Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių9
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė804962

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje 2019 m. birželio 7 d. buvo gautas X (toliau vadinama ir – Pareiškėja) skundas dėl Panevėžio miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjos, Y ir kitų fizinių asmenų 2019 m. balandžio 15 d. prašymą.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodyta: „[...] kreipėmės vėl į Panevėžio merą
R. M. Račkauską, paaiškinti, kodėl žadėtas projektas nevykdomas, atsakymo į klausimą jau nesulaukėme. [...] Pridėtame lape originale balandžio 15 d., kuris randasi Panevėžio savivaldybėje yra 10 savininkų parašai, su prašymu gauti atsakymą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Kartu su skundu pateiktas Y 2019 m. balandžio 15 d. prašymas, adresuotas Savivaldybės administracijai (gavimo Savivaldybės administracijoje 2019 m. balandžio 15 d. žyma).

4. Skunde prašoma „išnagrinėti skundą [...] kodėl Panevėžio savivaldybės vadovas [...] nesiteikia pateikti atsakymus žmonėms, kurie kreipėsi [...] 2019 m. balandžio 15 d.“.


TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Seimo kontrolieriaus patarėja 2019 m. birželio 14 d. 11:05 val. darbo tvarka kreipėsi į Savivaldybės administracijos darbuotoją, kuris nurodė, kad į Y, Pareiškėjos ir kitų fizinių asmenų 2019 m. balandžio 15 d. prašymą atsakymas buvo pateiktas Savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 7 d. raštu Nr. 19-1685(4.5) (toliau vadinama – raštas).
Iš Savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 7 d. rašto turinio nustatyta, kad raštas adresuotas Y, rašto kopija adresuota Pareiškėjai ir kitiems fiziniams asmenims.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:
6.1. Seimo kontrolierių įstatymo:
2 straipsnis – „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai“;
12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;
20 straipsnis – „3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas (adresuojama), ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių. Informacija Seimo kontrolieriui pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos“;
22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą.“
6.2. Viešojo administravimo įstatymo:
2 straipsnis – „14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus“;
14 straipsnis – „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė.“
6.3. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau vadinama – Taisyklės):
25 punktas – „[...] Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos“;
26 punktas – „Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip
20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 25 punkte nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, institucija per 2 darbo dienas nuo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

7. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika:
„[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. […] Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime ir 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms [...], taip pat teisės aktuose reglamentavus piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt.“ (Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada).

Tyrimo išvados

8. Pareiškėja skundžiasi dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjos, Y ir kitų fizinių asmenų 2019 m. balandžio 15 d. prašymą.

9. Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu gautą informaciją, teisinį reglamentavimą, konstatuotina:
9.1. Y, Pareiškėja ir kiti fiziniai asmenys 2019 m. balandžio 15 d. kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydami informuoti apie darbų, susijusių su Kniaudiškių g. ir Panendrės g. kvartalų gatvių įrengimo projektinių pasiūlymų, atliekant vertikalų planavimą, parengimu, eigą (šio rašto 3 punktas).
9.2. Savivaldybės administracija atsakymą į 2019 m. balandžio 15 d. prašymą pateikė
2019 m. birželio 7 d. (šios pažymos 5 punktas).
9.3. Vadovaujantis Taisyklių 25 punktu, prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. pagal Taisyklių 26 punkto nuostatas leidžiama pratęsti Taisyklių 25 punkte nustatytą terminą dar iki 20 darbo dienų tuo atveju, kai prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos (šios pažymos 6.3 punktas).
9.4. „Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms [...], taip pat teisės aktuose reglamentavus piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt.“ (šios pažymos 7 punktas).

10. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas nuostatas, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija, gavusi Y, Pareiškėjos ir kitų fizinių asmenų 2019 m. balandžio 15 d. prašymą, turėjo pareigą per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos, t. y. iki 2019 m. gegužės 15 d., išnagrinėti prašymą ir pateikti atsakymą.

11. Apibendrinant konstatuotina, kad 2019 m. balandžio 25 d. prašymas Savivaldybės administracijoje buvo išnagrinėtas netinkamai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir nustatytus terminus bei Pareiškėjos bei kitų fizinių asmenų teisę į tinkamą viešąjį administravimą (šios pažymos 9.3 ir 9.4 punktai), todėl skundas pripažintinas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundą dėl Panevėžio miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų, nagrinėjant 2019 m. balandžio 15 d. prašymą, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

13. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierė rekomenduoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui Tomui Juknai:
užtikrinti, kad ateityje pareiškėjų prašymai Savivaldybės administracijoje būtų nagrinėjami ir atsakymai būtų teikiami laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų.

14. Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.


Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/2-739
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį