Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių30
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė799322

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ POLICIJOS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018 m. gruodžio 27 d. gavo klubo „A“ (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), pateikiant neišsamų, kreipimosi turinio neatitinkantį atsakymą (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde nurodo:
„[...] gavome atsakymą, kuris netenkina mūsų, nes nebuvo atsakyta į klausimus, konkrečių atsakymų nėra, be to, iš atsakymo matyti, kad Policijos įstaiga nesilaiko Viešojo administravimo įstatymo, nepateikia atsakymų, užsiima biurokratizmu [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Pareiškėjas 2018 m. lapkričio 27 d. kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Policijos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) neatsakant į pranešimą / žinutę dėl neveikiančio
e. policijos portalo žemėlapio.
Seimo kontrolierius 2018 m. gruodžio 5 d. tarpininkavimo raštu Nr. 4D-2018/1-1606/3D-3310 kreipėsi į Policijos departamentą prašydamas išnagrinėti Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti Pareiškėjui atsakymą, atsakymo kopiją pateikiant ir Seimo kontrolieriui.

5. Gautas atsakymas Pareiškėjo netenkina. Pareiškėjas su Skundu Seimo kontrolieriui pateikė Policijos departamento 2018 m. gruodžio 14 raštą Nr. 5-S-11628, adresuotą Pareiškėjui ir Seimo kontrolieriui; rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:
5.1. „[...] Policijos departamentas žino apie E. policijos portale nekorektiškai veikiantį žemėlapio funkcionalumą dėl pasikeitusios „Google“ paslaugų kainodaros. Š. m. spalio 8 d. per [...] informacinę sistemą buvo gauta klubo „A“ žinutė, informuojanti apie neveikiantį žemėlapį, kuri buvo perduota susipažinti pagal kompetenciją, bet Policijos dokumentų valdymo sistemoje užregistruota nebuvo, nes nebuvo pridėtas oficialus pasirašytas dokumentas, o žinutės tekste nebuvo išreikštas pageidavimas gauti įstaigos paaiškinimą dėl neveikiančio žemėlapio.“
5.2. Policijos departamente 2018 m. spalio 8 d. gautoje Pareiškėjo žinutėje nurodyta, kad „neveikia žemėlapis“, bei pridėta ekrano vaizdo kopija.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ):
2 straipsnis – „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos: [...] 14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. 15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti [...]“;
3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 7) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi; [...]. 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“

6.2. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija) (toliau vadinama – Taisyklės):
19 punktas – „Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą“;
20 punktas – „Jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, prašymai raštu, neatitinkantys Taisyklių 19 punkto reikalavimų, tačiau į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, institucijoje neregistruojami, o atsakymams į tokius prašymus mutatis mutandis taikoma Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka“;
25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų“;
35 punktas – „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: [...] 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys [...].“

Tyrimo išvados

8. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas kreipėsi į Policijos departamentą, pranešdamas apie neveikiantį e. policijos portale patalpintą žemėlapį, tačiau Pareiškėjo netenkina pateiktas atsakymas (šios pažymos 2 punktas).

9. VAĮ 2 straipsnyje numatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti asmenų, besikreipiančių į viešojo administravimo įstaigas, prašymai ir skundai (šios pažymos 6.1 punktas). Prašymas VAĮ apibrėžiamas kaip su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus; skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Įvertinus tai, teigtina, kad savo turiniu tiek „prašymas“, tiek „skundas“ turi atitikti VAĮ nurodytas prašymo ir skundo sąvokas ir tuomet gali būti nagrinėjamas.
Paminėtina, jog teisės aktuose įtvirtinta viešojo administravimo įstaigų pareiga nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, teikti jiems informaciją bei atsakymus, taip pat yra nustatyti asmenims teikiamų atsakymų turinio reikalavimai.
Vadovaujantis VAĮ įtvirtintu išsamumo principu – viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes; vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis – viešojo administravimo subjektas atsakymus asmenims turi rengti atsižvelgdamas į prašymo turinį (šios pažymos 6.2 punktas). Taigi, viešojo administravimo subjektai, rengdami atsakymus, privalo įvertinti pareiškėjo prašymo turinį ir pateikti teisės aktų nuostatomis pagrįstą, aiškų ir argumentuotą atsakymą, kuriame būtų atsakyta į visus keliamus klausimus, o jei prašoma informacija nepateikiama, turi būti nurodytos priežastys, kodėl tai negali būti padaryta.

10. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas į Policijos departamentą kreipėsi informuodamas, jog portale e. policija neveikia žemėlapis. Pažymėtina, jog Seimo kontrolierius, įvertinęs Pareiškėjo kreipimosi į Policijos departamentą turinį, nustatė, kad Pareiškėjo kreipimesi nebuvo suformuluota konkrečių prašymų ar klausimų, kreipimosi turinys neatitiko skundo ar prašymo sąvokai VAĮ keliamų reikalavimų, kreipimesi tik buvo pateikta žinutė, jog „neveikia žemėlapis“, bei pridėta ekrano vaizdo kopija.
Pažymėtina, jog Policijos departamentas pateiktame atsakyme (šios pažymos 5.1 punktas) išsamiai paaiškino aplinkybes, susijusias su e. policija portale nekorektiškai veikiančiu žemėlapiu, informavo Pareiškėją, jog apie tai žino, bei informavo apie priežastis, kodėl žemėlapis neveikia.

11. Pažymėtina, kad, pagal esamą teisinį reguliavimą, viešojo administravimo subjektai, rengdami atsakymus, privalo įvertinti pareiškėjų prašymo turinį. Šio Skundo tyrimo metu nustatyta, jog Pareiškėjas savo kreipimesi nebuvo suformulavęs jokių prašymų ar klausimų, todėl darytina išvada, jog Policijos departamentui nekilo pareigos pranešimą / žinutę apie neveikiantį žemėlapį nagrinėti vadovaujantis VAĮ arba Taisyklių nustatyta tvarka, o Policijos departamento atsakymas buvo pateiktas tinkamai, atsižvelgus į kreipimosi turinį.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į teisinį reguliavimą, konstatuotina, jog Policijos departamentas, pateikdamas Pareiškėjui atsakymą, pateikė kreipimosi turinį atitinkantį atsakymą, todėl Pareiškėjo Skundas pripažįstamas nepagrįstu.


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia klubo „A“ Skundą dėl Policijos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), pateikiant neišsamų atsakymą, atmesti.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/1-1806
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį