Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755401

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

         SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-11-13 gavo X (toliau vadinama - Pareiškėjas) skundą ir 2017-11-23 bei 2017-12-18 skundo papildymo dokumentus dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su socialinio būsto Pareiškėjui skyrimu susijusius klausimus.

2.   Pareiškėjas skunde ir skundo papildymo dokumentuose, be kitų aplinkybių, nurodo:

2.1.   „Man 2011-2012 metais Vilkaviškio mieste buvo skirtas socialinis būstas, bet kadangi aš nuo 2010-11-17 iki 2018-02-20 esu nuteistas laisvės atėmimo bausme, tai kai pavyko sužinoti, kad minėtas būstas buvo paskirtas kitam, tai aš 2013-04-22 kreipiausi į [Savivaldybės] merą su prašymu man paaiškinti, kaip minėtas būstas man bus grąžintas kaip aš grįšiu“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.2.   „[...] [Savivaldybės] meras savo atsakyme 2013-05-17 Nr. (13)(7.6)SD-1386 man išaiškino, kad manęs nesant, minėto būsto skyrimas man buvo atidedamas ir paaiškino, kad aš iš sąrašo neišbraukiamas ir mano eilė nesikeičia.“

2.3.    „[...] baigiantis mano bausmei aš vėl 2017-10-25 kreipiausi į [Savivaldybės] merą su kitu prašymu ir dar prie jo pridėdamas mano pajamų ir turto deklaracijos duomenis, prašiau minėtą ar kokį kitą būstą man suteikti, nes aš neturėčiau, kur eiti ir kur gyventi. Bet dabar [Savivaldybės] meras man davė visai kitokį atsakymą, kuris visiškai prieštarauja pirmajam atsakymui, nes jis 2017-10-30 [raštu] Nr. (33)(7.6)SD-2434 atsakė, kad dabar yra ir buvo pasikeitę įstatymai ir man tas turto ir pajamų deklaracijas reikėjo papildomai atsiųsti 2015-ais metais, o kadangi jų nebuvo, tai mane iš sąrašo eilės išbraukė ir aš jau joje neegzistuoju.“

2.4. „[...] [jeigu] mane kas nors būtų įspėję ar paaiškinę [įstatymų pakeitimus], tai minėtas deklaracijas aš tikrai būčiau nusiuntęs, tuo labiau, kad minėta Savivaldybė žinojo, kur aš randuosi. [...].“

2.5. „[...] į kokius nakvynės namus aš turėčiau prašyti nakvynės, nes Vilkaviškyje tokių namų nėra.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „[...] išsiaiškinti ir išspręsti susidariusią [...] sunkią problemą ir [padėti] susigrąžinti [...] teisę į 12 metų išlauktą soc. būstą, [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS

             Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

5.       Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:

              5.1.  „[...] [Pareiškėjas] į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (toliau - Sąrašas) įrašytas 2005 m. birželio 6 d. Savivaldybės administracija niekada nebuvo priėmusi sprendimo dėl socialinio būsto išnuomavimo [Pareiškėjui] ir su juo nebuvo sudaryta socialinio būsto nuomos sutartis, tik 2013 m. balandžio 3 d. Pareiškėjui buvo išsiųstas siūlymas nuomoti socialinį būstą, [...].

              5.2.  „Į [Pareiškėjo] 2013 m. balandžio 22 d. prašymą buvo atsakyta Savivaldybės mero 2013-05-17 raštu Nr. (13)(7.6)SD-1386, kuriame buvo nurodyta, kad socialinis būstas jam nebuvo skirtas, paaiškėjus faktui, kad Pareiškėjas tuo metu buvo įkalinimo įstaigoje. Šiame rašte Pareiškėjui taip pat buvo nurodyta, kad iš Sąrašo jis neišbraukiamas ir jo vieta Sąrašo eilėje nesikeičia. Savivaldybės administracijoje sprendimas dėl sprendimo išnuomoti socialinį būstą atidėjimo nebuvo priimtas, nes nebuvo paties sprendimo išnuomoti socialinį būstą (buvo Pareiškėjui išsiųstas tik pasiūlymas). Pareiškėjas iš Sąrašo tais metais nebuvo išbrauktas.“

              5.3.  „Savivaldybėje 2017 m. spalio 25 d. gautas Pareiškėjo 2017 m. spalio 20 d. prašymas, prie kurio buvo pridėta Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija, užpildyta 2017 m. spalio 19 d., ir Savivaldybės mero 2013-05-17 rašto Nr. (13)(7.6)SD-1386, adresuoto Pareiškėjui, kopija. Atsižvelgiant į tai, kad, tuo metu, kai buvo gautas pirmiau nurodytas prašymas, Pareiškėjas jau buvo išbrauktas iš Sąrašo ir dėl tos priežasties socialinis būstas negalėjo būti skiriamas, Pareiškėjui nebuvo nurodyta, kokių dokumentų trūksta dėl socialinio būsto skyrimo.“

             5.4. „Pareiškėjo [2017-10-20] prašymą buvo pavesta nagrinėti Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjui V. Bakučiui ir šio skyriaus vyriausiajam specialistui A. Simanynui.“

             5.5. „Savivaldybės administracija, siekdama spręsti Pareiškėjo keliamą problemą, pakartotinai peržiūrėjo Pareiškėjo išbraukimo iš Sąrašo pagrįstumą bei pasiūlė jam teikti dokumentus dėl įrašymo į Sąrašą iš naujo. [...].

             5.6. „Savivaldybės meras, tuo metu galiojant Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymui, 2013-05-17 raštu Nr. (13)(7.6)SD-1386 atsakydamas į Pareiškėjo prašymą, informavo, kad Pareiškėjas, nedavęs sutikimo arba nesutikimo siūlomą nuomoti socialinį būstą, iš Sąrašo neišbraukiamas ir jo vieta Sąrašo eilėje nesikeičia. Nuo 2015 m. sausio l d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui (toliau - Įstatymas), jame atsirado prievolė pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės l d.) pateikti Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją, to nebuvo nustatyta iki nurodyto laiko galiojusiame įstatyme. Įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje nustatyti atvejai, kada asmenys ir šeimos išbraukiami iš Sąrašo. Vienas iš jų numatytas šios dalies 9 punkte - kai asmuo ar šeima, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės l d.), nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos. Šia Įstatymo nuostata ir buvo vadovautasi priimant sprendimą išbraukti X iš Sąrašo.“

              5.7. „Papildomai patikrinus aplinkybes, kuriomis vadovautasi išbraukiant Pareiškėją iš Sąrašo, nustatyta, kad priimant sprendimą jį išbraukti iš sąrašo 2015 m. jis nebuvo tinkamai informuotas apie naujai atsiradusią prievolę deklaruoti turtą, t. y. nebuvo jis apie tai informuotas raštu, nes tuo metu Savivaldybės administracijai nebuvo tiksliai žinoma jo faktinė gyvenamoji vieta.“

             5.8. „Atsižvelgus į susiklosčiusias aplinkybes ir Pareiškėjo prašymus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1618 „Dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti patvirtinimo“ yra priimtas sprendimas patvirtinti Pareiškėjo teisę į paramą būstui išsinuomoti, įskaitant jo buvimą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, Bendrajame sąraše nuo 2005 m. birželio 6 d. [...]. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą dėl jo įrašymo į sąrašą informuotas Savivaldybės mero 2017-12-20 raštu Nr. (33)(7.6)SD-2881 „Dėl prašymo“. [...].“

              5.9. Savivaldybės mero 2017-12-20 rašte Nr. (33)(7.6.)SD-2881, adresuotame Pareiškėjui (kopija), nurodyta:

              5.9.1. „Informuojame, kad atsižvelgus į susidariusias faktines aplinkybes, [Savivaldybės administracijos] direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1618 „Dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti patvirtinimo“ yra priimtas sprendimas patvirtinti Jūsų teisę į paramą būstui išsinuomoti, įskaitant Jūsų buvimą Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, Bendrajame sąraše (toliau – Sąrašas) nuo 2005 m. birželio 6 d. Šiuo metu Jūsų eilės numeris Sąraše – 2.“

              5.9.2. „Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato, kad Sąraše įrašyti asmenys ir šeimos gali pasinaudoti ir kita paramos būstui išsinuomoti forma – gauti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.“

              5.9.3. „Šia paramos būstui išsinuomoti forma gali pasinaudoti asmenys ir šeimos, įrašyti į Sąrašą ir išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims priklausantį tinkamą būstą.“

              5.9.4. „Atkreipiame dėmesį į tai, kad būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija mokama tik tiems asmenims ir šeimoms, kurie, nuomodami iš privačių fizinių ar juridinių asmenų tinkamą būstą, sudaro ne trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui būsto nuomos ar išperkamosios nuomos sutartį ir ją įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.“

               5.10. Savivaldybės administracijos 2018-01-26 rašte Nr. 11-PSV2-48, adresuotame Kybartų pataisos namams (kopija), nurodyta:

              „Šių metų sausio 24 d. [Savivaldybės administracijoje] vyko Komisijos siūlymams teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto nuomos klausimais (toliau – Komisija) posėdis, kuriame buvo svarstyta galimybė suteikti socialinį būstą [Pareiškėjui]. Komisijos nariai vienbalsiai nusprendė [Pareiškėjui] siūlyti laisvą socialinį būstą Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Konkretus siūlymas [Pareiškėjui] bus išsiųstas š. m. vasario mėn. pradžioje.“

5.11. Savivaldybės mero 2018-02-05 rašte Nr. (33)(7.6.)SD-445, adresuotame Pareiškėjui ir Kybartų pataisos namams (kopija), nurodyta:

5.11.1. „Vadovaudamiesi Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-1315 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos įprašo patvirtinimo“, siunčiame Siūlymą nuomoti Savivaldybės socialini būstą (toliau - Siūlymas).“

5.11.2. „Dėl siūlomo nuomoti socialinio būsto apžiūrėjimo prašom kreiptis į Kybartų seniūnijos seniūną arba jo pavaduotoją. Prašom užpildyti Siūlymo 4 punktą ir ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 28 d. 13 val. šį Siūlymą gražinti Kybartų seniūnijos seniūnui ar jo pavaduotojui.“

5.11.3. „Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad prieš priimant sprendimą Jums išnuomoti siūlomą socialinį būstą, privalote Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas). Dėl pagalbos suteikimo šiuo klausimu Jums siūlome kreiptis į Kybartų pataisos namų administraciją.“

6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – ir Ministerija) pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:

              6.1. „[...] [Ministerija], [...], informuoja, kad, [...], [Pareiškėjas] neįvykdė savo pareigos, nustatytos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau - Įstatymas), - nedeklaravo turto ir gautų pajamų, todėl 2015 m. birželio 16 d. buvo išbrauktas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo.“

              6.2. „Savivaldybės administracija, 2017 m. spalio 25 d. gavusi Pareiškėjo skundą, kad jis, būdamas įkalinimo įstaigoje, neteisėtai buvo išbrauktas iš šio sąrašo, papildomai patikrino Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes ir pripažino, kad Pareiškėjas nebuvo raštu informuotas apie 2015 m. sausio l d. įsigaliojusią prievolę pasibaigus kalendoriniams metams Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą ir gautas pajamas ir neteko teisės į paramą būstui išsinuomoti. Todėl 2017 m. gruodžio 20 d. jis vėl įrašytas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, įskaitant ankstesnį buvimo sąraše (nuo 2005 m. birželio 6 d.) laikotarpį. [...].“

             6.3. „[...], atsakydama į [...] klausimus dėl asmenų ir šeimų, pageidaujančių išsinuomoti socialinį būstą informavimo dėl prašymų ir dokumentų pateikimo tvarkos, informuoja, kad asmenys ir šeimos, 2014 metais teikdami savivaldybių administracijoms rašytinius prašymus ir dokumentus dėl teisės į socialinį būstą nustatymo, turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu nustatytais reikalavimais, iš kurių vienas - asmenys ir šeimos Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka privalėjo deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas už 12 paskutinių mėnesių kas trejus metus. 2015 m. sausio l d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui (toliau - įstatymas), asmenims ir šeimoms atsirado prievolė iki einamųjų metų gegužės 1 d. deklaruoti turtą bei gautas pajamas už kalendorinius metus kasmet ir prašymą teikti, užpildant Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (BP-2) formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu NT. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurioje numatyta naujovė: pateikus minėtą prašymą ir asmeniui sutikus, savivaldybės vykdomoji institucija gali pati tvarkyti ir surinkti reikalingus dokumentus iš valstybės registrų ir kitų institucijų, kurie reikalingi asmens teisei į paramą būstui nustatyti.“

            6.4. „[...] savivaldybės, vykdydamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punktu nustatytą savarankišką (Konstitucijos ir įstatymų nustatytą (priskirtą) savivaldybių funkciją, pasitvirtino Įstatyme nustatytas tvarkas ir apie pasikeitimus informavo šiuos asmenis bei šeimas [...]. Paminėtina, kad ši informacija apie įstatymo pasikeitimus taip pat buvo skelbiama spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, o savivaldybių administracijos ją skelbė vietinėje rajono spaudoje, savivaldybės internete svetainėje ir seniūnijose esančiose skelbimų lentose. [...].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7.       Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:

            7.1.     Įstatymai:

            7.1.1.  Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:

            12 straipsnio 1 dalis

– „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“

            22 straipsnio 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

7.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta:


             6 straipsnis

– „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]; 15) savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; [...].“

7.1.3. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta:

       3 straipsnis

– „Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama vadovaujantis šiais principais: 1) lygiateisiškumo. Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama užtikrinant asmenų ir šeimų lygybę; 2) socialinio teisingumo. Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms, įvertinus jų turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitus su asmens ir šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius; 3) pasirinkimo. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas remiasi teise asmenims ir šeimoms rinktis vieną iš kelių paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti formų; 4) veiksmingumo ir efektyvumo. Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama siekiant didinti asmenų ir šeimų, pagal šį įstatymą turinčių teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, motyvaciją integruotis į darbo rinką ir racionaliai naudoti turimus išteklius.“

    4 straipsnio 1 dalis

– „Už paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal kompetenciją atsakingos: [...]; 4) savivaldybių institucijos.“

    4 straipsnio 6 dalis – „Savivaldybės vykdomoji institucija: 1) priima sprendimą išnuomoti savivaldybės būstą ir socialinį būstą; [...]; 4) ne vėliau kaip likus mėnesiui iki einamųjų metų gegužės 1 dienos informuoja paramą būstui išsinuomoti gaunančius asmenis ir šeimas apie prievolę Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas); [...].“

    7 straipsnis

– „Asmenys ir šeimos, atitinkantys šio įstatymo 8, 9 ir 10 straipsniuose nustatytus reikalavimus, norėdami gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka su atitinkamu prašymu kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, vykdomąją instituciją.“

    9 straipsnio 1 dalis – „Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus: 1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą; 2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. [...]; 3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.“

     16 straipsnio 1 dalis – „Asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti ir atitinkantys šio įstatymo 9 ir 10 straipsniuose nustatytus reikalavimus, pateikę savivaldybės vykdomajai institucijai prašymą, įrašomi į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus pagal įstatymuose nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, vykdomąją instituciją.“

    16 straipsnio 7 dalis

– „Asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami, kai: [...]; 9) asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos.“

    16 straipsnio 8 dalis – „Apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąrašų, išskyrus šio straipsnio 7 dalies 3 punkte numatytą atvejį, savivaldybės vykdomoji institucija per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą asmens ar šeimos gyvenamąją vietą.“

    31 straipsnio 1 dalis – „Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.“

7.2. Kiti teisės aktai:

7.2.1.     Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-10 įsakymu Nr. A1-195 patvirtintame Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos apraše reglamentuojama:

          3 punktas – „Asmenys (kai kreipiasi šeima – vienas iš pilnamečių šeimos narių) dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi – į savivaldybės, į kurios neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą yra įtraukti, vykdomąją instituciją.“

         4 punktas – „Asmenys savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia: 4.1. jei kreipiamasi dėl paramos būstui įsigyti – prašymą dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (pagal Aprašo 1 priede pateiktą BP-1 formą) ir užpildytą Aprašo 3 priedą; [...].“

7.2.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. B-TS-1315 (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016-03-25 sprendimo Nr. B-TS-328 redakcija) patvirtintame Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos apraše reglamentuojama:

          21 punktas

– „Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (toliau – Sąrašas).“

          22 punktas – „Socialinis būstas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Sąrašą, siūlomas išsinuomoti laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo Sąraše laikotarpį, išskyrus laikotarpį, kai asmuo ar šeima gauna būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, ir atsižvelgiant į sąrašuose nurodytą šeimos narių skaičių bei asmenų ir šeimų pageidavimus dėl būsto vietos, komunalinių patogumų ir t. t.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika


              Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, yra konstatavęs:

             „[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 punktai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 punkte, ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodytą pažymos 8 punkte, konstatuotina:

9.1. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių dėlSavivaldybės administracijos pareigūnų galimai netinkamų veiksmų, sprendžiant su socialinio būsto Pareiškėjui skyrimu susijusius klausimus.

9.2. Dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Ministeriją.

10. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau vadinama – ir Įstatymas) 3 straipsnyje reglamentuojami pagrindiniai principai, kuriais turi būti vadovaujamasi teikiant paramą asmenims ir šeimoms įsigyti ar išsinuomoti būstą, t. y.  lygiateisiškumo principas, reiškiantis, kad parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama užtikrinant asmenų ir šeimų lygybę, socialinio teisingumo principas, reiškiantis, jog parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms, įvertinus jų turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitus su asmens ir šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius, taip pat  pasirinkimo principas, reiškiantis, kad paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas remiasi teise asmenims ir šeimoms rinktis vieną iš kelių paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti formų, ir kt. Vadovaujantis Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintomis teisės normomis, už paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal kompetenciją yra atsakingos savivaldybių institucijos. Pagal Įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 1 punkto nuostatas, savivaldybės vykdomajai institucijai numatyta pareiga priimti sprendimą išnuomoti savivaldybės būstą ir socialinį būstą. Šiame kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys į Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 15 punktą, kuriuo vadovaujantis, viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma.

              

11. Įstatymo 7 straipsnyje nurodyta, jog asmenys ir šeimos, atitinkantys šiame teisės akte nustatytus reikalavimus, norėdami gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka su atitinkamu prašymu kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, vykdomąją instituciją. Asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti ir atitinkantys Įstatyme nustatytus reikalavimus, pateikę savivaldybės vykdomajai institucijai prašymą, yra įrašomi į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus pagal įstatymuose nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, vykdomąją instituciją (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis). Savo turiniu panašios nuostatos įtvirtintos ir Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo 3 punkte (pažymos 7.2.1 punktas).

            Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 22 punkto nuostatomis, socialinis būstas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (toliau vadinama – ir Sąrašas), siūlomas išsinuomoti laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo Sąraše laikotarpį, išskyrus laikotarpį, kai asmuo ar šeima gauna būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, ir atsižvelgiant į sąrašuose nurodytą šeimos narių skaičių bei asmenų ir šeimų pageidavimus dėl būsto vietos, komunalinių patogumų ir pan.

12. Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui Savivaldybės administracijos pateiktos informacijos nustatyta, kad Pareiškėjas 2005-06-06 buvo įrašytas į Sąrašą. 2013-04-03 Pareiškėjui buvo išsiųstas Savivaldybės siūlymas nuomoti socialinį būstą, tačiau socialinis būstas jam nebuvo skirtas, kadangi Pareiškėjas tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje. Savivaldybės mero  2013-05-17 raštu Nr. (13)(7.6)SD-1386 Pareiškėjas buvo informuotas, kad iš Sąrašo jis neišbraukiamas ir jo vieta Sąrašo eilėje nesikeičia (pažymos 5.1 ir 5.2 punktai).

            Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui nurodė, kad nuo 2010-11-17 iki 2018-02-20 yra nuteistas laisvės atėmimo bausme (pažymos 2.1 punktas), ir kad baigiantis laisvės atėmimo bausmės terminui, Pareiškėjas pakartotinai 2017-10-25 kreipėsi į Savivaldybės merą, prašydamas išnuomoti jam socialinį būstą. Pareiškėjas skundėsi, kad „[Savivaldybės] meras man davė visai kitokį atsakymą, kuris visiškai prieštarauja pirmajam atsakymui, nes jis 2017-10-30 [raštu] Nr. (33)(7.6)SD-2434 atsakė, kad dabar yra ir buvo pasikeitę įstatymai ir man tas turto ir pajamų deklaracijas reikėjo papildomai atsiųsti 2015-ais metais, o kadangi jų nebuvo, tai mane iš sąrašo eilės išbraukė ir aš jau joje neegzistuoju“ (pažymos 2.3 punktas).

             Seimo kontrolierius pažymi, kad Įstatymo, kuris įsigaliojo 2015-01-01, 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus, kurių vienas - asmenys (šeimos) turi būti Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravę turtą ir gautas pajamas (pažymos 7.1.3 punktas). Seimo kontrolierius taip pat akcentuoja, jog, vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 7 dalies 9 punkte įtvirtintomis teisės normomis, asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų yra išbraukiami, kai asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos.

13. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui taip pat nurodė, kad „[...] [jeigu] mane kas nors būtų įspėję ar paaiškinę [įstatymų pakeitimus], tai minėtas deklaracijas aš tikrai būčiau nusiuntęs, [...]“ (pažymos 2.4 punktas). Šiame kontekste atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad Įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 4 punkte savivaldybės vykdomajai institucijai nustatyta pareiga ne vėliau kaip likus mėnesiui iki einamųjų metų gegužės l dienos informuoti paramą būstui išsinuomoti gaunančius asmenis ir šeimas apie prievolę Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas), tačiau Įstatymas nenumato pareigos apie šią prievolę informuoti asmenis ir šeimas, įrašytus į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus (pažymos 7.1.3 punktas). Taigi, darytina išvada, kad skundo tyrimo atveju Savivaldybės administracija, įsigaliojus Įstatymui, neturėjo imperatyvios pareigos informuoti Pareiškėją apie atsiradusią prievolę Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (pajamas).

              Seimo kontrolierius pabrėžia, kad Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų, savivaldybės vykdomoji institucija turi per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoti asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą asmens ar šeimos gyvenamąją vietą. Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nenustatyta, kad Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais būtų informavusi Pareiškėją apie jo atžvilgiu priimtą sprendimą išbraukti Pareiškėją iš Sąrašo, tačiau Savivaldybės administracija šią klaidą pripažino ir geranoriškai išsprendė susidariusią Pareiškėjo probleminę situaciją. Visgi, Savivaldybės administracijai siūlytina imtis papildomų priemonių tam, jog ateityje, priėmus sprendimą  išbraukti asmenis ir šeimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų, asmenys (šeimos) būtų apie tai informuojami laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų.

14. Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta informacija, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-20 įsakymu Nr. B-ĮV-1618 „Dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti patvirtinimo“ yra priimtas sprendimas patvirtinti Pareiškėjo teisę į paramą būstui išsinuomoti, įskaitant jo buvimo Sąraše laiką nuo 2005-06-06, Pareiškėjas apie tai informuotas Savivaldybės mero 2017-12-20 raštu Nr. (33)(7.6)SD-2881 (pažymos 5.8 ir 5.9 punktai).

Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų taip pat nustatyta, kad 2018-01-24 Savivaldybės administracijoje vyko Komisijos siūlymams teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto nuomos klausimais posėdis, kuriame buvo svarstomas socialinio būsto nuomos Pareiškėjui klausimas. Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas siūlyti Pareiškėjui išsinuomoti laisvą socialinį būstą (pažymos 5.10 punktas). Savivaldybės meras 2018-02-05 raštu Nr. (33)(7.6.)SD-445 išsiuntė Pareiškėjui Siūlymą nuomoti Savivaldybės socialini būstą (toliau vadinama – Siūlymas), nurodydamas, jog dėl siūlomo nuomoti socialinio būsto apžiūrėjimo Pareiškėjas turėtų kreiptis į Kybartų seniūnijos seniūną arba jo pavaduotoją, užpildyti Siūlymą ir ne vėliau kaip iki 2018-02-28 13 val. jį grąžinti minėtam Kybartų seniūnijos seniūnui (jo pavaduotojui). Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracijai tikslinga pateikti Seimo kontrolieriui sprendimo dėl socialinio būsto išnuomavimo Pareiškėjui kopiją (jeigu sprendimas nebus priimtas, motyvuotai nurodyti priežastis).

             

Taigi, darytina išvada, jog, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos buvo išspręstos (yra sprendžiamos šiuo metu) gera valia. 

       

15. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad Pareiškėjo skundo tyrimas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su socialinio būsto Pareiškėjui skyrimu susijusius klausimus, yra nutrauktinas, nes, remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, skundo tyrimas nutraukiamas, jei, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:  X skundo tyrimą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su socialinio būsto Pareiškėjui skyrimu susijusius klausimus, nutraukti.

       

  SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja:

17.1. imtis papildomų priemonių tam, jog ateityje, priėmus sprendimą  išbraukti asmenis ir šeimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų, asmenys (šeimos) būtų apie tai informuojami laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų;

17.2. pateikti Seimo kontrolieriui sprendimo dėl socialinio būsto išnuomavimo X  kopiją (jeigu sprendimas nebus priimtas, motyvuotai nurodyti priežastis).

  

              Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašome pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                                   Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1612
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį