Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-11-14 gavo X, [...] namo (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas) [...] buto (toliau citatose ir tekste vadinama – Butas) gyventojos, daugiabučių namų savininkų bendrijos „A“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija) narės (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėja), skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Seimo kontrolieriaus 2017-07-04 pažymoje Nr. 4D-2017/2-129 (toliau citatose ir tekste vadinama – Pažyma) pateiktas rekomendacijas.  

2. Pareiškėja skunde nurodo: „[...] nuo Jūsų priimto sprendimo dienos iki šios dienos mano padėtis visiškai nepagerėjo. Bendrijos pirmininkas C [toliau citatose ir tekste vadinama – Pirmininkas], Savivaldybė bei kitos valstybinės institucijos nesprendžia problemų dėl [iš] šildymo ir karšto vandens įrenginių sklindančio triukšmo bei karšto vandens skaitiklių gedimo. [...] Iš šildymo ir karšto vandens įrenginių toliau sklinda triukšmas ir toliau Bute genda skaitikliai (tai patvirtina E 2017-10-04 akto kopija, AB „B“ 2017-10-06 akto kopija, AB „B“ 2017-10-27 akto kopija)“, „2017-06-29 vyko Namo (1–56) butų savininkų balsavimas raštu dėl Namo karšto ir šalto vandens sistemos rekonstrukcijos. Minėtai rekonstrukcijai pritarė 19, o nepritarė 21. Balsavimas vyko raštu, balsavimo biuleteniai butų savininkams buvo įteikti kartu su Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos inspekcijos [toliau citatose ir tekste vadinama – Inspekcija] Vilniaus teritorinio skyriaus 2017-03-10 pranešimu dėl karšto vandens sistemos rekonstrukcijos, ko pasėkoje daug butų savininkų buvo įsitikinę, kad karšto ir šalto vandens sistemos rekonstrukcija reikalinga tik man asmeniškai, nes butų savininkai Inspekcijos [...] 2017-03-10 pranešime [...] perskaitė, kad mano Bute skaitikliai dėl gedimų, nuo 2012 m. iki šių metų, buvo keisti ir remontuoti 26 kartus.“

3. Pareiškėja prašo Seimo kontrolierių: „Įpareigoti tam įgaliotą komisiją Bute nustatyti karšto ir šalto vandens skaitiklių gedimo priežastis“; „Įpareigoti atsakingas institucijas likviduoti priežastis, dėl kurių Bute genda karšto ir šalto vandens skaitikliai.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius, ištyręs Pareiškėjos 2017-01-27 skundą, pripažino jį pagrįstu, o atlikdamas tyrimą: 4.1. be kita ko, nustatė: „Iš UAB „E“ Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų [...]: Bute „geriamojo vandens apskaitos prietaisus nuo 2012 metų UAB „E“ keitė aštuonis kartus [...]. Skaitiklių gedimus galimai sukelia vandens valymo filtro, įrengto už vandens skaitiklio, veikimas, nes jame susidarančios nuosėdos užkemša skaitiklio sparnuotę ir sugadina prietaisą. Pažymime, kad Pareiškėja dėl skaitiklių keitimo nuostolių nepatiria, nes Bendrovė keičia vandens apskaitos prietaisus nemokamai“; „Iš UAB „D“ Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos [...]: „Bute yra įrengti du karšto vandens skaitikliai. [...] nuo 2012 metų šiame Bute buvo nustatyti tik vieno karšto vandens skaitiklio, esančio Buto virtuvėje, veikimo sutrikimai. Minėtu laikotarpiu Buto virtuvėje karšto vandens skaitiklis buvo keistas keturis kartus dėl vienodos priežasties – įstrigusios karšto vandens skaitiklio sparnuotės dėl karštame vandenyje dėl įvairių priežasčių atsirandančių kietųjų dalelių. Kitų karšto vandens skaitiklio veikimo sutrikimo priežasčių nėra nustatyta. 2017-03-14 Bute prieš karšto vandens skaitiklį virtuvėje buvo įrengtas mechaninis filtras, kuris turėtų sulaikyti kietąsias daleles, dėl kurių galėtų įstrigti karšto vandens skaitiklio sparnuotė. Tikimės, kad šio filtro įrengimas leis išvengti tokių skaitiklio veikimo sutrikimų ateityje. Taip pat informuojame, kad karšto vandens skaitiklio keitimo darbai Bute buvo atlikti nemokamai ir Buto savininkas jokių nuostolių nepatyrė“; 4.2. konstatavo: 4.2.1. „Pareiškėja antrą kartą skundžiasi Seimo kontrolieriui, kad Savivaldybė nesiima priemonių spręsti jos jau ne vienerius metus keliamą problemą dėl, jos nuomone, netinkamos Bendrijos pirmininko veiklos, susijusios su triukšmo Name šaltinio nustatymu ir Bute girdimo triukšmo, sklindančio iš Namo bendrojo naudojimo objektų, mažinimu [...]“; „Savivaldybė Seimo kontrolieriui nenurodė priežasčių, kodėl nebuvo priimtas sprendimas atlikti neplanuotą kompleksinį Pirmininko veiklos patikrinimą pagal Prašymo turinį [...], nepagrįstai neatliko Namo naudojimo priežiūros bei nepateikė motyvuotos Pirmininko veiklos kontrolės išvados, ar Pirmininkas tinkamai planuoja Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus darbus (ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo Namui atnaujinti ir kt.). Be to, Savivaldybė, gavusi pažymą, kurioje buvo atkreiptas dėmesys į galimus Namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbus (pvz., Namo šilumos punkto lubų papildomos garso izoliacijos įrengimas [...]), ir atsižvelgusi į tai, kad konkrečios triukšmo Bute priežastys nebuvo žinomos, galėjo pasiūlyti Bendrijos pirmininkui inicijuoti šio klausimo svarstymą Bendrijos narių susirinkime, tačiau to neatliko, taip pat šio tyrimo metu neatsižvelgė į Seimo kontrolieriaus prašymą ir nepatikrino, ar Bendrija yra nustatyta tvarka priėmusi sprendimą šiuo klausimu [...]. Manytina, kad, Bendrijai nesvarsčius klausimo dėl pirmiau nurodytų darbų atlikimo tikslingumo, Savivaldybei nustatyta tvarka neatlikus Namo naudojimo priežiūros ir Pirmininko veiklos dėl Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus) darbų planavimo ir organizavimo kontrolės, nėra pakankamo pagrindo manyti, jog Bendrija ir Savivaldybė ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad Pareiškėjos keliama problema būtų išspręsta“; 4.2.2. „atsižvelgus į Inspekcijos šio tyrimo metu pateiktą motyvuotą išvadą, kad triukšmo židinys yra nerenovuota karšto vandens sistema (vamzdynai susidėvėję ir užteršti) – Savivaldybės šio tyrimo metu pateikta nuomonė, kad „Pareiškėjos keliamos galimos problemos yra nepagrįstos“ [...], vertintina kritiškai. Įvertinus tai, kad Inspekcija pagal kompetenciją pateikė reikalavimą Bendrijai „organizuoti Namo gyventojų susirinkimą ir pateikti pasiūlymą dėl karšto vandens sistemos rekonstrukcijos, siekiant pašalinti triukšmo šaltinį“ [...], Savivaldybei neteiktina Seimo kontrolieriaus rekomendacija dėl Namo naudojimo priežiūros atlikimo, siekiant nustatyti, ar Bendrija tinkamai nustato privalomuosius Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus [...]“; 4.3. rekomendavo: 4.3.1. Savivaldybės administracijos direktoriui: „atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Prašymą, t. y., patikrinti ir įvertinti, ar Pirmininko veikla dėl Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus) planavimo ir lėšų kaupimo organizavimo atitinka teisės aktų reikalavimus; jeigu ne – imtis priemonių trūkumams pašalinti (pateikti reikalavimus), pateikti Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui valdytojo veiklos patikrinimo akto kopijas“, siūlyti Pirmininkui teikti svarstyti  klausimus dėl Namo karšto ir šalto vandens vamzdynų rekonstrukcijos pradžios nuo 2018 metų, dėl Namo bendrojo naudojimo patalpų papildomo izoliavimo, „informuoti Seimo kontrolierių apie priemones, kurių Savivaldybė ėmėsi, kad ateityje užtikrintų Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyto prašymų persiuntimo kitoms viešojo administravimo institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją termino“, „kartotinai išnagrinėti Pareiškėjos 2017 metų prašymus dėl Projekto derinimo ir pateikti jai kartotinį atsakymą, nurodant konkrečias faktines aplinkybes (pvz., susirinkimo protokolo teksto dalis) ir konkrečius teisės akto reikalavimus, kurių susirinkimo protokolas galimai neatitinka (Seimo kontrolieriui pateikti rašto kopiją)“, „suteikti rašytinę konsultaciją Pirmininkui jo veiklos, organizuojant Bendrijos sprendimų priėmimą, sprendimų įforminimą, klausimais (Seimo kontrolieriui ir Pareiškėjai pateikti rašto kopiją)“ (toliau vadinama – Rekomendacijos-1) (apie Rekomendacijų-1 nagrinėjimo rezultatus turėjo būti pranešta iki 2017-11-01); 4.3.2. Inspekcijai: „informuoti apie Inspekcijos įpareigojimo Bendrijai organizuoti Namo gyventojų susirinkimą ir pateikti pasiūlymą dėl karšto vandens sistemos rekonstrukcijos, siekiant pašalinti triukšmo šaltinį, vykdymo kontrolės rezultatus (toliau vadinama – Rekomendacija-2).

5. Inspekcija nustatyta tvarka 2017-08-09 raštu Nr. 2R-2312 informavo Seimo kontrolierių apie Rekomendacijos-2 nagrinėjimo rezultatus, pranešdama apie Pareiškėjos skunde nurodyto Namo patalpų savininkų balsavimo raštu rezultatus bei pažymėdama, kad „Bendrija š. m. balandžio mėn. išvalė Namo karšto vandens sistemos vamzdyną.“

6. Savivaldybės administracijos direktorius apie Rekomendacijų-1 nagrinėjimo rezultatus turėjo pranešti iki 2017-11-01, tačiau iki 2017-11-30 minėta informacija nebuvo gauta.

7. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes 2017-11-30 raštu kreipėsi į: 7.1. Savivaldybę, prašydamas išsamiai informuoti apie Rekomendacijų-1 nagrinėjimo rezultatus; raštu Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui paaiškinti šiame rašte pacituotas Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes; patikrinti ir pateikti motyvuotas išvadas, ar 2017-06-29 įvykęs Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu buvo organizuotas teisės aktuose nustatyta tvarka (kartu patikrinant, ar balsuoti turėjo galimybę visi Namo patalpų savininkai ar tik jų dalis; Pareiškėja nurodo, kad dalyvavo 1–56 butų savininkai; jeigu tik dalis – ar tai atitinka teisės aktų reikalavimus); inicijuoti komisijos Namo šalto ir karšto vandens sistemų patikrinimui atlikti sudarymą (pvz., iš Savivaldybės, Bendrijos, UAB „E“ ir UAB „B“ ir kt. atstovų) ir informuoti apie patikrinimo rezultatus, už Namo inžinerinės įrangos techninę priežiūrą atsakingiems asmenims pateiktus siūlymus, reikalavimus, ir pan.; 7.2. UAB „E“ – informuoti, kiek kartų per 2017 metų II pusmetį buvo keisti Buto šalto vandens skaitikliai, dėl kokių priežasčių, ar dėl to Pareiškėja patiria nuostolių, pateikti nuomonę, kaip galėtų būti šalinamos galimai dažno skaitiklių gedimo priežastys (pvz., „Skaitiklių gedimus galimai sukelia vandens valymo filtro, įrengto už vandens skaitiklio, veikimas, nes jame susidarančios nuosėdos užkemša skaitiklio sparnuotę ir sugadina prietaisą“), kokių priemonių ėmėsi įmonė, kad šios priežastys būtų pašalintos (jeigu nesiėmė – nurodyti priežastis); 7.3. UAB „B“ – informuoti, kiek kartų per 2017 metų II pusmetį buvo keisti Buto karšto vandens skaitikliai, dėl kokių priežasčių, ar dėl to Pareiškėja patiria nuostolių, pateikti nuomonę, kaip galėtų būti šalinamos galimai dažno skaitiklių gedimo priežastys; atsižvelgus į tai, kad 2017 03-14 Bute prieš karšto vandens skaitiklį virtuvėje buvo įrengtas mechaninis filtras, tačiau skaitikliai ir toliau genda; kokių priemonių ėmėsi įmonė, kad šios priežastys būtų pašalintos (jeigu nesiėmė – nurodyti priežastis).

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

8. Iš Savivaldybės 2018-02-02 raštu Nr. A51-9438/18(3.3.10.2-EM4) (šis raštas taip pat adresuotas Pareiškėjai bei Pirmininkui) Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 8.1. „Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau – Departamentas) Būsto administravimo skyriaus Pastatų administravimo poskyris (toliau – Poskyris) vykdydamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Pažymos Rekomendacijas-1 atliko Pirmininko veiklos patikrinimą pagal Pareiškėjos 2016-03-02 skunde nurodytas aplinkybes ir 2018-01-15 surašė daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktą Nr. A32 U7/18(2.9.2.29-UK9) (toliau – Patikrinimo aktas), kuriame nurodė veiklos trūkumus“ (patikrinimo akto kopija pateikta Pareiškėjai): 8.1.1. „3. [...]. Tikrinimo metu nustatyta: Pirmininkas pateikė Namo ilgalaikius bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planus 2017–2018 metams, kurie išskirstyti 3 laiptinėms atskirai, tačiau savo turiniu yra vienodi, t. y., visais atvejais nustatomas toks pats mėnesinis kaupiamosios įmokos tarifas – 0,0500 Eur / kv. m per mėnesį. Iš pateikto Bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolo Nr. VĮ-19-04-17 matyti, kad ilgalaikiai planai patvirtinti 2017-04-19 vykusiame Bendrijos narių visuotiniame susirinkime. [...] Minėtuose planuose nurodytas kaupiamosios įmokos tarifas neatitinka Kaupimo apraše [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skirtų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas) nurodyto tarifo, t. y., lėšų kaupimui ilgalaikiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams taikomas Kaupimo aprašo 11 punkto nuostatos, kuriose nurodyta, kad daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas 3 000 kv. m ir daugiau – 0, 03 Eur / kv. m / mėn. Šiuo atveju Namo naudingasis plotas virš 3 000 kv. m. Pažymėtina, kad iš pateikto [...] Balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2017-06-29 protokolo Nr. 59 [toliau citatose ir tekste vadinama – Protokolas], Bendrijoje buvo vykdomas namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu siekiant patvirtinti „Ilgalaikį Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų planas 2018–2020 metams“. Šiam planui Namo butų savininkai nepritarė [...]. Kaip matyti iš pridėto ilgalaikio plano projekto, kaupiamoji įmoka ilgalaikiame plane nenumatytiems darbams neatitinka Kaupimo aprašo 11 punkte nurodytos įmokos dydžio. [...]“; 8.1.2. „Reikalavimai trūkumams pašalinti [...]. 4.1. Planuojant Namo bendrojo naudojimo atnaujinimą vadovautis Kaupimo aprašo nuostatomis. 4.2. Namo naudingąjį ir bendrąjį plotus nustatyti vadovaujantis VĮ Registrų centre įregistruotais duomenimis. Nustačius neatitikimus, inicijuoti VĮ Registrų centre įregistruotų duomenų patikslinimą. 4.3. Parengti ilgalaikį dviejų ir daugiau metų Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą pagal Kaupimo aprašo nuostatas ir CK 4.85 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme [toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrijų įstatymas] nustatyta tvarka šaukti Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoti balsavimą raštu dėl šio plano patvirtinimo. Apie 4.1–4.3 punktuose pateiktų reikalavimų (vykdymo eigą) iki 2018-03-30 raštu informuoti“ Savivaldybę. 8.2. „Pirmininkas iniciavo Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl karšto ir šalto vandens vamzdynų rekonstrukcijos siekiant šiuos darbus suplanuoti patvirtinant jiems ilgalaikį Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų planą 2018–2020 metams ir taip siekiant sukaupti reikiamą sumą. Protokole nurodyta, kad suskaičiavus Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsus nustatyta, kad balsavimas raštu įvyko, tačiau karšto ir šalto vandens vamzdynų rekonstrukcijai nepritarta.“ 8.3. „Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Statybų leidimų poskyris vykdydamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Pažymos 22.1.4 papunktyje nurodytas rekomendacijas kartotinai išnagrinėjo Pareiškėjos pateiktus prašymus išduoti statybą leidžiantį dokumentą techniniam projektui „Daugiabučio gyvenamojo namo [...], buto Nr. [...] atjungimo nuo centralizuotų šilumos tinklų paprastojo remonto projektas“ ir 2018-01-24 pateikė jai kartotinį atsakymą Nr. A51-7134/18(2.15.2.52-MP7), kuriame nurodė konkrečias faktines aplinkybes, kurių neatitinka susirinkimo protokolas.“ „Departamentas vykdydamas Pažymos 22.1.5 papunktyje nurodytas rekomendacijas Pirmininkui 2018-01-24 pateikė raštą Nr. A51-7135/18(2.15.2.52-MP7), kuriame suteikė informaciją dėl sprendimų įforminimo organizuojant Bendrijos sprendimų priėmimą.“ 8.4. „[...] Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251 patvirtintame Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo, raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 3.7 papunktyje nurodyta, kad kartu su balsavimo raštu biuleteniu gali būti pateikiami papildomi dokumentai, kuriuose pateikiama informacija, pagrindžianti siūlomą sprendimą ir laukiamus rezultatus. Pažymėtina, kad balsavimo raštu iniciatorius turi teisę pridėti dokumentus, pagrindžiančius siūlomus sprendimus, o Namo butų ir kitų patalpų savininkai gaunamą informaciją turi vertinti kritiškai ir objektyviai.“ „[...] įvertinus Pirmininko pateiktus dokumentus, susijusius su vykdytu Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimu raštu, nustatyta, kad 2017-06-09 visiems Namo butų savininkams buvo į pašto dėžutes įmesti balsavimo raštu biuleteniai, kuriuose nurodyta, kad užpildytą balsavimo biuletenį reikia grąžinti iki 2017-06-29. Taip pat surašytas balsavimo raštu biuletenių įmetimo į pašto dėžutes aktas pagal laiptines, kuriuos pasirašė Pirmininkas, Bendrijos dispečerė – F ir kiekvienos laiptinės įgaliotinis.“ „Pažymėtina, kad daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse [toliau citatose ir tekste vadinama – CK] ir Tvarkos apraše. Tvarkos aprašo 3.5 papunktyje nurodyta, kad kai balsavimo biuletenis įteikiamas Tvarkos aprašo 3.2.3, 3.2.4 ir 3.4 punktuose nustatytais būdais, laikoma, kad patalpų savininkui jis yra įteiktas po 7 kalendorinių dienų nuo balsavimo biuletenio įdėjimo į pašto dėžutę dienos. Gavę Balsavimo biuletenį, Patalpų savininkai ir jų įgalioti asmenys turi ne vėliau kaip per 2 savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos jį grąžinti Balsavimo organizatoriui užpildę žymą „pritariu“ ar „nepritariu“ (Tvarkos aprašo 3.8 papunktis). Šiuo atveju balsavimo raštu biuletenio įteikimo diena laikytina 2017-06-16, o balsavimo raštu biuletenis turėjo būti grąžintas ne vėliau kaip 2017-06-30. 2017-06-29 vykusio Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos posėdyje buvo suskaičiuoti balsai ir surašytas Protokolas. Protokole nurodyta, kad buvo įteikta – 56 balsavimo biuleteniai, gauta balsavimo biuletenių – 40 ir nustatyta, kad balsavimas įvyko. Sprendimui — „Pritarti Namo karšto ir šalto vandens sistemos rekonstrukcijai, kurios metu susidėvėję bei užteršti bendro naudojimo vamzdynai bus pakeisti naujais, ir tam tikslui lėšas kaupti Namo kaupimo fonde pagal ilgalaikį 2018–2020 m. bendro naudojimo objektų atnaujinimo planą“ pritarė 19, o nepritarė 21 Namo buto ar kitos patalpos savininkas. Balsavimo išvada – sprendimas nepriimtas. Pirmininkas kartu su Protokolu taip pat pateikė ir visus balsavimo biuletenius ir kuriuos išnagrinėjus nustatyta, kad iš viso gauti 41 balsavimo biuletenis, 20 su žyma „pritariu“ ir 21 su žyma „nepritariu“. Vieną balsavimo raštu biuletenį su žyma „Nepritariu“ pasirašė ne Namo 12 buto savininkas, o kitas asmuo. Namo 2 buto balsavimo raštu biuletenyje nurodyta tik „Nepritariu“, tačiau jis nepasirašytas. Pagal Tvarkos aprašo 3.8 papunktį negaliojančiais laikomi neužpildyti ir (ar) patalpų savininkų nepasirašyti ar pasirašyti neturint įgaliojimo balsavimo biuleteniai. Šiuo atveju manytina, kad 2 balsavimo biuleteniai turėjo būti pripažinti kaip negaliojantys, tačiau tai Protokole nėra nurodyta. Pripažinus 2 balsavimo biuletenius negaliojančiais, manytina, kad būtų priimtas priešingas sprendimas, t. y., pritarti aukščiau nurodytam sprendimui. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, manytina, kad balsavimo raštu biuleteniai suskaičiuoti galimai neteisingai. Taip pat balsavimo raštu iniciatorius, t. y., Pirmininkas, galimai neteisingai nustatė balsavimo raštu biuletenio grąžinimo datą. Taip svarbu pažymėti, kad Protokolas surašytas tą pačią dieną kaip ir balsavimo raštu pabaiga, t. y., 2017-06-29. Manytina, kad balsų skaičiavimo protokolas turėtų būti rengiamas ne ankščiau kaip kitą dieną po balsavimo raštu pabaigos. Pažymėtina, kad Tvarkos aprašo 5 dalyje nurodyta, kad su balsavimu raštu susiję ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka, o CK 4.85 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.“ 8.5. „Departamento specialistų iniciatyva 2018-01-09, dalyvaujant Pareiškėjai, Pirmininkui ir daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui G, buvo atlikta Buto, Namo šilumos punkto ir kitų bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinės įrangos apžiūra.“ „Apžiūros metu buvo apžiūrėtos Pareiškėjos buto patalpų (svetainės, miegamojo, virtuvės ir vonios kambarių) šildymo ir karšto vandens sistemos ir įrenginiai, Namo šilumos punkto patalpa ir įrenginiai, išmatuota Buto patalpų temperatūra ir virtuvėje tiekiamo karšto vandens temperatūra. Apžiūros rezultatai surašyti objektų inžinerinių sistemų faktinių duomenų patikrinimo aktuose Nr. A32-58/18(2.9.2.27-UK1) ir Nr. A32-60/18(2.9.2.27-UK1). Pažymėtina, kad apžiūros metu Pareiškėjos minimas iš [...] šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginių sklindantis triukšmas ir vibracijos nebuvo užfiksuoti.“ 8.6. „Departamentas 2016-04-01 raštu Nr. A5I-23449/16(3.3.10.1-EM4) ir 2017-05-08 raštu Nr. A51-29698/17(3.3.10.1-AD4) yra pateikęs paaiškinimus, kad Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 9 straipsnyje funkcija kontroliuoti energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, tirti jų avarijas ir darbo sutrikimus, taip pat kontroliuoti energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir tinkamumą naudoti priskirta – Inspekcijai. Triukšmo ir (ar) vibracijos lygį nustato (išmatuoja) asmenys, turintys Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos akreditaciją. Apibendrindami tai, kas išdėstyta, kartotinai paaiškiname, kad Savivaldybė jokiais teisės aktais nėra įgaliota vykdyti pastatų šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų patikrinimus (darbo, eksploatacijos ir kt.) ir atlikti triukšmo ir (ar) vibracijos lygio matavimus. Savivaldybės turimais duomenimis, Inspekcija 2017-03-07 patikrino Namo šildymo ir karšto vandens sistemas, šilumos punktą ir Namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklą (Inspekcijos 2017-03-10 raštas Nr. 2R-866). Patikrinimo metu buvo nustatyta „[...] karšto vandens sistema nerenovuota, vamzdynas susidėvėjęs bei užterštas [...]“. Inspekcija, įvertinusi patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, įpareigojo Bendriją organizuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą ir balsavimą dėl Namo karšto vandens sistemos rekonstrukcijos.“ Ankstesniuose Seimo kontrolieriaus ir Departamento raštuose ne kartą buvo akcentuota, kad Nacionalinei visuomenės sveikatos peržiūros laboratorijai ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pastatų energetikos katedros Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorijai atlikus Pareiškėjos bute akustinio triukšmo tyrimus nustatyta, kad išliekamasis garsas neviršija higienos normų gyvenamosioms patalpoms leistinų dydžių. Taip pat pirmiau minėtame Inspekcijos rašte nėra nurodyta, kad Namo šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka privalomųjų reikalavimų ir (ar) yra avarinės būklės. Vadovaujantis CK 4.83 ir 4.85 straipsniais, sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma ir buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Savivaldybės turimais duomenimis, 2017-06-29 įvykusiame Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavime raštu dėl Namo karšto vandens sistemos rekonstrukcijos jai nebuvo pritarta. Savivaldybės duomenimis, nepaisant šiame atsakyme išdėstytų minėtų neatitikimų dėl balsavimo raštu organizavimo trūkumų, sprendimas įstatymų nustatyta tvarka nėra apskųstas, todėl galioja.“ 8.7. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punktu, statinių naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-30 įsakymu Nr. 30-685 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse nurodoma, kad statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste atlieka Savivaldybės administracijos Departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistai (toliau – Skyriaus specialistai). Skyriaus specialistas 2018-01-09 patikrino Namą ir surašė statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. A357-11/18(2.9.2.8-UK9) (toliau – Aktas). Patikrinimo metu nustatyta, kad Namo techninė priežiūra vykdoma, nuolatiniai stebėjimai ir kasmetinės apžiūros atliekamos. Namo apžiūros metu nustatyta, kad pagrindinėse laikančiose konstrukcijose deformacijų ir esminių trūkumų nepastebėta, Bute pašalinių garsų nebuvo. Taip pat nustatyta, kad Butas yra trečioje laiptinėje, o šilumos punktas – antroje. Informuojame, kad Bendrija Aktu įpareigota Namo techninę priežiūrą vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, kontroliuoti ir stebėti Namo vamzdynų būklę ir skleidžiamų garsų dydį. Nustačius pažeidimus imtis priemonių jiems pašalinti. Apie Akte pateiktų įpareigojimų vykdymą Bendrija iki 2018-03-30 turi informuoti Skyrių.“ 8.8. „Poskyryje nuo Pažymos gavimo dienos buvo priimta naujų darbuotojų daugiabučių namų administratorių skyrimo funkcijoms atlikti. Manytina, kad, baigus daugiabučių namų administratorių skyrimo procedūras, padidėjusius Poskyrio žmogiškuosius išteklius bus galima skirti asmenų prašymų, skundų ir pranešimų dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos nagrinėjimui ir ši Poskyrio veikla taps efektyvesnė, o asmenims teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus teikiami aiškūs, išsamūs bei motyvuoti atsakymai.“ 8.9. „Apibendrindami tai, kas išdėstyta, paaiškiname, kad Savivaldybė, vykdydama jai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 42 ir 21 punktais priskirtą funkciją, neturi teisinio pagrindo teikti Bendrijai reikalavimus dėl daugiabučio namo šildymo, karšto ir šalto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) ir (ar) rekonstrukcijos (renovacijos), tačiau įpareigoja Pirmininką: 1. Vykdyti Patikrinimo akte ir Akte nurodytus reikalavimus. 2. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, organizuoti vadovaujantis CK ir Tvarkos aprašo nuostatomis. 3. Spręsti klausimą dėl Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu arba susirinkimo organizavimo, kuriame kartotinai ir vadovaujantis teisės aktų nuostatomis būtų sprendžiamas klausimas dėl Namo karšto ir šalto vandens vamzdynų rekonstrukcijos.“

9. Iš UAB „E“ Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 9.1. Bute „geriamojo vandens apskaitos prietaisas [...] per 2017 m. II pusmetį buvo keistas 1 (vieną) kartą, t. y., 2017-10-04 [...]. Skaitiklio keitimo priežastis – gedimas. Dėl skaitiklio keitimo Pareiškėja nuostolių nepatiria, kadangi bendrovė jį keičia savo lėšomis, t. y., nemokamai.“ 9.2. „Bendrovės nuomone, skaitiklio gedimo priežastį galima būtų pašalinti, jeigu Bute grubaus valymo filtras būtų sumontuotas prieš Bute įrengtą skaitiklį. Filtras tuomet sulaikytų susidarančias nuosėdas, gadinančias skaitiklį. Paminėtina, kad kituose butuose šiuo adresu skaitiklių gedimai 2017 m. nėra fiksuoti, skaitikliai juose buvo keičiami planine tvarka.“ 9.3. „[...] rekomenduojame pastato administratoriui atlikti vandentiekio vidaus tinklų praplovimą, kad būtų pašalintos vidaus vamzdynų sieneles dengiančios nuosėdos.“

10. Iš UAB „B“ Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta: „Bute yra įrengti du karšto vandens skaitikliai. [...] per 2017 m. II pusmetį šiame Bute buvo nustatyti tik vieno karšto vandens skaitiklio, esančio Buto virtuvėje, veikimo sutrikimai – skaitiklio sparnuotės įstrigimas. Mūsų bendrovė kreipėsi į šio skaitiklio gamintoją, kuris pasiūlė Buto virtuvėje įrengti naujesnio tipo karšto vandens skaitiklį“, kuris buvo įrengtas 2017-12-06 nemokamai, „Buto savininkas jokių nuostolių dėl karšto vandens skaitiklio veikimo sutrikimo, jo pakeitimo nepatyrė.“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

11. Įstatymai 11.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“; „42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų [...] veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 11.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) nustatyta: 11.2.1. 9 straipsnis – „1. Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. [...]. 2. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. [...]“; 11.2.2. 14 straipsnis – „6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; [...] 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; [...] 8) bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą; 9) pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą [...]; [...]“; 11.2.3. 21 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: [...] 3) vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo; [...]. 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: [...] 5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus; [...] 7) apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka [...].“ 11.3. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta: 11.3.1. 4.82 straipsnis – „4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus [...]. 7. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui“; 11.3.2. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. [...]. 9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.“ 11.4. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 11.4.1. 17 straipsnis – „3. Skundą ištyrus, pakartotinai paduotas skundas netiriamas, išskyrus atvejus, kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų. Jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja teise kreiptis į Seimo kontrolierių, Seimo kontrolieriaus sprendimu susirašinėjimas su tokiu pareiškėju gali būti nutrauktas. [...]“; 11.4.2. 20 straipsnis – „1. Pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus jų funkcijoms atlikti. [...]. 3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas (adresuojama), ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių. Informacija Seimo kontrolieriui pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.“ (iki 2018-01-01 – „Pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus jų funkcijoms atlikti. [...]. 3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių“); 11.4.3. 20 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

12. Kiti  teisės aktai 12.1. Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Priežiūros ir kontrolės taisyklės) nustatyta: 12.1.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: [...] 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu“; 12.1.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: [...] 6.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; [...] 6.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka; 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; [...] 6.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu [...]“; 12.1.3. „7. Atlikus pavyzdinių taisyklių 5.1 ar 5.2 papunkčiuose nurodytus patikrinimus, vadovaujantis pavyzdinių taisyklių priede pateikta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdine forma, surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas). Jei reikia, jame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pateikiamas valdytojui, antras saugomas priežiūros ir kontrolės vykdytojo teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, akto kopija pateikiama pareiškėjui.“ 12.2. Aplinkos ministro 2016-12-30 įsakymu Nr. D1-971 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau vadinama – Reglamentas) nustatyta: 12.2.1. „105. Šio Reglamento 102.2 ir 102.3 papunkčiuose nurodyti Subjektai turi atlikti šių konkrečių statinių (jo dalių) Naudojimo priežiūrą vietoje: 105.1. ypatingųjų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ [9.17], ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus. [...]“; 12.2.2. „106. Reglamento [...] 102.3 papunkčiuose nurodyti Subjektai konkretaus statinio (jo dalies) Priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau, nei nurodyta šio Reglamento 105 punkte, kai: [....]; 106.3. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [9.11] nustatyta tvarka ir terminais“; 12.2.3. „108. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas Naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: [...] 108.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje; [...] 108.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą [...]; jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) Naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Subjekte; 108.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 108.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; [...].“

Tyrimo išvados

13. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją (pažymos 1–10 paragrafai), teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką (pažymos 11–12 paragrafai), konstatuotina: 13.1. Pareiškėja trečią kartą skundžiasi Seimo kontrolieriui, kad Savivaldybė nesiima priemonių spręsti jos jau ne vienerius metus keliamą problemą dėl, jos nuomone, netinkamos Pirmininko veiklos, susijusios su triukšmo Name šaltinio nustatymu ir Bute girdimo triukšmo, sklindančio iš Namo bendrojo naudojimo objektų, mažinimu, šiuo atveju – kad Savivaldybė nevykdo Rekomendacijų-1  (pažymos 2 paragrafas). Kaip nurodyta pirmiau, Seimo kontrolierius Pažymoje Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Pareiškėjos prašymą, t. y., patikrinti ir įvertinti, ar Pirmininko veikla dėl Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus) planavimo ir lėšų kaupimo organizavimo atitinka teisės aktų reikalavimus; jeigu ne – imtis priemonių trūkumams pašalinti (pateikti reikalavimus), pateikti Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui valdytojo veiklos patikrinimo akto kopijas, imtis priemonių, kad Bendrijoje būtų apsvarstyti klausimai, susiję su Namo karšto ir šalto vandens vamzdynų rekonstrukcijos organizavimu (siekiant sumažinti sklindantį triukšmą ir dažną skaitiklių gedimą), informuoti Seimo kontrolierių apie priemones, kurių Savivaldybė ėmėsi, kad ateityje užtikrintų nustatyto prašymų persiuntimo kitoms viešojo administravimo institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją termino laikymąsi, kartotinai išnagrinėti Pareiškėjos 2017 metų prašymus, susijusius su pateikto projekto derinimu, ir pateikti jai kartotinį atsakymą, „nurodant konkrečias faktines aplinkybes (pvz., susirinkimo protokolo teksto dalis) ir konkrečius teisės akto reikalavimus, kurių susirinkimo protokolas galimai neatitinka“, „suteikti rašytinę konsultaciją Pirmininkui jo veiklos, organizuojant Bendrijos sprendimų priėmimą, sprendimų įforminimą, klausimais“. Savivaldybės administracijos direktorius apie Rekomendacijų-1 nagrinėjimo rezultatus turėjo pranešti iki 2017-11-01; 13.2. vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo nuostatomis (redakcija, galiojusia iki 2018 01-01), pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus jų funkcijoms atlikti, Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių (pažymos 11.4.2 papunktis). Kadangi iki Seimo kontrolieriaus nustatyto termino minėta informacija nebuvo gauta, atsižvelgus į Pareiškėjos skundo turinį, Seimo kontrolieriaus raštu buvo kreiptasi į Savivaldybę papildomai, prašant išsamiai informuoti apie Rekomendacijų-1 nagrinėjimo rezultatus, raštu Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui paaiškinti Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, patikrinti ir pateikti motyvuotas išvadas, ar 2017-06-29 įvykęs Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu buvo organizuotas teisės aktuose nustatyta tvarka, inicijuoti komisijos Namo šalto ir karšto vandens sistemų patikrinimui atlikti sudarymą ir informuoti apie patikrinimo rezultatus, už Namo inžinerinės įrangos techninę priežiūrą atsakingiems asmenims pateiktus siūlymus, reikalavimus, ir pan. (pažymos 7.1 punktas). Be to, Seimo kontrolierius kreipėsi ir į UAB „E“ bei UAB „B“, prašydamas pateikti skundo tyrimui reikalingą informaciją bei nuomonę (pažymos 7.2 ir 7.3 punktai); 13.3. nagrinėjamu atveju, Savivaldybė vėlavo pateikti informaciją apie Rekomendacijų-1 nagrinėjimo rezultatus, tačiau šio tyrimo metu jas nustatyta tvarka išnagrinėjo ir į jas  atsižvelgė, t. y.: 13.3.1. pagal Pareiškėjos prašymą teisės aktuose nustatyta tvarka atliko Pirmininko veiklos patikrinimą, surašė Patikrinimo aktą (kuriame konstatavo nustatytus jo veiklos trūkumus ir pateikė jam reikalavimus, Pareiškėjai pateikė Patikrinimo akto kopiją; pažymos 8.1 punktas); 13.3.2. informavo apie tai, kad buvo imtasi priemonių dėl Namo patalpų savininkų sprendimo priėmimo Pareiškėjai aktualiais klausimais (organizuotas balsavimas raštu, „tačiau karšto ir šalto vandens vamzdynų rekonstrukcijai nepritarta“; pažymos 8.2 punktas); 13.3.3. nustatė, kad Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu buvo organizuotas netinkamai („Pripažinus 2 balsavimo biuletenius negaliojančiais, manytina, kad būtų priimtas priešingas sprendimas, t. y., pritarti aukščiau nurodytam sprendimui“, „balsavimo raštu biuleteniai suskaičiuoti galimai neteisingai“, „Pirmininkas galimai neteisingai nustatė balsavimo raštu biuletenio grąžinimo datą“, „Protokolas surašytas tą pačią dieną kaip ir balsavimo raštu pabaiga, t. y., 2017-06-29“, „balsų skaičiavimo protokolas turėtų būti rengiamas ne ankščiau kaip kitą dieną po balsavimo raštu pabaigos“), pagrįstai konstatavo, kad Namo patalpų savininkų sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais CK nustatyta tvarka, teisme (pažymos 8.4 punktas ir 11.3.2 papunktis); 13.3.4. nors Namo patalpų savininkų sprendimas yra galiojantis (teisme jis nepripažintas negaliojančiu), pagrįstai pasiūlė Pirmininkui: „Spręsti klausimą dėl Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu arba susirinkimo organizavimo, kuriame kartotinai ir vadovaujantis teisės aktų nuostatomis būtų sprendžiamas klausimas dėl Namo karšto ir šalto vandens vamzdynų rekonstrukcijos“ (pažymos 8.8 punktas); 13.3.5. pateikė Pareiškėjai ir Pirmininkui kartotinius paaiškinimus, susijusius su  Pareiškėjos pateikto atjungimo nuo centralizuotų šilumos tinklų paprastojo remonto projektu, bei raštu suteikė konsultaciją Pirmininkui dėl Namo patalpų savininkų sprendimų įforminimo (pažymos 8.3 punktas); 13.3.6. dalyvaujant Pareiškėjai atliko Buto, Namo šilumos punkto ir kitų bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinės įrangos apžiūrą (buvo apžiūrėtos Buto patalpų (svetainės, miegamojo, virtuvės ir vonios kambarių) šildymo ir karšto vandens sistemos ir įrenginiai, Namo šilumos punkto patalpa ir įrenginiai, išmatuota Buto patalpų temperatūra ir virtuvėje tiekiamo karšto vandens temperatūra), surašyti objektų inžinerinių sistemų faktinių duomenų patikrinimo aktai, nenustatyta, kad iš Namo šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginių sklistų triukšmas ir vibracijos (pažymos 8.5 punktas); 13.3.7. nustatyta tvarka atliko statinių naudojimo priežiūrą, patikrino Namą ir surašė statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (Aktas), patikrinimo metu „Bute pašalinių garsų nebuvo. Taip pat nustatyta, kad Butas yra trečioje laiptinėje, o šilumos punktas – antroje“ (duomenų apie tai, kad virš šilumos punkto gyvenantys asmenys būtų skundęsi Savivaldybei dėl triukšmo, šio tyrimo metu nebuvo gauta), pateikė reikalavimą Pirmininkui „kontroliuoti ir stebėti Namo vamzdynų būklę ir skleidžiamų garsų dydį. Nustačius pažeidimus imtis priemonių jiems pašalinti“ (iki 2018-03-30; pažymos 8.7 punktas); 13.3.8. ėmėsi Savivaldybės vidaus administravimo priemonių, kad Savivaldybės veikla taptų efektyvesnė, o asmenims teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais būtų teikiami aiškūs, išsamūs bei motyvuoti atsakymai (pažymos 8.8 punktas); 13.3.9. pateikė papildomus įpareigojimus Pirmininkui vykdyti Patikrinimo akte ir Akte nurodytus reikalavimus, o butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą (raštu) dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų organizuoti vadovaujantis CK ir Tvarkos aprašo nuostatomis (pažymos 8.9 punktas); 13.4. šio tyrimo metu UAB „E“ pateikė nuomonę, kad, siekiant spręsti Pareiškėjos skunde keliamas problemas, būtų tikslinga „pastato administratoriui atlikti vandentiekio vidaus tinklų praplovimą, kad būtų pašalintos vidaus vamzdynų sieneles dengiančios nuosėdos“ (pažymos 9.3 punktas). Kaip Seimo kontrolierių informavo Inspekcija, pranešdama apie Rekomendacijų-2 nagrinėjimo rezultatus, 2017 m. balandžio mėn. „Bendrija [...] išvalė Namo karšto vandens sistemos vamzdyną“ (pažymos 5 paragrafas), taigi, šalto vandens vamzdynas galimai liko neišvalytas.   14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimis skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 11.4.3 papunktis). Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, konstatuotina, kad Pareiškėjos skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimas nutrauktinas (šio tyrimo metu pateikta išsami informacija apie Rekomendacijų-1 nagrinėjimo rezultatus, į jas atsižvelgta), teikiant Savivaldybei papildomas rekomendacijas.

15. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia Pareiškėjos dėmesį į tai, kad: 15.1. 2017 m. II pusmetį karšto ir šalto vandens skaitikliai buvo keičiami 1 kartą (taigi, galimai rečiau, nei buvo anksčiau), dėl skaitiklių keitimo ji nepatiria nuostolių (pažymos 9 ir 10 paragrafai); 15.2. galima būtų imtis papildomų UAB „E“ pasiūlytų priemonių, kad filtras sulaikytų susidarančias nuosėdas, gadinančias skaitiklį, t. y., grubaus valymo filtrą Bute  sumontuoti prieš Bute įrengtą skaitiklį (pažymos 9.2 punktas); 15.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo reikalavimais, skundą „ištyrus, pakartotinai paduotas skundas netiriamas, išskyrus atvejus, kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų. Jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja teise kreiptis į Seimo kontrolierių, Seimo kontrolieriaus sprendimu susirašinėjimas su tokiu pareiškėju gali būti nutrauktas“ (pažymos 11.4.1 papunktis).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia Pareiškėjos skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 17.1. Seimo kontrolierių ir Pareiškėją raštu informuoti apie Patikrinimo akte, Akte ir 2018-02-02 rašte Pirmininkui pateiktų reikalavimų, įpareigojimų vykdymo rezultatus; 17.2. tuo atveju, jeigu Namo šalto vandens vamzdynas 2017 metais nebuvo išvalytas, kaip tai rekomenduoja atlikti UAB „E“, imtis priemonių, kad tai būtų atlikta (raštu pasiūlyti Pirmininkui) (Seimo kontrolieriui pateikti rašto kopiją).

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

Seimo kontrolierius           Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1614
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį