Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių61
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763933

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „T“ direktoriaus X (toliau vadinama – Pareiškėjas, pareiškėjas) skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybės administracija arba Palangos MSA] pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant pritarimo Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano žemės sklype, ..., Palangoje, koregavimo projekto koncepcijai (toliau vadinama – Koncepcija, koncepcija) klausimą.

2. Pareiškėjo skunde nurodyta, kad:

2.1. „Pareiškėjas ir jo pasamdytas projektuotojas jau daugybę kartų kreipėsi į Palangos MSA direktorę Akvilę Kilijonienę, kad [...] ji, kaip planavimo organizatorius, [...] pritartų Pareiškėjo pateiktai minėto rengiamo projekto Koncepcijai. [...] tik Palangos MSA direktorei pritarus Koncepcijai, Pareiškėjas turės realias galimybes toliau tęsti naujo modernaus pastato Palangos miesto centrinėje dalyje statybos darbus, į kuriuos investuos milijonus eurų, sukurs dešimtis darbo vietų, o šiuo metu dėl pareiškėjo investicijų stabdymo pareiškėjas patiria didžiulę finansinę žalą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „visas šias paminėtas procedūras, Pareiškėjo įsitikinimu, nepagrįstai, neteisėtai ir net galimai nusikalstamai, t. y., neproporcingai naudojantis ir piktnaudžiaujant savo tarnybine padėtimi, stabdo išimtinai Palangos MSA direktorė A. Kilijonienė ir su ja susiję asmenys“;

2.3. „Palangos MSA direktorė A. Kilijonienė be jokių konkretesnių, objektyvių paaiškinimų ir / ar motyvų deklaratyviai jau net kelis kartus atmetė pareiškėjo teiktas minėto projekto Koncepcijas, nurodant, kad pareiškėjo pritarimui pateikta projekto Koncepcija neva tai neatitinka Koncepcijai keliamų Sąlygų, nors Koncepcija iš tiesų visas Sąlygose nurodytus reikalavimus atitinka. [...] tokiais veiksmais siekiama, kad pareiškėjas duotų kyšį Palangos MSA ir (ar) Tarybos atsakingiems darbuotojams“;

2.4. „Palangos MSA atstovai objektyvių ir apskritai jokių motyvų, argumentų ir/ar pastabų pareiškėjui net nepateikė, o apsiribojo tik atsiųstu formaliu sprendimu pareiškėjo projekto Koncepciją paprasčiausiai atmesti ir atsisakyti ją tvirtinti. [...] pareiškėjas net kelis kartu tobulino tiek pagrindinius projekto koncepcijos sprendinius, papildomai atliko ir aprašė Palangos MSA raštuose nurodytų neva trūkumų analizes, pakeitė planuojamo statyti pastato stogą iš lygaus į šlaitinį pagal Palangos MSA [...] pastabas, tačiau vis tiek Palangos MSA pareiškėjo projekto Koncepcijos iki šiol nepatvirtino be jokių objektyvių, konkrečių, aiškių ir tikslių paaiškinimų“;

2.5. „Palangos MSA direktorės sprendimai [...] nepagrįstai varžo pareiškėjo teisę naudotis jam priklausančiu turtu Žemės sklype, [...] naudotis pareiškėjo nuomojamo Žemės sklypo dalimi, taip pat teisę verstis ūkine-komercine veikla, [...] kurti naujas darbo vietas.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo:

3.1. „įvertinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės ..., Palangoje, Koncepciją ir ji nepažeidė teisės aktų reikalavimų, aukštesnės galios įstatymų bei kitų administracinių aktų, savo turimų įgaliojimų ir teisės principų“;

3.2. „nustačius neteisėtus Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės veiksmus (neveikimą) – kreiptis dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės drausminės, civilinės ar baudžiamosios atsakomybės, o taip pat įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorę patvirtinti Pareiškėjo [...] parengtos Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype, ..., Palangoje, Koncepciją“;

3.3. „pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė dėl šiame skunde aprašytos situacijos pateiktų Seimo kontrolieriui rašytinį pasiaiškinimą“;

3.4. „susipažinti su Palangos miesto savivaldybės administracijos sudarytos darbo grupės, kurioje buvo sprendžiamas UAB „T“ parengtos projekto Koncepcijos, posėdžių protokolais ir kita susijusia dokumentacija“;

3.5. „informuoti Palangos miesto savivaldybės Tarybą apie Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus“;

3.6. „nustačius teisinius pagrindus, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, jeigu bus nustatyti nusikalstamos veikos sudėties požymiai“;

3.7. „siūlyti Palangos miesto savivaldybės administracijai įstatymų nustatyta tvarka panaikinti, sustabdyti ar pakeisti įstatymams bei kitiems teisės aktams prieštaraujančius sprendimus nepatvirtinant Pareiškėjo [...] parengtos projekto Koncepcijos arba siūlyti priimti sprendimus, kurie nepriimti dėl piktnaudžiavimo ar biurokratizmo“;

3.8. „nustačius teisinį pagrindą, siūlyti prokurorui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo“;

3.9. „pripažinti Palangos miesto savivaldybės administracijos įstatymų ar kitų teisės aktų nesilaikymą, tarnybinės etikos pažeidimą, piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus ir įpareigoti nedelsiant imtis priemonių, kad būtų pašalinti įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos“;

3.10. „nustačius teisinį ir faktinį pagrindą, siūlyti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai įvertinti, ar Palangos MSA direktorė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-01-20 raštu Nr. 4D-2017/2-53/3D-240 „Dėl Jūsų skundo“ Pareiškėją informavo:

„4.1. Savivaldybės administracijos atsisakymas pritarti Koncepcijai ir kiti sprendimai, kurių teisėtumas ginčytinas teismo tvarka, laikytini individualiais administraciniais aktais;

4.2. Seimo kontrolierius tiria skundus dėl galimų pažeidimų viešojo administravimo srityje, bet nevertina individualių administracinių aktų, t. y., institucijų priimtų sprendimų, sukeliančių teisines pasekmes, teisėtumo;

4.3. skundo tyrimo Seimo kontrolierių įstaigoje terminas nesustabdo individualių administracinių aktų apskundimui teisės aktuose nustatytų terminų.“

Seimo kontrolierius pirmiau nurodytu raštu Pareiškėjui paaiškino: „[...] vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nevertins Savivaldybės administracijos priimtų individualių administracinių aktų teisėtumo, tačiau analizuos pareigūnų veiksmus, susijusius su Jūsų [Pareiškėjo] teisės į tinkamą viešąjį administravimą užtikrinimu.“

5. Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjo skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją (toliau vadinama – Aplinkos ministerija). 

6. Iš Savivaldybės administracijos pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

6.1. „[...] Savivaldybės administracija 2016-03-31 gavo detaliojo plano rengėjo UAB „D“ [toliau ir citatose vadinama – Projektuotojas] prašymą ..., Palangoje, koncepcijai [toliau vadinama – koncepcija]. 2016-04-29 detaliojo plano rengėjas atsiėmė bylas pataisymui.“

6.2. „2016-07-14 Savivaldybės administracija gavo Projektuotojo [2016-07-12] prašymą pritarti parengtai koncepcijai [...].“

Savivaldybės administracija 2016-07-26 raštu Nr. (4.17)-D3-2416 Projektuotoją informavo, kad „[...] nepritaria pateiktai koncepcijai, ir pateikė šias pastabas: neįvykdytas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2016-02-29 išduotų teritorijų planavimo sąlygų
Nr. REG 2874 8 punkto 1 papunktis, tai yra, neatlikta urbanistinė analizė (tipologijos, mastelio, užstatymo tipo, pastatų proporcijų, medžiagiškumo, galimybės plėtotis aspektais), pastatus tvarkyti išlaikant architektūros tipą, maksimaliai išsaugoti sklype augančius želdinius, nenumatytas patekimas į žemės sklypo 1B dalį, neišlaikomi minimalūs atstumai nuo sklypo ribos iki užstatymo zonos.“

Savivaldybės administracija 2016-07-26 raštu Nr. (4.17)-D3-2416 Projektuotoją taip pat informavo, kad „[...] atsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9 [...]) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

6.3. 2016-08-24 Savivaldybės administracija gavo Projektuotojo 2016-08-24 prašymą pritarti parengtai koncepcijai.

Savivaldybės administracija 2016-09-30 raštu Nr. (4.17)-D3-3248 Projektuotoją informavo, kad „[...] nepritaria pateiktai koncepcijai, kadangi neįvykdytas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2016-02-29 išduotų teritorijų planavimo sąlygų Nr. REG 2874 8 punkto 1 papunktis, tai yra, neatlikta urbanistinė analizė (tipologijos, mastelio, užstatymo tipo, pastatų proporcijų, medžiagiškumo, galimybės plėtotis aspektais). Siūloma žemės sklypo Nr. 1B leistiną pastatų aukštį planuoti iki 10,20 m, atsižvelgiant į sklypo Nr. 1A numatomą pastato aukštį, pagrįsti automobilių vietų skaičių, pateikti projektinius pasiūlymus ir urbanistinę analizę žemės sklypui, ..., Palangoje. Taip pat buvo pažymėta, kad detaliojo plano sprendinius reikia suderinti su žemės sklypo naudotojais.“

Savivaldybės administracija 2016-09-30 raštu Nr. (4.17)-D3-3248 Projektuotoją taip pat informavo, kad „[...] atsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9 [...]) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

6.4. Savivaldybės administracija 2016-10-19 gavo Pareiškėjo 2016-10-07 raštą, kuriame buvo prašoma: „Pakartotinai Teritorijų planavimo komisijai svarstyti ir suderinti Pareiškėjo inicijuojamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype, ..., Palangoje, projektą bei elektroniniu paštu iš anksto informuoti Pareiškėją apie numatomą Teritorijų planavimo komisijos posėdžio datą, laiką, vietą bei sudaryti galimybes posėdyje dalyvauti ir Projektuotojui.“

Savivaldybės administracijoje 2016-11-18 gautas Pareiškėjo 2016-11-18 raštas, kuriame nurodyta:

„2016-11-11 gavo informaciją iš savo projektuotojo UAB „D“, kad toks posėdis įvyko 2016-11-10, bet nei projektuotojai, nei Pareiškėjas iki šiol jokios oficialios informacijos negavo.

Kadangi toks vilkinimas stabdo mūsų investicijas, naujų darbo vietų kūrimą [...], prašome skubiai informuoti Pareiškėją el. paštu [...], koks ir kokiais motyvais (dėl kokių priežasčių) priimtas sprendimas dėl mūsų prašymo [2016-10-07] [...], kad galėtume apsispręsti dėl tolimesnių savo veiksmų ir galimo interesų gynimo.“

Savivaldybės administracija 2016-11-21 raštu Nr. (4.17)-D3-4257 Pareiškėją informavo,  kad „[...] 2016-11-10 vyko darbo grupės „Dėl teritorijų planavimo dokumentų, jų koncepcijų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų nagrinėjimo, projektinių pasiūlymų, kurie derinami per IS „Infostatyba“, nagrinėjimo“ [toliau vadinama – darbo grupė] posėdis, vienas iš svarstomų klausimų buvo dėl P... ..., Palangoje, koncepcijos. Darbo grupės nariai siūlė nepritarti
pateiktai koncepcijai, kadangi neatsižvelgta į Savivaldybės administracijos 2016-09-30 rašte
Nr. (4.17)-D3-3248 nurodytas pastabas, tai yra, neįvykdytas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2016-02-29 išduotų teritorijų planavimo sąlygų Nr. REG 2874 8 punktas, neatlikta urbanistinė analizė (tipologijos, mastelio, užstatymo tipo, pastatų proporcijų, medžiagiškumo, galimybės plėtotis aspektais), siūloma žemės sklypo Nr. 1B leistiną pastatų aukštį planuoti iki
10,20 m, atsižvelgiant į sklypo Nr. 1A numatomą pastato aukštį, nepagrįstas automobilių vietų skaičius, detaliojo plano sprendiniai nesuderinti su žemės sklypo naudotojais.“

Savivaldybės administracija Pareiškėją taip pat informavo, kad „[...] atsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9 [...]) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

Taip pat buvo rašoma, kad Savivaldybės administracijos 2016-11-21 raštu Nr. (4.17)-D3-4257 buvo atsakyta į Pareiškėjo 2016-10-07 (Savivaldybės administracijoje gautas 2016-10-19) ir 2016-11-18 raštus, nors Savivaldybės administracijos 2016-11-21 rašte Nr. (4.17)-D3-4257 nurodoma, kad atsakoma tik į Pareiškėjo 2016-10-19 prašymą.

6.5. Savivaldybės administracijoje 2016-12-12 gautas Pareiškėjo 2016-12-08 raštas, kuriame buvo prašoma pritarti koncepcijai.

Savivaldybės administracijoje 2016-12-30 gautas Pareiškėjo 2016-12-30 prašymas (pateiktas el. paštu), kuriame buvo prašoma: „Skubiai ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas [...] atsiųsti Palangos MSA direktorės rašto / sprendimo / administracinio akto, kuriuo išspręstas Pareiškėjo rengto projekto koncepcijos patvirtinimo klausimas [...], o taip pat pateikti darbo grupės posėdžio protokolo kopiją bei nurodyti jame dalyvavusių narių pareigas, vardus ir pavardes.“

Savivaldybės administracija, atsakydama į Pareiškėjo 2016-12-08 ir 2016-12-30 kreipimusis, 2017-01-06 raštu Nr. (4.17)D3-164 informavo: „[...] nepritariama Palangos
miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype, ... Palangoje, koncepcijai, kadangi neatsižvelgta į Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016-11-21 rašte
Nr. (4.27)-D3-4257 nurodytas pastabas, neįvykdytas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2016-02-29 išduotų teritorijų planavimo sąlygų Nr. REG 2874 8 punkto 1 papunktis, tai yra, neatlikta urbanistinė analizė (tipologijos, mastelio, užstatymo tipo, pastatų proporcijų, medžiagiškumo, galimybės plėtotis aspektais) pagrindžiant užstatymo zonos minimalius atstumus
1 m ir 4 m nuo rytinės ir pietinės sklypo ribos, neišlaikomas minimalus atstumas nuo planuojamo pastato iki esamų medžių vadovaujantis LR [Lietuvos Respublikos] aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ ir LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklių patvirtinimo“, pagrįsti planuojamo pastato aukštį (12 m), automobilių stovėjimo vietų suplanavimas prieštarauja STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 113 punkto 31 lentelės „Automobilių stovėjimo vietų įrengimas“ reikalavimams.“

Savivaldybės administracija 2017-01-06 raštu Nr. (4.17)-D3-164 Pareiškėją taip pat informavo, kad „[...] atsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9 [...]) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

6.6. Savivaldybės administracija 2017-01-19 gavo Pareiškėjo 2017-01-18 raštą, kuriuo buvo prašoma „[...] pateikti darbo grupės „Dėl teritorijų planavimo dokumentų, jų koncepcijų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų nagrinėjimo, projektinių pasiūlymų, kurie derinami per IS „Infostatyba“, nagrinėjimo“ posėdžių, kuriuose buvo nagrinėjamas prašymas pritarti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype, ... Palangoje, koncepcijai, protokolus.“

2017-02-02 raštu Nr. (4.17)-D3-522 buvo atsakyta, kad „[...] Savivaldybės administracija neteiks darbo grupės protokolų kopijų. Atsižvelgiant į tai, kad darbo grupėje nagrinėjami klausimai yra priskiriami Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai, darbo grupė Palangos miesto savivaldybės administracijai tvirtinti pateiktiems teritorijų planavimo dokumentams, jų koncepcijoms ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams nagrinėti yra sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Kiekvienas darbo grupės narys nagrinėjant posėdžiuose pateiktus svarstyti klausimus balsuoja vienasmeniškai pagal vidinį savo įsitikinimą.“

Savivaldybės administracija 2017-02-02 raštu Nr. (4.17)-D3-522 Pareiškėją taip pat informavo, kad „[...] atsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9 [...]) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

6.7. „[...] darbo grupės posėdžio protokolas yra Savivaldybės administracijos kaip viešojo administravimo subjekto vientisos administracinės procedūros metu priimamas tarpinis (procedūrinis) dokumentas, kuris atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje bei kuriuo tik siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą, tačiau kuris tiesiogiai nėra susijęs su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar pasibaigimu. Darbo grupės posėdžio protokolas [...] Pareiškėjui jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia, todėl negali būti ginčo objektu.

Teisines pasekmes Pareiškėjui [...] sukelia tik galutinis administracinės procedūros sprendimas (individualus administracinis aktas), kuris yra parengtas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Pareiškėjas, nesutinkantis su viešojo administravimo subjekto priimtu sprendimu, jį gali skųsti.

Nei Pareiškėjas, nei detaliojo plano rengėjas [...] raštiškai nesikreipė į Savivaldybės administraciją su prašymu informuoti apie darbo grupės „Dėl teritorijų planavimo dokumentų, jų koncepcijų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų nagrinėjimo, projektinių pasiūlymų, kurie derinami per IS „Infostatyba“, nagrinėjimo“ posėdžių, kuriuose būtų nagrinėjamas prašymas pritarti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype, ..., Palangoje, koncepcijai, laiką ir datą.“

6.8. Savivaldybės administracijoje 2017-02-17 gautas Projektuotojo 2017-02-17 prašymas pritarti koncepcijai.

Savivaldybės administracija 2017-03-15 raštu Nr. (4.17)-D3-985 Projektuotoją informavo, kad „[...] nepritaria koncepcijai, kadangi neatsižvelgta į Palangos miesto savivaldybės administracijos 2017-01-06 rašte Nr. (4.27)-D3-164 nurodytas pastabas: neišlaikyti minimalūs atstumai nuo planuojamo pastato iki esamų medžių vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. Dl-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ ir LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. Dl-193 „Dėl želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklių patvirtinimo“, detaliojo plano sprendiniai nesuderinti su žemės sklypo naudotojais, planuojamo pastato aukštį numatyti atsižvelgiant į sklype rekonstruojamo pastato aukštį, kuriam išduotas SLD, nurodyti planuojamo pastato vietą ir dydį sklype.“

Savivaldybės administracija 2017-03-15 raštu Nr. (4.17)-D3-985 Projektuotoją taip pat informavo, kad „[...] atsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9 [...]) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

6.9. „Siekiant išspręsti Pareiškėjo skunde keliamą problemą, detaliojo plano rengėjas UAB „D“ turi ištaisyti visas pastabas, nurodytas Savivaldybės administracijos 2017-03-15 rašte Nr. (4.17)-D3-985.“

7. Iš Aplinkos ministerijos pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

„Pažymėtina, kad termino, per kurį planavimo organizatorius turi išnagrinėti detaliojo plano koncepciją ir priimti sprendimą pritarti ar nepritarti šiai koncepcijai, Teritorijų planavimo įstatymas nenumato. Šio termino nenustato ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu
Nr. D1-8, reglamentuojančios kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sudėtį ir turinį, rengimo, keitimo, koregavimo tvarką, teritorijų planavimo proceso dalyvių santykius šiame procese.

Atsižvelgiant į tai [...] manytina, kad sprendimas dėl detaliojo plano koncepcijos turi būti priimtas vadovaujantis kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešojo administravimo subjektų sprendimų priėmimą.“

„[...]. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 2 st. 14 d., „Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.“ Pagal šio įstatymo 14 str. 1 d., prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pagal Taisyklių [Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875] 34 p., asmenų prašymai [...] turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.“

„Apibendrinant tai, kas išdėstyta, ir įvertinus kreipimosi į viešojo administravimo subjektą tikslą (kreipimąsi dėl detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo, o ne dėl pažeistų teisių ar interesų gynimo), manytina, kai sprendimui dėl pritarimo ar nepritarimo detaliojo plano koncepcijai turėtų būti taikomos Taisyklių 34 p. nuostatos.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos įstatymai

8.1. Vietos savivaldos įstatymo:

8.1.1. 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...] 19) teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas“;

8.1.2. 102 straipsnis – „Teritorijų planavimas savivaldybėje vykdomas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

8.2. Teritorijų planavimo įstatymo:

25 straipsnis

– „1. Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. 2. Parengiamuoju etapu planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato planuojamą teritoriją, parengia ir patvirtina planavimo darbų programą. Planavimo darbų programoje numatomi konkretūs planavimo uždaviniai, nurodoma, [...] ar rengimo etapu bus rengiama teritorijos vystymo koncepcija (toliau – koncepcija) ir ar numatoma atlikti koncepcijos nepriklausomą profesinį vertinimą. Koncepcija rengiama, kai numatomos teritorijų planavimo dokumentų sprendinių alternatyvos, taip pat kitais Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nustatytais atvejais. [...] 5. Rengimo etapą sudaro šios stadijos: [...]; 2) bendrųjų sprendinių formavimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir planuojamą teritoriją, atitinkamai teritorijai taikomų valstybės ir regionų strateginio planavimo dokumentų nuostatas, nustatomos svarbiausios teritorijos vystymo kryptys, parengiama koncepcija, jeigu planavimo darbų programoje numatyta ją rengti. [...]. Koncepcijai raštu turi pritarti planavimo organizatorius; [...].“

8.3. Viešojo administravimo įstatymo:

8 straipsnis

– „1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos.“

8.4. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (galiojo nuo 2014-07-01 iki 2017-04-01):

8.4.1. 3 straipsnis – „1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka“;

8.4.2. 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; [...]“;

8.4.3. 16 straipsnis – „2. Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu: 1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 2) prašymo turinys yra nekonkretus; 3) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos; 4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; 5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms. 3. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. [...].“

9. Kiti teisės aktai

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių:

293 punktas

– „Atsižvelgiant į detaliojo plano uždavinius ir planuojamos teritorijos ypatumus, gali būti rengiami ir kiti brėžiniai. Koncepcijai raštu turi pritarti planavimo organizatorius.“

9.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) (toliau  vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės):

9.2.1. 34 punktas – „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje“;

9.2.2. 35 punktas – „Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis“;

9.2.3. 47 punktas – „Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...]; 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...]“;

9.2.4. 50 punktą – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai
(-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per
kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.“

9.3. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu V-117 patvirtintose Dokumentų rengimo taisyklėse nurodyta:

9.3.1. 5 punktas – „Dokumentuose, priklausomai nuo jų paskirties, gali būti šie rekvizitai: [...]; 5.15. gauto dokumento nuoroda; [...]“;

9.3.2. 38 punktas – „Gauto dokumento nuorodą sudaro žodis „Į“, dokumento, į kurį atsakoma, data ir registracijos numeris, pvz.: Į 2011-07-02 Nr. 2-156.

Jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento data ir dokumento rūšies pavadinimas, pvz.: Į 2011-08-23 prašymą.

Jei gauto dokumento datos ir registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento gavimo data, pvz.: Į 2011-09-16 gautą prašymą.“

Tyrimo išvados

10. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad:

10.1. Seimo kontrolierius nevertins Savivaldybės administracijos priimtų individualių administracinių aktų teisėtumo, tačiau analizuos pareigūnų veiksmus, susijusius su Pareiškėjo teisės į tinkamą viešąjį administravimą užtikrinimu (pažymos 4 punktas);

10.2. vertinant Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus (neveikimą), nagrinėjant Pareiškėjo, Projektuotojo kreipimusis, bus vadovaujamasi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis, galiojusiomis nuo 2014-07-01 iki
2017-04-01,
bei Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis, galiojusiomis nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23, nes Pareiškėjo, Projektuotojo prašymai pritarti koncepcijai ir Savivaldybės atsakymai į juos parengti laikotarpiu nuo 2016-07-14 iki 2017-03-15.

11. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 8–9 punktuose, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), nagrinėjant Pareiškėjo, Projektuotojo kreipimusis, konstatuotina:

11.1. teritorijų planavimas, savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 19 punktu, yra viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų (pažymos 8.1.1 papunktis). Teritorijų planavimas, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 102 straipsniu, savivaldybėje vykdomas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir įgyvendinami Teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis (pažymos 8.1.2 papunktis). Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 5 dalies 2 punktą, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 293 punktą, koncepcijai raštu turi pritarti planavimo organizatorius (pažymos 8.2, 9.1 punktai).

Pažymėtina, kad nei Teritorijų planavimo įstatyme, nei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, kaip pažymėjo ir Aplinkos ministerija (pažymos 7.1 punktas), nenumatytas terminas, per kurį planavimo organizatorius turi išnagrinėti detaliojo plano koncepciją ir priimti sprendimą pritarti / nepritarti koncepcijai. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad asmenų prašymai dėl pritarimo / nepritarimo koncepcijai turėtų būti nagrinėjami vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo administravimo subjektų sprendimų priėmimą;

11.2. Prašymų nagrinėjimo taisyklių 47.3 punkte buvo reglamentuojama, kad, atsakant į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys (pažymos 9.2.3 papunktis). Individualus administracinis aktas, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, turi būti pagrįstas teisės aktų normomis (pažymos 8.3 punktas).

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje buvo reglamentuota, kad įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją, kad atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka (pažymos 8.4.1 papunktis). Įstaigos atsisakyti teikti informaciją galėjo tik vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, t. y., jeigu: pagal pareiškėjo prašymą reikia sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; prašymo turinys yra nekonkretus; pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos; prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms (pažymos 8.4.4 papunktis). Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas informacijos išsamumo principas, reiškiantis, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija (pažymos 8.4.2 papunktis).

Savivaldybės administracija:

11.2.1. atsakydama į Projektuotojo 2016-07-12 ir 2016-08-24 prašymus pritarti parengtai koncepcijai, 2016-07-26 ir 2016-09-30 raštais informavo, kad nepritaria pateiktai koncepcijai, ir pateikė pastabas, t. y., nurodė priežastis, dėl kurių nepritaria parengtai koncepcijai (pažymos 6.2, 6.3 punktai). Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija, pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas (pažymos 8.3 punktas), pateiktų atsakymų nepagrindė teisės aktų nuostatomis;

11.2.2. atsakydama į Pareiškėjo 2016-10-07 prašymą, kuriuo buvo prašoma pakartotinai pateikti projektą svarstyti Teritorijų planavimo komisijoje, jį suderinti bei informuoti apie Teritorijų planavimo komisijos posėdžio vietą ir laiką, bei į Pareiškėjo 2016-11-18 prašymą suteikti informaciją, koks yra priimtas sprendimas (dėl kokių priežasčių) dėl jo 2016-10-07 prašymo, 2016-11-21 raštu informavo, jog 2016-11-10 vykusiame darbo grupės posėdyje darbo grupės nariai siūlė nepritarti pateiktai koncepcijai, kadangi neatsižvelgta į Savivaldybės administracijos 2016-09-30 rašte  nurodytas pastabas (pažymos 6.4 punktas).

Taigi, įvertinus Pareiškėjo 2016-10-07 ir 2016-11-18 prašymų turinį bei Savivaldybės administracijos 2016-11-21 raštu pateikto atsakymo turinį spręstina, kad Pareiškėjas buvo informuotas apie priimtą sprendimą – nepritarti koncepcijai, nurodytos nepritarimo priežastys (pažymos 6.4 punktas), tačiau Savivaldybės administracija, pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas (pažymos 8.3 punktas), pateikto atsakymo nepagrindė teisės aktų nuostatomis.

Pažymėtina, kad Savivaldybės administracijos 2016-11-21 raštu Pareiškėjas nebuvo informuotas, dėl kokių priežasčių projektas nebuvo pakartotinai teiktas svarstyti Teritorijų planavimo komisijai. Be to, kaip paaiškėjo iš Pareiškėjo 2016-11-18 prašymo turinio (pažymos 6.4 punktas), Pareiškėjas nebuvo informuotas apie darbo grupės posėdžio laiką ir vietą. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Pareiškėjo 2016-10-07 prašymas išnagrinėtas pažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte (pažymos 8.4.2 papunktis) įtvirtintą informacijos teikimo išsamumo principą, nes Pareiškėjui nebuvo suteikta išsami, jo prašymo turinį atitinkanti, informacija;

11.2.3. atsakydama į Pareiškėjo 2016-12-08 prašymą pritarti koncepcijai bei į 2016-12-30 prašymą pateikti Savivaldybės administracijos direktorės sprendimą dėl koncepcijos, darbo grupės posėdžio protokolo kopiją bei nurodyti jame dalyvavusių narių pareigas, vardus ir pavardes,
2017-01-06 raštu informavo, kad nepritaria parengtai koncepcijai, nurodė nepritarimo priežastis, pateiktą atsakymą pagrindė teisės aktų nuostatomis (pažymos 6.5 punktas). 

Įvertinus Pareiškėjo 2016-12-30 prašymo turinį ir Savivaldybės administracijos 2017-01-06 rašto turinį, spręstina, kad Pareiškėjui nebuvo pateiktos prašomų dokumentų kopijos bei nebuvo nurodytos atsisakymo juos pateikti priežastys (pažymos 6.5 punktas). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Pareiškėjo 2016-12-30 prašymas išnagrinėtas pažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą informacijos teikimo išsamumo principą (pažymos 8.4.2 papunktis), nes Pareiškėjui nebuvo nurodytos priežastys (pagrindžiant teisės aktų nuostatomis), dėl kurių Savivaldybės administracija atsisako pateikti prašomų dokumentų kopijas;

11.2.4. atsakydama į Pareiškėjo 2017-01-18 prašymą pateikti darbo grupės posėdžių, kuriuose buvo nagrinėjamas prašymas pritarti koncepcijai, protokolų kopijas, 2017-02-02 raštu informavo, kad Savivaldybės administracija neteiks darbo grupės posėdžių protokolų kopijų (pažymos 6.6 punktas).

Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija atsisakyti teikti Pareiškėjui jo prašomų dokumentų kopijas galėjo tik  Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais pagrindais.

Taigi, įvertinus Pareiškėjo 2017-01-18 prašymo turinį ir Savivaldybės administracijos 2017-02-02 raštu pateikto atsakymo turinį nustatyta, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjo 2017-01-18 prašymą išnagrinėjo pažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes nenurodė teisinio pagrindo, dėl kurio atsisako pateikti Pareiškėjo prašomų dokumentų kopijas; 

11.2.5. atsakydama į Projektuotojo 2017-02-17 prašymą pritarti parengtai koncepcijai, 2017-03-15 raštu informavo, kad nepritaria koncepcijai, nurodė nepritarimo priežastis bei pateiktą atsakymą pagrindė teisės aktų nuostatomis (pažymos 6.8 punktas);

11.3. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių 34 punktu, asmenų prašymai turėjo būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje (pažymos 9.2.1 papunktis).

Savivaldybės administracija:

11.3.1. atsakymą į Projektuotojo 2016-07-12 prašymą pritarti parengtai koncepcijai (Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2016-07-14) pateikė 2016-07-26 raštu (pažymos 6.2 punktas), t. y., nepažeidžiant 20 darbo dienų termino;

11.3.2. atsakymą į Projektuotojo 2016-08-24 prašymą pritarti parengtai koncepcijai (Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2016-08-24) pateikė 2016-09-30 raštu (pažymos 6.3 punktas), t. y., pažeidžiant 20 darbo dienų terminą, nes atsakymas Projektuotojui pateiktas per 27 darbo dienas;

11.3.3. atsakymą į Pareiškėjo 2016-10-07 prašymą dėl projekto pakartotinio svarstymo teritorijų planavimo komisijoje, dėl jo suderinimo (Savivaldybėje gautas ir užregistruotas
2016-10-19) pateikė 2016-11-21 raštu (pažymos 6.4 punktas), t. y., pažeidžiant 20 darbo dienų terminą, nes atsakymas Pareiškėjui pateiktas per 22 darbo dienas;

11.3.4. atsakymą į Pareiškėjo 2016-11-18 prašymą suteikti informaciją (Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2016-11-18) pateikė 2016-11-21 raštu (pažymos 6.4 punktas), t. y., nepažeidžiant 20 darbo dienų termino;

11.3.5. atsakymą į Pareiškėjo 2016-12-08 prašymą pritarti parengtai koncepcijai (Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2016-12-12) pateikė 2017-01-06 raštu (pažymos 6.5 punktas), t. y., nepažeidžiant 20 darbo dienų termino;

11.3.6. atsakymą į Pareiškėjo 2016-12-30 prašymą pateikti informaciją (dokumentus)  (Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2016-12-30) pateikė 2017-01-06 raštu (pažymos 6.5 punktas), t. y., nepažeidžiant 20 darbo dienų termino;

11.3.7. atsakymą į Pareiškėjo 2017-01-18 prašymą pateikti dokumentų kopijas (Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2017-01-19) pateikė 2017-02-02 raštu (pažymos 6.6 punktas), t. y., nepažeidžiant 20 darbo dienų termino;

11.3.8. atsakymą į Projektuotojo 2017-02-17 prašymą pritarti parengtai koncepcijai  (Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2017-02-17) pateikė 2017-03-15 raštu (pažymos 6.8 punktas), t. y., nepažeidžiant 20 darbo dienų termino;

11.4. Prašymų nagrinėjimo taisyklių 35 punkte buvo reglamentuota, kad, jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis (pažymos 9.2.2 papunktis).

Pažymėtina, jog skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriui nebuvo suteikta informacija, kad Savivaldybės administracija raštu informavo Projektuotoją, Pareiškėją apie jų prašymų
(2016-08-24, 2016-10-07) nagrinėjimo terminų pratęsimą. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Projektuotojo 2016-08-24 ir Pareiškėjo 2016-10-07 prašymus Savivaldybės administracija išnagrinėjo pažeidžiant Prašymų nagrinėjimo taisyklių 35 punkto nuostatas (pažymos 9.2.2 papunktis);

11.5. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių 50 punktu, atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo priimti administracinį sprendimą priežastys, nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas (pažymos 9.2.4 papunktis).

Savivaldybės administracija 2016-07-26, 2016-09-30, 2016-11-21, 2017-01-06,
2017-02-02, 2017-03-15 raštuose (pažymos 6.2–6.6, 6.8 punktai) nurodė išsamią pateiktų atsakymų apskundimo tvarką, kaip tai buvo nustatyta Taisyklių 50 punktu (pažymos 9.2.4 papunktis);

11.6. Dokumentų rengimo taisyklių 38 punkte nustatyta, kad gauto dokumento nuorodą sudaro žodis „Į“, dokumento, į kurį atsakoma, data ir registracijos numeris, pvz.: Į
2011-07-02 Nr. 2-156 (pažymos 9.3.2 papunktis).

Savivaldybės administracija nurodė, kad atsakymas į Pareiškėjo 2016-11-18 prašymą pateiktas Savivaldybės administracijos 2016-11-21 raštu. Pažymėtina, kad Savivaldybės administracijos 2016-11-21 rašto „Gauto dokumento nuorodoje“ nurodyta, kad atsakoma tik į Pareiškėjo 2016-10-19 prašymą (pažymos 6.4 punktas), t. y., nesilaikant Dokumentų rengimo taisyklių 38 punkto nuostatų, nebuvo nurodyta, jog minėtu raštu yra atsakoma ir į Pareiškėjo 2016-11-18 prašymą.

12. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija: 

12.1. 2016-07-26, 2016-09-30, 2016-11-21 raštuose, pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas (pažymos 8.3 punktas), pateiktų atsakymų nepagrindė teisės aktų nuostatomis (pažymos 11.2.1, 11.2.2 papunkčiai);

12.2. Pareiškėjo 2016-12-30 prašymą išnagrinėjo pažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą informacijos teikimo išsamumo principą (pažymos 8.4.2 papunktis), nes 2017-01-06 raštu nepateikė Pareiškėjui prašomų dokumentų kopijų bei nenurodė atsisakymo juos pateikti priežasčių (pagrindžiant teisės aktų nuostatomis) (pažymos 11.2.3 papunktis);

12.3. Pareiškėjo 2017-01-18 prašymą išnagrinėjo pažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatas (pažymos 8.4.3 papunktis), nes 2017-02-02 rašte nenurodė teisinio pagrindo, kuriuo remiantis atsisako pateikti Pareiškėjo prašomų dokumentų kopijas (pažymos 11.2.4 papunktis);  

12.4. atsakymus į Projektuotojo 2016-08-24 ir Pareiškėjo 2016-10-07 prašymus pateikė pažeidžiant Prašymų nagrinėjimo taisyklių 34 punkte (pažymos 9.2.1 papunktis) įtvirtintą 20 darbo dienų terminą, nes atsakymai pateikti per 27 ir 22 darbo dienas (pažymos 11.3.2, 11.3.3 papunkčiai);

12.5. pažeisdama Prašymų nagrinėjimo taisyklių 35 punktą (pažymos 9.2.2 papunktis), neinformavo Projektuotojo, Pareiškėjo apie jų 2016-08-24, 2016-10-07 prašymų nagrinėjimo terminų pratęsimą (pažymos 11.4 punktas);

12.6. teikdama 2016-11-21 raštą nesilaikė Dokumentų rengimo taisyklių 38 punkto nuostatų reikalavimo (pažymos 9.3.2 papunktis), nes nenurodė, kad raštu yra atsakoma ir į Pareiškėjo 2016-11-18 prašymą (pažymos 11.6 punktas),

skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo, Projektuotojo kreipimusis, pripažintinas pagrįstu. 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

UAB „T“ direktoriaus X

skundą dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant UAB „T“, UAB „D“ prašymus, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei atkreipti dėmesį, kad:

14.1. dalis Pareiškėjo, Projektuoto kreipimųsi Palangos miesto savivaldybės administracijoje išnagrinėti Pažeidžiant teisės aktų nuostatas, t. y., priimti sprendimai nepagrįsti teisės aktų nuostatomis, atsisakant pateikti prašomų dokumentų kopijas, nenurodytas atsisakymo tai atlikti teisinis pagrindas, atsakymai pateikti pažeidžiant prašymų nagrinėjimo terminus; 

14.2. užtikrinti, kad ateityje pareiškėjų kreipimaisi būtų nagrinėjami nepažeidžiant teisės aktų nuostatų.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

Seimo kontrolierius                    Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-53
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį