Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių66
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė805115

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama ir – Šiaulių TI) pareigūnų veiksmų nagrinėjant skundą dėl lagamino galimo sugadinimo aplinkybių.

2. Pareiškėjas skunde nurodė:
2.1. 2018-12-30 buvo atliekama krata kameroje Nr. [...], kurioje buvo laikomas ir Pareiškėjas. Prieš kratą kameroje buvę suimtieji buvo išvesti į karantino patalpas ir negalėjo stebėti kratos. Grįžęs į kamerą ir dėdamas daiktus į lagaminą Pareiškėjas pamatė, kad suplėšytas lagamino pamušalas. Tai pastebėjęs, Pareiškėjas iškart pradėjo belsti į duris, nes neveikia iškvietimo mygtukas, tačiau pareigūno prisikviesti taip ir nepavyko.
2.2. 2018-12-31 Pareiškėjas parašė skundą dėl daiktų sugadinimo, skundą tą pačią dieną ir užregistravo, tačiau skundo nagrinėjimo metu nebuvo apklausti kameroje esantys kiti suimtieji, o pateiktas 2019-01-16 atsakymas į skundą yra labai neišsamus, skunde nurodytos aplinkybės net nenagrinėtos.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išnagrinėti jo skundą.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2019 m. vasario 5 d. raštu Nr. 4D-2019/1-119/3D-338 kreipėsi į Šiaulių TI, prašydamas paaiškinti skunde nurodytas aplinkybes.
2019 m. vasario 28 d. Seimo kontrolierius gavo Šiaulių TI raštą Nr. 14/01-2991, kuriame nurodoma:
4.1. „Atsakydami informuojame, kad 2018-12-31 kameroje Nr. [...] buvo atliekama bendroji krata. Bendrosios kratos metu, kameroje Nr. [...] buvo laikomas suimtasis X [...]. Kameros Nr. [...] kratos atlikimas nebuvo fiksuojamas vaizdo registratoriumi, kadangi galiojantys teisės aktai nenumato pareigos laisvės atėmimo vietų administracijai privalomai fiksuoti vaizdo įrašymo priemonėmis įstaigoje atliekamas kratas. Taip pat informuojame, kad nuo 2019-07-01 Šiaulių tardymo izoliatoriuje numatyta visas kratas fiksuoti vaizdo registratoriais.“
4.2. „Informuojame, kad suimtojo X skundo nagrinėjimo metu buvo gauti pareigūnų, 2018-12-31 kameroje Nr. [...] atlikusių kratą, paaiškinimai (2019-01-08 Nr. 60/09-784, Nr. 60/09-785, Nr. 60/09-786, Nr. 60/09-787), kuriuose nurodoma, kad krata buvo atliekama vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos nuostatomis, kratos metu kameroje buvę suimtųjų daiktai nebuvo plėšomi ar kitaip gadinami.“
4.3. „Taip pat šiuose paaiškinimuose nurodoma, kad, pasibaigus kratai, minėtos kameros suimtieji jokių pretenzijų dėl kratos metu sugadintų daiktų nepareiškė.“
4.4. „[...] pareigūnai tarnybos metu vadovaujasi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4/07-79 patvirtintomis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis. Vieni iš pagrindinių pareigūnų etikos principų – pagarbos žmogui ir valstybei principas, kuris reikalauja gerbti suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų teises, laisves ir teisėtus interesus <...>, bei teisingumo principas – būti objektyviems, sąžiningiems ir teisingiems bei atliekant tarnybines pareigas garantuoti suimtųjų bei nuteistųjų lygybę prieš kardomojo kalinimo bei bausmių vykdymo įstatymus. Atsižvelgiant į tai nėra pagrindo abejoti priesaiką davusių ir savo tiesiogines pareigas atliekančių statutinių valstybės tarnautojų surašytais paaiškinimais, todėl skundo nagrinėjimo metu nebuvo apklaustas X, kiti suimtieji, nebuvo apžiūrėtas lagaminas.“
4.5. „Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių“ III skyriaus 14.4 punkte numatyta, kad kameroje turi būti vidinio ryšio sistema (aliarminis iškvietimas), tačiau, vadovaujantis šių Taisyklių I skyriaus 2 punktu, reikalavimas įrengti vidinio ryšio sistemą (aliarminį iškvietimą) yra taikomas naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems tardymo izoliatoriams. Veikiantiems tardymo izoliatoriams taikomi tik tie šių Taisyklių reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais. Vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos nuostatomis, tardymo izoliatoriuje laikomų asmenų priežiūrą vykdo budinčiosios pamainos pareigūnai. Prie kamerų organizuojami priežiūros postai, kuriuose tarnybines pareigas vykdo paskirti pareigūnai, į kuriuos nekliudomai gali kreiptis suimtieji (nuteistieji).“

5. Pareiškėjas kartu su skundu pateikė ir 2019-01-16 Šiaulių TI atsakymo Nr. 17/01-92 jam kopiją; rašte nurodyta:
„Šiaulių tardymo izoliatoriuje 2018 m. gruodžio 31 d. buvo gautas Jūsų skundas, registruotas „Suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), skundų, peticijų tardymo izoliatoriaus direktoriui registracijos žurnale“ Nr. 72/04-6750, dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų, kratos metu.
Skundo nagrinėjimo metu, 2019 m. sausio 8 d. gauti Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų, 2018 m. gruodžio 31 d. atlikusių kratą kameroje Nr. [...], paaiškinimai [...]. Savo paaiškinimuose Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai nurodo, kad 2018 m. gruodžio 31 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus režiminėje teritorijoje esančio gyvenamo pastato kameroje Nr. [...] atliko planinę kratą. Krata buvo atliekama vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos nuostatomis. Kratos metu kameroje buvę Jūsų daiktai nebuvo plėšomi ar kitaip gadinami. Pasibaigus kratai, jokių pretenzijų dėl kratos metu sugadintų daiktų nepareiškėte.
Paaiškiname, kad skundo nagrinėjimo metu duomenų apie tai, jog Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai vykdydami tarnybines pareigas (atlikdami kratą) būtų pažeidę tardymo izoliatoriaus direktoriaus patvirtintame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ar galiojančių teisės aktų reikalavimus, negauta.
Šį atsakymą turite teisę skųsti Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 49 str. bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 str. nustatyta tvarka, t. y. per vieną mėnesį Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo:
3 straipsnis. Suėmimo vykdymo tvarkos ir asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygų užtikrinimas – „Tardymo izoliatoriaus administracija, užtikrindama suėmimo vykdymo tvarką ir tinkamas asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais“;
9 straipsnis. Suėmimo vykdymo režimas ir pagrindiniai jo reikalavimai – „1. Suėmimo vykdymo režimas – tai asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygų ir elgesio taisyklių visuma.
2. Pagrindiniai suėmimo vykdymo režimo reikalavimai yra šie: 1) asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, apsauga ir izoliavimas; 2) nuolatinė asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, priežiūra; 3) asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, laikymas atskirai šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka. 3. Asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, izoliavimas užtikrinamas laikant juos rakinamose kamerose. 4. Nuolatinę asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, priežiūrą atlieka šių įstaigų pareigūnai. Šių asmenų priežiūrai gali būti naudojamos techninės priemonės, daroma asmenų krata, tikrinami turimi daiktai, gaunami pašto bei perduodami siuntiniai ir smulkieji paketai. Pas asmenis jų laikymo tardymo izoliatoriuose metu rasti ir protokolu įforminti pinigai motyvuotu tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimu paimami ir perduodami į šios įstaigos socialinės paramos suimtiesiems fondą. Socialinės paramos suimtiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Daiktai ir reikmenys, kurie nenumatyti tardymo izoliatoriuose laikomiems asmenims leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše, paimami ir Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka saugomi ar sunaikinami“;
11 straipsnis. Suėmimo vykdymo režimo užtikrinimo priemonės – „1. Suėmimo vykdymo režimo užtikrinimo priemonės yra šios: 1) tardymo izoliatorių apsauga; 2) teisės ir suėmimo vykdymo režimo pažeidimų prevencija ir atskleidimas; [...] 3. Teisės ir suėmimo vykdymo režimo pažeidimų prevenciją vykdo ir šiuos pažeidimus atskleidžia tardymo izoliatoriuose šių įstaigų administracijos, bendradarbiaudamos su teisėsaugos institucijomis.“

7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo:
3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį. [...].“

8. Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 10 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymu Nr. V-362 (toliau vadinama – Instrukcija):
7 punktas. Asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, priežiūrą sudaro – „7.1. asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, nuolatinė elgesio kontrolė jų buvimo vietose; 7.2. asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, patikrinimai ir skaičiuotės; 7.3. asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, įstatymų nustatyto suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymo režimo reikalavimų pažeidimų užkardymas; [...] 7.5. asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, laisvės atėmimo vietų patalpų bei teritorijos apžiūros ir kratos; [...]“;
148 punktas – „Siekiant surasti ir paimti suimtiesiems ir nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus, aptikti pabėgimui rengiamas vietas, surasti laisvės atėmimo vietų teritorijoje besislapstančius suimtuosius arba nuteistuosius, atliekamos suimtųjų ir nuteistųjų, laisvės atėmimo vietų teritorijų ir patalpų kratos bei apžiūros“;
150 punktas – „Suimtųjų ir nuteistųjų, laisvės atėmimo vietų teritorijų ir patalpų kratos ir apžiūros gali būti planinės ir neplaninės“;
151 punktas – „Suimtojo arba nuteistojo krata – suimtojo arba nuteistojo drabužių, avalynės, turimų daiktų ir kūno apieškojimas siekiant patikrinti, ar jis neturi draudžiamų turėti daiktų“;
158 punktas – „Bendroji krata – vienu metu atliekama laisvės atėmimo vietos visos teritorijos, atskiros zonos, gyvenamojo pastato, korpuso, sektoriaus, skyriaus, kameros ar kitos patalpos ir suimtųjų bei nuteistųjų krata“;
162 punktas – „Bendrajai kratai vadovauja laisvės atėmimo vietos direktorius arba jo pavaduotojas, atsakingas už apsaugą ir priežiūrą, arba Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas. Atliekant bendrąją kratą atskiruose objektuose, būtinas atsakingų už objektus asmenų dalyvavimas. Apie kratos rezultatus laisvės atėmimo vietos Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas, surinkęs pareigūnų, atlikusių kratą, tarnybinius pranešimus ir protokolus, surašo suvestinį protokolą, kuriame nurodo: 162.1. kratos atlikimo laiką (datą); 162.2. objektų, kuriuose atlikta krata, pavadinimus; 162.3. paimtų daiktų, neįtrauktų į suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašus, sąrašą; 162.4. aptiktas slėptuves, ruošiamas pabėgimui vietas; 162.5. pareigūnus, dalyvavusius kratoje“;
163 punktas – „Laisvės atėmimo vietos Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas pasirašo kratos suvestinį protokolą. Prie šio protokolo pridedami pateikti tarnybiniai pranešimai ir protokolai. Suvestinis protokolas pateikiamas laisvės atėmimo vietos direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui“;
164 punktas – „Laisvės atėmimo vietos direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už apsaugą ir priežiūrą, imasi priemonių nustatyti asmenis, kuriems priklausė rasti, neįtraukti į suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašus daiktai, ir numato priemones kratos metu pastebėtiems trūkumams pašalinti (sunaikinti slaptavietes, pabėgimui paruoštas vietas ir pan.)“;
165 punktas – „Gyvenamosios (režiminės) zonos teritorijos ir patalpų kratos bei apžiūros atliekamos šia tvarka: 165.1. Suimtieji ir nuteistieji sutelkiami atskirose patalpose arba vietose. Bendrųjų kratų metu jiems atliekama dalinė krata. 165.2. Apžiūrimos miegamosios vietos, lovos, patalynė, spintelės ir asmeniniai daiktai. 165.3. Siekiant aptikti draudžiamų turėti daiktų laikymo slėptuves, apžiūrimos sienos, grindys, langai, palangės, lubos, elektros instaliacijos taškai. Prireikus sienos ir grindys išstuksenamos. 165.4. Pagalbinės patalpos (prausyklos, asmeninių daiktų ir maisto produktų saugyklos ir kt.) apžiūrimos perdedant ten esančius daiktus. 165.5. Visose gyvenamosios (režiminės) zonos patalpose kruopščiai patikrinamos galimos slaptų landų į pogrindį įrengimo vietos. [...] 165.9. Atliekant gyvenamosios patalpos bendrąją kratą, patalpoje gali būti paliekamas jos tvarkdarys ar kitas nuteistasis.“

Skundo tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2876/2011, nurodė:
„Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai [...].“

10. LVAT 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje
Nr. A-822-3206-12, konstatavo:
„Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį, Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį, pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

Skundo tyrimo išvados

11. Pareiškėjas skunde teigia, kad kratos metu Šiaulių TI pareigūnai sugadino jo lagaminą, tačiau, nors ir pateikė skundą raštu, aplinkybės nebuvo tiriamos, pateiktas formalus atsakymas.

12. Bendroji krata kameroje Nr. [...], kurioje buvo laikomas Pareiškėjas, buvo atliekama 2018-12-31. Kratos metu visi suimtieji iš kameros buvo išvesti. Grįžęs į kamerą Pareiškėjas tvarkė savo asmeninius daiktus ir pastebėjo, kad suplėšytas lagamino pamušalas. Pareiškėjas teigia, kad bandė iškart prisikviesti pareigūnus, tačiau iškvietimo mygtukas neveikia, o beldžiant į duris niekas nepriėjo, todėl jis nedelsiant parašė skundą.
Šiaulių TI administracija, atsakydama Pareiškėjui, nurodė, kad kratą atlikę pareigūnai suimtųjų asmeninių daiktų negadino ir kad pats Pareiškėjas pasibaigus kratai jokių pretenzijų pareigūnams nepareiškė.

13. Šiaulių TI administracija, teikdama informaciją Seimo kontrolieriui, nepateikė jokių Pareiškėjo skunde nurodytas faktines aplinkybes pagrindžiančių arba paneigiančių duomenų, išskyrus kratą atlikusių pareigūnų rašytinius paaiškinimus.
Seimo kontrolierius prašė pateikti dokumentų kopijas, kur būtų užfiksuota, kad Pareiškėjas po kratos atlikimo jokių pretenzijų dėl sugadintų daiktų ar kitų aplinkybių nereiškė, tačiau tokia informacija Seimo kontrolieriui nepateikta.
Seimo kontrolierius prašė informuoti, kaip buvo tiriamos Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės dėl lagamino sugadinimo, ar buvo apklaustas pats Pareiškėjas, kiti suimtieji, ar buvo apžiūrėtas jo lagaminas. Tačiau tiek iš rašto Seimo kontrolieriui, tiek ir iš atsakymo Pareiškėjui turinio nustatyta, kad Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės dėl lagamino sugadinimo net nebuvo tiriamos. Be to, krata nebuvo filmuojama.
Atsakyme Pareiškėjui Šiaulių TI administracija teigia, kad Pareiškėjas jokių pretenzijų dėl kratos metu sugadintų daiktų nepareiškė, nors tą pačią dieną buvo užregistruotas jo skundas, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl tokio tardymo izoliatoriaus administracijos teiginio pagrįstumo.

14. Nagrinėdama pareiškėjų skundus Šiaulių TI administracija, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, išsamumo principo, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje pabrėžė, jog laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti
objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 7, 9, 10 punktai).
Kaip sužinota tiek iš Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, tiek iš atsakymo į Pareiškėjo skundą, Šiaulių TI administracija nesilaikė viešojo administravimo principų.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, vadovaujantis Suėmimo vykdymo įstatymo 11 straipsniu, viena iš pagrindinių suėmimo vykdymo režimo užtikrinimo priemonių yra teisės ir suėmimo vykdymo režimo pažeidimų prevencija ir atskleidimas. Teisės ir suėmimo vykdymo režimo pažeidimų prevenciją vykdo ir šiuos pažeidimus atskleidžia tardymo izoliatoriuose šių įstaigų administracijos. Todėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija privalėjo imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų ištirtos Pareiškėjo skundo aplinkybės dėl jo lagamino galimo sugadinimo, tačiau tai nebuvo padaryta.

15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Pareiškėjo skundas yra pagrįstas.
Šiaulių TI direktoriui rekomenduotina pakartotinai išnagrinėti 2018 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti Pareiškėjui motyvuotą ir aiškų atsakymą, įvertinant visas faktines aplinkybes (atsakymo kopiją pateikiant Seimo kontrolieriui); taip pat imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai Šiaulių TI būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, ne tik pareigūnų paaiškinimus, o pareiškėjams teikiami atsakymai būtų išsamūs, pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų nagrinėjant skundą dėl lagamino sugadinimo aplinkybių pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui rekomenduoja:
17.1. pakartotinai išnagrinėti 2018 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti Pareiškėjui motyvuotą, aiškų, faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą atsakymą (atsakymo kopiją pateikiant Seimo kontrolieriui);
17.2. imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai Šiaulių tardymo izoliatoriuje būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde (skunduose) nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams teikiami atsakymai būtų išsamūs, pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

18. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-119
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį