Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių91
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė825122

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gautas X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundas (toliau vadinama – Skundas) dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama ir – Šiaulių TI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su skundų / prašymų nagrinėjimu.

2. Pareiškėjas Skunde nurodė:
2.1. 2018-12-27 kreipėsi su skundu į Teisingumo ministeriją, tačiau nesulaukė jokio atsakymo dėl skundo tyrimo eigos. 2019-02-19 išsiuntė pakartotinį prašymą į Teisingumo ministeriją, tačiau ir vėl jokio atsakymo negauna;
2.2. 2019-01-25 išsiuntė prašymą į Teisingumo ministeriją dėl priteistos neturtinės žalos sumos pervedimo į jo sąskaitą. Atsakymas ir vėl neatsiųstas, pinigai nepervesti. 2019-02-19 išsiuntė pakartotinį prašymą, tačiau atsakymas negautas;
2.3. kreipėsi į Šiaulių tardymo izoliatorių, prašydamas padaryti asmens bylos dokumentų kopijas, kurias turi pateikti teismui. Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija 2018-12-21 raštu informavo, kad Pareiškėjas pirmiausia turi susimokėti už kopijų padarymą 18,96 Eur ir, gavus informaciją apie apmokėjimą, kopijos bus išsiųstos. Pareiškėjas kreipėsi į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administraciją, kad būtų pervestos lėšos į nurodytą sąskaitą. 2019-01-22 nurodyta pinigų suma buvo pervesta (Seimo kontrolieriui pateiktas piniginių lėšų pervedimo mokėjimo nurodymas Nr. 769), tačiau dokumentų kopijos neatsiunčiamos iki šiol.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išnagrinėti jo Skundą.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2019-04-01 raštu Nr. 4D-2019/1-356/3D-836 kreipėsi į Šiaulių tardymo izoliatorių ir Teisingumo ministeriją prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

5. Teisingumo ministerija 2019-04-19 raštu Nr. (1.39E) 7R-2538 Seimo kontrolierių informavo, kad vykdant Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą Pareiškėjui 2019 m. kovo 22 d. buvo pervesta priteista pinigų suma.
Teisingumo ministerija Seimo kontrolieriui pateikė Pareiškėjo 2018-12-28, 2019-01-25, 2019-02-19 skundų ir prašymų bei atsakymų į juos kopijas. Atsakymai parengti 2019-02-13,
2019-02-28, 2019-03-22 dienomis ir visi buvo išsiųsti Pareiškėjui.

6. Šiaulių tardymo izoliatorius 2019-04-10 raštu Nr. 14/01-5030 Seimo kontrolierių informavo, kad pagal Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018-10-29 gautą skundą Nr. 2G-3697, persiųstą Šiaulių tardymo izoliatoriui, dokumentų kopijos Pareiškėjui nebuvo išsiųstos laiku, o Šiaulių tardymo izoliatoriui 2019-01-22 už dokumentų kopijas Pareiškėjo pervesta pinigų suma (18,96 Eur) buvo grąžinta atgal į Pareiškėjo sąskaitą dėl tuo metu įstaigoje vykusių organizacinės valdymo struktūros pokyčių ir su tuo susijusios darbuotojų kaitos bei naujai priimtų darbuotojų patirties stokos.
Gavus Seimo kontrolierių įstaigos paklausimą, Pareiškėjui nedelsiant buvo išsiųstos jo prašomų dokumentų kopijos. Siekiant nustatyti, ar įstaigos darbuotojai, laiku nepateikę Pareiškėjui prašomų dokumentų kopijų, tinkamai vykdė savo funkcijas, ar įstaigoje užtikrinama pareiškėjų skundų, prašymų nagrinėjimo, prašomų dokumentų kopijų pateikimo pareiškėjams teisės aktų numatyta tvarka kontrolė, Šiaulių tardymo izoliatoriuje pradėtas tarnybinis patikrinimas.

7. Šiaulių TI administracija 2019-06-10 atsiuntė raštą ir 2019-06-07 tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 37/05-23, kadangi buvo nustatyta, kad Resocializacijos skyriaus specialistė, kuri buvo paskirta Pareiškėjo prašymo nagrinėjimo pagrindine vykdytoja, ir Turto valdymo skyriaus buhalterė tinkamai nevykdė savo funkcijų, „neveikė maksimaliai kvalifikuotai ir atsakingai“. Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, kad Šiaulių TI nėra reglamentuota tvarka dėl kopijų rengimo, jų apmokėjimo terminų, išsiuntimo. Tarnybinis tyrimas buvo baigtas pripažįstant darbuotojų „veiką atidumo ir teisinio reguliavimo stokos pasekme“, neskiriant nuobaudos. Atitinkami skyriai buvo įpareigoti parengti Dokumentų kopijų parengimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir išlaidų atlyginimo tvarkos aprašą, Resocializacijos ir Turto valdymo skyriai buvo supažindinti su tyrimo išvadomis ir įpareigoti užtikrinti rengiamų atsakymų kontrolę.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso:
100 straipsnis. Nuteistųjų teisė kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais – „1. Nuteistieji turi teisę kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas. Prie nuteistųjų pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų, jeigu reikia, pridedami pataisos įstaigos administracijos aiškinamieji raštai. 2. Valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnams ir tarnautojams bei tarptautinėms institucijoms, kurių jurisdikciją ar kompetenciją priimti Lietuvoje bausmes atliekančių nuteistųjų pareiškimus yra pripažinusi Lietuvos Respublika, adresuoti pasiūlymai, prašymai (pareiškimai) ir skundai netikrinami ir išsiunčiami per vieną darbo dieną nuo jų gavimo momento“;
183 straipsnis. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. 3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.“

9. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (VAĮ):
3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį. [...]“;
31 straipsnis „Administracinės procedūros terminai“ – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.“

10. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, nustatyta:
„25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų. [...]
33. Atsakymas į prašymus, siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai atsakoma į Taisyklių 20 punkte nustatytu atveju institucijoje neregistruotus prašymus.
[...]
35. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį:
35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.
[...]
37. Į skundus atsakoma laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytos tvarkos.
38. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas
turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai
(-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą
(-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.“

Lietuvos Respublikos teismų praktika

11. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama – LVAT) 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:
„[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Išvados

12. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:
12.1. dėl Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų;
12.2. dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų.

Dėl Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų

13. Pareiškėjas Skunde Seimo kontrolieriui nurodė, kad Teisingumo ministerija nepateikė atsakymų į skundus ir prašymus bei neperveda teismo priteistos pinigų sumos.

14. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjui išsamiai ir per teisės aktuose nustatytus terminus buvo atsakyta į jo skundus ir prašymus, pateikti motyvuoti atsakymai, nurodytos atsakymų apskundimo tvarkos. Atsakymai Pareiškėjui buvo išsiųsti, teismo priteista piniginių lėšų suma taip pat buvo pervesta.

15. Pagal teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, nagrinėjant pareiškėjų skundus, Teisingumo ministerija, kaip viešojo administravimo subjektas, privalo laikytis įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo principų, kas reiškia, kad Teisingumo ministerijos atsakymai į skundus ir prašymus turi būti parengti pagal jų turinį ir per teisės aktuose numatytus terminus. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakymai į Pareiškėjo skundus buvo parengti išsamiai ir visapusiškai atsakant į pateiktus klausimus, vadovautasi teisės aktų nuostatomis, nurodyta raštų apskundimo tvarka. Nenustatyta, kad rengiant atsakymus būtų buvę padaryta esminių Viešojo administravimo įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimų, kurie sudarytų pagrindą atsakymą rengusių pareigūnų atžvilgiu pradėti tarnybinius tyrimus arba įpareigoti parengti naują atsakymą, todėl skundas dėl Teisingumo ministerijos galimai netinkamų veiksmų atmestinas.

Dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų

16. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui nurodė, kad kreipėsi į Šiaulių tardymo izoliatorių, prašydamas padaryti asmens bylos kopijas, sumokėjo už kopijų padarymą, tačiau prašomų dokumentų kopijų vis nesulaukia.

17. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad kopijos Pareiškėjui laiku nebuvo išsiųstos. Tik gavusi Seimo kontrolieriaus paklausimą Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija
2019-04-09 išsiuntė jo prašomų dokumentų kopijas, nors pavedimas buvo padarytas 2019-01-22. Už kopijų padarymą Pareiškėjo pervesta pinigų suma buvo grąžinta į jo sąskaitą. Šiaulių TI administracija motyvavo, kad tokia situacija nutiko dėl tuo metu įstaigoje vykusių organizacinės valdymo struktūros pokyčių ir su tuo susijusios darbuotojų kaitos bei naujai priimtų darbuotojų patirties stokos. Siekiant nustatyti, ar įstaigos darbuotojai, laiku nepateikę Pareiškėjui prašomų dokumentų kopijų, tinkamai vykdė savo funkcijas, ar įstaigoje užtikrinama pareiškėjų skundų, prašymų nagrinėjimo, prašomų dokumentų kopijų pateikimo pareiškėjams teisės aktų numatyta tvarka kontrolė, Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo atliktas tarnybinis patikrinimas.

18. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse numatyta, kad atsakymai į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.
Tiriamu atveju Pareiškėjas kreipėsi dėl dokumentų kopijų ir buvo informuotas, kad pirmiausia turi apmokėti už dokumentų kopijas, o gavus pranešimą apie apmokėjimą jam bus išsiųstos pageidaujamos kopijos. Pareiškėjas už kopijų padarymą sumokėjo, tačiau pageidaujamų dokumentų taip ir nesulaukė. Dokumentai buvo išsiųsti tik po Seimo kontrolieriaus kreipimosi.

19. LVAT yra pažymėjęs, kad vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. VAĮ 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad „visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis [...], taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje“. VAĮ 3 straipsnyje nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.) (šios pažymos 11 punktas).

20. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad dokumentų kopijų išsiuntimas Pareiškėjui užtruko nepagrįstai ilgą laiko tarpą ir kad jos buvo išsiųstos tik po Seimo kontrolieriaus kreipimosi į įstaigą. Pažymėtina, kad Pareiškėjui dokumentų kopijos buvo reikalingos kreipiantis į teismą, todėl toks Šiaulių TI administracijos neveikimas galėjo įtakoti ir Pareiškėjo teisės kreiptis į teismą realizavimą, todėl tokie Šiaulių TI pareigūnų veiksmai negali būti vertinami kaip tinkamas viešasis administravimas, ir Pareiškėjo skundas dėl Šiaulių TI pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo prašymą, pripažįstamas pagrįstu.
Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių TI administracija jau atliko tarnybinį patikrinimą dėl galimo darbuotojų funkcijų neatlikimo, kurio metu įvertinta ir pareigūnų atsakomybė, ir įstaigos darbo organizavimo tvarka rengiant kopijas, tarnybinis patikrinimas baigtas ir numatyta atlikti konkrečius veiksmus siekiant gerinti darbo organizavimą bei pareiškėjų aptarnavimą, Seimo kontrolierius pakartotinai Šiaulių TI direktoriui rekomendacijų neteiks.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
21. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia:
X skundą dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su skundų / prašymų nagrinėjimu, atmesti.

22. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia:
X skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su skundų / prašymų nagrinėjimu, pripažinti pagrįstu.

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojanti
Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-356
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį