Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių3
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė804956

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJĄ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJĄ, VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBĄ PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau vadinama ir – Seimo kanceliarija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau vadinama – Vyriausybės kanceliarija), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau vadinama – Tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidus teisės aktuose nustatytą prašymų, skundų nagrinėjimo tvarką, laiku nepateikus atsakymo.

2. Pareiškėjas Skunde pateikia toliau nurodytą informaciją:
2.1. „2019-03-21 aš pateikiau Seimo pirmininkui skundą dėl mano šeimos persekiojimo ir pažeidžiamų mano šeimos teisių [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „[...] kodėl per 5 dienas negavau, kad skundas yra priimtas [...]“;
2.3. „Seimo kanceliarija patvirtino, kad skundas buvo registruotas 2019-03-21, o lydraštį gavau 2019-04-05, kad mano skundas yra persiųstas Žmogaus teisių komitetui, ir iki šiol jis yra nenagrinėjamas ir negavau atsakymo [...]“;
2.4. „Aš manau, kad Žmogaus teisių komiteto ir Seimo kanceliarijos veiksmai yra biurokratiški“;
2.5. „2019-03-21 aš kreipiausi į Vyriausybę su skundu dėl Tarnybos veiksmų, tačiau skundą užregistravo tik 2019-03-29. Minėtą skundą priėmė Vyriausybės skyriaus vedėja
G. Vaškelienė ir darbuotoja V. Nagurnaitė [toliau vadinama – Vyriausybės kanceliarijos darbuotojos] tik 2019-04-02“;
2.6. „Minėtą skundą gavo Tarnyba, kuriame rašoma, kad mano šeimos teisės yra pažeistos, [...]. Minėta institucija skundą išnagrinėjo daugiau kaip per 20 dienų [...]“;
2.7. „Nei Seime, Vyriausybėje ir minėtoje institucijoje nėra išvis gero viešojo administravimo [...].“

3. Pareiškėjas Skunde prašo įvertinti: „Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijų departamento ryšių su visuomene skyriaus [vedėjo] A. Zeleniako ir jo skyriaus [vyriausiosios specialistės] D. Petrauskienės veiklą“, „Seimo ir Vyriausybės neveikimą“.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Seimo kanceliariją, Vyriausybės kanceliariją, Tarnybą, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Seimo kanceliarija Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta toliau nurodyta informacija:
5.1. „Nagrinėdami gautus prašymus ir skundus vadovaujamės prašymų ir skundų nagrinėjimą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 1795 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).“
5.2. „2019 metais Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje buvo gautas vienas Pareiškėjo skundas: 2019 m. kovo 22 d gautas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui [Seimo Pirmininkas] adresuotas Pareiškėjo 2019 m. kovo 21 d skundas „Dėl pažeistų šeimos teisių, neadekvataus persekiojimo“. Taisyklėse nustatyta tvarka skundas gavimo dieną buvo užregistruotas (Reg. Nr. G-2019-2453) ir perduotas Seimo Pirmininko sekretoriatui. Seimo Pirmininkas grąžino skundą Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyriui 2019 m. balandžio l d. su rezoliucija: Žmogaus teisių komitetui. 2019 m. balandžio l d. skundas buvo perduotas Žmogaus teisių komiteto biurui.“
5.3. „Žmogaus teisių komitetas, vykdydamas Seimo Pirmininko rezoliuciją, išnagrinėjo skundą ir atsakė X 2019 m. gegužės 15 d. raštu Nr. S-209-2968 „Dėl Jūsų kreipimosi“.“
5.4. „Kadangi Pareiškėjas skunde neprašė patvirtinti skundo gavimo fakto, Taisyklėse nustatyta tvarka jis nebuvo informuotas apie jo skundo gavimą (Taisyklių 24 punktas). Taisyklėse nustatyta tvarka Pareiškėjui buvo išsiųstas pranešimas (2019 m. balandžio 2 d. raštas
Nr. S-2019-1870) apie tai, kad skundas perduotas nagrinėti Žmogaus teisių komitetui (Taisyklių 46.5 papunktis).“
5.5. „Pareiškėjo skundas buvo nagrinėjamas ir išsamus atsakymas jam pateiktas pagal Seimo kompetenciją, taip pat nurodytos institucijos, į kurias Pareiškėjas turi teisę kreiptis.“
5.6. Iš pateiktų dokumentų nustatyta:
5.6.1. Seimo kanceliarija 2019-04-02 raštu Pareiškėją informavo, kad „Seimo Pirmininko pavedimu Jūsų skundas „Dėl pažeistų šeimos teisių, neadekvataus persekiojimo“ perduotas Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui“;
5.6.2. Seimo Žmogaus teisių komitetas 2019-05-15 raštu Pareiškėjui pateikė atsakymą į 2019-03-22 gautą prašymą.

6. Vyriausybės kanceliarija Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta toliau nurodyta informacija:
6.1. „Pareiškėjo 2019 m. kovo 21 d. skundas Vyriausybės kanceliarijoje gautas ir registruotas 2019 m. kovo 22 d., reg. Nr. PSG-794. Ši informacija Pareiškėjui pateikta atsakymo pirmojo lapo dešinėje pusėje viršutinėje dalyje. Vadovaujantis Vyriausybės kanceliarijos reglamentu, Pareiškėjo prašymas tą pačią dieną buvo persiųstas Vyriausybės kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriui. Raštas, kuriuo atsakoma Pareiškėjui ir skundas persiunčiamas pagal kompetenciją Tarnybai, Vyriausybės kanceliarijoje registruotas 2019 m. kovo 29 d. reg.
Nr. PSA-281.“
6.2. „Vyriausybės kanceliarija Pareiškėjo prašymą užregistravo ir atsakymą pateikė vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo terminais ir Vyriausybės kanceliarijos darbo organizavimo reikalavimais. Kadangi Pareiškėjo 2019 m. kovo
21 d. skundas Vyriausybės kanceliarijoje buvo priimtas ir registruotas 2019 m. kovo 22 d., informacijos, kuria remdamiesi galėtume paaiškinti Pareiškėjo teiginį apie skundo priėmimą
2019 m. balandžio 2 d., neturime.
2019 metais Vyriausybės kanceliarijoje gautas vienas Pareiškėjo skundas, t. y. pirmiau nurodytas 2019 m. kovo 21 d. skundas.“
6.3. Iš pateiktų dokumentų (spaudas Pareiškėjo skunde) nustatyta, kad Pareiškėjo 2019 03 21 skundas Vyriausybėje gautas ir užregistruotas 2019-03-22, Nr. PSG-794.

7. Tarnyba Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta toliau nurodyta informacija:
7.1. „Tarnyboje 2019-04-02 gautas ir užregistruotas (reg. Nr. G- 1862) Y ir Pareiškėjo [Pareiškėjai] 2019-03-21 skundas, persiųstas [...] Vyriausybės kanceliarijos Tarnybai nagrinėti pagal kompetenciją. Skundas dėl pažeistų šeimos teisių, neadekvataus persekiojimo buvo adresuotas [...] Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, LR Vyriausybės premjerui Sauliui Skverneliui ir Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui.“
7.2. „Išnagrinėti skundą ir pateikti atsakymą užduotis suformuota Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniajai patarėjai Rūtai Repčenkienei ir Pagalbos vaikams bei šeimoms vyriausiajai specialistei Gabrielei Platakytei. Skundas išnagrinėtas ir atsakymas Pareiškėjams pateiktas nepraleidžiant teisės aktų nuostatomis nustatytų terminų, t. y., Tarnybos 2019-04-26 raštu Nr. S-1482.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai
8.1. Viešojo administravimo įstatyme (VAĮ) reglamentuojama:
8.1.1. 2 straipsnis – „14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. 15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.“
8.1.2. 14 straipsnis – „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. [...]. 7. Apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti. 8. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui.“
8.2. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) (2017-11-15 nutarimo Nr. 93 redakcija, galiojanti nuo
2017-11-23) nustatyta:
„24. Priėmus prašymą ar skundą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.
25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų. [...].
35. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: [...].“
8.3. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 1795 patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje taisyklėse (Taisyklės, aktuali redakcija galioja nuo 2019-03-09) reglamentuojama:
„4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: „4.1. Pavedimas – ant prašymo ar skundo ir (ar) Seimo kanceliarijos dokumentų valdymo sistemoje įrašytas ar žodinis paskyrimas arba įpareigojimas atlikti tam tikrą užduotį. 4.2. Vadovybė – Seimo Pirmininkas ir kiti Seimo valdybos nariai, Seimo kancleris. [...]. 24. Priėmus prašymą ar skundą, asmens pageidavimu jam įteikiama spaudu su gavimo data ir registracijos numeriu pažymėta prašymo ar skundo (be priedų) kopija (ant Seimo nariams, frakcijoms ir parlamentinėms grupėms adresuotų prašymų ar skundų kopijų dedamas spaudas su gavimo data) arba Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus. Jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroniniais ryšiais, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Institucijoje dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus. [...]. 25. Prašymai ir skundai, pateikti tiesiogiai ar atsiųsti paštu ar elektroninėmis priemonėmis, turi būti užregistruoti Seimo kanclerio nustatyta tvarka. [...]. 53. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir vadovybės pavedimų padaliniams ir kitoms valstybės institucijoms dėl gautų prašymų ir skundų nagrinėjimo apskaitą tvarko ir pavedimų vykdymą kontroliuoja bei apibendrina Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyrius Seimo kanclerio nustatyta tvarka. 54. Kai dėl prašymo ar skundo nagrinėjimo yra vadovybės pavedimas, skirtas keletui padalinių, pagrindiniu vykdytoju laikomas padalinys, kuris pavedime nurodytas pirmasis. Kiti pavedime nurodyti padaliniai yra vienodai atsakingi už vadovybės pavedimo įvykdymą laiku ir turi pagrindiniam vykdytojui pateikti pasiūlymus dėl atsakymo rengimo arba suteikti kitą prašomą informaciją.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika
2004-12-13 nutarime, priimtame byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03, konstatuota:
„[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas
2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių [...]. [...] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms [...] (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas,
2004-11-05 išvada) [...].“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgiant į Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, išskirtinos šios tyrimo dalys:
10.1. Dėl Seimo kanceliarijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pažeidus teisės aktuose nustatytą prašymų, skundų nagrinėjimo tvarką, laiku nepateikus atsakymo.
10.2. Dėl Vyriausybės kanceliarijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pažeidus teisės aktuose nustatytą prašymų, skundų registravimo, nagrinėjimo tvarką, laiku nepateikus atsakymo.
10.3. Dėl Tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pažeidus teisės aktuose nustatytą prašymų, skundų nagrinėjimo tvarką, laiku nepateikus atsakymo.


Dėl Seimo kanceliarijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)
pažeidus teisės aktuose nustatytą prašymų, skundų nagrinėjimo tvarką,
laiku nepateikus atsakymo

11. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, pažymima:
11.1. Pareiškėjas skundžiasi, jog Seimo kanceliarija per 5 dienas nepateikė informacijos, kad jo skundas priimtas nagrinėti, taip pat jog negavo atsakymo iš Žmogaus teisių komiteto;
11.2. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių (pažymos 8.2 punktas), Taisyklių (pažymos 8.3 punktas) nuostatomis, priėmus prašymą ar skundą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.
Pažymėtina, kad Pareiškėjas 2019-03-21 skunde nebuvo nurodęs, jog norėtų gauti patvirtinimą apie skundo gavimą Seimo kanceliarijoje. Seimo kanceliarija, vadovaudamasi Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis, nesiuntė Pareiškėjui patvirtinimo dėl skundo gavimo;
11.3. vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, pavedimas – ant prašymo ar skundo ir (ar) Seimo kanceliarijos dokumentų valdymo sistemoje įrašytas ar žodinis paskyrimas arba įpareigojimas atlikti tam tikrą užduotį, vadovybė – Seimo Pirmininkas ir kiti Seimo valdybos nariai, Seimo kancleris.
Tyrimu nustatyta, kad, vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, gavus Pareiškėjo skundą
(2019-03-21), jis buvo užregistruotas ir perduotas Seimo Pirmininko sekretoriatui. Seimo Pirmininkas Pareiškėjo skundą pavedė nagrinėti Žmogaus teisių komitetui. Apie tai Pareiškėjas informuotas 2019-04-02 raštu (pažymos 5.2 punktas). Žmogaus teisių komitetas atsakymą Pareiškėjui pateikė 2019-05-15 raštu.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo komitetų atsakymų parengimas ir jų pateikimo terminas dažnai priklauso nuo Seimo nario (nagrinėjamu atveju – Žmogaus teisių komiteto pirmininko) darbotvarkės ir užimtumo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Seimo kontrolieriai netiria Seimo narių veiklos. Taigi, vertinti Žmogaus teisių komiteto pirmininko (Seimo nario) veiklą (veiksmus (neveikimą) galimai pažeidus prašymų nagrinėjimo terminus) nepriskirta Seimo kontrolierių kompetencijai.

12. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Pareiškėjo skundas Seimo kanceliarijoje užregistruotas, perduotas Seimo Pirmininkui, o gavus vadovybės pavedimą perduotas Žmogaus teisių komitetui nagrinėti nepažeidus Prašymų nagrinėjimo taisyklių, Taisyklių nuostatų. Seimo kanceliarijos pareigūnų veiksmuose biurokratizmo nenustatyta, o tirti Žmogaus teisių komiteto pirmininko veiklą nepriskirta Seimo kontrolieriaus kompetencijai. Šios Pareiškėjo Skundo dalies tyrimas nutraukiamas.

Dėl Vyriausybės kanceliarijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)
pažeidus teisės aktuose nustatytą prašymų, skundų registravimo, nagrinėjimo tvarką, laiku nepateikus atsakymo

13. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, pažymima:
13.1. Pareiškėjas skundžiasi, kad Vyriausybės kanceliarija jo 2019-03-21 skundą užregistravo tik 2019-03-29, Vyriausybės kanceliarijos darbuotojos skundą priėmė tik 2019-04-02;
13.2. vadovaujantis VAĮ 14 straipsnio nuostatomis: jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui.
Tyrimu nustatyta, kad Pareiškėjo 2019-03-21 skundas Vyriausybės kanceliarijoje užregistruotas 2019-03-22 (pažymos 6.3 punktas) ir, nustačius, kad skundas pagal kompetenciją nagrinėtinas Tarnyboje, per 5 darbo dienas (kovo 23, 24 dienos buvo ne darbo dienos), 2019-03-29 raštu persiųstas nagrinėti Tarnybai; apie tai Pareiškėjui pranešta tuo pačiu raštu. Taigi, VAĮ nustatyti terminai skundų persiuntimui nebuvo pažeisti.

14. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Vyriausybės kanceliarijos pareigūnų veiksmuose biurokratizmo nenustatyta. Ši Pareiškėjo Skundo dalis atmestina.

Dėl Tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo)
pažeidus teisės aktuose nustatytą prašymų, skundų nagrinėjimo tvarką,
laiku nepateikus atsakymo

15. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, pažymima:
15.1. Pareiškėjas skundžiasi, kad Tarnyba atsakymą jam pateikė pažeidus 20 darbo dienų terminą;
15.2. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis (pažymos 8.2 punktas), prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.
Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas tiesiogiai į Tarnybą nesikreipė. Jo 2019-03-21 skundą, kuris Tarnyboje buvo gautas ir užregistruotas 2019-04-02, Tarnybai persiuntė Vyriausybės kanceliarija. Atsakymas Pareiškėjui pateiktas 2019-04-26 raštu, t. y. nepažeidus 20 darbo dienų atsakymui pateikti termino. Atkreiptinas dėmesys, kad terminas skaičiuojamas nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos.

16. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Tarnybos pareigūnų veiksmuose biurokratizmo nenustatyta. Ši Pareiškėjo Skundo dalis atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia
X skundo (dalies dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia
X skundą (dalį dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti.

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia
X skundą (dalį dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1- 573
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį