Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių47
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė808474

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDŲ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2019-05-03 ir 2019-05-08 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundus bei skundų papildymo dokumentus dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau vadinama ir – Ministerija) pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo 2019-04-15 ir 2019-05-03 kreipimusis elektroniniu paštu ir teikiant atsakymus.

2. Pareiškėjas skunduose ir skundų papildymo dokumentuose, be kitų aplinkybių, nurodo:
2.1. „Ministerija savo [2019-05-02 atsakyme Nr. SR-1701] [...] iš esmės atsisako pateikti dokumentų kopijas. Ministerija kliudo gauti informaciją. [...]. Ministerija per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos nenurodė [prašomų dokumentų] šaltinio. [...]. Ministerija neišpildo prievolės [...] informuoti apie [...] apskundimo tvarką. [...]. Ministerija nesivadovauja dokumentų teikimo principais. [...]“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta).
2.2. „2019 m. gegužės 3 dieną kreipiausi į [Ministeriją] [...]. Prašyme prašiau imtis veiksmų ir pateikti informaciją ir duomenis. [...].“
2.3. „2019-05-08 Ministerija atsiuntė dokumentą [...]. Be kitko, atsakymas nemotyvuotas, nes jame nėra pateikta prašoma informacija ir duomenys. [...].“
2.4. „Ministerija nepateikia: i) Studijų programos 612V50005 ir 6121MX005 finansinės grupės kodo; ii) Studijų programų Ekspertinį vertinimą atlikusių institucijų pavadinimų ir jų juridinių asmens kodų; iii) Aukštosios mokyklos vadovo pasirašytą prašymo registro tvarkytojui dokumento kopijos; iv) 2017-03-20 pasitarimo (kuris minimas Centro rašte 2019-05-30 Nr. 90 (1.6)-D3-170 posėdžio protokolo išrašo (kopijos). [...].“

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolieriaus išsiaiškinti dėl skunduose nurodytų aplinkybių.

4. Kartu su skundais ir skundų papildymo dokumentais, be kitų dokumentų, pateikta:
4.1. Pareiškėjo 2019-04-15 kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Ministerijai (kopija), kuriame, be kita ko, nurodyta:
4.1.1. „[...], pasitaiko, kad teisės aktai, kurie pateikiami visuomenei ir yra prienami teisės aktų registro internete svetainėje, adresu: www.e-tar.lt turi techninių klaidų. Taip pat, didžioji dalis teisės aktų būna nepasirašyti atsakingo asmens arba (ir) nepasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl [...] jokiu būdu negali užtikrinti autentiškumo.“
4.1.2. „Didelės dalies ieškomų teisės aktų skenuotų originalų taip pat nėra, todėl prašau atlikti veiksmus ir pateikti Ministerijos disponuojamas prašomų dokumentų kopijas patvirtintas atsakingų asmenų parašais:
1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V 2212 dėl studijų pakopų aprašo patvirtinimo;
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V 501 „Dėl Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V 2463 dėl Studijų krypties arba krypčių grupės aprašo rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. V-815 „Dėl Filosofijos studijų krypties aprašo patvirtinimo“;
5. Švietimo ir mokslo ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 1522 „Dėl Nuosekliųjų studijų formų aprašų patvirtinimo“;
6. Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1168 „Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. ISAK-1333 „Dėl Standartinių studijų sutarties sąlygų patvirtinimo“;
8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1335 „Dėl studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymą „Dėl studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“ Nr. V-222;
10. Nutarimą 2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 895 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro reorganizavimo ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatų patvirtinimo“.“
4.1.3. „Siūlau užtikrinti naujai rengiamų teisės aktų autentiškumą ir pateikti Seimui ir visuomenei tik tuos teisės aktus, kurie nekeltų abejonių jų [teisės aktų] autentiškumu. Prašymą prašau registruoti ir informuoti apie prašymo nagrinėjimo eigą.“
4.2. Ministerijos 2019-05-02 raštas Nr. SR-1701, adresuotas Pareiškėjui (kopija), kurioje nurodyta:
4.2.1. „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau - Ministerija) gavo ir išnagrinėjo Jūsų 2019 m. balandžio 15 d. kreipimusis ir 2019 m. balandžio 29 d. kreipimąsi. Atkreipiame dėmesį, kad Ministerija sprendžia tik įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus, todėl gali atlikti tik tokius veiksmus, kuriems įstatymais ir kitais teisės aktais yra suteikti įgaliojimai.“
4.2.2. „Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau - Įstatymas) 8 straipsnį aukštosioms mokykloms suteikta autonomija, todėl aukštosios mokyklos pačios nustato studijų tvarką, rengia ir tvirtina studijų programas, aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus, atsako už vykdomų studijų programų įgyvendinimą.“
4.2.3. „Pažymime, kad Jūsų 2019-04-15 kreipimesi nėra kitos naujos informacijos ar nurodytų naujų pasikeitusių aplinkybių, kurias išnagrinėjus būtų pagrindas pateikti kitokius atsakymus, negu buvo Jums pateikti ankstesniuose Ministerijos raštuose.“
4.2.4. „Atsakymas į 2019 m. balandžio 15 d. paklausimus.
Jūsų laiške prašoma informacija (1-10 klausimai) apie teisės aktus yra paskelbta teisės aktų registre. Visi galiojantys teisės aktai ir jų pakeitimai yra skelbiami oficialiai teisės aktų registre www.tar.lt. Teisės aktai yra pasirašomi elektroniniu parašu ir pateikiami elektroninėje erdvėje. Vadovaudamasi 2000 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 15 str. 2 dalimi, institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos internete svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones.“
4.2.5. „Atsakymas [į] 2019 m. balandžio 19 d. paklausimą dėl studijų programos 612V50005. Jums buvo atsakyta 2019 m. balandžio 24 d. el. laišku. Pakartotinai informacija apie studijų programą pateikta čia:
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Studijuprogramos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=4324&pt=of&ctx_sr=NOAJZ8Kgp7rQy5e34aTmdDoVpQI%3d
Kadangi Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras yra tvarkomas pagal atitinkamus teisės aktus, tai jame yra tik nustatyta tvarka patikrinta ir patikima informacija, todėl dėl akreditacijos teisėtumo abejoti taip pat nereikėtų. Informaciją dėl studijų programos Jums taip pat teikė Informacinių technologijų centras 2019 m. vasario l d. raštu Nr. 90-(1.6)-D3-43 „Dėl studijų programos duomenų“.
4.2.6. „Jums buvo išsiųsti šie Ministerijos raštai dėl klausimų, susijusių su studijų programa, kodas 612V50005. Jums buvo atsakyta:
2019 m. vasario 19 d. Ministerijos raštu Nr. SR-634,
2018 m. balandžio 26 d. Ministerijos raštu Nr. SR-1820,
2018 m. spalio 22 d. VDU raštu Nr. ŠA4-14 „Dėl informacijos pateikimo“,
2017 m. rugpjūčio 18 d. Ministerijos raštu Nr. SR-3653,
2017 m. spalio 12 d. Ministerijos raštu Nr. SR-4386.“
4.2.7. „Atkreipiame dėmesį, kad Ministerija nerengia studijų programų, jas rengia pačios aukštosios mokyklos ir tvirtina, teikia, registruoja teisės aktų nustatyta tvarka. Visais rūpimais klausimais dėl studijų proceso organizavimo reikia kreiptis į aukštąją mokyklą, nes pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio l ir 2 dalį, aukštoji mokykla turi autonomiją, apimančią akademine, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve. Aukštoji mokykla turi teisę pasirinkti studijų ir asmenybės ugdymo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, profesionaliosios meno veiklos, kultūros ir mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas bei nustatyti studijų tvarką.“
4.2.8. „Šis atsakymas į kreipimąsi gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas - Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas - Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos.“
4.3. Pareiškėjo 2019-05-03 kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Ministerijai (kopijos Švietimo informaciniam technologijų centrui ir Studijų kokybės vertinimo centrui), kuriame, be kita ko, nurodyta:
4.3.1. „[...]. Prašau imtis veiksmų [...] ir pateikti:
1. Studijų programos 612V50005 ir 6121MX005 finansinės grupės kodą;
2. Ekspertinį vertinimą atlikusių institucijų pavadinimai ir juridinio asmens kodai, ekspertinio įvertinimo datos;
3. Aukštosios mokyklos vadovo pasirašytą prašymą registro tvarkytojui. [...].“
4. Pateikite 2017-03-20 pasitarimo (kuris minimas Centro rašte 2019-05-30 Nr. 90 (1.6)-D3-170 posėdžio protokolo išrašą (kopiją), kuriame pritarta studijų programos 612V50005 pakeitimams ir perkodavimui. [...].“
4.1.2. „Ar keičiant studijų programos 612V50005 į 6121MX005 pavadinimą, kryptį, teikiamą kvalifikacinį laipsnį, ITC ir (arba) SKVC gavo aukštosios mokyklos vadovo pasirašytą prašymą?“
4.1.3. „Ar keičiant studijų programos 612V50005 į 6121MX005 pavadinimą, kryptį, teikiamą kvalifikacinį laipsnį, Centras gavo Studijų kokybės vertinimo centro [nuomonę] dėl šių keitimų? [...].“
4.4. 2019-05-08 „Atsakymas X į 2019 m. gegužės 3 d. kreipimąsi“ (kopija), kuriame nurodyta:
4.4.1. „Atkreipiame dėmesį, kad Ministerija sprendžia tik įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus, todėl gali atlikti tik tokius veiksmus, kuriems įstatymais ir kitais teisės aktais yra suteikti įgaliojimai. Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau - Įstatymas) 8 straipsnį aukštosioms mokykloms suteikta autonomija, todėl aukštosios mokyklos pačios nustato studijų tvarką, rengia ir tvirtina studijų programas, aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus, atsako už vykdomų studijų programų įgyvendinimą.“
4.4.2. „Pažymime, kad Jūsų 2019 m. gegužės 3 d. kreipimesi nėra kitos naujos informacijos ar nurodytų naujų pasikeitusių aplinkybių, kurias išnagrinėjus būtų pagrindas pateikti kitokius atsakymus, negu buvo Jums pateikti ankstesniuose Ministerijos raštuose.“
4.4.3. „Visi galiojantys teisės aktai ir jų pakeitimai yra skelbiami oficialiai teisės aktų registre www.tar.lt. Teisės aktai yra pasirašomi elektroniniu parašu ir pateikiami elektroninėje erdvėje. Vadovaudamasi 2000 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 15 str. 2 dalimi institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones.“
4.4.4. „Atsakymas 2019 m. balandžio 19 d. paklausimą dėl studijų programos 612V50005. Jums buvo atsakyta 2019 m. balandžio 24 d. el. laišku. Pakartotinai informacija apie studijų programą pateikta čia:
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Studijuprogramos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=4324&pt=of&ctx_sr=NOAJZ8Kgp7rQy5e34aTmdDoVpQI%3d
Kadangi Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras yra tvarkomas pagal atitinkamus teisės aktus, tai jame yra tik nustatyta tvarka patikrinta ir patikima informacija, todėl dėl akreditacijos teisėtumo abejoti taip pat nereikėtų.“
4.4.5. „Informaciją dėl studijų programos Jums taip pat teikė Informacinių technologijų centras 2019 m. vasario l d. raštu Nr. 90-(1.6)-D3-43 „Dėl studijų programos duomenų“. Jums buvo išsiųsti šie Ministerijos raštai dėl klausimų, susijusių su studijų programa, kodas 612V50005. Jums buvo atsakyta:
2019 m. balandžio 30 d. Ministerijos raštu Nr. SR-1684,
2019 m. vasario 19 d. Ministerijos raštu Nr. SR-634,
2018 m. balandžio 26 d. Ministerijos raštu Nr. SR-1820,
2018 m. spalio 22 d. VDU raštu Nr. ŠA4-14 „Dėl informacijos pateikimo“,
2017 m. rugpjūčio 18d. Ministerijos raštu Nr. SR-3653,
2017 m. spalio 12 d. Ministerijos raštu Nr. SR-4386.“
4.4.6. „Atkreipiame dėmesį, kad Ministerija nerengia studijų programų, jas rengia pačios aukštosios mokyklos ir tvirtina, teikia, registruoja teisės aktų nustatyta tvarka. Visais rūpimais klausimais dėl studijų proceso organizavimo reikia kreiptis į aukštąją mokyklą, nes, pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio l ir 2 dalis, aukštoji mokykla turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve. Aukštoji mokykla turi teisę pasirinkti studijų ir asmenybės ugdymo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, profesionaliosios meno veiklos, kultūros ir mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas bei nustatyti studijų tvarką.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl Pareiškėjo skunduose nurodytų aplinkybių kreipėsi į Ministeriją.

6. Iš Ministerijos pateiktų dokumentų (paaiškinimų) nustatyta:
6.1. „[...]. Atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjas <...> pašalintas <...> už nepažangumą [...]. Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau - Įstatymas) 8 straipsnį, aukštosioms mokykloms suteikta autonomija, todėl aukštosios mokyklos pačios nustato studijų tvarka, rengia ir tvirtina studijų programas, aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus, atsako už vykdomų studijų programų įgyvendinimą. [...].“
6.2. „Ministerija pakartotinai informuoja, kad norminiai teises aktai skelbiami Teisės aktų registre www.tar.lt. Ministerijoje teisės aktų kopijos nedaromos. Ministerijos rengiami teisės aktai yra pasirašomi elektroniniu parašu. Patys naujausi priimti teisės aktai skelbiami ir Ministerijos tinklalapyje. [...].“
6.3. „[...]. Atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjas nuolat kreipiasi į Ministeriją bei kitas institucijas tais pačiais klausimais, kurie dažnai yra retorinio pobūdžio, į kuriuos jam jau buvo ne kartą atsakyta. Kitos Institucijos persiunčia Ministerijai tuos pačius Pareiškėjo paklausimus. Pareiškėjo [kreipimosi raštuose] nėra kitos naujos informacijos ar nurodytų naujų pasikeitusių aplinkybių, kurias išnagrinėjus būtų pagrindas pateikti kitokius atsakymus, negu buvo pateikti ankstesniuose Ministerijos raštuose. Pareiškėjui ne kartą buvo tai pažymėta Ministerijos raštuose. Ministerija neturi įgaliojimų vertinti kitų ministerijų, valstybės ar savivaldybės institucijų veiksmų ar duoti joms privalomų nurodymų.“
6.4. Švietimo informacinių technologijų centro 2019-02-01 rašte Nr. 90-(1.6)-D3-43, adresuotame Pareiškėjui (kopija), nurodyta:
6.4.1. „Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro duomenys yra ištransliuojami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS) www.aikos.smm.lt. Studijų programų duomenis registrui teikia aukštosios mokyklos. Teikėjai atsako už pateiktų duomenų tikrumą, tikslumą ir išsamumą. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruoti studijų programos Filosofija ir etika (programos valstybinis kodas 6121 MX005) duomenys:
1. Studijų programos pavadinimas lietuvių kalba – Filosofija ir etika;
2. Studijų krypties grupė - Ugdymo mokslai;
3. Studijų kryptis - Pedagogika;
4. Švietimo posritis - Mokytojo su dalyko specializacija rengimas;
5. Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir kvalifikacija - Ugdymo mokslų bakalauras, Pedagogas;
6. Studijų programos apimtis kreditais - 240;
7. Akreditavimo įsakymas - SV6-1.
8. Akreditavusi institucija – Studijų kokybės vertinimo centras;
9. Programos valstybinis kodas - 6121MX005;
10. ISCED kodas - 6450114;
11. Diplomo blanko pavadinimas ir kodas - Bakalauro diplomas. 6116.
Programos valstybinių kodų istorija – 612V50005, 61201H101, 6140484.
Programos aprašymo santrauka lietuvių kalba: būsimieji filosofijos bakalaurai, filosofijos ir etikos mokytojai studijuoja filosofijos istoriją, logiką, Rytų filosofiją ir etiką, kultūros filosofiją, ontologiją, socialinę filosofiją, meno filosofiją, politinę filosofiją, meta etiką ir kt. Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas universitete ir pedagoginė bei mokomoji praktikos. Praktinių studijų trukmė 400 val. Jų metu tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, didaktikos ir profesinių įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai. Filosofijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti filosofijos ir etikos mokytojais.
Duomenys iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro pateikiami 2019 m. sausio 31 d. būklei.“
6.5. Švietimo informacinių technologijų centro 2019-05-03 rašte Nr. 90-(1.6)-D3-170, adresuotame Pareiškėjui (kopija), nurodyta:
6.5.1. „Švietimo informacinių technologijų centras (toliau – Centras) išnagrinėjo [Pareiškėjo] pateiktą 2019 m. balandžio 16 d. kreipimąsi dėl studijų programos [...] ir teikia Pareiškėjui šią informaciją:
1. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre disponuojami studijų programos duomenys, kurios valstybinis kodas 612V50005 [...].
2. Lietuvos edukologijos universiteto 2017-03-20 raštas Nr. 06-R4-214 dėl studijų programų kodų keitimo [...].“
6.5.2. Studijų kokybės vertinimo centras kartu su [Ministerija] 2017-03-29 organizavo pasitarimą dėl studijų programų perkodavimo, kuriame pritarta ir Pareiškėjo minimos programos pakeitimams. Posėdžio protokolu Centras nedisponuoja. [...].“
6.6. Ministerijos 2019-06-19 rašte Nr. SR-2513, adresuotame Pareiškėjui ir Seimo kontrolieriui (nurodoma, jog atsakoma į 2019-05-03 kreipimąsi), nurodyta:
„[Ministerija] teikia atsakymus į Jūsų 2019 m. gegužės 3 d. paklausimą Nr. R-3750 „Dėl informacijos pateikimo“:
1. Studijų programos Filosofija ir etika (toliau – studijų programa) (valstybinis kodas 612V50005 finansinės grupės kodas yra 1.1.
2. Studijų programos akreditavimą ir vertinimą organizavusi institucija ir vykdžiusi institucija yra Studijų kokybės vertinimo centras, kodas 111959192:
2.1. Studijų programos akreditavimo 2012 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. SV6-12 galite rasti [...];
2.2. Studijų programos akreditavimo 2018 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. SV6-1 galite rasti [...];
2.3. Studijų programos vertinimo išvadas galite rasti [...] ir [...].
[http://www.skvc.lt/uploads/valuations/docs/433672_LEU_Philosophy%20and%20Ethics%20BA.pdf].
3. Švietimo informacinių technologijų centras 2019 m. gegužės 3 d. kartu su atsakymu Nr. 90-(1.6)-D3-170 į Jūsų kreipimąsi dėl studijų programos išsiuntė ir Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – LEU) 2017 m. kovo 20 d. raštą Nr. 06-R4-214, pasirašytą LEU akademinių reikalų direkcijos direktorės.
4. Studijų kokybės vertinimo centro priimti sprendimai dėl studijų programos akreditavimo ir vertinimo pateikti šio atsakymo 2 punkte.
5. Atsakymas pateiktas 1, 2 ir kituose punktuose.
6. Atsakymas pateiktas 3 punkte.
7. Atsakymas pateiktas 1, 2 ir kituose punktuose.“

8. Seimo kontrolierių įstaigoje 2019-06-20 gautas Pareiškėjo papildomas kreipimasis, susijęs su jo 2019-05-08 skunde nurodytomis aplinkybėmis, iš kurių turinio matyti, kad Pareiškėjo netenkina Ministerijos 2019-06-19 raštu Nr. SR-2513 pateiktas atsakymas į jo 2019-05-03 kreipimąsi.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:
7.1. Įstatymai:
7.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:
4 straipsnis – „Seimo kontrolieriai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...]; 5) nešališkumo ir teisingumo. Seimo kontrolieriai vienodai (lygiai teisingai) gina visus žmones, nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ar politinių pažiūrų. Seimo kontrolieriai savo veikloje yra objektyvūs ir teisingi; 6) proporcingumo. Seimo kontrolieriai, gindami žmogaus teises ir laisves, siekia išlaikyti pusiausvyrą tarp asmens privačių ir visuomenės interesų, gindami konkretaus asmens teises ir laisves – nepažeisti kitų žmonių teisių ir laisvių; [...].“
12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“
7.1.2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta:
3 straipsnio 5 dalis – „Informacija – žinios, kuriomis disponuoja institucija, vykdydama viešąsias funkcijas.“
4 straipsnio 1 dalis – „Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams (toliau – pareiškėjas) dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.“
6 straipsnis – „Institucija, teikdama dokumentus, vadovaujasi šiais principais: [...]; 2) dokumentų tikslumo – pareiškėjui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus; 3) teisėtumo – institucijos veiksmai teikiant dokumentus grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais; [...]; 5) pagalbos – pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti dokumentus; [...].”
15 straipsnis – „1. Institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu: 1) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tų pačių dokumentų, kurie jam jau buvo pateikti; 2) prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones; tokiu atveju per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos pareiškėjui nurodomas jų paskelbimo šaltinis; [...].“
7.1.3. Viešojo administravimo įstatyme nustatyta:
20 straipsnio 2 dalis – „Asmuo, [...], privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti. [...].“
7.2. Vyriausybės teisės aktai:
Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse reglamentuojama:
25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. [...].“
26 punktas – „Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 25 punkte nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, institucija per 2 darbo dienas nuo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“
32 punktas – „Į prašymus atsakoma [...] tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme. [...].“
35 punktas – „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: [...] 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...].“
38 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-02-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1150-520/2016, be kita ko, nurodyta:
„[...]. [...], atsakovas savo kompetencijos ribose įvykdė pareigą ir pateikė pareiškėjui tinkamą atsakymą, o tai, kad pareiškėjo netenkina skundžiamame atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatų. [...].“


Tyrimo išvados

9. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, išvados teikiamos Ministerijos pareigūnų veiksmus vertinant atskirai šiais aspektais:
9.1. dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo 2019-04-15 kreipimąsi elektroniniu paštu ir teikiant atsakymą;
9.2. dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo 2019-05-03 kreipimąsi elektroniniu paštu ir teikiant atsakymą.


Dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo),
nagrinėjant Pareiškėjo 2019-04-15 kreipimąsi elektroniniu paštu
ir teikiant atsakymą

10. Seimo kontrolierius 2019-05-03 gavo Pareiškėjo skundą ir skundo papildymo dokumentus dėl Ministerijos pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo 2019-04-15 kreipimąsi elektroniniu paštu ir teikiant atsakymą.
Dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Ministeriją.

11. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams dokumentus (informaciją). To paties teisės akto 6 straipsnyje reglamentuojami pagrindiniai dokumentų (informacijos) teikimo principai, kuriais turi vadovautis institucijos, vienas kurių – pagalbos principas, reiškiantis, jog pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti dokumentus. Seimo kontrolierius pažymi, jog institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, naudojant elektronines priemones; tokiu atveju per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos pareiškėjui turi būti nurodomas jų paskelbimo šaltinis (Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nagrinėjamu atveju taip pat aktualios Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) įtvirtintos nuostatos, kurių 35.2 punkte reglamentuojama, kad atsakymai į prašymus turi būti parengiami atsižvelgiant į jo turinį, t. y., į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją turi būti atsakoma pateikiant prašomą informaciją Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Vadovaujantis Taisyklių 38 punkte įtvirtintomis nuostatomis, atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą informaciją priežastys, asmuo turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką (pažymos 7.2 punktas).
Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos (dokumentų) nustatyta, jog Pareiškėjas 2019-04-15 elektroniniu paštu kreipėsi į Ministeriją, prašydamas pateikti „Ministerijos disponuojamas prašomų dokumentų kopijas patvirtintas atsakingų asmenų parašais“ (teisės aktų kopijas) (pažymos 4.1 punkto 1-10 papunkčiai).
Atsižvelgdama į tai, Ministerija 2019-05-02 raštu Nr. SR-1701 pateikė Pareiškėjui atsakymą (pažymos 4.2 punktas).
Seimo kontrolierius, tyrimo metu įvertinęs Ministerijos 2019-05-02 atsakymo Nr. SR-1701 turinį, nustatė, jog, kas sietina 2019-04-15 kreipimesi prašomų dokumentų (teisės aktų kopijų) pateikimu, Ministerija atsisakė pateikti Pareiškėjui prašomus dokumentus, paaiškino atsisakymo pateikti prašomus dokumentus priežastis, kaip tai reglamentuojama Taisyklių 35.2 punkte, iš esmės motyvuodama tuo, jog Pareiškėjo prašoma informacija yra skelbiama viešai (Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punktas), taip pat, įgyvendindama pirmiau minėtą pagalbos principą, nurodė šaltinį, kur yra skelbiami Pareiškėjui aktualūs galiojantys teisės aktai ir jų pakeitimai (Teisės aktų registre, www.tar.lt). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Ministerija, atsakydama į Pareiškėjo 2019-04-15 kreipimąsi, 2019-05-02 raštu Nr. SR-1701 tinkamai informavo Pareiškėją apie jo prašomų dokumentų nepateikimo motyvus ir Pareiškėjo teisė į gerą viešąjį administravimą pažeista nebuvo. Šiame kontekste Seimo kontrolierius taip pat atkreipia Pareiškėjo dėmesį, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad „[...] tai, kad pareiškėjo netenkina skundžiamame atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatų“ (pažymos 8 punktas). Tai, kad Ministerija 2019-05-03 atsakymą Nr. SR-1701 pateikė praleidus Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą 3 darbo dienų terminą bei nenurodė atsakymo apskundimo tvarkos (ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad Pareiškėjui buvo paaiškinti prašomų dokumentų nepateikimo motyvai), Seimo kontrolieriaus įsitikinimu, laikytina mažareikšmiais pažeidimais, nepadariusiais esminės įtakos Pareiškėjo 2019-04-15 kreipimosi Ministerijoje nagrinėjimui.

12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Pareiškėjo skundo dalis dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo 2019-04-15 kreipimąsi elektroniniu paštu ir teikiant atsakymą, yra atmestina.

Dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo),
nagrinėjant Pareiškėjo 2019-05-03 kreipimąsi elektroniniu paštu ir teikiant atsakymą

13. Seimo kontrolierius 2019-05-08 gavo Pareiškėjo skundą ir skundo papildymo dokumentus dėl Ministerijos pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo 2019-05-03 kreipimąsi elektroniniu paštu ir teikiant atsakymą.
Dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Ministeriją.

14. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje reglamentuojama informacijos sąvoka, pagal kurią informacija yra laikytinos žinios, kuriomis disponuoja institucija, vykdydama viešąsias funkcijas. Atitinkamai, to paties teisės akto 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas dokumentų tikslumo principas, reiškiantis, jog pareiškėjui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus (informaciją).
Taip pat pažymėtina, jog, vadovaujantis Taisyklių 25 punkte įtvirtintomis nuostatomis, prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Taip pat pažymėtina, jog į prašymus turi būti atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme (Taisyklių 32 punktas).
Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų nustatyta, jog Pareiškėjas 2019 05 03 elektroniniu paštu kreipėsi į Ministeriją, prašydamas pateikti informaciją (dokumentus), susijusią su aukštosios mokyklos studijų programa (pažymos 4.3 punktas).
Atsižvelgiant į tai, Ministerija, nepažeisdama pirmiau minėtų Taisyklių 25 ir 32 punkte reglamentuojamų nuostatų, 2019-05-08 pateikė Pareiškėjui atsakymą elektroniniu paštu, be kita ko, paaiškindama, jog aukštosioms mokykloms yra suteikta autonomija, todėl aukštosios mokyklos pačios nustato studijų tvarką, rengia ir tvirtina studijų programas, atsako už vykdomų studijų programų įgyvendinimą ir pan., ir kad visais rūpimais klausimais dėl studijų proceso organizavimo Pareiškėjui reiktų kreiptis į aukštąją mokyklą (pažymos 4.4 punktas). Pažymėtina, jog tyrimo metu Ministerija atsižvelgė į Seimo kontrolieriaus tarpininkavimą Pareiškėjui siekiant gauti atsakymą į 2019-05-03 kreipimesi pateiktus klausimus ir 2019-06-19 raštu Nr. SR-2513 pateikė Pareiškėjui papildomą atsakymą į jo 2019-05-03 kreipimąsi elektroniniu paštu, kuriame nurodė Pareiškėjo prašomą informaciją (atsakymus į dalį 2019-05-03 prašyme suformuluotų klausimų, nuorodas, kur Pareiškėjas gali rasti jam aktualią informaciją, susijusią su studijų programos akreditavimu ir vertinimu) ta apimtimi, kuria disponuoja Ministerija (pažymos 6.6. punktas). Dar kartą pažymėtina, jog rūpimais klausimais dėl studijų proceso organizavimo Pareiškėjui reiktų kreiptis į aukštąją mokyklą, o tai, kad Pareiškėjas nesutinka su Ministerijos pateiktu atsakymu, savaime nereiškia, jog jis yra netinkamas (pažymos 8 punktas).

15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Pareiškėjo skundo dalis dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo 2019-05-03 kreipimąsi elektroniniu paštu ir teikiant atsakymą, yra atmestina.

16. Papildomai atkreiptinas Pareiškėjo ir Ministerijos dėmesys į tai, kad teisės aktai (Viešojo administravimo įstatymas, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas bei Taisyklės) įtvirtina ne tik viešojo administravimo subjektų pareigą nagrinėti pareiškėjų skundus ir prašymus, teikti pareiškėjams informaciją, bet ir numato pareiškėjų pareigas. Teisės aktuose nustatyta, kad asmuo privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti (Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalis).
Seimo kontrolierius savo veikloje, be kita ko vadovaujasi nešališkumo ir teisingumo bei proporcingumo principais (pažymos 7.1.1 punktas). Taigi, nagrinėdamas asmenų skundus, Seimo kontrolierius privalo atsižvelgti ne tik į viešojo administravimo subjektų, bet ir į pareiškėjų veiksmus, t. y. į tai, ar pareiškėjai, įgyvendindami savo teises kreiptis į viešojo administravimo subjektus, sąžiningai naudojasi jiems suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauja.
Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas dažnai rašo pareiškimus Ministerijai dėl studijų programų, aukštosios mokyklos galimai netinkamos veiklos, rengiant studijų programas, studijų sutarties sąlygų ir pan., dažnai kartoja klausimus. Pabrėžtina, kad tokiu atveju Ministerijos pareigūnams yra labai sudėtinga kas kartą pateikti Pareiškėjui konkrečius, išsamius atsakymus, nepraleidžiant teisės aktuose įtvirtintų terminų ar kurio nors Pareiškėjo klausimo. Visgi, tai nepaneigia Ministerijos pareigos laikytis teisės aktuose įtvirtintų prašymų ir skundų nagrinėjimo terminų ir tvarkos.


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant X 2019-04-15 kreipimąsi elektroniniu paštu ir teikiant atsakymą, atmesti.

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant X 2019-05-03 kreipimąsi elektroniniu paštu ir teikiant atsakymą, atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai rekomenduoja:
19.1. atkreipti dėmesį, kad ateityje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai atsisakant pateikti asmenims jų prašomą informaciją (dokumentus) Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu, asmenys apie tai būtų informuojami laikantis 3 darbo dienų termino;
19.2. atkreipti dėmesį, kad ateityje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai atsisakant pateikti asmenims jų prašomą informaciją (dalį informacijos) (dokumentų), atsakyme būtų nurodoma jo apskundimo tvarka.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-572; 596
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį