Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių43
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė821484

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo skundą dėl teritorijos, esančios prie namo, <...>, sutvarkymo.

2. Pareiškėjas skunde nurodo:
2.1. „2019-04-15 kreipiausi į Savivaldybės administraciją su skundu dėl to, kad UAB „A“ 2018 m. vasarą atlikdama darbus apgadino automobilių stovėjimo aikštelę, šaligatvių plyteles, bortelius, vandens nubėgimo šulinėlį, sudarkė aplinką ir nieko netvarko“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „2019-05-13 iš Savivaldybės administracijos gavau atsakymą, kad atsiradus palankioms oro sąlygoms aplinka atstatyta 2019-05-03“;
2.3. „2019-05-27 skundu kreipiausi į Savivaldybės administraciją informuodamas, kad automobilių aikštelė sutvarkyta netinkamai, [...] neatsižvelgta, visiškai nepaisyta 2019 m. balandžio mėnesio skunde pateiktų duomenų apie kitus apgadinimus. Skunde buvo prašoma užfiksuoti atliekamų darbų trūkumus, įvertinti atliekamų darbų kokybę, tuo tikslu sudaryti tyrimo komisiją, imtis veiksmų, kad visiškai ir tinkamai būtų sutvarkyta namo aplinka“;
2.4. „2019-06-18 iš Savivaldybės administracijos gavau atsakymą, kad mano skundas persiunčiamas AB „D“.
2019-06-18 Savivaldybės administracijos rašte [...] nenurodyta, dėl kokių priežasčių mano skundas buvo persiųstas. Tokiu veiksmu nesilaikyta ir teisės aktų reikalavimų – skundas persiųstas po 20 dienų nuo skundo gavimo ir akivaizdu, jog yra vilkinamas sprendimų priėmimas. Savivaldybės administracija, kaip galima matyti, nei po pirmo skundo, nei po antro, nesiėmė jokių veiksmų patikrinti, ar UAB „A“ tinkamai atliko darbus, nors to buvo prašoma, elgiasi biurokratiškai – iš esmės klausimų nenagrinėja“;
2.5. „[...] į pirmą skundą Savivaldybės administracija atsakė, kad aplinka atstatyta, vadinasi, galėjo klausimą nagrinėti iš esmės. Taigi, manau, administracijos direktorius [...] neturėjo jokio teisinio pagrindo persiųsti mano 2019-05-27 skundo, turėjo jį nagrinėti iš esmės, patikrinti skunde nurodytas aplinkybes ir nustačius pažeidimus imtis veiksmų įpareigoti UAB „A“ juos pašalinti. Be to, kad valdininkai elgiasi netinkamai, nesigilina į situaciją, patvirtina ir tai, kad AB „D“ buvo persiųstas tik mano 2019-05-27 skundas (su pridėta viena nuotrauka). Tačiau visi sugadinimai yra fiksuoti nuotraukose, pateiktose prie 2019-04-15 skundo.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo:
„[...] įvertinti, ar Savivaldybės administracijos direktoriaus [...] veiksmuose nėra biurokratizmo.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Iš skundo tyrimui pateiktų dokumentų (kopijos) nustatyta:
4.1. Savivaldybės administracijoje 2019 m. balandžio 15 d. gautas Pareiškėjo 2019 m. balandžio 15 d. prašymas (toliau vadinama – Prašymas), kuriame Pareiškėjas nurodė:
„2018 metais UAB „A“ prie namo, esančio <...>, atliko statybos darbus – vedė šilumines trasas. Pro namo kiemą bendrovė važinėjo sunkiąja technika. [...] darbų metu buvo padaryta žala prie namo esančiai automobilių stovėjimo aikštelei, sugadinti, išvartyti bortai, sutraiškytos plytelės, po remonto darbų nėra tvarkoma aplinka. Bendrijos pirmininkas pranešė, kad ne kartą bandė susisiekti su atsakingais asmenimis (vėliau bandant susisiekti neatsiliepiama), buvo žadama viską sutvarkyti iki žiemos [...].
2019 metais įmonė klojo plyteles ir statė bortus prie buvusios vaikų žaidimų aikštelės [...], tačiau aplinkos prie namo, esančio <...>, iki galo nesutvarkė ir jau perkėlė darbus į kitą vietą.“
Pareiškėjas prie Prašymo pateikė 9 (devynias) nuotraukas ir nurodė konkrečius UAB „A“ teritorijoje prie namo <...>, padarytus pažeidimus.
Pareiškėjas Skunde Savivaldybės administracijos prašė: „[...] užfiksuoti „A“ atliekamų darbų trūkumus, įvertinti atliekamų darbų kokybę, imtis veiksmų, kad būtų visiškai sutvarkyta namo, esančio <...>, aplinka [...].“
4.2. Savivaldybės administracija 2019 m. gegužės 13 d. raštu Nr. SG-38 (toliau vadinama – 2019 m. gegužės 13 d. raštas) Pareiškėją informavo:
„[...] Jūsų nurodytoje teritorijoje (t. y., šalia <...> ir prieigose) atsiradus palankioms oro sąlygoms tokio pobūdžio darbams, aplinka atstatyta iki 2019 m. gegužės mėn. 3 d.“
4.3. Savivaldybės administracijoje 2019 m. gegužės 29 d. gautas Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skundas (toliau vadinama – 2019 m. gegužės 27 d. skundas), kuriame Pareiškėjas, be kitos informacijos, nurodė:
„[...]. 2018 metų balandžio mėnesį kreipiasi su skundu, operatyviai, po dviejų dienų buvo pradėti darbą tvarkant aplinką ir automobilių stovėjimo aikštelę (dėl ko Savivaldybės administracijai galima padėkoti).
2018 metų gegužės mėnesį buvo sušauktas visuotinis DNB susirinkimas, jo metu aptarti atlikti statybų darbai. Buvo kalbėta, kad ne visi suskaldyti, išvartyti šaligatvio borteliai, suskaldytos plytelė buvo atstatyti [...], skalda automobilių stovėjimo aikštelėje užpilta netinkamai ir kt., [...].
[...] automobilių aikštelę savo asmeninėmis lėšomis buvo susitvarkę namo gyventojai [...].
Jau ankstesniame skunde buvo minėta, kad sunkiąja technika buvo iškeltas vandens nubėgimo šulinys, kuris nėra sutvarkytas, pateiktos nuotraukos, kuriose matomi suskaldyti, išvartyti šaligatvių borteliai (buvo statomi nauji borteliai, bet ne iki galo), suskaldytos plytelės. Pažymėta, kad prie sulūžusių bortelių yra matomos šalia suskilusios plytelės, kas patvirtina, jog jos sugadintos dėl svorio poveikio sunkiąja technika. Į skunde nurodytus trūkumus [...] nebuvo atsižvelgta, jie nebuvo pašalinti. [...].“
Pareiškėjas 2019 m. gegužės 27 d. skunde Savivaldybės administracijos prašė:
„[...] užfiksuoti „A“ atliekamų darbų trūkumus, įvertinti atliekamų darbų kokybę, tuo tikslu sudaryti tyrimo komisiją, imtis veiksmų, kad būtų visiškai ir tinkamai sutvarkyta namo, esančio <...>, aplinka.“
4.4. Savivaldybės administracija pateikė Pareiškėjui Savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 18 d. raštą (adresuotas AB „D“), kuriame nurodyta
„Persiunčiame [...] Pareiškėjo skundą. Apie atstatytą sulaužytą šaligatvio atkarpą ties <...> namo galu prašome informuoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrių bei Pareiškėją.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos įstatymai
5.1. Vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]; 12) viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; [...].“
5.2. Viešojo administravimo įstatymo
14 straipsnis – „7. Apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos [...]. 8. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. [...].“

6. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama – Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės)
25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.“

Tyrimo išvados

7. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 5 punkte, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skundą, konstatuotina:
7.1. Savivaldybės administracija atsakymą į Pareiškėjo Prašymą, Savivaldybės administracijoje gautą 2019 m. balandžio 15 d., pateikė 2019 m. gegužės 13 d. raštu (pažymos 4.1, 4.2 punktai).
Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių 25 punktu nustatyta, kad prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos (pažymos 6 punktas).
Taigi, Savivaldybės administracija atsakymą į Pareiškėjo Prašymą pateikė nepažeidžiant teisės aktuose nustatyto prašymų nagrinėjimo termino.
7.2. Savivaldybės administracija 2019 m. gegužės 13 d. raštu Pareiškėją informavo, kad teritorija prie namo, <...>, sutvarkyta 2019 m. gegužės 3 d. (pažymos 4.2 punktas). Tai, jog Savivaldybės administracija ėmėsi veiksmų, kad teritorija prie namo, <...>, būtų sutvarkyta, patvirtino ir Pareiškėjas 2019 m. gegužės 27 d. skunde nurodydamas: „[...] 2018 metų balandžio mėnesį kreipiausi su skundu, operatyviai, po dviejų dienų buvo pradėti darbą tvarkant aplinką ir automobilių stovėjimo aikštelę (dėl ko Savivaldybės administracijai galima padėkoti)“ (pažymos 4.3 punktas);
7.3. Savivaldybės administracijoje 2019 m. gegužės 29 d. gautas Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skundas, kuriame Pareiškėjas skundėsi, jog teritorija prie namo, <...>, nėra tinkamai sutvarkyta, bei Savivaldybės administracijos prašė: „[...] užfiksuoti „A“ atliekamų darbų trūkumus, įvertinti atliekamų darbų kokybę [...], imtis veiksmų, kad būtų visiškai ir tinkamai sutvarkyta namo, esančio <...>, aplinka“ (pažymos 4.3 punktas).
Savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 18 d. raštu Pareiškėjas buvo informuotas, kad jo 2019 m. gegužės 27 d. skundas persiunčiamas AB „D“.
Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyse konstatuota, kad, jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui (pažymos 5.2 punktas). Minėto straipsnio
7 dalyje reglamentuota, kad apie skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per
5 darbo dienas nuo skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos (pažymos 5.2 punktas).
Savivaldybės administracija, įvertinusi Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skundo turinį ir nustačiusi, kad jis nepriskirtas Savivaldybės administracijos kompetencijai, turi (turėjo) teisę 2019 m. gegužės 27 d. skundą persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skundą AB „D“ nagrinėti pagal kompetenciją persiuntė 2019 m. birželio 18 d. raštu, pažeisdama Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 7, 8 dalių nuostatas, nes:
7.3.1. Pareiškėjui Savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 18 d. raštu nebuvo suteikta informacija (pagrindžiant teisės aktų nuostatomis), nurodant, dėl kokių priežasčių Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skunde keliami klausimai nėra priskirti Savivaldybės kompetencijai;
7.3.2. Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skundas Savivaldybės administracijoje gautas
2019 m. gegužės 29 d., o AB „D“ persiųstas nagrinėti Savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 18 d. raštu, t. y. praėjus daugiau nei 5 darbo dienoms;
7.3.3. Pareiškėjas apie 2019 m. gegužės 27 d. skundo, Savivaldybės administracijoje gauto 2019 m. gegužės 29 d., persiuntimą nagrinėti AB „D“ buvo informuotas Savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 18 d. raštu, t. y. praėjus daugiau nei 5 darbo dienoms (pažymos 4.3, 4.4 punktai).

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skundą Savivaldybės administracija išnagrinėjo pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo
14 straipsnio 7, 8 dalių nuostatas, todėl skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skundą pripažintinas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:
X skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant 2019 m. gegužės 27 d. skundą pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

10. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 14, 17punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė rekomenduoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui:
10.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skundas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje išnagrinėtas pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 7, 8 dalių nuostatas, bei imtis priemonių, kad ateityje minėti pažeidimai nepasikartotų;
10.2. teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai išnagrinėti 2019 m. gegužės 27 d. skundą bei pateikti Pareiškėjui motyvuotą atsakymą;
10.3. informuoti, ar AB „D“ atliko „[...] sulaužyto šaligatvio atkarpos ties <...>, namo galu“ remonto darbu“ (Savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 18 d. raštas); jei taip, pateikti informaciją patvirtinančių dokumentų kopijas; jeigu ne, dėl kokių priežasčių bei kada numatoma tai atlikti;
10.4. patikrinti (apie patikrinimo laiką informuoti ir Pareiškėją) bei pateikti išvadą, ar Pareiškėjo 2019 m. gegužės 27 d. skunde nurodyta teritorija, esanti prie namo, <...>, yra sutvarkyta.
10.5. jeigu Savivaldybės administracija priims sprendimą pagal kompetenciją nenagrinėti Pareiškėjos 2019 m. gegužės 27 d. skundo, informuoti, dėl kokių priežasčių bei kuo vadovaujantis Prašymas Savivaldybės administracijoje buvo nagrinėjamas, o 2019 m. gegužės 27 d. skundas – nenagrinėtas ir persiųstas AB „D“.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierę (Seimo kontrolierei pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).


Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/2-791
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį