Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-11-24 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau vadinama – VSDFV Vilniaus skyrius) pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos Pareiškėjai paskyrimu ir senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimu susijusius klausimus.

2. Pareiškėja skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „2017-10-25 man, X, sukako 62 metai, t. y. pensijinis amžius. Nuo šios datos laukiu LR pensininko pažymėjimo“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Dokumentus dėl pensijos skyrimo pridaviau [VSDFV Vilniaus skyriui] 2017-08-23. [VSDFV Vilniaus skyriaus] darbuotojai man pasakė, kad 2017-10-25 bus paskirta man pensija ir išduotas pažymėjimas.“ 2.3. „Tačiau šiandien jau 2017-11-22, bet nei pensija nepaskirta, nei pensininko pažymėjimas išduotas. Buvo nuvažiavus aiškintis į [VSDFV Vilniaus skyrių], kad negaunu pensininko pažymėjimo, tačiau iš ten dirbančių konsultantų nieko konkretaus neišgirdau. Ne kartą skambinau Sodros telefonu 1883 ir kalbėjau su konsultantais dėl šios problemos. Tačiau ir vėl išgirdau atsikalbėjimus. [...].“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „[...] išsiaiškinti [Pareiškėjos] išdėstytus faktus ir priversti Sodros darbuotojus pagaliau paskirti [...] priklausančią pensiją ir išduoti [...] LR pensininko pažymėjimą.”

                                                  TYRIMAS IR IŠVADOS                Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyrių ir į VSDFV.

5. Iš VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 5.1. „Valstybinės socialinio draudimo pensijos (toliau - pensija) skiriamos ir mokamos vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (toliau - Pensijų įstatymas) ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau - Nuostatai). [...].“                5.2. „Pareiškėja, gimusi [...], sukakusi Pensijų įstatymo 57 straipsnio 2 dalyje nustatytą 62 metų amžių, teisę gauti senatvės pensiją įgijo 2017-10-25.“                5.3. „VSDFV Vilniaus skyriaus Klientų aptarnavimo skyriui (toliau - KAS) Pareiškėja 2017-08-23 pateikė prašymus dėl senatvės pensijos skyrimo ir pažymėjimo išdavimo bei pridėjo nuotrauką elektroninėje laikmenoje.“                5.4. „Pagal Pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalies 1 punktą, per laikotarpį nuo 1991-06-01 iki 1994-12-31 į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (toliau - stažas) įskaitomi privalomų valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau - įmokos) mokėjimo laikotarpiai, taip pat ligos (laikinojo nedarbingumo) bei motinystės (nėštumo gimdymo) pašalpų gavimo laikas. Nustatant, ar po 1991-06-01 už asmenį buvo mokamos įmokos, pagal Nuostatų 30 punktą vadovaujamasi darbdavių (likviduotų įstaigų funkcijų perėmėjų arba archyvų) pažymomis, išduotomis remiantis turimais dokumentais apie asmeniui apskaičiuotas (išmokėtas) pajamas, nuo kurių buvo ar turėjo būti mokamos įmokos. Išnagrinėjus Pareiškėjos stažo ir pajamų dokumentus, buvo nustatyta, kad nėra duomenų apie Pareiškėjai 1992 metų vasario - liepos mėnesiais, kai dirbo A, paskaitytas pajamas, nuo kurių buvo mokėtos įmokos. Todėl VSDFV Vilniaus skyrius 2017-08-31 raštu Nr. (10.1E) 3E-24537 pareikalavo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento archyvo (toliau - Archyvas) minėtų duomenų. VSDFV Vilniaus skyrius Archyvo 2017-10-26 raštą Nr. A101-9078/2017(2.5.1.9-PD1) apie Pareiškėjos gautas pajamas gavo 2017 10 31.“                5.5. „Pagal Pensijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, išėjimo į pensiją metais į stažą įskaitomi visi mėnesiai iki išėjimo į pensiją. Nuostatų 21, 30 punktuose nustatyta, kad stažas ir draudžiamosios pajamos nuo 1994-01-01 įrodomos Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau - Registras) esančiais duomenimis. Draudėjų pateikti duomenys apie apdraustuosius į Registrą įrašomi iki mėnesio 15 dienos už praeitą mėnesį. Pareiškėjos senatvės pensijai paskirti nuo 2017-10-25 reikalingi duomenys apie 2017 metų rugsėjo mėnesio draudžiamąsias pajamas į Registrą įrašyti 2017-10-12.“               5.6. „Pagal Pensijų įstatymo 17 straipsnio nuostatas, jei asmuo pagal Pensijų sistemos reformos įstatymą (toliau - Įstatymas) pasirinko dalyvavimą pensijų kaupime, dalis jo įmokos pervedama į jo pasirinktą privatų pensijų fondą. Todėl apskaičiuojant senatvės pensijos dydį asmeniui, kuris pasirinko dalyvavimą pensijų kaupime, jo metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas už kiekvienus dalyvavimo kaupime metus atitinkamai mažinamas minėtame straipsnyje nustatyta tvarka. Taigi, sprendimas dėl pensijos skyrimo asmeniui, kuris pasirinko dalyvavimą pensijų kaupime pagal Įstatymą, priimamas tik po to, kai gaunami duomenys apie nuo visų jo gautų draudžiamųjų pajamų, kurios turi būti įtrauktos į pensijos apskaičiavimą (gautų iki pensijos skyrimo mėnesio), į pensijų fondą pervestas kaupiamąsias pensijų įmokas, nes šie duomenys yra būtini pensijai paskirti. Pensijų įmokos pervedamos per 30 dienų nuo tos dienos, iki kurios draudėjai Vyriausybės nustatyta tvarka privalo pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigoms informaciją apie kiekvienam apdraustajam apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumas (Pensijų kaupimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalis). Pareiškėjos senatvės pensijai paskirti nuo 2017-10-25 duomenys apie kaupiamąją pensijos įmoką už 2017 metų rugsėjo mėnesį į Registrą buvo įrašyti 2017-11-10.“                 5.7. „[VSDFV] direktoriaus 2015-09-30 įsakymu Nr. V-496 patvirtinto Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo darbo procedūrų aprašo 10 punkte nustatyta, kad paaiškėjus, jog per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos sprendimas dėl pensijos skyrimo nebus priimtas, specialistas, ne vėliau kaip tą dieną, kurią sueina 30 kalendorinių dienų terminas, raštu informuoja asmenį, dėl kokių priežasčių sprendimas dėl pensijos skyrimo dar nepriimtas. Vilniaus skyrius 2017-09-21 raštu Nr. (10.1)3-97074 [Pareiškėją] informavo, kad sprendimas dėl pensijos skyrimo dar nepriimtas, nes pensijos skyrimui reikalingi duomenys apie pensijų kaupimo bendrovei pervestas įmokas už 2017 metų rugsėjo mėnesį, kurie į Registrą bus įrašyti tik 2017-11-10, todėl pensija galės būti paskirta tik po šios datos.“                  5.8. „Pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose ir Užsienio išmokų tarnyboje tvarką nustato Nuostatai ir Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas), patvirtintas VSDFV direktoriaus 2015-06-02 įsakymu Nr. V-270. Vadovaujantis Aprašo 9 punktu, Pareiškėja buvo informuota, kad pažymėjimas bus išduotas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.“                  5.9. „Pareiškėjos prašymą dėl senatvės pensijos skyrimo nagrinėjo Vilniaus skyriaus vyriausiosios specialistės Zita Mačiulienė ir Edita Meškienė. Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo nagrinėjo KAS vyriausioji specialistė Aistė Lileikaitė. Vadovaujantis Nuostatų 69 punktu, KAS specialistai klientams, kurie kreipiasi dėl pensijos skyrimo, suteikia informaciją, kad sprendimas dėl pensijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo. Vadovaujantis Aprašo 9 punktu, klientams suteikiama informacija, kad pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos. Todėl Pareiškėjos teiginio, jog: „Vilniaus skyriaus darbuotojai pasakė, kad 2017-10-25 pensija bus paskirta ir išduotas pažymėjimas“ VSDFV Vilniaus skyrius patvirtinti negali.“                 5.10. „[...].Pareiškėjos pažymėjimo užsakymas gamybai buvo pateiktas 2017-08-28. Gavus pagamintą pažymėjimą, KAS specialistai tikrina, ar nėra priimtas sprendimas dėl pensijos skyrimo. Kai duomenys apie priimtą sprendimą atsiranda TS, klientas telefonu informuojamas, kad gali atvykti ir atsiimti pažymėjimą.“                 5.11. „Gavus visus trūkstamus dokumentus Pareiškėjos senatvės pensijai skirti (duomenis apie 2017 metų rugsėjo mėnesio draudžiamąsias pajamas (įrašyti 2017-10-12), Archyvo 2017-10-26 raštą Nr. A101-9078/2017(2.5.1.9-PD1) apie Pareiškėjos gautas pajamas (gautas 2017-10-31) ir duomenis apie pervestą kaupiamąją pensijos įmoką už 2017 metų rugsėjo mėnesį (įrašyti 2017-11-10), 2017-11-28 buvo priimtas VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimas Nr. PE_SP1-30249 „Dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo X“. VSDFV Vilniaus skyrius 2017-11-29 raštu Nr. (10.1)3-119361 Pareiškėjai išsiuntė sprendimo nuorašą ir pateikė informaciją, kad pensijos nepriemoka sumoje 421,96 Eur, susidariusi laikotarpiu nuo 2017-10-25 iki 2017-11-30, bus išmokėta kartu su gruodžio mėnesio pensija.“                5.12. „[Pensijos gavėjo pažymėjimas] Pareiškėjai buvo išduotas 2017-12-01.“                5.13. „VSDFV Vilniaus skyriuje pokalbiai tarp klientų ir darbuotojų nėra įrašomi, todėl nėra galimybės nei patvirtinti, nei paneigti, kad Pareiškėjai konsultacijų metu buvo suteikiama neteisinga informacija. [...].“                5.14. VSDFV Vilniaus skyriaus 2017-08-31 rašte Nr. (10.1E)3E-24537, adresuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kopija), nurodyta:                 Prašome atsiųsti pažymą apie X (X), gim. [...], gautas draudžiamąsias pajamas laikotarpiu nuo 1991-06-01 iki 1993-09-30 A (vėliau - UAB „B“) bei pažymą apie vaiko, gimusio [...], priežiūrai suteiktas atostogas, nurodant įsakymų numerius ir datas. Jei pateiksite pirminių dokumentų kopijas, kuriose sumos užkoduotos, prašome pridėti pajamų šifrų kodifikatorių kopijas. Atsakyme prašome nurodyti rašto, į kurį atsakoma, sudarymo datą ir registracijos numerį. Duomenys reikalingi pensijai skirti.“                5.15. VSDFV Vilniaus skyriaus 2017-09-21 rašte Nr. (10.1)3-97074, adresuotame Pareiškėjai (kopija), nurodyta:                5.15.1. „2017-08-23 Jūs pateikėte prašymą skirti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją. Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 69 punktą sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo. Informuojame, kad sprendimas dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo dar nepriimtas, nes pensijos skyrimui bus reikalingi duomenys apie pensijų kaupinio bendrovei pervestas įmokos už 2017 metų rugsėjo mėnesį, kurie į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo-išmokų gavėjų registrą bus įrašyti tik 2017-11-10, todėl pensija galės būti paskirta tik po šios datos. Gavus duomenis, apie pensijos paskyrimą informuosime raštu.“              5.15.2. „Kilus klausimams, galite skambinti į „Sodros“ informacijos centrą telefonu 1883 arba +370 5 250 0883 (skambinant iš užsienio). Primename, kad asmeninė informacija telefonu gali būti suteikta tik turint kliento identifikavimo kodą, kurį galite gauti bet kuriame „Sodros“ klientų aptarnavimo padalinyje arba per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą.“               5.16. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017-10-26 rašte Nr. A101-9078/17(2.5.1.9-PD1), adresuotame VSDFV Vilniaus skyriui (kopija), nurodyta:               5.16.1. „AB „C“ („F“, VKF ,„D“, VPĮ „E“, „A“) archyvinio fondo 1992 m. asmens sąskaitų kortelių byloje, [Pareiškėjos] asmens sąskaitos kortelėje yra įrašai, kad jai įsakymu Nr. 168 (įsakymo data nenurodyta) suteiktos vaiko priežiūros atostogos iki l, 5 m. nuo [...]. [...].“               5.16.2. Pastabos:               l. Peržiūrėjus AB „C“ („F“, VKF ,„D“, VPĮ „E“, „A“) archyvinio fondo 1992 m. birželio-gruodžio mėn. įsakymus kadrų klausimais, įsakymo apie [Pareiškėjai] suteiktas vaiko priežiūros atostogas nerasta.               2. AB „C“ („F“, VKF „D“, VPĮ „E“, „A“) archyvinio fondo 1992-1993 m. kadrų įsakymų bylose įsakymų Nr. 167, Nr. 168 nėra.               3. Peržiūrėjus AB „C“ („F“, VKF „D“, VPĮ „E“, „A“) archyvinio fondo 1993-2003 m. atleistų darbuotojų asmens kortelių (forma T-2), asmens bylas, Pareiškėjos asmens kortelės, asmens bylos nerasta.“              5.17.3. „Dėl minėtų priežasčių pateikti daugiau duomenų apie [Pareiškėjai] skirtas vaiko priežiūros atostogas negalime. Pateikiame [Pareiškėjos], [...], dirbusios Vilniaus VPĮ „A“, 1991-1993 m. asmens sąskaitų kortelių kopijas.“              5.17. VSDFV Vilniaus skyriaus 2017-11-28 sprendime „Dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo X Nr. PE-SP1-30249(kopija), nurodyta:              „Vadovaudamasis (-si) Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu  bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais,              nusprendžiu X, asmens kodas [...], skirti 344.23 Eur (trys šimtai keturiasdešimt keturi Eur 23 ct) per mėnesį valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją nuo 2017-10-25 iki gyvos galvos. Senatvės pensijos dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į įgytą 42.1667 m. trukmės stažą ir 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ir 2016 metais turėtas draudžiamąsias (joms prilygintas) pajamas, pagal kurias apskaičiuoti draudžiamųjų pajamų koeficientai yra 1.7049 ir 1.4101, bei pagal 2017 m. spalio mėnesio valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį (130.00 Eur) ir einamųjų metų draudžiamąsias pajamas ( 476.00 Eur). [...].              Jei nesutinkate su šiuo sprendimu, per 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote ar turėjote sužinoti apie priimtą sprendimą, galite jį apskųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius).“              5.18. VSDFV Vilniaus skyriaus 2017-11-29 rašte Nr. (10.1)3-119361, adresuotame Pareiškėjai (kopija), nurodyta:              5.18.1. „Siunčiame Jums Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017-11-28 sprendimo Nr. PE_SP1-30249 nuorašą. Informuojame, kad laikotarpiu nuo 2017-10-25 iki 2017-11-30 susidariusi 421,96 Eur nepriemoka bus išmokėta kartu su gruodžio mėnesio pensija.“              5.18.2. „Kilus klausimams, galite skambinti į „Sodros“ informacijos centrą telefonu 1883 arba +370 5 250 0883 (skambinant iš užsienio). Primename, kad asmeninė informacija telefonu gali būti suteikta tik turint kliento identifikavimo kodą, kurį galite gauti bet kuriame „Sodros“ klientų aptarnavimo padalinyje arba per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą.“

6. Iš VSDFV pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:               6.1. „[...]. [Pareiškėja] prašymą skirti senatvės pensiją VSDFV Vilniaus skyriui pateikė 2017-08-23, tačiau paskutinis senatvės pensijai paskirti reikalingas dokumentas (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Archyvo 2017-10-26 raštas Nr. A101 9078/2017(2.5.1.9-PD1) apie Pareiškėjos pajamas, turėtas 1992 m. vasario - liepos mėn.) skyriuje gautas 2017-10-31, o 2017 m. rugsėjo mėn. kaupiamoji pensijų įmoka į pensijų fondą buvo pervesta 2017-11-10. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs duomenis apie 2017 m. rugsėjo mėn. kaupiamosios pensijų įmokos pervedimą į pensijų fondą, 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. PE_SP1-30249 nuo 2017-10-25 (senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos) paskyrė Pareiškėjai  senatvės pensiją ir 2017-11-29 raštu Nr. (10.1) 3-119361 išsiuntė šio sprendimo nuorašą. Pensijos gavėjo pažymėjimas Pareiškėjai išduotas 2017-12-01. Senatvės pensija už laikotarpį nuo 2017 10 25 iki 2017-12-31 į Pareiškėjos sąskaitą banke pervesta 2017-12-20.“              6.2. „Atsižvelgiant į pirmiau [nurodytas] [...] faktines aplinkybes, konstatuotina, kad VSDFV Vilniaus skyriaus 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. PE_SP1-30249 dėl senatvės pensijos skyrimo Pareiškėjai priimtas bei šio sprendimo nuorašas išsiųstas per Nuostatų 69 punkte nustatytus terminus - atitinkamai per 30 kalendorinių dienų po prašymo su visais reikiamais dokumentais (duomenimis) gavimo Fondo valdybos Vilniaus skyriuje dienos bei per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo dienos.“             6.3. „Fondo administravimo įstaigų specialistai klientams, kurie kreipiasi dėl pensijos skyrimo, suteikia informaciją, kad sprendimas dėl pensijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo. Taip pat klientams suteikiama informacija, kad pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos. [...].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7.  Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:             7.1.       Įstatymai:             7.1.1.    Konstitucijoje nustatyta:             52 straipsnis – „Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais.“ 7.1.2.    Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:             12 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“             22 straipsnio 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“ 7.1.3.  Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme (redakcija, galiojusi nuo 2016-09-30 iki 2018-01-01) buvo nustatyta:   9 straipsnio 2 dalis – „Išėjimo į pensiją metais į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, įskaitomi visi mėnesiai iki išėjimo į pensiją, jei uždarbis ir kitos pajamos, nuo kurių buvo įmokėtos ar turėjo būti įmokėtos privalomos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, yra ne mažesnės už minimalaus darbo užmokesčio per visus šiuos mėnesius sumą. Priešingu atveju išėjimo į pensiją metų stažas laikomas proporcingai mažesniu.“   17 straipsnio 4 dalis – „Jei asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti, pagal Pensijų sistemos reformos įstatymą pasirinko dalyvavimą pensijų kaupime ir nuo visų atitinkamais kalendoriniais metais jo gautų draudžiamųjų pajamų į pensijų fondą buvo pervesta kaupiamoji pensijų įmoka, apskaičiuojant jam senatvės pensijos dydį jo metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas už kiekvienus dalyvavimo pensijų kaupime metus apskaičiuojamas metinį draudžiamųjų pajamų koeficientą, apskaičiuotą pagal šio straipsnio 1 dalį, dauginant iš dydžio c, apskaičiuojamo pagal formulę c = (tp – tk) / tp. Joje: tp – tų metų valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos tarifo dalis, skirta valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildomai daliai, patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu; tk – tų metų kaupiamosios pensijų įmokos tarifas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu. Jeigu Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu buvo patvirtinti keli kaupiamosios pensijų įmokos tarifai, taikomi atskirais laikotarpiais atitinkamai apdraustųjų asmenų kategorijai patvirtinti tarifai, o šių asmenų metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.“   40 straipsnis – „1. Valstybines socialinio draudimo pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi šiuo įstatymu bei Vyriausybės patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. [...]. 3. Kreiptis dėl pensijos paskyrimo galima prieš tris mėnesius iki teisės gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją atsiradimo arba bet kuriuo metu po teisės gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją atsiradimo. 4. Kreipiantis dėl pensijos, privaloma pateikti visus Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytus dokumentus, būtinus pensijai paskirti. 5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius per Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatytą laiką privalo priimti sprendimą apie pensijos paskyrimą arba apie atsisakymą paskirti pensiją ir apie sprendimą pranešti pareiškėjui. Atsisakius skirti pensiją, privaloma nurodyti atsisakymo priežastį.“   41 straipsnio 1 dalis – „Pagal šį įstatymą valstybinė socialinio draudimo pensija skiriama ir mokama nuo teisės gauti pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pensijai skirti gavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos.“ 54 straipsnio 2 dalis – „Asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginami iki 1995 m. sausio 1 d. buvę šie laikotarpiai: 1) asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnį, privalomų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo laikas; [...].“ 7.2.     Kiti teisės aktai:             7.2.1. Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintuose Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose (redakcijoje, galiojusioje nuo 2017-03-01 iki 2017-12-20) buvo reglamentuojama:            21 punktas – „Stažas po 1994 m. sausio 1 d., taip pat savarankiškai dirbusių asmenų stažas (Pensijų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis) po 1991 m. sausio 1 d., o karinės tarnybos laikas – po 1995 m. sausio 1 d. įrodomas Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre esančiais duomenimis. Valstybinių socialinio draudimo invalidumo ar netekto darbingumo pensijų gavimo laikas, buvęs tiek iki 1995 m. sausio 1 d., tiek ir po šios datos, stažui prilyginamas remiantis socialinio draudimo skyriuose esančiais dokumentais apie šių pensijų mokėjimo laiką.“            30 punktas – „Draudžiamosios pajamos nuo 1994 m. sausio 1 d., taip pat savarankiškai dirbusių asmenų (Pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 punktas), kurie pagal tuo metu galiojusias teisės aktų nuostatas mokėjo valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokas papildomai pensijos daliai gauti, draudžiamosios pajamos nuo 1991 m. sausio 1 d. ir Pensijų įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų asmenų – nuo 1995 m. sausio 1 d. įrodomos Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre esančiais duomenimis. Iki minėtųjų datų asmens draudžiamosios pajamos įrodomos darbdavių (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai) pažymomis, išduotomis remiantis įmonės, įstaigos, organizacijos turimais dokumentais apie asmeniui apskaičiuotas (išmokėtas) pajamas, likviduotų institucijų, įstaigų ar įmonių funkcijų perėmėjų, o jeigu jų nėra, – steigėjo funkcijų vykdytojų (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai) pažymomis, išduotomis remiantis turimais dokumentais ir patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti, taip pat valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymomis, patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų apie asmeniui apskaičiuotas (išmokėtas) pajamas nuorašais ar išrašais.“             69 punktas – „Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo. Priėmęs sprendimą dėl pensijos skyrimo, socialinio draudimo skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pareiškėjui turi išsiųsti (įteikti) šio sprendimo nuorašą. Paskyrus pensiją, pensininko prašymu jo pateiktų dokumentų originalai gali būti grąžinami. Pensijų bylose paliekami grąžinamų dokumentų originalų nuorašai, patvirtinti socialinio draudimo skyriaus direktoriaus ar jo įgalioto šio skyriaus valstybės tarnautojo.“ 7.2.2. VSDFV direktoriaus 2015-09-30 įsakymu Nr. V-496 patvirtintame Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo darbo procedūrų apraše reglamentuojama:             10 punktas – „Paaiškėjus, kad per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos sprendimas dėl pensijos nebus priimtas, Tikrintojas ne vėliau kaip tą dieną, kurią sueina 30 kalendorinių dienų terminas, apie tai raštu (raštą parengia DVS, o jei Prašymas buvo pateiktas per EGAS – išsiunčiama informacinė žinutė) praneša asmeniui. Rašte nurodomos priežastys, dėl kurių sprendimas dėl pensijos skyrimo (perskaičiavimo) dar nepriimtas.“ 7.2.3. VSDFV direktoriaus 2015-06-02 įsakymu Nr. V-270 patvirtintame Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo tvarkos  apraše reglamentuojama:             9 punktas – „Pensijos gavėjui pažymėjimas turi būti išduodamas arba išsiunčiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 punktai), ir į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 punkte, konstatuotina: 8.1. Pareiškėja skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl VSDFV Vilniaus skyriaus pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos Pareiškėjai paskyrimu ir senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimu susijusius klausimus. 8.2. Dėl Pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyrių ir į VSDFV.

9. Konstitucijos 52 straipsnyje reglamentuojama, jog valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2016-09-30 iki 2018-01-01, 40 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, jog valstybines socialinio draudimo pensijas (toliau vadinama – ir pensija) skiria ir moka VSDFV teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi šiuo įstatymu bei Vyriausybės patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau vadinama – Nuostatai). Vadovaujantis to paties straipsnio 2 dalies 3 ir 4 dalies teisės normomis, kreiptis dėl pensijos paskyrimo galima prieš tris mėnesius iki teisės gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją atsiradimo arba bet kuriuo metu po teisės gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją atsiradimo, o kreipiantis dėl pensijos privaloma pateikti visus Nuostatuose nurodytus dokumentus, būtinus pensijai paskirti. Atitinkamai, VSDFV teritorinis skyrius per Nuostatuose nustatytą laiką privalo priimti sprendimą apie pensijos paskyrimą arba apie atsisakymą paskirti pensiją ir apie sprendimą pranešti pareiškėjui (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 40 straipsnio 5 dalis). Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas, pensija skiriama ir mokama nuo teisės gauti pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pensijai skirti gavimo VSDFV teritoriniame skyriuje dienos.

10. Remiantis tyrimo metu pateikta informacija (dokumentais), Seimo kontrolierius nustatė, kad: 10.1. Pareiškėja teisę gauti senatvės pensiją įgijo 2017-10-25 (pažymos 5.2 punktas); 10.2. Pareiškėja kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyrių su 2017-08-23 prašymais dėl pensijos skyrimo nuo 2017-10-25 ir pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, kartu pridėdama Pareiškėjos nuotrauką elektroninėje laikmenoje (pažymos 5.3 punktas); 10.3. VSDFV Vilniaus skyriaus specialistai, išanalizavę Pareiškėjos stažo ir pajamų dokumentus, nustatė, jog trūksta duomenų apie Pareiškėjai 1992 metų vasario - liepos mėnesiais, kuomet ji dirbo įmonėje „A“, paskaitytas pajamas, nuo kurių buvo mokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos (pažymos 5.4 punktas). Atsižvelgiant į tai, bei atkreipiant dėmesį į Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintas teisės normas (pažymos 7.1.3 punktas), VSDFV Vilniaus skyrius 2017-08-31 raštu Nr. (10.1E) 3E-24537 darbo tvarka kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento archyvą (toliau vadinama - Archyvas) dėl trūkstamų duomenų pateikimo (pažymos 5.14 punktas); 10.4. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo darbo procedūrų aprašo 10 punkte nurodyta, kad paaiškėjus, jog per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos sprendimas dėl pensijos skyrimo nebus priimtas, specialistas, ne vėliau kaip tą dieną, kurią sueina 30 kalendorinių dienų terminas, turi informuoti asmenį raštu, dėl kokių priežasčių sprendimas dėl pensijos skyrimo dar nėra nepriimtas. Atsižvelgiant į tai, VSDFV Vilniaus skyrius laiku 2017-09-21 raštu Nr. (10.1)3-97074 informavo Pareiškėją, kad sprendimas dėl pensijos skyrimo dar nepriimtas, taip pat paaiškino priežastis (pažymos 5.15 punktas); 10.5. vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, išėjimo į pensiją metais į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, įskaitomi visi mėnesiai iki išėjimo į pensiją. Pagal Nuostatų 21 ir 30 punktuose įtvirtintas teisės normas, stažas ir draudžiamosios pajamos nuo 1994-01-01 įrodomos Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau vadinama - Registras) esančiais duomenimis. Tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose VSDFV Vilniaus skyrius nurodė, kad Pareiškėjos senatvės pensijai paskirti nuo 2017-10-25 reikalingi duomenys apie 2017 metų rugsėjo mėnesio draudžiamąsias pajamas į Registrą buvo įrašyti 2017 10 12 (pažymos 5.5 punktas); 10.6. Archyvo 2017-10-26 atsakymas Nr. A101-9078/2017(2.5.1.9-PD1) apie Pareiškėjos gautas pajamas VSDFV Vilniaus skyriuje buvo gautas 2017-10-31 (pažymos 5.4 punktas); 10.7. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu asmuo pagal Pensijų sistemos reformos įstatymą pasirinko dalyvavimą pensijų kaupime, dalis jo įmokos pervedama į jo pasirinktą privatų pensijų fondą ir apskaičiuojant senatvės pensijos dydį asmeniui, kuris pasirinko dalyvavimą pensijų kaupime, jo metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas už kiekvienus dalyvavimo kaupime metus atitinkamai mažinamas minėtame straipsnyje nustatyta tvarka (pažymos 7.1.3 punktas). Taigi, apskaičiuoti pensijos dydį ir priimti sprendimą dėl pensijos skyrimo asmeniui, kuris pasirinko dalyvavimą pensijų kaupime, galima tik po to, kai gaunami duomenys apie į pensijų fondą pervestas kaupiamąsias pensijų įmokas. Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta, kad Pareiškėjos senatvės pensijai paskirti nuo 2017-10-25 duomenys apie kaupiamąją pensijos įmoką už 2017 metų rugsėjo mėnesį į Registrą buvo įrašyti 2017-11-10 (pažymos 5.6 punktas).

11. Seimo kontrolierius pažymi, jog Nuostatų 69 punkte įtvirtinta teisės norma, numatanti, jog sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo. Priėmęs sprendimą dėl pensijos skyrimo, VSDFV teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pareiškėjui turi išsiųsti (įteikti) šio sprendimo nuorašą. Taigi, akcentuotina, jog pirmiau minėtas 30 kalendorinių dienų terminas sprendimui dėl pensijos skyrimo priimti skaičiuojamas ne nuo prašymo dėl pensijos skyrimo pateikimo VSDFV teritoriniam skyriui datos, bet nuo visų reikiamų dokumentų arba papildomų dokumentų, būtinų minėtam sprendimui priimti, gavimo datos. Atitinkamai, pagal Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo tvarkos  aprašo 9 punkte įtvirtintas nuostatas, pensijos gavėjui pažymėjimas turi būti išduodamas arba išsiunčiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.                    Pažymėtina, jog paskutinis pensijai paskirti reikalingas dokumentas (Archyvo 2017-10-26 raštas Nr. A101-9078/2017(2.5.1.9-PD1) apie Pareiškėjos pajamas, turėtas 1992 m. vasario - liepos mėnesiais, VSDFV Vilniaus skyriuje gautas 2017-10-31, o duomenys apie kaupiamąją pensijos įmoką už 2017 metų rugsėjo mėnesį į Registrą buvo įrašyti 2017-11-10.              Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos (dokumentų) nustatyta, kad gavęs visus reikiamus dokumentus (duomenis), būtinus sprendimui dėl pensijos Pareiškėjai skyrimo priimti, VSDFV Vilniaus skyrius laiku, t. y. nepažeidžiant pirmiau minėto 30 kalendorinių dienų termino, 2017-11-28 priėmė sprendimą Nr. PE_SP1-30249, kuriuo nuo pensijos amžiaus sukakties dienos (2017-10-25) paskyrė Pareiškėjai pensiją ir 2017-11-29 raštu Nr. (10.1) 3-119361 apie tai informavo Pareiškėją (pažymos 5.17 ir 5.18 punktai). Atitinkamai, 2017-12-01 Pareiškėjai buvo išduotas pažymėjimas. Pensija už laikotarpį nuo 2017-10-25 iki 2017-12-31 į Pareiškėjos sąskaitą banke pervesta 2017-12-20 (pažymos 6.1 punktas).              Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Pareiškėjos skundo tyrimo metu išnyko skundžiamos aplinkybės.             12. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad Pareiškėjos skundo tyrimas dėl VSDFV Vilniaus skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos Pareiškėjai paskyrimu ir senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimu susijusius klausimus, yra nutrauktinas, nes, remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės. 13. Papildomai pažymėtina, jog Pareiškėja skundėsi Seimo kontrolieriui, jog: „Ne kartą skambinau Sodros telefonu 1883 ir kalbėjau su konsultantais dėl šios problemos. Tačiau ir vėl išgirdau atsikalbėjimus“ (pažymos 2.3 punktas). Tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose VSDFV Vilniaus skyrius nurodė, kad: „VSDFV Vilniaus skyriuje pokalbiai tarp klientų ir darbuotojų nėra įrašomi, todėl nėra galimybės nei patvirtinti, nei paneigti, kad Pareiškėjai konsultacijų metu buvo suteikiama neteisinga informacija“ (pažymos 5.13 punktas). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šių aplinkybių, susijusių su VSDFV darbuotojų veiksmais, teikiant Pareiškėjai konsultacijas telefonu, Seimo kontrolierius negali nei patvirtinti, nei paneigti.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:             X skundo tyrimą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos X paskyrimu ir senatvės pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimu susijusius klausimus, nutraukti.       

Seimo kontrolierius             Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1683
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį