Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių70
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė805119

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ UTENOS APSKRITIES VYRIAUSIĄJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėja) skundą dėl Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau vadinama ir – Utenos apskr. VPK) pareigūnų veiksmų nagrinėjant jos skundą.

2. Skunde, be kitų aplinkybių Pareiškėja nurodo, kad nuo 2018 m. rugsėjo pabaigos nesulaukia jokio atsakymo iš Utenos apskrities VPK dėl jos skundo tyrimo eigos ir priimtų sprendimų. Pareiškėja teigia, kad nuo įvykio, dėl kurio ji kreipėsi į policiją, dienos praėjo jau daugiau nei 5 mėnesiai, tačiau Utenos apskrities VPK pareigūnai dar niekam nesurašė administracinio nusižengimo protokolo.

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo siūlyti Utenos apskrities VPK pareigūnams skirti tarnybines nuobaudas, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į teisės aktų pažeidimus bei inicijuoti teisės akto pakeitimo procedūrą.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2019-01-23 raštu Nr. 4D-2019/1-69/3D-217 Pareiškėją informavo:
4.1. pareigūno tarnybinės veiklos įvertinimas, nuobaudos skyrimas yra susiję su santykiais tarp pareigūno ir jo darbdavio (kuriam atstovauja pareigūną į pareigas priėmęs asmuo) – t. y. darbo santykiais, kurių Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 12 str. 4 d., netiria. Pagal teisinį reglamentavimą pradėti policijos pareigūno tarnybinį patikrinimą gali tik jį į pareigas skyręs vidaus reikalų statutinės įstaigos vadovas ar kitas pareigūnas, turintis teisę pavesti atlikti tarnybinius patikrinimus, o Seimo kontrolierius neturi įgaliojimų kvestionuoti sprendimą pradėti ar nepradėti tarnybinį patikrinimą. Todėl Pareiškėja buvo informuota, kad jos skundo aplinkybės dėl policijos pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo nebus tiriamos.
4.2. Seimo kontrolieriai nenagrinėja ginčų dėl teisės aktų atitikties aukštesnės galios teisės aktams. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnis bei Lietuvos Respublikos peticijų įstatymas numato asmenims teisę kreiptis į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas su reikalavimais ar siūlymais: spręsti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo klausimus ar kitus svarbius visuomenei, savivaldai ar valstybei klausimus, kai tam reikia pakeisti ar papildyti teisės aktą. Pareiškėja buvo informuota, kad jos skundo aplinkybės dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo teisinio reglamentavimo tobulinimo nebus tiriamos ir jai tikslinga kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisiją.
5. Seimo kontrolierius 2019-02-22 raštu Nr. 4D-2019/1-69/3D-478 kreipėsi į Utenos apsk. VPK viršininką, prašydamas paaiškinti skunde nurodytas aplinkybes.
2019-03-07 Seimo kontrolierius gavo Utenos apsk. VPK 2019-03-06 raštą Nr. 89-S-2267, kuriame nurodoma:
5.1. „X (toliau – Pareiškėja) skundas gautas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariate 2018 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 89-AP-1003 išnagrinėtas, pareiškėjai 2018-08-27 pateiktas atsakymas Nr. 89-S-9299.
Pareiškėjos 2018-08-17 skundo tikslinimo metu buvo nustatytas Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 str. l d. 5 p. (Tabako gaminių vartojimo ribojimas) reikalavimų pažeidimas, nes skunde nurodyta, kad pažeidimas buvo padarytas kavinėje „A“, [...]. Kaip numato Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas), 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-1143, galiojanti redakcija 2019-01-01, 19 str. l d., Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes) draudžiama: 5 p. restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (internete klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
Todėl tolimesniam tyrimui ir sprendimo priėmimui surinkta medžiaga persiųsta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentui), adresu Šv. Stepono g. 27, Vilnius. Apie tai 2018-08-31 raštu Nr. 89-S-9526 buvo informuota Pareiškėja.“
5.2. „Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas iš Departamento gavo 2018-09-25 raštą Nr. 8-2593(3) „Dėl rūkymo uždraustoje zonoje“, kuriame nurodyta, kad jie išnagrinėjo raštu pateiktą medžiagą dėl 2018-08-15 apie 13:30 val. UAB „B“ priklausančioje kavinėje [...] rūkiusio kavinės kliento. Įstatymo 19 str. 3 d. numato, kad: Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose. Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Įstatymo 19 str. 3 d., 2016-12-01 sprendimu Nr. TS-210 „Dėl draudimo rūkyti Visagino savivaldybės viešose vietose“, uždraudė rūkyti [...] ([...]) teritorijoje. Atsakomybė už Įstatymo 19 str. 3 d. pažeidimą nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Kodekso) 492 str. l d. (Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas). Kodekso 589 str. (Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai) suteikia teisę policijos pareigūnams pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti tyrimą ir surašyti nusižengimo protokolą už Kodekso 492 str. pažeidimus.“
5.3. „Apie tai, kad Departamentas atsiuntė atsakymą dėl medžiagos nenagrinėjimo, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas Pareiškėjos neinformavo, kadangi tai turėjo atlikti Departamentas.
Kodekso 492 str. l d. atsakomybė taikoma asmeniui už tabako gaminių vartojimą ar turėjimą. Pažeidimas buvo įvykdytas kavinėje, kodėl Departamentas neatliko tyrimo ir nebuvo nubausta kavinės administracija, motyvuota nebuvo.“
5.4. „Policijos departamento Imuniteto valdyboje buvo atliktas patikrinimas pagal X 2018 11-30 pateiktą skundą, adresuotas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui, kuris pagal kompetenciją buvo pavestas išnagrinėti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybai (toliau – PD IV). Skundas išnagrinėtas vadovaujantis Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų pareigūnams skyrimo ir panaikinimo, sprendimų dėl pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos, pripažinimo padariusiais tarnybinį nusižengimą ir dėl tarnybinių nuobaudų, kurios turėtų būti jiems skirtos, priėmimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. IV-308 [...]. Policijos departamento Imuniteto valdyba vadovaudamasi Aprašo 10.3 ir 10.5 p. nuostatomis, priėmė sprendimą, kad tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra dėl Utenos aps. VPK pareigūnų veiksmų nebus pradedama.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo:
12 straipsnio 1 dalis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“

7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2018-07-16 iki 2019-01-01) (toliau vadinama ir – VAĮ):
3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį. [...]“;
20 straipsnis. Asmens, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, teisės ir pareigos – „1. Asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, turi teisę: 1) susipažinti su administracinės procedūros metu gautais dokumentais ir kita informacija; 2) pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus; [...] 8) gauti administracinės procedūros sprendimą; 9) įstatymų nustatyta tvarka apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą, jeigu sprendimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, arba apskųsti pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiksmus, jeigu jie turi piktnaudžiavimo ar biurokratizmo požymių (kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme); [...].“
31 straipsnis. Administracinės procedūros terminai – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys“;
36 straipsnis „Administracinės procedūros sprendimo apskundimas“ – „Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą
savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų
nustatyta tvarka.“

8. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo:
19 straipsnis. Tabako gaminių vartojimo ribojimas – „1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes) draudžiama: 1) visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose; 2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; 3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru; 4) visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems; 5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
6) transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų.
3. Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose. 4. Juridinio asmens valdymo organai privalo užtikrinti, kad juridinio asmens darbuotojai, aptarnaujami klientai ir lankytojai nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, taip pat kad matomose vietose būtų iškabinti įspėjamieji užrašai ar ženklai apie draudimą rūkyti, įrengtos specialios rūkymui skirtos patalpos (vietos) ir iškabinti jas nurodantys užrašai ar ženklai. [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, yra konstatavęs:
„[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą [...]. Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis [...], taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.). [...].“

Tyrimo išvados

10. Pareiškėja skunde nurodė, kad nesulaukia atsakymo iš Utenos apskr. VPK dėl savo pateikto skundo tyrimo eigos ir priimtų sprendimų.

11. Tiriant Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes nustatyta:
11.1. Pareiškėja 2018-08-17 pateikė skundą Utenos apskr. VPK ir Visagino savivaldybės administracijai, prašydama įvertinti policijos pareigūnų, kurie buvo atvykę į kavinę patikrinti rūkymo fakto viešoje vietoje, veiksmus. Pareiškėja taip pat prašė, kad būtų imtasi priemonių ir kavinėje būtų iškabinti įspėjamieji ženklai apie draudimą rūkyti.
11.2. Utenos apsk. VPK 2018-08-17 gavo Pareiškėjos skundą dėl rūkymo lauko kavinėje. Pareiškėjai į jos skundą 2018-08-27 pateiktas atsakymas, informuojant, kad buvo atliktas skunde nurodytų aplinkybių patikslinimas ir nuspręsta tarnybinio patikrinimo dėl policijos pareigūnų veiksmų nepradėti. Dar vienu raštu Pareiškėja buvo informuota, kad surinkta medžiaga dėl galimo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimo pagal kompetenciją buvo persiųsta tirti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.
11.3. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, susipažinęs su gauta medžiaga nustatė, kad vis dėlto tokio pobūdžio pažeidimų tyrimas ir administracinio poveikio priemonių taikymas priskirtas policijos kompetencijai, ir apie tai raštu informavo policiją.
11.4. Utenos apskr. VPK daugiau jokių sprendimų dėl Pareiškėjos skundo nepriėmė ir jokios informacijos Pareiškėjai nesiuntė (neteikė).
11.5. Visagino savivaldybės administracija Pareiškėją raštu informavo, kad kavinės vadovybė buvo informuota, jog privalo laikytis Visagino savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl draudimo rūkyti Visagino savivaldybės viešose vietose“ reikalavimų.

12. VAĮ 3 straipsnyje įtvirtinti principai, kurių privalo laikytis viešojo administravimo subjektai. Vienas iš principų – išsamumo, reiškiantis, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.
VAĮ 31 straipsnyje numatyta, kad administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.“

13. Atkreiptinas dėmesys, kad Utenos apskr. VPK Pareiškėjai į jos skunde suformuluotą prašymą įvertinti policijos pareigūnų veiksmus atsakė per teisės aktuose numatytą terminą, tačiau atsakymas nebuvo tinkamai argumentuotas, nebuvo nurodytos konkrečios teisės aktų nuostatos, atsakymo apskundimo tvarka. Šias aplinkybes dėl neišsamaus atsakymo nustatė ir Policijos departamentas, kuris atliko tyrimą pagal Seimo kontrolieriaus persiųstą dar vieną Pareiškėjos skundą. Policijos departamentas Pareiškėjai paaiškino Utenos apskr. VPK priimto sprendimo teisinį pagrindą bei atkreipė Utenos apskr. VPK vadovybės dėmesį į nustatytus teisės aktų pažeidimus.
Pareiškėja savo 2018-08-17 skunde daugiau jokių klausimų Utenos apskr. VPK nebuvo suformulavusi, todėl ir jokių atsakymų ši įstaiga Pareiškėjai daugiau nesiuntė (išskyrus informavimą apie surinktos administracinio nusižengimo medžiagos persiuntimą kitai institucijai).
14. LVAT ne kartą yra pabrėžęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas atsakingo valdymo (gero administravimo) principas. Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (šios pažymos 8 punktas). LVAT, nagrinėdamas bylas, susijusias su viešojo administravimo subjektų veikla, taip pat yra konstatavęs, kad „kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių, teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės [...], proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų“ (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)
15. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, tai yra, kad Pareiškėjai pateiktas Utenos apskr. VPK atsakymas į jos skundą nebuvo išsamus, neargumentuotas ir nepagrįstas konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, nenurodyta atsakymo apskundimo tvarka, Pareiškėjos skundas pripažįstamas pagrįstu. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Policijos departamentas jau išsamiai ištyrė Pareiškėjos skundo aplinkybes ir raštu jai atsakė, be t, buvo atkreiptas Utenos apskr. VPK vadovybės dėmesys į nustatytus teisės aktų pažeidimus bei būtinybę išsamiai nagrinėti pareiškėjų skundus ir prašymus, Seimo kontrolierius rekomendacijų Utenos apskr. VPK vadovybei neteiks.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų veiksmų nagrinėjant jos skundą pripažinti pagrįstu.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-69
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį