Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių61
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763933

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA ATLIKTO TYRIMO DĖL GALIMAI NEPAGRĮSTAI RIBOJAMOS NUTEISTŲJŲ TEISĖSĮSIGYTI IR TURĖTI DRABUŽIŲ, HIGIENOS IR KITŲ REIKMENŲ PAŽYMA

I. TYRIMO PAGRINDAS

1. Tyrimas pradėtas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto     2018 m. sausio 10 d. sprendimu Nr. 4D-2018/1-46. 1.1. Tyrimo tikslas. Nustatyti, dėl kokių priežasčių ir ar pagrįstai Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų 2003 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 194 (toliau vadinama – PĮVTT), 76 punktu yra ribojama nuteistųjų, kurių gydymo laisvės atėmimo vietų ligoninėje trukmė neviršija 60 dienų, teisė įsigyti ir turėti drabužių, higienos ir kitų reikmenų. 1.2. Tyrimo pagrindas. Pagrindas pradėti tyrimą savo iniciatyva yra Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad, jeigu skundas yra gautas žodžiu, telefonu arba Seimo kontrolierius nustatė pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeistų žmogaus teisių ir laisvių požymių iš visuomenės informavimo priemonių bei iš kitų šaltinių, Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva. Šiuo atveju tyrimą savo iniciatyva Seimo kontrolierius pradeda atsižvelgęs į tai, kad iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės buvo gauta informacija, jog vadovaujantis PĮVTT 76 punktu yra ribojama išskirtinai tik vienos grupės nuteistųjų, t. y., tų, kurių gydymo laisvės atėmimo vietų ligoninėje trukmė neviršija 60 dienų, teisė su savimi turėti elektros prietaisus. 1.3. Tyrimo objektas. Nuteistųjų, kurių gydymo laisvės atėmimo vietų ligoninėje trukmė neviršija 60 dienų, teisės įsigyti ir turėti drabužių, higienos ir kitų reikmenų ribojimas, įtvirtintas PĮVTT 76 punkte.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

2. Seimo kontrolierius 2018 m. sausio 12 d. raštu Nr. 4D-2018/1-46/3D-117 kreipėsi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją (toliau vadinama – TM), prašydamas informuoti, dėl kokių priežasčių PĮVTT 76 punktu buvo pasirinkta riboti tik vienos grupės nuteistųjų teisę įsigyti ir turėti drabužių, higienos ir kitų reikmenų; kokie veiksniai, sąlygos ar aplinkybės lemia nuteistųjų, kurių gydymo laisvės atėmimo vietų ligoninėje trukmė viršija 60 dienų, didesnę teisių apimtį nei tų nuteistųjų, kurie yra gydomi trumpiau nei 60 dienų; dėl kokių priežasčių buvo nustatyta, kad gydymo laisvės atėmimo vietų ligoninėje trukmė turi neviršyti būtent 60 dienų. 2018 m. vasario 5 d. Seimo kontrolierius gavo 2018 m. vasario 5 d. TM raštą Nr. (1.39.E)7R-927 „Dėl informacijos pateikimo“. Šiame rašte nurodoma: 2.1. siekiant, kad trumpam laikui gydytis į Laisvės atėmimo vietų ligoninę (toliau vadinama – LAVL) siunčiamiems pacientai su savimi tikslingai pasiimtų tik tuos daiktus, kurie trumpo hospitalizavimo metu jiems būtų patys reikalingiausi, PĮVTT 76 punkte nustatyta, kad nuteistiesiems, kurių gydymo LAVL trukmė neviršija 60 dienų, leidžiama įsigyti ir turėti tik PĮVTT 18 priedo 3 punkte ir 2.2, 2.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 4.13, 4.15, 4.19, 5.5 papunkčiuose nurodytus drabužius, higienos ir kitus reikmenis; 2.2. tais atvejais, kai asmuo LAVL turi būti gydomas ilgesnį laiką ir jam objektyviai gali prireikti daugiau asmeninių daiktų, nuteistajam leidžiama turėti ir kitus PĮVTT 18 priede nurodytus daiktus, kurie, atsižvelgiant į įstaigos specifiką ir teisinį reglamentavimą, nėra draudžiami turėti; atsižvelgiant į tai, PĮVTT 571 punkte nustatyta, kad, asmenims negrįžus į laisvės atėmimo įstaigą per 30 dienų nuo išvykimo dienos, šios įstaigos administracija per penkias darbo dienas persiunčia šioje įstaigoje saugomus asmens daiktus į LAVL, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių asmens laikino išvykimo iš laisvės atėmimo įstaigos laikas pratęstas, bet ne ilgiau kaip 60 dienų nuo jo išvykimo iš šios įstaigos dienos; 2.3. maksimalus terminas (60 dienų), kuriam nesuėjus laisvės atėmimo vietoje saugomi asmens daiktai nėra persiunčiami į LAVL, yra parinktas atsižvelgiant į tuberkuliozės diagnostikos algoritmus; paciento ištyrimas, o šios ligos diagnozės patvirtinimas arba atmetimas paprastai gali užtrukti net iki 60 dienų, o gydymas tęsiamas nuo 6 iki 24 mėnesių.

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

3. Konstitucija: 29 straipsnis – „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“

4. Seimo kontrolierių įstatymas: 22 straipsnis „Seimo kontrolieriaus sprendimai“ – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: [...] 3) nutraukti skundo tyrimą. [...]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. gruodžio 14 d., 2013 m. balandžio 30 d. 2017 m. gruodžio 1 d. nutarimuose konstatavo, kad: „[...] Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus teisę būti traktuojamam vienodai su kitais bei įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai. Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas būtų pažeistas, jeigu tam tikri asmenys ar jų grupės būtų traktuojami skirtingai, nors tarp jų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas; vertinant, ar pagrįstai yra nustatytas skirtingas reguliavimas, būtina atsižvelgti į konkrečias teisines aplinkybes. Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą konstatuota ir tai, kad šis principas savaime nepaneigia galimybės įstatymu nustatyti nevienodą, diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų, priklausančių skirtingoms kategorijoms, atžvilgiu, jeigu tarp šių asmenų yra tokių skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objektyviai pateisinamą. Konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimas kartu yra konstitucinių teisingumo, darnios visuomenės imperatyvų, taigi ir konstitucinio teisinės valstybės principo, pažeidimas.“

Tyrimo išvados

6. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 3 punktas) ir teismų praktiką (šios pažymos 5 punktas), asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus teisę būti traktuojamam vienodai su kitais bei įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai. Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas būtų pažeistas, jeigu tam tikri asmenys ar jų grupės būtų traktuojami skirtingai, nors tarp jų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas; vertinant, ar pagrįstai yra nustatytas skirtingas reguliavimas, būtina atsižvelgti į konkrečias teisines aplinkybes. Šis principas savaime nepaneigia galimybės įstatymu nustatyti nevienodą, diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų, priklausančių skirtingoms kategorijoms, atžvilgiu, jeigu tarp šių asmenų yra tokių skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objektyviai pateisinamą.

7. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad nuteistųjų, kurių gydymo LAVL trukmė neviršija 60 dienų, teisės įsigyti ir turėti drabužių, higienos ir kitų reikmenų ribojimas (PĮVTT 76 punktas) yra nustatytas siekiant, kad trumpam laikui gydytis į LAVL siunčiami pacientai turėtų tik tuos daiktus, kurie trumpo hospitalizavimo metu jiems būtų patys reikalingiausi. Tokiu būdu yra palengvinama pačių nuteistųjų padėtis, nes trumpam laikui vykdami į LAVL jie neprivalo vežtis visų savo asmeninių daiktų. Tais atvejais, kai asmuo LAVL turi būti gydomas ilgesnį laiką ir jam objektyviai gali prireikti daugiau asmeninių daiktų, nuteistajam leidžiama turėti ir kitus PĮVTT 18 priede nurodytus daiktus, kurie, atsižvelgiant į įstaigos specifiką ir teisinį reglamentavimą, nėra draudžiami turėti. PĮVTT 571 punkte įtvirtintas reguliavimas užtikrina, kad, asmenims negrįžus į laisvės atėmimo įstaigą per 60 dienų, jų asmeniniai daiktai bus atsiųsti iš įstaigos, kurioje jie yra saugomi. Maksimalus terminas (60 dienų), kuriam nesuėjus laisvės atėmimo vietoje saugomi asmens daiktai nėra persiunčiami į LAVL, yra parinktas atsižvelgiant į tuberkuliozės diagnostikos algoritmus (paciento ištyrimas ir šios ligos diagnozės patvirtinimas arba atmetimas paprastai gali užtrukti net iki 60 dienų, o gydymas trunka nuo 6 iki 24 mėnesių), t. y., vadovaujantis objektyviais kriterijais. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad asmenų, kurių gydymo LAVL trukmė neviršija 60 dienų, ir asmenų, kurių gydymo LAVL trukmė viršija 60 dienų, teisė įsigyti ir turėti drabužių, higienos ir kitų reikmenų teisės aktuose reglamentuojama nevienodai dėl objektyvių priežasčių. 

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Seimo kontrolieriaus tyrimas (atliktas savo iniciatyva) dėl galimai nepagrįstai ribojamos nuteistųjų teisės įsigyti ir turėti drabužių, higienos ir kitų reikmenų yra nutrauktinas tyrimo metu išnykus tyrimo pagrindą sudarančioms aplinkybėms.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia savo iniciatyva pradėtą tyrimą dėl galimai nepagrįstai ribojamos nuteistųjų teisės įsigyti ir turėti drabužių, higienos ir kitų reikmenų nutraukti.

Seimo kontrolierius               Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/1-46
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį