Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755401

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDŲ PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėja) bei jos įgalioto asmens Y (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėjos atstovas) skundus dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama ir – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant privažiavimo prie žemės sklypų, į kuriuos Pareiškėjai atkurtos nuosavybės teisės, klausimą (toliau vadinama – Skundai).  

2. Pareiškėjos atstovas Skunduose nurodė:

2.1. privažiavimo prie Pareiškėjai natūra grąžintų žemės sklypų, t. y., prie 3,2198 ha ploto žemės sklypo a ir prie 0,8502 ha ploto žemės sklypo b, klausimas „[...] nėra sprendžiamas ir dėl neaiškių priežasčių atidedamas ateičiai“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[...] NŽT pagal privalomą pareigą šį reikalą turi spręsti iš esmės, įstatymiškai, o jeigu reikalinga, ir kreiptis į LR [Lietuvos Respublikos] teismą ir prašyti iš kaltų asmenų per 20 metų padarytus Pareiškėjai [...] nuostolius – materialinę žalą dėl teisėtos galimybės neturėjimo naudotis jai priklausančia žeme ir visų pirma suprojektuoti ir suformuoti tinkamą privažiavimą prie grąžintų, aukščiau nurodytų sklypų. [...].“

 

3. Seimo kontrolieriaus prašoma padėti išspręsti iškilusią problemą.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Skundus, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į NŽT.

5. Iš NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

5.1. NŽT Panevėžio skyriaus vedėjas (toliau vadinama – Panevėžio skyriaus vedėjas) 2016-05-26 įsakymu Nr. 23VĮ-907-(14.23.2.) „Dėl Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos seniūnijos Naujarodžių kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, rengimo“ nusprendė rengti Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos seniūnijos Naujarodžių kadastro vietovės žemės sklypų planus, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, patvirtino laisvos žemės fondo žemės plotus ir asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos seniūnijos Naujarodžių kadastro vietovėje, sąrašą“ (toliau vadinama – Sąrašas), kuriame 1-uoju eilės numeriu įrašyta Pareiškėja.

„Iš Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos seniūnijos Naujarodžių kadastro vietovės teritorijoje 2016-06-14 rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo žemės sklypų plano pretendentų 2016-06-14 susirinkimo protokolo Nr. 23PRT-41-(14.23.6.) nustatyta, kad Pareiškėjos atstovas šiame susirinkime dalyvavo. Šiame protokole nurodyta, kad: „nutarta atkurti nuosavybės teises į 3,2198 ha žemės natūra Pareiškėjai“; Pareiškėjos atstovas pageidauja, kad atkuriant Pareiškėjai nuosavybės teises į 3,2198 ha žemės būtų sutartas kelio servitutas. Kelio servitutas siūlomas 0,78 ha žemės sklypo c ir 2,11 ha žemės sklypo d šiaurinėje pusėje. Pareiškėjos atstovas pateikė planą su nurodyta pageidaujama kelio servituto vieta.“ Pareiškėjos atstovas minėtame protokole pasirašė su prierašu „servituto variantui pritariu.“

5.2. „[...] Pareiškėjos atstovas 2016-06-17 kreipėsi į Panevėžio skyrių su prašymu [...]  „suprojektuoti kelią – servitutą Pareiškėjai patekti į atkuriamą 3,2198 ha sklypą per jai jau atkurtą ir priklausantį sklypą 0,8502 ha b.“

Prašyme Pareiškėjos atstovas, be kita ko, nurodė: „protokole 2016-06-14 Nr. 23PRT-41-(14.23.6.) mano privatizuotą servituto variantą skaityti negaliojančiu ir vadovautis šiuo pridedamu pirminiu suderintu su institucijomis žemės sklypo planu.“

Sprendžiant pagal kartu su 2016-06-17 prašymu pateiktą schemą, Pareiškėjos atstovas pageidavo, kad „[...] kelio servitutas būtų nustatytas Pareiškėjos nuosavybės teise valdomam žemės sklypui b ir žemės sklypui e, kuris vakarinėje pusėje tarp ribos posūkio taškų Nr. 1 ir Nr. 5 ribojasi su žemės sklypu b.“

5.3. „Paminėtina, kad žemės sklypų f ir g savininkai M. Ž., V. Ž., E. A. (vardai ir pavardės Seimo kontrolieriui žinomi) 2016-06-21 schemoje (rengėjas nenurodytas) nurodė, jog neprieštarauja, kad per jų nuosavybės teise valdomus žemės sklypus f ir g būtų suprojektuotas 5 m pločio kelias, „[...] kaip parodyta schemoje [...]“.“

5.4. „Panevėžio skyriaus vedėjas 2016-09-14 įsakymu Nr. 23VĮ-1389-(14.23.2.) „Dėl Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos seniūnijos Naujarodžių kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, tvirtinimo“ patvirtino Naujarodžių kadastro vietovės žemės sklypų planus, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui (toliau – Projektas), ir jame suprojektuotų žemės sklypų ribas ir plotus.

Projekto plane aiškiai matoma, kad privažiavimas prie Pareiškėjai suprojektuoto žemės sklypo h numatytas valstybinės žemės juosta, esančia tarp žemės sklypo i ir dalies žemės sklypo k, ir per privačius žemės sklypus k ir f.

Pareiškėjai Projekte suprojektuotas žemės sklypas a 2016-11-04 paženklintas vietovėje. Pareiškėjos atstovas, 2016-12-14 pasirašydamas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akte, patvirtino sutikimą su ženklinamo žemės sklypo a ribomis, tačiau nurodė, kad „kelio servitutas privalo būti nustatytas pagal NŽT Panevėžio skyriaus 2016-06-14 protokolo nutarimą
Nr. 23PRT-41-(14.23.6.) ir pridėtą planą su servituto atžyma ir suderinimais.“

„Žemės sklypo a planą Pareiškėjos atstovas taip pat suderino, tačiau su pastabomis dėl privažiavimo vietos į pirmiau minėtą žemės sklypą.“

5.5. Pareiškėjos atstovas dėl privažiavimo kelio į žemės sklypą a su 2016-12-14 prašymu kreipėsi į Panevėžio skyrių, prašydamas, kad būtų vykdomos „2016-06-14 NŽT Panevėžio skyriaus pretendentų susirinkimo protokolo Nr. 23PRT-41-(14.23.6) nutarimo nuostatos dėl susirinkime sutarto kelio servituto per žemės sklypų c ir d šiaurinėje pusėje ir, kaip kelio servituto pridedamo plano, suderinto su viršuje minėtomis Panevėžio rajono tarnybomis ir pareigūnais, šio servituto tęstinumą per Pareiškėjos 0,8502 ha žemės sklypą b į naujai suprojektuotą 3,2198 ha sklypą, kaip į pilnai restitucijos atkurtą natūra Pareiškėjai 4,07 ha žemės sklypo teisėtą priklausomą visumą, patogų patekimą nustatyto servituto keliu Pareiškėjai į paveldėtą žemę visa abiejų sklypų bendra apimtimi, patogiai prieiti ir privažiuoti į visas atkurtos žemės dalis, kurios randasi ir stačiame, aukštame upės šlaite.“

„Panevėžio skyrius, atsakydamas į Pareiškėjos atstovo 2016-12-14 prašymą, 2017-01-06 raštu Nr. 23SD-150-(14.23.104.) „Dėl prašymo nagrinėjimo“ pakvietė pastarąjį 2017-01-25 atvykti į Panevėžio skyrių dėl Pareiškėjai „projektuojamo žemės sklypo vietos ir ribų“.

Iš Panevėžio skyriuje 2017-01-25 įvykusio susirinkimo protokolo Nr. 23PRT-2-(14.23.6.) nustatyta, kad šio susirinkimo metu Pareiškėjos atstovas buvo supažindintas su pakeistomis Pareiškėjai Projekte suprojektuoto žemės sklypo a (nustatyta, kad suprojektuotas žemės sklypas yra apie 0,20 ha didesnis nei žemės plotas, į kurį turi teisę atkurti nuosavybės teises Pareiškėja), taip pat Panevėžio skyrius Pareiškėjui paaiškino [...], kodėl prie žemės sklypo numatytas privažiavimas valstybine žeme tarp žemės sklypų k, g, f, i“. Minėtame protokole taip pat nurodyta, kad Pareiškėjos atstovas su pakeistomis Projekte suprojektuoto žemės sklypo a ribomis ir nustatytu privažiavimu sutiko, tai patvirtindamas parašu žemės sklypo plane.“

5.6. NŽT, vertindama Pareiškėjos atstovo 2017-01-04 prašyme išdėstytą informaciją ir išnagrinėjusi Panevėžio skyriaus pateiktus dokumentus, susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu Pareiškėjai, nustatė, kad „[...] valstybinės žemės juosta (kuria Pareiškėjai numatytas privažiavimas prie Projekte suprojektuoto žemės sklypo a yra tik tarp žemės sklypo i ir tarp dalies žemės sklypo k. Kita dalis žemės sklypo k [dalis] ribojasi su privačiais žemės sklypais f ir g, ir tarp šių žemės sklypų valstybinės žemės nėra, t. y., Projekto plane privažiavimas iki Pareiškėjai suprojektuoto žemės sklypo a pažymėtas per privačius žemės sklypus k ir f. Todėl šiuo atveju, siekiant užtikrinti privažiavimą prie Pareiškėjai Projekte suprojektuoto žemės sklypo a, privatiems žemės sklypams f, g, k turėtų būti nustatytas kelio servitutas.“

5.7. „[...] NŽT direktorius 2017-02-06 pavedimu Nr. 1PAV-61-(1.8 E) „Dėl susitikimo organizavimo“ (toliau – Pavedimas) Panevėžio skyriaus vedėjui pavedė suorganizuoti žemės sklypų f, g, k savininkų ir Pareiškėjos atstovo  susitikimą, kurio metu būtų paaiškintos servituto privatiems žemės sklypams nustatymo galimybės [...] administraciniu aktu, privačių žemės sklypų savininkų susitarimu (notariškai tvirtinama sutartimi) ir teismo sprendimu ir sprendžiamas klausimas dėl galimybės tarpusavio susitarimu (sandoriu) nustatyti servitutą nuosavybės teise valdomiems žemės sklypams f, g, k, siekiant užtikrinti privažiavimą prie Pareiškėjai Projekte suprojektuoto žemės sklypo a.“

„Panevėžio skyrius, vykdydamas pirmiau minėtą NŽT direktoriaus pavedimą, pakvietė žemės sklypo f savininkus M. Ž. ir V. Ž., taip pat žemės sklypo k savininkę UAB „E“ [...] atvykti į Panevėžio skyriuje2017-02-13 organizuojamą susirinkimą dėl projektuojamo 4,5 m pločio bendrojo naudojimo kelio.

Panevėžio skyrius informavo, kad [...] žemės sklypo g savininkė E. A. [Seimo kontrolieriui vardas ir pavardė žinomi] nebuvo kviečiama atvykti į pirmiau minėtą susirinkimą, nes Panevėžio skyriaus vedėjo 2016-09-14 įsakymu Nr. 23VĮ-1389-(14.23.2.) „Dėl Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos seniūnijos Naujarodžių kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, patvirtinimo“ patvirtintame Naujarodžių kadastro vietovės žemės sklypų plane, kuris prilyginamas žemės reformos žemėtvarkos projektui, suprojektuotas bendro naudojimo kelias tarp M. Ž., V. Ž. ir UAB „E“ nuosavybės teise valdomų žemės sklypų. Panevėžio skyrius taip pat paaiškino, kad Pareiškėjos atstovas nebuvo kviestas į Panevėžio skyriuje organizuojamą susirinkimą, nes prie Pareiškėjai 3,2198 ha natūra grąžinamo žemės sklypo, esančio Panevėžio rajono savivaldybėje, ..., Projekte suprojektuotas 4,5 m bendro naudojimo kelias (Projekto plane kelio plotis nurodytas 5 m), todėl ir nebūtina organizuoti privačių žemės sklypų savininkų susitikimo dėl servituto nustatymo.“

„Panevėžio skyriuje 2017-02-13 įvykusio susirinkimo metu žemės sklypo f savininkai M. Ž. ir V. Ž., taip pat žemės sklypo k savininkė UAB „E [...] pateikė Panevėžio skyriui sutikimus, nurodydami, kad neprieštarauja, jog jų nuosavybės valdomuose žemės sklypuose f ir k būtų suprojektuotas bendrojo naudojimo kelias ir kad jų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų plotai sumažėtų atitinkamai 0,0436 ha ir 0,0253 ha.“

„Vertinant tai, kad į susitikimą nebuvo pakviesti visi asmenys, kurie nurodyti
Pavedime, taip pat į tai, kad klausimas siekiant užtikrinti privažiavimą prie Pareiškėjai Naujarodžių kadastro vietovės žemės sklypo plane, kuris prilyginamas žemės reformos žemėtvarkos projektui, patvirtintame Panevėžio skyriaus vedėjo 2016-09-14 įsakymu Nr. 23VĮ-1389-(14.23.2.), suprojektuoto žemės sklypo a buvo sprendžiamas  nesivadovaujant teisės aktų nuostatomis, laikytina, kad Pavedimas įvykdytas netinkamai.“

5.8. „Atsižvelgiant [...] į tai, kad Pareiškėjos atstovas keletą kartų keitė nuomonę dėl žemės sklypų, kuriems turėtų būti nustatytas kelio servitutas, sprendžiant privažiavimo prie Projekte suprojektuoto žemės sklypo a klausimą, Panevėžio skyriaus 2017-05-05 raštu Nr. 23SD-3343-(14.23.104.) „Dėl pavedimo vykdymo“ buvo paprašyta Pareiškėjos atstovo [...] raštu pateikti informaciją apie tai, per kokius žemės sklypus [...] yra pageidaujama nustatyti kelio servitutą, suteiksiantį teisę a.“

Pareiškėjos atstovas prašomą informaciją Panevėžio skyriui pateikė 2017-05-24 raštu, nurodydamas, kad „[...]pageidauja, jog kelio servitutas būtų nustatytas privatiems žemės sklypams d, e.“

5.9. „[...] 2017-06-30 Panevėžio skyriuje buvo organizuojamas susitikimas su žemės sklypų d, e savininke V. Ž ir Pareiškėjos atstovu.

[...] žemės sklypų d, e savininkė V. Ž. 2017-06-26 pranešimu informavo Panevėžio skyrių, kad minėtame susitikime nedalyvaus ir nesutinka, kad jos privatiems žemės d, e būtų nustatytas kelio servitutas (prašyme nurodyta – „nesutinku, kad per mano nuosavybės teise valdomus sklypus d, e būtų daromas kelias“).

Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypų d, e savininkė nesutinka kelio servituto nustatyti sandoriu, Pareiškėjos atstovui susirinkimo metu yra paaiškinta, kad dėl kelio servituto nustatymo privatiems žemės sklypams (kadastrod, e jis turi teisę kreiptis į teismą.“

5.10. „Pagal Metodikos [Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos] 46 punkto nuostatas, žemės sklypai turi būti projektuojami taisyklingų, racionalių ribų, su privažiuojamaisiais keliais. Todėl manome, kad Projekte projektuojant Pareiškėjai natūra grąžintiną žemės sklypą a prieš tai neišsprendus klausimo dėl privažiavimo į jį, buvo pažeistos Metodikos 46 punkto nuostatos.

Manome, kad NŽT 2017-02-08 sprendimas Nr. 23S-6-(14.23.3.) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei X“, kuriuo Pareiškėjai  atkurtos nuosavybės teisės į buvusios žemės savininkės Z Panevėžio rajone, ... valdytą 3,2198 ha žemės plotą, grąžinant šią žemę natūra, priimtas neišsprendus klausimo dėl privažiavimo į grąžinamą žemės sklypą a. Tačiau pažymėtina, kad NŽT imasi visų galimų priemonių dėl pirmiau minėto pažeidimo pašalinimo, t. y., Pareiškėjos atstovui pateikus informaciją, per kokius žemės sklypus jis pageidauja nustatyti kelio servitutą, Panevėžio skyriuje suorganizavo žemės sklypų savininkų ir Pareiškėjos atstovo susitikimą, siekiant sandoriu nustatyti kelio servitutą privatiems žemės sklypams, taip sprendžiant klausimą dėl privažiavimo į žemės sklypą a.“

5.11. „Pareiškėjai nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas b suprojektuotas žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamame Naujarodžių kadastro vietovės žemės sklypo plane, kuris patvirtintas Panevėžio skyriaus vedėjo 2014-03-21 įsakymu Nr. 23VĮ-(14.23.2.)-394 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos seniūnijos Naujarodžių kadastro vietovės pretendentų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamame plane suprojektuoti žemės, miško sklypai, sąrašo bei projektinių sprendinių planų tvirtinimo“.

„Žemės sklypo b plane nurodyta, kad šis žemės sklypas tarp ribos posūkio taškų Nr. 9 ir Nr. 10 ribojasi su 8 m pločio keliu Krekenava–Krivuliai. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad klausimas dėl privažiavimo į Pareiškėjos nuosavybės teise valdomą žemės sklypą b yra išspręstas.“

NŽT 2015-06-11 sprendimu Nr. 23S-167-(1423.3) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei X“ Pareiškėjai atkurtos nuosavybės teisės į 0,8502 ha žemės sklypą b.

5.12. „[...] siekiant nustatyti, ar yra reali galimybė Projekte nurodytu keliu patekti į pirmiau minėtą žemės sklypą b, NŽT direktoriaus pavedimu Panevėžio skyriaus vedėjui buvo pavesta, vykdant žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo darbus, nustatyti, ar Pareiškėja nuo kelio Krekenava–Krivuliai gali patekti į savo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą b, kaip nurodyta šio žemės sklypo privatizavimo dokumentuose.“

Telefoninio pokalbio, vykusio 2018-02-06 metu, NŽT vyriausioji specialistė Vilija Gritėnienė Seimo kontrolieriaus patarėją Sigutę Vedeckienę informavo, kad Panevėžio skyrius iki šiol (iki 2018-02-06) neįvykdė NŽT direktoriaus pavedimo, kuriuo Panevėžio skyriaus vedėjui buvo pavesta, vykdant žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo darbus, nustatyti, ar Pareiškėja nuo kelio Krekenava–Krivuliai gali patekti į savo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą b, kaip nurodyta šio žemės sklypo privatizavimo dokumentuose.

5.13. Vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau vadinama – Metodika) (redakcija, galiojusi nuo 2016-02-11 iki 2016-12-31), 29.3 papunkčiu, NŽT teritorinis skyrius, atsižvelgdamas į projekto autoriaus pateiktus pasiūlymus, nurodo projekto autoriui prieš pretendentų susirinkimą suprojektuoti: laisvos žemės fondo žemėje – vietinės reikšmės kelius ar servitutinius kelius, reikalingus privažiuoti prie suprojektuotų žemės sklypų; anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte ar projektui prilyginamame plane suprojektuotuose žemės sklypuose, į kuriuos dar neatkurtos nuosavybės teisės, kurie neperleisti neatlygintinai nuosavybėn, neparduoti, neišnuomoti, neperduoti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, – servitutinius kelius, reikalingus privažiuoti prie suprojektuotų žemės sklypų.

„Manytina, kad Naujarodžių kadastro vietovės projekto autorė Rimutė Kavaliauskienė [toliau ir citatose vadinama – Projekto autorė], Projekte pažymėdama bendro naudojimo kelią privačiuose žemės sklypuose k ir f nesivadovavo pirmiau išdėstytomis teisės aktų nuostatomis.“

„Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, NŽT paprašė Projekto autorės  [...] pateikti paaiškinimą, kuo remiantis ir dėl kokių priežasčių Projekte [...] nurodytuose privačiuose žemės sklypuose k ir f suprojektuotas bendrojo naudojimo kelias.“

„[...] Projekto autorė [...] 2017-06-12 raštu NŽT pateikė paaiškinimą.“

„[...] Panevėžio skyriaus vedėjas 2017-06-28 įsakymu Nr. 23VĮ-913-(14.23.2.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus vedėjo 2016-09-14  įsakymo Nr. 23VĮ-1389-(14.32.2.) „Dėl Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos seniūnijos Naujarodžių kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Projektą [...] ir panaikino suprojektuotą 5 m pločio bendro naudojimo kelią privačiuose žemės sklypuose k, f.“

„Atsižvelgdami į tai, kad nustatytas pažeidimas dėl bendrojo naudojimo kelio dalies suprojektavimo privačiuose žemės sklypuose k, f yra pašalintas, Projekto autorės veikla nebuvo vertinama NŽT nuolatinėje komisijoje kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti, sudarytoje NŽT direktoriaus 2012-05-02 įsakymuNr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“. Tačiau Projekto autorė įspėta, kad ateityje, nustačius pakartotinius teisės aktų, reglamentuojančių žemės reformos žemėtvarkos projektų ir žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektams, rengimą, reikalavimų pažeidimus, bus sprendžiamas klausimas dėl jai išduoto pažymėjimo [...], suteikiančio teisę rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus ir žemės sklypų planus, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektams, galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.“

5.14. Žemės sklypai e, l, f ir g suprojektuoti Naujarodžių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Panevėžio apskrities viršininko 1999-12-30 įsakymu Nr. 1532Ž „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Naujarodžių kadastrinėje vietovėje“.

Žemės sklypas k suprojektuotas Naujarodžių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Panevėžio apskrities viršininko 2003-03-14 įsakymu Nr. Ž-982 „Dėl žemės, miško sklypų, suprojektuotų Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Naujarodžių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtinimo“.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos įstatymai:

6.1. Civilinio kodekso:

6.1.1. 4.124 straipsnis – „1. Servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais – administracinis aktas“;

6.1.2. 6.271 straipsnis – „1. Žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. [...].“

6.2. Žemės įstatymo:

6.2.1. 23 straipsnis – „1. Žemės servitutai nustatomi Civilinio kodekso nustatytais pagrindais. Servitutų nustatymo administraciniu aktu atvejai ir tvarka nustatomi šiame straipsnyje. Administraciniu aktu servitutus nustato Nacionalinė žemės tarnyba vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu. 2. Administraciniu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų sprendinius servitutai nustatomi: [...] 3) išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypams, taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus numatomas kelio servitutas, suteikiantis teisę įvairiomis transporto priemonėmis privažiuoti ar naudojantis juo kaip pėsčiųjų taku prieiti prie kapinių, rekreacinių ir kitų gyventojų bendram naudojimui skirtų teritorijų bei gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų; 4) išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypams, taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus numatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti; 5) valstybinės, savivaldybių ir privačios žemės sklypams, konsoliduotiems (pertvarkytiems) pagal žemės konsolidacijos projektą“;

6.2.2. 41 straipsnis – „7. Vyriausybės įgaliotai institucijai nustačius nešiurkštų kvalifikacijos pažymėjimo turėtojo veiklos pažeidimą, asmuo įspėjamas, kad ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo dienos turi pašalinti nustatytą pažeidimą ir pateikti šio pažeidimo pašalinimo įrodymo dokumentus. Nešiurkščiu pažeidimu laikomas toks įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą, pažeidimas, kuris nesukelia pagrindo žalai tretiesiems asmenims atsirasti ir kurį pašalinti gali pats kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas. Kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas sustabdomas 3 mėnesiams, jeigu iki termino, per kurį turėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas nepateikė pažeidimų pašalinimo įrodymo dokumentų.“

6.3. Administracinių bylų teisenos įstatymo:

17 straipsnis

– „1. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl: [...] 3) žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso [...] 6.271 straipsnis); [...].“

7. Kiti teisės aktai

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr. 1290 patvirtintų Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau vadinama – Kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo taisyklės) (galioja nuo 2016-08-27):

7.1.1. 29 punktas – „Jeigu Nacionalinė žemės tarnyba, atlikdama žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą, nustato, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas, rengdamas žemėtvarkos planavimo dokumentus, pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, nustatančių kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo reikalavimus, [...] ji praneša apie tai kvalifikacijos pažymėjimo turėtojui ir kartu informuoja, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas turi per 20 darbo dienų Nacionalinei žemės tarnybai pateikti paaiškinimus, dokumentus ir duomenis, kurių reikia informacijai apie jo galbūt padarytus pažeidimus ištirti“;

7.1.2. 30 punktas – „Išnagrinėjusi gautus paaiškinimus, dokumentus (duomenis) ir nustačiusi, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, Nacionalinė žemės tarnyba, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir jo padarinius, imasi atitinkamai Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 7 ir 10 dalyse nustatytų veiksmų. [...].“

7.2. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (Metodika):

7.2.1. 29.3 punktas (galiojo nuo 2015-01-24 iki 2016-02-11)„išnagrinėjęs šios Metodikos 24.3 papunktyje nurodytą sąrašą ir projekto autoriaus pateiktus pasiūlymus, nurodo projekto autoriui prieš pretendentų susirinkimą suprojektuoti: 29.3.1. laisvos žemės fondo žemėje – vietinės reikšmės kelius ar servitutinius kelius, reikalingus privažiuoti prie suprojektuotų žemės sklypų; 29.3.2. anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte ar projektui prilyginamame plane suprojektuotuose žemės sklypuose, į kuriuos dar neatkurtos nuosavybės teisės, neperleisti neatlygintinai nuosavybėn, neparduoti, neišnuomoti, neperduoti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, – servitutinius kelius, reikalingus privažiuoti prie suprojektuotų žemės sklypų“;

7.2.2. 46 punktas – „Žemės sklypai turi būti projektuojami taisyklingų, racionalių ribų, su privažiuojamaisiais keliais. [...]“;

7.2.3. 88 punktas – „Nacionalinės žemės tarnybos specialistai, atliekantys valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina žemėtvarkos projekto rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų bei šio projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams ir priima išvadą dėl tikslingumo žemėtvarkos projektą tvirtinti [...].“

7.3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011-05-03 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-86 patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento (toliau – Darbo reglamentas):

62 punktas

– „Direktoriaus [...] rašytinio pavedimo vykdymą kontroliuoja rašytinio pavedimo rengėjas ir struktūrinio padalinio, kuriam priklauso pavedimo rengėjas, vadovas.“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:

8.1. dėl privažiavimo kelio prie žemės sklypo a;

8.2. dėl privažiavimo kelio prie žemės sklypo b;

Dėl privažiavimo kelio prie žemės sklypo a

9. Apibendrinus Skundų tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6–7 punktuose, susijusius su NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant privažiavimo prie žemės sklypo a klausimą, konstatuotina:

9.1. nuosavybės teisės Pareiškėjai į žemės sklypą a atkurtos  NŽT 2017-02-08 sprendimu Nr. 23S-6-(14.23.3.) (pažymos 5.10 punktas);

9.2. vadovaujantis Metodikos 46 punktu, žemės sklypai turi būti projektuojami su privažiuojamaisiais keliais (pažymos 7.2.2 papunktis).

Sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypą a nebuvo vadovautasi pirmiau minėtos Metodikos 46 punkto nuostatomis, nes, kaip pažymėjo ir NŽT, Projekte, kuriame buvo suprojektuotas žemės sklypas a, privažiavimo kelias prie žemės sklypo a buvo numatytas per privačius žemės sklypus k ir f (pažymos 5.6 punktas), o teisės aktuose nebuvo numatyta (nenumatoma) galimybė privažiuojamuosius kelius projektuoti per privačius žemės sklypus; 

9.3. vadovaujantis Metodikos 29.3 punkto nuostatomis (galiojo nuo 2015-01-24 iki
2016-02-11), NŽT teritorinis skyrius, išnagrinėjęs projekto autoriaus pateiktus pasiūlymus, nurodo projekto autoriui prieš pretendentų susirinkimą suprojektuoti: laisvos žemės fondo žemėje – vietinės reikšmės kelius ar servitutinius kelius, reikalingus privažiuoti prie suprojektuotų žemės sklypų; anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte ar projektui prilyginamame plane suprojektuotuose žemės sklypuose, į kuriuos dar neatkurtos nuosavybės teisės, neperleisti neatlygintinai nuosavybėn, neparduoti, neišnuomoti, neperduoti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, – servitutinius kelius, reikalingus privažiuoti prie suprojektuotų žemės sklypų (pažymos 7.2.1 papunktis).

Projekto autorė, kaip pažymėjo ir NŽT, nesivadovavo pirmiau minėtomis teisės akto nuostatomis, nes Projekte bendrojo naudojimo kelią, kuriuo būtų privažiuojama prie Pareiškėjai suprojektuoto žemės sklypo a, pažymėjo privačiuose žemės sklypuose k ir f (pažymos 5.13 punktas);

9.4. Kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo taisyklių 29 punkte reglamentuota, kad, jeigu NŽT nustato, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas, rengdamas žemėtvarkos planavimo dokumentus, pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, ji praneša apie tai kvalifikacijos pažymėjimo turėtojui ir kartu informuoja, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas turi per 20 darbo dienų NŽT pateikti paaiškinimus, dokumentus ir duomenis, kurių reikia informacijai apie jo galbūt padarytus pažeidimus ištirti (pažymos 7.1.1 papunktis). NŽT, vadovaujantis minėtų taisyklių 30 punktu, išnagrinėjusi gautus paaiškinimus, dokumentus ir nustačiusi, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir jo padarinius, imasi atitinkamų Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 7 dalyje nustatytų veiksmų (pažymos 6.2.2, 7.1.2 papunkčiai).

NŽT, vadovaudamasi pirmiau minėtų teisės aktų nuostatomis, kreipėsi į Projekto autorę prašydama pateikti paaiškinimą, kuo remiantis ir dėl kokių priežasčių Projekte nurodytuose privačiuose žemės sklypuose k ir f suprojektuotas bendrojo naudojimo kelias (pažymos 5.13 punktas). NŽT, įvertinusi Projekto autorės 2017-06-12 raštu pateiktą paaiškinimą bei atsižvelgdama į tai, kad Panevėžio skyriaus vedėjas 2017-06-28 įsakymu Nr. 23VĮ-913-(14.23.2.) pakeitė Projektą ir panaikino suprojektuotą 5 m pločio bendro naudojimo kelią privačiuose žemės sklypuose k, f įspėjo Projekto autorę, jog ateityje, nustačius pakartotinius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, bus sprendžiamas klausimas dėl jai išduoto pažymėjimo, suteikiančio teisę rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus ir žemės sklypų planus, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektams, galiojimo sustabdymo ar panaikinimo (pažymos 5.13 punktas);

9.5. NŽT specialistai, atliekantys valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, vadovaujantis Metodikos 88 punktu (pažymos 7.2.3 papunktis), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina žemėtvarkos projekto rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų bei šio projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams ir priima išvadą dėl tikslingumo žemėtvarkos projektą tvirtinti arba jo netvirtinti, taip pat nurodo nustatytus trūkumus ir (arba) teisės aktų pažeidimus.

Pažymėtina, kad Skundų tyrimo metu Seimo kontrolieriui nebuvo pateikta informacija, kad NŽT specialistai, atliekantys valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, patikrinę Projektą pateikė išvadą netvirtinti Projekto ir (arba) jį tikslinti, nes Projekte bendrojo naudojimo kelias, kuriuo būtų privažiuojama prie Pareiškėjai suprojektuoto žemės sklypo a, pažymėtas privačiuose žemės sklypuose k ir f. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad NŽT specialistai netinkamai atliko valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumento, t. y., Projekto, priežiūrą.

9.6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.124 straipsnio l dalį, servitutą galima nustatyti įstatymais, sandoriais ir teismo sprendimu (pažymos 6.1.1 papunktis). Servitutų nustatymas administraciniu aktu reglamentuojamas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsniu, kurio 1 dalyje nustatyta, kad administraciniu aktu servitutai nustatomi NŽT vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu (pažymos 6.2.1 papunktis). Servitutai, vadovaujantis Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3, 4 ir 5 punktais, administraciniu aktu privatiems žemės sklypams nustatomi, kai: pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus numatomas kelio servitutas, suteikiantis teisę įvairiomis transporto priemonėmis privažiuoti ar naudojantis juo kaip pėsčiųjų taku prieiti prie kapinių, rekreacinių ir kitų gyventojų bendram naudojimui skirtų teritorijų bei gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų; pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus numatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti; privačios žemės sklypams, konsoliduotiems (pertvarkytiems) pagal žemės konsolidacijos projektą (pažymos 6.2.1 papunktis).

Taigi, įvertinus pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatas, NŽT neturi teisinio pagrindo administraciniu aktu privatiems žemės sklypams k ir f nustatyti kelio servitutą (tarnaujantį daiktą). Atsižvelgiant į tai kelio servitutas privatiems žemės sklypams k ir f, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.124 straipsnio l dalimi, gali būti nustatytas tik Pareiškėjai (Pareiškėjos atstovui)   sudarius sandorį (sutartį) su pirmiau minėtų žemės sklypų savininkais arba teismo sprendimu (pažymos 6.1.1 papunktis);

9.7. NŽT, siekdama išspręsti privažiavimo prie žemės sklypo a klausimą, du kartus pavedė Panevėžio skyriui organizuoti privačių žemės sklypų ir Pareiškėjos atstovo susitikimus, kurių metu būtų paaiškintos servituto privatiems žemės sklypams nustatymo galimybės administraciniu aktu, privačių žemės sklypų savininkų susitarimu (notariškai tvirtinama sutartimi) ir teismo sprendimu ir sprendžiamas klausimas dėl galimybės tarpusavio susitarimu (sandoriu) nustatyti servitutą (pažymos 5.7, 5.9 punktai);

9.8. atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjos atstovas net keletą kartų keitė nuomonę dėl žemės sklypų, kuriems turėtų būti nustatytas kelio servitutas, sprendžiant privažiavimo prie žemės
sklypo a klausimą, Panevėžio skyrius 2017-05-05 raštu Nr. 23SD-3343-(14.23.104.) kreipėsi į Pareiškėjos atstovą prašydamas pateikti informaciją (raštu) apie tai, per kokius žemės sklypus Pareiškėjos atstovas pageidaujama nustatyti kelio servitutą, suteiksiantį teisę privažiuoti prie žemės sklypo a. Prašomą informaciją Pareiškėjos atstovas pateikė 2017-05-24 raštu, nurodydamas, kad „[...] pageidauja, jog kelio servitutas būtų nustatytas privatiems žemės sklypams d, e“ (pažymos 5.8 punktas);

9.9. žemės sklypų d, e savininkė 2017-06-26 raštu Panevėžio skyrių informavo, kad nedalyvaus 2017-06-30 turėjusiame vykti  susitikime bei kad ji nesutinka, jog privatiems jos žemės sklypams d, e būtų nustatytas kelio servitutas (pažymos 5.9 punktas).

10. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:

10.1. nuosavybės teisės Pareiškėjai į žemės sklypą a NŽT 2017-02-08 sprendimu Nr. 23S-6-(14.23.3.) atkurtos nesivadovaujant Metodikos 46 punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad žemės sklypai turi būti projektuojami su privažiuojamaisiais keliais (pažymos 7.2.2 papunktis). Pažymėtina, kad Projekte, kuriame buvo suprojektuotas žemės sklypas a, privažiavimo kelias prie minėto žemės sklypo buvo numatytas per privačius žemės sklypus k ir f, nors galiojantys teisės aktai nenumatė galimybės privažiuojamuosius kelius projektuoti per privačius žemės sklypus (pažymos 9.1, 9.2 punktai); 

10.2. Panevėžio skyriaus vedėjas 2017-06-28 įsakymu Nr. 23VĮ-913-(14.23.2.) pakeitė Projektą ir panaikino suprojektuotą 5 m pločio bendro naudojimo kelią privačiuose žemės sklypuose k, f (pažymos 9.4 punktas);

10.3. NŽT ėmėsi veiksmų, kad privažiavimo kelio prie žemės sklypo a klausimas būtų išspręstas, t. y. Panevėžio skyriui buvo pavesta organizuoti privačių žemės sklypų savininkų susitikimus, kurių metu būtų paaiškintos servituto privatiems žemės sklypams nustatymo galimybės administraciniu aktu, privačių žemės sklypų savininkų susitarimu (notariškai tvirtinama sutartimi) ir teismo sprendimu ir sprendžiamas klausimas dėl galimybės tarpusavio susitarimu (sandoriu) nustatyti kelio servitutą (9.7 punktas).

Pažymėtina, kad žemės sklypų k, e, d, f savininkai nesutiko sandoriu nustatyti kelio servitutą (pažymos 5,7, 5.9, 9.9 punktas);

10.4. klausimas dėl kelio per privačius žemės sklypus k, e, d, f servituto nustatymo, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.124 straipsnio l dalimi, reglamentuojančia, kad servitutas gali būti nustatytas įstatymais, sandoriais ir teismo sprendimais (pažymos 6.1.1 papunktis), spręstinas tik teisme, nes, kaip jau buvo minėta šios pažymos 9.6, 9.9 punktuose, NŽT neturi teisinio pagrindo administraciniu aktu privatiems žemės sklypams k, e, d, f nustatyti kelio servitutą (tarnaujantį daiktą), o žemės sklypų k, e, d, f savininkai nesutiko sandoriu nustatyti kelio servitutą.

11. Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 bei 4 dalyje reglamentuota kad, jeigu skundo tyrimo metu Seimo kontrolierius padaro išvadą, jog skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje, skundo tyrimas nutraukiamas. Atsižvelgiant į tai, kad klausimas dėl privažiavimo kelio prie Pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo a, t. y., dėl kelio servituto privatiems žemės sklypams k, e, d, f nustatymo, gali būti sprendžiamas tik teisme, Skundų dalies dėl privažiavimo kelio prie žemės sklypo a tyrimas, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei 17 straipsnio 4 dalimi, tyrimas nutrauktinas. 

12. Atkreiptinas Pareiškėjos dėmesys į tai, kad, jeigu Pareiškėja mano, jog dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, ji turi teisę Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (pažymos 6.3 punktas) kreiptis į teismą.

Dėl privažiavimo kelio prie žemės sklypo b

13. Apibendrinus Skundų tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6–7 punktuose, susijusius su NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant privažiavimo kelio prie žemės sklypo b klausimą, konstatuotina:

13.1. žemės sklypas b suprojektuotas žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamame Naujarodžių kadastro vietovės žemės sklypo plane (toliau vadinama – 2014 m. Projektas), kuris patvirtintas Panevėžio skyriaus vedėjo 2014-03-21 įsakymu Nr. 23VĮ-(14.23.2.)-394 (pažymos 5.11 punktas);

13.2. žemės sklypo b plane aiškiai matoma, kad šis žemės sklypas tarp ribos posūkio taškų Nr. 9 ir Nr. 10 ribojasi su 8 metrų pločio keliu Krekenava–Krivuliai (pažymos 5.11 punktas);

13.3. nuosavybės teisės į žemės sklypą b Pareiškėjai atkurtos NŽT 2015-06-11 sprendimu Nr. 23S-167-(1423.3) (pažymos 5.11 punktas);

13.4. siekiant nustatyti, ar yra reali galimybė 2014 m. Projekte nurodytu keliu patekti į žemės sklypą b, NŽT direktorius pavedė Panevėžio skyriaus vedėjui, vykdant žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo darbus, nustatyti, ar Pareiškėja nuo kelio Krekenava–Krivuliai gali patekti į savo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą b (informacija apie Panevėžio skyriui duotą pavedimą Seimo kontrolieriui pateikta 2017-06-05 NŽT raštu) (pažymos 5.12 punktas);

13.5. Panevėžio skyrius iki šiol, t. y., iki 2018-02-06, neįvykdė NŽT direktoriaus pavedimo: neatliko žemės sklypo b naudojimo valstybinės kontrolės, kurios metu būtų nustatyta, ar Pareiškėja turi galimybę 2014 m. Projekte nurodytu keliu (nuo kelio Krekenava–Krivuliai) patekti į žemės sklypą b (pažymos 5.12 punktas);

13.6. NŽT, pažeidžiant Darbo reglamento 62 punkto nuostatas, reglamentuojančias, kad   NŽT direktoriaus rašytinio pavedimo vykdymą kontroliuoja rašytinio pavedimo rengėjas ir struktūrinio padalinio, kuriam priklauso pavedimo rengėjas, vadovas (pažymos 7.3 punktas), neužtikrino, kad Panevėžio skyrius įvykdytų NŽT direktoriaus pavedimą (pažymos 5.12 punktas).

14. Atsižvelgiant į tai, kad Panevėžio skyrius neįvykdė NŽT direktoriaus pavedimo, į tai, kad NŽT neužtikrino NŽT direktoriaus pateikto pavedimo įvykdymo kontrolės, į tai, kad Seimo kontrolieriui nebuvo suteikta informacija, būtina išsamiam Skundo nagrinėjimui, Skundų dalis dėl privažiavimo kelio prie žemės sklypo b pripažintina pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X ir Y

Skundų dalies dėl privažiavimo kelio prie žemės sklypo a tyrimą nutraukti.

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X ir Y

Skundų dalį dėl privažiavimo kelio prie žemės sklypo b pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakui:

17.1. atkreipti dėmesį į tai, kad:

17.1.1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrius neįvykdė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavedimo atlikti  žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kurios metu būtų nustatyta, ar Pareiškėja nuo kelio Krekenava–Krivuliai gali patekti į savo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą b;

17.1.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai netinkamai vykdė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pateikto pavedimo įvykdymo  kontrolę, t. y., neužtikrino, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavedimas, pateiktas Panevėžio skyriui, būtų įvykdytas;

17.2. imtis veiksmų, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavedimas, pateiktas Panevėžio skyriui, būtų įvykdytas;

17.3. žemės sklypo b naudojimo valstybinės kontrolės metu nustačius, kad Pareiškėja neturi galimybės 2014 m. Projekte nurodytu keliu (nuo kelio Krekenava–Krivuliai) patekti į žemės sklypą b, imtis veiksmų pagal nustatytą kompetenciją.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

Seimo kontrolierius                                                        Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-272; 1198
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį