Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755400

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą ir jo papildymo raštus dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – LTI-K) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai darant jam psichologinį spaudimą ir nesudarant galimybės pasivaikščioti gryname ore (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde ir jo papildymo raštuose, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „Kreipiuosi į jus šiuo skundu iš nevilties, nusivylimo, žeminimu, orumo garbės pažeidinėjimo, kankinimo bei atliekant kratas po 23.00 val., [...]. Dėl sudaromo KŽS [Kriminalinės žvalgybos skyriaus] [pareigūno] L. Novik moralinio psichologinio spaudimo dėl jums parašyto 2017-01-30 d. skundo“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Kratos atliekamos 2017-03-11 d. apie 19.00 ir 20.00 val. Tą pačią dieną
2017-03-11 d. apie 21.40 buvo pradėta krata kameros ..., kurioje esu kalinamas, apie 21.20 val. mane privertė susirinkti asmeninius daiktus ir su šortais naktį eiti su visais daiktais į etapu atvažiuojančias administracijos patalpas, kurs mano daiktai buvo tikrinami rentgenu, po viso patikrinimo daiktų bei manęs pačio į kamerą buvau grąžintas tik 23.25 val. [...]. Kratos vyksta dėl parašytų ir rašomų skundų, 2–3 kartus per mėnesį. Man aiškiai ir į akis pasakę, kad dėl parašyto skundo Seimo kontrolieriams [...] man kratos bus atliekamos dažnai“;

2.3. „2017-03-07 d. ta pati pamaina atliko kratą mano daiktų ir kameros ..., taip pat man pasakę čia tau atliekamos kratos dėl L. Novik parašytų skundų Seimo kontrolieriams bei Kalėjimo Departamentui“;

2.4. „[...] 3 pamaina, kuri atlikinėjo pas mane kratas [...], pažeidė mano teises [...]
2017-03-19 d. nesuteikdama man galimybės pasivaikščioti gryname ore [...] paklausus manęs prižiūrėtoja, ar eisiu į pasivaikščiojimą, pasakiau ne, nes tuo metu lijo [...] pasibaigus lietui pasakiau, kad eisiu. Paklausus prižiūrėtojos, kodėl nesu vedamas į lauką, man sąmoningai piktai buvo atsakyta, kad aš atsisakiau eiti į pasivaikščiojimą gryname ore. Todėl aš manau dėl mano parašytų jums skundų yra sudaromas toks psichologinis bei moralinis spaudimas, pažeidžiamos mano teisės, garbė, orumas“;

2.5. „KŽS darbuotojai L. Novik, R. R. Jakučionis [...] atliko nepagrįstą daiktų kratą
2017-03-22, [...] man daro moralinį psichologinį spaudimą dėl mano rašomų skundų apie pažeidimus“;

2.6. „2017-03-28d. mano kameroje ..., daiktų ir man pačiam buvo atlikta eilinė 6 krata per kovo mėnesį, niekuo nepagrįstos daromos kratos, kurių metu nieko uždrausto nerandama, kaip ir nebuvo rasta uždraustų daiktų per atliktas kratas 2017-03-07 d., 2017-03-11 d., 2017-03-15 d., taip pat ir 2017-03-28 d. uždraustų daiktų rasta nebuvo.“

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde ir jo papildymo raštuose nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Atsižvelgiant į Skunde aprašytas aplinkybes, tyrimas bus atliekamas ir išvados bus teikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

4.1. dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant kratas;

4.2. dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui galimybės pasivaikščioti gryname ore.

Dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant kratas

Skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Seimo kontrolierius 2017 m. kovo 30 d. raštu Nr. 4D-2017/1-376/3D-984 kreipėsi į
LTI-K, prašydamas paaiškinti Skunde ir jo papildymo raštuose nurodytas aplinkybes. 2017 m. balandžio 26 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. balandžio 26 d. LTI-K raštą Nr. 9-4932 (toliau vadinama – LTI-K atsakymas). Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

5.1. LTI-K kameroje Nr. ..., kurioje buvo laikomas Pareiškėjas, 2017 m. kovo mėnesį buvo atliktos dvi kratos, t. y., 11 ir 22 dienomis;

5.2. pagal 2017 m. kovo 10 d. LTI-K direktoriaus įsakymą Nr. 6-68, kuriame yra įtvirtintas įpareigojimas LTI-K pareigūnams atlikti planines kratas 277–292 numeriais pažymėtose kamerose, 2017 m. kovo 11 d. buvo atlikta bendroji planinė krata LTI-K kameroje Nr. ...; šios kratos rezultatai (t. y., „uždraustų daiktų nerasta“) nurodyti LTI-K Apsaugos ir priežiūros skyriaus kamerų kratų apskaitos žurnale;

5.3. įtarus, kad Pareiškėjas galimai turi draudžiamų daiktų, 2017 m. kovo 22 d. buvo atlikta bendroji krata LTI-K kameroje Nr. ...; šios kratos rezultatai (t. y. „uždraustų daiktų nerasta“) nurodyti LTI-K Apsaugos ir priežiūros skyriaus kamerų kratų apskaitos žurnale;

5.4. „[...] kratos protokolai, vadovaujantis Instrukcijos 157 p. [Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcija, patvirtinta 2014 m. rugsėjo 10 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymu Nr. V-362] reikalavimais, kai kratos yra atliekamos kamerų tipo patalpose, nėra surašomi, išskyrus tuos atvejus, kai, paėmus iš suimtųjų ir nuteistųjų jiems draudžiamus turėti daiktus ar jiems pareiškus pretenzijų dėl kratos eigos, surašomas protokolas [...]. Vadovaujantis minėtu Instrukcijos straipsniu, po 2017 m. kovo 11 ir 22 dienomis kameroje Nr. ... atliktos kratos protokolai surašyti nebuvo.“

6. Kartu su LTI-K atsakymu buvo pateikta 2017 m. kovo 22 d. LTI-K kamerose atliktų kratų vaizdo medžiaga, kurią išanalizavus buvo nustatyta, kad:

6.1. minėtą dieną buvo atliktos dvi kratos, t. y., kameroje Nr. ... ir Nr. ...; vaizdo registratoriumi yra nufilmuota, kaip LTI-K pareigūnai prieina prie kameros Nr. ..., paprašo Pareiškėjo atiduoti draudžiamus daiktus, jeigu jų turi, Pareiškėjas išeina iš kameros ir yra patikrinamas nešiojamu metalo detektoriumi, LTI-K pareigūnas palydi Pareiškėją į kitas patalpas, kol kameroje Nr. ... bus atliekama krata, LTI-K pareigūnas, turintis vaizdo registratorių, įeina į kamerą Nr. ... ir išjungia vaizdo registratorių; ta pati procedūra yra kartojama ir su asmenimis, esančiais kameroje Nr. ..., tačiau vaizdo registratoriumi yra užfiksuota ne tik šių asmenų apžiūra, bet ir kameroje atliktos kratos eiga;

6.2. ant informacinės laikmenos, kurioje yra išsaugotas šios pažymos 6.1 punkte nurodytas vaizdo įrašas, yra užrašyta, kad joje yra saugomas planinės kratos vaizdo įrašas; Vaizdo ir garso fiksavimo, panaudojant vaizdo registratorių, apskaitos žurnale taip pat yra įrašas, kad 2017 m. kovo 22 d. kameroje Nr. ... buvo atliekama planinė krata.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau vadinama – SVĮ):

7.1. 3 straipsnis „Suėmimo vykdymo tvarkos ir asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygų užtikrinimas“ – „Tardymo izoliatoriaus administracija, užtikrindama suėmimo vykdymo tvarką ir tinkamas asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais“;

7.2. 9 straipsnis „Suėmimo vykdymo režimas ir pagrindiniai jo reikalavimai“ – „1. Suėmimo vykdymo režimas – tai asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygų ir elgesio taisyklių visuma. 2. Pagrindiniai suėmimo vykdymo režimo reikalavimai yra šie: 1) [...] 2) nuolatinė asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, priežiūra; [...] 4. Nuolatinę asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, priežiūrą atlieka šių įstaigų pareigūnai. Šių asmenų priežiūrai gali būti naudojamos techninės priemonės, daroma asmenų krata, tikrinami turimi daiktai, gaunami pašto bei perduodami siuntiniai ir smulkieji paketai. [...].“

8. Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtinta 2014 m. rugsėjo 10 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymu Nr. V-362 (toliau vadinama – Instrukcija) (teisės akto redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 27 d.):

8.1. 148 punktas – „Siekiant surasti ir paimti suimtiesiems ir nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus, aptikti pabėgimui rengiamas vietas, surasti laisvės atėmimo vietų teritorijoje besislapstančius suimtuosius arba nuteistuosius, atliekamos suimtųjų ir nuteistųjų, laisvės atėmimo vietų teritorijų ir patalpų kratos bei apžiūros“;

8.2. 150 punktas – „Suimtųjų ir nuteistųjų, laisvės atėmimo vietų teritorijų ir patalpų kratos ir apžiūros gali būti planinės ir neplaninės“;

8.3. 151 punktas – „Suimtojo arba nuteistojo kratasuimtojo arba nuteistojo drabužių, avalynės, turimų daiktų ir kūno apieškojimas siekiant patikrinti, ar jis neturi draudžiamų turėti daiktų“;

8.4. 152 punktas – „Suimtųjų ir nuteistųjų krata skirstoma į visuminę (išrengiant) ir dalinę (neišrengiant). Ją atlieka tos pačios lyties kaip suimtasis ar nuteistasis asmuo. Apieškodami suimtojo ar nuteistojo kūną ir maisto produktus, kratą atliekantys pareigūnai privalo mūvėti pirštines“;

8.5. 153 punktas – „Suimtiesiems ir nuteistiesiems visuminė krata privalomai atliekama: 153.1. atvykus į laisvės atėmimo vietą, taip pat išvykstant iš jos; 153.2. uždarant į karcerį, baudos (drausmės) izoliatorių, perkeliant į kamerų tipo patalpas ir paleidžiant iš jų; 153.3. atliekant kratas kamerose, kur kalėjimo režimo sąlygomis laikomi nuteistieji, karceryje, baudos (drausmės) izoliatoriuje, kamerų tipo patalpose; 153.4. suimtajam arba nuteistajam padarius nusikalstamą veiką; 153.5. įtarus, kad suimtasis arba nuteistasis turi daiktų, kuriuos jam turėti draudžiama; 153.6. prieš ir po pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis, kai pasimatymų metu tarp pasimatančiųjų galimas fizinis kontaktas“;

8.6. 154 punktas – „Visuminė asmens krata (išskyrus kratą, atliekamą uždarojoje zonoje, karceryje) atliekama atskiroje patalpoje. Prieš kratą pasiūloma atiduoti daiktus, kuriuos suimtiesiems ir nuteistiesiems turėti draudžiama. Po to nurodoma suimtajam (nuteistajam) paeiliui nusiimti kepurę (skarelę), nusiauti avalynę, nusirengti drabužius iki apatinių baltinių. Visi turimi daiktai įdėmiai apžiūrimi ir apčiupinėjami. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į drabužio siūles, apykaklę, pamušalą. Prireikus įtartinos drabužių vietos praduriamos yla, siūlės išardomos. Avalynė apžiūrima iš išorės ir vidaus. Suimtajam (nuteistajam) nurodoma pakelti rankas ir plačiai išžergti kojas. Atliekantis kratą atsistoja suimtajam (nuteistajam) už nugaros ir nuosekliai atlieka kratą iš viršaus į apačią. Suimtojo (nuteistojo) kūnas apčiupinėjamas per baltinius (prireikus, kūnas apžiūrimas). Apžiūrimi rankų ir kojų tarpupirščiai, ausys, medicininiai raiščiai, protezai. Įtaręs, kad suimtasis (nuteistasis), kuriam atliekama visuminė krata, gali turėti ginklą, kratą atliekantis asmuo nurodo jam atsistoti taip, kad būtų užtikrintas atliekančio kratą asmens saugumas. Kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad suimtasis (nuteistasis) su savimi turi narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar kitų daiktų, kurie gali būti nusikalstamų veikų darymo įrankiai ar priemonės, suimtajam (nuteistajam) gali būti atlikta kūno ertmių apžiūra. Sprendimą atlikti suimtojo (nuteistojo) kūno ertmių apžiūrą nutarimu (37 priedas) priima laisvės atėmimo vietos direktorius, kai jo nėra – direktoriaus budintysis padėjėjas. Suimtojo (nuteistojo) kūno ertmių apžiūrą atlieka laisvės atėmimo vietos asmens sveikatos priežiūros tarnybos medicinos specialistas. Draudžiama kūno ertmių apžiūrą atlikti prieš suimtojo ar nuteistojo valią. Suimtojo (nuteistojo) kūno ertmių apžiūros atsisakymas yra laisvės atėmimo vietos administracijos reikalavimų nevykdymas“;

8.7. 155 punktas – „Suimtųjų ir nuteistųjų dalinė krata atliekama: 155.1. išvedant suimtąjį arba nuteistąjį pas ikiteisminio tyrimo pareigūną ar advokatą, fotografuoti, daktiloskopuoti ir genetiškai tipizuoti, pas gydytoją, susitikti su pareigūnais ir kitais asmenimis; 155.2. išeinant į darbą ir grįžtant iš jo; 155.3. pagal laisvės atėmimo vietos direktoriaus budinčiojo padėjėjo, kitų Apsaugos ir priežiūros skyriaus bei Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų nurodymą ar suimtajam arba nuteistajam padarius drausmės pažeidimą“;

8.8. 156 punktas – „Dalinė krata atliekama panaudojant technines priemones, apčiupinėjant drabužius ir apžiūrint asmeninius daiktus, neišrengiant suimtojo arba nuteistojo. Prieš kratą suimtajam (nuteistajam) pasiūloma atiduoti draudžiamus turėti daiktus. Drabužiai kruopščiai apčiupinėjami. Tikrinama, ar suimtojo (nuteistojo) drabužių rankovėse, apykaklėje, pamušale, kelnėse (sijonuose ir suknelėse) neslepiama daiktų, kuriuos turėti draudžiama. Po to patikrinamos kišenės, apžiūrima kepurė (skarelė) ir avalynė“;

8.9. 157 punktas – „Suimtajam (nuteistajam) elgiantis įtartinai, jam gali būti atliekama visuminė krata. Atlikus kratą (išskyrus 153.3, 155.1, 155.2 papunkčiuose numatytus atvejus), surašomas protokolas. Atlikus bendrąją kratą, jei ji neįforminama šios instrukcijos 175 punkte nustatyta tvarka, surašomas suvestinis protokolas. Paėmus iš suimtųjų ir nuteistųjų jiems draudžiamus turėti daiktus ar jiems pareiškus pretenzijų dėl kratos eigos, surašomas protokolas“;

8.10. 158 punktas – „Bendroji krata – vienu metu atliekama laisvės atėmimo vietos visos teritorijos, atskiros zonos, gyvenamojo pastato, korpuso, sektoriaus, skyriaus, kameros ar kitos patalpos ir suimtųjų bei nuteistųjų krata.“;

8.11. 159 punktas – „Atliekant planinę bendrąją kratą šios instrukcijos 158 punkte nurodytuose objektuose sudaromas planas, kuriame numatoma: 159.1. kratos tikslas ir laikas (pradžia ir pabaiga); 159.2. kratoje dalyvaujančių pareigūnų, techninių ir specialiųjų priemonių paskirstymas; 159.3. kratos eiliškumas; 159.4. suimtųjų ir nuteistųjų asmens kratos vieta ir jų buvimo vieta po kratos; 159.5. paimtų kratos metu daiktų laikymo ir sandėliavimo vietos; 159.6. bendrąją kratą atliekančių pareigūnų instruktavimo vieta ir laikas; 159.7. atsakingi už kiekvieno objekto bendrąją kratą vadovai“;

8.12. 162 punktas – „[...]. Apie kratos rezultatus laisvės atėmimo vietos Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas, surinkęs pareigūnų, atlikusių kratą, tarnybinius pranešimus ir protokolus, surašo suvestinį protokolą, kuriame nurodo: 162.1. kratos atlikimo laiką (datą); 162.2. objektų, kuriuose atlikta krata, pavadinimus; 162.3. paimtų daiktų, kuriuos suimtiesiems ir nuteistiesiems turėti draudžiama, sąrašą; 162.4. aptiktas slėptuves, ruošiamas pabėgimui vietas; 162.5. pareigūnus, dalyvavusius kratoje“;

8.13. 174 punktas – „Kamerų techninių apžiūrų, kontrolinių techninių apžiūrų, planinių kamerų ir asmens kratų rezultatai įrašomi į kamerų kratų ir techninių apžiūrų apskaitos žurnalus (33 ir 34 priedai). Pareigūnai, atlikę kratas ir technines apžiūras, apie jų rezultatus praneša laisvės atėmimo vietos direktoriaus budinčiajam padėjėjui, kuris pasirašo specialiame žurnale ir apie rezultatus praneša laisvės atėmimo vietos direktoriui arba jo pavaduotojui, atsakingam už apsaugą ir priežiūrą“;

8.14. 175 punktas – „Specialiųjų priemonių ir šaunamųjų ginklų panaudojimo pagrindus laisvės atėmimo vietose nustato Lietuvos Respublikos 

bausmių vykdymo kodeksas ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas.“

9. Instrukcijos (teisės akto redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 27 d.):

157 punktas

– „Suimtajam (nuteistajam) elgiantis įtartinai, jam gali būti atliekama visuminė krata. Atlikus kratą (išskyrus 155.1, 155.2 papunkčiuose numatytus atvejus), surašomas protokolas. Atlikus bendrąją kratą, jei ji neįforminama šios instrukcijos 174 punkte nustatyta tvarka, surašomas suvestinis protokolas. Paėmus iš suimtųjų ir nuteistųjų daiktus, neįtrauktus į suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašus ar jiems pareiškus pretenzijų dėl kratos eigos, surašomas protokolas.“

Skundo dalies tyrimo išvados

10. Pareiškėjas teigia, kad 2017 m. kovo mėnesį jo kameroje Nr. ... buvo atliktos šešios kratos, kurių teisėtumu ir pagrįstumu jis abejoja.

11. Pagal SVĮ nustatytą teisinį reglamentavimą suimtieji, laikomi tardymo izoliatoriuose, privalo būti nuolat prižiūrimi. Nuolatinę asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, priežiūrą atlieka šių įstaigų pareigūnai (nagrinėjamu atveju – LTI-K pareigūnai). Šių asmenų priežiūrai gali būti naudojamos techninės priemonės, atliekama asmenų krata, tikrinami turimi daiktai, gaunami pašto bei perduodami siuntiniai ir smulkieji paketai.

Kratos ir apžiūros yra atliekamos siekiant užtikrinti, kad suimtieji laisvės atėmimo vietoje neturėtų su savimi uždraustų daiktų, tarp jų, ir narkotinių medžiagų, ginklų; pagrindinis kratų ir apžiūrų tikslas yra užtikrinti kalinamų asmenų, pareigūnų ir kitų laisvės atėmimo vietoje dirbančių asmenų saugumą. Tardymo izoliatorių, įskaitant ir LTI-K, įstatyminė pareiga atlikti nuolatinę kamerų stebėjimo kontrolę negali paneigti jų pareigos tinkamai atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus. Kratų atlikimo tvarka yra įtvirtinta specialiame teisės akte – Instrukcijoje.

Instrukcijoje yra įtvirtintos dvi kratų rūšys – suimtojo / nuteistojo (t. y., asmens) ir bendroji (t. y., patalpos) kratos. Kadangi Pareiškėjas kelia klausimą, susijusį su kratų atlikimu jo kameroje, t. y., patalpoje, toliau bus pateikiama teisinio reglamentavimo (Instrukcijos redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 27 d.), susijusio su bendrųjų kratų atlikimo tvarka, sisteminė analizė. Instrukcijoje bendroji krata yra skirstoma į du porūšius, t. y., ji gali būti planinė ir neplaninė. Pažymėtina, kad bendrosios planinės kratos ir bendrosios neplaninės kratos atlikimo tvarka skiriasi.

Bendrosios planinės kratos

atlikimo tvarka yra įtvirtinta Instrukcijos 159–164 punktuose. Juose nurodyta, kad, atliekant šio porūšio kratą, privalo būti sudarytas kratos planas (būtini jo rekvizitai nustatyti Instrukcijos 159 punkte); krata turėtų būti atliekama ne rečiau nei vieną kartą per tris mėnesius, o uždarojoje tardymo izoliatoriaus zonoje – ne rečiau nei vieną kartą per mėnesį; apie kratos rezultatus laisvės atėmimo vietos Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas, surinkęs pareigūnų, atlikusių kratą, tarnybinius pranešimus ir protokolus, privalo surašyti suvestinį protokolą, kuriame pateikiami Instrukcijos 162 punkte nurodyti duomenys.

Bendrosios neplaninės kratos

atlikimo tvarka yra įtvirtinta Instrukcijos 157 punkte, t. y., atlikus bendrąją kratą, jeigu ji neįforminama Instrukcijos 174 punkte [2017 m. kovo mėnesį galiojusioje Instrukcijos redakcijos rašymo apsirikimo klaida, nurodant 175 punktą, o ne 174 punktą, ištaisyta 2017 m. liepos 27 d. Instrukcijos redakcijoje] nustatyta tvarka, surašomas suvestinis protokolas. Tai reiškia, kad bendrosios neplaninės kratos rezultatai turi būti įrašomi į kamerų kratų ir techninių apžiūrų apskaitos žurnalus arba į suvestinį protokolą.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2017 m. kovo mėnesį LTI-K kameroje Nr. ..., kurioje buvo laikomas Pareiškėjas, buvo atliktos dvi (11 ir 22 dienomis), o ne šešios, kaip teigia Pareiškėjas, kratos. Seimo kontrolierius savo įžvalgas dėl kiekvienos iš šių kratų šioje pažymoje pateiks atskirai.

12. Vadovaujantis 2017 m. kovo 10 d. LTI-K direktoriaus įsakymu Nr. 6-68, kuriame yra įtvirtintas įpareigojimas LTI-K pareigūnams atlikti planines kratas 277–292 numeriais pažymėtose kamerose, 2017 m. kovo 11 d. buvo atlikta bendroji planinė krata LTI-K kameroje
Nr. ...; šios kratos rezultatai (t. y., „uždraustų daiktų nerasta“) nurodyti LTI-K Apsaugos ir priežiūros skyriaus kamerų kratų apskaitos žurnale. LTI-K pareigūnų teigimu, teisės aktuose nėra nustatytas reikalavimas bendrosios planinės kratos rezultatus įrašyti į protokolą. Pažymėtina, kad šį teiginį LTI-K pareigūnai grindžia Instrukcijos nuostatomis, kurios reglamentuoja suimtųjų / nuteistųjų, t. y., asmens, o ne patalpos, kratą. Minėta LTI-K pareigūnų pozicija vertintina kaip klaidinga, nes Instrukcijoje yra nustatyta, kad bendrosios planinės kratos atveju privalo būti surašomas kratos atlikimo planas ir suvestinis protokolas (šios pažymos 7.11, 7.12, 10 punktai), kurie nagrinėjamu atveju nebuvo surašyti. Dėl šios priežasties konstatuotina, kad 2017 m. kovo 11 d. LTI-K kameroje Nr. ... atlikta krata buvo įforminta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

LTI-K direktoriui rekomenduotina imtis priemonių, kad ateityje LTI-K bendrosios planinės kratos būtų atliekamos vadovaujantis teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais, būtų sudaromi šių kratų atlikimo planai, o jų rezultatai būtų įrašomi į protokolus.

13. Įtarus, kad Pareiškėjas galimai turi draudžiamų daiktų, LTI-K kameroje Nr. ... 2017 m. kovo 22 d. buvo atlikta bendroji krata. Šios bendrosios kratos porūšis nėra aiškus. Vertinant tai, kad ji buvo atlikta dėl LTI-K pareigūnams kilusių įtarimų, galima būtų teigti, jog 2017 m. kovo 22 d. buvo atlikta bendroji neplaninė krata. Kita vertus, ant informacinės laikmenos, kurioje yra išsaugotas 2017 m. kovo 22 d. kratos vaizdo įrašas, yra nurodyta, kad joje yra saugomas planinės kratos vaizdo įrašas. Vaizdo ir garso fiksavimo, panaudojant vaizdo registratorių, apskaitos žurnale taip pat nurodoma, kad 2017 m. kovo 22 d. kameroje Nr. ... buvo atliekama planinė krata. Nesant galimybės nustatyti 2017 m. kovo 22 d. atliktos kratos porūšio, Seimo kontrolierius negali pateikti objektyvaus vertinimo, ar ši krata buvo atlikta laikantis teisės aktų reikalavimų. Dėl šios priežasties LTI-K direktoriui rekomenduotina atlikti tarnybinį tyrimą ir nustatyti, kokia krata buvo atlikta 2017 m. kovo 22 d. kameroje Nr. ..., kurioje buvo laikomas Pareiškėjas, įvertinti, ar atliekant šią kratą nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, nustačius pažeidimų, imtis priemonių šiems pažeidimas šalinti ir spręsti už šiuos pažeidimus atsakingų asmenų atsakomybės klausimą.

14.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant kratas, yra pagrįsta.

15. Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo kontrolierius, vykdydamas nacionalinės kankinimų prevencijos funkciją, dar 2015 m. nustatė, kad laisvės atėmimo vietose atliekamų kratų vaizdo įrašai yra neinformatyvūs, trumpi, iš jų neįmanoma identifikuoti jų atlikimo laiko ir vietos, be to, nėra fiksuojamas esminis momentas – pareigūnų veiksmai atliekant kratą, o užfiksuotas tik patalpų bendras vaizdas po kratos. Dėl šios priežasties laisvės atėmimo vietų direktoriams buvo rekomenduota imtis priemonių, kad daromi vaizdo įrašai būtų informatyvūs ir tokia medžiaga būtų galima remtis nagrinėjant pareiškėjų skundus arba nustatant galimus žmogaus teisių pažeidimus.

Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad LTI-K nėra paisoma šios Seimo kontrolieriaus rekomendacijos, nes 2017 m. kovo 22 d. LTI-K kameroje Nr. ... atliktos kratos eiga nebuvo filmuojama, tiriant Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliekant kratas, minėtos kratos vaizdo įrašas nepadėjo patvirtinti arba paneigti Pareiškėjo nurodomų teiginių. Atsižvelgiant į šias aplinkybes LTI-K direktoriui rekomenduotina imtis priemonių, kad ateityje LTI-K daromi kratų vaizdo įrašai būtų informatyvūs ir tokia medžiaga būtų galima remtis nagrinėjant pareiškėjų skundus arba nustatant galimus žmogaus teisių pažeidimus.

Dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo),

galimai nesudarant Pareiškėjui galimybės pasivaikščioti gryname ore

Skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

16. LTI-K atsakyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma, kad LTI-K pareigūnai Pareiškėjui 2017 m. kovo 19 d. sudarė galimybę pasivaikščioti gryname ore dienotvarkėje nustatytu laiku, tačiau jis šios galimybės atsisakė.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

17. SVĮ:

17.1. 11 straipsnis „Suėmimo vykdymo režimo užtikrinimo priemonė“ – „6. Suimtųjų dienotvarkėje privalo būti numatytas darbo, poilsio, buvimo gryname ore, mokymosi, socialinėms ir psichologinėms programoms skirtas laikas. [...]“;

17.2. 29 straipsnis „Suimtųjų teisė pasivaikščioti gryname ore“ – „1. Suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip vieną valandą pasivaikščioti gryname ore. [...]. 2 [...]. Pasivaikščiojimo gali nebūti arba jo trukmė gali būti sutrumpinama tik dėl nepalankių oro sąlygų, jei su tuo sutinka suimtasis. [...].“

Skundo dalies tyrimo išvados

18. Pareiškėjas skundžiasi tuo, kad LTI-K pareigūnai jam 2017 m. kovo 19 d. nesuteikė galimybės pasivaikščioti gryname ore.

19. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą suimtieji turi teisę kasdien pasivaikščioti gryname ore dienotvarkėje nustatytu laiku. Pažymėtina, kad pasivaikščiojimas gali neįvykti dėl nepalankių oro sąlygų, jei suimtasis su tuo sutinka.

20. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad LTI-K pareigūnai Pareiškėjui 2017 m. kovo 19 d. sudarė galimybę pasivaikščioti gryname ore dienotvarkėje nustatytu laiku, tačiau jis šios galimybės atsisakė dėl nepalankių oro sąlygų. Šį faktą Skunde nurodo ir Pareiškėjas (šios pažymos 2.4 punktas). Tai reiškia, kad pasivaikščiojimas neįvyko dėl nepalankių oro sąlygų ir Pareiškėjui sutinkant. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad SVĮ 29 straipsnyje įtvirtinta Pareiškėjo teisė nebuvo pažeista.

21.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui galimybės pasivaikščioti gryname ore, yra nepagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant kratas, pripažinti pagrįsta.

23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant jam galimybės pasivaikščioti gryname ore, atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius LTI-K direktoriui Viktorui Davidenko rekomenduoja:

24.1. imtis priemonių, kad ateityje LTI-K bendrosios planinės kratos būtų atliekamos vadovaujantis teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais, būtų sudaromi šių kratų atlikimo planai, o jų rezultatai būtų įrašomi į protokolus;

24.2. atlikti tarnybinį tyrimą ir nustatyti, kokia krata buvo atlikta 2017 m. kovo 22 d. kameroje Nr. ..., kurioje buvo laikomas Pareiškėjas, įvertinti, ar atliekant šią kratą nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, nustačius pažeidimų, imtis priemonių šiems pažeidimas šalinti ir spręsti už šiuos pažeidimus atsakingų asmenų atsakomybės klausimą;

24.3. imtis priemonių, kad ateityje LTI-K daromi kratų vaizdo įrašai būtų informatyvūs ir tokia medžiaga būtų galima remtis nagrinėjant pareiškėjų skundus arba nustatant galimus žmogaus teisių pažeidimus.

25. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-376
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį