Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių72
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė805121

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „A“ (toliau vadinama -Pareiškėjas) interesams atstovaujančio viešosios įstaigos „B“ direktoriaus X (toliau vadinama - Pareiškėjo atstovas) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama - Nacionalinė žemės tarnyba arba NŽT) / NŽT Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jo kreipimusis, tarp jų - prašymą dėl žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) formavimo ir pertvarkymo projekto (toliau – Projektas) derinimo.

2. Pareiškėjo atstovas skunde nurodė:
2.1. naudojantis E. pristatymas.post.lt sistema 2016-10-10 pateikė Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriui prašymą dėl žemės sklypo [...] (kadastro Nr. [...]), formavimo ir pertvarkymo projekto (toliau vadinama - Projektas) derinimo, šioje sistemoje nurodyta, kad NŽT šis prašymas buvo gautas ir perskaitytas 2016-10-10;
2.2. negavęs atsakymo dėl Projekto derinimo, 2016-11-07 pateikė kartotinį kreipimąsi, kuriuo prašė paaiškinti, dėl kokių priežasčių atsakymas dėl Projekto derinimo arba atsisakymo jį suderinti nebuvo pateiktas per Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau vadinama - Taisyklės) 63 punkte nustatytą terminą. Atsakymas į šį kreipimąsi buvo pateiktas NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2016-11-15 raštu Nr. 48SD 13898 (14.48.136E), kuriame nurodyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba, kaip Projekto organizatorius, turi suderinti šį projektą arba pateikti motyvuotą atsisakymą jį derinti per Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 34 punkte įtvirtintą terminą - 20 darbo dienų, kad Pareiškėjo atstovo 2016-10-10 prašymas dėl Projekto suderinimo NŽT Vilniaus rajono skyriuje buvo gautas 2016-10-17, taip pat, kad atsakymas į jį pateiktas NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2016 11-15 raštu Nr. 48SD-13859-(14.48.136E), laikantis teisės aktuose nustatytų terminų;
2.3. 2016-11-15 buvo gautas atsakymas dėl Projekto derinimo - praėjus 24 darbo dienoms nuo 2016-10-10 prašymo pateikimo naudojantis E.pristatymas.post.lt sistema, taip pažeidžiant teisės aktuose įtvirtintus terminus;
2.4. 2016-11-30 kreipėsi į NŽT prašydamas pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą dėl NŽT Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų, nagrinėjusių jo kreipimusis, ir, Pareiškėjo atstovo nuomone, netinkamai atlikusių savo pareigas. NŽT 2016-12-09 raštu informavo, kad pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą dėl NŽT Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų nėra teisinio pagrindo.

3. Pareiškėjo atstovas skunde Seimo kontrolieriaus prašo:
„1. Nustatyti ar NŽT pagrįstai nesilaiko Taisyklių 63 punkte nurodyto Projekto derinimui skirto termino;
2. Įpareigoti NŽT pradėti galimą drausmės pažeidimo tyrimą;
3. Nustatyti kuris valstybės tarnautojas netinkamai atliko savo pareigas, atsakymą į 2016 10-10 prašymą pateikęs po 24 d. d. nesilaikydamas nei Taisyklių 63 punkte, nei Nutarimo 34 punkte nurodytų terminų;
4. Atlikti tyrimą, kuris valstybės tarnautojas neatliko savo pareigų, atsisakydamas skirti nuobaudą darbuotojui, pateikusiam atsakymą į 2016-10-10 prašymą po 24 d. d., nesilaikant Nutarime ir Taisyklėse numatytų terminų ir pateikusiam 2016-11-17 atsakymą į 2016-11-07 prašymą;
5. Skirti abiems nusižengusiems darbuotojams drausminę nuobaudą;
6. Atsiųsti visą medžiagą, susijusią su priimtu sprendiniu dėl nusižengusio darbuotojo;
7. Nesant galimybės tenkinti prašymą, atsisakymą reglamentuoti galiojančiomis teisės normomis; [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta)


TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Kartu su Pareiškėjo atstovo skundu pateikti dokumentai:
4.1. Pareiškėjo 2016-10-10 prašymas, pateiktas NŽT Vilniaus rajono skyriui, kuriame nurodyta - „parengtas žemės sklypo [...] kad. Nr. [...], formavimo ir pertvarkymo projektas [...]. Prašau: 1. Suderinti projektą. [...].“;
4.2. ištrauka iš E.pristatymas.post.lt sistemos, kurioje nurodyta - „Prašymas NŽT [...]/ koreguotas projektas derinimui“, siuntėjas — VŠĮ „B“, gavėjai - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, būsenos data - „2016-10-10 12:05“, būsena - „išsiųsta“, būsenos data - „2016-10-10 12:05“, būsena - „pristatyta“, būsenos data -“2016-10-10 12:10“, būsena - „gauta“, būsenos data -“2016-10-10 12:10“, būsena - „perskaityta“;
4.3. Pareiškėjo atstovo 2016-11-07 kreipimasis, pateiktas NŽT Vilniaus rajono skyriui, kuriame nurodyta - „prašome: 1. informuoti, dėl kokių priežasčių NŽT Vilniaus rajono skyriaus atsakymas nebuvo pateiktas remiantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 63 punktu, t. y. per 5 darbo dienas.
2. nustatyti nusižengusį darbuotoją, dėl kurio veiksmų atsakymas nepateiktas aukščiau minėtų taisyklių nustatytu terminu ir skirti jam tarnybinę nuobaudą. [...].“;
4.4. NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2016-11-15 raštas Nr. 48SD-13989-(14.48.136E) „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodyta - „šiuo metu galiojančiose Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse [...] nėra apibrėžta, per kiek laiko Projekto organizatorius turi suderinti Projektą, tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas institucijoje gautas prašymas turi būti išnagrinėtas, išskyrus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme numatytas išimtis. Vadovaujantis Viešojo administravimo nuostatomis ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, [...] 34 punktu, asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. [...].
Informuojame, kad Jūsų pateiktas prašymas dėl aukščiau minėto žemės sklypo Projekto suderinimo Skyriuje [NŽT Vilniaus rajono skyriuje] užregistruotas 2016 m. spalio 17 d. (registracijos Nr. 48JP-6182), atsakymas į Jūsų prašymą pateiktas Skyriaus 2016-11-15 raštu Nr. 48SD-13859-(14.48.136E). Pažymime, kad prašymas išnagrinėtas laikantis teisės aktuose nustatytų terminų. [...]“
4.5. Pareiškėjo atstovo 2016-11-30 kreipimasis, pateiktas Nacionalinei žemės tarnybai, kuriame nurodyta - „2016-11-15 buvo gautas NŽT Vilniaus rajono skyriaus atsakymas į 2016-10-10 prašymą, t. y. praėjus 24 darbo dienoms [...], ką įrodo epristatymas.post.lt sistemoje informacija apie perskaitytą 2016-10-10 prašymą. NŽT nesilaikė ne tik Taisyklių 63 punkto, bet ir savo 2016 11-17 rašte pateikto termino. [...] NŽT Vilniaus rajono skyrius, [...] dangsto tarnybinį aplaidumą ir nesiima priemonių atlikti tarnybinį patikrinimą bei nubausti savo pareigų nevykdančius valstybės tarnautojus.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome:
1. Pradėti tarnybinį patikrinimą.
2. Atlikti tyrimą, kuris valstybės tarnautojas netinkamai atliko savo pareigas, nepateikęs atsakymo į 2016-10-10 prašymą per 5 d. d. kaip tai numatoma Taisyklių 63 punkte.
3. Atlikti tyrimą, kuris valstybės tarnautojas neatliko savo pareigų, atsisakydamas skirti nuobaudą darbuotojui, pateikusiam atsakymą į 2016-10-10 prašymą po 24 d. d., nesilaikant įstatymuose ir Taisyklėse numatytų terminų ir pateikusiam 2016-11-17 atsakymą į 2016-11-08 prašymą;
4. Skirti abiems nusižengusiems darbuotojams drausminę nuobaudą;
5. Atsiųsti visą medžiagą, susijusią su priimtu sprendimu dėl nusižengusio darbuotojo;
6. Nesant galimybės tenkinti prašymą, atsisakymą reglamentuoti galiojančiomis teisės normomis; [...]“;
4.6. NŽT 2016-12-09 raštas Nr. 1SS-3570-(8.5) „Dėl VŠĮ „B“ prašymo“, kuriame nurodyta - „Atkreiptinas dėmesys, kad Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrius, kaip Projekto organizatorius, VšĮ „B“ 2016-10-10 prašymą (registruotą Nacionalinės žemės tarnybos Dokumentų valdymo sistemoje 2016-10-17 Nr. 48JP-6182) išnagrinėjo ir atsakė 2016-11-15 raštu Nr. 48SD-12S59-(14.48.136E) „Dėl atsisakymo derinti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą“, t. y. per 20 darbo dienų. Taigi minėtu raštu Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrius Projektą atsisakė derinti nurodydamas pastabas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pradėti VšĮ „B“ prašomą Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus specialistų tarnybinį patikrinimą nėra teisinio pagrindo.“

5. Dėl Pareiškėjo atstovo skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į NŽT, prašydamas pateikti skundžiamos institucijos paaiškinimus.
NŽT, atsakydama į Seimo kontrolieriaus paklausimą, nurodė:
5.1. „[....] pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės), 12 punktą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau - Projektas) rengimą organizuoja organizatoriai: kaimo gyvenamųjų vietovių (išskyrus miestelius) teritorijose - Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas; miestų ir miestelių teritorijose - savivaldybės administracijos direktorius. Projekto iniciatoriai apibrėžti Taisyklių 13 punkte.
Pagal Taisyklių 17 punktą Projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, vykdomos automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau -ŽPDRIS), jei šioje sistemoje numatyta galimybė jas atlikti ir Taisyklėse nenurodyta kitaip.“
5.2. „Projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“, kurio metu buvo sukurta ŽPDRIS, pabaiga - 2014-11-30.
Informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“ priežiūros komiteto narių buvo pasirašytas 2014-12-11 ir pateiktas užregistruoti Informacinių sistemų registre. ŽPDRIS veikia nuo 2015-01-02.“
5.3. „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 rašte Nr. 2D-282(12.149) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo“ [...], adresuotame Nacionalinei žemės tarnybai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai, išdėstyta, jog „siekdami, kad nenutrūktų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, prašome, kol bus įdiegta ŽPDRIS, visus veiksnius, susijusius su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų renginiu, viešinimu, derinimu, tikrinimu ir tvirtinimu atlikti naudojant priemones (būdus), kurios buvo naudojamos iki šiol (prašymai organizuoti projektą, išduoti projekto rengimo reikalavimus, projekto rengimo reikalavimai pateikiami raštu, projektas teikiamas derinti raštu ir pan.). Be to, siekdami užtikrinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo viešumą, prašome visą informaciją, susijusią su pradedamais rengti, parengtais ir patvirtintais projektais, kurią pagal naujos redakcijos Taisyklių nuostatas numatyta skelbti ŽPDRIS internete svetainėje, kol bus įdiegta ŽPDRIS, skelbti planavimo organizatoriaus interneto svetainėje“.
Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacija patvirtinta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1P (1.3.)-489 „Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacijos patvirtinimo“. Šio įsakymo 3.2 papunktyje nustatyta, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjo įsakymais pradėtų rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, Projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų ir žemės konsolidacijos projektų sprendinių brėžiniai baigiami rengti pagal šio įsakymo 2.1-2.6 papunkčiuose nurodytų teisės aktų, galiojusių iki šio įsakymo įsigaliojimo, reikalavimus. Šis įsakymas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tais atvejais, jeigu prašymai dėl Projektų organizavimo buvo gauti ir užregistruoti institucijos Dokumentų valdymo sistemoje (toliau - DVS) iki 2015 m. sausio 1 d., t. y. iki ŽPDRIS eksploatavimo pradžios, jie turėtų būti nagrinėjami ir projektai pabaigiami rengti ne ŽPDRIS, o Projekto sprendinių brėžinys turėtų būti parengtas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-37 „Dėl žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinių formų pavyzdžių patvirtinimo“.
5.4. „[...] nagrinėjamu atveju 2014 m. birželio 12 d. ir 2014 m. rugpjūčio 6 d. prašymai dėl Projekto organizavimo gauti iki ŽPDRIS eksploatavimo pradžios, todėl Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas 2014 m. rugpjūčio 20 d. priėmė įsakymą Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3234 „Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) formavimo ir pertvarkymo projektą“, o Projekto rengimo veiksmai buvo atliekami ne ŽPDRIS.
Paminėtina, kad Projektas priskiriamas rengiamam tol, kol Projektas nėra parengtas bei suderintas su Projekto iniciatoriumi ir Projekto organizatoriumi. Projektą suderinus su minėtais asmenimis vykdomos viešinimo procedūros. Tik atlikęs minėtas procedūras ir įsitikinęs Projekto kokybe Projekto organizatorius Projektą gali teikti derinti kitoms institucijoms. Pabrėžtina ir tai, kad Projekto organizatorius Projektą teikia derinti institucijoms, į kurias buvo kreiptasi dėl reikalavimų pateikimo, taip pat Projektas derinamas su Taisyklių 62 punkte nurodytomis institucijomis.“
5.5. „Taisyklėse nėra apibrėžta, per kiek laiko Projekto organizatorius turi suderinti Projektą, todėl yra taikomas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 punkte nustatytas terminas, t. y. 20 darbo dienų. Taigi pagal nurodytas teisės aktų nuostatas Projekto derinimo terminas Projekto organizatoriaus ir institucijų, į kurias Projekto organizatorius pateikė prašymą derinti Projektą, skiriasi.“
5.6. „VšĮ „B“ 2017-10-10 [pastaba: techninė klaida, turi būti 2016-10-10] prašymą dėl Projekto derinimo pateikė Nacionalinei žemės tarnybai 2017-10-10 [pastaba: techninė klaida, turi būti 2016-10-10] naudodamasis Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau — E. pristatymo sistema) priemonėmis.
Skyrius, kaip Projekto organizatorius, VšĮ „B“ 2016-10-10 prašymą (registruotą Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemoje 2016-10-17 Nr. 48JP-6182) išnagrinėjo ir į jį atsakė 2016-11-15 raštu Nr. 48SD-13859-(14.48.136E) „Dėl atsisakymo derinti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą“ [...], t. y. per 20 darbo dienų nuo dokumento užregistravimo institucijoje. Rašto rengėja Skyriaus vyriausioji specialistė Ivona Butkevič.“
5.7. „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“, 32 punkte yra nurodyta, kad asmenų prašymai, pateikti tiesiogiai ar gauti vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinyje, atsiųsti paštu ar elektroniniais ryšiais, turi būti užregistruojami atitinkamame institucijos dokumentų registre, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų. Pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, 10 punkto nuostatas, įstaigos parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai turi būti užregistruoti. Dokumentai įstaigoje registruojami vieną kartą. Dokumentai registruojami tą dieną, kai jie gaunami, pasirašomi ar patvirtinami.
Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-309 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas), 11 punktu, dokumentus, adresuotus Nacionalinei žemės tarnybai, priima Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus bei teritorinių skyrių paskirti darbuotojai, kurie gautus dokumentus registruoja Nacionalinės žemės tarnybos DVS. Pagal Tvarkos aprašo 69 punktą, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose skyriuose paštu ar kitu būdu gautą korespondenciją priima, atlieka pirminį tvarkymą ir pagal suteiktas dokumentų registratoriaus teises registruoja Nacionalinės žemės tarnybos DVS Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai, atsakingi už dokumentų registravimą.“
5.8. „[...] elektronines siuntas iki 2016 m. pabaigos daugiausia gaudavo tik Dokumentų valdymo skyrius, o teritoriniuose skyriuose el. siuntų gavimas per E. pristatymo sistemą 2016 metų pabaigoje buvo didelė naujovė, be to, ir VšĮ „B“ 2017-10-10 prašymas [pastaba: techninė klaida, turi būti 2016-10-10] buvo pirmasis Juridinių asmenų prašymų registre 48 JP registruotinas dokumentas, gautas per E. pristatymo sistemą, dėl žmogiškosios klaidos dokumentas nebuvo užregistruotas jo gavimo, t. y. 2017-10-10 [pastaba: techninė klaida, turi būti 2016-10-10], Nacionalinės žemės tarnybos E. pristatymo sistemos pašto dėžutėje dieną. Už dokumentų registravimą Skyriuje atsakingos specialistės H. Č. ir V. O.“
5.9. „[...] informuojame, kad siekiant užtikrinti, jog tiek Nacionalinės žemės tarnybos centriniame padalinyje, tiek teritoriniuose skyriuose būtų laikomasi teisės aktų nuostatų ir institucijoje gauti dokumentai būtų registruojami laiku, Nacionalinėje žemės tarnyboje šiuo metu vykdomos įvairios dokumentų registravimo kontrolės priemonės bei struktūriniams padaliniams teikiama papildoma E. pristatymo sistemos naudojimo metodinė informacija. Be to, Nacionalinėje žemės tarnyboje inicijuotas Tvarkos aprašo pakeitimas, siekiant papildyti jį nuostatomis dėl per E. pristatymo sistemą gaunamų dokumentų registravimo.“
6. Kartu su paaiškinimais Seimo kontrolieriui NŽT be kita ko pateikė:
6.1. NŽT dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) išrašą, iš kurio nustatyta, jog Pareiškėjo 2016-10-10 prašymas Projekto derinimui Juridinių asmenų prašymų registre 48JP registruotas 2016-10-17 (registracijos Nr. 48JP-6182), nurodant, kad prašymas gautas per E. pristatymo sistemą. Prašymą registravo NŽT Vilniaus rajono skyriaus vyresnioji specialistė H. Č.;
6.2. NŽT DVS išrašą, patvirtinantį, kad 2016-11-15 buvo užregistruotas (registracijos Nr. 48SD-13859-(14.48.136E.) ir per E. pristatymo sistemą Pareiškėjui išsiųstas atsisakymas derinti Pareiškėjo 2016-10-10 pateiktą Projektą;
6.3. NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2016-11-15 raštą Nr. 48SD-13898-(14.48.136E.) Pareiškėjui į jo 2016-11-07 prašymą (kopiją), kuriame be kita ko buvo nurodyta:
„[...] Taip pat primename, kad pastarųjų taisyklių [pastaba: Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875] 32 punkte nustatyta, jog asmenų prašymai, pateikti tiesiogiai ar gauti vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinyje, atsiųsti paštu ar elektroniniais ryšiais, turi būti užregistruojami atitinkamame institucijos dokumentų registre, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų. Informuojame, kad Jūsų pateiktas prašymas dėl aukščiau minėto žemės sklypo Projekto suderinimo Skyriuje užregistruotas 2016 m. spalio 17 d. (registracijos Nr. 48JP-6182), atsakymas į Jūsų prašymą pateiktas Skyriaus 2016 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. 48SD-13859-(14.48.136 E). Pažymime, kad prašymas išnagrinėtas laikantis teisės aktuose nustatytų terminų. [...]“
6.4. NŽT 2016-12-09 raštą Nr. 1SS-3570-(8.5.) (kopiją), kuriuo buvo atsakyta į Pareiškėjo 2016-11-30 teiktą prašymą (kreipimąsi), ir iš kurio nustatyta, jog NŽT Pareiškėjui nurodė, kad NŽT Vilniaus rajono skyrius, pateikdamas atsakymą Pareiškėjui 2016-11-15, teisės aktų nuostatų nepažeidė. Taip pat minėtame NŽT rašte pareiškėjui buvo akcentuojama, jog:
„[...] Pabrėžtina ir tai, kad organizatorius Projektą teikia derinti institucijoms, į kurias buvo kreiptasi dėl reikalavimų pateikimo, taip pat Projektas derinamas su Taisyklių [pastaba: Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės] 62 punkte nurodytomis institucijomis. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal nurodytas teisės aktų nuostatas Projekto derinimo terminas organizatoriaus ir institucijų, į kurias Projekto organizatorius pateikė prašymą derinti Projektą, skiriasi. [...]“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai
7.1. Seimo kontrolierių įstatymo:
„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. [...]
3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslai
Seimo kontrolierių veiklos tikslai:
1) ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms; [...]“

7.2. Žemės įstatymo:
„40 straipsnis. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai
[...] 5. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų finansavimo, rengimo, derinimo, visuomenės informavimo ir šių projektų tvirtinimo tvarka nustatoma Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėse. [...]“

7.3. Viešojo administravimo įstatymo:
„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
[...] 14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.
15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. [...]
31 straipsnis. Administracinės procedūros terminai
Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys. [...]“

8. Kiti teisės aktai:
8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (redakcija, galiojusi nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau – Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės) nustatyta:
„4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas - institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą.
[...]
32. Asmenų prašymai, pateikti tiesiogiai ar gauti vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinyje, atsiųsti paštu ar elektroniniais ryšiais, turi būti užregistruojami atitinkamame institucijos dokumentų registre, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų. [...]
34. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. [...]“

8.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintose Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse (toliau - Taisyklės) (redakcija, galiojusi nuo 2016-04-19 iki 2018-01-01) nustatyta:
„1. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau - Projektas) rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat atvejus ir tvarką, kai žemės sklypai pertvarkomi nerengiant Projekto.
[...]
17. Projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, vykdomos automatizuotai per ŽPDRIS, jei šioje sistemoje numatyta galimybė jas atlikti ir Taisyklėse nenurodyta kitaip. Projekto bylos dokumentų, kurie pagal Taisykles turi būti rengiami, tačiau jie rengiami ne ŽPDRIS, kopijas į ŽPDRIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių dokumentų parengimo (patvirtinimo) dienos įkelia jų rengėjai, jeigu Taisyklėse nenurodyta kitaip.
18. Taisyklės privalomos organizatoriams, iniciatoriams, Projektų rengėjams, Projekto rengimo reikalavimus rengiančioms ir teikiančioms institucijoms, Projektų sprendinius derinančioms institucijoms, valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekančiai institucijai ir Projektus tvirtinančioms institucijoms. [...]
62. Organizatorius Projektą per ŽPDRIS teikia derinti institucijoms, į kurias buvo kreiptasi dėl reikalavimų pateikimo, taip pat Projektas derinamas su:
62.1. valstybinio parko, valstybinio rezervato ar biosferos rezervato direkcija (toliau – Direkcija), kai Projektas rengiamas valstybiniame parke, valstybiniame rezervate, biosferos rezervate, rezervatinėje apyrubėje ar valstybiniame draustinyje, pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimu atliktą šių saugomų teritorijų priskyrimą Direkcijoms;
62.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Regiono aplinkos apsaugos departamentu [...]
62.3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, [...]
62.4. Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, kai suprojektuoti žemės sklypai (jų dalys) yra kultūros paveldo objektų ar vietovių, kurie nėra paskelbti saugomais savivaldybės, teritorijose ar jų apsaugos zonose;
62.5. sodininkų bendrijos pirmininku, jeigu Projektas rengiamas mėgėjų sodo teritorijos valstybinėje žemėje arba sodininkų bendrijai nuosavybės teise priklausančioje žemėje;
62.6. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, jeigu Projektas rengiamas žemės sklype (-uose), besiribojančiame (-iuose) su valstybinės reikšmės keliu;
62.7. Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kai pagal Projektą nustatomos sanitarinės apsaugos zonos;
62.8. Valstybės saugumo departamentu ar Vadovybės apsaugos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, jei Projektas rengiamas teritorijoje, priskiriamoje Valstybės saugumo departamento ar Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomų objektų apsaugos zonai;
62.9. kitomis institucijomis, jeigu tai nurodyta pateiktuose reikalavimuose.
63. Projektas turi būti suderintas arba raštu pateiktas motyvuotas atsisakymas derinti Projektą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti Projektą gavimo dienos. [...]“

8.3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011-05-03 įsakymu Nr. 1P-(1.3)-86 (akto redakcija, galiojanti nuo 2014-12-10) patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamente nustatyta:
„23. Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų rengimo, parengtų, gautų ir siunčiamų dokumentų registravimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir procesų valdymo funkcijoms atlikti yra naudojama Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo sistema (toliau - DVS).
Gauti, siunčiami dokumentai, reikalingi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams, kaimo plėtros žemėtvarkos projektams, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektams, žemės konsolidacijos projektams rengti, gauti prašymai dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų patikrinimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, žemės konsolidacijos projektų patikrinimo aktai registruojami Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau - ŽPDRIS).“

8.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-09-25 įsakymu Nr. 1P-(1.3)-309 (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2017-06-28) patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentų valdymo tvarkos apraše numatyta:
„[...] 11. Dokumentus, adresuotus Tarnybai, priima Dokumentų valdymo skyriaus bei teritorinių skyrių paskirti darbuotojai. Kai dokumentai Tarnybai yra perduodami per E. pristatymo sistemą, Dokumentų valdymo skyriaus paskirtas darbuotojas įvertina, kam dokumentas adresuotas. Jeigu dokumentas yra skirtas Tarnybos teritoriniam skyriui, gautas dokumentas Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) perduodamas registruoti teritorinio skyriaus paskirtam darbuotojui. Dokumentai skenuojami, registruojami DVS ir, DVS įrašius rezoliucijos projektą, siunčiami rezoliucijai užrašyti elektroniniu būdu. Tarnyboje rezoliucijos rašomos elektroniniu būdu DVS (darbuotojų prašymuose, struktūrinių padalinių raštuose ir tarnybiniuose pranešimuose rezoliucijos gali būti rašomos ir ranka). Dokumentų valdymo skyrius pagal rezoliucijas dokumentų originalus perduoda vykdytojams.[...]
12. Dokumentai Tarnyboje registruojami vieną kartą: siunčiamieji, teisės aktai ir kiti Tarnyboje parengti dokumentai – jų pasirašymo dienos data, gauti – jų gavimo dieną. Jeigu dokumentą sudaro ir pasirašo ir kitos institucijos vadovas, dokumentas registruojamas, kai jį pasirašo visi vadovai. Kol dokumentas neužregistruotas, jokios tolesnės procedūros negali būti atliekamos. [...]“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgiant į Pareiškėjo atstovo skunde nurodytas aplinkybes bei į tyrimo metu nustatytus faktus, tyrimo išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:
9.1. dėl NŽT Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų nagrinėjant Pareiškėjo atstovo 2016-10-10 prašymą suderinti Projektą;
9.2. dėl NŽT pareigūnų veiksmų nagrinėjant Pareiškėjo atstovo 2016-11-30 kreipimąsi.

Dėl NŽT Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų nagrinėjant Pareiškėjo atstovo 2016-10-10 prašymą suderinti Projektą

10. Pareiškėjo atstovas savo skunde Seimo kontrolieriui akcentavo, jog NŽT Vilniaus rajono skyrius, nagrinėdamas jo 2016-10-10 prašymą dėl Projekto suderinimo, jo įsitikinimu, pažeidė tiek Taisyklių, tiek Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatose įtvirtintus prašymų nagrinėjimo terminus, už ką minėtuosius pažeidimus padariusiems tarnautojams turėjo būti taikyta drausminė atsakomybė.
Pirmiausia pažymėtina tai, kad Pareiškėjo atstovo 2016-10-10 prašymas suderinti Projektą buvo pateiktas per E. pristatymo sistemą (pažymos 2.1, 5.6 punktai), o ne per ŽPDRIS, nes tai sąlygojo pirminių Pareiškėjo prašymų derinti Projektą pateikimo data, t. y. dar iki Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014-12-17 įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-489 „Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacijos patvirtinimo“ įsigaliojimo (pažymos 5.3 punktas). Tai lėmė, jog Pareiškėjo atstovo 2016-10-10 prašymas buvo nagrinėjamas ir derinamas ne per ŽPDRIS. Šią aplinkybę savo paaiškinimuose nurodė ir NŽT (pažymos 5.3, 5.4 punktai). To savo skunde neginčijo ir Pareiškėjo atstovas. Tačiau būtent remiantis tuo, kad Projektas, kurį derinimui pakartotinai teikė Pareiškėjo atstovas, buvo priskirtas rengiamam ir dar negalėjo būti derinamas pagal naujai įsigaliojusią ŽPDRIS, Pareiškėjo atstovo 2016-10-10 prašymas buvo registruotas NŽT dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS). Taigi, Pareiškėjo atstovo prašymas derinti Projektą, kaip ir visi kiti tokio pobūdžio pareiškėjų prašymai, buvo derinamas pagal bendrąsias Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių (pažymos 8.1 punktas) nuostatas. Seimo kontrolieriaus nuomone, NŽT Vilniaus rajono skyriaus tarnautojai pagrįstai nagrinėjo Pareiškėjo atstovo prašymą vadovaudamiesi Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis ir laikydamiesi nustatyto 20 darbo dienų termino.

11. Vertinant tai, ar Pareiškėjo įsitikinimas dėl galimai pažeisto 20 darbo dienų termino prašymui išnagrinėti yra pagrįstas, pažymėtina, jog, Seimo kontrolieriaus įsitikinimu, nagrinėjamu atveju minėtasis teisės aktų nustatytas terminas nebuvo pažeistas. Atkreiptinas dėmesys, kad Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių 34 punkte buvo aiškiai nurodoma, jog prašymai privalo būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje (pažymos 8.1 punktas). Kaip nustatyta tyrimo metu, Pareiškėjo atstovo prašymas buvo užregistruotas NŽT Vilniaus rajono skyriaus DVS 2016-10-17, todėl terminas minėtajam prašymui išnagrinėti suėjo 2016-11-15, o Pareiškėjui buvo atsakyta būtent NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2016-11-15 raštu Nr.48SD-13859-(14.48.136E) (pažymos 4.4, 6.3 punktai). Seimo kontrolierius konstatuoja, jog NŽT pateikti paaiškinimai dėl įvykusios techninės darbuotojo klaidos ir neturėtos patirties dirbant su E. pristatymo sistema (pažymos 5.8 punktas) nelaikytini biurokratizmu, kaip tai apibrėžia Seimo kontrolierių įstatymo nuostatos (pažymos 7.1 punktas). Juolab, Pareiškėjo atstovas savo skunde nenurodė, o ir šio tyrimo metu nebuvo nustatyta aplinkybių, kurios patvirtintų, jog minėtoji žmogiška klaida būtų lėmusi Pareiškėjui tam tikras neigiamas pasekmes. Be to, pažymėtina, kad nuo 2017-06-28 galiojančioje Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo redakcijoje yra įsakmiai įtvirtinta nuostata dėl privalomo dokumentų registravimo jų gavimo dieną (pažymos 8.4 punktas), todėl, manytina, kad šiuo metu panašių atvejų yra išvengiama.

12. Kitas svarbus Pareiškėjo atstovo skunde akcentuojamas aspektas yra susijęs su, Pareiškėjo nuomone, buvusiu NŽT neveikimu, kai nebuvo vadovautasi Taisyklių nuostatomis bei tuo pagrindu buvo pažeistas 5 darbo dienų terminas Projekto suderinimui.
Pastebėtina, kad Pareiškėjo atstovas akcentavo buvus Taisyklių 63 punkto (pažymos 8.2 punktas) pažeidimą, t. y., anot Pareiškėjo atstovo, Projektas turėjo būti suderintas arba raštu pateiktas motyvuotas atsisakymas derinti Projektą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti Projektą gavimo dienos, o tai nebuvo padaryta. Vienok, su tokia Pareiškėjo atstovo nuomone negalima sutikti. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad Taisyklių 63 punkte įtvirtintas 5 darbo dienų terminas derinti Projektą yra skirtas institucijoms, nurodytoms Taisyklių 62 punkte (pažymos 8.2 punktas), įpareigojant jas per 5 darbo dienas pateikti Projekto organizatoriui jų pritarimą Projektui arba atsisakymą jį derinti. Tačiau, tai jokiu būdu nėra terminas, nustatytas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto organizatoriui, per kurį jis privalo pateikti savo suderinimą arba atsisakymą derinti Projektą. Tai akivaizdu remiantis vien jau tuo, kad 5 darbo dienų terminas negalėtų būti realiai įgyvendinamas projekto organizatoriui privalant gauti visų atsakingų institucijų suderinimus, juos įvertinti ir pateikti projekto rengėjui savo suderinimą ar atsisakymą derinti projektą. Taigi, kad Taisyklių 63 punkte numatytas terminas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto suderinimui yra nustatytas derinančioms institucijoms, į kurias projekto organizatorius kreipėsi dėl reikalavimų išdavimo ir kurios nurodytos Taisyklių 62.1 – 62.9 papunkčiuose.

13. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes, nustatytus faktus ir teisinį reglamentavimą, Seimo kontrolierius daro išvadą, kad ši Pareiškėjo atstovo skundo dalis atmestina kaip nepagrįsta.

Dėl NŽT pareigūnų veiksmų nagrinėjant Pareiškėjo atstovo 2016-11-30 kreipimąsi

14. Atsižvelgdamas į Pareiškėjo atstovo skundžiamus NŽT pareigūnų veiksmus dėl netinkamo jo 2016-11-30 prašymo išnagrinėjimo, Seimo kontrolierius pirmiausia pažymi, kad, remiantis tyrimo metu nustatytais duomenimis (pažymos 6.4 punktas), NŽT pateikė atsakymą Pareiškėjui nepažeisdami teisės aktų nustatytų terminų. Tačiau akcentuotina tai, kad NŽT neteisingai pagal turinį traktavo Pareiškėjo atstovo 2016-11-30 kreipimąsi ir jį laikė prašymu, nors savo esme minėtasis Pareiškėjo atstovo kreipimasis laikytinas skundu, kaip tai apibrėžia Viešojo administravimo įstatymo nuostatos (pažymos 7.3 punktas). Ir nors Pareiškėjo atstovo 2016-11-30 kreipimasis buvo išnagrinėtas greičiau nei per 20 darbo dienų (pažymos 6.4 punktas), tačiau dėl jo privalėjo būti pradėta administracinė procedūra ir priimtas administracinės procedūros sprendimas. Pastebėtina tai, kad Pareiškėjo atstovas kreipėsi su konkrečiais prašymais dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo atlikimo, todėl pats kreipimosi turinys aiškiai nurodė tai esant skundą dėl galimai tarnautojų veiksmais pažeistų teisių ar teisėtų interesų. Tačiau tuo pačiu Seimo kontrolierius pažymi, kad pačiame NŽT 2016-12-09 rašte Nr. 1SS-3570-(8.5.), kuriuo atsakyta į Pareiškėjo atstovo 2016-11-30 kreipimąsi, buvo įvertinta dėl Pareiškėjo atstovo nurodytų galimai pažeistų terminų Projektui suderinti, tačiau nepateikta išvada dėl Pareiškėjo atstovo prašymo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Seimo kontrolieriaus nuomone, NŽT nustačius, jog NŽT Vilniaus rajono skyriaus tarnautojai nepraleido 20 darbo dienų termino atsakymui į Pareiškėjo atstovo prašymą pateikimui, pagrindo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą ir nebuvo. Tačiau tuo pačiu konstatuotina, jog tai turėjo būti nurodoma Pareiškėjo atstovui jam pateiktame skundžiamos institucijos atsakyme.
Remiantis išdėstytu, Seimo kontrolierius konstatuoja, kad Pareiškėjo atstovo 2016-11-30 kreipimasis nebuvo išnagrinėtas tinkamai, atsižvelgiant į jo turinį, todėl ši Pareiškėjo atstovo skundo dalis pripažintina pagrįsta.


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
15.1. UAB „A“ skundo dalį dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų nagrinėjant UAB „A“ atstovo 2016-10-10 prašymą suderinti Projektą atmesti.
15.2. UAB „A“ skundo dalį dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų nagrinėjant UAB „A“ atstovo 2016-11-30 kreipimąsi pripažinti pagrįsta.


SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakui rekomenduoja imtis veiksmų užtikrinant, kad ateityje Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos nagrinėjant pareiškėjų kreipimusis jie būtų griežtai nagrinėjami pagal jų turinį, o atsakymai pareiškėjams pateikiami išsamūs ir įvertinus visus esminius juose keliamus klausimus (prašymus).

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-1653
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį