Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus rajono savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama –  Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant Nemėžyje (Nemėžio seniūnija) esančios Ramunių gatvės (kuri yra kelias) remonto klausimą.

2. Pareiškėja skunde nurodo:

2.1. „2015 m. lapkričio pradžioje UAB „N“ darbuotojai buvo perkasę Ramunių g., Nemėžio km., Vilniaus r. Vėliau buvo kreiptasi į Nemėžio seniūną Vlodzimiež Sipovič dėl kelio sutvarkymo ir greideriavimo. Seniūnas nereagavo. Sureagavo tik po to, kai buvo kreiptasi į Savivaldybės merę Mariją Rekst.

Kelias buvo greideriuotas, nors perkasta vieta nebuvo pilnai sutvarkyta. Liko duobė, suardyti kelio šonai, dėl ko palijus kelio danga toliau išplaunama ir maišosi su moliu.

UAB „N“ direktorius ... buvo įpareigotas sutvarkyti kelią, tačiau [...] jokių darbų nebuvo imtasi“;

2.2. „2016-04-27 d. vėl kreipiausi į Savivaldybės merę [...] su prašymu sutvarkyti kelią,
t. y., užtikrinti, kad UAB „N“ direktorius [...] įvykdytų pažadus ir sutvarkytų perkastą kelio vietą, taip pat prašiau, kad kelias būtų žvyruojamas (paskutinį kartą buvo žvyruotas 2004 metais).

Šiuo metu gyventojai tvarko kelią už savo lėšas lopydami duobes, tačiau be reikalingos technikos ir didelio kiekio žvyro patiems šios problemos nepavyks išspręsti“;

2.3. „Į paskutinį prašymą [2016-04-27] net nesulaukiau jokio atsakymo. Gavau laišką, kad prašymas užregistruotas, ir tiek. Paskambinus pasiteirauti, kokia situacija, vis peradresuojama į kitą skyrių, ir niekas nieko nežino.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo patikrinti:

„[...] kodėl nė viena institucija – Nemėžio seniūnija, Savivaldybė ir UAB „N“ nesiima jokių veiksmų, kad kelio problema būtų sutvarkyta.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

5. Iš Savivaldybės administracijos pateiktos informacijos ir dokumentų (kopijos) nustatyta:

5.1. Pareiškėja 2015-11-25 raštu kreipėsi į Savivaldybę su prašymu sutvarkyti Ramunių gatvę, esančią Nemėžio kaime, Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajono savivaldybėje (toliau ir citatose vadinama – Ramunių gatvė arba Kelias).

5.2. Į Pareiškėjos 2015-11-25 prašymą atsakyta Savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos 2015-11-27 raštu Nr. A33(34)-594, kuriuo Pareiškėja buvo informuota:

„[...] šį rudenį UAB „N“ vykdydamas vandens tinklų remonto darbus [...] sugadino [...] Kelio dangą. Minėtos įmonės direktorius [...] įpareigotas atstatyti Kelio dangą iki būklės, kokia buvo iki kasimo darbų, o vėliau esant palankioms oro sąlygoms atliksime visos gatvės lyginimą greideriu.“

5.3. Pareiškėja 2015-12-02 raštu kreipėsi į Savivaldybės merę nurodydama: „[...] iki šiol Kelias [...] yra nesutvarkytas ir nenugreideriuotas. Nuolat tai atsisakoma daryti argumentuojant oro sąlygomis. Tiek seniūnas [...], tiek UAB „N“ direktorius [...] atsisako sutvarkyti Kelią. [...].

2015 m. keliams su žvyro danga Nemėžio km. pagal oficialius dokumentus buvo skirta 340 val. greideriavimo. Gal galite atsakyti, kodėl per visus metus nė karto šis Kelias nebuvo greideriuotas?“

5.4. Į Pareiškėjos 2015-12-02 prašymą atsakyta Savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos 2015-12-21 raštu Nr. A33(34)-626, kuriuo Pareiškėja buvo informuota:

„[...]. UAB „V 2004 metais atliko Kelio [...] žvyravimo darbus pagal iš anksto patvirtintą darbų sąmatą.

Kelias [...] tai akligatvis ir kol kas ten pastatyti tik aštuoni gyvenamieji namai, atsižvelgiant į tai, nėra prasmės kas mėnesį Kelią lyginti greideriu. Š. m. [2015 m.] Kelyje buvo atliktas lyginimas greideriu ir ne vieną kartą, tai patvirtinti gali UAB „K“ greideristas [...].

Šį rudenį UAB „N“ vykdė vandentiekio remonto darbus, todėl Kelias vienoje vietoje buvo perkastas, šios įmonės direktorius [...] pažadėjo pagerėjus oro sąlygoms papildomai atvežti į kasimo vietą žvyro, bet kadangi lapkričio mėnesį buvo dažni lietūs, nebuvo tikslinga vežti žvyrą.“

5.5. Pareiškėja 2016-04-27 prašymu kreipėsi į Savivaldybės merę, nurodydama: „2015 m. rudenį UAB „N“ vykdė vandentiekio remonto darbus ir pažadėjo  atvežti žvyro. Tačiau tai neįvyko. [...]. Po žiemos ir nuolatinio lietaus, molis, kuris buvo iškeltas į paviršių perkasimo vietoje, sugadino viso Kelio dangą. Nors [...] Nemėžio seniūnas Vlodzimiež Sipovič pasirūpino Kelio greideriavimu, tai iš esmės jau nepagerina Kelio būklės. Dėl perkasimo Kelio šonai yra suardyti, dėl to susidaro balos, kurios toliau išplauna nuo Kelio žvyro likučius.

Kadangi paskutinį kartą Kelias buvo žvyruotas 2004 metais, kreipiuosi į Jus prašydama, kad šiais metais Kelias būtų žvyruojamas, taip tuo pačiu sutvarkant ir kelio perkasimo vietą. [...].“

5.6. Į Pareiškėjos 2016-04-27 prašymą (Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2016-04-27) atsakyta Savivaldybės administracijos 2016-05-25 raštu Nr. A33(l)-3585 (4.9), kuriuo Pareiškėja buvo informuota:

„Siekdama išsamiai išsiaiškinti susiklosčiusią situaciją, Savivaldybė kreipėsi į UAB „N“. UAB „N“ informavo, kad lapkričio 5 d. [2016 m.] vandentiekio vamzdis, esantis ... sklype, buvo iškeltas paklojant apvedimo liniją per kaimyninį sklypą. Po šių darbų UAB „N“ sutvarkė Kelio dangą. Bendrovė informavo, kad šiuo metu Kelio būklė yra geros dangos [turėtų būti: danga yra geros būklės], tačiau bendrovė įsipareigoja iki 2016-05-27 sutvarkyti sugadintą kelkraščio dalį.“

5.7. „[...] Ramunių gatvės kelio danga yra prižiūrima ir taisoma pagal finansines galimybes.“

5.8. Ramunių gatvė, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2017-02-24 sprendimu
Nr. T3-64, yra įrašyta į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą (kelio Nr.  VL7155; ilgis – 0,218 km). 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos įstatymai

6.1. Vietos savivaldos įstatymo:

6.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]; 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; [...]“;

6.1.2. 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: […] 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; [...]“;

6.1.3. 16 straipsnis – „2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: [...] 15) savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas [...], prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas“;

6.1.4. 32 straipsnis – 2. Seniūnija: [...] 17) organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą; [...].“

6.2. Kelių įstatymo:

6.2.1. 4 straipsnis – „3. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms [...]“;

6.2.2. 5 straipsnis – „7. Gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus organizuoja ir užsakovo funkcijas atlieka savivaldybės. [...]“;

6.2.3. 6 straipsnis – „4. Vietinės reikšmės kelių sąrašus tvirtina savivaldybių tarybos.“

6.3. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo:

6.3.1. 10 straipsnis – „8. Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius: [...] 4) rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, [...] gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu, organizuoja kelių saugumo audito, poveikio kelio saugumui vertinimo, kelių saugumo patikrinimo, didelio avaringumo ruožų ir saugumo lygio nustatymo kelių tinkle atlikimą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse [...]“;

6.3.2. 11 straipsnis – „7. Kelio savininkas (valdytojas) privalo: 1) užtikrinti, kad kelias būtų tinkamas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui bei atitiktų teisės aktų reikalavimus; [...].“

6.4. Seimo kontrolierių įstatymo:

12 straipsnis

– „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. 2. Seimo kontrolieriai netiria [...] savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos.“

7. Kiti teisės aktai

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23):

34 punktas

– „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.“

7.2. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-129 patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo (toliau vadinama – Aprašas):

5 punktas

– „Programos finansavimo lėšos, skirtos Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstomos šia tvarka: 5.1. 5 % lėšų skiriama Nemenčinės miesto seniūnijai; 5.2. 5 % lėšų skiriama kitiems neatidėliotiniems darbams (projektuoti, techninei priežiūrai, avariniams darbams bei kt.); 5.3. 90 % skirtų lėšų paskirstoma seniūnijoms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, kurios paskirstomos: 5.3.1. 50 % pagal seniūnijos teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių; 5.3.2. 50 % pagal seniūnijai priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgį; 5.4. gali būti atsižvelgiama į vidutinį metinį paros eismo intensyvumą (VMPEI) seniūnijos keliuose (gatvėse).“

7.3. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-05-07 sprendimu Nr. T3-113 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių (galiojo nuo 2010-05-07 iki 2017-04-06):

7

.3.1. 14 punktas – „Statybos darbus vykdančios organizacijos privalo transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos ir gadinamos gatvės. Statybos darbų vykdymo metu užterštas ir sugadintas gatves minėtos organizacijos turi sutvarkyti savo lėšomis.“

7.3.2. 38 punktas – „Šių taisyklių laikymosi kontrolę pagal kompetenciją atlieka [...] Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai, seniūnijų seniūnai.“

7.4. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-03-31 sprendimu Nr. T3-127 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių (įsigaliojo nuo 2017-04-06):

7.4.1 23 punktas – „Statybos darbus vykdančios organizacijos privalo transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos ir gadinamos gatvės (keliai). Statybos darbų vykdymo metu užterštas ir sugadintas gatves minėtos organizacijos turi sutvarkyti savo lėšomis“;

7.4.2. 49 punktas – „Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracija. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.“

Tyrimui reikšminga Seimo kontrolierių darbo praktika

8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, ištyręs X skundą dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant gatvių ir kelių tiesimo / remonto klausimą, 2017-03-10 pažymoje Nr. 4D-2015/2-1800 (toliau vadinama – Pažyma)  konstatavo:

„[...]. Savivaldybėje yra nustatyti tam tikri kriterijai, kuriais vadovaujantis seniūnijoms paskirstomos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, tačiau jie yra nepakankami, atsižvelgiant į tai, kad nėra nustatyti kriterijai, procedūros, kuriais (-iomis) seniūnai privalėtų vadovautis spręsdami seniūnijose gatvių ir kelių tiesimo (remonto) eiliškumo klausimą, ir nėra nustatyti vienodi reikalavimai pranešimo (prašymo / paraiškos) dėl finansavimo vietinės reikšmės kelio (gatvės) skyrimo formai (turiniui).

[...]. Savivaldybė turėtų nustatyti (bei patvirtinti) kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų sprendžiamas gatvių tiesimo (remonto) eiliškumas, nes tai užtikrintų skaidrumo principo laikymąsi priimant sprendimus [...].“

Ištyręs skundą, Seimo kontrolierius rekomendavo:

1) Vilniaus rajono savivaldybės merui / administracijos direktoriui – „parengti ir patvirtinti kriterijus ir prioritetus, kuriais vadovaujantis būtų skirstomos ir naudojamos lėšos vietinės reikšmės (viešiesiems ir vidaus) keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, būtų sprendžiama, kurie konkretūs keliai (gatvės) pirmiausia (atsižvelgiant į būtiniausius visuomenės poreikius) turi būti tiesiami, rekonstruojami (remontuojami)“;

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje – „imtis priemonių užtikrinti, kad Savivaldybėje būtų nustatyti konkretūs lėšų vietinės reikšmės (viešiesiems ir vidaus) keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti skirstymo ir naudojimo kriterijai ir prioritetai, būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų ir skaidrumo principo [...].“

9. Savivaldybės administraciją, išnagrinėjusi Seimo kontrolieriaus Pažymoje pateiktą rekomendaciją, Seimo kontrolierių 2017-04-21 raštu Nr. A3391)-2670-(4.11) informavo:

„Savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-129 patvirtintame Apraše yra aiškiai nurodyti konkretūs ir nenuginčijami kriterijai: tai Seniūnijos nuolatinių gyventojų skaičius bei seniūnijos esančių kelių (gatvių) ilgis. [...]. Seniūnams teikiant paraiškas dėl seniūnijos objektų finansavimo iš KPPP  [Kelių priežiūros ir plėtros programa] lėšų, reikalaujama, kad jose būtų nurodyti motyvai ar faktinės aplinkybės, pagal kurias prioritetine tvarka yra siūlomas finansuoti objektas, reikalaujama, kad teikiami finansuoti objektai būtų apsvarstyti seniūnaičių sueigose ir įforminti protokolais. [...].“

10. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, išnagrinėjęs Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, 2017-04-21 raštu Nr. 3-89 Seimo kontrolierių informavo, kad Vyriausybės atstovas 2017-04-21 raštu pasiūlė Savivaldybės merei bei administracijos direktorei inicijuoti Savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-129 patvirtinto Aprašo pakeitimą, jame nustatant, kad seniūnai, teikdami paraiškas dėl seniūnijos objektų finansavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, nurodytų motyvus ar faktinės aplinkybės, pagal kurias prioritetine tvarka yra siūloma finansuoti objektus.

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2017-05-15 raštu Nr. 3-119 Seimo kontrolierių papildomai informavo, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2017-04-27 sprendimo Nr. T3-217 1 punktu papildė Aprašo 6 punktą antra pastraipa, reglamentuojant:

„Paraiškose seniūnai nurodo motyvus ar faktines aplinkybes, pagal kurias prioritetine tvarka yra siūloma finansuoti objektą, taip pat nurodo, kad siūlomi finansuoti objektai buvo apsvarstyti seniūnaičių sueigose ir svarstymo rezultatai įforminami protokolais, kurie teikiami kartu su paraiškomis.“

11. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2017-04-25 raštu Nr. 2-1283 Seimo kontrolierių informavo:

„[...] Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos iki 2020 metų pabaigos yra numačiusi sukurti ir įdiegti vieningą vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklės duomenų informacinę bazę bei šių kelių (gatvių) stebėsenos (monitoringo) sistemą, kuri leistų nustatyti esamą jų būklę, nusidėvėjimo pokyčius ir padėtų prognozuoti kelių [...] (gatvių) taisymo (remonto) ir plėtros darbus.“

12. Seimo kontrolierius, ištyręs  skundą, dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesprendžiant Vandens gatvės remonto klausimo, 2016-11-22 pažymoje Nr. 4D-2016/2-773 padarė išvadą:

„[...] Savivaldybė, vykdydama teisės aktais nustatytą pareigą organizuoti gatvių tiesimą (remontą), priimdama sprendimus, kurios konkrečios gatvės turi būti tiesiamos (remontuojamos), privalo vadovautis ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintu veiklos skaidrumo principu, reiškiančiu, kad savivaldybės institucijų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, t. y., gyventojams turi būti pateikiama aiški, suprantama informacija, dėl kokių priežasčių Savivaldybė nusprendė tiesti (remontuoti) vieną ar kitą gatvę. Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierius Savivaldybei rekomendavo parengti ir patvirtinti kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų sprendžiama, kurios konkrečios gatvės pirmiausia turi būti tiesiamos (remontuojamos) ir taip būtų užtikinamas skaidrumo principo įgyvendinimas.“

Tyrimo išvados

13. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:

13.1. dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymo;

13.2. dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant kelio (gatvės) priežiūrą;

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo),

galimai nepateikiant atsakymo

14. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7 punkte, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), galimai nepateikiant atsakymo į Pareiškėjos kreipimąsi, konstatuotina:

14.1. vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) 34 punkto nuostatomis, asmenų prašymai turėjo būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje (pažymos 7.1 punktas);

14.2. Pareiškėjos 2016-04-27 prašymas dėl Kelio remonto Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2016-04-27 (pažymos 5.4 punktas);

14.3. Savivaldybė atsakymą į Pareiškėjos 2016-04-27 prašymą pateikė 2016-05-25 raštu,
t. y., per 20 darbo dienų (pažymos 5.4 punktas).

15. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybė atsakymą Pareiškėjai į jos 2016-04-27 prašymą pateikė per teisės aktuose nustatytą 20 darbo dienų prašymų nagrinėjimo terminą,  skundo dalis dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymo, atmestina. 

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo),

atliekant Kelio (gatvės) priežiūrą

16. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6–7 punktuose, Seimo kontrolierių darbo praktiką (pažymos
8–11 punktai), susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) atliekant Kelio (gatvės) priežiūrą, konstatuotina:

16.1. Savivaldybės vietinės reikšmės gatvių priežiūra, remontas, tiesimas (toliau vadinama – tiesimas (remontas), vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 32 punktu (pažymos 6.1.2 papunktis), yra viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų. Savivaldybei pagal Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatas, reglamentuojančias, kad vietinės reikšmės viešieji ir vidaus keliai bei gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms (pažymos 6.2.1 papunktis), Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 4 punktą, reglamentuojantį, jog savivaldybės administracijos direktorius, užtikrindamas eismo saugumą, rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu ir kt. (pažymos 6.3.1 papunktis), nustatyta pareiga prižiūrėti, taisyti jai nuosavybės teise priklausančius vietinės reikšmės kelius, gatves, užtikrinti jose saugų eismą;

16.2. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Kelių įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad vietinės reikšmės kelių sąrašus tvirtina savivaldybių tarybos (pažymos 7.2.2 papunktis), 2017-02-24 sprendimu Nr. T3-64 Ramunių gatvę įtraukė Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą (pažymos 5.8 punktas);

16.3. Ramunių gatvė, kaip nurodė Nemėžio seniūnas, buvo žvyruota 2004 metais (pažymos  5.4 punktas). Savivaldybė, atsižvelgdama į turimas lėšas ir oro sąlygas, atlieka žvyruotų gatvių, taip pat ir Ramunės gatvės, dangos lyginimo darbus (pažymos 5.4, 5.7 punktas);

16.4. Ramunių gatvė – akligatvis, kurioje eismas nėra intensyvus (pažymos 5.4 punktas);

16.5. Savivaldybė, siekdama įvertinti Pareiškėjos 2016-04-27 prašyme keliamą klausimą dėl galimo Ramunių gatvės kelio dangos sugadinimo, UAB „N“ atliekant vandentvarkos darbus, kreipėsi į UAB „N“. Savivaldybė, įvertinusi UAB „N“ pateiktą paaiškinimą, informavo Pareiškėją, kad Ramunių gatvės būklė yra gera bei kad bendrovė įsipareigojo iki 2016-05-27 sutvarkyti sugadintą kelkraščio dalį (pažymos 5.6 punktas).

17. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:

17.1. Savivaldybė, vykdydama teisės aktais nustatytą pareigą organizuoti gatvių tiesimą (remontą), priimdama sprendimus, kurios konkrečios gatvės turi būti tiesiamos (remontuojamos),  privalo vadovautis ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintu veiklos skaidrumo principu (pažymos 6.1.1 papunktis), reiškiančiu, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams. Seimo kontrolierius savo pažymose ne kartą yra akcentavęs, kad savivaldybės, vykdydamos teisės aktais nustatytą pareigą organizuoti gatvių (kelių) tiesimą (remontą), priimdamos sprendimus, kurios konkrečios gatvės (keliai) turi būti tiesiami (remontuojami), privalo vadovautis minėtu veiklos skaidrumo principu, t. y., gyventojams turi būti pateikiama aiški, suprantama informacija, dėl kokių priežasčių savivaldybė nusprendė tiesti (remontuoti) vieną ar kitą gatvę (pažymos 8, 12 punktai);

17.2. Savivaldybės taryba yra patvirtinusi Aprašą, kurio nuostatomis vadovaujantis Savivaldybė skirsto Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, skirtas Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui (pažymos 7.2 punktas). Pažymėtina, kad Savivaldybės taryba 2017-04-27 sprendimu Nr. T3-217 papildė Aprašo 6 punktą antra pastraipa, reglamentuojant, kad teikdami paraiškas seniūnai privalo nurodyti motyvus ar faktines aplinkybes, pagal kurias prioritetine tvarka yra siūloma finansuoti objektą, bei kad siūlomi finansuoti objektai turi būti apsvarstyti seniūnaičių sueigose (svarstymo rezultatai įforminami  protokolais). Kaip jau yra konstatavęs Seimo kontrolierius (šios pažymos 8 punktas), Apraše nustatyti tik keli kriterijai, kuriais vadovaujantis seniūnijoms paskirstomos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, tačiau minėtų kriterijų nepakanka, siekiant užtikrinti skaidrumo principo įgyvendinimą;

17.3. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių (galiojo nuo 2010-05-07 iki 2017-04-06) 14 punkte buvo reglamentuota, kad statybos darbų vykdymo metu sugadintas gatves organizacijos turi sutvarkyti savo lėšomis (pažymos 7.3.1 papunktis). Ši nuostata išlikusi ir šiuo metu galiojančiose Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklėse  (pažymos 7.4.1 papunktis).

Savivaldybė, siekdama išsiaiškinti, ar UAB „N“ sutvarkė Ramunių gatvę, t. y., ar Ramunių gatvės danga yra atkurta, 2016-04-27 raštu kreipėsi į UAB „N“. Savivaldybė, įvertinusi UAB „N“ pateiktą paaiškinimą, Pareiškėją informavo, kad Ramunių gatvės būklė yra gera bei kad bendrovė įsipareigojo iki 2016-05-27 sutvarkyti sugadintą kelkraščio dalį (pažymos 16.5 punktas). 

Pažymėtina, kad tiek iki 2017-04-06 galiojusių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių 38 punktas nustatė, tiek nuo 2017-04-06 įsigaliojusių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių 49 punktas nustato, kad Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracija (pažymos 7.3.2, 7.5.2 papunkčiai). Skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriui nebuvo suteikta informacija, dokumentai (kopijos), įrodantys, kad Savivaldybė, gavusi UAB „N“ informaciją, buvo nuvykusi į vietą ir įvertinusi Ramunių gatvės dangos būklę (pvz.: surašytas patikrinimo arba apžiūros aktas). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Savivaldybė nesivadovavo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių 38 punkto nuostatomis (galiojo nuo 2010-05-07 iki 2017-04-06), reglamentavusiomis, kad Savivaldybės administracija (seniūnai) užtikrina minėtų taisyklių laikymosi kontrolę.

18. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, skundo dalis dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant Kelio (gatvės) priežiūrą, pripažintina pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X

skundo dalį dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymo, atmesti.

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X s

kundo dalį dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant kelio (gatvės) priežiūrą, pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus rajono  savivaldybės administracijos direktorei Liucinai Kotlovskai:

21.1. apsvarstyti galimybę nustatyti kriterijus (pvz.: privažiuojama prie visuomeninių objektų, lankytinų objektų; vyksta visuomeninio transporto eismas ir kt.), kuriais vadovaujantis būtų sprendžiama, kuri gatvė (kelias) remontuotina pirmiausia, į kuriuos atsižvelgiant būtų sudaromi remontuotinų gatvių (kelių) sąrašai, o asmenims būtų teikiama informacija, paaiškinant, dėl kokių priežasčių į remontuotinų gatvių (kelių) sąrašą yra įtrauktas būtent tas objektas; 

21.2. patikrinti, ar UAB „N“ tinkamai atstatė Ramunių gatvės dangą bei ar įvykdė įsipareigojimą sutvarkyti Ramunių gatvės kelkraščio dalį; jei taip, pateikti informaciją patvirtinančių dokumentų kopijas (tik Seimo kontrolieriui); jei ne, imtis veiksmų pagal nustatytą kompetenciją;

21.3. informuoti, kokiai gatvės kategorijai priskirta Ramunių gatvė, bei pateikti išvadą (pagrindžiant teisės aktų nuostatomis), ar Ramunių gatvė atitinka tai gatvės kategorijai nustatytus reikalavimus;

21.4. pateikti išvadą (pagrindžiant teisės aktais), ar yra užtikrinamas saugus transporto eismas Ramunių gatve;

21.5. jeigu Ramunių gatvė neatitinka gatvės kategorijai nustatytų reikalavimų ir (arba) nėra užtikrinamas saugus transporto eismas šia gatve, informuoti, kada, kokių veiksmų bei kuo vadovaujantis numato imtis Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

Seimo kontrolierius                         Raimondas Šukys 
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/2-782
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį