Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. gegužės 31 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – Lukiškių TI-K) bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas, KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, susijusius su stalinės lempos naudojimu.

2. Pareiškėjas Skunde nurodo: 2.1. „[...] 2017 m. sausio 2 d. Lukiškių TI-K direktoriui pateikiau prašymą raštu, kuris Lukiškių TI-K užregistruotas Nr. 29-1, kuriame prašiau leisti man iš Lukiškių TI-K daiktų saugojimo sandėlio pasiimti mano nuosavą šviestuvą (skaitymo lempą), kurią aš esu įsigijęs apie 2004 metais, ją teisėtai ir oficialiai perduodant man mano motinai [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Lukiškių TI-K administracija į mano 2017 m. sausio 2 d. prašymą atsakė 2017-01-10 raštu (sprendimu) Nr. 96-107 (Dėl stalinės lempos), [...] praignoravo ir atmetė bei atsisakė jį tenkinti [...] nurodydama [...] argumentus: Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama ir – BVK) 96 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad [...] leidžiama naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigytais Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse (toliau vadinama ir – PĮVTT) nurodytais elektros prietaisais ir kitais daiktais. Į PĮVTT 18 priede išdėstyta nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti [...] stalinė lempa, maitinama iš elektros tinklo, nėra įtraukta [...]“; 2.3 „Nesutikdamas su Lukiškių TI-K 2017-01-10 sprendimu Nr. 96-107, aš jį apskundžiau raštu 2017-01-16 KD [...]“; 2.4. „KD į mano 2017-01-16 skundą atsakė 2017-03-10 raštu (sprendimu) Nr. 2S-1480 (dėl skundo nagrinėjimo), kuriuo mano skundo netenkino, bet jį atmetė kaip nepagrįstą [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti išdėstytas aplinkybes ir pareigūnų veiksmus (neveikimą).

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. birželio 30 d. raštu Nr. 4D-2017/1-768/3D-1956 kreipėsi į Kalėjimų departamentą prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes bei pateikti Skundo tyrimui reikšmingus dokumentus. 2017 m. liepos 17 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. liepos 14 d. Kalėjimų departamento raštą Nr. 1S-2734 „Dėl informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui“, kuriame nurodoma: 4.1. „pareiškėjas kreipėsi į Kalėjimų departamentą dėl [...] rašte išvardintų aplinkybių 2017 m. sausio 16 d. skundu [...]. Kalėjimų departamentas 2017 m. kovo 10 d. raštu Nr. 2S-1480 [...] atsakė pareiškėjui. [...] siekiant išsiaiškinti pareiškėjo 2017 m. sausio 16 d. skunde nurodytas aplinkybes ir surinkti įrodymus, reikšmingus skundo nagrinėjimui, buvo kreiptasi į Lukiškių TI-K administraciją ir paprašyta pateikti visą turimą dokumentaciją bei paaiškinti pareiškėjo skunde minimus faktus. Iš Lukiškių TI-K buvo gauta dokumentinė medžiaga, t. y., Lukiškių TI-K direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. atsakymas Nr. 96-107 ir su šiuo atsakymu susijusi dokumentinė medžiaga. Kalėjimų departamentas, surinkęs su pareiškėjo skundu susijusią dokumentinę medžiagą, konstatavo, kad Lukiškių TI-K direktoriaus atsakymas buvo pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis bei pateiktas nepažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nustatytų reikalavimų [...]. Pažymėtina, kad Kalėjimų departamentas pareiškėjui atsakė į visus jo keliamus klausimus, o atsakymas [...] atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“  4.2. „Vadovaujantis PĮVTT, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, 76 punktu, „Nuteistiesiems <...> leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą nustato šių taisyklių 18 priedas. Nuo 2016 m. balandžio l d. įsigaliojus PĮVTT 18 priedo ir kitų punktų pakeitimams buvo iš esmes nustatytas naujas nuteistiesiems turėti leidžiamų maisto produktų, būtiniausių daiktų ir reikmenų reglamentavimas. Naujas reglamentavimas remiasi principu – draudžiama turėti daiktus, kurių nėra leidžiama turėti Nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše. Vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 3 str. l d. nuostatomis, Bausmės vykdomos pagal jų vykdymo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, todėl bausmės atlikimo metu pasikeitusios normos turi būti taikomos visiems nuteistiesiems, nepaisant bausmės pradžios. Atsižvelgus į aukščiau nurodyta, vadovaujantis nauja PĮVTT 18 priedo redakcija, įsigaliojusia nuo 2017 m. sausio l d., pataisos įstaigose nuteistiesiems leidžiama naudotis daiktais, nurodytais Nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše. Minėtame sąraše nesantys daiktai iš nuteistųjų yra paimami. Pakitus teisiniam reglamentavimui ir paėmus iš suimtųjų ir nuteistųjų daiktus, kurie nenumatyti sąraše, iš suimtųjų ir nuteistųjų yra gaunama nemažai skundų. Paimti daiktai nėra išduodami vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis teisės normomis.“

5. Seimo kontrolierius 2017 m. birželio 30 d. raštu Nr. 4D-2017/1-768/3D-1955 kreipėsi į Lukiškių TI-K direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. liepos 17 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. liepos 12 d. Lukiškių TI-K raštą Nr. 9-7851 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodoma: 5.1. „Lukiškių TI-K yra išsaugotas dokumentas, kuriame yra nurodyta, kad nuteistajam X 2011-05-04 buvo išduota naudotis stalinė lempa. Minėtą faktą X patvirtino savo parašu. Kitų duomenų, kada ir kokiu būdu X įsigijo lempą, neturime.“ 5.2. „Lukiškių TI-K neturi duomenų, kad X gavo stalinę lempą 2004 m. Informuojame, kad nuteistieji įgijo teisę turėti stalines lempas ir jomis naudotis 2010 m. balandžio 26 d., kuomet Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu 2010 m. balandžio 26 d. „Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. 1R-85 buvo pakeistos PĮVTT, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, išdėstant PĮVTT 173 punktą taip: „173. Nuteistiesiems, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose drausmės grupės laikymo sąlygomis, leidžiama naudotis įsigytais ar perduotais daiktais: <...> 173.15. stalinėmis lempomis; <...>.“ iki šio PĮVTT pakeitimo nuteistiesiems teisė turėti ir naudotis stalinėmis lempomis teisės aktuose nebuvo numatyta. 2016-04-01 įvykus BVK bei PĮVTT pakeitimams, buvo patvirtintas PĮVTT 18 priede išdėstytas Nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašas (toliau vadinama – Sąrašas). Šiame Sąraše išdėstyti visi leidžiami nuteistiesiems turėti ir įsigyti maisto produktai, būtiniausi reikmenys ir kiti daiktai. Pažymėtina, kad šiame Sąraše stalinės lempos nebuvo įtrauktos. Pareigūnai X stalinę lempą, nenumatytą Sąraše, paėmė ir padėjo į sandėlį vadovaudamiesi 2015 m. birželio 23 d. Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1818 (toliau vadinama – BVKPĮ) 94 straipsnio 4 dalies reikalavimais.“ 5.3. „X stalinė lempa buvo padėta į sandėlį 2016-05-21 [...].“ 5.4. „BVK 96 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „Nuteistiesiems, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose drausmės grupės laikymo sąlygomis ar perkeltus į kamerų tipo patalpas nuteistuosius, leidžiama naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigytais ar perduotais PĮVTT nurodytais elektros prietaisais ir kitais daiktais“. BVK 112 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „nuteistiesiems, išskyrus šio kodekso 91 ir 152 straipsniuose numatytus atvejus, leidžiama su savimi turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų, kurių sąrašą nustato pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės <...>.“ PĮVTT 18 priede išdėstytame Sąraše stalinė lempa, maitinama iš elektros tinklo, nėra įtraukta, todėl konstatuotina, kad nepakeitus minėto sąrašo nėra galimybių X leisti naudotis PĮVTT Sąraše nenumatytu daiktu, nes stalinė lempa, vadovaujantis BVKPĮ 94 straipsnio 4 dalies reikalavimais, iki 2016-07-01 turėjo būti paimta ir padėta saugoti į sandėlį. Pažymėtina, jog PĮVTT sąrašo 4.18 punkte yra numatyta LED skaitymo lempa (su baterijomis), kurią X turi teisę įsigyti ir turėti.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK): 5 straipsnis. Teisėtumo principas – „2. Nuteistų asmenų teisių bei laisvių apribojimus ir nuteistų asmenų pareigas nustato tik Lietuvos Respublikos įstatymai. 3. Nuteistojo elgesį gali suvaržyti tik draudimas arba pareiga. Bausmės vykdymo institucija arba pareigūnas gali veikti tik įstatymų nustatytais būdais ir priemonėmis. [...]“; 96 straipsnis. Nuteistųjų teisė naudotis elektros prietaisais ir kitais daiktais – „1. Nuteistiesiems, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose drausmės grupės laikymo sąlygomis ar perkeltus į kamerų tipo patalpas nuteistuosius, leidžiama naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigytais ar perduotais Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nurodytais elektros prietaisais ir kitais daiktais. [...]“; 112 straipsnis. Pataisos įstaigų režimas ir pagrindiniai jo reikalavimai – „[...] 4. Nuteistiesiems, išskyrus šio Kodekso 91 ir 152 straipsniuose numatytus atvejus, leidžiama su savimi turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų, kurių sąrašą nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės.[...] „ 183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo: 3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...]“; 8 straipsnis. Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie individualaus administracinio akto priėmimą – „1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. 2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. 3. Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens [...].“

8. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymas; 2015 m. birželio 23 d. Nr. XII-1818 (toliau vadinama ir – BVKPĮ): 94 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas – „4. Pataisos įstaigos iki 2016 m. liepos 1 d. paima iš iki 2016 m. balandžio 1 d. į jas atvykusių nuteistųjų maisto produktus, daiktus ir reikmenis, kurie nenumatyti nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše, ir perduoda juos nuteistojo nurodytiems asmenims arba saugoti į pataisos įstaigos sandėlį. [...].“

9. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 toliau vadinama – PĮVTT): 9.1. 76 punktas. „Nuteistiesiems, išskyrus apgyvendintus už pataisos įstaigos ribų, laikomus atvirosiose kolonijose ir laisvės atėmimo vietų ligoninėje, jei gydymo trukmė neviršija 60 dienų, leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą nustato šių taisyklių 18 priedas“; 9.2. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 18 priedas: 4.18 punktas – „LED skaitymo lempa(su baterijomis) [...].“

Skundo tyrimui reikšminga teismų praktika

10. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama – LVAT) 2014 m. balandžio 9 d. pasitarime aprobuotame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinime nurodyta: 13.2 papunktis – „[...] teisėjų kolegija pažymėjo, kad pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas) (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012). Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai, kurie, be kita ko, atitiktų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus reikalavimus (2011 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2876/2011)“; 89 papunktis – „BVK 96 straipsnio 1 dalyje ir PĮVTT nurodytas daiktų sąrašas plečiamai administracinių teismų praktikoje nėra aiškinamas. [...] (2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2242/2011)“; 119 papunktis – „LVAT praktikoje ne kartą pažymėjo, jog pataisos įstaigų vidaus tvarka yra viena iš pataisos įstaigų režimo užtikrinimo priemonių, o nuteistųjų pareigos laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos bei vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus yra specialiosios, [...] (žr., pvz., [...]; 2013 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-942/2013; 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1262/2013)“; 120 papunktis – „[...] reikalavimai paklusti laisvės atėmimo įstaigoje nustatytai tvarkai ir vykdyti jos administracijos reikalavimus LVAT aiškinami vienareikšmiškai – šios normos laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims yra imperatyvios [...] (2013 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1449/2013).“

11. LVAT 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2876/2011, nurodė: „Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai [...].“

Išvados

12. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 12.1. Dėl Pareiškėjo 2017-01-02 kreipimosi nagrinėjimo Lukiškių TI-K; 12.2. Dėl Pareiškėjo 2017-01-16 kreipimosi nagrinėjimo Kalėjimų departamente; 12.3. Dėl Pareiškėjo galimybės naudotis staline lempa.

Dėl Pareiškėjo 2017-01-02 kreipimosi nagrinėjimo Lukiškių TI-K

13. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui skundėsi, kad Lukiškių TI-K netinkamai išnagrinėjo jo 2017-01-02 kreipimąsi dėl stalinės lempos grąžinimo iš daiktų saugojimo sandėlio.

 14. Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.  Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su prašymu leisti iš sandėlio paimti stalinę lempą į Lukiškių TI-K administraciją kreipėsi 2017-01-02, į šį prašymą Lukiškių TI-K administracija pateikė atsakymą 2017-01-10 raštu Nr. 96-107, taigi šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Lukiškių TI-K administracija Pareiškėjo 2017-01-02 prašymą išnagrinėjo ir atsakymą pateikė per 20 darbo dienų, t. y., laikantis teisės aktuose nustatyto termino.     Išanalizavus šio Lukiškių TI-K rašto turinį nustatyta, kad juo buvo išsamiai, remiantis teisės aktų nuostatomis, paaiškinta Pareiškėjui, kodėl stalinė lempa jam nebus grąžinta. Minėtame rašte atsakymas pateiktas faktus ir aplinkybes pagrindžiant objektyviais duomenimis ir teisės aktais bei vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytais reikalavimais (šios pažymos 7 punktas). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Pareiškėjo 2017-01-02 kreipimąsi Lukiškių TI-K administracija išnagrinėjo išsamiai ir visapusiškai, laikydamasi teisės aktų reikalavimų.

15. Atsižvelgiant į visas Skundo dalies tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei esamą teisinį reguliavimą, galima daryti išvadą, jog nagrinėdama Pareiškėjo 2017-01-02 kreipimąsi Lukiškių TI K administracija laikėsi teisės aktų reikalavimų ir tinkamai,  išsamiai atsakė Pareiškėjui dėl stalinės lempos grąžinimo iš daiktų saugojimo sandėlio; pateiktas atsakymas buvo teisiškai pagrįstas, todėl Skundo dalis dėl Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimo Lukiškių TI-K atmestina.

Dėl Pareiškėjo 2017-01-16 kreipimosi nagrinėjimo Kalėjimų departamente

 16. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas, gavęs iš Lukiškių TI-K 2017-01-10 raštu Nr. 96-107 pateiktą atsakymą ir su juos nesutikdamas, jį apskundė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Teisingumo ministerija 2017-01-31 raštu Nr. (1.23.)7R-943 Pareiškėjo skundą (2017 01-16 – dėl leidimo naudotis staline lempa) persiuntė pagal kompetenciją nagrinėti Kalėjimų departamentui. Kalėjimų departamentas išnagrinėjęs minėtą skundą 2017-03-10 pateikė Pareiškėjui atsakymą raštu Nr. 2S-1480.  Pareiškėjas savo skunde Seimo kontrolieriui teigia, kad jo netenkina KD pateiktas atsakymas, bei nurodo, kad jo skundas išnagrinėtas paviršutiniškai ir neobjektyviai, nepateikti atsakymai į kiekvieną Pareiškėjo iškeltą teisinį argumentą.

17. Nagrinėdamas pareiškėjų skundus KD, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (šios pažymos 11 punktas). Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje nurodė, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y., ir KD, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 12 punktas).  Išanalizavus šio KD rašto turinį nustatyta, kad Pareiškėjas KD 2017-03-10 raštu Nr. 2S-1480 buvo informuotas, jog, įvertinus su skundu susijusią dokumentinę medžiagą ir skundžiamas aplinkybes, buvo nustatyta, kad Lukiškių TI-K 2017-01-10 raštu Nr. 96-107 buvo pateiktas išsamus ir pagrįstas atsakymas, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų (šios pažymos 4.1 punktas).  Pažymėtina, jog Seimo kontrolieriui įvertinus skundžiamą KD rašto turinį nustatyta, kad Kalėjimų departamentas išsamiai ir visapusiškai išsiaiškino visas Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes ir pateikė išsamų atsakymą, kuris buvo pagrįstas išsamia teisės aktų nuostatų analize. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Pareiškėjo 2017-01-16 kreipimąsi KD išnagrinėjo išsamiai ir visapusiškai, laikydamasis teisės aktų reikalavimų. Pažymėtina, kad Pareiškėjo skundas KD buvo gautas ne anksčiau nei 2017-01-31 (Teisingumo ministerijos 2017-01-31 raštas Nr. (1.23.)7R-943; apie jo gavimo KD datą duomenų Seimo kontrolieriui nebuvo pateikta). KD atsakymas Pareiškėjui parengtas 2017-03-10. Tai reiškia, kad kreipimasis galėjo būti išnagrinėtas pažeidžiant BVK 183 straipsnyje nustatytą 20 darbo dienų terminą, t. y. daugiausia per 27 darbo dienas. Seimo kontrolierius daro išvadą, kad šis galimas pažeidimas neturi įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl nelaikytinas esminiu.

18. Atsižvelgiant į visas Skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei esamą teisinį reguliavimą, galima daryti išvadą, jog nagrinėdamas Pareiškėjo 2017-01-16 kreipimąsi Kalėjimų departamentas iš esmės laikėsi teisės aktų reikalavimų ir tinkamai bei išsamiai atsakė Pareiškėjui dėl stalinės lempos grąžinimo iš daiktų saugojimo sandėlio, pateiktas atsakymas buvo teisiškai pagrįstas, todėl Skundo dalis dėl Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimo Kalėjimų departamente atmestina.

Dėl Pareiškėjo galimybės naudotis staline lempa

19. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriaus prašo imtis visų įmanomų priemonių, kad Lukiškių TI-K administracija jam leistų ir nedraustų naudotis turima staline lempa ir grąžintų lempą iš daiktų saugojimo sandėlio.

20. Pažymėtina, jog BVK 96 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog „Nuteistiesiems, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose drausmės grupės laikymo sąlygomis ar perkeltus į kamerų tipo patalpas nuteistuosius, leidžiama naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigytais ar perduotais PĮVTT nurodytais elektros prietaisais ir kitais daiktais“. PĮVTT 18 priede pateiktas Sąrašas, kuriame numatyti visi leidžiami nuteistiesiems turėti ir įsigyti maisto produktai, būtiniausi reikmenys ir kiti daiktai. Pažymėtina, kad šio sąrašo 4.18 punkte yra numatyta galimybė turėti LED skaitymo lempą (su baterijomis). LVAT praktikoje ne kartą pažymėta, jog pataisos įstaigų vidaus tvarka yra viena iš pataisos įstaigų režimo užtikrinimo priemonių, o nuteistųjų pareigos laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos bei vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus yra specialiosios. Taip pat LVAT praktikoje pabrėžiama, jog PĮVTT nurodytas daiktų sąrašas administracinių teismų praktikoje nėra aiškinamas plečiamai.

21. BVK 5 straipsnyje įtvirtintas teisėtumo principas, kuris reiškia, kad nuteistų asmenų teisių bei laisvių apribojimus ir nuteistų asmenų pareigas nustato tik Lietuvos Respublikos įstatymai, bei tai, kad bausmės vykdymo institucija arba pareigūnas gali veikti tik įstatymų nustatytais būdais ir priemonėmis. BVKPĮ 94 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog „Pataisos įstaigos iki 2016 m. liepos 1 d. paima iš iki 2016 m. balandžio 1 d. į jas atvykusių nuteistųjų maisto produktus, daiktus ir reikmenis, kurie nenumatyti Sąraše, ir perduoda juos nuteistojo nurodytiems asmenims arba saugoti į pataisos įstaigos sandėlį.“ Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, Lukiškių TI-K pareigūnai Pareiškėjo stalinę lempą, nenumatytą galiojančiame Sąraše, turėjo paimti ir padėti į sandėlį. Nes nuo 2016 m. balandžio l d. įsigaliojus PĮVTT 18 priedo ir kitų punktų pakeitimams buvo iš esmes nustatytas naujas nuteistiesiems turėti leidžiamų maisto produktų, būtiniausių daiktų ir reikmenų reglamentavimas. Naujas reglamentavimas remiasi principu - draudžiama turėti daiktus, kurių nėra leidžiama turėti. Taigi vertinant Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmus, galima daryti išvadą, jog jie elgėsi taip, kaip yra numatyta teisės aktuose.

22. Įvertinus visas skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir esamą teisinį reglamentavimą, galima daryti išadą, kad Lukiškių TI-K pareigūnai, negrąžindami Pareiškėjui stalinės lempos, maitinamos iš elektros tinklo, veikė laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, todėl Skundo dalis dėl esamo teisinio reglamentavimo ir Pareiškėjo galimybės naudotis staline lempa, maitinama iš elektros tinklo, atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

23. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia: 23.1. X Skundo dalį dėl 2017-01-02 kreipimosi nagrinėjimo Lukiškių TI-K atmesti; 23.2. X Skundo dalį dėl 2017-01-16 kreipimosi nagrinėjimo Kalėjimų departamente atmesti; 23.3. X Skundo dalį dėl Pareiškėjo galimybės naudotis staline lempa atmesti.

 

Seimo kontrolierius                 Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-768
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį