Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių38
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė808465

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018-12-19 gavo X ir Y (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjai) pakartotinį skundą ir skundo papildymo dokumentus dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau citatose ir tekste atitinkamai vadinama – Tarnyba) galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), susijusių su Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau vadinama ir – Kontrolierius) funkcijų atlikimu.

2. Pareiškėjai skunde ir skundo papildymo dokumentuose, be kitų aplinkybių, nurodo:
2.1. „Savo atsakyme (2018-12-17 Nr. S-288) [toliau citatose ir tekste vadinama ir – Atsakymas; rengėja G. L.] Tarnyba teigia, kad Pareiškėjų atveju buvo priimtas sprendimas iš karto skundą nagrinėti Tarnyboje, nes skundą pateikęs asmuo manė, kad skundas mokslo ir studijų institucijos komisijoje nebus išnagrinėtas objektyviai“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
„Šiuo savo Atsakymu Tarnyba pažeidžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo [toliau citatose ir tekste vadinama – VAĮ] 3 str. 13 punktą – t. y., pažeidžia išsamumo principą, nes neatsako aiškiai ir argumentuotai, nenurodo visų skundo nagrinėjimui įtakos turėjusių aplinkybių ir konkrečių teisės aktų nuostatų, kuriomis rėmėsi vertindama skundo turinį“;
2.2. „Tarnyba mūsų atveju nuolat šališkai ir iškreipiant tikrovę informuoja visuomenę apie vykstančius teisinius ginčus pirmajame savo svetainės puslapyje (http://www.etika.gov.lt/lt/). Šis svetainės puslapis labiausiai matomas visuomenei, tačiau apie jame esamą šališkumą Tarnyba savo Atsakyme jokio atsakymo nepateikia“, „Dar daugiau – šio skundo Pareiškėjų atžvilgiu visi teisiniai ginčai, kurie yra palankūs Tarnybai, iš karto po jų paskelbimo (vienos dviejų dienų laikotarpyje po jų priėmimo) publikuojami Tarnybos „Naujienų“ skiltyje, nors jie ir neatitinka tikrovės. [...]. Lygiai taip pat Tarnyba neinformuoja visuomenės būtent labiausiai matomoje visuomenei „Naujienų“ skiltyje apie 2018-10-10 pateiktą apeliacinį skundą dėl 2018-09-11 sprendimo panaikinimo ir bylos perdavimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, [...].“;
2.3. „[...]. Kitas skunde [...] keliamas klausimas buvo, kodėl 2018 metais tik vienas Tarnybos sprendimas yra išverstas į anglų kalbą ir tai yra būtent sprendimas Pareiškėjų atžvilgiu, kai buvo priimta net keliolika sprendimų dėl galimų pažeidimų, įskaitant ir VGTU rektoriaus [...] atžvilgiu.“ Tarnyba į „nei vieną iš šių klausimų neatsakė. Todėl Tarnyba taip pat pažeidė ir toliau pažeidžia objektyvumo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir išsamumo principus. Tarnybos internete puslapyje informacija yra pateikiama taip, tarsi sprendimas mūsų atžvilgiu butų galutinis ir įsiteisėjęs, nors iki šiol dėl jo vyksta teisminiai ginčai. [...].“
2.4. „Tarnyba savo Atsakymą pateikė nesilaikydama įstatymo ir Seimo kontrolieriaus nustatyto 30 dienų termino, nes atsakymą pateikė tik gruodžio 17 dieną“; „Taip pat Tarnyba neinformavo Pareiškėjų ir Seimo kontrolieriaus, kad dėl kokių nors objektyvių priežasčių vėluos pateikti savo atsakymą, nors tokią galimybę įstatymai numato. Todėl Tarnyba pažeidė išsamumo ir skaidrumo kriterijus ir jos veikloje galima matyti biurokratizmo ir piktnaudžiavimo požymių“;
2.5. kartu Pareiškėjai pažymėjo, kad, sprendžiant pagal Kontrolieriaus sprendimus, Tarnybos interneto svetainės, „jokių skundų nagrinėjimo tvarkos procedūrinių taisyklių šioje Tarnyboje nėra patvirtinta“; „Šio skundo klausimas nėra nagrinėjamas teisme. Tačiau norime pažymėti, kad 2018-02-20 Kontrolieriaus priimtas sprendimas SP-1 yra ginčijamas ir bus nagrinėjamas Vyriausiajame administraciniame teisme. Tačiau tuo dar kartą pažymime, kad vykstančio teisinio ginčo ir šio skundo objektai yra skirtingi. [...].“
2.6. 2019-05-29 el. laišku Pareiškėjai informavo Seimo kontrolierių, kad jų netenkina Tarnybos jiems pateiktas 2019-05-24 atsakymas Nr. S-121 ir artimiausiu metu dėl jo pateiks skundą.
2.7. 2019-06-05 skundo papildymo dokumentuose Pareiškėjai, be kita ko, nurodė, jog: „[...] nuo 2018-05-25 įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2016/679, kuris reglamentuoja privačių asmenų duomenų apsaugos reikalavimus, todėl kol vyksta teisiniai ginčai, galimai turėtų susilaikyti nuo teisminių procesų informacijos viešinimo arba ją pateikti anonimizuotai“; „savo veiksmais Kontrolierius pažeidžia vieną iš savo įstatymu įtvirtintų funkcijų nešališkai informuoti visuomenę ir pažeidžia objektyvumo, lygiateisiškumo, išsamumo ir skaidrumo principus. Tarnyba prižiūrinti akademinę etiką pati elgiasi akivaizdžiai neetiškai. [...] Tarnyba mūsų atžvilgiu veikia pažeisdama gero viešojo administravimo principus, tendencingai informuoja visuomenę ir jos veikloje matomas piktnaudžiavimas ir biurokratizmas šio skundo autorių atžvilgiu.“

3. Pareiškėjai prašo Seimo kontrolieriaus: „ištirti, ar Tarnybos pareigūnų veiksmais buvo pažeista mūsų teisė į lygybę prieš įstatymą bei šie viešojo administravimo principai: objektyvumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir išsamumo, taip pat pagrįsti ir teisėti lūkesčiai, kad bus nešališkai informuojama visuomenė apie teisinius ginčus; bei imtis tolesnių iš to išplaukiančių veiksmų“, „užkirsti kelią Tarnybai ir toliau tendencingai pateikti informaciją mūsų atžvilgiu“ ir kt.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018-10-29 buvo gavęs Pareiškėjų skundą
Nr. 4D-2018/1-1415 (registracijos Seimo kontrolierių įstaigoje numeris) dėl Tarnybos veiklos, priimto Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo („Tarnyba nuolat šališkai informuoja visuomenę apie vykstančius teisinius ginčus su ja“ (Pareiškėjai „yra pateikę apeliacinį skundą dėl 2018-09-11 teismo sprendimo“); „Tai vertinama kaip sąmoningas šio skundo pareiškėjų [...] akademinio autoriteto ir reputacijos bei garbės ir orumo žeminimas pažeidžiant nekaltumo prezumpciją [...]“ ir pan.).
Seimo kontrolierius, vadovaudamasis teisiniu reglamentavimu, 2018-11-05 rašte
Nr. 4D-2018/1-1415/3D-2953 konstatavo, jog „Atsižvelgiant į tai, kad skunde nurodytų aplinkybių, susijusių su Kontrolieriaus veikla (priimtu sprendimu), tyrimas nepriskirtas Seimo kontrolieriaus kompetencijai, skundas Seimo kontrolieriaus nenagrinėtinas. Dėl Tarnybos viešinamos informacijos apie teisminius ginčus aplinkybių išsiaiškinimo tikslinga kreiptis į Tarnybą“, ir kreipėsi į Tarnybą, persiųsdamas Pareiškėjų 2018-10-29 skundą ir prašydamas „įvertinti Skunde nurodytas aplinkybes ir pateikti Pareiškėjams motyvuotą atsakymą (informaciją), išsamiai paaiškinant dėl Pareiškėjų teiktų skundų nagrinėjimo, kartu ir dėl kokių priežasčių vienais atvejais skundai nukreipiami nagrinėti atitinkamoms institucijoms, kitais atvejais – nenukreipiami, kaip rašo Pareiškėjai; kuo remiantis ir kokia tvarka Tarnybos interneto svetainėje yra skelbiama informacija apie teisminius ginčus, dėl kokių priežasčių nebuvo paskelbta informacija apie Pareiškėjams palankų teismo sprendimą; imtis priemonių pažeidimams šalinti, jeigu būtų tokių nustatyta (atsakymo kopiją prašytume pateikti ir Seimo kontrolieriui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio rašto gavimo dienos).“
Atsižvelgdama į tai, Tarnyba 2018-12-17 raštu Nr. S-288 pateikė atsakymą.

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į 2018-12-19 gautą pakartotinį Pareiškėjų skundą, kreipėsi į Tarnybą, prašydamas pateikti informaciją dėl Pareiškėjų skunde nurodytų aplinkybių.
Atitinkamai, Tarnyba 2019-05-24 raštu Nr. S-122 pateikė Seimo kontrolieriui prašomą informaciją.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:
7.1. Konstitucijoje nustatyta:
73 straipsnis – „Piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai. Jie turi teisę siūlyti teismui kaltus pareigūnus atleisti iš užimamų pareigų. Seimo kontrolierių įgaliojimus nustato įstatymas. Prireikus Seimas steigia ir kitas kontrolės institucijas. Jų sistemą ir įgaliojimus nustato įstatymas.“
7.2. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:
12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“
17 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; [...].“
17 straipsnio 4 dalis – „Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.
7.3. Mokslo ir studijų įstatyme nustatyta:
17 straipsnis – „1. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – kontrolierius) yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų (toliau šiame straipsnyje – tyrimas). 2. Kontrolierių 5 metų kadencijai skiria Seimas Lietuvos mokslo tarybos teikimu. [...]. 8. Kontrolieriaus veikla grindžiama teisėtumo, nešališkumo, teisingumo ir viešumo principais. [...]. 12. Kontrolieriaus veiklą užtikrina Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba). Tarnyba yra biudžetinė įstaiga. Tarnybos vadovas yra kontrolierius. Tarnybos nuostatus tvirtina Seimas. [...]. 14. Kontrolierius kartą per metus, iki kovo 1 dienos, atsiskaito Seimui už savo ir Tarnybos veiklą, pateikdamas praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą. [...]. 17. Kontrolieriaus sprendimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje. [...].“
7.4. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta:
7 straipsnis – „1. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija stebi, kaip taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 ir šis įstatymas, ir užtikrina, kad šie teisės aktai būtų taikomi, išskyrus šio įstatymo straipsnius, kurių taikymas pagal šio straipsnio 2 dalį yra žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencija. [...].“
11 straipsnis – „1. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atlieka Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas priežiūros institucijos užduotis. [...].“
23 straipsnio 1 dalis – „Priežiūros institucija nagrinėja skundus dėl Reglamento (ES) 2016/679, šio įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, pažeidimų šių teisės aktų ir priežiūros institucijos nustatyta tvarka.“
7.5. Lietuvos Respublikos Seimo statute nustatyta:
49 straipsnis – „1. Seimo komitetų įgaliojimai jų kompetencijai priklausančiais klausimais: [...]; 5) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti ministerijų, kitų valstybės institucijų informaciją ir pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai; prireikus teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms komiteto išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas; kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Seimo nutarimai, kaip laikomasi šiuose teisės aktuose nustatytų jų įgyvendinimo terminų, stebėti ir vertinti, kaip atsižvelgiama į komiteto pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas; savo iniciatyva arba Seimo pavedimu atlikti atskirų problemų parlamentinius tyrimus ir pateikti Seimui, prireikus – ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms komiteto išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas; teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų reikiamus duomenis, dokumentus ir kitokią atliekant parlamentinę kontrolę reikalingą medžiagą; išklausyti Seimui atskaitingų valstybės institucijų veiklos metines ataskaitas ir prireikus pateikti Seimui ir (ar) kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms komiteto išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas; [...].“
7.6. Civiliniame kodekse nustatyta:
2.24 straipsnio 1 dalis – „Asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. [...].“
7.7. Seimo 2011-09-15 nutarimu Nr. XI-1583 patvirtintuose Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatuose reglamentuojama:
2 punktas – „Kontrolieriaus tarnyba – valstybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) darbą, jam nagrinėjant skundus ir inicijuojant tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo, prižiūrint, kad nebūtų pažeidžiamos akademinės etikos nuostatos ir procedūros.“
10 punktas – „Kontrolierius yra valstybės biudžetinės įstaigos Kontrolieriaus tarnybos vadovas.“
12 punktas – „Kontrolieriaus tarnybos veiklos sritis – užtikrinti kontrolieriui pavestų uždavinių įgyvendinimą. Kontrolieriaus uždaviniai: 1) skatinti mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos ir procedūrų; 2) prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip mokslo ir studijų institucijos laikosi akademinės etikos kodeksų; 3) bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis sprendžiant su akademinės etikos ir procedūrų pažeidimais susijusias problemas; 4) užtikrinti efektyvų ir konfidencialų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimą; 5) prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių akademinę etiką ir procedūras, nuostatos; 6) prisidėti prie mokslo ir studijų kokybės, puoselėjant akademinės atsakomybės principus ir etiškas mokslines praktikas, taikant plagijavimo, neteisėto kopijavimo ar kitokio kitų asmenų sukurtų intelektinės nuosavybės rezultatų neteisėto naudojimo, taip pat mokslinių tyrimų duomenų padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo jais prevencijos priemones.“
13 punktas – „Kontrolieriaus tarnybos veiklos rūšys – užtikrinti šiuose nuostatuose numatytą kontrolieriaus veiklą. Kontrolierius, vykdydamas jam pavestus uždavinius: [...]; 7) informuoja visuomenę apie Kontrolieriaus tarnybos veiklą, nagrinėjamus skundus ar atliekamus tyrimus ir kontrolieriaus priimtus sprendimus Kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje; [...].“

Tyrimo išvados

11. Konstitucijos 73 straipsnyje reglamentuojama, jog piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai, ir kad prireikus Seimas steigia ir kitas kontrolės institucijas, o jų sistemą ir įgaliojimus nustato įstatymas. Konstitucijoje labai griežtai apibrėžtas Seimo kontrolierių tyrimo objektas – pareigūnų piktnaudžiavimas ir biurokratizmas, lėmė, kad kitas labai svarbias žmogaus teisių sritis, tokias kaip vaiko teisės, lygios galimybės, akademinė etika, gina kitos įstatymais įsteigtos institucijos – Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Tarnyba ir kt. Specializuotų ombudsmeno institucijų poreikį taip pat lemia ir objektyvūs veiksniai, vis sudėtingesni socialiniai santykiai bei didėjantis piliečių socialinis aktyvumas ir visuomenės teisinės sąmonės augimas. Ombudsmeno institutas tapo efektyviu teisiniu visuomenės raidos reguliavimo mechanizmu, sugebančiu reaguoti į visuomenės pokyčius, atsirandančius poreikius ir užtikrinti tų poreikių tenkinimą. Seimo kontrolieriaus įsitikinimu, efektyvi šių institucijų (ombudsmenų) veikla prisideda prie žmogaus teisių apsaugos užtikrinimo.

12. Pareiškėjai pakartotiniame skunde prašo Seimo kontrolieriaus įvertinti Tarnybos galimai netinkamus veiksmus (neveikimą), Kontrolieriui vykdant pavestas funkcijas. Seimo kontrolierius pažymi, jog Kontrolierius yra Lietuvos Respublikos Seimo skiriamas valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų (pažymos 7.3 punktas). Vadovaujantis Seimo statuto 9 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, Seimo komitetai, atlikdami parlamentinę kontrolę, išklauso valstybės institucijų (įtraukiant ir Kontrolierių) informaciją ir pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai, prireikus teikia valstybės institucijoms komitetų išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas, kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Seimo nutarimai, savo iniciatyva arba Seimo pavedimu atlieka atskirų problemų parlamentinius tyrimus ir pateikia Seimui, išklauso Seimui atskaitingų valstybės institucijų veiklos metines ataskaitas ir prireikus pateikia Seimui ir (ar) kitoms valstybės institucijoms komiteto išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas (pažymos 7.5 punktas).
Pabrėžtina, jog Kontrolierius yra nepriklausomas nuo valstybės ir savivaldybių institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų ir Kontrolieriaus veikla grindžiama teisėtumo, nešališkumo, teisingumo bei viešumo principais (pažymos 7.3 punktas). Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinti Kontrolieriaus veiklos principai įgyvendinami laisvai ir savarankiškai, pasirenkant teisėtus ir šiame įstatyme įtvirtintų funkcijų atlikimo būdus (taip pat ir visuomenės informavimą Tarnybos interneto svetainėje). Tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti Kontrolieriaus darbą, Kontrolieriui pavestų uždavinių įgyvendinimą. Tarnybai vadovauja Kontrolierius (pažymos 7.7 punktas).
Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Nei Konstitucijoje, nei ombudsmenų (įtraukiant ir Kontrolierių) veiklą reglamentuojančiuose specialiuose įstatymuose, nei kituose teisės aktuose nėra nustatyta kontrolės institucijų hierarchija, suteikianti pagrindą formuotis paneigiančiai parlamentinės kontrolės mechanizmą praktikai, kai ombudsmenai nagrinėja ir kvestionuoja vienas kito sprendimus, tyrimo procedūras ir (ar) kitą veiklą. Taigi, Lietuvos Respublikos ombudsmenai, vykdydami savo pareigas veikia laisvai ir savarankiškai bei vienas kitam neatsiskaito jų kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimo klausimais.
Akcentuotina, kad Seimo kontrolieriaus sprendimas dėl Pareiškėjų 2018-10-29 skundo Nr. 4D-2018/1-1415 jau buvo priimtas (atsisakyta nagrinėti Pareiškėjų 2018-10-29 skundą) ir Seimo kontrolierius 2018-11-05 raštu Nr. 4D-2018/1-1415/3D-2953 tarpininkavo, siekdamas, kad Pareiškėjai kuo greičiau gautų atsakymą. Savo 2018-12-19 skunde (skundo papildymo dokumentuose) Pareiškėjai iš esmės naujų aplinkybių nenurodė.

13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Pareiškėjų skunde (skundo papildymo dokumentuose) išdėstytų aplinkybių dėl galimai netinkamų Kontrolieriaus veiksmų vertinimas nepriskirtinas Seimo kontrolieriaus kompetencijai, todėl, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 4 dalyje įtvirtintomis nuostatomis (jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja, jog skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai, skundo tyrimas nutraukiamas) Pareiškėjų skundo dėl Tarnybos veiksmų (neveikimo), susijusių su Kontrolieriaus funkcijų atlikimu, tyrimas nutrauktinas.

14. Kas sietina su Pareiškėjų papildomai nurodytomis aplinkybėmis dėl privačių asmenų duomenų apsaugos galimų pažeidimų, pažymėtina, jog, vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintomis nuostatomis (pažymos 7.4 punktas), Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (priežiūros institucija) nagrinėja skundus dėl Reglamento (ES) 2016/679, šio įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, pažeidimų šių teisės aktų ir priežiūros institucijos nustatyta tvarka. Taigi, Pareiškėjai dėl privačių asmenų duomenų apsaugos gali skundu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Papildomai informuojame Pareiškėjus, kad tuo atveju, jeigu Pareiškėjai mano, kad Tarnyba savo veiksmais pažeidė jų garbę ir orumą, galima kreiptis į teismą, kadangi, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 1 dalies nuostatomis, asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 17 straipsnio 4 dalimi, nusprendžia:
X ir Y skundo dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/1-1789
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį