Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763935

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 4 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl jo galimo sumušimo 2017 m. liepos 27 d. Marijampolės pataisos namuose (toliau vadinama ir – Marijampolės PN) atliktos bendrosios kratos metu.

2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad 2017 m. liepos 27 d. Marijampolės pataisos namų kamerų tipo patalpose buvo atliekama bendroji krata, kurios metu Pareiškėjas buvo sumuštas kaukėtų pareigūnų. Apie tai, kad buvo sumuštas, informavo pareigūnus V. S. ir R. P., jų prašė pakviesti Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotoją, kad jį apžiūrėtų ir užfiksuotų jam padarytus sužalojimus. Pareiškėją apžiūrėjo Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkas G. K.; Pareiškėjui padaryti sužalojimai buvo užfiksuoti asmens sveikatos istorijoje.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti Skunde išdėstytas aplinkybes. 

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-08-16 raštu Nr. 4D-2017/1-1109/3D-2433 kreipėsi į Marijampolės PN administraciją, prašydamas paaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes. Marijampolės PN 2017-08-28 raštu Nr. 9/07-8980 informavo: 4.1. „2017 m. liepos 27 dieną Marijampolės pataisos namuose buvo atliekamos bendrosios kratos 13-to, 14-to ir 15-to būrių gyvenamose ir pagalbinėse patalpose, taip pat buvo vykdomas nuteistųjų paskirstymas ir perkėlimas į naujas patalpas, kitų būrių gyvenamųjų patalpų apėjimai. Kratose dalyvavo Marijampolės pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčiųjų pamainų Nr. 2 ir Nr. 3 prižiūrėtojai, Apsaugos ir priežiūros skyriaus inspektoriai, Kriminalinės žvalgybos skyriaus inspektoriai, Kalėjimų departamento prevencinės grupės pareigūnai, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Marijampolės pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčiųjų pamainų Nr. 2 ir Nr. 3 prižiūrėtojai, Apsaugos ir priežiūros skyriaus inspektoriai, Kriminalinės žvalgybos skyriaus inspektoriai buvo suskirstyti į grupes ir atliko kratas 13-to, 14-to ir 15-to būrių gyvenamose ir pagalbinėse patalpose, nuteistųjų asmeninių daiktų apžiūras ir kratas stadione. Kalėjimų departamento prevencinės grupės pareigūnai, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai palaikė viešąją tvarką pataisos namuose, vykdė pataisos namų gyvenamųjų patalpų apėjimus. Iš kratose dalyvavusių pareigūnų tarnybinių pranešimų dėl specialiųjų priemonių prieš nuteistuosius pataisos namų administracija negavo. Tai patvirtina 2017 m. liepos 26 dienos Priežiūros paros žiniaraštis (reg. Nr. 61/05-621) ir Specialiųjų priemonių panaudojimo atvejų apskaitos žurnalas, kuriuose nėra įrašų, kad prieš nuteistuosius buvo panaudotos specialiosios priemonės. Pataisos namų administracija iš nuteistojo X raštiško pareiškimo ar skundo dėl sužalojimo nėra gavusi.“ 4.2. „2017 m. liepos 28 dieną iš Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko Gintaro Kėžio buvo gauta Sužaloto asmens medicininės apžiūros pažyma, kurioje nurodoma, kad 2017 m. liepos 27 dieną 16.05 val. [...] brigados nuteistajam X [...] konstatuotos [duomenys neskelbiami]. Pagal nustatytą tvarką Apsaugos ir priežiūros skyriuje buvo atliktas tarnybinis tyrimas (reg. Nr. 63/05-34) dėl galimai panaudotų specialiųjų priemonių prieš nuteistąjį X. Tarnybinio tyrimo metu kokiomis aplinkybėmis atsirado anksčiau paminėti nuteistojo sužalojimai nenustatyta.“

5. Seimo kontrolierius 2017-08-16 raštu Nr. 4D-2017/1-1109/3D-2434 kreipėsi į Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos administraciją (toliau vadinama ir – Kalėjimų departamentas), prašydamas paaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes. Kalėjimų departamento pareigūnai 2017-08-30 raštu Nr. 1S-3360 informavo: 5.1. „[...] siekiant išvengti galimų nesklandumų ir užtikrinti tinkamą bendrosios planinės kratos nuteistųjų būriuose Nr. 13, Nr. 14 ir Nr. 15 bei pagalbinėse patalpose eigą, Prevencinės grupės pareigūnai 2017-07-27 vyko į Marijampolės pataisos namus ir užtikrino viešąją tvarką [...]. Taip pat vadovaujantis Kalėjimų departamento 2017-07-26 raštu Nr. 1S-2890 „Dėl pajėgų skyrimo“ bei siekiant užkardyti galimus neteisėtus nuteistųjų veiksmus kratų atlikimo metu, į Marijampolės pataisos namus viešosios tvarkos užtikrinimui vyko Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, kurie užtikrino tvarką Marijampolės pataisos namuose.“ 5.2. „Visi Prevencinės grupės pareigūnai buvo su apsaugine ekipuote ir specialiosiomis priemonėmis (šarvais, apsauginėmis liemenėmis, skydais, antrankiais, surišimo priemonėmis, lazdomis, dujų balionėliais), kadangi jiems buvo duotas nurodymas užtikrinti Marijampolės pataisos namuose vidaus tvarką bei kratas nuteistųjų būriuose Nr. 13, Nr. 14 ir Nr. 15 bei pagalbinėse patalpose atliekančių Marijampolės pataisos namų pareigūnų saugumą. Marijampolės pataisos namų pareigūnai atliko patalpų ir nuteistųjų asmens kratas. Kiekvienam Prevencinės grupės nariui yra individualiai išduota speciali apranga, šalmai su identifikaciniais numeriais bei kita saugumo ekipuote. Dalyvaujant Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu pavestose priemonėse, visi Prevencinės grupės nariai naudojasi jiems priskirta ekipuote. Prevencinės grupės pareigūnui priskiriamas šaukinys, t. y., identifikacinis numeris, esantis ant jo dėvimo šalmo.“ 5.3. „2017-07-27 Marijampolės pataisos namuose, kratos ir nuteistųjų asmeninių daiktų svėrimo metu, nuteistieji vykdė Prevencinės grupės pareigūnų teisėtus reikalavimus. Nuteistiesiems buvo nurodyta, laikant rankas už nugaros išsirikiuoti prie sienos, po ko jiems buvo atliekamos dalinės asmens kratos.“ 5.4. „[...] Prevencinės grupės pareigūnai 2017-07-27 Marijampolės pataisos namuose laikomų nuteistųjų atžvilgiu specialiųjų priemonių ir fizinio smurto nenaudojo, kratų jie neatliko, o tik užtikrino vidaus tvarką bei kratas nuteistųjų būriuose Nr. 13, Nr. 14 ir Nr. 15 bei pagalbinėse patalpose atliekančių Marijampolės pataisos namų pareigūnų saugumą.“ 5.5. „Pažymėtina, kad Marijampolės pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriuje 2017-07-28 buvo gauta Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko Sužaloto asmens medicininė pažyma Nr. 72/12-74, kurioje nurodoma, kad X konstatuotos [duomenys neskelbiami]. Nuteistasis nurodo, kad 2017-07-27 ryte kameroje jį sumušė kareiviai. Dėl minėto įvykio 2017-08-11 buvo atliktas tarnybinis tyrimas Nr. 63/05-34, kurio metu buvo nustatyta, kad uždarojoje zonoje apie 8.20 val. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai atliko uždarosios zonos stebėjimą, kurio metu buvo stebimas nuteistųjų elgesys kamerose. Apžiūrint kamerą Nr. [...], kurioje nuobaudą atliko nuteistasis X ir dar du nuteistieji (anketiniai duomenys žinomi), pareigūnai su nuteistaisiais bendravo mandagiai ir specialiųjų priemonių jų atžvilgiu nenaudojo. Po uždarosios zonos apėjimo Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnai iš nuteistųjų nusiskundimų negavo. Apie 15.15 val. į kameros Nr. [...] duris pasibeldė šioje kameroje esantys nuteistieji, kurie paprašė pareigūnų iškviesti Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotoją, kadangi jų atžvilgiu buvo panaudotos specialiosios priemonės. Atkreiptinas dėmesys, kad X ir kiti du kameroje Nr. [...] buvę nuteistieji į Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojus kreipėsi praėjus 6 valandoms po uždarosios zonos apėjimo. 2017-07-27 priežiūros paros žiniaraštyje Nr. 61/05-621 ir Specialių priemonių panaudojimo atvejų apskaitos žurnale nėra įrašų, kad nuteistojo X atžvilgiu buvo panaudotos specialiosios priemonės. Taip pat iš Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų negauta tarnybinių pranešimų apie specialiųjų priemonių panaudojimą. Tyrimo metu buvo konstatuota, kad [duomenys neskelbiami] aplinkybes X nurodė melagingai.“

6. Seimo kontrolierius 2017-09-04 raštu Nr. 4D-2017/1-1109/3D-2588 kreipėsi į Viešojo saugumo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydamas paaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes. Viešojo saugumo tarnyba 2017-09-29 raštu Nr. 47SD-1528 informavo: 6.1. „Pranešame, kad š. m. liepos 27 d. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba) pajėgos, atsižvelgdamos į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) 2017 m. liepos 26 d. raštą Nr. 1S-2890 „Dėl pajėgų skyrimo“ ir Kalėjimų departamento bei Viešojo saugumo tarnybos 2010 m. rugsėjo 16 d. susitarimo Nr. 47ST-58/ST72 nuostatas, Marijampolės pataisos namuose (toliau – Marijampolės PN) pagal Marijampolės PN parengtą priemonių planą užtikrino laives atėmimo vietos administracijos pareigūnų saugumą bei užkardino galimus neteisėtus nuteistųjų veiksmus atsakingiems Marijampolės pareigūnams atliekant nuteistųjų gyvenamųjų patalpų kratas (toliau – vidaus tvarkos užtikrinimo funkcija).“ 6.2. „Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai vidaus tvarkos užtikrinimo funkcijos vykdymo metu dėvėjo antiriaušinius komplektus, t. y., individualios apsaugos priemones: juodos spalvos šalmus, nuo smūgių apsaugančias liemenes, rankų ir kojų apsaugas. Ant pareigūnų aprangos individualių identifikacinių numerių nėra, išskyrus šalmus, ant kurių yra pažymėtas padalinio numeris. Pareigūnai užduoties vykdymo metu buvo aprūpinti ginklais ir specialiosiomis priemonėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatyme ir Specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 1162.“ 6.3. „Viešojo saugumo tarnyba atskirai nefiksavo ir neturi informacijos apie pareigūnus, kurie galimai vykdė vidaus tvarkos užtikrinimo funkcijas Marijampolės PN kameroje Nr. [...]. [...] Vykdant vidaus tvarkos užtikrinimo funkcijas incidentų tarp nuteistųjų ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų nebuvo, kovinių imtynių veiksmai ir specialiosios priemonės nuteistųjų atžvilgiu nebuvo naudotos.“ 6.4. „Informuojame, kad dėl Lietuvos Seimo kontrolieriaus rašte paminėto fakto Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atlieka ikiteisminį tyrimą byloje Nr. [...] [...].“

7. Seimo kontrolierius 2018-01-29 raštu Nr. 4D-2017/1-1109/3D-264 kreipėsi į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas informuoti, ar dėl Pareiškėjo skunde Seimo kontrolieriui nurodytų aplinkybių yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Seimo kontrolierių įstaigoje 2018-02-02 gautame Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko rašte nurodyta: 7.1. „[...] dėl nuteistojo X sužalojimo Marijampolės pataisos namuose, adresu Sporto g. 7, Marijampolėje, 2017-08-28 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. [...] dėl nusikaltimo, numatyto LR BK [Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso] 140 str. l d. (Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas). Ikiteisminio tyrimo metu atlikus pakankamai daug procesinių veiksmų, išreikalavus pakankamai daug su tiriamu įvykiu susijusių duomenų ir juos ištyrus, nebuvo gauta jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima VRM Viešojo saugumo tarnybos pareigūnus ar vieną iš jų įtarti naudojus smurtą prieš X. Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikti visi ikiteisminio tyrimo veiksmai ir išnaudotos visos galimybės nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, tačiau toks asmuo nustatytas nebuvo. 2018-01-08 Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės prokuratūros prokuroras V. N. priėmė nutarimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą.“ 7.2. „2018-01-18 nukentėjusysis X šį sprendimą apskundė. 2018-01-30 buvo priimtas Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojos E. K. nutarimas dėl skundo netenkinimo.“

Skundo tyrimui reikšmingų teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo: 12 straipsnis „Seimo kontrolierių tiriami skundai“ – „3. Seimo kontrolieriai taip pat netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau tiria skundus dėl prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, pažeidžiančių žmogaus teises ir laisves“; 17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“ – „1.  Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...] 5) dėl skundo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą; [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

Tyrimo išvados

9. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui nurodė, kad Marijampolės pataisos namų  kameroje 2017-07-27 jį sumušė kareiviai. Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierius kreipėsi į Marijampolės PN, Kalėjimų departamento, Viešojo saugumo tarnybos administracijas dėl informacijos pateikimo ir Pareiškėjo nurodytų aplinkybių paaiškinimo. Tyrimo metu paaiškėjo, kad dėl Pareiškėjo galimo sumušimo 2017-07-27 Marijampolės pataisos namuose buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.  Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Seimo kontrolierių informavo, jog ikiteisminis tyrimas šiuo metu sustabdytas, Pareiškėjas šį prokuroro nutarimą apskundė teisės aktuose nustatyta tvarka. 2018-01-30 nutarime „Dėl skundo netenkinimo“ nurodyta, jog „nėra abejonių, kad X patyrė fizinį smurtą, tačiau, atlikus visus galimus veiksmus, nebuvo nustatytas asmuo, kuris X atžvilgiu naudojo smurtą.“

 10. Atsižvelgiant į Pareiškėjo skundo tyrimo metu paaiškėjusias aplinkybes ir vadovaujantis šios pažymos 8 punkte pacituotomis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nuostatomis, darytina išvada, kad tęsti Pareiškėjo skundo tyrimą nėra pagrindo, nes Seimo kontrolieriai netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir to paties straipsnio 4 dalies nuostatomis, Pareiškėjo skundo tyrimas nutrauktinas.

11. Pagal Prokuratūros įstatymo 8 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra vadovauja teritorinėms prokuratūroms ir kontroliuoja jų veiklą; formuoja vienodą nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo proceso veiksmų kontrolės praktiką; koordinuoja ikiteisminio tyrimo įstaigų veiksmus tiriant nusikalstamas veikas.  Pažymėtina, kad Jungtinių Tautų Komitetas prieš kankinimą dar 2014 m. birželio 17 d. išvadose akcentavo, jog Lietuva turi imtis priemonių mažinant kalinamų asmenų tarpusavio smurtą, gerinant kalėjimų valdymą ir kalinių bei darbuotojų santykius, taip pat turi užtikrinti, kad visi pranešimai apie kalėjimų darbuotojų pernelyg intensyvų fizinės prievartos panaudojimą būtų nedelsiant, veiksmingai ir nešališkai ištirti nepriklausomų institucijų, nesusijusių instituciniu ar hierarchiniu lygiu.  Atsižvelgiant į Generalinės prokuratūros kompetenciją ir į Jungtinių Tautų Komiteto prieš kankinimą Lietuvai teiktas išvadas, prašytume Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro patikrinti, ar dėl galimai kratos metu nuteistajam padarytų sužalojimų pradėtas ikiteisminis tyrimas buvo atliktas nešališkai, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia: X skundo dėl jo galimo sumušimo Marijampolės pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 6 punktu rekomenduoja generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui patikrinti, ar dėl galimai kratos metu Marijampolės pataisos namuose nuteistajam X padarytų sužalojimų pradėtas ikiteisminis tyrimas buvo atliktas nešališkai, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai.

 14. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                 Augustinas Normantas




Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1109
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį