Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė800992

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Tuometis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Raimondas Šukys gavo X (toliau vadinama ir - Pareiškėjas) skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų galimai biurokratiškų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo pranešimą, susijusį su galimai savavališkomis statybomis.
Pradėjus Pareiškėjo skundo tyrimą ir paaiškėjus papildomoms aplinkybėms, Seimo kontrolieriaus tyrimas buvo praplėstas ir tyrimo metu buvo vertinami Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau vadinama ir Inspekcijos Klaipėdos departamentas) pareigūnų veiksmai (neveikimas) pagal kompetenciją nagrinėjant Savivaldybės administracijos persiųstą Pareiškėjo kreipimąsi.

2. Pareiškėjas skunde nurodė:
2.1. „Kovo mėnesį informavau Palangos savivaldybę apie, mano nuomone, nelegalius balkonus <...> gatvėje. Savivaldybės atstovas informavo mane, jog pranešimą nusiuntė į teritorijų planavimo inspekciją Klaipėdos mieste. Jos kontaktų negavau ir iš pono V. [pastaba: duomenys neskelbtini] po 4 mėnesių jokios informacijos neturiu.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „Situacija tokia, jog niekas man nepaaiškina ar tie balkonai pastatyti legaliai ar ne. Žmonės, kuriems buvo leista pasistatyti galimai nelegalius balkonus, pyksta ant manęs, mano kontaktiniai duomenys yra viešinami ir jaučiu pavojų sau ir šeimai.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo (klausia):
„[...] 1. Ar mano iškeltas klausimas bus atsakytas ar ne? Ir per kokį laiką?
2. Ar yra teisėta viešinti duomenis žmogaus, kuris klausia galimai nelegalius veiksmus atlikusiai pusei?
3. Kas galėtų užtikrinti mano ir mano šeimos saugumą šiuo atveju?
4. Jeigu būtų pripažinta, jog statiniai nelegalūs, kodėl tam nebuvo užkirstas kelias prieš tai, nors esu apie tai informavęs Palangos savivaldybę kai iškilo statiniai.
5. Jeigu būtų nuspręsta, jog Palangos savivaldybėje atsakingi asmenys netinkamai atlieka savo funkcijas, kokių veiksmų būtų imtasi?“

4. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. XIII-1508 Milda Vainiutė paskirta Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti, Seimo kontrolieriaus R. Šukio pradėto tyrimo dalį dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliko ir tyrimo išvadas dėl jo teikia Seimo kontrolierė M. Vainiutė, o tyrimo metu nustatytų aplinkybių, kiek jos susijusios su Inspekcijos Klaipėdos departamento pareigūnų veiksmais (neveikimu), vertinimą atliko Seimo kontrolierius Augustinas Normantas.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Pareiškėjas kartu su skundu taip pat pateikė šiuos dokumentus:
5.1. Savivaldybės 2017 m. kovo 16 d. raštą Nr. (8.6)-D3-S-390r-109 (kopiją), kuriuo Pareiškėjui buvo atsakyta į jo 2017 m. vasario 27 d. pateiktą elektroninį laišką ir kuriuo Pareiškėjas buvo informuotas, jog „[...] Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriuje gautas Jūsų skundas dėl <...>, galimai be statybos leidimų pastatytų balkonų ir terasų, 2017 m. kovo 13 d. persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui.“;
5.2. Pareiškėjo susirašinėjimą el. laiškais su Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiuoju specialistu V. G. [pastaba: duomenys neskelbtini], iš kurio matyti, kad Pareiškėjas 2017 m. kovo 23 d., 2017 m. gegužės 4 d., 2017 m. birželio 20 d. el. laiškais kreipėsi į Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistą, prašydamas informuoti apie tyrimo pagal jo pranešimą eigą. Iš minėtojo susirašinėjimo nustatyta, kad:
5.2.1. Pareiškėjas savo 2017 m. gegužės 4 d. el. laiške akcentavo, jog „[...] Kur jūs mane siunčiat, jeigu aš pas jus kreipiausi, o pas juos [pastaba: į Inspekcijos Klaipėdos departamentą] jau kreipiausi, tai mane jie atsiuntė pas jus atgal ir sakė, nežino pas ką tas klausimas. Tai pas ką man kreiptis konkrečiai.“;
5.2.2. Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas V. G. 2017 m. gegužės 5 d. el. laiške Pareiškėjui nurodė, kad „[...] Mūsų raštas jiems [pastaba: Inspekcijos Klaipėdos departamentui] siųstas 2017 m. kovo 13 d. Nr. (8.6)-D3-S-390r-957. [...] Birželio mėnesį, jei nebus atsakymo raštu, užklausiu informacijos.“

6. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, kreipėsi į:
6.1. Savivaldybės administraciją prašydamas, be kita ko, informuoti: ar Pareiškėjas prašė (žodžiu ar raštu) Savivaldybės administracijos tarnautojų suteikti konkrečią informaciją (kontaktinius duomenis) apie Inspekcijos Klaipėdos departamente jo pranešimą nagrinėjančius tarnautojus, nurodant, ar ši informacija buvo Pareiškėjui suteikta; kodėl, remiantis Pareiškėjo ir Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialisto susirašinėjimu, taip ilgai nebuvo kreiptasi į Inspekcijos Klaipėdos departamentą dėl informacijos apie Pareiškėjo pranešimo nagrinėjimo eigą gavimo; kada Savivaldybės administracijoje buvo gauta (jei buvo gauta) informacija iš Inspekcijos Klaipėdos departamento dėl Pareiškėjo pranešimo išnagrinėjimo; ar Savivaldybės administracija, persiuntusi Pareiškėjo 2017 m. vasario 27 d. pranešimą Inspekcijos Klaipėdos departamentui, papildomai ėmėsi kokių nors veiksmų dėl Pareiškėjo skunde nurodytus faktų ištyrimo; ar Pareiškėjo 2017 m. vasario 27 d. pranešimą dėl galimai savavališkai pastatytų balkonų ir terasų <...>, nagrinėjo (vertino) Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai bei patvirtinti arba paneigti Pareiškėjo skunde nurodytą teiginį, kad jo kontaktiniai duomenys Savivaldybės administracijos tarnautojų buvo paviešinti tretiesiems asmenims;
6.2. Inspekcijos Klaipėdos departamentą – prašydamas informuoti, ar buvo gautas ir Inspekcijos Klaipėdos departamente registruotas Savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 13 d. raštas Nr. (8.6)-D3-S-390r-957, kuriuo Inspekcijos Klaipėdos departamentui nagrinėti pagal kompetenciją buvo persiųstas Pareiškėjo 2017 m. vasario 27 d. pranešimas; kada buvo išnagrinėtas (jei buvo išnagrinėtas) Savivaldybės administracijos Inspekcijos Klaipėdos departamentui persiųstas Pareiškėjo 2017 m. vasario 27 d. pranešimas; ar išnagrinėjus (jei buvo išnagrinėtas) Savivaldybės administracijos persiųstą Pareiškėjo pranešimą, Savivaldybės administracija buvo informuota apie Inspekcijos Klaipėdos departamento atlikto patikrinimo rezultatus ir priimtus sprendimus; ar Pareiškėjas yra asmeniškai (žodžiu ar raštu) kreipęsis į Inspekcijos Klaipėdos departamentą dėl galimai be statybos leidimo pastatytų balkonų ir terasų, adresu <...>, o taip pat patvirtinti arba paneigti Pareiškėjo teiginį, kad Inspekcijos Klaipėdos departamento tarnautojai nurodė Pareiškėjui dėl jo 2017 m. vasario 27 d. pranešimo nagrinėjimo eigos teirautis Savivaldybės administracijoje bei nurodyti, kokie sprendimai buvo priimti Inspekcijos Klaipėdos departamente dėl galimai be statybos leidimo pastatytų balkonų ir terasų, adresu <...>.

7. Iš Savivaldybės administracijos atsakyme Seimo kontrolieriui nurodytos informacijos ir kartu pateiktų dokumentų buvo nustatyta:
7.1. Savivaldybės administracijoje 2017 m. vasario 27 d. buvo gautas Pareiškėjo el. paštu atsiųstas pranešimas, kuriame Pareiškėjas nurodė norintis „[...] pranešti apie nelegalią statybą adresu <...>. [...]“ Savivaldybės administracijoje minėtasis Pareiškėjo pranešimas registruotas 2017 m. vasario 27 d. (reg. Nr. S-390r). Savivaldybės administracijos tarnautojams suformuluotoje vizoje dėl konkrečių veiksmų Pareiškėjo pareikto pranešimo pagrindu atlikimo nurodyta „Nagrinėti. Užtikrinti konfidencialumą.“;
7.2. iš Pareiškėjo 2017 m. vasario 27 d. el. laiško turinio matyti, jog Pareiškėjas savo pranešimą siuntė ne tik Savivaldybės administracijai, bet ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, el. pašto adresu pranesimas@am.lt;
7.3. Savivaldybės administracija Pareiškėjo pranešimą 2017 m. kovo 13 d. raštu Nr. (8.6)D3-S-390r-957 persiuntė Inspekcijos Klaipėdos departamentui, nurodant, jog „[...] Atsižvelgiant į tai, kad pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalį statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, prašome imtis priemonių pareiškėjo nurodytiems savavališkos statybos atvejams ištirti ir padariniams pašalinti.“;
7.4. Savivaldybės administracija 2017 m. kovo 16 d. raštu Nr. (8.6)D3-S-390r-1009 informavo Pareiškėją apie jo skundo nagrinėjimo persiuntimą Inspekcijos Klaipėdos departamentui;
7.5. Pareiškėjui 2017 m. gegužės 4 d. el. paštu kreipusis į Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistą V. G. dėl informacijos pagal jo pateiktą pranešimą gavimo, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas V. G. Pareiškėją el. paštu:
2017 m. gegužės 4 d. informavo, jog „[...] Jūsų informacija persiųsta. Atsakymo iš jų [pastaba: Inspekcijos Klaipėdos departamento] dar nesu gavęs. Jūs pats galite kreiptis į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių [...].“;
2017 m. gegužės 5 d. informavo, kad „[...] Mūsų [pastaba: Savivaldybės administracijos] raštas jiems [pastaba: Inspekcijos Klaipėdos departamentui] išsiųstas 2017-03-13 Nr. (8.6)D3-S-390r-957. Atsakymo dar nesame gavę. Kai gausime, jus informuosime. [...]“;
7.6. tarp Inspekcijos Klaipėdos departamento (2017 m. kovo 21 d. raštas Nr. 2DF-3682, 2017 m. gegužės 4 d. Nr. 2D-6038) ir Savivaldybės administracijos (2017 m. balandžio 7 d. raštas Nr. (8.6)D3-S-1309 ir 2017 m. gegužės 24 d. raštas (8.6)D3-S-390r-1819) dėl Pareiškėjo pranešime nurodytų aplinkybių vyko susirašinėjimas ir duomenų tikslinimas;
7.7. Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017 m. spalio 30 d. raštu Nr. 2D-15158(16.2) informavo Savivaldybės administraciją apie institucijos atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus Savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 13 d. (8.6)D3-S-390r-957 persiųsto Pareiškėjo pranešimo pagrindu.
Inspekcijos Klaipėdos departamento 2017 m. spalio 30 d. rašte Nr. 2D-15158(16.2) Savivaldybės administracijai, be kita ko, nurodoma:
„[...] Klaipėdos departamentas 2017-08-09 atliko Jūsų rašte nurodytų faktinių duomenų patikrinimą vietoje. 2017-08-11 užregistruoti faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktai Nr. FAK 2220, Nr. FAK-2221, Nr. FAK-2222.
Klaipėdos departamentas vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau - Reglamentas), statytojai O. K. [pastaba: asmens duomenys neskelbtini] 2017-10-26 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-171026-00081 ir statytojai V. M. [pastaba: asmens duomenys neskelbtini] surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-171026-00082, dėl savavališkai rekonstruoto poilsio pastato, <...>, įrengiant naujas statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo padidinant statinio išorės matmenis. Prie poilsio patalpos antrame aukšte, unikalus Nr. <...>, <...>, ir poilsio patalpos trečiame aukšte, unikalus Nr. <...>, <...>, įrengtų dviejų balkonų.
Išanalizavus gautą informaciją dėl terasų, esančių prie poilsio pastato <...>, informuojame, kad 2003 m. parengtame poilsio namų rekonstrukcijos <...>, projekte, pagal kurį Palangos miesto savivaldybė 2003-06-11 išdavė statybos leidimą rekonstrukcijai Nr. ..., buvo numatyta, kad dalis pirmo aukšto numerių turi terasas.
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo bei Reglamento nustatyta tvarka Klaipėdos departamentas atliks tolimesnes savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūras. [...]“
7.8. Savivaldybės administracija 2017 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. (8.6)D3-S-390r-3904 informavo Pareiškėją apie Inspekcijos Klaipėdos departamento 2017 m. spalio 30 d. raštą Nr. 2D-15158(16.2) ir jo kopiją persiuntė Pareiškėjui susipažinimui.

8. Inspekcijos Klaipėdos departamentas, atsakydamas į Seimo kontrolieriaus paklausime dėl Pareiškėjo skundo institucijai pateiktus klausimus, be kita ko, nurodė:
8.1. „[...] Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracija) 2017-03-13 raštas Nr. (8.6)-D3-S-390r-957, kuriuo buvo persiųstas 2017-02-27 X pranešimas, Klaipėdos departamente gautas 2017-03-17, reg. Nr. (16.2)3D-728.
[...] Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017-03-21 raštu Nr. 2D-3682(16.2) [...] ir pakartotinai 2017-05-04 raštu Nr. 2D-6038(16.2) [...] kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl poilsio pastato <...>, statinio techninės priežiūros patikrinimo akto pateikimo. [...] Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis nustatyta, kad poilsio pastato statybos pradžios metai nurodyti 1985 m., rekonstravimo pradžios metai - 2003 m., rekonstravimo pabaigos metai - 2005 m. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2005-07-04 išdavė poilsio namų <...>, pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XII skirsnio „Statinių naudojimas ir priežiūra“ 49 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad tokių statinių naudojimo priežiūra atlieka savivaldybių administracijos.“;
8.2. „[...] Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017-03-21 raštu Nr. 2D-3682(16.2) [...] ir pakartotinai 2017-05-04 raštu Nr. 2D-6038(16.2) [...] kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl poilsio pastato <...>, statinio techninės priežiūros patikrinamo akto pateikimo. 2017-08-01 raštu Nr. (16.2) 2D-10825 kvietė Savivaldybės administracijos atstovą dalyvauti statybos, žemės sklype <...>, patikrinime [...]. Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017-10-30 raštu Nr. 2D-15158 (16.2) informavo Savivaldybės administraciją apie atlikto tyrimo rezultatus ir priimtus sprendimus.“;
8.3. „[...] informuojame, kad asmeniškai X 2017-07-15 elektroninis kreipimasis Inspekcijoje gautas 2017-07-18, reg. Nr. 3D-2301 [...]. Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017 08-18 raštu Nr. 2D-11598 X informavo apie atliekamą tyrimą [...]. X 2017-09-28 elektroninis kreipimasis Inspekcijoje gautas 2017-09-29, reg. Nr. 1D-12530 [...]. Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017-10-30 raštu Nr. (16.2) 2D-15160 informavo X apie atlikto tyrimo rezultatus ir priimtus sprendimus.“;
8.4. „[...] informuojame, kad Inspekcijos Klaipėdos departamento tarnautojai nėra nurodę X dėl jo 2017-02-27 pranešimo nagrinėjimo eigos teirautis Savivaldybės administracijos.“;
8.5. „[...] Inspekcijos Klaipėdos departamente 2017-03-17 gautas Savivaldybės administracijos 2017-03-13 raštas Nr. (8.6)-D3-S-390r-957, reg. Nr. (16.2)3D-728, kuriuo buvo persiųstas 2017-02-27 X pranešimas [...]. Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017-03-21 raštu Nr. 2D-3682(16.2) kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl poilsio pastato <...>, statinio techninės priežiūros patikrinimo akto pateikimo [...]. Savivaldybės administracija 2017-04-07 raštu Nr. (8.6)-D3-1309, reg. Nr. 1D-4731(16.2) atsisakė pateikti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, adresu <...> [...]. Inspekcijos Klaipėdos departamentas pakartotinai 2017-05-04 raštu Nr. 2D-6038(16.2) kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl poilsio pastato <...>, statinio techninės priežiūros patikrinimo akto pateikimo [...]. Savivaldybės administracija 2017-5-24 raštu Nr. (8.6)-D3-S-390r-1819, reg. Nr. 1D-7013, pakartotinai atsisakė pateikti poilsio pastato <...>, statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą [...].“;
8.6. „Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017-06-26 poilsio pastato <...>, patalpų savininkams (24 vnt.) surašė privalomuosius nurodymus Nr. PN-1011(16.29), Nr. PN-1012(16.29), Nr. PN-1013(16.29), Nr. FN-1014(16.29), Nr. PN-1015(16.29), Nr. PN-1016(16.29), Nr. PN-1017(16.29), Nr. PN-1018(16.29), Nr. PN-1019(16.29), Nr. PN-1022(16.29), Nr. PN-1023(16.29), Nr. PN-1024(16.29), Nr. PN-1025(16.29), Nr. PN-1027(16.29), Nr. PN-1028(16.29), Nr. PN-1029(16.29), Nr. PN-1030(16.29), Nr. PN-103(16.29), Nr. PN-1033(16.29), Nr. PN-1034(16.29), Nr. PN-1035(16.29), Nr. FN-1036(16.29), Nr. PN-1037(16.29), Nr. PN-1038(16.29) iki 2017-07-14 pateikti poilsio patalpų kadastrinių matavimų bylas ir rašytinius paaiškinimus dėl galbūt neteisėtai pristatytų balkonų ir įrengtų terasų [...].
Inspekcijos Klaipėdos departamentas, gavęs iš poilsio pastato <...>, patalpų savininkų, kuriems buvo surašyti privalomieji nurodymai, informaciją, 2017-08-09 [...] organizavo faktinių duomenų patikrinimą vietoje, adresu <...>. [...]“;
8.7. „Išanalizavus gautą informaciją dėl terasų, esančių prie poilsio pastato <...>, nustatyta, kad 2003 m. parengtame poilsio namų rekonstrukcijos <...>, projekte, pagal kurį Palangos miesto savivaldybė 2003-06-11 išdavė statybos leidimą rekonstrukcijai Nr. ..., buvo numatyta, kad dalis pirmo aukšto numerių turi terasas. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2005-07-04 išdavė poilsio namų <...>, pripažinimo tinkamu naudoti aktą. [...]“

9. Iš kartu su Inspekcijos Klaipėdos departamento paaiškinimais pateiktų dokumentų taip pat nustatyta:
9.1. Pareiškėjas 2017 m. liepos 15 d. el. laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją. Šis Pareiškėjo kreipimąsis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje registruotas 2017 m. liepos 17 d., reg. Nr. D6-1126 ir vykdymui nukreiptas Inspekcijai;
9.2. Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. 2D 11598(16.2) Pareiškėją, be kita ko, informavo:
„[...] Inspekcijoje 2017-03-09 užregistruotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pranešimas, reg. Nr. 3D-623(16.2), dėl korupcijos prevencijos „Karštąja linija“ gauto anoniminio pranešimo apie galbūt neteisėtai įvykdytus statybos darbus <...>. [...]
Inspekcija 2017-04-03 tarpiniu raštu Nr. 2D-4293(16.2) informavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją apie atliekamą tyrimą. [...]
Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017-08-09 organizavo faktinių duomenų patikrinimą vietoje. Apie atlikto patikrinimo rezultatus ir priimtus sprendimus Jus informuosime atskiru raštu.“
9.3. Inspekcijos Klaipėdos departamentas 2017 m. spalio 30 d. raštu Nr. (16.2)2D-15160 informavo Pareiškėją apie veiksmus Pareiškėjo teiktų pranešimų dėl galimai savavališkų statybų pagrindu. Inspekcijos Klaipėdos departamento 2017 m. spalio 30 d. rašto Nr. (16.2)2D-15160 turinys iš esmė buvo identiškas Inspekcijos Klaipėdos departamento 2017 m. spalio 30 d. raštui Nr. 2D-15158(16.2) Savivaldybės administracijai (šios pažymos 7.7 punktas). Šiame Inspekcijos Klaipėdos departamento rašte Pareiškėjui taip pat nurodyta tokio Inspekcijos Klaipėdos departamento sprendimo apskundimo tvarka.

10. Kiti (paskesni) Pareiškėjo skundo tyrimo metu iš Inspekcijos Klaipėdos departamento gauti paaiškinimai ir dokumentai, susiję su Inspekcijos Klaipėdos departamento tarnautojų veiksmais nagrinėjant galimai savavališkų statybų <...>, atvejį, Seimo kontrolierių tyrimo metu buvo įvertinti, tačiau, remiantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės, ši informacija, kaip nesusijusi su konkrečių Pareiškėjo teisių pažeidimu, šioje pažymoje neteikiama.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

11. Lietuvos Respublikos įstatymai
11.1. Seimo kontrolierių įstatymo:
„3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslai
Seimo kontrolierių veiklos tikslai:
1) ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms; [...]
12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai
1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].
13 straipsnis. Skundų pateikimas
1. Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės. [...]“

11.2. Vietos savivaldos įstatymo:
„4 straipsnis. Vietos savivaldos principai
Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]
10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; [...]
6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos
Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]
20) specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka;“

11.3. Viešojo administravimo įstatymo:
„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
[...] 14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.
15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
14 straipsnis. Prašymų ir skundų nagrinėjimas
[...] 8. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. [...]“

11.4. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo:
„8 straipsnis. Statybos valstybinės priežiūros institucija ir jos atliekamos funkcijos
1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija.
2. Statybos valstybinė priežiūra apima: [...]
5) privalomųjų nurodymų pateikti reikalingą informaciją, dokumentus, pašalinti patikrinimų metu nustatytus teisės aktų pažeidimus teikimą; [...]
25 straipsnis. Skundų ar pranešimų nagrinėjimas
1. Jeigu šiame įstatyme nenustatyta kitaip, skundai ir pranešimai išnagrinėjami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos gavimo dienos; dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęsiamas iki 20 darbo dienų, apie tai raštu informuojant skundą ar pranešimą pateikusį asmenį ir tikrinamus subjektus ir nurodant patikrinimo termino pratęsimo priežastis. Skundai ir pranešimai, kiek to nereglamentuoja šis įstatymas, nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. [...]“

12. Kiti teisės aktai
12.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (aktuali Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 933 redakcija) patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau – Skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklės) numatyta:
„[...] 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos pašto įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73). [...]
25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų.
26. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 25 punkte nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, institucija per 2 darbo dienas nuo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. [...]“

12.2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 (akto redakcija galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2019 m. balandžio 15 d.) patvirtintose Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) buvo nurodyta:
„4. Nagrinėjant asmenų prašymus, skundus ir pranešimus šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai (išskyrus Viešojo administravimo įstatymą) ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.
Nagrinėjant asmenų kreipimusis, gautus Inspekcijos „Karštąja linija“, šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ nuostatai, patvirtinti Inspekcijos viršininko 2014 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1V-97. [...]
5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į Inspekciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą, dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti Inspekcijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama Inspekcijos valia; atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.
Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į Inspekciją, kuriame nurodoma, kad viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais arba kito asmens (ne viešojo administravimo subjekto) veiksmais ar neveikimu yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
Pranešimas – asmens rašytinis kreipimasis į Inspekciją, kuriame nurodoma, kad viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais arba kito asmens (ne viešojo administravimo subjekto) veiksmais ar neveikimu yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
[...]
15. [...] Kreiptis į Inspekciją dėl savavališkos statybos, Inspekcijos darbuotojų neteisėtų veiksmų ar neveikimo, netinkamo pareigų vykdymo, piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais ar veiksmų, susijusių su korupcija, galima Inspekcijos „Karštąja linija“ Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ nuostatų nustatyta tvarka.
Kreiptis į Inspekciją dėl savavališkos statybos taip pat galima Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) išorinėje svetainėje www.planuojustatyti.lt užpildžius pateiktą elektroninę formą.
[...]
33. Priėmus prašymą, skundą ar pranešimą (išskyrus atvejus, kai juose nurodytas kontaktinis į Inspekciją besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas), asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas, skundas, pranešimas gautas paštu arba elektroniniais ryšiais, asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo, skundo ar pranešimo užregistravimo Inspekcijoje asmens nurodytu adresu (išskyrus elektroninio pašto adresą) išsiunčiama Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus. Ši pažyma nesiunčiama, jei prašymas, skundas ar pranešimas pateikiamas užpildžius Taisyklių 15 punkte nurodytas elektronines formas.
Tais atvejais, kai raštu teikiamame prašyme, skunde ar pranešime (nepriklausomai nuo jų pateikimo būdo) nurodytas kontaktinis į Inspekciją besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas, šiuo adresu iš „Avilio“ asmeniui išsiunčiamas pranešimas apie jo prašymo, skundo ar pranešimo registravimą, taip pat informuojama apie prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimo eigą Inspekcijoje, išskyrus atvejus, kai asmuo nurodo, kad tokios informacijos gauti nepageidauja. [...]
36. [...] Asmenų skundai ir pranešimai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų užregistravimo (su visais papildomais dokumentais ir informacija) Inspekcijoje arba per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos užregistravimo Inspekcijoje (kai skundui ar pranešimui išnagrinėti reikia kreiptis į kitus subjektus dėl dokumentų ir informacijos gavimo), jei Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas ar jo pagrindu priimti teisės aktai nenustato kitaip. [...]
37. Jeigu prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu, faktinių duomenų patikrinimo vietoje organizavimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau, nei nurodyta Taisyklių 36 punkte, Inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus terminą, Inspekcija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo pratęsimo, išsiunčia asmeniui jo prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėjančio darbuotojo parengtą pranešimą raštu, kuriame nurodomos nagrinėjimo pratęsimo priežastys. [...]
54. Atsakymai į prašymus, skundus ir pranešimus parengiami atsižvelgus į jų turinį:
[...]
54.5. į skundą ar pranešimą atsakoma pateikiant dėl jo priimtą administracinį sprendimą.“

12.3. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 (aktuali akto redakcija galiojanti nuo 2019 m. balandžio 15 d.) patvirtintose Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse numatyta:
„4. [...] Nagrinėjant asmenų kreipimusis, gautus Inspekcijos pasitikėjimo linija, šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti Inspekcijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“.
[...]
5. [...] Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos pašto įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme vartojamas sąvokas.
[...]
15. [...] Kreiptis į Inspekciją dėl savavališkos statybos, Inspekcijos darbuotojų galimai su korupcija susijusių veiksmų, neveikimo ar netinkamo pareigų vykdymo galima Inspekcijos pasitikėjimo linija Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų nustatyta tvarka ir atvejais.
[...]
27. Raštu teikiamų skundų, taip pat kitu pavadinimu pateiktų kreipimųsi į Inspekciją, jei pagal kreipimosi turinį šį kreipimąsi galima kvalifikuoti kaip skundą, turinys:
27.1. institucijos, kuriai skundas paduodamas, pavadinimas;
27.2. asmens (Inspekcijos darbuotojų arba kitų asmenų), kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos arba juridinio asmens pavadinimas, buveinė, jei žinoma;
27.3. trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavardės (pavadinimai), adresai (buveinės), jei žinoma;
27.4. konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar sprendimas, jo įvykdymo (priėmimo) data;
27.5. aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys dokumentai, jei tokie privalo būti;
27.6. skundžiamu veiksmu (neveikimu), sprendimu pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai;
27.7. asmens reikalavimas;
27.8. pridedamų dokumentų (jei tokie yra) sąrašas;
27.9. skundo surašymo vieta ir data.
[...]
54. Atsakymai į prašymus, skundus parengiami atsižvelgus į jų turinį:
[...]
54.5. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
54.6. į skundą atsakoma pateikiant dėl jo priimtą administracinį sprendimą.“

12.4. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1V-97 (originali akto redakcija galiojusi iki 2017 m. lapkričio 1 d. ) patvirtintuose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ nuostatuose (toliau vadinama – „Karštosios linijos“ nuostatai) buvo numatyta:
„2. Šiuose Nuostatuose vartojamos pagrindinės sąvokos:
2.1. pranešimas – asmens kreipimasis į Inspekciją „Karštąja linija“;
[...]
4. „Karštoji linija“ skirta pateikti pranešimams apie:
4.1. savavališkas statybas: [...]
5. „Karštosios linijos“ tikslai:
5.1. skatinti asmenis pranešti apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija;
5.2. sudaryti galimybę asmenims anonimiškai pranešti apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija;
5.3. operatyviai išaiškinti savavališkas statybas ir šalinti jų padarinius; [...]
6. Pranešimus apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija, asmenys gali pateikti telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072, faksu (8 5) 207 4753, Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Karštoji linija“ poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą ir paštu – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius.
[...]
8. Teikiant pranešimą paštu būtina nurodyti, kad tai „Karštosios linijos“ pranešimas. Jei tai nenurodyta, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą ir vykdant jo nagrinėjimo kontrolę šie Nuostatai netaikomi.
[...]
16. [...] Tais atvejais, kai pranešime (nepriklausomai nuo jo pateikimo būdo) nurodytas kontaktinis į Inspekciją besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas ir asmuo nurodo, kad pageidauja gauti informaciją apie pranešimo nagrinėjimo eigą, nurodytu adresu iš informacinės dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ asmeniui išsiunčiamas pranešimas apie jo pranešimo registravimą, taip pat informuojama apie pranešimo nagrinėjimo eigą Inspekcijoje. Ši informacija teikiama tik tokiu atveju, jei asmuo nurodė pranešti jam apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus.
[...]
28. Asmenų pranešimų nagrinėjimą kontroliuoja Inspekcijos administracijos padalinio, kurio tarnautojui pavesta nagrinėti pranešimą, vadovas ir Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą vykdančius Inspekcijos administracijos padalinius.“

12.5. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-105 (2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-12 redakcija) patvirtintuose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatuose (toliau vadinama – Pasitikėjimo linijos nuostatai) nustatyta:
„2. Šiuose Nuostatuose vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Inspekcijos veiklą.
[...]
4. Pasitikėjimo linija skirta pateikti pranešimams apie:
4.1. savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, vykdomą naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybą arba šių statinių rekonstrukciją: [...]
6. Pranešimus apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą asmenys Pasitikėjimo linija gali pateikti telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072, faksu (8 5) 207 4753, Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Pasitikėjimo linija“ poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą, paštu – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, taip pat per Inspekcijoje esančius asmenų aptarnavimo stendus. Pranešimus apie savavališkas statybas Pasitikėjimo linija taip pat galima pateikti per mobiliąją programą „Savavališka statyba“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, išorinėje svetainėje www.planuojustatyti.lt užpildžius pateiktą elektroninę formą.
[...]
8. Teikiant pranešimą paštu, būtina nurodyti, kad tai Pasitikėjimo linijos pranešimas. Jei tai nenurodyta, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą ir vykdant jo nagrinėjimo kontrolę šie Nuostatai netaikomi.
[...]
16. [...] Tais atvejais (išskyrus atvejus, kai pranešimas teikiamas per asmenų aptarnavimo stendą), kai pranešime nurodytas kontaktinis į Inspekciją besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas ir asmuo nurodo, kad pageidauja gauti informaciją apie pranešimo nagrinėjimo eigą, nurodytu adresu iš informacinės dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ asmeniui išsiunčiamas pranešimas apie jo pranešimo registravimą, taip pat informuojama apie pranešimo nagrinėjimo eigą Inspekcijoje. Ši informacija teikiama tik tokiu atveju, jei asmuo nurodė pranešti jam apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus.
Kai pranešimas teikiamas per asmenų aptarnavimo stendą, asmuo informuojamas apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus tik tuo atveju, jei pranešime nurodytas kontaktinis į Inspekciją besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas ir asmuo nurodo, kad pageidauja gauti informaciją apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus.
[...]
24. Jei atsakymas pranešimo pateikėjui nerengiamas, jį nagrinėjęs Inspekcijos tarnautojas trumpai aprašo nagrinėjimo rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi (jei jų buvo imtasi); šią informaciją įrašo Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemos „Avilys“ lentelėje „Užduoties rezultatai“.“

13. Lietuvos teismų praktika
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimas byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03:
„[...] Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų; teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi būti grindžiami bendro pobūdžio nuostatomis (teisės normomis ir principais), kurias įmanoma taikyti visiems numatytiems atitinkamų teisinių santykių subjektams; [...] kad teisinių santykių subjektai galėtų žinoti, ko iš jų reikalauja teisė, teisės normos turi būti nustatomos iš anksto, teisės aktai turi būti oficialiai skelbiami, jie turi būti vieši ir prieinami; įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna [...]; kad teisinių santykių subjektai galėtų savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus, teisinis reguliavimas turi būti santykinai stabilus; [...] teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, [...] leidžiant teisės aktus turi būti paisoma teisėkūros procedūrinių reikalavimų, taip pat ir tų, kuriuos yra nusistatęs pats teisėkūros subjektas; ir kt. [...]“

Tyrimo išvados

14. Atsižvelgiant į Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes ir tyrimo metu analizuotą informaciją, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:
14.1. dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo);
14.2. dėl Inspekcijos Klaipėdos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo);
14.3. dėl teisinio reguliavimo tobulinimo.

Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)

15. Iš Pareiškėjo Seimo kontrolieriui pateikto skundo turinio matyti, kad pagrindine Pareiškėjo skundžiama aplinkybe buvo informacijos pagal jo Savivaldybės administracijai pateiktą pranešimą dėl galimai nelegalių statybų <...>, negavimo (pažymos 2.1 ir 2.2 punktai). Pareiškėjo skunde akcentuojamas Savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimas. Tačiau įvertinus skundo tyrimo metu surinktą medžiagą konstatuotina:
15.1. Savivaldybės administracija 2017 m. vasario 27 d. gavo tos pačios dienos Pareiškėjo el. laišką, kuriame buvo nurodytos aplinkybės dėl galimai savavališkų statybų <...>. Kadangi, remiantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis Savivaldybės administracijai yra priskirta tik specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka (pažymos 11.2 punktas), o statybos valstybinės priežiūros atlikimas, remiantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatų (pažymos 11.4 punktas) pagrindu, yra priskirtas būtent Inspekcijos kompetencijai, akivaizdu, jog Savivaldybės administracija nebuvo įgaliota vertinti Pareiškėjo 2017 m. vasario 27 d. pranešime nurodytų aplinkybių dėl galimai savavališkų statybų. Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalies nuostatomis (pažymos 11.3 punktas), pagrįstai persiuntė Pareiškėjo pranešimą Inspekcijos Klaipėdos departamentui (pažymos 5.1 punktas);
15.2. Savivaldybės administracija persiuntė Pareiškėjo 2017 m. vasario 27 d. pranešimą Inspekcijos Klaipėdos departamentui ir apie tai 2017 m. kovo 16 d. raštu informavo Pareiškėją (pažymos 5.1 punktas). Minėtame rašte Pareiškėjui buvo aiškiai nurodyta, kad jo Pranešimas persiųstas nagrinėti Inspekcijos Klaipėdos departamentui pagal kompetenciją. Vėlesniais el. laiškais Pareiškėjui kreipusis į Savivaldybės administraciją dėl informacijos, susijusios su jo 2017 m. vasario 27 d. pranešimu, gavimo (pažymos 5.2 punktas), Savivaldybės administracija atsakė Pareiškėjui į jo el. laiškus, nurodant, kad institucija neturi informacijos apie Pareiškėjo pranešimo pagrindu atliekamus veiksmus Inspekcijos Klaipėdos departamente (pažymos 5.2.2 papunktis ir 7.5 punktas). Tačiau akcentuotina tai, jog jokie teisės aktai nenustato įpareigojimo institucijai, persiuntusiai asmens kreipimąsi nagrinėti pagal kompetenciją kitam viešojo administravimo subjektui, toliau domėtis perduoto kreipimosi nagrinėjimo eiga ir po kreipimosi išnagrinėjimo papildomai apie tai informuoti kreipimąsi pateikusį asmenį. Pabrėžtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos nuostatos (pažymos 11.3 punktas) pagrindu persiuntus asmens kreipimąsi kompetentingai institucijai, asmens kreipimąsi gavusioje institucijoje administracinė procedūra nepradedama, t. y. dėl asmens kreipimosi jokie papildomi veiksmai neatliekami ir sprendimai nepriimami. Tuo remiantis daroma išvada, kad Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmai, kai Pareiškėjui buvo pateikta informacija apie Inspekcijos Klaipėdos departamento atliktus veiksmus pagal jo kreipimąsi (pažymos 7.8 punktas) nebuvo privalomi, tačiau buvo atlikti siekiant užtikrinti visapusišką Pareiškėjo informavimą. Tačiau akcentuotina, kad Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto V. G. el. laiškuose Pareiškėjui (pažymos 5.2.2 papunktis ir 7.5 punktas) nurodytas įsipareigojimas dėl papildomos informacijos suteikimo galimai klaidino Pareiškėją, todėl Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį, kad ateityje tokių veiksmų turėtų būti vengiama, o pareiškėjai privalo būti informuojami aiškiai ir nedviprasmiškai.
Be to, pažymėtina, kad Savivaldybės administracijai informavus Pareiškėją apie jo kreipimosi persiuntimą Inspekcijos Klaipėdos departamentui (pažymos 7.4 punktas), Pareiškėjas žinojo apie jo kreipimosi perdavimo kitai institucijai faktą, todėl galėjo kreiptis į Inspekcijos Klaipėdos departamentą tiesiogiai. Iš to seka, jog Pareiškėjo teisė būti tinkamai informuotu ir gauti informaciją apie jo kreipimosi nagrinėjimą Inspekcijos Klaipėdos departamente Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmais ar neveikimu nebuvo apribota;
15.3. vertinant Pareiškėjo skunde nurodytą argumentą, kad po jo kreipimosi Savivaldybės administracijai pateikimo galimai buvo paviešinti jo asmens duomenys, pažymėtina, jog tyrimo metu iš Savivaldybės administracijos Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų ir paaiškinimų (pažymos 7.1 punktas) buvo nustatyta, jog gavus Pareiškėjo kreipimąsi dėl galimai savavališkų statybų buvo nurodyta užtikrinti Pareiškėjo konfidencialumą. Įrodymų, galinčių patvirtinti priešingus Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmus, Pareiškėjas nepateikė, o tyrimo metu kitos Pareiškėjo konfidencialumo pažeidimo aplinkybės nebuvo nustatytos.

16. Atsižvelgiant į pirmiau paminėtas aplinkybes bei nustatytus faktus, Seimo kontrolierė daro išvadą, jog Savivaldybės administracija, negalėdama nagrinėti Pareiškėjo skundo iš esmės, ėmėsi visų reikiamų veiksmų dėl Pareiškėjo kreipimosi persiuntimo kompetentingai institucijai, todėl Pareiškėjo teisės Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmais nebuvo pažeistos.

Dėl Inspekcijos Klaipėdos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo)

17. Nors skunde Seimo kontrolieriui Pareiškėjas neskundė konkrečių Inspekcijos Klaipėdos departamento tarnautojų veiksmų (neveikimo), tačiau Seimo kontrolierių atliekamo tyrimo metu paaiškėjusios aplinkybės atskleidė, jog Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės iš esmės susijusios su Inspekcijos Klaipėdos departamento tarnautojų veiksmais.
Seimo kontrolierius tyrimo metu nustatė, kad Pareiškėjas 2017 m. vasario 27 d. el. laišku, kuriame nurodė aplinkybes dėl galimai savavališkų statybų <...>, kreipėsi ne tik į Savivaldybės administraciją, bet ir į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją (pažymos 7.2 punktas), kuri šį Pareiškėjo kreipimąsi persiuntė Inspekcijai ir kuris 2017 m. kovo 9 d. buvo registruotas Inspekcijos Klaipėdos departamente (pažymos 9.2 punktas). Tai patvirtina, kad Inspekcijos Klaipėdos departamente Pareiškėjo kreipimasis dėl galimai savavališkų statybų buvo pateiktas tuo metu veikusia „Karštąja linija“ ir buvo gautas dar anksčiau nei jį Inspekcijos Klaipėdos departamentui persiuntė Savivaldybės administracija (pažymos 8.1 punktas). Tai svarbu tuo, jog priklausomai nuo asmens kreipimosi į Inspekciją pobūdžio, t. y. kokia forma ir būdu asmuo kreipiasi į skundžiamą instituciją, skiriasi asmens kreipimosi nagrinėjimo institucijoje procedūra. Atkreiptinas dėmesys, kad, remiantis Pareiškėjo kreipimosi nagrinėjimo Inspekcijos Klaipėdos departamente metu galiojusių Taisyklių nuostatomis (pažymos 12.2 punktas), asmenų kreipimaisi dėl savavališkų statybų galėjo būti nagrinėjami tiek minėtųjų Taisyklių nuostatų pagrindu, tiek „Karštosios linijos“ nuostatų (pažymos 12.4 punktas) nustatyta tvarka. Tai sąlygodavo, kokie veiksmai bus atliekami pagal asmens pateiktą pranešimą ir kokios apimties informacija privalės būti pateikta pareiškėjui.
Pastebėtina, kad Pareiškėjo kreipimosi nagrinėjimo Inspekcijos Klaipėdos departamente metu galiojusiose Taisyklėse buvo apibrėžtos prašymo, skundo ir pranešimo sąvokos (pažymos 12.2 punktas). Tuo pagrindu asmenų kreipimaisi į Inspekciją buvo siejami su asmens teisių pažeidimo atvejo buvimu/nebuvimu ir kreipimesi suformuluotu konkrečiu asmens prašymu. Tačiau vertinant Pareiškėjo 2017 m. vasario 27 d. el. laišku pateiktą kreipimąsi į Savivaldybės administraciją yra sunku jį identifikuoti kaip prašymą, skundą ar pranešimą, nes Pareiškėjo pateiktas kreipimasis niekaip nebuvo susijęs su jo konkrečių teisių pažeidimu. Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjo 2017 m. vasario 27 d. kreipimąsi laikė skundu (pažymos 7.4 punktas), kas turėjo sąlygoti jo nagrinėjimą pagal Taisyklių nuostatas (pažymos 12.2 punktas). Be to, Inspekcijos Klaipėdos departamento 2017 m. spalio 30 d. rašte Pareiškėjui nurodžius galimą šio rašto apskundimo tvarką (pažymos 9.3 punktas), taip pat manytina, kad Pareiškėjo kreipimasis dėl savavališkų statybų buvo laikomas skundu. Tačiau Inspekcijos Klaipėdos departamentui gavus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos perduotą „Karštąja linija“ gautą Pareiškėjo kreipimąsi jis, manytina, turėjo būti nagrinėjamas „Karštosios linijos“ nuostatų nustatyta tvarka kaip pranešimas dėl savavališkų statybų, nes Pareiškėjo pateiktas kreipimasis buvo susijęs būtent su „Karštosios linijos“ paskirtimi (pažymos 12.4 punktas) ir niekaip nesusijęs su konkrečių Pareiškėjo teisių pažeidimais. Nepaisant to, tyrimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Pareiškėjo kreipimasis nebuvo nagrinėjamas nei išimtinai pagal Taisyklių nuostatas, nei tik pagal „Karštosios linijos“ nuostatuose nustatytą tvarką. Tai teigtina remiantis, tuo, jog:
- Pareiškėjas nebuvo tinkamai informuotas apie jo kreipimosi gavimą Inspekcijos Klaipėdos departamente ir apie pradėtą jo pranešimo nagrinėjimą, kaip tai numatyta tiek Taisyklėse, tiek „Karštosios linijos“ nuostatuose (pažymos 12.2 ir 12.4 punktai);
- Pareiškėjo pranešimas nebuvo išnagrinėtas per Taisyklėse nustatytus terminus (pažymos 12.2 punktas);
- jei Pareiškėjo kreipimasis buvo laikomas skundu, Pareiškėjui pateikta informacija apie jo kreipimosi nagrinėjimą neatitiko Taisyklių 54.5 punkto nuostatų (pažymos 12.2 punktas).
Remiantis pirmiau nurodytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad, nors Pareiškėjo pateiktas kreipimasis dėl savavališkų statybų neatitiko visų tuo metu galiojusios „Karštosios linijos“ nuostatų reikalavimų pateikiamiems pranešimams (pažymos 12.4 punktas), tačiau, įvertinę Pareiškėjo kreipimosi turinį ir jo pateikimo tikslą, Inspekcijos Klaipėdos departamento tarnautojai turėjo šį pranešimą nagrinėti būtent „Karštosios linijos“ nuostatų pagrindu. Tačiau Inspekcijos Klaipėdos departamento tarnautojų veiksmai nagrinėjamu atveju nebuvo paremti konkrečios procedūros nuostatomis, galėjo nepagrįstai sukelti tam tikrų lūkesčių Pareiškėjui dėl visos informacijos apie atliekamą galimai savavališkos statybos patikrinimą suteikimo, todėl vertintini kaip buvę netinkamais.
Pastebėtina, kad Pareiškėjo kreipimosi nagrinėjimo Inspekcijos Klaipėdos departamente metu galiojusiuose „Karštosios linijos“ nuostatuose (pažymos 12.4 punktas) nebuvo numatyta kokios apimties informacija turi būti teikia pareiškėjui, pateikusiam pranešimą dėl galimai savavališkų statybų atvejo. Tuo remiantis, nagrinėjamu atveju Seimo kontrolierius neturi teisinio pagrindo vertinti Inspekcijos Klaipėdos departamento Pareiškėjui 2017 m. spalio 30 d. rašte pateiktos informacijos apie jo pranešimo pagrindu atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus išsamumo.

Dėl teisinio reguliavimo tobulinimo

18. Vadovaudamiesi Seimo kontrolierių įstatyme įtvirtintu Seimo kontrolierių veiklos tikslu ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms (pažymos 11.1 punktas) bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuota praktika dėl privalomo teisinio reguliavimo aiškumo (pažymos 13 punktas), o taip pat remdamiesi šio tyrimo metu atlikta teisės aktų analize, Seimo kontrolieriai atkreipia dėmesį į tam tikras šiuo metu galiojančių Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių (toliau – aktuali Taisyklių redakcija) bei Pasitikėjimo linijos nuostatų nuostatas, galimai varžančias į Inspekciją besikreipiančių asmenų teises. Pažymėtina, kad:
18.1. aktualioje Taisyklių redakcijoje ir Pasitikėjimo linijos nuostatuose, lyginant su iki 2019 m. balandžio 15 d. galiojusiomis Taisyklėmis bei „Karštosios linijos“ nuostatais, nebėra įtvirtintos pranešimo sąvokos. Tai svarbu tuo, jog pranešimo sąvokos nebuvimas, manytina, gali sąlygoti neaiškumą į Inspekciją dėl savavališkų statybų besikreipiantiems asmenims. Seimo kontrolierių nuomone, pranešimo sąvokos įtvirtinimas, nurodant, kad pranešimu laikomas asmens kreipimasis į Inspekciją nesant konkrečių to asmens teisių pažeidimo, o tik informuojant apie galimas savavališkas statybas, leistų besikreipiantiems asmenims aiškiau suprasti jų kreipimųsi nagrinėjimo Inspekcijoje apimtis. Pastebėtina, kad aktualios Taisyklių redakcijos 5 punkte (šios pažymos 12.3 punktas) ir Pasitikėjimo linijos nuostatų 2 punkte (pažymos 12.5 punktas) yra įtvirtintos blanketinės teisės normos, nurodančios kitus teisės aktus, kuriose apibrėžiamos naudojamos sąvokos, tačiau pranešimo sąvokos nei viename iš nurodytų teisės aktų nėra;
18.2. Pasitikėjimo linijos nuostatų 6 punkte nurodyti galimi pareiškėjų kreipimosi į Inspekciją dėl savavališkų statybų būdai (pažymos 12.5 punktas), iš jų išskiriant pranešimo teikimą per asmenų aptarnavimo stendą. Pažymėtina, kad, remiantis Pasitikėjimo linijos nuostatų 16 punktu, galima suprasti, kad asmens pranešimo pateikimo forma sąlygoja skirtingą pareiškėjui teikiamos informacijos dėl jo pranešimo nagrinėjimo institucijoje apimtį. Pastebėtina, kad kai pranešimas teikiamas per asmenų aptarnavimo stendą, asmuo informuojamas apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus, o tuo metu pranešimą pateikus kitais būdais, traktuotina, jog pareiškėjui bus suteikta informacija tik apie jo pranešimo nagrinėjimo eigą (neteikiant informacijos apie galutinius rezultatus). Seimo kontrolierių nuomone, asmens pranešimo pateikimo institucijai forma negali riboti informacijos pareiškėjui pateikimo apimčių;
18.3. Pasitikėjimo linijos nuostatų 8 punkte įtvirtinta nuostata, jog teikiant pranešimą paštu, būtina nurodyti, kad tai Pasitikėjimo linijos pranešimas. Jei tai nenurodyta, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą ir vykdant jo nagrinėjimo kontrolę šie Nuostatai netaikomi (pažymos 12.5 punktas). Tačiau, Seimo kontrolierių įsitikinimu, ne visi pareiškėjai turi galimybę pateikti pranešimą apie savavališkas statybas kitais Pasitikėjimo linijos nuostatų 6 punkte nurodytais būdais. Todėl asmenų pranešimai, kurie pateikiami paštu, Inspekcijoje turi būti vertinami ne tik pagal jų pateikimo formą ir esančią ar nesančią pareiškėjo nuorodą, jog tai Pasitikėjimo linijos pranešimas, o analizuojant patį tokio pareiškėjo pranešimo turinį ir jo atitikimą Pasitikėjimo linijos tikslams. Būtent pareiškėjo pranešimo turinys ir tikslai, o ne pareiškėjo savo nuožiūra pranešimo priskyrimas/ nepriskyrimas Pasitikėjimo linijos pranešimams, turi sąlygoti institucijos atliekamo tyrimo pagal pareiškėjo kreipimąsi pagrindus ir esmę. Priešingu atveju, manytina, galimi nepagrįsti pranešimo nagrinėjimo ne pagal pareiškėjo kreipimosi tikslą atvejai;
18.4. Pasitikėjimo linijos nuostatų 24 punkte (pažymos 12.5 punktas) yra aptariama, kokią informaciją Inspekcijos tarnautojas aprašo tuo atveju, jei atsakymas pranešimo pateikėjui nėra rengiamas, t. y. trumpai aprašo nagrinėjimo rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi (jei jų buvo imtasi). Tačiau pastebėtina, kad Pasitikėjimo linijos nuostatuose nėra aptarta, kokios apimties informacija turi būti teikiama pareiškėjams, kai jų pranešimai Inspekcijoje yra nagrinėjami. Be jau pirmiau paminėtų Pasitikėjimo linijos nuostatų 16 punkte nurodytos pareiškėjui pateikiamos informacijos apie jo pranešimo nagrinėjimo eigą, jokios konkretesnės nuostatos dėl šio aspekto neįtvirtintos. Atkreiptinas dėmesys, kad, Seimo kontrolierių įsitikinimu, institucijos teikiama informacija pareiškėjui jo pranešimo pagrindu turi būti teikiama atsižvelgiant ne tik į pareiškėjo teisę žinoti apie jo pranešimo pagrindu institucijos atliktus veiksmus, tačiau ir turint pareigą užtikrinti visų galimai savavališkų statybų procese dalyvaujančių asmenų asmens duomenų apsaugą. Tuo pagrindu manytina, jog Pasitikėjimo linijos nuostatuose turėtų būti aiškiai apibrėžta pareiškėjams teikiamos informacijos apimtis.
Remiantis pirmiau pateiktomis išvadomis, Seimo kontrolieriai konstatuoja, kad turėtų būti svarstoma dėl aktualios Taisyklių redakcijos ir Pasitikėjimo linijos nuostatų pakeitimo poreikio, siekiant išsamiau ir aiškiau reglamentuoti asmenų pranešimų dėl galimai savavališkų statybų nagrinėjimo Inspekcijoje tvarką.

SEIMO KONTROLIERIŲ SPRENDIMAI

19. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai nusprendžia:
19.1. X skundo dalį dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti;
19.2. X skundo dalį dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIŲ REKOMENDACIJOS

20. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei rekomenduoja:
20.1. atkreipti dėmesį į šio tyrimo metu nustatytą atvejį, susijusį su informacijos teikimu Pareiškėjui, ir jį aptarti su Pareiškėjo kreipimąsi nagrinėjusiais Palangos miesto savivaldybės administracijos tarnautojais;
20.2. imtis priemonių užtikrinant, kad ateityje Palangos miesto savivaldybės administracijoje gauti pareiškėjų kreipimaisi būtų nagrinėjami griežtai pagal jų turinį, o pareiškėjams teikiamuose atsakymuose nurodoma informacija būtų aiški ir nedviprasmiška;

21. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8, 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos laikinai einančiai viršininko pareigas Renatai Planutienei rekomenduoja:
21.1. išanalizuoti šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, susijusias su netinkamu Pareiškėjo kreipimosi išnagrinėjimu institucijoje, ir atkreipti atsakingų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tarnautojų dėmesį į šio tyrimo metu nustatyto Pareiškėjo teisių pažeidimo atvejį;
21.2. užtikrinti, kad ateityje Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos pareiškėjų kreipimaisi būtų nagrinėjami griežtai pagal jų turinį bei laikantis teisės aktų nustatytos asmenų kreipimųsi nagrinėjimo tvarkos ir terminų;
21.3. atsižvelgus į šioje pažymoje padarytas išvadas, įvertinti poreikį keisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 patvirtintus Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisykles bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-105 (2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-12 redakcija) patvirtintus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus siekiant aiškiau reglamentuoti asmenų, teikiančių Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pranešimus dėl galimų savavališkų statybų atvejų, kreipimųsi nagrinėjimo tvarką.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė




Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1143
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį