Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĘ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl sveikatos priežiūros prieinamumo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (toliau vadinama – LAVL).

2. Pareiškėjas Skunde nurodė: 2.1. „[...] dabar esu Pravieniškių LAVL [...], mane čia atvežė iš Alytaus PN [pataisos namai]. [...] esu [duomenys neskelbiami]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „[...] [duomenys neskelbiami], paprašiau, kad mane gydytų, bet manęs negydė [...]“; 2.3. „[...] tada paprašiau, kad mane visam laikui iki bausmės pabaigos pervestų į LAVL [...], galvojau, kad ten mane gydys. Aš čia LAVL esu jau beveik du mėnesius, bet daktarai sako, kad nesergu [duomenys neskelbiami], nes nėra jokių dokumentų iš Alytaus [...]. [...] viską LAVL daktarams aiškinu, maldauju, kenčiu nuo skausmo, bet manęs niekas negydo [...]“; 2.4. „[...] [duomenys neskelbiami].“

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1704/3D-3708 kreipėsi į LAVL prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2018 m. sausio 9 d. Seimo kontrolierius gavo 2018 m. sausio 9 d. LAVL raštą „Dėl informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui“ Nr. S-117. Šiame rašte ir prie jo pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad: 4.1. „2017 m. spalio 4 d. Pareiškėjas į LAVL atvyko dėl gydytojų specialistų konsultacijų ir buvo hospitalizuotas į Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių. 2017 m. spalio 5 d. gydantis gydytojas D.K. pirminės apžiūros metu objektyviai įvertino X sveikatos būklę ir atsižvelgdamas į medicinines indikacijas paskyrė medikamentinį gydymą, diagnozės patikslinimui sudarė tyrimų planą [duomenys neskelbiami]“; 4.2. „Nuo Pareiškėjo atvykimo į LAVL pirmos dienos buvo tęsiamas jau pradėtas gydymas [duomenys neskelbiami]“; 4.3. „[duomenys neskelbiami]“; 4.4. „Informuojame, kad, nuteistajam vykstant iš vienos laisvės atėmimo vietų įstaigos į kitą, kartu su nuteistojo asmens byla vyksta ir Asmens sveikatos istorija [...], kuri buvo pildoma laisvės atėmimo įstaigoje, kurioje bausmę atlikinėjo nuteistasis. Ši asmens sveikatos istorija kartu su naujai pradėta LAVL medicinine dokumentacija perduodama į skyrių, kuriame hospitalizuojamas pacientas. Atsižvelgiant į tai visą informaciją apie Pareiškėjo ligas gydantis gydytojas gavo tik atvykus Pareiškėjui į LAVL“; 4.5. „Pareiškėjo prašymas dėl [duomenys neskelbiami] gydymo savo lėšomis LAVL neregistruotas ir tokios informacijos medicinos darbuotojai neturi“; 4.6. „2017 m. lapkričio 2 d. Pareiškėjo Gydymo stacionare ligos istorijoje Nr. [...] atliktas gydančio gydytojo įrašas, kad [duomenys neskelbiami].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. priimtų rekomendacijų šalims narėms Nr. (2006)2 „Dėl Europos kalinimo taisyklių“:  40.3 punktas – „Visi kaliniai turi turėti galimybę naudotis medicinos paslaugomis, kurios teikiamos šalyje, ir negali būti diskriminacijos teisinės padėties pagrindu“; 40.5 punktas – „Visos reikalingos medicinos, chirurgijos ir psichiatrijos paslaugos, įskaitant ir tas paslaugas, kurios yra prieinamos visuomenėje, turi būti suteiktos kaliniui.“

6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK): 11 straipsnis. Bendrosios nuteistųjų teisės - „1. Nuteistieji turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka: [...]; 3) gauti medicinos pagalbą; [...]“; 174 straipsnis. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūra – „1. Asmens sveikatos priežiūra pataisos įstaigose bei areštinėse organizuojama ir atliekama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įstatymus. 2. Pataisos įstaigose ir areštinėse steigiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos arba tarnybos. Šių įstaigų bei tarnybų struktūrą, etatų skaičių ir veiklos tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ir Teisingumo ministerija. [...] 3. Laisvės atėmimo bausmę arba areštą atliekančiam nuteistajam reikalinga specializuota būtinoji medicinos pagalba, kurią suteikti pataisos įstaigų gydymo įstaigose arba areštinėse nėra galimybių, gali būti teikiama valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose užtikrinant nuteistųjų apsaugą. Šios pagalbos teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ir Teisingumo ministerija. 4. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija.“

7. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo: 12 straipsnis „Seimo kontrolierių tiriami skundai“ – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“

8. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo: 47 straipsnis – „2. Valstybės laiduojamai (nemokamai) sveikatos priežiūrai priskiriama: [...] 4) teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, kardomojo kalinimo vietose esančių asmenų, nuteistųjų [...], asmens sveikatos priežiūra; [...].“

9. Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. V-195/1R-76 (toliau vadinama – Aprašas): 1 punktas – „Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašas skirtas užtikrinti, kad suimtiesiems bei asmenims, atliekantiems arešto ar laisvės atėmimo bausmes [...], būtų teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims“; 3 punktas – „Laisvės atėmimo vietose veikiančiose tarnybose suimtiesiems ir nuteistiesiems turi būti teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos laisvės atėmimo vietose, Laisvės atėmimo vietų ligoninėje arba užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, tretinės – užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. [...]“; 17 punktas – „Jeigu suimtajam ar nuteistajam [...] reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos negali būti suteiktos tarnyboje, jos gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka suimtiesiems ar nuteistiesiems išduoda siuntimus ambulatorinėms ar stacionarinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose.“

10. Laisvės atėmimo vietų ligoninės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. 1R-65  (toliau vadinama – LAVL nuostatai): 7 punktas – „Laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos tikslai: 7.1. organizuoti ir teikti pirminio ir antrinio lygio ambulatorinių ir antrinio lygio stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugas pacientams“; 8 punktas – „Laisvės atėmimo vietų ligoninė, siekdama nustatyto veiklos tikslo asmens sveikatos priežiūros srityje, vykdo šias funkcijas: [...]; 8.7. organizuoja pacientams reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai tokių paslaugų pati Laisvės atėmimo vietų ligoninė negali ar neturi teisės teikti. [...].“

11. . Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-839 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-225 redakcija): 10 punktas – „Tarnybos veiklos tikslai: [...] 6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą; [...]“; 11 punktas – „Tarnyba, įgyvendindama veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: [...]; 36. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą, pacientų teises, reikalavimų; [...]; 38. vykdo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo planinę ir neplaninę valstybinę priežiūrą; [...] 46. pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus; [...].“

Tyrimo išvados

12. Skunde nurodoma, kad LAVL Pareiškėjui nėra užtikrinama tinkama sveikatos priežiūra ir gydymas.

13. Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Seimo kontrolierius tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Asmenims suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumas ir kokybė nelaikomi viešuoju administravimu, todėl nepriskirtini Seimo kontrolieriaus kompetencijai. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjo Skundo teiginių pagrįstumas bus vertinamas tik sveikatos priežiūros prieinamumo aspektu.

14. Tiek tarptautiniuose, tiek Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims, tais atvejais, kai tokių reikiamų paslaugų negali suteikti laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigos, paslaugos gali būti teikiamos valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose. Vadovaujantis tarptautiniais (šios pažymos 5 punktas) ir nacionaliniais teisės aktais (šios pažymos 6 ir 8 punktai) asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmes, turi būti teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims. Sveikatos sistemos įstatymo 47 str. 2 dalyje nustatyta, kad valstybės laiduojamai (nemokamai) sveikatos priežiūrai, be kita ko, priskiriama nuteistųjų asmens sveikatos priežiūra. Vadovaujantis Aprašo 3 punktu, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos nuteistiesiems teikiamos laisvės atėmimo vietose veikiančiose tarnybose. Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos laisvės atėmimo vietose, LAVL arba užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, tretinės – užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. LAVL nuostatuose reglamentuota, kad vienas iš LAVL tikslų yra organizuoti ir teikti pirminio ir antrinio lygio ambulatorinių ir antrinio lygio stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. Be to, kad LAVL, siekdama nustatyto veiklos tikslo asmens sveikatos priežiūros srityje, be kita ko, organizuoja pacientams reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai tokių paslaugų pati Laisvės atėmimo vietų ligoninė negali ar neturi teisės teikti.

15. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2017-10-04 buvo perkeltas iš Alytaus pataisos namų į LAVL. Kitą dieną, t. y., 2017 m. spalio 5 dieną, pirminės apžiūros metu asmuo buvo apžiūrėtas gydytojo; apžiūros metu įvertinta Pareiškėjo sveikatos būklė ir paskirtas medikamentinis gydymas, sudarytas tyrimų planas bei nustatyta diagnozė (šios pažymos 4.1. punktas). LAVL 2018 m. sausio 9 d. raštu Nr. S-117 Seimo kontrolierių informavo, kad nuo Pareiškėjo atvykimo į LAVL (2017-10-04) yra tęsiamas jau pradėtas gydymas dėl [duomenys neskelbiami], pakartotinai užsakyta III lygio gydytojo [...] konsultacija, kuri buvo numatyta 2017 11-20 LSMUL; konsultacija numatytą dieną įvyko. Iš Seimo kontrolieriui pateikto LAVL rašto ir papildomų dokumentų turinio nustatyta, kad Pareiškėjas anksčiau, t. y., 2017 m. liepos 11 d., jau LSMUL buvo konsultuotas gydytojo [...], todėl Pareiškėjo teiginys, kad LAVL jo „niekas negydo“, neatitinka tikrovės. Taip pat Pareiškėjo teiginys, jog „daktarai sako, [...], nes nėra jokių dokumentų iš Alytaus“, vertintinas kritiškai, nes, kaip rašte teigia LAVL, nuteistajam vykstant iš vienos laisvės atėmimo vietos įstaigos į kitą, kartu su nuteistojo asmens byla pervežama ir asmens sveikatos istorija (šios pažymos 4.4 punktas). Šios aplinkybės rodo, jog LAVL gydytojai turi reikiamus medicininius dokumentus apie Pareiškėjo pagrindines ir gretutines ligas (šios pažymos 4.3 punktas). Atsižvelgiant į tai galima daryti išvadą, jog LAVL pareigūnai turėdami jiems reikalingą informaciją apie Pareiškėjo sveikatos būklę ėmėsi veiksmų, kad Pareiškėjui būtų suteiktos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos.

16. Skunde Pareiškėjas teigia, jog LAVL jam negydomi [duomenys neskelbiami]. Skundo tyrimo metu nustatyta, jog 2017 m. lapkričio 2 d. Pareiškėjo ligos istorijoje yra užfiksuotas įrašas, kad Pareiškėjui [duomenys neskelbiami]. Įvertinus gydytojo [duomenys neskelbiami] įrašus, darytina išvada, kad Pareiškėjas minėto specialisto buvo konsultuotas 3 kartus: 2017-11-17; 2017 11-27; 2017-12-22. Visus kartus, atsižvelgiant į medicinines indikacijas, suteiktos [duomenys neskelbiami] paslaugos. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Pareiškėjui būnant LAVL gydytojo [...] paslaugos buvo suteiktos.

17. Įvertinus Skunde nurodytas aplinkybes, susijusias su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, ir atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, nurodytą šios pažymos 5–10 punktuose, darytina išvada, jog LAVL pareigūnai ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad Pareiškėjui būtų suteiktos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos. Atsižvelgiant į visas Skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei esamą teisinį reguliavimą, galima daryti išvadą, jog LAVL pareigūnai, teikdami sveikatos priežiūros paslaugas, laikėsi teisės aktų reikalavimų, todėl Skundas dėl sveikatos priežiūros prieinamumo LAVL atmestinas.

18. Kaip jau buvo pažymėta šios pažymos 13 punkte, Seimo kontrolierius neturi įgaliojimų vertinti jau paskirtą gydymą ir (arba) įpareigoti gydytoją skirti / neskirti asmeniui vienokį ar kitokį gydymą, t. y,. šiuo atveju Seimo kontrolierius negali vertinti, ar Pareiškėjui paskirtas gydymas yra tinkamas. Tik gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, gali paskirti atlikti reikiamus tyrimus, nusiųsti kito gydytojo konsultacijai, spręsti dėl gydymo reikalingumo ir jo rūšies / būdo parinkimo. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą (šios pažymos 11 punktas) vykdyti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę yra įgaliota speciali institucija – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama – VASPVT). Manant, kad LAVL sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nekokybiškai, Pareiškėjui yra rekomenduotina kreiptis į VASPVT.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl sveikatos priežiūros prieinamumo LAVL atmesti.

Seimo kontrolierius                Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1704
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį