuostatuose (pažymos 12.3 punktas), todėl jos tampa PKKSC administracijai privalomomis;
16.5. vertinant PKKSC administracijos veiksmus sprendžiant klausimą dėl Pareiškėjos atstovaujamo sūnaus Y galimybių treniruotis PKKSC pas trenerį C, pabrėžtina, kad Pareiškėjos skunde Seimo kontrolieriui nurodytos aplinkybės ir pagrindai, kuriais remdamasi PKKSC administracija nurodė nesant galimybių Y 2016-2017 m. m. tarifikuoti pas trenerį C (pažymos 2.3 ir 2.4 punktai), tyrimo metu surinktų duomenų pagrindu buvo paneigti. PKKSC 2017 m. kovo 1 d. rašte nurodyti argumentai dėl prioritetų Panevėžio miesto gyventojams bei A gimnazijos nesikreipimo į PKKSC dėl papildomo krūvio Y (pažymos 5.8 punktas) buvo klaidinantys ir neatitinkantys tikrovės, nes Pareiškėjos kreipimųsi nagrinėjimo metu galiojusioje Priėmimo į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašo redakcijoje (pažymos 12.4 punktas) nebuvo įtvirtinta konkreti nuostata dėl PKKSC ugdytinių tam tikrų prioritetų teikimo jiems esant Panevėžio miesto gyventojais, o A gimnazijos 2017 m. kovo 10 d. raštas patvirtino buvus Y, kaip ir kitų moksleivių, sportinio krūvio derinimo procedūrą 2016-2017 m. m. su PKKSC (pažymos 5.10 punktas). Šis faktas patvirtina buvus PKKSC administracijos veiksmų neskaidrumą;
16.6. dėl Y netarifikavimo 2016-2017 m. m. pas trenerį C PKKSC kaip vieną pagrindinių argumentų nurodė negalėjimą įtakoti A gimnazijos administracijos vykdomo sportinio ugdymo proceso, taip pat nurodant buvus būtinybę gauti atskirą argumentuotą A gimnazijos trenerio, treniravusio Y, prašymą dėl papildomo sportinio krūvio PKKSC jam skyrimo (pažymos 9.9, 9.18 punktai). Tačiau Seimo kontrolierė pabrėžia, jog, remiantis A gimnazijos ir PKKSC bendradarbiavimo sutarties nuostatomis (pažymos 8.4 punktas), nei vienai iš šios sutarties šalių nėra suteikta daugiau teisių ar pareigų, o taip pat nei vienai iš šalių nenumatyta prerogatyva spręsti dėl galutinių ugdytinių sportinių krūvių, nes šie privalo būti abiejų sportinio ugdymo įstaigų suderinti, o ne vienpusiškai nustatyti. Tuo pagrindu, PKKSC nepagrįstai nurodė visą atsakomybę dėl papildomo sportinio krūvio Y nesuteikimo PKKSC turint prisiimti A gimnazijos administracijai;
16.7. iš PKKSC pateiktų paaiškinimų (pažymos 9.18 punktas) darytina išvada, jog papildomą sportinį krūvį PKKSC kitų mokymosi įstaigų moksleiviai gali gauti tik tuo atveju, jei jų treneris, kuris juos ugdo mokykloje, dirba ir PKKSC. Kitu atveju, PKKSC nuomone, būtinas atskiras raštiškas jų trenerio kreipimasis dėl papildomo sportinio krūvio jiems suderinimo (kas, PKKSC įsitikinimu, turėjo būti padaryta ir Pareiškėjos sūnaus Y atveju). Įvertinus tai, Seimo kontrolierė akcentuoja, jog tokia PKKSC pozicija laikytina ribojančia PKKSC ugdytinių teises gauti papildomą sportinį krūvį. Seimo kontrolierės įsitikinimu, PKKSC būdamas sudaręs sutartis su ugdytinių tėvais dėl paslaugų teikimo, privalo tokiais atvejais pats inicijuoti papildomo sportinio krūvio derinimo procedūrą, o ne PKKSC centro ugdytinių galimybes gauti papildomą sportinį krūvį susieti su trenerių, nedirbančių PKKSC, prašymų pateikimu ar nepateikimu;
16.8. dėl Pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės, kad jos sūnus Y buvo pašalintas iš PKKSC nebuvus tam jokio teisinio pagrindo (pažymos 2.6.4 papunktis), pažymėtina, kad PKKSC nurodė, jog Y nebuvo pašalintas iš PKKSC, o tiesiog nebebuvo laikomas PKKSC ugdytiniu (pažymos 9.13 punktas). Tokia PKKSC pozicija yra teisiškai nepagrįsta ir neaiški. Remiantis tuo metu galiojusios Priėmimo į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašo redakcijos nuostatomis (pažymos 12.4 punktas), PKKSC buvo vykdomos tiek ilgalaikės, tiek trumpalaikės programos. Nors PKKSC ir Y 2015 m. sudarytoje paslaugų teikimo sutartyje (pažymos 10.1 punktas) nėra nurodyta programa, kuriai buvo priskirtas Y, tačiau žinoma, kad jis buvo priskirtas 2 metų meistriškumo tobulinimosi grupei (pažymos 5.3 punktas). Tai patvirtina, kad Y nebuvo priimtas į trumpalaikę programą, o paslaugų sutarties pakeitimas ar nutraukimas 2016 m. nebuvo inicijuotas nei iš PKKSC, nei iš Y pusės. Vadinasi, Y 2016-2017 m. m. turėjo būti laikomas PKKSC ugdytiniu, nes teisiniai sutartiniai santykiai tarp Y ir PKKSC nebuvo pasibaigę. Ši aplinkybė atskleidžia tai, kad PKKSC netinkamas teisinių santykių tarp PKKSC ir šios įstaigos ugdytinių interpretavimas pažeidžia ugdytinių teises nuosekliai tobulinti savo sportinius gebėjimus, nes PKKSC vienpusiškai sprendžia dėl ugdytinių galimybių dalyvauti sportinio ugdymo programose;
16.9. Seimo kontrolierė pritaria tiek Savivaldybės administracijos, tiek PKKSC išdėstytoms nuomonėms dėl galimybių PKKSC ugdytinių tėvams (globėjams) ar patiems ugdytiniams pareikšti norą rinktis ir patekti pas konkretų, jų norimą trenerį (pažymos 7.7 ir 9.22 punktai). Reikia sutikti, jog konkretaus trenerio pasirinkimas tam tikrais atvejais yra apribotas tais metais trenerio ugdomos sportininkų grupės meistriškumo lygio ir konkretaus ugdytinio meistriškumo skirtumų arba sąlygotas konkretaus ugdymo plano ugdytiniui nuoseklumo laikymosi. Todėl, manytina, kad ir analizuojamu atveju šios pirmiau paminėtos priežastys galimai įtakojo Y netarifikavimo pas trenerį C

17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 16 punkte, skundo dalis dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis bei sprendžiant klausimą dėl Pareiškėjos atstovaujamo asmens galimybių treniruotis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre, pripažintina pagrįsta.

Dėl galimai neteisingo Y netarifikavimo, poreikio keisti teisinį reguliavimą ir išvadų pagal kompetenciją gavimo

18. Remiantis tyrimo metu nustatytais duomenimis:
18.1. akcentuotina, kad PKKSC Seimo kontrolieriui nurodė teisės aktus, kuriais vadovaudamasis PKKSC nagrinėjo Pareiškėjos kreipimusis (pažymos 9.21 punktas). Tačiau pažymėtina, kad nuo 2017 m. balandžio 20 d. asmenų prašymai, skundai PKKSC nagrinėjami vadovaujantis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašu (pažymos 12.6 punktas), kurio kai kurios nuostatos neatitinka dabar galiojančių teisės aktų ir todėl turi būti pakeistos;
18.2. pastebėta, kad Pareiškėja nesutiko su PKKSC trenerių tarifikacija 2016-2017 m. m. ir laikė tai vienasmeniais PKKSC direktoriaus pavaduotojo M. Kuchalskio veiksmais. Manytina, kad tokia Pareiškėjos nuomonė galėjo būti įtakota to, jog PKKSC vidinėse tvarkose nėra numatyta (Seimo kontrolieriui nepateikta) aiškūs PKKSC direktoriaus įsakymu sudarytos tarifikacinės komisijos įgaliojimai. PKKSC pateiktuose paaiškinimuose Seimo kontrolieriui (pažymos 9.4 punktas) nurodyta ugdymo grupių tarifikavimo tvarka, kurią atlieka sportinio ugdymo vedėjas, o tarifikacinė komisija iš esmės tik pritaria, o ne analizuoja ir įvertina teikiamus siūlymus. Seimo kontrolierės įsitikinimu, toks procesas laikytinas neskaidriu ir keliančiu abejones, todėl turėtų būti keičiamas atitinkamų PKKSC veiklą reglamentuojančių teisės aktų teisinis reguliavimas, patvirtinant aiškią tarifikacinės komisijos kompetenciją ir veiklos principus;
18.3. pabrėžtina, kad, Pareiškėjos nuomone, PKKSC trenerio C tarifikacija 2016 2017 m. m. buvo atlikta neteisingai, o tai, Pareiškėjos įsitikinimu, sąlygojo jos sūnaus Y galimybių gauti papildomą sportinį krūvį PKKSC ir būti tarifikuotam į trenerio C sudarytą sportinio ugdymo grupę eliminavimą. Remiantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV kompetencija (pažymos 12.1 punktas) bei Seimo kontrolierių įstatyme numatyta Seimo kontrolieriaus teise pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, valstybės ir savivaldybių įmones, viešąsias įstaigas, kurių dalyvė yra valstybė arba savivaldybė, prašyti jų pateikti išvadas pagal kompetenciją (pažymos 11.1 punktas), Seimo kontrolierė mano esant tikslinga kreiptis į Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, prašant įvertinti Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sportinio ugdymo plano (pažymos 12.5 punktas) nuostatų atitikimą Rekomendacijoms bei pateikti institucijos išvadas dėl Y netarifikavimo 2016-2017 m. m. pas trenerį C pagrįstumo / nepagrįstumo.

19. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą bei 17 straipsnio 4 dalį, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad skundą tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje, tyrimas nutraukiamas.
Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir į pažymos 18.3 punkte pateiktas išvadas, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, skundo dalies dėl galimai neteisingo Y netarifikavimo 2016-2017 m. m. pas trenerį C, tyrimas nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:
20.1. X skundo dalį dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis, pripažinti pagrįsta;
20.2. X skundo dalį dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis bei sprendžiant klausimą dėl Pareiškėjos atstovaujamo asmens galimybių treniruotis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre, pripažinti pagrįsta;
20.3. X skundo dalies dėl galimai neteisingo Y netarifikavimo 2016-2017 m. m. pas trenerį C tyrimą nutraukti.


SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 6, 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė rekomenduoja:

21.1. Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – pagal institucijai priskirtą kompetenciją pateikti išvadas (apie jas informuojant ir Panevėžio miesto savivaldybę bei Pareiškėją) dėl Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro 2016-2017 m. sportinio ugdymo plano nuostatų atitikimo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 patvirtintų Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų nuostatoms bei įvertinti Y netarifikavimo 2016-2017 m. m. pas trenerį C pagrįstumą / nepagrįstumą;

21.2. Panevėžio miesto savivaldybės merui Ryčiui Mykolui Račkauskui:
21.2.1. įvertinti šios pažymos 16 punkte (su papunkčiais) nustatytus faktus ir padarytas išvadas bei atsižvelgiant į pateiktas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvadas, imtis veiksmų užtikrinant nuolatinę ir tinkamą Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro administracijos vadovybės veiklos kontrolę, siekiant, jog panašūs atvejai nepasikartotų ateityje;
21.2.2. spręsti klausimą dėl poreikio siūlyti Panevėžio miesto savivaldybės tarybai atlikti veiklos plane nenumatytą Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro veiklos auditą;

21.3. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui Tomui Juknai - atkreipti dėmesį į šio tyrimo metu nustatytą ir pažymos 14 punkte (su papunkčiais) konstatuotą Pareiškėjos teisių pažeidimo atvejį ir jį aptarti su Pareiškėjos kreipimusis nagrinėjusiais Panevėžio miesto savivaldybės administracijos tarnautojais, siekiant panašių atvejų išvengimo ateityje;

21.4. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriui Sauliui Raziūnui:
21.4.1. išanalizuoti šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, susijusias su netinkamu Pareiškėjos kreipimųsi išnagrinėjimu įstaigoje, ir atkreipti atsakingų Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų dėmesį į šio tyrimo metu nustatytus Pareiškėjos teisių pažeidimo atvejus;
21.4.2. užtikrinti, kad ateityje Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre pareiškėjų kreipimaisi būtų nagrinėjami griežtai pagal jų turinį bei laikantis teisės aktų nustatytos asmenų kreipimųsi nagrinėjimo tvarkos ir terminų;
21.4.3. atsižvelgus į šioje pažymoje padarytas išvadas, spręsti klausimą dėl poreikio keisti Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą bei aiškiai reglamentuoti Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus įsakymu sudaromos tarifikacinės komisijos kompetenciją ir veiklos principus.


Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-498
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį