Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ MIGRACIJOS DEPARTAMENTĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo advokato ..., atstovaujančio X (toliau vadinama – Pareiškėja) interesams (toliau vadinama – Pareiškėjos atstovas), skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Migracijos departamentas arba Departamentas) Imigracijos skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo. 

2. Pareiškėjos atstovas skunde, be kitų aplinkybių, nurodo:

2.1. „Pareiškėja 2016-11-29 kreipėsi dėl leidimo gyventi LR išdavimo kaip akcininkei įmonės, kuri vykdo veiklą pastaruosius 6 mėnesius, yra investavusi ... eurų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Prašymas buvo pateiktas išnagrinėti skubos tvarka (per 2 mėnesius), tačiau atsakovas be jokio pagrindo pratęsė jo nagrinėjimą bendra tvarka, nors „nagrinėjimo tvarkos apraše“ [Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos apraše] yra numatyta, kad, esant kokiems nors trūkumams, turi informuoti pareiškėją ir nurodyti, ko tiksliai trūksta, tačiau šiuo atveju atsakovas jokios informacijos nepateikė, tiesiog formaliai nurodė, kad neužtenka duomenų, todėl bus nagrinėjama bendra tvarka. Atsakovas 2017-01-27 raštu pranešė, kad terminas pratęsiamas 2 mėnesiams, be jokių prašymų papildomai pateikti duomenis ar informaciją“;

2.3. „Pažymėtina, kad tik 2017-03-08 atsakovas išsiuntė prašymą patikrinti, ar bendrovė užsiima deklaruota veikla, tuo pagrindu kyla pagrįstas klausimas, kas buvo daroma iki 2017-03-08, nors prašymas buvo pateiktas nagrinėti skubos tvarka“;

2.4.  „Taigi, pareiškėjos 2016-11-29 prašymas buvo pateiktas nagrinėjimui skubos tvarka, todėl turėjo būti priimtas iki 2017-01-29, tačiau sprendimas buvo priimtas tik 2017-05-11“;

2.5. ,,2017-05-11 priimtas sprendimas, kuriuo atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi, kuris el. paštu gautas 2017-05-17“;

2.6. „Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju Migracijos departamento pareigūnai visiškai nesilaiko Apraše nurodytų terminų, be pagrindo keičia prašymo nagrinėjimo tvarką, nenurodo kokių dokumentų/duomenų nagrinėjant prašymą trūksta [...].“

3. Pareiškėjos atstovas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Migracijos departamento pareigūnų veiksmus.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-06-30 paklausimu Nr. 4D-2017/1-890/3D-2143 kreipėsi į  Migracijos departamento pareigūnus, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. Departamento pareigūnai 2017-08-11 raštu Nr. 10K-33226 informavo, kad:

4.1. „[...] 2016 m. lapkričio 29 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai (toliau vadinama – Migracijos valdyba) Pareiškėja pateikė prašymą skubos tvarka išduoti leidimą laikinai gyventi tuo pagrindu, kad ji užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje [...] (t. y., kreipėsi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu)“;

4.2. „2016 m. gruodžio 5 d. Migracijos departamentui iš Migracijos valdybos buvo atsiųsta Pareiškėjos byla dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje“;

4.3. „2017 m. sausio 27 d. Pareiškėjai buvo išsiųstas pranešimas Nr. (15/4-10) 10K-4481, kuriuo minėta užsienietė buvo informuota apie tai, kad jos prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjamas bendra tvarka, kadangi trūksta pagrindžiančių duomenų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti“;

4.4. „Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Aprašo [Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo] 63.10 papunkčio nuostatomis, prašymas gali būti nagrinėjamas bendra tvarka ne tik dėl konkrečių dokumentų, bet ir dėl duomenų trūkumo. Nagrinėjamu atveju siekiant pašalinti duomenų trūkumą, įsitikinti užsienietės ketinimų realumu ir įvertinti, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė yra fiktyvi, Migracijos departamentas paprašė Migracijos valdybos atlikti patikrinimą įmonės buveinėje“;

4.5. „2017 m. kovo 8 d. Migracijos departamentas raštu Nr. (15/4-10) 10K-10378 kreipėsi į Migracijos valdybą su prašymu atlikti [Įmonės pavadinimas] patikrinimą įmonės buveinės adresu bei apklausti minėtos įmonės darbuotojus“;

4.6. „Pareiškėjos prašymo nagrinėjimo bendra tvarka terminas suėjo 2017 m. kovo 29 d., tačiau Migracijos departamentas iš Migracijos valdybos vis dar nebuvo gavęs atsakymo į 2017 m. kovo 8 d. prašymą dėl [Įmonės pavadinimas] veiklos patikrinimo, dėl ko nebuvo įmanoma priimti sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo. [...]. Taigi, atsižvelgiant į prašymo nagrinėjimo sudėtingumą bei į tai, kad iš Migracijos valdybos nebuvo gauti rezultatai dėl [Įmonės pavadinimas] patikrinimo, 2017 m. kovo 28 d. Pareiškėjai buvo išsiųstas pranešimas Nr. (15/4-10) 10K-13426, kuriuo užsienietė buvo informuota apie 2017 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. (15/6-1) 3I-342 (00067) [...]. Minėtame sprendime nurodyta, kad nepakanka pagrindžiančios informacijos tam, kad būtų galima nustatyti, ar nėra pagrindų, nurodytų Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje, dėl kurių užsienietei gali būti atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi, todėl būtina pratęsti jos prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo terminą“;

4.7. „2017 m. gegužės 11 d. Migracijos departamentas priėmė sprendimą
Nr. (15/4-1) 3I-499 (00243), kuriuo buvo nuspręsta Pareiškėjai atsisakyti išduoti leidimą laikinai gyventi“;

4.8. „[...] vienam valstybės tarnautojui tenkantis darbo krūvis beveik 3 kartus viršija normalų darbo krūvį. [...]. Esant tokioms aplinkybėms, susidarė situacija, kad Migracijos departamento valstybės tarnautojai neturi galimybės prašymo nagrinėjimo veiksmus atlikti nedelsiant. Laiku išnagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl didelio darbo krūvio sudėtinga.“

Kartu su 2017-08-18 raštu Migracijos departamento pareigūnai pateikė šiame rašte nurodytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų, kopijas.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Įstatymas; redakcija, galiojusi nuo 2016-09-20 iki 2017-01-01):

33 straipsnis. Prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimo terminai

– „Užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi turi būti išnagrinėtas: 1) dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, išskyrus šios dalies 2 ir 21 punktuose numatytus atvejus, – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos; [...] 2. Šio straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose nurodyti prašymų nagrinėjimo terminai gali būti pratęsti ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu to reikia dėl prašymo nagrinėjimo sudėtingumo. [...] 4. Jeigu nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, sprendimą dėl leidimo gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti įgaliota institucija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi gavimo dienos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų – šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais raštu apie tai informuoja šį prašymą pateikusį asmenį ir nustato pagrįstą terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo minėto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo toje institucijoje dienos“;

341 straipsnis. Leidimo gyventi išdavimas, keitimas skubos tvarka

– „1. Užsieniečio prašymu prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi gali būti nagrinėjamas skubos tvarka. Nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi skubos tvarka, šio Įstatymo
33 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai trumpinami per pusę. [...] 4. Atvejus, kai užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi skubos tvarka nenagrinėjamas, nustato vidaus reikalų ministras. [...]“;

40 straipsnis. Leidimo laikinai gyventi išdavimo ir keitimo pagrindai

– „1. Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu: [...] 5) jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje pagal šio Įstatymo 45 straipsnio nuostatas; [...]“;

45 straipsnis. Leidimo laikinai gyventi išdavimas užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla

– „1. Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, kai jis: 1) yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pagal verslo planą vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžius, ir kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 000 eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo; [...].“

6. Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005-10-12 įsakymu Nr. 1V-329 (redakcija, galiojusi nuo 2016-04-14 iki 2016-11-30) (Aprašas):

55 punktas

– „Prašymas išduoti leidimą bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai dienos, o prašymas išduoti leidimą skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai dienos“;

59 punktas

– „Prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo Aprašo 71.2 papunktyje nurodyto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo Migracijos departamente dienos“;

63 punktas

– „Užsieniečio prašymas išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka nenagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas bendra tvarka, jeigu: [...]; 63.9. atliekamas Aprašo 101 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi; 63.10. įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą [...] ir kartu pateiktus dokumentus bei surinktą medžiagą, nustato, kad nepakanka pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti“;

64 punktas

– „Jeigu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos paaiškėja, kad užsieniečio prašymas išduoti leidimą [...] skubos tvarka dėl Aprašo 63 punkte nurodytų aplinkybių nebus išnagrinėtas skubos tvarka, užsieniečiui nedelsiant paštu arba elektroniniu paštu išsiunčiamas Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo pasirašytas pranešimas, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašymas išduoti arba pakeisti leidimą bus išnagrinėtas bendra tvarka [...]“;

66 punktas

– „Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų prašymų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nagrinėjimo terminus Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas gali pratęsti ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu to reikia dėl prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo sudėtingumo (nepakanka pagrindžiančios informacijos ir (ar) dokumentų). Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas parengia sprendimo pratęsti prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą projektą, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą pratęsti prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą. Šiame sprendime nurodomas terminas, kuriam pratęsiamas užsieniečio prašymo išduoti leidimą nagrinėjimas, ir priežastis, dėl kurios pratęstas šio prašymo nagrinėjimas“;

67 punktas

– „Sprendimo pratęsti prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, paštu arba šio sprendimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama užsieniečiui, [...]“;

71 punktas

– „Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti leidimą [...] ir kartu pateiktus dokumentus [...] privalo nustatyti, ar užsienietis atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytas leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo sąlygas, ar jis atitinka sąlygas, kurios nustatytos leidimui laikinai gyventi gauti konkrečiu Įstatyme nustatytu pagrindu, ir ar nėra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi. Jis privalo: [...] 71.2. sutikrinti, ar prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodyti užsieniečio asmens duomenys sutampa su jo duomenimis, nurodytais pateiktuose dokumentuose, ar kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą pateikti visi prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Jeigu nepakanka prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, tai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gavimo dienos išsiųsti pranešimą šį prašymą pateikusiam asmeniui apie tai, kad nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų. Šiame pranešime nurodomi duomenys ir (ar) dokumentai, kuriuos būtina pateikti Migracijos departamentui, nagrinėjančiam užsieniečio prašymą išduoti leidimą [...] ir kartu pateiktus dokumentus, [...], ir jame nustatomas pagrįstas terminas reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Šiame pranešime taip pat nurodoma, kad prašymo išduoti ar pakeisti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos ir bus atnaujintas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos ir kad pagal Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 13 punktą išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi atsisakoma, jeigu per šiame pranešime nustatytą terminą nepateikti prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Šis pranešimas paštu ir (ar) šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiamas (-a) prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pateikusiam asmeniui [...]“;

101 punktas

– „Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 100 punkte nurodytų veiksnių ir įtaręs, kad įmonė buvo įsteigta ar įsigyta nesiekiant vykdyti šios įmonės steigimo dokumentuose nurodytos veiklos Lietuvos Respublikoje, o siekiant užsieniečiui, kuris yra šios įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, gauti leidimą laikinai gyventi, turi pradėti patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi. Šiuo atveju informacija gaunama: 101.1. užsienietį, kuris yra įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, apklausus raštu (užpildomas apklausos lapas); [...]; 101.3. nuvykus į įmonės registracijos vietą arba į jos veiklos vykdymo vietą, kai įmonė yra įsikūrusi ne tuo adresu, kuriuo ji registruota; [...].“

7. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000-10-06 įsakymu Nr. 388 (toliau vadinama – Migracijos departamento nuostatai):

12 punktas

– „Migracijos departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas: [...] 12.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ [...] nustatytais atvejais priima užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, [...] nagrinėja užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, prašymus išduoti leidimą nuolat gyventi, priima sprendimus leidimų laikinai gyventi ir leidimų nuolat gyventi klausimais, išduoda ir keičia leidimus laikinai gyventi, išduoda leidimus nuolat gyventi; [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2012-03-01 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-502-1605-12, pažymėjo:

„Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimui reikšminga Seimo kontrolierių darbo praktika

9. Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs skundą dėl galimo leidimų laikinai gyventi išdavimo tvarkos nesilaikymo, 2017-11-03 pažymoje Nr. 4D-2017/1-868 konstatavo, kad Migracijos departamento pareigūnai nepagrįstai priėmė sprendimą x pareiškėjo prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nagrinėti ne skubos, o bendrąja tvarka, ir kad Migracijos departamento nurodytos aplinkybės dėl didelio darbuotojų darbo krūvio nesuteikia įstaigos pareigūnams teisės nesilaikyti nustatytos prašymų nagrinėjimo tvarkos ir terminų.

Atsižvelgdamas į tai, Seimo kontrolierius Migracijos departamento pareigūnams rekomendavo

imtis priemonių, kad įstaigos kompetencijai priskirti asmenų prašymai būtų išnagrinėjami per teisės aktuose nustatytus terminus ir kad sprendimai dėl prašymų nagrinėjimo ne skubos, o bendrąja tvarka būtų pagrįsti.

Migracijos departamento pareigūnai sutiko su Seimo kontrolieriaus rekomendacijomis ir informavo, kad siekiant jas įgyvendinti buvo imtasi šių priemonių: į Departamentą buvo komandiruota 10 valstybės tarnautojų iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padalinių; konsultuojamasi su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija dėl papildomų pareigybių Migracijos departamente įsteigimo; imtasi priemonių, skirtų optimizuoti prašymų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo procedūras. Be to, įgyvendinant Seimo kontrolieriaus rekomendacijas buvo priimtas Migracijos departamento įsakymas, kuriuo įstaigos darbuotojai įpareigoti laikytis su leidimų laikinai gyventi išdavimu (keitimu) susijusių teisės aktų, įskaitant nuostatas dėl prašymų nagrinėjimo terminų, reikalavimo informuoti pareiškėją apie prašymo nagrinėjimo bendrąja tvarka priežastis ir kt.

Tyrimo išvados

10. Įvertinus Skundo turinį nustatyta, kad Pareiškėjos atstovas nesutinka su Migracijos departamento pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjos 2016-11-29 prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – leidimas laikinai gyventi). Pareiškėjos atstovo teigimu, Departamento pareigūnai nepagrįstai nusprendė Pareiškėjos prašymą nagrinėti ne skubos, o bendrąja tvarka, vėliau dar pratęsė prašymo nagrinėjimo bendrąja tvarka terminą. Pareiškėjos atstovui taip pat kyla klausimas, kodėl departamentas Migracijos valdybai prašymą patikrinti, ar Įmonė, kurios akcininke yra Pareiškėja, užsiima deklaruota veikla, išsiuntė tik 2017-03-08.

11. Departamento pareigūnai 2017-08-11 raštu informavo, kad 2017-11-29 Pareiškėja Migracijos valdybai pateikė prašymą skubos tvarka išduoti leidimą laikinai gyventi tuo pagrindu, kad ji užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje būdama Įmonės  akcininkė (pagal Įstatymo 45 str. l d. 1 punktą). 2016-12-05 Pareiškėjos byla dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo buvo perduota Migracijos departamentui.

Departamento 2017-08-11 rašte nurodoma, kad 2017-01-27 Pareiškėjai buvo išsiųstas pranešimas apie tai, kad jos prašymas nagrinėjamas bendrąja tvarka, kadangi trūksta pagrindžiančių duomenų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti. Migracijos departamento pareigūnų teigimu, vadovaujantis Aprašo 63.10 papunkčio nuostatomis, prašymas gali būti nagrinėjamas ne tik dėl konkrečių dokumentų, bet ir dėl duomenų trūkumo, todėl nagrinėjamu atveju, siekiant pašalinti duomenų trūkumą, įsitikinti Pareiškėjos ketinimų realumu ir įvertinti, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad Įmonė yra fiktyvi, Departamentas 2017-03-08 raštu paprašė Migracijos valdybos atlikti patikrinimą Įmonės buveinėje.

Kaip nurodoma Migracijos departamento 2017-08-11 rašte, Pareiškėjos prašymo nagrinėjimo bendrąja tvarka terminas suėjo 2017-03-29, tačiau Departamentas iš Migracijos valdybos vis dar nebuvo gavęs atsakymo į 2017-03-08 prašymą dėl Įmonės veiklos patikrinimo, dėl ko nebuvo įmanoma priimti sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo. Dėl prašymo nagrinėjimo aplinkybių sudėtingumo buvo priimtas sprendimas pratęsti prašymo nagrinėjimo terminą, o Pareiškėja apie tai informuota 2017-03-28 raštu. Migracijos departamento sprendimas dėl Pareiškėjos prašymo buvo priimtas 2017-05-11.

Migracijos departamento pareigūnai 2017-08-11 raštu Seimo kontrolierių taip pat informavo, kad „vienam valstybės tarnautojui tenkantis darbo krūvis beveik 3 kartus viršija normalų darbo krūvį“, dėl to Departamento darbuotojai „neturi galimybės prašymo nagrinėjimo veiksmus atlikti nedelsiant“.

12. Užsieniečių prašymų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nagrinėjimo tvarka yra reglamentuota Įstatyme ir Apraše.

Vadovaujantis Įstatymo 341 str. l d., užsieniečio prašymu prašymas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje gali būti nagrinėjamas skubos tvarka. Skubos tvarka nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti leidimą gyventi, šio Įstatymo 33 str. l d. nustatyti terminai trumpinami per pusę. Įstatymo 33 str. l d. l p. nustatyta, kad prašymai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (išskyrus kituose šios dalies punktuose numatytus atvejus) turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos. Vadinasi, prašymai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo skubos tvarka turi būti išnagrinėti per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo (analogiškas teisinis reglamentavimas įtvirtintas ir Aprašo 55 punkte).

Įstatymo 341 str. 4 d. nustatyta, kad atvejus, kai užsieniečio prašymas išduoti leidimą skubos tvarka nenagrinėjamas, nustato vidaus reikalų ministras. Atvejai, kada prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nenagrinėjamas, yra numatyti Aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro įsakymu, 63 punkte. Pavyzdžiui, Pareiškėjo prašymo pateikimo metu galiojusioje Aprašo reakcijoje buvo numatyta, kad užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nenagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas bendrąja tvarka, jeigu atliekamas Aprašo 101 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi (Aprašo 63.9 papunktis); jeigu įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus bei surinktą medžiagą, nustato, kad nepakanka pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti (Aprašo 63.10 papunktis).

Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis Pareiškėjos prašymo pateikimo metu galiojusios Aprašo redakcijos 64 punktu, jeigu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos paaiškėja, kad užsieniečio prašymas išduoti leidimą skubos tvarka dėl Aprašo 63 punkte nurodytų aplinkybių nebus išnagrinėtas skubos tvarka, užsieniečiui nedelsiant paštu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiamas Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo pasirašytas pranešimas, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi bus išnagrinėtas bendrąja tvarka.

Pastebėtina, kad, vadovaujantis Įstatymo 33 str. 4 d., jeigu nepakanka prašymą išduoti leidimą gyventi pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, sprendimą dėl leidimo gyventi išdavimo priimti įgaliota institucija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą gyventi gavimo dienos šio straipsnio l dalyje nurodytais atvejais raštu apie tai informuoja šį prašymą pateikusį asmenį ir nustato pagrįstą terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Prašymo išduoti leidimą gyventi nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo minėto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo gyventi išdavimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo toje institucijoje dienos.

Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Aprašo 71 punkte – pagal ją įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, privalo sutikrinti, ar kartu su prašymu išduoti leidimą yra pateikti visi prašymą išduoti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Jeigu nepakanka prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, tai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gavimo dienos įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas privalo išsiųsti pranešimą šį prašymą pateikusiam asmeniui apie tai, kad nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų (Aprašo 71.2 papunktis).

13. Kadangi Pareiškėja pateikė prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo skubos tvarka, vadinasi, vadovaujantis Įstatymo 341 str. l d. ir tuo metu galiojusios Aprašo redakcijos 55 punktu (kuriame buvo tiesiogiai įtvirtinta, kad prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai dienos), šis prašymas turėjo būti išnagrinėtas per 2 mėnesius nuo jo pateikimo Migracijos valdybai (t. y., iki 2017-01-29, nes prašymas Migracijos valdybai pateiktas 2016-11-29). Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, Migracijos departamento pareigūnai tokių prašymų nenagrinėti skubos tvarka ir sprendimą dėl jų priimti bendrąja tvarka gali tik esant vienam iš Aprašo 63 punkte nurodytų pagrindų.

Nagrinėjamu atveju Departamento pareigūnai sprendimą nenagrinėti Pareiškėjos prašymo dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo skubos tvarka priėmė vadovaudamiesi Aprašo 63.10 papunkčiu, t. y., atsižvelgdami į tai, kad nepakako pagrindžiančių duomenų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Įstatymo 33 str. 4 d., jeigu nepakanka prašymą išduoti leidimą gyventi pagrindžiančių duomenų, sprendimą dėl leidimo gyventi išdavimo priimti įgaliota institucija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą gyventi gavimo dienos turi raštu apie tai informuoti šį prašymą pateikusį asmenį ir nustatyti pagrįstą terminą reikiamiems duomenims pateikti. Analogiška pareiga Migracijos departamento valstybės tarnautojams, nagrinėjantiems užsieniečių prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi, nustatyta ir Aprašo 71.2 papunktyje. Šiame papunktyje papildomai nurodyta, kad pranešime apie duomenų ir (arba) dokumentų trūkumą nurodomi duomenys ir (ar) dokumentai, kuriuos būtina pateikti Migracijos departamentui.

Taigi, jei, Departamento pareigūnų manymu, trūko pagrindžiančių duomenų sprendimui dėl leidimo Pareiškėjai laikinai gyventi išdavimo priimti, jie turėjo apie tai informuoti Pareiškėją ir nurodyti, kokius duomenis ir (ar) dokumentus ji turi pateikti Migracijos departamentui. Be to, tai padaryti jie turėjo ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo Pareiškėjos prašymo pateikimo Migracijos departamentui (t. y., iki 2016-12-29). Kadangi nagrinėjamu atveju Departamento pareigūnai į Pareiškėją dėl reikiamų duomenų pateikimo nesikreipė nei per mėnesį nuo prašymų gavimo, nei vėliau, darytina išvada, kad Migracijos departamento pareigūnai nepagrįstai rėmėsi Aprašo 63.10 punkte numatytu pagrindu priimdami sprendimą Pareiškėjos prašymą nagrinėti bendrąja tvarka.

Kita vertus, prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka gali būti nagrinėjamas bendrąja tvarka ir esant kitiems pagrindams, o konkrečiai – kai atliekamas patikrinimas, ar įmonė, kurios dalyvis yra užsienietis, yra fiktyvi (Aprašo 63.9 papunktis). Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes (tai, kad buvo atliekamas patikrinimas Įmonės buveinėje), atsižvelgiant į Migracijos departamento 2017-08-11 rašto turinį, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju toks patikrinimas buvo atliekamas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Departamentas turėjo teisę Pareiškėjos prašymą nagrinėti bendrąja tvarka, tačiau turėjo vadovautis šiuo pagrindu, o ne pirmiau aptartu pagrindu – dėl dokumentų ar duomenų trūkumo (Aprašo 63.10 punktas). Atitinkamai, šis pagrindas turėjo būti nurodytas ir Migracijos departamento 2017-01-27 pranešime, kuriuo Pareiškėja informuota apie tai, kad jos prašymas bus nagrinėjamas bendrąja tvarka (vadovaujantis Aprašo 65 punktu, tokio pobūdžio pranešime nurodoma priežastis, dėl kurios prašymas išduoti leidimą bus išnagrinėtas bendrąja tvarka).

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, vadovaujantis Pareiškėjos prašymo pateikimo metu galiojusios Aprašo redakcijos 64 punktu, Migracijos departamento pareigūnai pranešimą Pareiškėjai apie tai, kad jos prašymas bus išnagrinėtas bendrąja tvarka, turėjo išsiųsti likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki prašymo išduoti leidimą skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos (o prašymo nagrinėjimo skubos tvarka terminas baigėsi 2017-01-29). Vadinasi, Pareiškėjai pranešimas turėjo būti išsiųstas ne vėliau nei 2017-01-12, tačiau buvo išsiųstas tik 2017-01-27.

14. Pastebėtina, kad Migracijos departamento pareigūnai Pareiškėjos prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ne tik nagrinėjo bendrąja tvarka, tačiau ir priėmė 2017-03-28 sprendimą dėl prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo (prašymo nagrinėjimo terminas pratęstas iki
2017-06-29).

Pažymėtina, kad Migracijos departamento pareigūnai, vadovaudamiesi Įstatymo 33 str. 2 d. 2 p., turi teisę pratęsti prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo terminą ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu to reikia dėl prašymo nagrinėjimo sudėtingumo. Departamento pareigūnų teigimu, viena iš Pareiškėjos prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo priežasčių yra toji, kad nebuvo gautas Migracijos valdybos atsakymas į Migracijos departamento 2017-03-08 prašymą dėl Įmonės veiklos patikrinimo, o Pareiškėjos prašymo nagrinėjimo bendrąja tvarka terminas turėjo sueiti 2017-03-29.

Šiuo atveju, atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjos prašymas buvo pateiktas 2016-11-29, kyla klausimas, kodėl Migracijos departamento pareigūnai į Migracijos valdybą dėl Įmonės veiklos patikrinimo kreipėsi tik 2017-03-08, t. y., tik praėjus daugiau nei 3 mėnesiams nuo prašymo gavimo, o nepadarė to anksčiau. Manytina, kad, jei Departamento pareigūnai būtų anksčiau kreipęsi į Migracijos valdybą dėl Įmonės veiklos patikrinimo, patikrinimas būtų buvęs atliktas ir jo rezultatai būtų buvę gauti anksčiau. Atitinkamai, tikėtina, kad nebūtų reikėję pratęsti Pareiškėjos prašymo (kuris ir taip buvo pateiktas nagrinėti skubos tvarka, tačiau buvo nagrinėjamas bendrąja) nagrinėjimo termino.

Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad Pareiškėjos 2016-11-29 prašymo nagrinėjimas Migracijos departamente užtruko nepagrįstai ilgai.

15. Departamento 2017-08-11 rašte Seimo kontrolieriui nurodoma, kad Migracijos departamento vienam valstybės tarnautojui tenkantis darbo krūvis beveik 3 kartus viršija normalų darbo krūvį. Migracijos departamento administracijos teigimu, „esant tokioms aplinkybėms, susidarė situacija, kad Departamento valstybės tarnautojai neturi galimybės prašymo nagrinėjimo veiksmus atlikti nedelsiant“.

Seimo kontrolierius pažymi, kad šios aplinkybės Migracijos departamento pareigūnams nesuteikia teisės nesilaikyti nustatytos prašymų nagrinėjimo tvarkos ir terminų. Prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimas ir sprendinių šiuo klausimu priėmimas – viena iš Migracijos departamento funkcijų (šios pažymos 7 punktas) ir šią funkciją įstaigos pareigūnai turi atlikti laikydamiesi teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Be to, kaip ir kitos valdžios įstaigos, Migracijos departamentas savo veikloje turi laikytis konstitucinių ir viešojo administravimo principų (šios pažymos 8 punktas).

16. Atsižvelgiant į tai, kad Departamento pareigūnai sprendimą Pareiškėjos prašymą nagrinėti bendrąja tvarka priėmė remdamiesi netinkamu pagrindu, apie šį sprendimą Pareiškėją informavo pavėluotai, ir į tai, kad Pareiškėjos prašymo nagrinėjimas Migracijos departamente užtruko nepagrįstai ilgai, Skundas pripažintinas pagrįstu.

 

17. Seimo kontrolierius jau yra nagrinėjęs skundų, susijusių su leidimo laikinai gyventi išdavimu; pavyzdžiui, Seimo kontrolierius 2017-11-03 pažymoje Nr. 4D-2017/1-868 (šios pažymos 9 punktas) konstatavo, kad x pareiškėjo prašymas nepagrįstai buvo nagrinėjamas skubos tvarka, o Migracijos departamento nurodytos aplinkybės dėl didelio darbuotojų darbo krūvio nesuteikia įstaigos pareigūnams teisės nesilaikyti nustatytos prašymų nagrinėjimo tvarkos ir terminų.

Įgyvendinant pažymoje Nr. 4D-2017/1-868 teiktas rekomendacijas, be kita ko, buvo priimtas Migracijos departamento įsakymas, kuriuo įstaigos darbuotojai įpareigoti laikytis su leidimų laikinai gyventi išdavimu (keitimu) susijusių teisės aktų, įskaitant konkrečias nuostatas dėl prašymų nagrinėjimo tvarkos.

Atsižvelgiant į tai bei į teisinio reglamentavimo pakeitimus (pavyzdžiui, pagal dabar galiojančios Aprašo redakcijos 64 punktą sprendimas dėl prašymo nagrinėjimo ne skubos, o bendrąja tvarka turi būti priimamas likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms (o ne 10 darbo dienų, kaip buvo anksčiau) iki prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos), rekomendacijos dėl Skundo tyrimo metu nustatytų problemų nebus teikiamos.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio l dalies l punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

advokato ..., atstovaujančio X interesams, skundą dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imigracijos skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjos prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo pripažinti pagrįstu.

Seimo kontrolierius                                                                                       Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-890
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį