Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
TYRIMO SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA PAŽYMA DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VEIKLOS

TYRIMO PAGRINDAS

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius atliko tyrimą savo iniciatyva dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pareigūnų neveikimo, neužtikrinant teisinio reguliavimo aiškumo principo įgyvendinimo.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

2. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-12-18 pažymoje Nr. 4D-2014/1-1588 „Dėl X skundo prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos“ atkreipė dėmesį į galimus žemės sklypų kadastrinių matavimų metu padarytus pažeidimus ir rekomendavo už valstybės politikos žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro srityse formavimą, šios politikos organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą atsakingai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai raštu pateikti informaciją, kuo remiantis buvo parengta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 23 punkte nurodyta maksimalios leistinos (ribinės) ploto paklaidos nustatymo formulė.

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pateiktais duomenimis, „Žemės ūkio ministerijos archyviniame fonde nėra informacijos apie tai, kuo remiantis buvo parengta maksimalios leistinos (ribinės) ploto paklaidos nustatymo formulė.“

4. Atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus, turi būti vadovaujamasi Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, kuriose yra numatyta maksimalios leistinos (ribinės) ploto paklaidos galimybė, šios paklaidos dydžiai. Todėl svarbus yra šiame teisės akte nustatytos formulės turinys.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius kreipėsi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, prašydamas raštu informuoti, ar sprendimai dėl maksimalios leistinos (ribinės) žemės sklypo ploto paklaidos, nustatytos žemės sklypų kadastrinių matavimų metu, gali būti priimami, vadovaujantis teisės akto nuostata (formule), kurios turinio teisės aktą priėmusi institucija paaiškinti negali.

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktais duomenimis:

„[...]

pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių teisėkūros principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte, yra teisėkūros aiškumo principas, pagal kurį teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomone, jeigu dėl galiojančio teisinio reguliavimo taikymo praktikoje kyla [...] neaiškumų, toks teisinis reguliavimas kompetentingos institucijos turėtų būti peržiūrėtas, ir prireikus, patikslintas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-15 nutarimu Nr. 1120, „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8 punktu, peržiūrėti šį teisės aktą turėtų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas:

5 straipsnio 3 dalis:

„Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“

7. Pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatas

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

„1. Šis įstatymas nustato teisėkūros principus, teisėkūros stadijas, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų teisėkūroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas.“

3 straipsnis. Teisėkūros principai

„1. Teisėkūros principai išreiškia tam tikrus imperatyvius reikalavimus, keliamus teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams, siekiant sukurti vientisą, nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės sistemą.

2. Teisėkūroje vadovaujamasi šiais principais:

[...]

6) aiškumo, reiškiančiu, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas; [...].“

8. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatas:

3 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro statusas.

„[...]

3. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre.

4. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.“

9. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (su pakeitimais) reikalavimus:

„1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja nekilnojamojo turto kadastro (toliau vadinama – kadastras)paskirtį ir jo objektus, kadastro tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas, nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, įrašymo į kadastrą, nekilnojamojo daikto planų ir kadastro duomenų, formų, turinio ir parengimo bei kadastro duomenų bylos suformavimo, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinačių nustatymo atliekant kadastrinius matavimus, kadastre įrašytų duomenų pakeitimo, prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimo ir nagrinėjimo, nekilnojamojo daikto pažymėjimo kadastro žemėlapyje, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo, kadastro sąveikos su kitais valstybės registrais ir kadastrais, kadastro duomenų naudojimo, kadastre įrašytų duomenų suvestinių rengimo, kadastro duomenų perdavimo į užsienio valstybes, kadastro duomenų saugos, finansavimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

[...]

21. Žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas, nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės sklypo ploto skirtumas didesnis, nei nustatytas šių Nuostatų 1 priede, ir (arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau – žemėtvarkos skyrius). Vykdytojas žemėtvarkos skyriui turi pateikti situacijos brėžinį ir nurodyti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas. Išvardytus dokumentus vykdytojas žemėtvarkos skyriui pateikia elektroninėmis ryšio priemonėmis per Lietuvos erdvinės informacijos portalą. Žemėtvarkos skyrius, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis.

Žemėtvarkos skyrius, nustatęs teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose pažeidimų, dėl kurių susidarė žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumai, inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, kurių organizatorius iki 2010-06-30 – apskrities viršininkas ar nuo 2010-07-01 – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vadovas, patikslinimą, o kitu atveju apie nustatytus pažeidimus (neatitikimus) informuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų organizatorių. [...].“

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 1 priede nustatyta:

MAKSIMALIŲ LEISTINŲ (RIBINIŲ) PAKLAIDŲ TARP NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO ARBA TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTE SUPROJEKTUOTO, BET NEĮREGISTRUOTO NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ŽEMĖS SKLYPO PLOTO IR APSKAIČIUOTO, ATLIKUS KADASTRINIUS MATAVIMUS, ŽEMĖS SKLYPO PLOTO LENTELĖ

Naudojama kartografinė medžiaga

Sklypo plotas, hektarais

Plano mastelis

1:10000

1:5000

1:2000

1:1000

1:500

Ortofotografiniai žemėlapiai

Iki 1

0,05

0,03

0,02

1,0001–2,0000

0,06

0,04

0,03

2,0001–4,0000

0,07

0,05

0,04

4,0001 ir daugiau

0,08

0,06

0,05

Kita kartografinė medžiaga

Iki 1

0,07

0,05

0,04

0,03

0,02

1,0001–2,0000

0,08

0,06

0,05

0,04

0,03

2,0001–4,0000

0,09

0,07

0,06

0,05

0,04

4,0001–10,0000

0,10

0,08

0,07

0,06

0,05

10,0001 ir daugiau

0,12

0,10

0,08

0,07

0,06

PASTABA. P– žemės sklypo plotas (ha).“

10. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių nuostatas:

„1. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų, kadastro duomenų surinkimo, tikslinimo bei apdorojimo tvarką.

2. Kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės, išskyrus tuos atvejus, kai žemės reformos metu Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) nustatyta tvarka formuojami žemės sklypai (šių sklypų ribų posūkio taškų koordinatės nustatomos digitalizuojant analoginius planus), taip pat apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir (arba) statinių geometriniai parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę, ir parengiami nekilnojamojo turto objektų planai.

[...]

23. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas atlikus kadastrinius matavimus, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba (neįregistruotiems žemės sklypams) nuo žemėtvarkos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente suformuoto žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida:

Naudojama kartografinė medžiaga

Sklypo plotas, ha

Plano mastelis

1:10000

1:5000

1:2000

Ortofotografiniai žemėlapiai

iki 1

0.05

0.03

0.02

1,1–2,0

0.06

0.04

0.03

2,1–4,0

0.07

0.05

0.04

4,1 ir daugiau

0.08

0.06

0.05

Kita kartografinė medžiaga

iki 1

0.07

0.05

0.04

1,1–2,0

0.08

0.06

0.05

2,1–4,0

0.09

0.07

0.06

4,1–10,0

0.1

0.08

0.07

10,0 ir daugiau

0.12

0.1

0.08

Kai žemės sklypo ploto paklaida didesnė nei maksimali leistina, vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir žemėtvarkos skyriaus vedėją. Šiuo atveju matavimo darbai gali būti tęsiami tik po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka bus patikslinti teritorijų planavimo dokumentai bei juose suformuoto žemės sklypo ribos. [...].“

11. Pagal Žemės ūkio ministerijos nuostatų reikalavimus:

„[...]

8. Žemės ūkio ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką [...] žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, [...] srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą.

9. Žemės ūkio ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

9.1. pagal kompetenciją rengia [...], žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, [...] srities įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus; [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

12. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 konstatavo:

„[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių [...].“

13. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai (Konstitucinio Teismo 2003-05-30, 2004-01-26 nutarimai).

Išvados

14. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, atkreiptinas dėmesys į šiuos pagrindinius momentus:

14.1. Seimo kontrolieriaus atliekamo konkretaus asmens skundo tyrimo metu kilo klausimas, kaip nustatoma maksimali leistina (ribinė) žemės sklypo ploto paklaida (žr. pažymos 2 punktą);

14.2. Už valstybės politikos žemėtvarkos srityje formavimą, šios valstybės politikos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą atsakinga Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (žr. pažymos 11 punktą). Nors šios institucijos vadovo įsakymu yra patvirtintos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (žr. pažymos 10 punktą), šiame teisės akte nustatytos formulės turinio (kodėl būtent nurodytais matematiniais veiksmais skaičiuotini paklaidos dydžiai) Žemės ūkio ministerija paaiškinti negalėjo (žr. pažymos 3 punktą);

14.3. Vienas iš pagrindinių teisėkūros principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte, yra teisėkūros aiškumo principas, pagal kurį teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas (žr. pažymos 7 punktą);

14.4. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai (Konstitucinio Teismo 2003-05-30, 2004-01-26 nutarimai; žr. pažymos 13 punktą).

15. Apibendrinant, tenka konstatuoti, kad Žemės ūkio ministerija pripažino, jog neturi duomenų apie jos reguliavimo sričiai priskirtame teisės akte įtvirtintos nuostatos, kurių turinio institucija neturi galimybės paaiškinti, duomenų apie teisinio reguliavimo aiškumo principo įgyvendinimą tyrimo metu nebuvo gauta.

Nesant galimybės gauti paaiškinimą apie konkrečias teisės akto nuostatas, nėra galimybės nustatyti, ar toks teisinis reguliavimas yra teisėtas. O tai nesiderina su teisinio reguliavimo aiškumo, teisėtumo ir atsakingo valdymo principais

.

16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tikslinga Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui rekomenduoti:

16.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Žemės ūkio ministerija negalėjo paaiškinti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 1 priede (žr. pažymos 9 punktą) ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 23 punkte (žr. pažymos 10 punktą) nurodyto žemės sklypų ploto paklaidos skaičiavimo turinio;

16.2. spręsti klausimą dėl maksimalios leistinos (ribinės) žemės sklypo paklaidos dydžio skaičiavimo pagrįstumo iš esmės, užtikrinant teisinio reguliavimo aiškumo, atsakingo valdymo ir teisėtumo principų įgyvendinimą.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia, kad aplinkybės dėl teisinio reguliavimo aiškumo principo neužtikrinimo tyrimo metu pasitvirtino.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

18.1. Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui:

18.1.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Žemės ūkio ministerija negalėjo paaiškinti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 1 priede (žr. pažymos 9 punktą) ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 23 punkte (žr. pažymos 10 punktą) nurodyto žemės sklypų ploto paklaidos skaičiavimo turinio;

18.1.2. spręsti klausimą dėl maksimalios leistinos (ribinės) žemės sklypo paklaidos dydžio skaičiavimo pagrįstumo iš esmės, užtikrinant teisinio reguliavimo aiškumo, atsakingo valdymo ir teisėtumo principų įgyvendinimą.

Apie sprendimą dėl pateiktų rekomendacijų Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuoti raštu iki 2018-03-12.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-107
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį