Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių83
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė798500

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOS VILNIAUS PROBACIJOS SKYRIŲ


SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018 m. rugpjūčio 23 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus (šiuo metu vadinama Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius; toliau pažymoje vadinama ir – LPTVRS) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pateikus jam teisės aktų reikalavimų neatitinkantį atsakymą.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad „[...] LR Seimo kontrolierių įstaigos prašau kompetencijos ribose įvertinti Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus 2018-08-07 raštą (sprendimą) Nr. V7-1089 atsakymą [...], kadangi minėtas raštas [...] yra biurokratiškas. Šiame rašte nėra tiksliai ir aiškiai nurodyta rašto (sprendimo) apskundimo tvarka, bei apskundimo terminai. [...]. Minimu atveju sprendimą priėmė ir pasirašė l. e. viršininko pavaduotoja, einanti viršininko pareigas O. K. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi]. Sprendime nenurodyta per kokį terminą ir kam tiksliai galiu pateikti skundą. Manau, kad tai grubus pažeidimas, dėl kurio ir toliau pažeidžiamos mano teisės ir laisvės“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2018 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 4D-2018/1-1094/3D-2320 kreipėsi į LPTVRS, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2018 m. spalio 9 d. Seimo kontrolierius gavo 2018 m. rugsėjo 28 d. LPTVRS raštą Nr. V4-5171. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:
4.1. 2018 m. gegužės 28 d. Pareiškėjas kreipėsi į LPTVRS prašydamas „[...] tenkinti mano prašymą ir išleisti mane atostogauti į užsienį, t. y. išvykti iš gyvenamosios vietos laikotarpyje nuo 2018-05-31 iki 2018-06-07 d. Atsakymą (leidimą išvykti) prašau pateikti skubos tvarka, raštu iki 2018-05-30 d. [...]“;
4.2. 2018 m. birželio 1 d. LPTVRS raštu Nr. 3-5 Pareiškėją informavo, kad „[...]
2017-12-15 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu esate pripažintas kaltu [...] ir Jums yra paskirtas laisvės atėmimas 10 mėnesių, pritaikius BK 75 str., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant Jus per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo [...]. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 346 str. 1 d. „įsiteisėjęs teismo nuosprendis ir nutartis yra privalomi visoms valstybės ir savivaldybių institucijos pareigūnams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei asmenims ir turi būti be prieštaravimų netrukdomai vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.“ [...]. Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų prašyme nurodytas motyvas nėra suderinamas su teismo Jums paskirta bausme, Jums neleidžiama prašomu laikotarpiu, t. y. nuo 2018-05-31 iki 2018-06-07, išvykti poilsiui į ... valstybę. [...]“;
4.3. 2018 m. birželio 15 d. LPTVRS raštu Nr. V5-7986 kreipėsi į Pareiškėją pranešdamas, kad „[...] Jūs esate įtariamas probacijos sąlygų nevykdymu, t. y., Jūs nevykdote 2017-12-15 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu Jums paskirto įpareigojimo neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Mūsų turimais duomenimis, Jūs nuo 2018-05-31 iki 2018-06-07 buvote išvykęs už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Informuojame, kad 2018-06-18 9.00 val. privalote pateikti paaiškinimą dėl minėto pažeidimo Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriui adresu Vilnius, Kareivių g. 1, 202 k., tel. (8 5) 219 7852“;
4.4. 2018 m. liepos 9 d. Pareiškėjas pateikė paaiškinimą dėl įtarimo nevykdžius probacijos sąlygų; šiame rašte nurodoma:
4.4.1. „[...] įtarimas buvo gautas 2018-06-19 d. [...]. Tai reiškia, kad įtarimas buvo gautas viena diena po to, kai turėjau pateikti paaiškinimą [...]. Iš man pateikto įtarimo (dokumento) teksto nėra aišku, ar aš turėjau (turiu) atvykti tiesiogiai į probacijos tarnybą ir ten pateikti paaiškinimą (neaišku ar paaiškinimą turiu pateikti raštu, ar žodžiu atvykus), ar turiu pateikti iki 2018-06-18 d.
9.00 val. raštu išsiunčiant paaiškinimą paštu, arba elektroniniu paštu. Dėl paaiškinimo pateikimo nedelsiant kreipiausi teisinės pagalbos. [...]. Kadangi teisinės įmonės vadovas, su kuriuo buvo susitarta dėl padėjimo surašyti paaiškinimą dvi savaites atostogavo, todėl paaiškinimas teikiamas šiandien, t. y. 2018-07-09 d. Prašome nurodytas priežastis laikyti svarbiomis ir priimti mano paaiškinimą“;
4.4.2. „Savo prašymą dėl leidimo išvykti atostogauti (prašymas buvo pateiktas
2018-05-28 d.), t. y. nedelsiant, vos tik sužinojau apie jau nupirktą kelionę iš savo sutuoktinės išsiunčiau el. paštu probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriui net trimis elektroninių paštų adresais, o taip pat pateikiau asmeniškai probacijos skyriaus specialistei nuvykęs tiesiogiai į skyrių. [...]. [...] atsakymą (leidimą išvykti) prašiau pateikti skubos tvarka, raštu iki 2018-05-30. Nekantriai laukiau atsakymo iki pat išvykimo tiek žodžiu, tiek raštu – el. paštu, tačiau dar būdamas oro uoste patikrinau nurodytą elektroninio pašto adresą ir nustačiau, kad jokio pranešimo iš probacijos skyriaus man nėra parašyta. Atsižvelgiant į tai, kad negavau jokio atsakymo iki pat išvykimo momento, nutariau, kad mano prašymas yra tenkintas ir jokių teisinių kliūčių man išvykti nėra. Tai reiškia, kad mano veiksmuose nebuvo jokios tiesioginės tyčios“;
4.4.3. „Pranešimas dėl mano prašymo išnagrinėjimo reg. 3-5 iš probacijos tarnybos buvo gautas jau man būnant užsienio valstybėje. Pranešimas surašytas 2018-06-01 d., t. y. pavėluotai“;
4.4.4. „Buvau išvykęs iš LR (savo gyvenamosios vietos) ne ilgiau kaip 7 paroms laiko. Išvykimo į užsienio valstybę fakto neginčiju ir prieš išvykstant informavau probacijos skyrių“;
4.4.5. „[...] išvykau į užsienį atostogauti realizuodamas LR Konstitucijoje reglamentuotas savo teises, t. y. teisę į laisvę (laisvą judėjimą), teisę į privatų gyvenimą, teisę į poilsį ir teisę bei pareigą auklėti savo vaikus [...]“;
4.5. 2018 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. V7-1089 LPTVRS pateikė atsakymą į Pareiškėjo
2018 m. liepos 9 d. paaiškinimą; šiame rašte nurodoma:
4.5.1. „2018-07-09 paaiškinime Jūs pažymite, kad gavote įtarimą tik 2018-06-19, taip pat Jums buvo neaišku, ar paaiškinimą turėjote pateikti tiesiogiai atvykęs į probacijos tarnybą taip pat neaišku, ar padaryti tai raštu ar žodžiu. [...]. [...] pažymime, jog pateikti pasiaiškinimą Jūs galėjote Jums patogiu metu. Šią teisę įgyvendinote 2018-06-19 atvykdamas į Vilniaus probacijos skyrių ir tiesiogiai pateikdamas raštišką pasiaiškinimą. Tą pačią dieną t. y. 2018-06-19 Jūs buvote įspėtas už teismo skirto įpareigojimo neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo pažeidimą (ne už pasiaiškinimo pateikimą kitą nei nurodytą įtarime dieną) ir su įspėjimu susipažinote raštiškai“;
4.5.2. „Nesutikdamas su įtarimo tekstu Jūs kreipėtės į Vilniaus probacijos skyrių su
2018-07-09 paaiškinimu, kuriame nurodote, jog prašymą leisti išvykti pateikėte 2018-05-28, o išvykote iš Lietuvos Respublikos teritorijos 2018-05-31 nesulaukęs atsakymo į prašymą. Primename, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 str., sprendimai į prašymus priimami per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Atsakymas į prašymą buvo išsiųstas 2018-06-01 (per 4 darbo dienas nuo prašymo gavimo), t. y. nepažeidžiant anksčiau minėto įstatymo nuostatų“;
4.5.3. „Tai pat [...] nurodote, jog išvykdamas iš Lietuvos Respublikos teritorijos ne ilgiau kaip 7 paroms laiko Jūs „realizavote Lietuvos Respublikos Konstitucijoje reglamentuotas savo teises [...]“. Informuojame, jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos 12 str. 1 d. „probuojamieji, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, turi visas Lietuvos piliečiams [...] nustatytas teises, laisves ir pareigas su [...] teismo nuosprendžiuose ar nutartyse nustatytais apribojimais“. Taip pat pažymėtina, kad BK 75 str. 2 d. 8 p. įtvirtintas įpareigojimas neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono ribų) be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo savo turiniu skiriasi nuo įpareigojimo be bausmę vykdančios institucijos žinios neišvykti ilgiau nei 7 paroms, kadangi pirmuoju atveju yra reikalingas priežiūrą vykdančios institucijos leidimas, o antruoju atveju [...] įtvirtinta tik bendroji probuojamųjų pareiga pranešti probuotojui apie išvykimą už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų. Kadangi Jūs pažeidėte teismo skirtą įpareigojimą [...], Jums buvo taikyta poveikio priemonė – įspėjimas. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta ir į 2018-07-16 gauto Jūsų paaiškinimo argumentus dėl poveikio priemonės netaikymo, informuojame, jog nėra pagrindo panaikinti 2018-06-19 Jums skirtą įspėjimą“;
4.5.4. „Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo
33 str. 2 d. nustatyta tvarka.“

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (VAĮ):
3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...]; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį. [...]“;
8 straipsnio „Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie individualaus administracinio akto priėmimą“ 1 dalis – „Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos“;

14 straipsnis „Prašymų ir skundų nagrinėjimas“ – „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė.“

6. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo:
33 straipsnis „Probacijos tarnybų ir probuotojų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Probuotojų veiksmai ir sprendimai skundžiami probacijos tarnybos direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo probacijos tarnyboje dienos, o kai dėl skundo atliekamas tarnybinis tyrimas, – per dešimt darbo dienų nuo tarnybinio tyrimo baigimo dienos. 2. Probacijos tarnybos direktoriaus veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui, o veiksmai ir sprendimai, susiję su nuosprendžio ar nutarties vykdymo teisiniais santykiais, – apylinkės teismui Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Kalėjimų departamento direktorius skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, o kai dėl skundo atliekamas tarnybinis tyrimas, – per dešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. 3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 4. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka probacijos tarnybų ir probuotojų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams, Lygių galimybių kontrolieriui, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriui ir (ar) kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms.“

7. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama ir – Taisyklės)
25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų.“

8. Lietuvos probacijos tarnybos nuostatų, patvirtintų 2018 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-57:
1 punktas – „Lietuvos probacijos tarnyba yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), atliekant asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimą“;
8 punktas – „Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...]; 8.22. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Tarnybos kompetencijai; [...].“
Tyrimo išvados

9. Pareiškėjas skundžia 2018 m. rugpjūčio 7 d. LPTVRS raštą Nr. V7-1089, kuris, Pareiškėjo teigimu, yra neišsamus.

10. Lietuvos probacijos tarnyba yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), atliekant asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimą. Lietuvos Probacijos tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, be kita ko, nagrinėja asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, teikia jiems informaciją.
Nagrinėdama pareiškėjų skundus Lietuvos probacijos tarnyba, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs.

11. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2018 m. liepos 9 d. Pareiškėjo paaiškinime buvo keliami klausimai dėl paaiškinimo pateikimo termino, galimai pavėluoto LPTVRS atsakymo, nesuteikiant Pareiškėjui leidimo išvykti atostogauti į užsienį, netinkamai taikomų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių Pareiškėjo teises į laisvę (laisvą judėjimą), į privatų gyvenimą, į poilsį ir kt., ir netinkamai interpretuojamų kitų teisės aktų, susijusių su galimybe išvykti ne ilgiau nei 7 paroms, jei apie tai yra informuojamas atitinkamas Lietuvos probacijos tarnybos skyrius (Pareiškėjo manymu, jis informavo LPTVRS apie planuojamą kelionę, todėl įgijo teisę išvykti atostogauti). Atsakyti į šiuos klausimus pagal kompetenciją turėjo LPTVRS.
2018 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. V7-1089 LPTVRS išsamiai atsakė į visus iškeltus klausimus, t. y., Pareiškėją informavo, kad paaiškinimą jis galėjo pateikti jam patogiu metu, ką jis ir padarė 2018 m. birželio 19 d., teisingai nurodė, kad LPTVRS pareigūnai sprendimą neleisti Pareiškėjui išvykti priėmė nepažeisdami teisės aktuose įtvirtinto 20 darbo dienų termino, priešingai, klausimą išsprendė nedelsdami, per 4 darbo dienas, paaiškino, kad dėl specifinio Pareiškėjo įgyto probuojamojo teisinio statuso jo konstitucinės teisės yra ribojamos, tinkamai informavo, kad teismas nuosprendžiu, kuris yra privalomas tiek Pareiškėjui, tiek LPTVRS, įpareigojo jį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono ribų) be LPTVRS leidimo ir šis įpareigojimas savo turiniu skiriasi nuo bendrosios probuojamojo pareigos pranešti probuotojui apie išvykimą už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Pareiškėjui buvo pateiktas jo 2018 m. liepos 9 d. kreipimosi turinį atitinkantis ir išsamus atsakymas.

12. Skunde taip pat pastebėta, kad 2018 m. rugpjūčio 7 d. LPTVRS rašte Nr. V7-1089 nebuvo tinkamai nurodyta jo apskundimo tvarka. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad šis Pareiškėjo pastebėjimas yra teisingas.
Seimo kontrolierius laikosi pozicijos, kad viešojo administravimo subjektas priimdamas sprendimą, turintį įtakos besikreipiančiojo teisėms bei pareigoms, jame turi nurodyti tokius duomenis, iš kurių, be papildomų informacijos šaltinių (įstatymų, įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų) ir laiko sąnaudų, pareiškėjui, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aišku, kokiai institucijai ir per kokį terminą (nurodant, ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo ar nuo individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas. Pateikto atsakymo apskundimo tvarkos neišaiškinimas nesiderina su VAĮ 8 straipsnyje įtvirtintais individualaus administracinio akto bendraisiais reikalavimais, geru viešuoju administravimu bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją ar teismą. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad LPTVRS 2018 m. rugpjūčio 7 d. rašte Nr. V7-1089 pateikus bendro pobūdžio nuorodą į Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 33 straipsnį (šios pažymos 4.5.4 punktas), tačiau Pareiškėjui nepaaiškinus šiame straipsnyje nustatyto teisinio reglamentavimo, susijusio su jo apskundimo tvarka, buvo pažeisti VAĮ 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir gero viešojo administravimo principas.
Paaiškintina, kad abejodamas LPTVRS pareigūnų veiksmų (neveikimo) teisėtumu, atliekant jų kompetencijai priskirtus veiksmus, pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos
6 punktas) Pareiškėjas turi teisę savo interesus ginti raštu kreipdamasis į LPTVRS direktorių, Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorių, apygardos administracinį teismą.

13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra pagrįstas tiek, kiek tai yra susiję su 2018 m. rugpjūčio 7 d. LPTVRS rašte Nr. V7-1089 netinkamai nurodyta apskundimo tvarka.
LPTVRS laikinai einančiai viršininkės pareigas Živilei Mikulskienei rekomenduotina imtis priemonių, kad ateityje LPTVRS pareigūnai vadovautųsi VAĮ 8 straipsnio nuostatomis, gerojo viešojo administravimo principu ir kad LPTVRS rengiamuose atsakymuose, kuriuose yra išdėstomi sprendimai, turėsiantys įtakos pareiškėjų teisėms ir pareigoms, visais atvejais būtų aiškiai nurodyta jų apskundimo tvarka.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X
Skundą dėl Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pateikus jam teisės aktų reikalavimų neatitinkantį atsakymą, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

15 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus viršininkės pareigas laikinai einančiai Živilei Mikulskienei rekomenduoja imtis priemonių, kad ateityje Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus S pareigūnai vadovautųsi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, gerojo viešojo administravimo principu ir kad Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus rengiamuose atsakymuose, kuriuose yra išdėstomi sprendimai, turėsiantys įtakos pareiškėjų teisėms ir pareigoms, visais atvejais būtų aiškiai nurodyta jų apskundimo tvarka.

16. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/1-1094
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį