Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 17 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau vadinama ir – Tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai varžomos teisės turėti advokatą (toliau vadinama ir – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad: 2.1. „2017-09-20 Tarnybai išsiunčiau du prašymus, registruotus Tarnyboje Nr. (2.2)VTP-1-3685 ir Nr. 92.2)VTP-1-3695. Šiuose prašymuose nurodžiau, kad man yra reikalingas advokatas, kuris galėtų paruošti procesinius dokumentus dėl galimai padarytų pažeidimų advokato, kuris atstovavo mane teisme, ir dėl prokuroro, kuris galimai sulaužė priesaiką [...], prie prašymo pridėjau pažymą, kurioje nurodytas mano darbo užmokestis“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „[...] 2017-10-09 iš Tarnybos gavau du laiškus (Tarnyboje registruoti) Nr. (2.2)NO-2-7249 ir (2.2)NO-2-7250, kur manęs prašo raštu pateikti iki 2017-11-03 glaustai ir aiškiai suformuluotą reikalavimą [...]“; 2.3. „[...] Tarnybai nurodžiau, kad advokatas A [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi] [...] atstovaudamas mane baudžiamojoje byloje pažeidė įstatymus. O Šiaulių apygardos prokuroras S. K. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi] sulaužė priesaiką [...]“; 2.4. „[...] 2017-11-10 iš Tarnybos gavau du laiškus (Tarnyboje registruoti) Nr. (2.2)NO-2-8077 ir Nr. (2.2)NO-2-8078, [...] ir pakartotinai prašo iki 2017-12-07 raštu pateikti, koks advokatas, mano nuomone, neatliko veiksmų ir kokių, [...] koks prokuroras, mano nuomone, sulaužė priesaiką [...]“; 2.5. „[...] iš to ką aukščiau išvardinau galiu teikti prielaidą, kad Tarnyba galimai nori suvaržyti mano teisę paduoti skundą dėl advokato ir prokuroro.“

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1633/3D-3515 kreipėsi į Tarnybą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. gruodžio 14 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. gruodžio 12 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos raštą Nr. (2.2)NO-2-8964 „Dėl informacijos pateikimo“. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma, kad: 4.1. „2017-09-20 Tarnyboje gautas Pareiškėjo prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą, reg. Nr. (2.2)VTP-1-3685. Prašyme Pareiškėjas nurodė, kad antrinė teisinė pagalba jam reikalinga siekiant kreiptis su skundu į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą, kadangi prokuroras sulaužė duotą priesaiką vadovaudamas ikiteisminiam tyrimui ir palaikant valstybinį kaltinimą baudžiamojoje byloje. Pažymėtina, kad Pareiškėjas prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą nepateikė jokių dokumentų ir nenurodė jokių jo reikalavimą pagrindžiančių aplinkybių, kurios pagrįstų reiškiamo reikalavimo turinį. Atsižvelgiant į tai, kad prašyme nurodyta informacija nebuvo pakankama, jog būtų priimtas Tarnybos sprendimas suteikti antrinę teisinę pagalbą pagal pirminius duomenis , 2017-10-04 raštu Nr. (2.2)NO-2-7250 kreipėsi į Pareiškėją ir paprašė iki 2017-11-03 pateikti glaustai ir aiškiai suformuluotą reikalavimą, t. y., nurodyti, koks prokuroras, kokių veiksmų neatliko ar atliko netinkamai, kodėl, Pareiškėjo nuomone, jis sulaužė prokuroro priesaiką“; 4.2. „2017-09-20Tarnyboje gautas Pareiškėjo prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą, reg. Nr. (2.2)VTP-1-3695. Prašyme Pareiškėjas nurodė, kad antrinė teisinė pagalba jam reikalinga siekiant kreiptis su skundu į Lietuvos advokatų tarybą dėl advokato, kuris, Pareiškėjo teigimu, nesiėmė visų priemonių, kurias numato įstatymas, kad apgintų Pareiškėją ikiteisminio tyrimo metu ir baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu. Pažymėtina, kad Pareiškėjas prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą taip pat nepateikė jokių dokumentų ir nenurodė jokių jo reikalavimą pagrindžiančių aplinkybių, kurios pagrįstų reiškiamo reikalavimo turinį. Atsižvelgiant į tai, kad prašyme nurodyta informacija taip pat nebuvo pakankama, kad būtų priimtas Tarnybos sprendimas suteikti antrinę teisinę pagalbą pagal pirminius duomenis, 2017-10-04 raštu Nr. (2.2)NO-2-7249 kreipėsi į Pareiškėją, paprašė iki 2017-11-03 pateikti glaustai ir aiškiai suformuluotą reikalavimą, t. y., nurodyti, koks advokatas ir kokių, Pareiškėjo nuomone, veiksmų jis neatliko“; 4.3. „2017-10-26 Tarnyboje gautas Pareiškėjo raštas, reg. Nr. (2.2)NTP-9-5051 ir reg. Nr. (2.2)NTP-9-5071, į Tarnybos 2017-10-04 raštus, reg. Nr. (2.2)NO-7250 ir reg. Nr. (2.2)NO-2-724). Minėtame rašte Pareiškėjas atsisakė pateikti daugiau informacijos dėl advokato ir prokuroro teisės aktų pažeidimų per baudžiamosios bylos nagrinėjimą, nei pateikė kartu su 2017-09-20 prašymu, reg. Nr. (2.2)VTP-1-3685, ir 2017-09-20 prašymu, reg. Nr. (2.2)VTP-1-3695. Pareiškėjas papildomai pažymėjo, kad Tarnyba nėra teismas ir negali vertinti galimų pažeidimų. Taip pat pažymėjo, kad Pareiškėjo teisė į advokatą yra absoliuti ir jos niekas negali riboti“; 4.4. „Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas nepateikė Tarnybai ir 2017-10-04 rašte Nr. (2.2) NTP-9-7249 prašomos informacijos, Tarnyba taip pat pakartotinai paprašė Pareiškėjo iki 2017-12-07 raštu [...]pateikti glaustai ir aiškiai suformuluotą reikalavimą, t. y., nurodyti, koks prokuroras, kokių veiksnių neatliko ar atliko netinkamai, kodėl, Pareiškėjo nuomone, jis sulaužė prokuroro priesaiką“; 4.5. „Pažymėtina ir tai, kad Pareiškėjas Tarnybai nei pirminiuose prašymuose (reg. Nr. (2.2) VTP-1-3685 ir reg. Nr. (2.2) VTP-1-3695), nei vėliau gautame atsakyme, reg. Nr. (2.2) NTP-9-5051 ir reg. Nr. (2.2) NTP-9-5071, nenurodė nei advokato, nei prokuroro vardo ir pavardės. Tuo tarpu Seimo kontrolieriui pateiktame skunde Pareiškėjas pažymi, kad Tarnybai nurodė, kad advokatas A atstovaudamas Pareiškėją baudžiamojoje byloje pažeidė įstatymus, o Šiaulių apygardos prokuroras Saulius Kulikauskas sulaužė priesaiką“; 4.6. „Tarnyba atsižvelgdama į tai, kad Pareiškėjas iki nurodyto termino, t. y., iki 2017-12-07, nepateikė pakartotinai Tarnybos prašytos informacijos, ir vadovaudamasi Įstatymo [Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo] 11 str. 7 d. 14 p., kuriame numatyta, kad antrinė teisinė pagalba pareiškėjui neteikiama, jeigu pareiškėjas per Tarnybos nustatytą terminą nepateikė visų šio įstatymo 18 str. 1 d. numatytų dokumentų, atsisakė teikti Pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą 2017-12-12 sprendimu Nr. 2,2.-(NTP-2)-l 7-NT-369S-23636 ir 2017-12-12 sprendimu Nr. 2.2.-(NTP-2)-17-NT-3685-23637“; 4.7. „Tarnyba atsižvelgdama į tai, kad Pareiškėjas iki nurodyto termino, t. y., iki 2017-12-07, nepateikė pakartotinai Tarnybos prašytos informacijos, ir vadovaudamasi Įstatymo 11 str. 7 d. 14 p.,, kuriame numatyta, kad antrinė teisinė pagalba pareiškėjui neteikiama, jeigu pareiškėjas per Tarnybos nustatytą terminą nepateikė visų šio įstatymo 18 str. 1 d. numatytų dokumentų, atsisakė teikti Pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą 2017-12-12 sprendimu Nr. 2.2. (NTP 2)-l7-NT-369S-23636 ir 2017-12-12 sprendimu Nr. 2.2.-(NTP-2)-17-NT-3685-23637.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau vadinama – Įstatymas): 5.1. 1 straipsnis „Įstatymo paskirtis“ – „1. Šis įstatymas nustato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. [...]“; 5.2. 4 straipsnis. „Pareiškėjų pareigos“ – „Pareiškėjas privalo: 1) bendradarbiauti su institucijomis, priimančiomis sprendimus dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, taip pat su asmenimis, teikiančiais valstybės garantuojamą teisinę pagalbą; 2) teikti valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti reikalingą išsamią ir teisingą informaciją; 3) nedelsdamas pranešti institucijoms, priimančioms sprendimus dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, ar teismui apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos jo teisei gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą; 4) kai antrinė teisinė pagalba teikiama ilgiau kaip metus, kasmet nuo sprendimo suteikti antrinę teisinę pagalbą priėmimo dienos pateikti šį sprendimą priėmusiai institucijai Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau – teisingumo ministras) nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti (toliau – deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti). Ši deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip praėjus 5 darbo dienoms nuo metų pabaigos; 5) laikydamasis šio ir kitų įstatymų nustatytų terminų ir tvarkos, apmokėti nustatytą antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalį“; 5.3. 9 straipsnis „Tarnyba“ – „1. [...]. 2. Tarnybos uždavinys – užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą pagal šį įstatymą. 3. Tarnyba: [...] 2) organizuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą; 3) priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo; [...]“; 5.4. 11 straipsnis. Asmenys, turintys teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą – „7. Antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu: 1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti; [...] 14) pareiškėjas per tarnybos nustatytą terminą nepateikė visų šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų; [...]“; 5.5. 18 straipsnis „Antrinės teisinės pagalbos teikimo tvarka“ – „1. Norintis gauti antrinę teisinę pagalbą asmuo pateikia tarnybai prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, jo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodančius dokumentus ir šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodytą sutikimą, jeigu pageidauja, kad antrinę teisinę pagalbą teiktų advokatas, kuris neįtrauktas į šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus. Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą rekvizitus ir formą tvirtina teisingumo ministras. Prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą ir kiti šioje dalyje nurodyti dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Asmuo, kuris, siekdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, pateikė informaciją žinodamas, kad ji neteisinga, atsako šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.; 2. Sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priima tarnyba. Sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priimamas iš karto, kai asmuo kreipiasi. Jeigu nėra galimybės sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priimti iš karto, jis priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų ir šio įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodytos advokato išvados arba šio straipsnio 13 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos.; [...] Tarnybos sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – Administracinių bylų teisenos įstatymas) nustatyta tvarka. [...].“

Tyrimo išvados

6. Pareiškėjas teigia, kad Tarnyba galimai nori suvaržyti jo teisę turėti advokatą ir paduoti skundą dėl advokato ir prokuroro galimai neteisėtų veiksmų.

7. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos uždavinys yra užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą. Siekdama įgyvendinti šį uždavinį, Tarnyba organizuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą Įstatyme nustatyta tvarka, t. y., asmeniui pateikus Tarnybai prašymą, jo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Pagal Įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą Tarnyba, jai suteiktos kompetencijos ribose administruodama antrinės teisinės pagalbos teikimą (šios pažymos 5.3 punktas), sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (atsisakymo teikti, nutraukimo) turi priimti kiekvienu konkrečiu atveju ištyrusi ir įvertinusi tam konkrečiam atvejui reikšmingų aplinkybių visumą.

8. Skundo tyrimo metu nustatyta, jog Pareiškėjas į Tarnybą kreipėsi su dviem prašymais: 1. 2017-09-20 prašyme, reg. Nr. (2.2)VTP-1-3685, Pareiškėjas nurodė, kad antrinė teisinė pagalba jam reikalinga siekiant kreiptis su skundu į Generalinę prokuratūrą, kadangi prokuroras sulaužė duotą priesaiką vadovaudamas ikiteisminiam tyrimui ir palaikant valstybinį kaltinimą baudžiamojoje byloje. 2. 2017-09-20 prašymu, reg. Nr. (2.2)VTP-1-3695, pranešė, kad antrinė teisinė pagalba jam reikalinga siekiant kreiptis su skundu į Lietuvos advokatų tarybą dėl advokato, kuris, Pareiškėjo teigimu, nesiėmė visų priemonių, numatytų įstatymu, kad apgintų Pareiškėją ikiteisminio tyrimo metu ir baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas Tarnybai prie prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą nepateikė jokių dokumentų ir nenurodė jokių jo reikalavimą pagrindžiančių aplinkybių, kuriomis būtų patvirtintas reiškiamo reikalavimo turinys, Pareiškėjo prašymuose nurodyta informacija nebuvo pakankama, kad būtų priimtas Tarnybos sprendimas suteikti antrinę teisinę pagalbą pagal pirminius duomenis, todėl Tarnyba papildomai kreipėsi į Pareiškėją ir paprašė iki 2017-11-03 (šios pažymos 4.1 ir 4.2 punktai) pateikti glaustai ir aiškiai suformuluotą reikalavimą, t. y., nurodyti, koks advokatas ir koks prokuroras, Pareiškėjo nuomone, netinkamai atliko savo veiksmus (jų neatliko). 2017-10-26 Tarnyboje buvo gautas Pareiškėjo raštas, kuriuo jis pranešė atsisakąs teikti daugiau informacijos dėl advokato ir prokuroro galimai neteisėtų veiksmų bei atsisakė įvardinti pareigūnus (šios pažymos 4.3. punktas). Kadangi Pareiškėjas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai nepateikė prašomos informacijos, Tarnyba pakartotinai paprašė Pareiškėjo iki 2017-12-07 raštu pateikti glaustai ir aiškiai suformuluotą reikalavimą bei nurodyti, koks prokuroras ir koks advokatas, kokių veiksmų neatliko arba atliko netinkamai (šios pažymos 4.4 punktas). Taigi Tarnyba net du kartus papildomai kreipėsi į Pareiškėją prašydama patikslinti prašymuose pateiktą informaciją. Pažymėtina, kad Įstatymo 4 straipsnio l ir 2 punktuose įtvirtinta pareiškėjų pareiga bendradarbiauti su institucijomis, priimančiomis sprendimus dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, bei teikti valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti reikalingą išsamią ir teisingą informaciją. Taigi atsižvelgiant į esamą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, jog Pareiškėjas Tarnybai pirminiuose prašymuose (šios pažymos 4.1 ir 4.2 punktai) nenurodė advokato bei prokuroro vardo ir pavardės, o Tarnybai paprašius papildyti prašymus kategoriškai atsisakė tai padaryti, todėl tokie Pareiškėjo veiksmai gali būti vertinami kaip Pareiškėjo sąmoningas nenoras bendradarbiauti su Tarnyba.

9. Pažymėtina, jog Įstatymo 18 straipsnio l dalyje įtvirtinta, kad norintis gauti antrinę teisinę pagalbą asmuo privalo pateikti Tarnybai ne tik prašymą, jo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, bet ir dokumentus, įrodančius jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Tarnyba, gavusi asmens prašymą suteikti jam antrinę teisinę pagalbą, turi pareigą pagal kompetenciją atlikti asmens reikalavimo pagrįstumo vertinimą tuo aspektu, ar asmens pateikti dokumentai ir jo nurodytos faktinės aplinkybės atitinka įstatymų (materialinės ir procesinės teisės normų) nustatytas sąlygas, kurios yra teisiškai būtinos asmens nurodyto turinio reikalavimo parengimui pagal atitinkamų įstatymų reikalavimus. Tarnyba, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir siekdama nustatyti, ar Pareiškėjo reikalavimas yra pagrįstas, ar yra pagrindas skųsti advokato ir prokuroro veiksmus, prašė Pareiškėjo pateikti išsamią informaciją, susijusią su reikalavimu, tačiau Pareiškėjas savo prašymo nepatikslino. Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 14 punkte nurodyta, kad antrinė teisinė pagalba pareiškėjui neteikiama, jeigu pareiškėjas per Tarnybos nustatytą terminą nepateikia visų šio įstatymo 18 str. 1 d. numatytų dokumentų. Kaip nustatyta iš Skundo tyrimo metu gautos informacijos, Tarnyba net du kartus kreipėsi į Pareiškėją su siūlymais patikslinti prašymą, tačiau Pareiškėjas prašymų netikslino.

10. Atsižvelgiant į tai, galima konstatuoti, jog Tarnyba ėmėsi visų priemonių, kad galėtų objektyviai įvertinti Pareiškėjo nurodytą situaciją ir priimti sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos skyrimo, todėl Pareiškėjo Skundas dėl Tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai varžant teisę turėti advokatą, pripažįstamas nepagrįstu.

11. Pažymėtina, kad pats Tarnybos sprendimas (skirti advokatą arba jo neskirti) dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo yra individualus administracinis aktas, kuris Įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant teisinės pagalbos teikimo, atmesti.

 

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius                                                                                                  Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1633
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį