Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755400

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų, galimai netinkamai sprendžiant buto (arba toliau vadinama – Būstas) privatizavimo klausimą. Seimo kontrolierių įstaigoje 2017-03-29, 2017-07-04, 2017-07-17, 2017-09-08, 2017-11-14 gauti skundo papildymo raštai (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėja Skunde nurodo: 2.1. „Gyvenu [...]. Butas buvo privatizuotas mano prosenelių. Aš to nežinojau. Turiu dokumentus, kuriuos pateikiau Savivaldybei (buvo sveikatos sutrikdymas). Šiuo metu esu tik nuomininkė. Savivaldybės [administracijos] Turto departamentas man parduoda mano pačios nuosavybę“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Manau, kad slepia dokumentus, delsia ir net advokatei neatsako. Į mano prašymus irgi: 2016-04-19 ir 2016-10-06“; 2.3. „[...] kaip jie man gali pardavinėti butą, jei nežino, iš kur tas butas, kada statytas ir kur dingo dokumentai“; 2.4. „Siunčiu mano močiutės A pažymą, kur nurodyta 1955 m. vieta – savininkė“ (žr. šio rašto 4 punktą). „[...] yra ir kiti dokumentai iš Centrinio archyvo – aš Savivaldybei pateikiau - bet jie man nieko neatrašo“; 2.5. „Nuo 1991 metų butą galėjo privatizuoti mano giminaitė B [...].“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „įpareigoti Savivaldybę spręsti man rūpimą klausimą dėl buto“.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos Skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

5. Savivaldybės administracija Seimo kontrolierių informavo: 5.1. „[...] į Pareiškėjos 2016 m. balandžio 19 d. ir 2016 m. spalio 6 d. pateiktus prašymus buvo laiku atsakyta ir išsiųsti atsakymai [...]. Dėl kokių priežasčių Pareiškėja atsakymų negavo, atsakyti negalime.“ 5.2. Seimo kontrolieriui pateiktos atsakymų į Pareiškėjos prašymus kopijos, iš kurių nustatyta, kad į 2016-04-19 prašymą atsakyta 2016-04-25, į 2016-10-06 prašymą atsakyta 2016 10 18 raštais.

6. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas Seimo kontrolierių informavo: 6.1. „2001 m. gegužės 11 d. tarp Pareiškėjos ir UAB „C“ buvo sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (toliau – Sutartis), kurios pagrindas buvo 2000 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto naujamiesčio seniūno potvarkis Nr. 164V „Dėl buto [...] nuomos sutarties sudarymo su X, pasikeitus pagrindiniam buto nuomininkui“. Pareiškėja apie tai, jog ji bei jos proseneliai yra Būsto nuomininkai, o ne savininkai, galėjo ir turėjo sužinoti pasirašydama Sutartį. [...] 2015 m. vasario 2 d. tarp Pareiškėjos ir SĮ „D“ (toliau – Įmonė), remiantis 2013 m gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1582, 2015 m. vasario 2 d. Pareiškėjos pateiktu prašymu Nr. 882 ir 2001 m. gegužės 11 d. pasirašyta Sutartimi, buvo pasirašyta neterminuota Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 1.41-G15/0809.“ 6.2. „Informuojame, kad 2013 m. lapkričio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo Pareiškėjos paklausimą, reg. Nr. A50-41882, kuriame buvo pateikti klausimai, susiję su Būsto ir palėpės, esančių [...], privatizavimo sąlygomis bei procedūra. Į pareiškėjos klausimus buvo atsakyta 2013 m. lapkričio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento (toliau – Ekonomikos ir investicijų departamentas) raštu, reg. Nr. A51 -122723(2.14.1.18-EK5), „Dėl informacijos apie patalpų privatizavimą“. Minėtu atsakymu Pareiškėja buvo supažindinta su patalpų privatizavimo sąlygomis bei tvarka pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą. 2013 m. gruodžio 13 d. Ekonomikos ir investicijų departamentui buvo pateiktas pirmasis Pareiškėjos X prašymas, reg. Nr. A78-122, leisti rinkos kainomis privatizuoti Būstą. 2014 m. sausio 6 d. Ekonomikos ir investicijų departamento raštu, reg. Nr. A51-305/14(2.14.1.18-EK5), „Dėl buto privatizavimo“ Pareiškėjai buvo paaiškinta, jog nėra teisinio pagrindo privatizuoti Būstą, kadangi gyvenamosioms patalpoms, [...], nėra nustatyta avarinė būklė. 2014 m. sausio 15 d. X lankėsi priėmime pas Ekonomikos ir investicijų departamento direktorių V. J., kurio metu buvo dar kartą žodžiu išaiškintos patalpų lengvatinėmis sąlygomis privatizavimo galimybės. Po minėto priėmimo, 2014 m. sausio 17 d., Ekonomikos ir investicijų departamentas išsiuntė pakartotinį atsakymą, reg. Nr. A51-4656/14(2.14.1.18-EK5), „Dėl buto privatizavimo“, pažymėdamas, jog 2013 m. lapkričio 28 d. Pareiškėjai jau buvo išsamiai atsakyta dėl gyvenamųjų patalpų, [...], privatizavimo raštu, reg. Nr. A51-122723(2.14.1.18-EK5), ir, atsižvelgiant į tai, nuspręsta klausimo pakartotinai nenagrinėti.“ 6.3. „2015 m. vasario 12 d. Pareiškėja Ekonomikos ir investicijų departamentui pateikė pakartotinį prašymą, reg. Nr. A78-59/15, dėl Būsto privatizavimo rinkos kainomis. 2015 m. kovo 4 d. Ekonomikos ir investicijų departamentas raštu, reg. Nr. A51-22698/15(2.14.1.18-EK5), „Dėl buto [...] pardavimo“ Pareiškėjai atsakė, jog Būsto privatizavimo klausimo nagrinėjimas bus atidedamas, kadangi Savivaldybės administracijos Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos (toliau – Komisija) posėdyje, vykusiame 2015 m. sausio 28 d., protokolo numeris A1 6-78/15(2.1.28-AD4), buvo nutarta atidėti patalpų privatizavimo klausimų svarstymą, kol Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtins Savivaldybės būsto pardavimo tvarką ir sąrašus. Pareiškėja taip pat buvo informuota, jog, patvirtinus minėtą tvarką ir sąrašus, Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyriaus specialistai teiks prašymą nagrinėti į Komisiją, o apie tolimesnius rezultatus bus pranešama papildomai. 2015 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje buvo gautas prašymas, reg. Nr. A50-42609/15, kuriuo X prašė kuo greičiau suteikti jai atsakymą į 2015 m. vasario 12 d. pateiktą pakartotinį prašymą, reg. Nr. A78 59/15, dėl Būsto privatizavimo rinkos kainomis. 2016 m. sausio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamentas (toliau – Finansų departamentas) atsakomuoju raštu, reg. Nr. A51-5014/16(2.14.U8-EK5), „Dėl buto [...], pardavimo“ informavo Pareiškėją, jog prašymas leisti rinkos kainomis įsigyti Būstą buvo svarstytas Komisijos 2015 m. gruodžio 3 d. posėdyje (protokolo Nr. A1 6-988/15(2.1.28-TD2), kuriame buvo pritarta prašymui ir pavesta Finansų departamentui užsakyti turto vertės nustatymą, [...]. Atkreiptinas dėmesys, jog 2016 m. balandžio 14 d. Finansų departamentas raštu, reg. Nr. A51-27687/16(2.14.1.18-FN9), „Dėl buto [...], pardavimo ir įkainojimo akto pasirašymo“ informavo Pareiškėją apie Komisijos nustatytą 64 791,02 (šešiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt vienas Eur, 02 ct) Eur Būsto pardavimo kainą bei pakvietė pasirašytinai susipažinti su įkainojimo aktu. Pažymėtina, kad pardavimo kaina buvo nustatyta vadovaujantis 2015 m. sausio 21 d. UAB „E“ turto vertės nustatymo pažyma Nr. 16/013 NT.“ 6.4. „2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje buvo gautas X prašymas, reg. Nr. A50-13213/16, kuriuo Pareiškėja prašė išaiškinti Būsto privatizavimo galimybes ir procedūras bei gauti informaciją apie palėpės, esančios [...], pardavimą. 2016 m. balandžio 25 d. Finansų departamento raštu, reg. Nr. A51-30996/16(3.3.15.3-EM4), „Dėl buto [...] ir neįrengtos palėpės“ Pareiškėjai buvo paaiškinta, kad informacija apie prašymo įsigyti nuomojamą butą, [...], svarstymo rezultatus buvo pateikta Finansų departamento 2016 m. balandžio 14 d. raštu Nr. A51 27687/16(2.14.1.18-FN9) „Dėl buto [...], pardavimo ir įkainojimo akto pasirašymo“, o dėl neįrengtos pastogės atsakymai pateikti Ekonomikos ir investicijų departamento 2013 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. A51-122723(2.14.1.18-EK5) „Dėl informacijos apie patalpų privatizavimą“. Taip pat Pareiškėjai buvo paaiškinta, kad, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 patvirtinta Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarka, Savivaldybei priklausiusi neįrengtos pastogės, [...] (unikalus Nr. [...], bendras plotas – 92,83 kv. m), 278/1000 dalis uždaro konkurso būdu 2014 m. rugsėjo 17 d. parduota šio nekilnojamojo turto bendraturčiui.“ 6.5. „2016 m. gegužės 23 d. X lankėsi priėmime pas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorę A. V. Po minėto priėmimo, 2016 m. birželio 21 d., Finansų departamentas informavo Pareiškėją raštu, reg. Nr. A51-47520/16(57415)(3.2.1-EM4), „Dėl buto [...], pardavimo“, kad, vykdydami Savivaldybės administracijos direktorės A. V. 2016 m. gegužės 23 d. pavedimą, Turto valdymo skyriaus specialistė ir turto vertintoja iš UAB „E“ 2016 m. birželio 16 d. nuvyko į vietą ir atliko pakartotinę buto, [...], apžiūrą. 2016 m. liepos 15 d. Finansų departamentas raštu, reg. Nr. A51-53500/16(2.14.1.18-FN9), „Dėl buto [...], pardavimo“ informavo Pareiškėją apie Komisijos naujai nustatytą 56 691,02 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt vienas Eur, 02 ct) Eur Būsto pardavimo kainą bei pakvietė pasirašytinai susipažinti su įkainojimo aktu. Pažymėtina, kad Pareiškėja neatvyko pasirašytinai susipažinti su Būsto įkainojimo aktu ir 2016 m. spalio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikė prašymą, reg. Nr. A50-34197/16, dėl dokumentų peržiūrėjimo. 2016 m. spalio 18 d. Finansų departamento raštu, reg. Nr. A50-78015/16(2.14.1.18-FN9), „Dėl buto [...] pardavimo“ Pareiškėjai buvo paaiškinta, kad Finansų departamento Turto valdymo specialistai išnagrinėjo ir pateikė argumentuotus bei aiškius atsakymus 2016 m. balandžio 14 d. raštu, reg. Nr. A51-27687/16(2.14.1.18-FN9), ir 2016 m. liepos 15 d. raštu, reg. Nr. A51-53500/16(2.14.1.18-FN9).“ 6.6. „[...] 2017 m. balandžio 24 d. Įmonė raštu, reg. Nr. 1.35-17/1937, „Dėl buto [...]“ paprašė Pareiškėjos informuoti, ar ji sutinka tęsti Būsto privatizavimo procedūrą bei apmokėti patirtas turto vertinimo išlaidas, kadangi nuo pateiktų Būsto vertinimo ataskaitų yra praėję daugiau nei vieneri metai ir jos yra nebeaktualios. Pažymėtina, jog Pareiškėja minėto sutikimo nėra pateikusi.“ 6.7. „Butas, esantis [...], Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas yra 1998 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 870 „Dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarkos“ bei 1999 m. rugsėjo 8 d. pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas Nr. 1617-01. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad Būstas yra įtrauktas į Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-704 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašą.“ 6.8. „Atsakant į Pareiškėjos teiginį „Siunčiu mano močiutės A pažymą, kur nurodyta 1955 m. vieta – savininkė“, pažymėtina, kad valstybės įmonės Registrų centro 2016 m. liepos 26 d. gyventojų registro pažymoje apie asmens duomenis Nr. GR.1A-3502 yra nurodyta tik A deklaruota gyvenamoji vieta, o ne faktiniai duomenys apie nuosavybės teisę į Būstą. Pažymėtina ir tai, kad negalime pateikti duomenų, pagrindžiančių, dėl kokių priežasčių 1955 m. vasario 11 d. A gyvenamoji vieta buvo deklaruota [...].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai: 7.1. Civilinio proceso kodekso: 22 straipsnis – „1. Teismams nagrinėti šio Kodekso nustatyta tvarka priskiriami ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ir kitų privatinių teisinių santykių. [...]“; 444 straipsnis – „1. Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. 2. Teismas nagrinėja bylas: [...] 5) dėl pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo;[...].“ 7.2. Butų privatizavimo įstatymo (galiojo nuo 1998-01-01): 4 straipsnis – „Pagal šį įstatymą vietos savivaldybės parduoda joms priklausančius, o įmonės, įstaigos, organizacijos – jų balanse esančius gyvenamuosius namus, butus.“ 7.3. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo: 24 straipsnis – „2. Už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys: [...] 5) savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas. [...].“ 7.4. Nekilnojamojo turto registro įstatymo: 4 straipsnis – „Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.“ 7.5. Seimo kontrolierių įstatymo: 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“; 15 straipsnis – „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip“; 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...] 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (redakcija, aktuali nagrinėjamu atveju) reglamentuojama: „34. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. 35. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. [...] 47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: 47.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...].“

9. Lietuvos Respublikos teismų praktika: 9.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-07-09 nutartyje (administracinė byla Nr. A556-385/2008) konstatuota: „[...] valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek savivaldybės vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Dalyvaudama šiuose santykiuose, valstybė ar savivaldybė atlieka veiksmus, priima sprendimus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius (subjektines civilines teises bei pareigas). Viešojo administravimo institucijų veikla, šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose, negali būti pripažinta viešuoju administravimu. Administravimo institucija tokiu atveju veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas ir jos priimti aktai (atlikti veiksmai), dalyvaujant tokiuose santykiuose, nepakeičia tų santykių pobūdžio. [...].“ 9.2. Konstitucinio Teismo 2016-07-08 nutarime Nr. KT22-N11/2016 (bylos Nr. 6/2016) konstatuota: „Konstitucijoje įtvirtintas atsakingo valdymo principas suponuoja tai, kad visos valstybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija, teise, veikdami Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus (inter alia 2012 m. spalio 26 d., 2012 m. lapkričio 10 d. išvados, 2014 m. gegužės 27 d. nutarimas). [...] konstitucinis atsakingo valdymo principas, aiškinamas kartu su Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms imperatyvu, suponuoja teisėkūros procedūrų viešumo ir skaidrumo reikalavimus, kurių privalo laikytis inter alia valstybės valdžią įgyvendinančios institucijos. Tokių reikalavimų paisymas priimant teisės aktus yra būtina visuomenės pasitikėjimo valstybe ir teise bei valdžios atsakomybės visuomenei sąlyga; jis sudaro prielaidas įtraukti visuomenę į sprendimų, susijusių su viešaisiais interesais, priėmimo procesą, inter alia sudarant galimybę susipažinti su rengiamais teisės aktų projektais ir kita su jais susijusia informacija, taip įgyvendinant inter alia Konstitucijos 33 straipsnyje įtvirtintas piliečių teises dalyvauti valdant savo šalį, kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus.“ 9.3. Vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:  „[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

 10. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:  10.1. dėl Pareiškėjos prašymų nagrinėjimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje;  10.2. dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų sprendžiant Būsto privatizavimo klausimą.

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų sprendžiant Būsto privatizavimo klausimą

11. Atsižvelgiant į Skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką (pažymos 8–9.1 punktai), susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant buto, esančio [...], privatizavimo klausimą, konstatuotina: 11.1. Butų privatizavimo įstatymo 4 straipsnio nuostatos, galiojusios iki 1998-01-01, reglamentavo, kad pagal šį įstatymą vietos savivaldybės parduoda joms priklausančius, o įmonės, įstaigos, organizacijos – jų balanse esančius gyvenamuosius namus, butus (pažymos 7.2 punktas). Būstas Savivaldybės nuosavybėn buvo perduotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-08 priėmimo–perdavimo aktu – važtaraščiu (pažymos 6.7 punktas). 11.2. 2001-05-11 tarp Pareiškėjos ir UAB „C“ buvo sudaryta Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 679/48625, pagal kurią Pareiškėjai buvo išnuomotas Būstas (pažymos 6.1 punktas). 11.3. 2013-12-13 Pareiškėja Savivaldybės administracijai pateikė pirmą prašymą privatizuoti Būstą. 2014-01-06 Pareiškėjai raštu buvo paaiškinta, kad nėra teisinio pagrindo privatizuoti Būstą. 2015-02-02 Pareiškėja savivaldybės administracijai pateikė pakartotinį prašymą privatizuoti Būstą. 2015-12-03 Komisijos posėdyje buvo pritarta prašymui ir atliktas turto vertės nustatymas (pažymos 6.3 punktas). 11.4. 2016-07-15 Pareiškėjai buvo išsiųstas raštas informuojant apie naujai nustatytą Būsto pardavimo kainą, tačiau Pareiškėja neatvyko pasirašytinai susipažinti su įkainojimo aktu.

12. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados: 12.1. vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami  savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas (pažymos 7.3 punktas), Pareiškėja turi teisę privatizuoti Būstą, nes Būstas Pareiškėjai yra nuomojamas ilgiau nei penkeri metai ir išnuomotas ne socialinio būsto nuomos sąlygomis; 12.2. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pažymos 7.5 punktas), tačiau nesprendžia ginčų. Savivaldybė, kaip tai konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-07-09 nutartyje (pažymos 10 punktas), vykdydama komercinę veiklą (pvz.: turto pardavimas, nuoma), civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvauja kaip civilinių teisinių santykių subjektas. Ginčus, kylančius iš civilinių teisinių santykių, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalies nuostatomis (pažymos 7.1 punktas), nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai. Teisiniai santykiai, atsiradę tarp Savivaldybės administracijos kaip pardavėjo ir Pareiškėjos kaip pirkėjos, privatizuojant patalpas, esančias [...], į viešojo administravimo sritį nepatenka, tai civilinių teisinių santykių sritis. Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierius nėra įgaliotas vertinti šių aplinkybių. Pareiškėja, nesutikdama su Savivaldybės pozicija dėl minėtų patalpų privatizavimo, turi teisę kreiptis į teismą.

 13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pažymos 12.1–12.2 punktuose, ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir 17 straipsnio 4 dalies punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu skundo tyrimo metu padaroma išvada, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje (pažymos 7.5 punktas), Pareiškėjos Skundo dalies dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Būsto privatizavimo klausimą, tyrimas nutrauktinas, nes Skunde keliamas klausimas spręstinas teisme.

14. Atkreiptinas Pareiškėjos dėmesys ir į tai, jog ji turi teisę kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo (pažymos 7.1 punktas), kad jos prosenelė butą, esantį [...], buvo privatizavusi. Savivaldybė, teikdama informaciją Seimo kontrolieriui, nurodė, kad neturi duomenų, jog minėto buto savininkė buvo A. Nesant duomenų, patvirtinančių, jog butas buvo privatizuotas Pareiškėjos prosenelės, tik teismas gali nustatyti šį faktą, pateikiant teismui tam tikrus dokumentus, liudytojų parodymus.

Dėl Pareiškėjos prašymų nagrinėjimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje

15. Pareiškėja Skunde Seimo kontrolieriui nurodė, kad Savivaldybė administracija neatsakė į jos 2016-04-19 ir 2016-10-06 prašymus. Skundo tyrimo metu buvo nustatyta, kad į Pareiškėjos 2016-04-19 prašymą Savivaldybės administracija atsakė 2016-04-25, o į 2016-10-06 prašymą atsakyta 2016-10-18 raštu. Iš Seimo kontrolieriui pateiktų raštų kopijų nustatyta, kad atsakymai buvo išsiųsti adresu [...], o 2016-10-18 atsakymas papildomai išsiųstas ir elektroniniu paštu.   16. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (pažymos 8 punktas) 34 punkte numatyta, kad asmenų prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. Šių taisyklių 47 punkte numatyta, kad į prašymus turi būti atsakoma atsižvelgiant į jų turinį, t. y., į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Pareiškėjos Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija jos prašymus išnagrinėjo greičiau nei per 20 darbo dienų. 2016-04-19 prašyme Pareiškėja prašė jai paaiškinti Būsto privatizavimo galimybes, taip pat norėjo išsiaiškinti palėpės pardavimo aplinkybes. Atsakant į šį prašymą Pareiškėja buvo informuota, kad visa informacija apie privatizavimo sąlygas jai buvo pateikta 2016-04-14 raštu, taip pat ji buvo informuota, kad palėpė buvo parduota vienam iš nekilnojamojo turto bendraturčių uždaro konkurso būdu. 2016-10-06 Pareiškėja pateikė Savivaldybės administracijai papildomus dokumentus ir prašė juos peržiūrėti. Atsakant į šį prašymą Pareiškėja buvo pakartotinai informuota apie jai jau pateiktus ankstesnius atsakymus dėl tų pačių aplinkybių, taip pat buvo informuota apie nustatytą galutinę Būsto pardavimo kainą ir kad Pareiškėja turi kreiptis į Finansų departamentą, kur bus pasirašytinai supažindinta su turto įkainojimo aktu. Atkreiptinas dėmesys, kad 2016-10-18 atsakyme neužsimenama apie Pareiškėjos prašyme nurodytas aplinkybes dėl galimai jos prosenelių / senelių privatizuoto Būsto. Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui paaiškino, kokiu pagrindu Būstas buvo įtrauktas į Savivaldybės būsto fondą ir kad nėra duomenų apie tai, jog Būstas būtų buvęs Pareiškėjos prosenelių / senelių nuosavybė, tačiau atsakyme Pareiškėjai šios aplinkybės nebuvo nurodytos.

17. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad Pareiškėjos 2016-10-06 prašymas Savivaldybės administracijos pareigūnų buvo išnagrinėtas neišsamiai, nesilaikant Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių bei gero viešojo administravimo principo, suformuluoto Konstitucinio bei Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (šios pažymos 9.2-9.3 punktai), todėl ši Pareiškėjos skundo dalis pripažįstama pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: 18.1. X skundo dalį dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, galimai netinkamai nagrinėjant jos prašymus, pripažinti pagrįsta; 18.2. X skundo dalies dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, galimai netinkamai sprendžiant buto, esančio [...],  privatizavimo klausimą, tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:  19.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai –  užtikrinti, kad asmenų skundai, prašymai ir kreipimaisi būtų nagrinėjami laikantis teisės aktų reikalavimų ir gero viešojo administravimo principų;  19.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai –  užtikrinti, kad X būtų pateiktas jos 2016-10-06 prašymo turinį atitinkantis atsakymas.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                               Raimondas Šukys 
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-283
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį