Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių70
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių145
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė793203

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-11-15 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl UAB „A“ (toliau vadinama ir – Bendrovė) veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai įvykdžius šilumos tinklų atnaujinimo projektą bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau vadinama – Komisija) pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant atsakymą į jos kreipimąsi.

2. Pareiškėja skunde, be kita ko, nurodo: 2.1. [...] kreipiausi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją. Prašymas [...] dėl šilumos teikimo mūsų keturbučiam namui už sunaudotą energiją šilumokaičiui. UAB „A“ 2017 m. rugsėjo 11 d. raštu atsakė ne į visus rūpimus klausimus“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Kodėl mūsų [...] [...] nebuvo pakeista pasenusi šilumos trasa nuo katilinės iki minėtų namų.[...] vykdant šiaurinės pusės šilumos tinklų atnaujinimą mūsų namams atšaka palikta sena, nusidėvėjusi, pralaidi šilumą.“ 2.3. „Kodėl nebuvo įvykdytas projektas, kur dingo lėšos numatytos atnaujinimui.“ 2.4. „Mūsų namui buvo pravesta tik vienvamzdė šildymo sistema į šilumokaitį [...]. Kas galėjo suprasti, kad atėjęs karštas vanduo iš katilinės iki radiatorių negrįš į katilinę pašildymui, o grįš į šilumokaitį šaltas ir plokštelės šildys šilumokaityje [...].“ 2.5. „Tokie šilumokaičiai kaip mūsų name [..] pastatyti tik 3 ar 4. [..]. 2012-12-17 Nr. 215-1509 E uždaroji akcinė bendrovė „B“ buvo suderinusi šilumos įvadą iš [...] namo ir tai būtų tik 4 m. tinklų. Tinklų rekonstravimo statybos projektas NR. 7944-0001-0636, panaikinti senus šilumos tinklus. Direktorius C. Dabar ta pati [...] persikrikštino [...], pasikeitė direktorius. Ir kaip sakoma kaltų nėra, lėšų nėra, atsakingo nėra.“ 2.6. „Reikalaujame, kad būtų pakeista ta dalis šilumos trasos, kad vanduo iš butų radiatorių grįžtų į katilinę.“

3. Kartu su skundu Pareiškėja pateikė: 3.1. Komisijos 2017-09-15 raštą Nr. R2-(VTGI)-2519, kuriame, be kita ko, nurodyta: 3.1.1. Komisija „2017 m. rugpjūčio 29 d. gavo X [...], prašymą (reg. Nr. R3-319 (toliau – Prašymas) dėl šilumos tiekimo pastatui, esančiam anksčiau nurodytu adresu. Pareiškėja prašo išaiškinti, ar teisingai skaičiuojamas mokestis už šilumą, kas privalo apmokėti šilumokaičio sunaudojamą elektros energiją, taip pat klausia, ar Pastato gyventojai turi apmokėti už skaitiklių patikrą.“ 3.1.2. „UAB „A“ 2017 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 2.15-305 informavo Komisiją, kad gyvenamajame name, esančiame [...], (toliau – Pastatas), yra įrengtas nepriklausoma vienvamzdė šildymo sistema. Karšto vandens tiekimo gyventojai atsisakę. Už suvartotą šilumą apskaičiuojamas mokestis kiekvienam butui atskirai pagal butuose įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis.“ 3.1.3. „Bendrovė nurodė, kad Pastate įrengtas šilumos punktas yra namo gyventojų nuosavybė ir bendrovė termofikacinį vandenį tiekia iki Pastate įrengto šilumos punkto. Pastate sumontuoti individualūs atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai yra gyventojų nuosavybė, tačiau jų meteorologinę patikrą organizuoja ir apmoka UAB „A“ 3.1.4. „Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis bei šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė [...].“ 3.1.5. „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.76 straipsnyje įtvirtintas pagrindinis bendrosios dalinės nuosavybės naudojimo ir jos išlaikymo principas – proporcingumas, pagal kurį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai [...] privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms.“ 3.1.6. „[...] už šilumos punkto įrenginių elektros sąnaudas Pareiškėja, kaip ir kiti daugiabučio namo bendraturčiai, privalo apmokėti proporcingai jai nuosavybės teise priklausančių patalų naudingajam plotui.“ 3.1.7. „[..] teisės aktai nustato pareigą Bendrovei įrengti atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus bei užtikrinti tinkamą atsiskaitomųjų prietaisų techninę būklę, matavimų tikslumą ir patikros organizavimą. Bendrovė informavo, kad Apstato vartotojų butuose įrengti apskaitos prietaisai yra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, todėl, Bendrovė savo lėšomis atlieka šių apskaitos prietaisų metrologinę patikrą.“ 3.1.8. „Papildomai informuojame, kad Komisija, siekdama išsiaiškinti, ar Pastate įrengti šilumos apskaitos prietaisai atitinka atsiskaitomiesiems šilumos apskaitos prietaisams teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kreipsis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, kuri [...], kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir tinkamumą naudoti.“

4. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Komisija Seimo kontrolieriui darbo tvarka Seimo kontrolieriui pateikė: 5.1. Pareiškėjos 2017-08-21 kreipimąsi į Komisiją (Komisijos gavimo žymą 2017-08-29 Nr. R3-319), kuriame, be kita ko, prašoma: 5.1.1. „[...] išaiškinti, ar teisingai imamas mokestis už šilumą „B“, kaip konceptininko. Kad cirkuliuotų sistemoje karštas vanduo, įrengė siurbliukus elektrinius, už vartotojo lėšas. Šilumokaitis naudoja elektros energiją, nes grįžtantį vandenį reikia pašildyti. Kodėl gyventojai turi apmokėti elektros sunaudojimą? [...] Reikalaujame, kad išaiškintumėte, kodėl pasipinigaujama.“ 5.1.2. „[...] atsakyti, ar už skaitiklių patikrą apmoka gyventojai?“ 5.2. savo 2017-09-15 kreipimąsi NR. R2-(VTGI)-2516 į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija), kuriame, be kita ko, nurodyta: „[..] vadovaudamasi Energetikos įstatymo 9 straipsnio 5 dalimi bei siekdama užtikrinti tinkamą Įstatymo nuostatų laikymąsi, Komisija prašo Inspekcijos įvertinti ir esant poreikiui, imtis priemonių, kad Pastate [gyvenamasis namas [...]] įrengti šilumos apskaitos prietaisai atitiktų teisės aktų reikalavimus.“ 5.3. Inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2017-10-12 raštą Nr. 2R-2883, kuriuo UAB „A“ įpareigota „savo lėšomis Pastato šilumos punkte iki 2017-12-30 įrengti įvadinį šilumos apskaitos prietaisą“. 6. Koncesijos sutartyje, pasirašytoje 2005 m. rugsėjo 28 d. tarp Trakų rajono savivaldybės, UAB „D“, UAB D tinklų bei UAB „E“ ir jos dukterinės bendrovės UAB „B“, be kita ko, įtvirtinta: 6.1. „14.1. Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį visiems Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esantiems ir to pageidaujantiems Šilumos vartotojams būtų nenutrūkstamai teikiamos tinkamos kokybės centralizuotos šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (jeigu tokia priežiūra pagal teisės aktus Koncesininkui privaloma) paslaugos (bendrai vadinamos Paslaugomis), pagal šios Sutarties ir Sutarčių su šilumos vartotojais sąlygas bei teisės aktų reikalavimus. 6.2. „16.1. Koncesininkas įsipareigoja atlikti Šilumos tiekimo bendrovių išnuomojamo Ilgalaikio turto – šilumos ūkio – atnaujinimą ir modernizavimą tokia tvarka ir sąlygomis: [...].“ 6.3. „21.1. Koncesininkas privalo teikti Suteikiančiajai institucijai ir Šilumos tiekimo bendrovėms informaciją apie savo veiklą, vykdomą pagal ar susijusią su šia Sutartimi. Koncesininkas privalo ne rečiau kaip po kiekvienų finansinių metų pabaigos teikti Suteikiančiajai institucijai ir Šilumos tiekimo bendrovėms savo finansinės atskaitomybės dokumentus bei metų veiklos ataskaitas. Koncesininkas privalo Suteikiančiosios institucijos reikalavimu teikti Suteikiančiosios institucijos prašomą informaciją apie Investicijas bei Paslaugų kainas, taip pat Suteikiančiajai institucijai prašant pateikti bei paaiškinti ir argumentuoti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai teikiamą medžiagą ir duomenis dėl Paslaugų kainų. Koncesininkas taip pat privalo Suteikiančiajai institucijai ir/ar Šilumos tiekimo bendrovėms prašant pateikti kitą reikalaujamą ir teisės aktais nedraudžiamą teikti informaciją ir/ar dokumentus, susijusius ar galinčius turėti įtakos šia Sutartimi prisiimtų Koncesininko įsipareigojimų vykdymui.“ 6.4. „21.2. Suteikiančioji institucija turi teisę kontroliuoti, kaip Koncesininkas vykdo įsipareigojimus, įskaitant teisę tikrinti Koncesininko naudojamą ir/ar kuriamą turtą bei visas kitas teises, numatytas šioje Sutartyje. Šalys susitaria, kad Suteikiančioji institucija tikrins kaip Koncesininkas vykdo Investicijų planą, o Koncesininkas pateiks visą informaciją Suteikiančiajai institucijai apie atliktus konkrečius darbus, medžiagas, darbų priėmimo aktus pasibaigus kiekvienų metų ketvirčiui ir/ar per protingą laiką po Suteikiančiosios institucijos prašymo.“

Tyrimui reikšmingi teisės aktai   7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 7.1. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas): 2 straipsnis – „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. 2. Pareigūnas – valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojas, taip pat kitas darbuotojas, atliekantis viešojo administravimo funkcijas; viešosios įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims; valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymų nustatytas valstybės suteiktas funkcijas“; 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...]“; 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; [...]; 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“ 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. [...]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“ 7.2. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ): 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...]; 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“; 4 straipsnis – „1. Viešojo administravimo subjektų sistema – pavaldumo ir koordinaciniais ryšiais tarpusavyje susieti viešojo administravimo subjektai, turintys šio įstatymo nustatyta tvarka jiems suteiktus įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą. [...]“; 14 straipsnis – „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. [..]. 8. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti prašymą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.“ 7.3. Vietos savivaldos įstatymo: 6 straipsnis  - „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]; 30) šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas; [...].“ 7.4. Šilumos ūkio įstatymo: 9 straipsnis – „Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti.“ 7.5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Asmenų aptarnavimo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (redakcija galiojusi iki 2017-11-23): 34 punktas – „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje“; 47 punktas – „Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...].“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgiant į Pareiškėjos skunde nurodytas ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos šių dalių atskirai: 8.1. dėl UAB „A“ veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai įvykdžius šilumos tinklų atnaujinimo projektą bei pateikus neišsamų atsakymą; 8.2. dėl Komisijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant atsakymą į Pareiškėjos kreipimąsi.

Dėl UAB „A“ veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai įvykdžius šilumos tinklų atnaujinimo projektą

9. Vertinant skundo turinį, visų pirma atkreiptinas dėmesys į Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, susijusias su UAB „A“ veiksmais (neveikimu), galimai netinkamai įvykdžius šilumos tinklų atnaujinimo projektą.  Vadovaujantis Įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (šios pažymos 7.1 punktas). UAB „A“ darbuotojai pagal VAĮ įtvirtintą viešojo administravimo sąvoką bei Įstatyme įtvirtintą pareigūno sąvoką (šios pažymos 7.2 ir 7.1 punktai) nelaikomas pareigūnu, atliekančiu viešojo administravimo funkcijas ar turinčiu viešojo administravimo įgaliojimus, taigi, jo veiksmų (neveikimo) tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu (šios pažymos 7.3 punktas), viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų – šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. Šilumos ūkio įstatymas (šios pažymos 6.4 punktas) nustato, jog Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti. Pažymėtina, kad UAB „E“ pagal Koncesijos sutartį 2015 m. rugsėjo 28 d. sudarytą su Savivaldybe, UAB D tinklais ir UAB „D tiesiogiai arba per savo dukterinę bendrovę UAB „B“ (nuo 2015 m. spalio mėn. – UAB „A“), be kita ko, įsipareigojo užtikrinti, kad visą Koncesijos sutarties galiojimo laikotarpį visiems Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esantiems ir to pageidaujantiems šilumos vartotojams būtų nenutrūkstamai teikiamos tinkamos kokybės centralizuotos šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugos bei atlikti jai išnuomoto šilumos ūkio atnaujinimą modernizavimą. Pagal Koncesijos sutartį Savivaldybė turi teisę kontroliuoti, kaip UAB „E“ vykdo įsipareigojimus, įskaitant teisę tikrinti kaip UAB „E“ vykdo Investicijų planą, kuriame numatytos investicijos, skirtos pagal Koncesijos sutarties sąlygas perduoto turto (šilumos ūkio) atnaujinimui ir modernizavimui (šios pažymos 6 punktas). Taigi, iš esmės Pareiškėja, siekdama išsiaiškinti skunde nurodytas aplinkybes, susijusias su galimai netinkamai įvykdytu šilumos tinklų atnaujinimo projektu ir (arba) netinkamai (netinkamos kokybės) organizuotu šilumos tiekimu, visų pirma turėjo kreiptis į Savivaldybę. Įvertinus tai kas išdėstyta ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais, 17 straipsnio 4 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, reglamentuojančiomis, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai arba skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje (šios pažymos 7.1 punktas), Pareiškėjos skundo dalies dėl UAB „A“ veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai įvykdžius šilumos tinklų atnaujinimo projektą, tyrimas nutrauktinas, nes Pareiškėjos skunde keliama problema susijusi ne su pareigūnų veiksmais ir turėtų būti sprendžiama kreipiantis į Savivaldybę.

10. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir įvertinęs Pareiškėjos skunde nurodytos problemos aktualumą ne tik pačiai Pareiškėjai, bet ir kitiems gyvenamojo namo, esančio [...] gyventojams, Seimo kontrolierius mano, jog tikslinga, kad Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, susijusias su galimai netinkamai įvykdytu šilumos tinklų atnaujinimo projektų bei galimai netinkamai organizuotu šilumos tiekimu, įvertintų Savivaldybės pareigūnai. Atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriui teiktina rekomendacija.

Dėl Komisijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant atsakymą į Pareiškėjos kreipimąsi

11. Teisės aktai įtvirtina viešojo administravimo įstaigų pareigą nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, teikti jiems informaciją bei atsakymus, tai taip pat nustato asmenims teikiamų atsakymų turinio reikalavimus. Vadovaujantis VAĮ įstatyme įtvirtintu išsamumo principu – viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį (šios pažymos 5.2 punktas); vadovaujantis Asmenų aptarnavimo taisyklėmis – viešojo administravimo subjektas atsakymus asmenims turi rengti atsižvelgdamas į prašymo turinį (šios pažymos 5.5 punktas). Taigi, viešojo administravimo subjektai rengdami atsakymus, privalo įvertinti pareiškėjų prašymo turinį ir pateikti teisės aktų nuostatomis pagrįstą, aiškų ir argumentuotą atsakymą, kuriame būtų atsakyta į visus pareiškėjų keliamus klausimus. Pažymėtina, kad tuo atveju, jei viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų, jis tokio prašymo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui.

12. Iš skundo turinio ir pateiktų dokumentų nustatyta, kad: 12.1. Pareiškėja 2017-08-21 kreipėsi į Komisiją (Komisijoje kreipimasis gautas 2017-08-29) siekdama gauti paaiškinimus, susijusius su mokesčio už jos gyvenamajame name esančio šilumokaičio elektrą bei šilumos skaitiklių patikrą skaičiavimu; 12.2. Komisija teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais 2017-09-15 (t. y. praėjus 13 darbo dienų, nuo Pareiškėjos kreipimosi gavimo dienos) pateikė Pareiškėjai atsakymą; kuriame buvo atskirai atsakyta į kiekvieną klausimą: 12.2.1. atsakydama į šios pažymos 5.1.1 punkte pacituotą klausimą, Komisija nurodė, kad „už šilumos punkto įrenginių elektros sąnaudas Pareiškėja, kaip ir kiti daugiabučio namo bendraturčiai, privalo apmokėti proporcingai jai nuosavybės teise priklausančių patalų naudingajam plotui“ ir šį savo teiginį pagrindė teisės aktų nuostatomis; 12.2.2. atsakydama į pažymos 5.1.2 punkte pacituotą klausimą, Komisija paaiškino, jog Bendrovė privalo užtikrinti apskaitos prietaisų patikros organizavimą bei nurodė, kad Bendrovė Komisiją informavo, jog apskaitos meteorologinę patikrą atlieka savo lėšomis; 12.3. Komisija ėmėsi papildomų veiksmų ir, siekdama išsiaiškinti, ar Pareiškėjos gyvenamajame name esantys apskaitos prietaisai atitinka atsiskaitomiesiems šilumos apskaitos prietaisams teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kreipėsi į Inspekciją; 12.4. Inspekcija, įvertinusi esamą situaciją, įpareigojo UAB „A“ savo lėšomis gyvenamajame name, esančiame [...], įrengti įvadinį šilumos apskaitos prietaisą; 12.5. Pareiškėjos manymu, atsakymas nebuvo išsamus.

13. Vertinant skundo turinį būtina pažymėti, kad Pareiškėja savo kreipimesi į Komisiją nenurodė visų skunde Seimo kontrolieriui aprašytų aplinkybių (šios pažymos 2.1 – 2.5 punktai) ir nekėlė su jomis susijusių klausimų, todėl Komisija neturėjo pagrindo teikti atsakymus į klausimus, susijusius su šilumos tinklų atnaujinimo projekto vykdymu, ar persiųsti Pareiškėjos kreipimosi kompetentingai institucijai (pvz. Savivaldybei).

14. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Komisija, teikdama atsakymą Pareiškėjai, atsižvelgė į prašymo turinį ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikė išsamius atsakymus į kiekvieną suformuluotą klausimą, taip pat, įžvelgusi galimus pažeidimus, ėmėsi papildomų veiksmų ir kreipėsi į Inspekciją, prašydama spręsti jos kompetencijoje esančius klausimus, todėl skundo dalis dėl Komisijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant atsakymą į Pareiškėjos kreipimąsi, atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

15. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais, 17 straipsnio 4 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dalies dėl UAB „A“ veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai įvykdžius šilumos tinklų atnaujinimo projektą, tyrimą nutraukti. 16. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, X skundo dalį dėl Komisijos administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant atsakymą į Pareiškėjos kreipimąsi, atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

17. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, įvertinęs skunde nurodytos problemos svarbą Pareiškėjai ir kitiems asmenims, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 21 punktu, persiunčia Pareiškėjos skundą Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui nagrinėti pagal kompetenciją ir prašo atidžiai išnagrinėti Pareiškėjos skunde keliamus klausimus, susijusius įvykdytu šilumos tinklų atnaujinimo projektų bei galimai netinkamai organizuotu šilumos tiekimu, ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Pareiškėjai motyvuotą atsakymą (atsakymo kopiją prašytume pateikti ir Seimo kontrolieriui).

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašome pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos, pateikiant informaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, kokių konkrečių priemonių buvo imtasi.

Seimo kontrolierius         Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1619
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį