Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755400

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X, Vilniaus miesto ... namo (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas) gyventojo (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas), skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant Namo naudojimo priežiūrą.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: „Kaip matysite siųstame laiške Savivaldybei, kad problema įsisenėjusi ir nieko nėra imamasi jai spręsti. Tikiu, jei Savivaldybė atliktų tinkamai savo pareigas, ši problema būtų išspręsta. Šiuo metu Savivaldybė nesiima jokių poveikio priemonių prieš piktybinį Namo savininkų bendrijos „V“ [toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija] nesiėmimą tvarkyti problemą ir trukdymą imtis pačiam būtinųjų veiksmų norint apsaugoti savo ir kaimynų turtą“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolierių: „padėti susidariusioje padėtyje išspręsti problemą“.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta:

4.1. Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus (toliau citatose ir tekste vadinama – Skyrius) 2017-08-28 atsakyme Pareiškėjo interesams atstovaujančiai advokatei ... (Nr. A51-56873/17(3.3.10.2-EM4)) (į 2017-07-19 elektroninius laiškus (reg. Nr. A50-24363/17, Nr. A97-15249/17(3.3.2.13K-EM4), Nr. A97-16074/17(3.3.2.13K-EM4); toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas) (Atsakymas adresuotas ir Bendrijai) pažymėta:

4.1.1. „Skyrius 2017-07-28 gavo Advokato ... kontoros advokatės ... (toliau – Pareiškėja), atstovaujančios Namo ... buto bendrasavininkus X ir Y (toliau – atstovaujamieji), elektroniniu laišku pateiktą prašymą „Dėl informacijos pateikimo“ [...]. Pareiškėja nurodo, kad Namą administruojančios Bendrija ir UAB „C“ (toliau – Bendrovė) neorganizuoja nesandaraus Namo stogo remonto. Dėl šios priežasties atstovaujamųjų turtas yra gadinamas, drėksta buto Nr. ... lubos ir sienos. Pareiškėja pažymi, kad atstovaujamieji ne kartą kreipėsi į Bendriją ir į Bendrovę, tačiau jiems buvo pasiūlyta kreiptis į Namo statytoją AB firmą „VITI“ [toliau citatose ir tekste vadinama – VITI]. Pareiškėja prašo paaiškinti, kas yra atsakingas už Namo stogo priežiūrą ir kas privalo atlikti stogo remontą“;

4.1.2. „Patikrinus valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis nustatyta, kad Namo bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta Bendrija. Bendrovė nėra Savivaldybės paskirta Namo bendrojo naudojimo objektų administratorė. [...] Iš Pareiškėjos pateiktos informacijos matyti, kad Bendrija yra pasirašiusi turto administravimo sutartį su Bendrove, todėl ji ir privalo kontroliuoti sutarties vykdymą“;

4.1.3. „Skyriaus specialistas pagal kompetenciją atliko Namo [...] techninės priežiūros vykdymo patikrinimą, apžiūrėjo statinius, [2017-08-17] surašė atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. A357-349/17(2.9.2.S-UK9) [toliau citatose ir tekste vadinama – Aktas-1], kurio po vieną egzempliorių pateikė Bendrovei ir Bendrijai.“

Akte-1 pažymėta: „4. Techninio prižiūrėtojo veiklos aprašymas ir įvertinimas: patenkinamai. 4.1. techninės priežiūros žurnalo tvarkymas [...]. Pastaba. Bendrijos pirmininkas nurodė, kad Bendrija kreipėsi į teismą dėl VITI, statybos darbus atlikusios Name [...], ir garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų, taip pat nurodė, kad teismo pasirinktas ekspertas 2016 apžiūrėjo pastatų konstrukcijas, tačiau išvadų iki šiol Bendrija negavo. Teismas sprendimo nepriėmė. Klausimas dėl stogo defektų kreipimesi į teismą neįtrauktas. 4.2. sezoninių (periodinių) apžiūrų atlikimas ir jų išvadų vykdymo organizavimas [...]. pagrindiniai defektai (parkingo konstrukcijų drėkimas, stogo defektai neidentifikuoti (tyrimo, ekspertizės nėra) nepašalinti, bent minimalios apsaugos priemonės nepriimtos. [...]. 4.3. remonto būtinumas ir jo organizavimas [...] yra būtinas parkingo perdangos hidroizoliacijos defektų likvidavimas, balkonų hidroizoliacijos defektų likvidavimas, išorės latakų defektų likvidavimas, stogo defektų likvidavimas virš Namo ... buto [toliau citatose ir tekste vadinama – Butas] ir šalia jo prie lifto“;

4.1.4. „Namo Buto apžiūros metu nustatyta, kad Buto viduje matyti drėgmės pratekėjimo vietų, Bute nebaigti atlikti vidaus patalpų apdailos darbai.

Nei pastato techninis prižiūrėtojas Bendrovė, nei Bendrijos pirmininkas nepateikė įrodymų, kad būtų užsakyta pastato konstrukcijų ekspertizė ar tyrimas, kad būtų organizuojama rangovo stogo defektų likvidavimui paieška, ar reikalaujama iš VITI garantinių darbų vykdymo

.

Apžiūros metu nustatyta, kad sezoninės apžiūros vykdomos ir fiksuojamos techninės priežiūros žurnale, žurnalas tvarkomas, nuolatiniai stebėjimai vykdomi, apžiūrų aktai registruojami, defektai fiksuojami, tačiau dalis defektų ilgą laiką nėra šalinami“;

4.1.5. „Todėl Skyriaus specialistas Akte-1 pateikė reikalavimą: nedelsiant organizuoti drėgmės pratekėjimo per stogą prie Buto konstrukcijų defektų likvidavimą ir apie įvykdymą iki 2017-10-01 informuoti raštu Skyrių“;

4.1.6. „Statybos techninio reglamento STR 1,05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 106 punkte nustatyta, kad statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso [toliau citatose ir tekste vadinama – CK] Šeštosios knygos XXIII skyriaus, Statybos įstatymo 43 straipsnio (šio straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatos įsigalioja nuo 2017-01-01 statomiems statiniams) ir šiomis nuostatomis: l. Statytojas, per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, pakviečia rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą; jei rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja statytojo surašytas vienašalis aktas; 2. Jei rangovas nepašalina statybos defektų akte nurodytu terminu, statytojas apie tai raštu informuoja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą [toliau citatose ir tekste vadinama – Inspekcija]  ir kreipiasi i teismą dėl rangovo įpareigojimo pašalinti statybos defektus arba dėl statybos defektų šalinimo išlaidų išieškojimo iš rangovo, jei statytojas juos pašalino savo lėšomis; 3. Inspekcija, gavusi statytojo informaciją apie rangovo vengimą šalinti statinio garantiniu laiku nustatytus statybos defektus, teikia VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui medžiagą ir pasiūlymus dėl rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.“

Manome kad statinio garantiniu laikotarpiu jo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (Bendrija), nustatęs statybos defektus, dėl statybos defektų pašalinimo turi kreiptis į statytoją. Statytojas privalo pareikalauti iš rangovo pašalinti defektus su statytoju sutartu laiku. Jei rangovas sutartu laiku statybos defektų nepašalina, statytojas turi kreiptis į teismą dėl rangovo įpareigojimo juos pašalinti arba gali pats pašalinti defektus ir dėl išlaidų kompensavimo iš rangovo kreiptis į teismą. Statinio bendrojo naudojimo objektų valdytojas (Bendrija), statytojui nevykdant minėtų veiksmų, gali kreiptis į teismą dėl statytojo įpareigojimo pareikalauti iš rangovo ištaisyti statybos defektus arba gali pats pašalinti defektus ir dėl išlaidų kompensavimo iš statytojo kreiptis į teismą“;

4.1.7. „Informuojame, kad Skyriui pagal kompetenciją nėra suteikti įgaliojimai spręsti ginčus, kylančius tarp Bendrijos ir jos narių, tarp Bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, ir daryti įtaką Bendrijos veiklai. Ginčų nagrinėjimo tvarka yra išdėstyta Bendrijų įstatymo 23 straipsnyje. [...]. Paminėtina, kad, nepavykus ginčo (ginčų) išspręsti taikiai, kiekvienas asmuo jį (juos) gali spręsti teisės aktų nustatyta tvarka kreipdamasis į teismą, t. y., kiekvienas asmuo gali pasinaudoti CK 1.138 straipsnyje suteikta galimybe savo civilines teises ginti teisme. Pažymime, kad butų ir kitų patalpų savininkai (išskyrus juridinius asmenis) ir Bendrija, kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Bendrijų įstatymo 23 straipsnio 3 dalis)“;

4.2. Pareiškėjo kreipimesi į Savivaldybę (po 2017-11-16; toliau vadinama – Prašymas) akcentuota:

4.2.1. „Aš, X, su sutuoktine Y 2017-04-14 įsigijau Butą. Mums pradėjus Buto įrengimo darbus, paaiškėjo, kad stogas pralaidus vandeniui, todėl remonto darbai buvo sustabdyti ir siekiant išspręsti situaciją buvo kreipiamasi raštu į Bendriją su prašymu imtis būtinųjų veiksmų, t. y., sustabdyti vandens pratekėjimą ir atlikti Namo stogo remontą. Aplinkybė, kad Namo stogas yra pralaidus krituliams, Bendrijai yra žinoma jau labai seniai (tai raštu patvirtino Bendrijos pirmininkas), tačiau Bendrijos pirmininkas atsakydamas į mano prašymą 2017-07-17 raštu nurodė, kad Bendrija nesiims priemonių stogo remontui atlikti, ir nukreipė mane į Namo statytoją VITI. Analogišką atsakymą pateikė ir Bendrovė. Nesutikdamas su aukščiau nurodytais atsakymais ir atsižvelgdamas į tai, kad Bendrija atsisakė imtis būtinų priemonių privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, t. y., Bendrijai nevykdant savo pareigų, informavau apie tai Savivaldybę ir kreipiausi į Savivaldybę dėl išaiškinimo pateikimo.“

Skyrius Atsakymu „tiek man, tiek Bendrijai išaiškino, jog daugiabučių namų savininkų bendrija, kaip statinio bendrojo naudojimo objektų valdytojas, turi pareigą prižiūrėti bei rūpintis, tame tarpe, ir remontuoti statinio bendrojo naudojimo objektus, o už bendrojo naudojimo objektų priežiūros organizavimą atsako Bendrijos pirmininkas. Taip pat [...] surašė statinio Aktą-1, kuriuo Bendrija buvo įpareigota iki 2017-10-01 nustatyti pratekėjimo pro stogo konstrukcijas į Butą ir šalia jo prie stoglangio priežastį ir nedelsiant organizuoti defektų likvidavimą.

2017-10-09 Skyrius surašė pakartotinį statinio techninės apžiūros patikrinimo aktą
Nr. A357-468/17(2.9.2.8-UK9)

[toliau citatose ir tekste vadinama – Aktas-2], kuriuo įpareigojo Bendriją iki 2017-11-20 nustatyti vandens pratekėjimo per Namo stogo konstrukcijas į Butą priežastį ir ją pašalinti, o apie atliktus darbus informuoti Skyrių raštu iki 2017-11-20“ (Akte-2 nurodyta: „3. [...] Stogas virš Buto laikinai Buto savininko apdengtas plėvele, siekiant laikinai užkirsti kelią drėgmės patekimui į Butą, [...] vietomis pastebėtini sienos ir lubų defektai dėl ankstesnių pratekėjimų. [...] vanduo bėga per stogą į butus, vietomis pastebimos lubose ir sienose drėgmės žymės. Viename iš patikrintų butų gyventojas yra sumontavęs lataką vandeniui pašalinti nuo stogo į jo buto patalpoje pastatytą kibirą. Būklė bloga. Užfiksuotas laiptinėse vandens pratekėjimas per stogą šalia lifto prie stoglangio. Būklė bloga“;  „REIKALAUJU: 1. Organizuoti ir atlikti 3 punkte pažymėtų defektų šalinimą. 2. Gavus ekspertizės išvadas, nedelsiant imtis būtinų priemonių viso Namo [...] stogo defektams pašalinti, užtikrinant stogo atitikimą esminiams statinio konstrukcijų reikalavimams [...]. 3. Nustatyti vandens pratekėjimo per Namo stogo konstrukcijas į Butą priežastį ir ją pašalinti iki 2017-11-20“);

4.2.2. „Tačiau nei vienas iš šių aukščiau nurodytų Savivaldybės įpareigojimų iki šiolei nėra ir nebuvo įvykdytas, t. y., nenustatyta pratekėjimo pro stogo konstrukcijas į Butą ir šalia jo prie stoglangio priežastis, o defektai nepašalinti“;

4.2.3. „Kadangi stogo, esančio virš mano Buto, remontas iki šiolei nėra atliktas, dėl ko ir toliau vanduo patenka į Butą, tokiu būdu gadindamas mano turtą (norėčiau pastebėti, kad pratekantis vanduo daro žalą ne tik žemiau esančiam Butui, bet ir stogui, kaip bendrajai pastato konstrukcijai), tai, siekdamas apsaugoti tiek savo, tiek žemiau [...] esančių butų savininkų turtą nuo dar didesnės žalos ir daugiau negalėdamas laukti, informavau Bendriją apie tai, kad, esant būtinajam reikalingumui, savo lėšomis pradėsiu stogo, esančio virš mano Buto, būtinąjį remontą.

Bendrijos pirmininkas, atsakydamas į šį pranešimą 2017-11-16 elektroniniu laišku, nurodė, kad neleidžia man atlikti šių darbų ir juos skųs visoms institucijoms. Taip pat nurodė, kad
2017-11-15 gavo eksperto išvadą dėl stogo (pažymėtina, kad šioje išvadoje yra nustatyta, kad stogui nedelsiant būtina atlikti remontą, nes jis avarinės būklės). Taip pat pirmininkas pažymėjo, kad analizuos eksperto išvadą, neva tai organizuos susirinkimą ir kreipsis į kompetentingas statybos ir remonto įmones dėl būtinų (privalomų) darbų atlikimo, tačiau pirmininkas šių veiksmų neapibrėžė konkrečiais terminais, o ankstesniuose pokalbiuose nurodė, kad nesiims skubių remonto darbų ir juos atidės vasarai.

Paaiškiname, kad dėl tokio Bendrijos sąmoningo neveikimo ir atsisakymo imtis skubių privalomojo stogo remonto darbų dar iki žiemos sezono pradžios (iš esmės Bendrija net nesiima jokių veiksmų sustabdyti vandens pratekėjimą) mes negalime pabaigti savo įsigyto Buto remonto darbų jau 7 mėn. nuo Buto įsigijimo, patiriame nuostolius, išlaidas kito buto nuomai, o mūsų turtui yra daroma didelė žala“;

4.2.4. „Taigi, kaip minėta, esant BŪTINAJAM REIKALINGUMUI ir VEIKDAMAS BŪTINOJO REIKALINGUMO SĄLYGOMIS, taip Bendrijai iki šiolei nesiėmus bei nesiimant jokių veiksmų suremontuoti stogo dalį, esančią virš mano Buto, siekdamas apsaugoti savo ir kitų šio daugiabučio namo gyventojų turtą nuo dar didesnės žalos, esu priverstas savo lėšomis susiremontuoti stogo dalį, esančią virš mano Buto. Pažymiu, kad privalomieji stogo remonto darbai bus atliekami pagal ekspertizės išvadas, neliečiant stogo konstruktyvo ir nekeičiant stogo išvaizdos. Taip pat stogo darbus prižiūrės sertifikuotas techninis prižiūrėtojas, kuris ves darbų žurnalą“;

4.2.5. „Todėl, atsižvelgiant į tai, kreipiuosi į Jus su šiuo prašymu: - Prašau kuo skubiau pateikti išaiškinimą, ar Bendrijai neatliekant būtinųjų stogo remonto darbų, t. y., esant būtinajam reikalingumui ir siekdamas apsaugoti savo turtą nuo žalos, galiu pradėti stogo, esančio virš mano Buto, būtinuosius remonto darbus be Bendrijos ir Bendrijos pirmininko sutikimo? - Prašau nurodyti, ar šiems privalomiesiems stogo remonto darbams atlikti yra būtinas statybą leidžiantis dokumentas? - Vadovaujantis LR daugiabučių gyvenamųjų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, prašau Bendrijos pirmininkui ... surašyti administracinio nusižengimo protokolą ir skirti maksimalią administracinę nuobaudą už pareigų bei Savivaldybės įpareigojimų nevykdymą.“

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, 2017-12-01 raštu
Nr. 4D-2017/2-1687/3D-3536 kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas informuoti, ar Savivaldybė gavo Pareiškėjo Prašymą; jeigu taip – nurodyti jo gavimo Savivaldybėje datą ir registracijos numerį bei pateikti atsakymus į pažymos 4.2 punkte pacituotus jo klausimus, atsižvelgiant į aplinkybes, Seimo kontrolieriui – atsakymo kopiją); apie Akte-1 ir Akte-2 pateiktų Savivaldybės reikalavimų vykdymo rezultatus; motyvuotai, nurodant konkrečių teisės aktų nuostatas ir Savivaldybės nustatytas faktines aplinkybes, paaiškinti: kodėl Savivaldybė du kartus (Akte-1 ir Akte-2) teikė analogišką reikalavimą „Nustatyti vandens pratekėjimo per Namo stogo konstrukcijas į Butą priežastį ir ją pašalinti“, galimai nesiimdama administracinio poveikio priemonių dėl Savivaldybės pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymo ir / ar pan.; kokių priemonių Savivaldybė ėmėsi ir / arba ketina kuo skubiau imtis, kad būtų vykdomi jos reikalavimai dėl „vandens pratekėjimo“ į Butą priežasčių pašalinimo nedelsiant ir  kartu būtų apgintos Pareiškėjo teisės bei teisėti interesai; ar Savivaldybė, gavusi Pareiškėjo Prašymą, Bendrijos pirmininkui (Bendrovei) antrą kartą neįvykdžius Savivaldybės reikalavimų, ėmėsi administracinio poveikio priemonių atsakingiems asmenims taikymo; jeigu ne – nurodyti priežastis; pateikti motyvuotą siūlymą, kokiomis priemonėmis kuo skubiau galėtų ir turėtų būti sustabdytas „vandens pratekėjimas“ į Butą; Savivaldybės turimą informaciją apie Bendrijos ir VITI ginčą teisme, ir kt.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Iš Savivaldybės 2018-01-17 raštu Nr. A51-4946/18(3.3.10.2-EM4), adresuotu ir Pareiškėjui (pagal šio rašto rengėjo paaiškinimus žodžiu, tai – atsakymas į Prašymą) bei Bendrijos pirmininkui, Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos (dokumentų), paaiškinimų nustatytos šios aplinkybės:

6.1. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 49 straipsnio l dalies 3 punktu, statinių naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybių administracijos. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-30 įsakymu Nr. 30-685 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse (toliau – Priežiūros taisyklės) nurodoma, kad statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste atlieka Skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistai (toliau – Priežiūros vykdytojas)“;

6.2. „[...] pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo [toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrijų įstatymas] 14 straipsnio 6 dalies 9 punktą, bendrijos pirmininkas yra atsakingas už Namo ir Namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą. Jei Pareiškėjas mano, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojas netinkamai vykdo ar nevykdo jam priskirtų Namo techninės priežiūros ir privalomųjų reikalavimų užtikrinimo funkcijų, jis gali, pagal CK ketvirtojo skirsnio 4.83 straipsnio 2 dalies 1 punktą, imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai.“

„Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio l dalies 5 punktu. STR 1.05.01:2037 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 4.1 papunkčiu ir STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12.4 papunkčiu, manytina, kad Namo stogo remonto darbai gali būti priskirtini paprastojo remonto darbams, kuriems, nekeičiant Namo išvaizdos, statybą leidžiantis dokumentas nebūtų reikalingas“;

6.3. „[...] Bendrijos pirmininkas 2017-12-13 pateikė raštą Nr. A50-39952/17, kuriame pažymėjo, kad 2017-12-01 Bendrija pasirašė sutartį su UAB „N“ dėl būtinų (laikinųjų) stogo konstrukcijų lokalizavimo darbų atlikimo ir planuoja pradėti 2017-12-14 stogo defektų lokalizavimo darbus. Tačiau 2017-12-29 Pareiškėjas informavo Priežiūros vykdytoją, kad, nors stogo dalis virš Buto uždengta nuo atmosferinių kritulių, tačiau vanduo vėl patenka į Butą dėl nesandaraus stogo“;

6.4. „2017-12-20 Bendrijos pirmininkas elektroniniu paštu pateikė 2017-12-16 Bendrijos butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą Nr. 2017/12/16-01 su priedais, kuriuo nutarta pritarti Bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus 2018–2022 metams (imtinai) ilgalaikiam planui, į kurį yra įtrauktas šlaitinio stogo remontas, remiantis 2017-11-10 šlaitinių stogų techniniu įvertinimu, iki 2022-12-31, įskaitant požeminės automobilių stovėjimo aikštelės perdangos remontą ir pastato balkonų hidroizoliacijos įrengimą, taip pat nutarta pritarti mėnesiniam kaupiamosios įmokos tarifui 0,422 Eur / kv. m / mėn. ir paskirti UAB „N“ administruoti ir prižiūrėti Namą“;

6.5. „Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, matyti, kad Bendrijos pirmininkas imasi organizacinių ir techninių priemonių Namo konstrukcijų saugumui užtikrinti, tačiau jos nėra pakankamos, kadangi minėti defektai vis dar nėra pašalinti (šlampa Buto sienos ir lubos), taip pat nėra konkrečių terminų, kada darbai bus atlikti“;

6.6. „Pažymime, kad Priežiūros vykdytojo reikalavimai dėl Namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo nebuvo įvykdyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktuose:
Nr. A357-349/l7(2.9.2.8-UK9) (Aktas-1), Nr. A357-468/17(2.9.2.8-UK9) (Aktas-2) nustatytais terminais“;

6.7. „[...] gavus Pareiškėjo skundą, Priežiūros vykdytojas 2017-10-09 atliko Namo naudojimo priežiūrą (Aktas-2) ir nustatė, kad ankstesniu 2017-08-17 Aktu-1 teikti reikalavimai Bendrijos pirmininkui nebuvo įvykdyti, todėl teikė kartotinius reikalavimus imtis būtinų priemonių tinkamai Namo būklei užtikrinti. Šie kartotiniai nurodymai teikti atsižvelgiant į tai, jog Bendrijos pirmininkas elektroniniu paštu pateikė Priežiūros vykdytojui atsakymą „Dėl informacijos pateikimo“ dėl Akte-1 teiktų reikalavimų, informuodamas, kad nuo 2017-09-13 iki 2017-10-12 bus atliekama stogo ekspertizė (2017-09-01 Bendrija pasirašė sutartį su UAB „G“), ir pažymėjo, kad 2017-07-01 antstolis ... įformino Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame užfiksuoti vandens pratekėjimai į butus ir laiptines, įskaitant ir Butą. Pažymėjo, kad
2017-08-28 butuose, adresu ...: 20, 42, 79, 82, 83, 83A, 84, 113, 120A, 146, 167A, 168 ir ...: 23, 99, 101, 102, 103. 105, 125. 128, pastebėtas vandens pratekėjimas per lubas nuo stogo. Taip pat stogo pratekėjimai yra ... Namo 2, 3, 4, 5, 6 ir ... Namo 1, 3, 4 laiptinėse“;

6.8. „Priežiūros taisyklių 10.4 punkte nurodyta, kad priežiūros vykdytojas turi teisę Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka pradėti administracinių nusižengimų teiseną, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas.

Priežiūros vykdytojas, 2017-10-09 atlikęs Namo naudojimo priežiūrą ir nustatęs, kad po Akto-1 surašymo teikti reikalavimai Bendrijos pirmininkui nebuvo įvykdyti, išsiuntė Bendrijos pirmininkui 2017-10-17 raštą Nr. A51-69842/17(3.3.10.2-EM4) „Kvietimas administracinio nusižengimo protokolui surašyti“ dėl netinkamai vykdomos Namo konstrukcijų techninės priežiūros. 2017-10-31 buvo gautas Bendrijos pirmininko prašymas (reg. Nr. A50-34809/17) dėl reikalavimų įvykdymo termino pratęsimo. Įvertinus Bendrijos pirmininko 2017-10-31 prašyme išdėstytas aplinkybes, t. y., kad vyksta teisminiai procesai su Namo statytoju VITI, nebuvo gauta išsamių eksperto išvadų dėl nesandaraus Namo stogo.

Departamentas 2017-11-21 raštu Nr. A51-80286/17(3.3.10.2-EM4) „Dėl reikalavimų įvykdymo termino pratesimo“ pratęsė reikalavimų įvykdymo terminą iki 2017-12-20 ir įpareigojo Bendrijos pirmininką nedelsiant imtis visų būtinų laikinų priemonių siekiant užtikrinti, kad vanduo nepatektų į Namo butus, iki bus atlikti visi būtini Namo remonto darbai“;

6.9. „Paaiškiname, kad Bendrijos pirmininkui neįvykdžius Akte-1 pateiktų reikalavimų buvo teikiami analogiški reikalavimai Akte-2, kadangi paaiškėjo turinčios įtakos įpareigojimo įvykdymui aplinkybės: užsitęsė atliekamos stogo ekspertizės „Daugiabučių gyvenamųjų namų ... ir ..., Vilniuje, įrengtų šlaitinių stogų techninis įvertinimas“ atlikimas, be kurios išsamių išvadų ir pasiūlymų organizuoti stogo remonto darbus būtų buvę netikslinga, taip pat dėl didelio darbų masto – stogo nesandarumo problema buvo ne tik virš Buto, tačiau virš daugybės aukščiau nurodytų butų ir laiptinių“;

6.10. „2017 m. atestuoto statybų inžinieriaus Ryčio Skaudžiaus (eksperto kvalifikacinis atestatas Nr. 27600) surašytos [2017-11-15] ekspertizės „Daugiabučių gyvenamųjų namų ... ir ... . Vilniuje, įrengtų šlaitinių stogų techninis įvertinimas“ išvadose [toliau citatose ir tekste vadinama – Ekspertizės išvados], be kita ko, nurodyta“:

6.10.1. „Įrenginėjant pastato stogo lietaus sistemą buvo pažeista pagrindiniai šlaitinių stogų technologiniai įrengimo principai ir norminiai aktai, tai prieštarauja statybos techniniam reglamentui STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ V skyriaus 8–20 punktų reikalavimams: „Bendrieji reikalavimai“ bei X skyriaus 62–62.9 punktų reikalavimams: „Vandens nuvedimo nuo šlaitinių stogų reikalavimai“;

6.10.2. „Besikaupiantis kondensatas ir pastoviai besiskverbianti pro stogo dangą atmosferinė drėgmė neigiamai veikia stogo konstrukcijas, kurios vietomis jau pradėjo pūti. Taip pat patekdama į patalpų vidų pastoviai gadina vidinę apdailą, daroma pastovi žala. Drėgna agresyvi aplinka sudaro sąlygas medienos pažeidimui – biologinei korozijai (pelėsio ir grybo terpė), o vėdinimo stoka neleidžia mediniams stogo elementams išdžiūti. Nepašalinus kuo greičiau visų pastebėtų defektų, stogo būklė gali tapti avarinė“;

6.10.3. „SIŪLOMA: 1. Kuo skubiau paruošti naujus stogo kapitalinio remonto sprendinius, rinkti ir archyvuoti visą reikiamą statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir kitus dokumentus; 2. Sutvarkyti šlaitinių stogų vėdinimą; 3. Organizuoti visų patalpų džiovinimą, kad sumažinti bendrą drėgmės kiekį pastatuose; 4. Pakeisti arba perkloti (išdžiovinus) šilumos izoliaciją šlaitiniuose stoguose prisilaikant normų ir gamintojo montavimo taisyklių; 5. Pakeisti garo izoliaciją šlaitiniuose stoguose, parinkti ir suderinti tam tinkamas statybines medžiagas;
6. Sutvarkyti stogelius virš ventiliacinių kanalų; 7. Sutvarkyti vandens nutekėjimo sistemą, prisilaikant norminių aktų; 8. Atlikti šlaitinių stogų kiekvieno sluoksnio, elemento priėmimą surašant kiekvienam atliktų darbų aktus, prieš tai padarius projektinius sprendinius“;

6.11. „[...] atsižvelgiant į 2017-12-01 gautą Pareiškėjo elektroninį laišką (reg.
Nr. A97-25421/17) ir įvertinus tai, kad Bendrijos pirmininkas nedelsiant nesiėmė būtinų laikinų apsaugos priemonių, siekiant apsaugoti Namo konstrukcijas nuo atmosferinių kritulių
(2017-11-21 atlikta apžiūra Bute, surašytas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas
Nr. A32-2714(2.1.15-UK9)), 2017-12-07 buvo išsiųstas raštas Nr. A51-86292/17 „Dėl pakartotinio kvietimo administracinio nusižengimo protokolui surašyti“ Bendrijos pirmininkui [...] ir 2017-12-13 surašytas administracinių nusižengimų protokolas Bendrijos pirmininkui už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 360 straipsnio 3 dalyje numatytus nusižengimus, t. y., statinių techninę priežiūrą reglamentuojančio teisės akto – Statybos įstatymo 48 straipsnio 3, 5 dalių nuostatų pažeidimą. Savivaldybėje 2018-01-03 surašytas nutarimas
Nr. SAVAD-13ANN-138046041-18 administracinio nusižengimo byloje. Nutarta skirti Bendrijos pirmininkui nuobaudą – įspėjimą.“

Bendrijos pirmininkas 2018-01-23 kreipėsi į teismą dėl šios administracinės nuobaudos panaikinimo (skundas administracinėje byloje, Savivaldybėje registruotas 2018-01-23,
Nr. A267-23/18);

6.12. Savivaldybė 2018-01-17 raštu kreipėsi į Bendrijos pirmininką:

6.12.1. primindama, kad nevykdant Priežiūros vykdytojų įpareigojimų, bus taikomos kartotinės administracinio poveikio priemonės dėl techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo;

6.12.2. įpareigodama: „1. Vadovaujantis Ekspertizės išvadomis ir siūlymais organizuoti ir vykdyti bendrojo naudojimo stogo remonto darbus. 2. Užtikrinti, kad vanduo nepatektų į Namo butus, įskaitant Butą ir Namo bendrojo naudojimo laiptines. 3. Apie įpareigojimų įvykdymo eigą informuoti Departamentą iki 2018-02-15“;

6.13. Savivaldybė pateikė informaciją apie teisminius ginčus, susijusius su nagrinėjamomis aplinkybėmis, pažymėdama, kad „[...] Savivaldybė nėra šio teisminio ginčo šalis“. Bendrija
2014-04-01 su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą „Dėl įpareigojimo atlyginti statinio trūkumų šalinimo išlaidas“ (pažymint: „Ieškovo konstatuotas defektas“: „22. ... ir ... namų stogų konstrukcijų defektai. Daugiabučių stogai įrengti taip, kad nėra tinkami nei lietaus vandeniui, nei tirpstančiam sniegui nutekėti, todėl esant dideliam vandens debetui jis skverbiasi pro stogo konstrukcijas“), šio teismo 2017-09-28 nutartimi bylos nagrinėjimas atnaujintas (buvo sustabdytas dėl paskirtos ekspertizės);

6.14. Inspekcijos nuomone (2017-12-15 raštas Nr. (9.12)-2D-17554, adresuotas Pareiškėjui):

6.14.1. „1. CK 4.85 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. CK 4.83 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir Bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 6 punkte įtvirtinta, kad buto ir kitų patalpų (pastatų) savininkas turi teisę be kitų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sutikimo imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams. Pažymėtina, kad šiose nuostatose nenurodytas daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos (toliau – bendrija) ar bendrijos pirmininko sutikimų privalomumas.“

„Atsižvelgiant į tai, kad bendrojo naudojimo objektų statybos darbų atlikimui bendru atveju reikalingi bendraturčių sutikimai, todėl, taikant šios normos išimtis, turi būti susidariusios išskirtinės aplinkybės. Be to, įstatyme numatytų veiksmų galima imtis tik tuo atveju, jeigu kyla grėsmė bendrojo naudojimo objektams, o ne asmeniniam turtui.“

„Sprendžiant dėl galimybės atlikti atitinkamus veiksmus dėl bendrojo naudojimo objekto be kitų savininkų sutikimo, turi būti konkrečiai įvertinta situacija, tokių veiksmų pagrįstumas teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis, veiksmų atlikimo skubumo poreikis, grėsmės dydis, priemonių, kurių numatoma imtis, proporcingumas siekiamam tikslui, užtikrinami nuosavybės teisės apsaugos ir interesų derinimo principai.“

„Pagal Jūsų nurodomas aplinkybes, situacija dėl Jūsų nurodomo žalos atsiradimo tęsiasi jau kurį laiką, taigi, parenkant tinkamą priemonę dėl jos grėsmės šalinimo, turėtų būti atsižvelgiama ir į šią aplinkybę. Be to, iš Jūsų paklausimo galima daryti išvadą, kad statybos darbus vis dėlto numatoma atlikti ateityje, todėl svarstytina, ar šiuo metu be statybos darbų atlikimo negalima užkirsti kelio žalai bendrojo naudojimo objektams.“

„Apibendrindami tai, kas išdėstyta, manome, kad, jeigu paklausime nurodyti stogo, esančio virš Jūsų buto, numatomi atlikti remonto darbai atitiktų minėtuose teisės aktuose keliamas sąlygas ir būtų būtina priemonė išvengti žalos ar pašalinti grėsmę bendrojo naudojimo objektui (daugiabučio stogui), galėtų būti taikomos įstatyme numatytos išimtys, tačiau visais atvejais turėtų būti nepažeisti proporcingumo ir nuosavybės teisės apsaugos principai. Šiuo atveju turėtų būti įvertinta, ar neįmanoma kitomis priemonėmis (neatliekant remonto) išvengti žalos grėsmės iki realaus statybos darbų atlikimo teisės aktuose nustatyta tvarka“;

6.14.2. „2. Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12.4 punkte nurodyta, kad statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant, o 12.4 papunktyje detalizuota, kad į šią statybos rūšį patenka, be kita ko, stogo dangos ar apdailos keitimas. Statybos įstatymo 27 straipsnio l dalies 5 punkte nustatyta ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
3 priedo 4.1 papunktyje detalizuota, kad leidimas atlikti daugiabučio namo paprastąjį remontą privalomas atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo remontą mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti. Paklausime nurodote, kad „stogo remonto darbai bus atliekami [...] neliečiant stogo konstruktyvo ir stogo išvaizdos“.

Apibendrindami tai, kas išdėstyta, manome, kad paklausime nurodyti stogo darbai gali būti priskirti pastato paprastojo remonto darbams. Taigi, jeigu paprastojo remonto darbų metu pastato išvaizda nebūtų keičiama, statybą leidžiantis dokumentas dėl daugiabučio pastato paprastojo remonto nebūtų reikalingas. Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.“

7. Pareiškėjas šio tyrimo metu (2018-01-13) pateikė papildomą informaciją:

7.1. pažymėdamas, kad „iki šiol pas mane į Butą patenka vanduo“, „Butą įrenginėdamas savo lėšomis suremontavau Namo stogą iš buto dalies. Remonto metu rasta daug broko, ir nekokybiškai padarytas stogas. Pagal mano butą pagrinde buvo daroma Namo ekspertizė, todėl ekspertizės nuotraukose galima matyti mano buto buvusią situaciją. Taip pat remontuodamas lubose aptikau net keliose vietose pelėsį, dėl bėgančio stogo netvarkymo“, „nuo 2017 metų gegužės mėnesio, oficialaus Namo administratoriaus užfiksavimo stogo bėgimo, niekas nesiimta, neskaitant prieš kelias savaites uždengtos plėvelės ant stogo. Tačiau pagal ekspertizę galima matyti, kad tai sprendžia tik tiesioginį prabėgimą (jei kokybiškai uždengta, labai galima suabejoti dabartiniu uždengimu, nes uždengtas ne visas stogas ir palikti tarpai patekti vandeniui po plėvele), o kondensato patekimą į butą nesprendžia“, „pagal kalbas, pirmininkas neplanuoja imtis skubių remonto darbų, sakydamas, kad reikia remontuoti viso Namo stogą, o ne konkrečiai kam bėga vanduo į butus, o tam bus ruošiamas techninis projektas, su visais konkursais galimai prasidės stogo remontas tik šių metų [2018] rudenį ar žiemą“, „pagal Statybos inspekcijos ir Savivaldybės raštus, jei stogas yra avarinės būklės ar gali tapti avarinės būklės, jokių techninių projektų nereikia daryti“, „taip pat labai keista, kad Savivaldybė, žinodama esamą situaciją, po tiek įpareigojimų skyrė tik įspėjimą“;

7.2. klausdamas, „kaip turėčiau toliau elgtis, kad Bendrijos pirmininkas imtųsi skubių remonto darbų, kad daugiau nebūtų patiriama nuostolių dėl Bendrijos neveiklumo. Ar galima prašyti Bendrijos atlyginti nuostolius dėl šių veiksmų ir ar yra priverstinis atlyginimas nesiveliant į teisminius procesus?“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

8. Įstatymai

8.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“.

8.2. Statybos įstatymo 49 straipsnyje nustatyta: „1. Statinių naudojimo priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai: [...] 2) susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose – Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos (išskyrus susisiekimo komunikacijas, kurios nepriklauso jos valdymo sričiai) pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą; 3) statinių, nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 punkte, – savivaldybių administracijos; [...]. 2. Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. 3. Viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą, turi teisę: 1) paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti, jei būtina, pareikalauti, kad būtų organizuota jų evakuacija, sustabdytas statinio naudojimas, uždrausta bet kokia veikla statinyje (jei reikia – ir statinio sklype ar teritorijoje); 2) nustatyti terminus visiems 1 punkte išvardytiems veiksmams įvykdyti ir nedelsiant pranešti statinio savininkui (kai naudotojas nėra statinio savininkas); [...] 4) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui; [...]. 6. Statinių naudojimo priežiūros atlikimo tvarką nustato aplinkos ministras. [...].“

8.3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) nustatyta:

8.3.1. 9 straipsnis – „5. Bendrijoje, kurioje yra daugiau kaip šimtas bendrijos narių – butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, turi būti sudaroma ginčų nagrinėjimo komisija arba išrenkamas ginčus nagrinėjantis asmuo. Kitos bendrijos ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro ar ginčus nagrinėjantį asmenį skiria savo pasirinkimu.“

8.3.2. 10 straipsnis – „1. Visuotinis susirinkimas: [...] 4) priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo; [...]; 7) renka ir atšaukia ginčų nagrinėjimo komisijos narius arba ginčus nagrinėjantį asmenį, tvirtina ginčų nagrinėjimo komisijos ar ginčus nagrinėjančio asmens darbo tvarkos aprašą, jeigu ginčų nagrinėjimo komisija (ginčus nagrinėjantis asmuo) yra sudaroma (skiriamas); [...]; 17) priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo. 2. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais.“

8.3.3. 11 straipsnis – „1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja [...] daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). [...].“

8.3.4. 14 straipsnis – „6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; [...] 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; [...] 8) bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą; 9) pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą [...]; [...].“

8.3.5. 21 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: [...] 5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus; 6) be kitų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sutikimo imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir kreipdamiesi į bendriją raštu reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų atlyginti patirtas išlaidas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje; 7) apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus CK 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka [...].“

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-30 įsakymu Nr. D1-971 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau vadinama – Reglamentas) nustatyta:

9.1. „11. Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus [9.1] [9.16] per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę [...], maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.“

9.2. „84. Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: 84.1. reikalavimai išlaikyti daugiabučio gyvenamojo namo (toliau šiame skyriuje – gyvenamasis namas), jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus [...]; 84.2. reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti, kad: 84.2.1. patalpų ir kitų pastato dalių naudojimas atitiktų jų naudojimo paskirtį [...]; 84.2.3. nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos [...].“

9.3. „98. Gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas,  paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją. [...].“

9.4. „106. Reglamento [...] 102.3 papunkčiuose nurodyti Subjektai konkretaus statinio (jo dalies) Priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau, nei nurodyta šio Reglamento 105 punkte, kai: 106.1. tokį sprendimą priėmė pats šio Reglamento 102.2 ir 102.3 papunkčiuose nurodytas Subjektas. Šiame papunktyje nurodytas sprendimas įforminamas raštu Subjekto įsakymu, potvarkiu, pavedimu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, numatytu jo veiklos nuostatuose ar įsteigimo dokumentuose; 106.2. įvyko naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos, yra prielaidų, kad stichinių nelaimių ar kitų ekstremaliųjų įvykių metu pažeisti esminiai statinio reikalavimai [....]; 106.3. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [9.11] nustatyta tvarka ir terminais.“

9.5. „108. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas Naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: [...] 108.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje; 108.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti: [...] 108.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą atsižvelgiant į 108.2.1–108.4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus; 108.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą [...]; jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) Naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Subjekte; 108.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 108.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; 108.8. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą.“

Tyrimo išvados

10. Išanalizavus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą (pažymos 8–9 paragrafai) ir atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–7 paragrafai), konstatuotina:

10.1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui skundžiasi Savivaldybės pareigūnų neveikimu, vykdant statinių naudojimo priežiūros funkciją („jei Savivaldybė atliktų tinkamai savo pareigas, ši problema [dėl Namo stogo defektų] būtų išspręsta“, pažymos 2 paragrafas; „iki šiol [2018-01-23] pas mane į Butą patenka vanduo“ „uždengtas ne visas stogas ir palikti tarpai patekti vandeniui po plėvele), o kondensato patekimą į butą nesprendžia“; pažymos 7.1 punktas);

10.2. pagal teisinį reglamentavimą:

10.2.1. Vietos savivaldos įstatymą – Savivaldybė privalo vykdyti statinių naudojimo priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka (pažymos 8.1 punktas);

10.2.2. Bendrijų įstatymą – Bendrijos pirmininkas yra atsakingas už Namo, jo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą (pažymos 8.3.4 papunktis), Namo butų ir kitų patalpų savininkai privalo reikalauti, kad bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus (pažymos 8.3.5 papunktis);

10.2.3. Statybos įstatymą – Savivaldybės Priežiūros vykdytojai „tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus“, nustatytais atvejais ir tvarka turi surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus. Statinių naudojimo priežiūros atlikimo tvarką nustato aplinkos ministras“ (pažymos 8.2 punktas);

10.2.4. Reglamentą – statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, užtikrinti tinkamą privalomojo reikalavimo – kad nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos –  įgyvendinimą (pažymos 9.1 ir 9.2 punktai), Priežiūros vykdytojas priežiūrą vietoje gali atlikti gavęs asmens prašymą, skundą ar pranešimą, tikrindamas Bendrijos pirmininko atliekamą statinių techninę priežiūrą, apžiūrėjus Namą ar jo dalį, padaryti išvadas apie Namo (jo dalies, pvz., stogo) techninę būklę ir jo techninę priežiūrą, surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti, kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą (pažymos 9.4 ir 9.5 punktai);

10.3. nagrinėjamu atveju Savivaldybės pareigūnai vykdė Namo naudojimo priežiūrą, t. y.:

10.3.1. iki Seimo kontrolieriaus kreipimosi į Savivaldybę dėl Pareiškėjo skundo
(2017-12-01; pažymos 5 paragrafas): pagal kompetenciją 2017-08-17 atliko Namo techninės priežiūros vykdymo patikrinimą, surašė Aktą-1, pateikė reikalavimus Bendrijos pirmininkui dėl „drėgmės pratekėjimo per stogą prie Buto konstrukcijų“ defektų likvidavimo iki 2017-10-01 (pažymos 4.1 punktas), 2017-10-09 Skyrius surašė pakartotinį statinio techninės apžiūros patikrinimo Aktą-2, kuriuo įpareigojo Bendriją iki 2017-11-20 nustatyti vandens pratekėjimo per Namo stogo konstrukcijas į Butą priežastį ir ją pašalinti (pažymos 4.2.1 papunktis, 6.7 ir 6.9 punktai), 2017-11-21 pratęsė reikalavimų įvykdymo terminą iki 2017-12-20 ir įpareigojo Bendrijos pirmininką „nedelsiant imtis visų būtinų laikinų priemonių siekiant užtikrinti, kad vanduo nepatektų į Namo butus, iki bus atlikti visi būtini Namo remonto darbai“ (pažymos 6.8 punktas);

10.3.2. šio tyrimo metu: 2017-12-13 surašė Bendrijos pirmininkui administracinių nusižengimų protokolą už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 360 straipsnio 3 dalyje numatytus nusižengimus (skirtas įspėjimas; pažymos 6.11 punktas); 2018-01-17 rašte konstatavo, kad „Bendrijos pirmininkas imasi organizacinių ir techninių priemonių Namo konstrukcijų saugumui užtikrinti, tačiau jos nėra pakankamos, kadangi minėti defektai vis dar nėra pašalinti (šlampa Buto sienos ir lubos), taip pat nėra konkrečių terminų, kada darbai bus atlikti“ (pažymos 6.5 punktas), kad Priežiūros vykdytojo reikalavimai dėl Namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo (Aktas-1 ir Aktas-2) „nebuvo įvykdyti [...] nustatytais terminais“ (pažymos 6.6 punktas), 2018-01-17 raštu kreipėsi į Bendrijos pirmininką primindami, kad, nevykdant Priežiūros vykdytojų įpareigojimų, bus taikomos kartotinės administracinio poveikio priemonės dėl techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, bei įpareigodami iki 2018-02-15: „Užtikrinti, kad vanduo nepatektų į Namo butus, įskaitant Butą ir Namo bendrojo naudojimo laiptines“ (pažymos 6.12 punktas), tačiau:

10.3.3. atsižvelgus į tai, kad, vadovaujantis Reglamentu, statinių naudojimo priežiūra gali būti atlikta gavus asmens prašymą, skundą arba pranešimą, Priežiūros vykdytojų reikalavimai už statinių techninę priežiūrą atsakingiems asmenims teikiami bei nustatomi jų vykdymo terminai statinio techninės priežiūros patikrinimo aktuose, nepagrįstai, nesilaikydami Reglamento reikalavimų, šio tyrimo metu gavę Pareiškėjo 2017-12-29 informaciją (pranešimą) apie tai, kad  „nors stogo dalis virš Buto uždengta nuo atmosferinių kritulių, tačiau vanduo vėl patenka į Butą dėl nesandaraus stogo(pažymos 6.3 punktas), Reglamento nustatyta tvarka nepatikrino vietoje Namo (jo dalies), nenustatė atliekamos Namo techninės priežiūros galimų trūkumų, atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo akte nepateikė reikalavimo dėl šių trūkumų pašalinimo (akte nustatant reikalavimų įvykdymo terminą).

Be to, Savivaldybės pareigūnų atliktos statinių naudojimo priežiūros rezultatai ir šio tyrimo pabaigoje, 2018-01-23, gauta Pareiškėjo informacija, kad dėl Namo stogo defektų vis dar pažeidžiamos Pareiškėjo ir kitų asmenų teisės dėl netinkamų gyvenimo sąlygų, daroma žala Namo bendrojo naudojimo objektams bei butams (ilgiau kaip per 6 mėnesius neišspręsta Namo bendrojo naudojimo objektų netinkamos techninės priežiūros problema), suponuoja išvadą, kad Savivaldybės pareigūnų vykdoma Namo techninės priežiūros kontrolė yra nepakankama.

11. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, konstatuotina, kad Pareiškėjo skundas pripažintinas pagrįstu pagal pažymos 10.3.3 papunkčio išvadas.

12. Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į Pareiškėjo klausimus, „kaip turėčiau toliau elgtis, kad Bendrijos pirmininkas imtųsi skubių remonto darbų, kad daugiau nebūtų patiriama nuostolių dėl Bendrijos neveiklumo. Ar galima prašyti Bendrijos atlyginti nuostolius dėl šių veiksmų ir ar yra priverstinis atlyginimas nesiveliant į teisminius procesus?“ (pažymos 7.2 punktas), atkreipia jo dėmesį į tai, kad visi Bendrijos narių ir Bendrijos ginčai sprendžiami Bendrijų įstatymo ir Bendrijos įstatuose nustatyta tvarka (pažymos 8.3.1 papunktis). Daugiau kaip ketvirtadalis Bendrijos narių gali inicijuoti visuotinio susirinkimo, kuris gali priimti sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo, dėl nuostolių, atsiradusių dėl Bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo ir kitais klausimais pagal Bendrijos įstatus, sušaukimą (pažymos 8.3.2 ir 8.3.3 papunkčiai).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui imtis priemonių, kad Reglamento nustatyta tvarka būtų patikrinta, ar iš tiesų Bendrijos pirmininkui įgyvendinus „laikinas apsaugos priemones, siekiant apsaugoti Namo konstrukcijas nuo atmosferinių reikalavimų“, ir toliau pažeidžiamos Pareiškėjo ir kitų asmenų teisės dėl netinkamų gyvenimo sąlygų, daroma žala Namo bendrojo naudojimo objektams bei butams, prireikus, nustatyta tvarka atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo akte būtų pateikti reikalavimai Priežiūros vykdytojų nustatytiems trūkumams šalinti, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais būtų imtasi priemonių dėl administracinės atsakomybės taikymo, Pareiškėjui ir Seimo kontrolieriui būtų pateiktos šio patikrinimo akto kopijos, informuojant juos apie reikalavimų vykdymo rezultatus bei priimtus sprendimus dėl administracinės atsakomybės taikymo / netaikymo.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                                   Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1687
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį