Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių29
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė799321

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ANTSTOLĮ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2019 m. sausio 21 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl antstolio A (toliau vadinama ir – Antstolis, antstolis) veiksmų (neveikimo), susijusių su atsakymo į Pareiškėjo prašymą pateikimu.

2. Pareiškėjas nurodo: 2018 m. gegužės 28 d. vykdomojoje byloje Antstoliui per elektroninės vykdomosios bylos portalą pateikė prašymą, tačiau Antstolis per teisės aktuose numatytą terminą prašymo neišnagrinėjo.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Pareiškėjo skundo tyrimo metu antstolis B Seimo kontrolierių informavo:
4.1. Teisingumo ministro 2018-12-10 įsakymo Nr. 1R-266 pagrindu jis perėmė vykdyti vykdomąją bylą dėl išlaikymo išieškojimo nepilnamečiam vaikui, kurioje skolininkas yra Pareiškėjas.
4.2. Pagal vykdomosios bylos medžiagą nustatyta, kad 2018-05-28 elektroninės vykdomosios bylos portale gautas Pareiškėjo prašymas dėl galimybės pačiam nuskenuoti vykdomąją bylą. 2018-06-01 gautas dar vienas Pareiškėjo prašymas nesiųsti jam atsakymo paprastu paštu, o atsakymą pateikti per elektroninės vykdomosios bylos portalą.
4.3. Antstolis A 2018-06-05 raštu atsakė Pareiškėjui, kad įstatyme nenumatyta galimybė vykdomosios bylos šalims pačioms skenuoti dokumentus, tačiau bus sudaryta galimybė susipažinti su byla ir gauti dokumentų kopijas, taip pat ir elektronine forma, prieš tai susimokėjus nustatyto dydžio mokesčius. Atsakymas Pareiškėjui buvo patalpintas elektroninės vykdomosios bylos portale, kaip ir buvo prašęs Pareiškėjas.
4.4. Antstolis B Seimo kontrolieriui pateikė aplinkybes pagrindžiančių dokumentų kopijas.

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

5. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (toliau vadinama – Antstolių įstatymas):
3 straipsnis „Antstolių veiklos principai“ – „1. Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Antstolis privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas, [...]. [...]. 2. Atlikdami savo funkcijas, antstoliai [...] vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiuo bei kitais įstatymais, kitais teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu“;
27 straipsnis „Antstolio, antstolio padėjėjo veiklos kontrolė ir skundų nagrinėjimas“
5 dalis – „Antstoliui raštu pateiktus asmenų prašymus ir skundus dėl jo veiklos, išskyrus prašymus ir skundus, kuriuos pagal įstatymus nagrinėja teismas, antstolis privalo ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų išnagrinėti ir raštu pateikti motyvuotus atsakymus, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.“

6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau vadinama – CPK):
510 straipsnis „Skundo dėl antstolių veiksmų padavimas“ – „1. Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. 2. Skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia šio Kodekso nustatyta tvarka. 3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį, kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Antstolio patvarkymas, kuriuo nepatenkintas skundas persiunčiamas teismui, yra neskundžiamas. 4. Jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per šio straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą arba patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Kartu su skundu dėl antstolio neveikimo asmuo teismui turi pateikti ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, kurio antstolis neišnagrinėjo arba visiškai ar iš dalies nepatenkinęs neperdavė teismui. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio neveikimo, toje pačioje byloje išnagrinėja ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti. 5. Jeigu skundas antstoliui paduodamas praleidus šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytus terminus, antstolis vienu patvarkymu išsprendžia praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti. Jeigu antstolis atsisako atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir skundo nepatenkina, skundas ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas skundą padavusiam asmeniui. Antstolio patvarkymas atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir netenkinti skundo gali būti skundžiamas teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, laikantis šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytų terminų. Kartu su skundu dėl antstolio atsisakymo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir netenkinti skundo asmuo teismui turi pateikti ir antstolio netenkintą skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus. Nusprendęs atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, teismas toje pačioje byloje išnagrinėja ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti. [...]“;
512 straipsnis „Skundo padavimo terminai“ – „Skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.“


7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau vadinama – Sprendimų vykdymo instrukcija):
1 punktas – „Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas arba CPK) VI dalies normų taikymo tvarką, vykdant įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus, vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo, išieškojimo ir atleidimo nuo jų tvarką. [...]“;
29 punktas – „Skundas dėl antstolio veiksmų arba atsisakymo juos atlikti per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą pateikiamas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. [...].“

8. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu
Nr. 875 (toliau vadinama – Taisyklės), nustatyta:
„5. Prašymus ir skundus raštu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą ar skundą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, faksu ar elektroniniu paštu. Prašymus žodžiu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją ar elektroninėmis priemonėmis: telefonu ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemonėmis. Žodžiu elektroninėmis priemonėmis gali būti teikiami tik tokie prašymai, kuriems pateikti pagal institucijoje patvirtintą administracinės ar viešosios paslaugos teikimo aprašymą asmuo neprivalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.
[...]
32. Į prašymus atsakoma valstybine kalba arba kita kalba, jei prašymą institucijos vadovo sprendimu buvo galima pateikti kita kalba, ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme.“

Tyrimo išvados

9. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui nurodė, kad kreipėsi į Antstolį, tačiau nesulaukia atsakymo.

10. Antstolių įstatyme numatyta, kad antstolis jam raštu pateiktus asmenų prašymus ir skundus dėl jo veiklos, išskyrus prašymus ir skundus, kuriuos pagal įstatymus nagrinėja teismas, privalo ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų išnagrinėti ir raštu pateikti motyvuotus atsakymus, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip (šios pažymos 5 punktas).

11. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2018 m. gegužės 28 d. per elektroninės vykdomosios bylos portalą pateikė Antstoliui prašymą nuskenuoti vykdomąją bylą ir 2018 m. birželio 1 d. prašymą dėl atsakymo pateikimo per elektroninės vykdomosios bylos portalą.
Antstolis atsakymą Pareiškėjui parengė 2018 m. birželio 5 d. ir patalpino jį elektroninės vykdomosios bylos portale.
Atkreiptinas dėmesys, kad Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 5 punkte numatyta, jog prašymus ir skundus raštu galima pateikti elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, faksu ar elektroniniu paštu. Pagal šių taisyklių 32 punktą, į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme.
Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes darytina išvada, jog Antstolis Pareiškėjui atsakė per teisės aktuose numatytą terminą ir paties Pareiškėjo prašymu Antstolis atsakymą pateikė tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas ir kokiu pageidavo gauti atsakymą pats Pareiškėjas – patalpino elektroninės vykdomosios bylos portale.

12. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes dėl Antstolio veiksmų (neveikimo) konstatuotina, kad Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės nebuvo patvirtintos, nes Antstolis Pareiškėjui atsakė per teisės aktuose numatytą terminą ir atsakymą pateikė prašomu būdu, todėl skundas atmestinas.

13. Kartu atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys, kad CPK nustatyta, jog skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti; skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (šios pažymos 6 ir 7 punktai).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl antstolio A veiksmų (neveikimo), susijusių su atsakymo į Pareiškėjo prašymą pateikimu, atmesti.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-103
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį