Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X, Jonavos miesto ... namo (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas) gyventojos (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėja), skundą dėl Jonavos rajono savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Seimo kontrolieriaus 2017-09-18 pažymos Nr. 4D-2017/2-894 (toliau citatose ir tekste vadinama – Pažyma) rekomendacijas, susijusias su Namo savininkų bendrijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija) valdymo organų veiklos priežiūra ir kontrole.

2. Pareiškėja skunde nurodo:

2.1. Savivaldybės pareigūnai „nevykdė [...] pateiktų Seimo kontrolieriaus rekomendacijų [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). „Per visą laikotarpį nuo skundo pateikimo [...] iki
2017-10-25 buvo vykdomi Bendrijos pirmininko ... [toliau citatose ir tekste vadinama – Pirmininkas] administracinių pažeidimų patikrinimai. Man, kaip Pareiškėjai ir atstovei nuo 20-ties pasirašiusių savininkų (butų 60), turėjo būti pateikti paaiškinimai, susiję su Bendrijos veikla
[...], apie tai, ko mes ir prašėme.“ „Deja, negavau nei vieno paaiškinimo, protokolų kopijų,
nebuvo suteikta galimybė pateikti mūsų turimus raštiškus ir pagrįstus įrodymus, dokumentines klastotes ir kt.“;

2.2. „Kad vyksta antra „kontrolė“, supratau tik pagal Pirmininko pranešimus savininkams: „reiškia, iš jo kažko pareikalauta?“: „1. Paskelbė viešai, kad parašė Vidaus tvarkos taisykles, galima susipažinti pas laiptinių atstovus. „Paruoš“ – ištraukė iš kompiuterio – [...] dabar, o patvirtina kažkada“; „2. Savininkai dėžutėse rado informacijas apie „patvirtintus mokesčius“ ir nustebo, kad tokių ūkinių išlaidų dar nėra matę“;

2.3. „Paskutinę kontrolės termino dieną 2017-10-18, prieš išeidama išsiųsti skundą, gavau administratoriaus ... raštą „Dėl informacijos pateikimo“. Susipažinusi paskambinau kontrolieriui J. Kurlavičiui, bandžiau pasakyti, kad tie 9 puslapiai tai ne Bendrijos Tvarkos taisyklės, o mokesčių tarifai jau buvo „svarstomi“ susirinkime už 2015-tus metus... Reikia pagrįstumo, o ne pateikimų. Atsakė, jei nepatinka, eik pas administratorių...“ Bet leido susipažinti su pateikimais spalio 26 d. nuo 11 iki 12 val.“;

2.4. „Nuogąstavimai pasitvirtino: vėl tęsiasi tokie patys „žaidimai“ nuo 2016-tų m. kovo, ir štai iki 2017-12-22, kai Pirmininkui baigsis terminas ištaisyti trūkumus... Įrodymai paviršutiniški, nėra analizių, pagrįstų faktų, balsavimų protokolų, viešai skelbtų informacijų. [...] Po susirinkimo [2016 m.] ir viešos informacijos nebuvo... [...]. balsavimai raštu – būtini, kai sprendžiami pinginiai klausimai“;

2.5. „Minimas 2017-02-08 priešrinkiminis [Bendrijos] valdybos posėdis. Viešai nebuvo skelbta nei darbotvarkė, nei nutarimai, kas dalyvavo, ar du trečdaliai narių pagal įstatus balsavo. Valdyba – popieriuje: nariai nepasiskirstę pareigomis, susirinkimuose neatsiskaito...“

2.6. „Rašiau Savivaldybei dėl kontrolės vykdymo [...] 2017-10-09“: „[...] Pagal Seimo kontrolieriaus rekomendacijas ir mano prašymus turėjo būti Pirmininko veiklos patikrinimo pirmas etapas. Ar buvo? Manau, kad ne, nes man turėjo būti pateikta protokolo, kurį siuntėte Seimo kontrolieriui, kopija, kurios aš negavau, todėl ir neskundžiau. [...] negavau jokių pateikimų, jokių atsakymų į mano prašymus, nereaguota ir į suklastotą protokolą [...]. [...] kaupiamuosius ir kt. mokesčius kaitalioja kaip sugalvoja [...].“

3. Pareiškėja prašo Seimo kontrolierių: „Kad Savivaldybė vykdytų 2017-01-01 įstatymą dėl Bendrijos ir Pirmininko administracinių pažeidimų kontrolės, rašytų protokolą [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius Pažymoje:

4.1. pripažindamas Pareiškėjos 2017-06-26 skundą pagrįstu, konstatavo: „Savivaldybė, gavusi Pareiškėjos skundus dėl Bendrijos valdymo organų veiklos, privalėjo priimti sprendimus dėl Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimo arba skundus, prašymus nagrinėti VAĮ [Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo], Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka, pagal Savivaldybės kompetenciją ir prašymų (skundų) turinį [...]: išnagrinėti skunde nurodytas Bendrijos valdymo organų veiklos aplinkybes, pateikti motyvuotas išvadas dėl jų veiklos, nurodytos prašyme (skunde), atitikimo teisės aktų reikalavimams, imtis priemonių Bendrijos valdymo organų veiklai gerinti, nustatyta tvarka bei terminais pateikti Pareiškėjai aiškų ir argumentuotą atsakymą į prašymą (skundą). Taigi, pagal teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, Savivaldybės pareigūnai (tinkamai įgyvendindami konstitucinę nuostatą dėl valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms ir kitus gero viešojo administravimo principų reikalavimus) Pareiškėjos prašymus šiuo atveju turėjo išnagrinėti: 12.3.1. vykdydami Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolės bei Namo naudojimo priežiūros funkcijas, t. y., nustatyta tvarka patikrinti: 1) Namo ir jo techninės priežiūros būklę [...]; 2) ar Bendrijos valdymo organų veikla toliau nurodytais klausimais atitinka teisės aktų reikalavimus: - dėl Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų planavimo ir organizavimo, pirkimų taisyklių, privalomojo lėšų kaupimo [...]; - dėl Namo patalpų savininkų prašymų nagrinėjimo [...]; 12.3.2. pateikdami paaiškinimus dėl kitų, su Bendrijos veikla susijusių, aplinkybių (pvz., „visuotiniams susirinkimams nesiūlė pirmininko ir sekretoriaus, pats pirmininkavo ir balsus skaičiavo“, „be savininkų sprendimų kiek kartų didėjo atlyginimų minimumai“; „Nėra vidaus tvarkos taisyklių“; „Name – 60 butų; [...] Todėl pagal Pirmininką visuotinio susirinkimo kvorumui užtenka 25 narių“, „kad patvirtino darbo sutartį, kurios savininkai niekada nematė, negirdėjo“; „Pareikalauti iš Pirmininko Nepriekaištingos reputacijos aprašo pagal įstatymą“; „Būtinas sugrįžimas prie suklastoto Protokolo“; [...]); 12.4. nagrinėjamu atveju Savivaldybė: 12.4.1. Atsakyme-2 nepagrįstai konstatavo, kad „2016-08-31 užbaigtas kompleksinis Bendrijos valdymo organų veiklos [...] patikrinimas“ (pradėtas 2016-03-24, Patikrinimo aktas surašytas 2016-04-27; [...]), nes: 1) kaip Patikrinimo akte nurodo pati Savivaldybė, atliktas tik „pradinis patikrinimas“ ([...]) ir kai kurie Patikrinimo akte pateiktų pradinių reikalavimų vykdymo kontrolės veiksmai, tačiau iš esmės jie susiję tik su reikalavimais pateikti būtinus dokumentus, o ne tų dokumentų turinio analize ir jų trūkumų šalinimu (išskyrus dėl Bendrijos įstatų ir Bendrijos narių sąrašo; [...]); 2) nėra surašytas valdytojo veiklos patikrinimo aktas, atitinkantis Priežiūros ir kontrolės taisyklėse nustatytą kompleksinio patikrinimo turinį, t. y., nėra Savivaldybės išvadų dėl Bendrijos valdymo organų veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams toliau nurodytais klausimais, Pareiškėja nėra supažindinta su šiomis Savivaldybės išvadomis): - dėl Aprašo sudarymo ir tvarkymo (ar Aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus); - dėl Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimo ir lėšų kaupimo organizavimo (ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo Namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį); - dėl Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimo (ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės, ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka); - dėl informacijos patalpų savininkams teikimo pagal teisės aktų reikalavimus (ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams, pvz., dėl informavimo apie priimtus sprendimus, dėl informacijos teikimo pagal patalpų savininkų prašymus, ir skelbimo apie savo veiklą); - dėl metinės veiklos ataskaitos rengimo ir jos pateikimo patalpų savininkams (ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus); - dėl patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimo (ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais arba patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo), taip pat ir dėl to, ar tinkamai įgyvendinama Bendrijos narių teisė inicijuoti Bendrijos susirinkimą, pvz., dėl Bendrijos likvidavimo; 12.4.2. šio tyrimo metu nepateikė paaiškinimų, kodėl, gavus Pareiškėjos prašymus, jie nebuvo išnagrinėti pagal jų turinį ir kt. [...]“;

4.2. atkreipė:

4.2.1. Savivaldybės pareigūnų dėmesį į tai, jog „Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos, savivaldybės įstatymais joms priskirtas funkcijas vykdo ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos“, „viešojo administravimo subjektui įstatymais suteikta teisė suponuoja pareigą konkrečioje situacijoje, esant įstatymuose numatytoms sąlygoms, šia teise pasinaudoti, o atsisakymas be pateisinamų priežasčių pasinaudoti šia teise vertintinas kaip viešojo administravimo subjekto (šiuo atveju – Savivaldybės administracijos) kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymas“;

4.2.2. Pareiškėjos dėmesį į tai:  „Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsniu, tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų, šiuo atveju, Savivaldybės, veiklos viešojo administravimo srityje, tačiau netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Nagrinėjamu atveju ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokurorai nustatyta tvarka yra priėmę sprendimus dėl Pareiškėjos nurodomų Bendrijos susirinkimų protokolų galimo klastojimo aplinkybių (Pažymos 7 paragrafas). Pažymėtina, kad Seimo kontrolierius nėra įgaliotas tirti šių sprendimų teisėtumo“; „Bendrijos sprendimai (protokolai) gali būti pripažinti neteisėtais CK nustatyta tvarka teisme Pareiškėjos ir / arba kitų Namo patalpų savininkų iniciatyva („Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams“; [...] buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas [...]“;

4.3. Savivaldybės administracijos direktoriui, be kita ko, rekomendavo: „16.1. atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę Priežiūros ir kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka, surašant valdytojo veiklos patikrinimo aktą, kuriame būtų aprašyta ir įvertinta visa Savivaldybės pagal kompetenciją tikrintina Bendrijos valdymo organų veikla (atsižvelgti į Pažymos 12.4.1 papunktyje pateiktas išvadas), pateikti Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui patikrinimo akto kopijas; 16.2. pateikti paaiškinimus Pareiškėjai dėl jos prašymuose Savivaldybei nurodytų kitų aplinkybių, pvz., aprašytų Pažymos 12.4.2 papunktyje (Seimo kontrolieriui pateikti atsakymo Pareiškėjai kopiją)“ (toliau vadinama – Rekomendacijos).

5. Pareiškėjos 2017-10-09 kreipimesi į Savivaldybės administraciją buvo keliami šie klausimai: dėl „susirinkimo, į kurį [ji] „neatvyko“ – „atspausdino puslapį, kad iš naujo rinkčiau parašus (pateiktas prašymas buvo su 20-čia parašų nuo 60 butų. Tai ne ketvirtadalis, kaip reikalauja įstatymai, o trečdalis) dėl Pirmininko atleidimo iš pareigų... Utopija!“ „Po šitiek vykusių beviltiškų pokalbių, kad dar reikėjo sukviesti, rodos, penkis. O kad man atvykti nepranešė – nepaskambino. Manau, kad taip norėjo sukompromituoti, kad nerašyti protokolo [...]“; dėl
2017-10-05 pokalbio su Savivaldybės administracijos direktoriaus sekretore – „paklausiau: „Ar vyksta tyrimas? Liko apie dvi savaites iki atsiskaitymo [...]“; dėl nepateikiamų atsakymų į prašymus – „Negavau jokių pateikimų, jokių atsakymų į mano prašymus, nereaguota ir į suklastotą protokolą, net nežinojome, kad vyksta patikrinimas [...]“; dėl informacijos, kas Savivaldybėje „atsakingas už daugiabučių bendrijų kontrolę“ ir kaip ji vykdoma – „Mes, kaip Bendrijos savininkai, šiandieną nežinome, kaip, kur ir kas tikrina Pirmininko administracinius pažeidimus. [...]. Kodėl tyliai, tartum paslaptyje, ignoruojant mūsų sukauptus dokumentinius paaiškinimus, įrodymus ir pan.? Ar bus išnagrinėtas suklastotas protokolas, kurį Savivaldybė, neatsižvelgusi į mūsų prašymą, jį patvirtino“, „[...] prašome Nepriekaištingos reputacijos anketos užpildymo“; dėl Bendrijos narių susirinkimų organizavimo – „Tegu pateikia nors vieną protokolą su savininkų pasisakymais: tokių nėra“; dėl Pirmininko bei valdybos veiklos būdų – „pats pirmininkauja, balsus skaičiuoja, valdyba – popieriuje [...].“

 

6. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes 2017-11-30 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, be kita ko, prašydamas „pateikti Savivaldybės atsakymo Pareiškėjai į jos 2017-10-09 kreipimąsi dėl Pirmininko kontrolės vykdymo kopiją (jeigu atsakymas pateiktas nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų – nurodyti priežastis)“, raštu Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui paaiškinti pažymos 2 paragrafe pacituotas Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, susijusias su Rekomendacijų nagrinėjimu ir Bendrijos veiklos priežiūros vykdymu, ir kt.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

7. Iš Savivaldybės 2017-10-18 ir 2018-01-10 raštais Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta:

7.1. Savivaldybės administracija išnagrinėjo Rekomendacijas bei paaiškino:

7.1.1. „Atlikus Namo bendrojo naudojimo objektų (toliau – BNO) valdytojo veiklos kompleksinį patikrinimą, buvo surašytas 2016-04-27 Savivaldybės administracijos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) veiklos patikrinimo aktas Nr. 3 [toliau citatose ir tekste vadinama – Patikrinimo aktas], forma ir turiniu atitinkantis Jonavos rajono savivaldybės 2014-09-25 tarybos sprendimu Nr. 1TS-272 patvirtintų Daugiabučių namų BNO valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patikrinimo akto formą, kuriame buvo nurodyta, jog Pirmininkas ne vėliau kaip iki 2016-06-15 privalo pašalinti akte įvardintus trūkumus“. „Savivaldybės administracija, gavusi iš Pirmininko informaciją ir ją išnagrinėjusi, Pirmininkui pateikė papildomus nurodymus dėl nustatytų trūkumų pašalinimo. Baigus patikrinimą, Pirmininkui 2016-08-31 buvo išsiųstas pranešimas Nr. 6B-06-3279 apie reikalavimų įvykdymą bei Pareiškėjai 2016-09-08 raštu Nr. 6B-06-3383 pateikta informacija apie Bendrijos patikrinimo rezultatus, pateikta Patikrinimo akto kopija.“

„Jonavos rajono 2014-09-25 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-272 patvirtintos Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklės [toliau citatose ir tekste vadinama – Taisyklės] (taip pat ir Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintos BNO valdytojų priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės [toliau citatose ir tekste vadinama – Pavyzdinės taisyklės]) labai konkrečiai nustato kontrolės vykdytojo atliekamo patikrinimo darbų sąrašą bei turinį. Šiuo teisės aktu nustatytais reikalavimais kontrolės vykdytojai, atlikdami patikrinimus, vadovaujasi. Atkreiptinas dėmesys, kad priežiūros ir kontrolės vykdytojas, atlikdamas patikrinimą, privalo vadovautis Taisyklių 9 punkte nustatytų „teisingumo, protingumo, sąžiningumo bei proporcingumo“ kriterijų reikalavimais. Šiais principais atliekant patikrinimus ir vadovaujamasi“;

7.1.2. „Pažymos 12.3.2 punkte nurodoma, kad Savivaldybės administracijos pareigūnai turėjo išnagrinėti klausimus, susijusius su BNO savininkų turtiniais santykiais – dėl atlyginimų, dėl darbo sutarčių, taip pat dėl nepriekaištingos reputacijos, dėl dokumentų klastojimo ir kt. Šie klausimai yra ne savivaldybės, o kitų valstybės institucijų kompetencija, todėl Pareiškėja, turėdama įtarimų dėl galimų teisės aktų pažeidimų, ir turi kreiptis į kompetentingas institucijas. Tarpusavio turtinius santykius patalpų savininkai turi spręsti LR CK nustatyta tvarka. Šių klausimų nagrinėjimo pareigos savivaldybei nenumato ir aukščiau nurodytos taisyklės“;

7.1.3. „Atsižvelgiant į Rekomendacijas, 2017 m. atliktas Namo BNO valdytojo veiklos patikrinimas, 2017-10-17 surašytas Savivaldybės administracijos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) veiklos patikrinimo aktas Nr. 14 [toliau citatose ir tekste vadinama – Patikrinimo aktas-2]. Nustatytus trūkumus Pirmininkas įpareigotas pašalinti ir pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas iki 2017-12-22. Išnagrinėjus gautą informaciją ir dokumentus, bus sprendžiamas klausimas dėl administracinės atsakomybės taikymo Pirmininkui.“

Kompleksinio Bendrijos valdymo organų Patikrinimo akte-2 (priežiūros ir kontrolės vykdytojas – Savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėjas Jonas Kurlavičius; jis – ir raštų Seimo kontrolieriui bei Pareiškėjai rengėjas) nurodyta:

1) „1. Bendrijos valdymo organai (pirmininkas ir valdyba) atsakingi už Namo bendrojo naudojimo objektų administravimą. 2. Pirmininkas pateikė šią informaciją ir dokumentus: [...] 2.2. Namo savininkų sąrašo kopiją, sudarytas 2016-11-09 [...]; 2.3. Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo, sudaryto 2016-01-02, kopiją [...]; 2.4. Mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifo apskaičiavimo (2015–2021 m. ilgalaikis planas) kopiją [...]; Bendrijos valdybos ir Pirmininko ataskaitos už 2016 metus kopiją [...]; Bendrijos už 2016 metus finansinės-revizinės ataskaitos kopiją [...]; 2.7.
2016-02-01 Namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano kopiją [...]; 2.8. 2017-02-01 Namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano kopiją [...]; [...] 2.10. Vidaus tvarkos taisyklių kopiją [...]; 2.11. Butų ir kitų patalpų savininkų prašymų, skundų ir kitų dokumentų registravimo žurnalo kopiją [...]; 2.12. 2017-02-08 Bendrijos valdybos posėdžio protokolo Nr. l kopiją [...]; 2.13. Namo savininkų ir bendrijos narių, dalyvavusių 2017-02-23 susirinkime, sąrašo kopiją; 2.14. 2017-02-26 Bendrijos valdybos skelbimo (2017-03-23 pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo) kopiją [...];  2.15. 2017-03-23 Bendrijos pakartotinio visuotinio ataskaitinio susirinkimo protokolo Nr. l kopiją, [...]; 2.16. Bendrijos narių, dalyvavusių 2017-03-23 susirinkime, sąrašo kopiją [...]; 2.17. Skelbimo „Namo butų savininkų žiniai“ laiptinėje ir pašto dėžutėje kopiją [...]; 2.18. Informacijos teikimo apie visas ir to buto kaupiamas lėšas patalpų savininkams pavyzdžio kopiją [...]; 2.20. Bendrijos PVM sąskaitų faktūrą kopijas, 70 lapų“;

2) „3. Bendrijos veiklos aprašymas ir įvertinimas: 3.1. Pirmininko pateikta Namo savininkų sąrašo kopija, sudaryto 2016-11-09, iš dalies atitinka Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 7 punkto reikalavimus, kontaktiniuose duomenyse nenurodyta elektroninio pašto adreso ir (arba) telefono numerio. 3.2. Pirmininko pateikta Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo, sudaryto 2016-01-02, kopija atitinka Aplinkos ministro 2010-11-02 įsakymu Nr. D1-895 patvirtintą tipinę formą, tačiau nėra aišku, ar BNO aprašas patvirtintas bendrijos visuotinio susirinkimo, nepateiktas susirinkimo protokolas bei dalyvių sąrašas. 3.3. Pirmininko pateikti ilgalaikio ir 2017 m. metinio Namo BNO atnaujinimo planų kopijos atitinka LR aplinkos ministro 2015-11-26 įsakymu Nr. D l-849 patvirtintą pavyzdinę formą bei pavyzdinę formą, pateiktą LRV 2015-04-15 nutarimu Nr. 390, patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo priede. Tačiau nėra aišku, ar ilgalaikis ir metinis planai patvirtinti Bendrijos visuotinio susirinkimo, nepateiktas susirinkimo protokolas bei dalyvių sąrašas. Pateikta tik 2017-03-23 Bendrijos pakartotinio visuotinio ataskaitinio susirinkimo protokolo Nr. 1 kopija ir Namo savininkų ir bendrijos narių, dalyvavusių 2017-03-23 susirinkime, sąrašo kopija, kuriame nepakankamu balsų skaičiumi pritarta kaupiamosioms lėšoms; 3.4. Informacija apie lėšų kaupimą Namui atnaujinti pateikta nepilnai, nepateiktas banko išrašas apie lėšų kaupimą. Kaupimo lėšų naudojimas pagal paskirtį pateiktas padrikai, informacija nesusisteminta, pridedamos PVM sąskaitų faktūrų kopijos (70 lapų), kurios nagrinėtos nebuvo. 3.5. Pirmininko pateikta Bendrijos valdybos ir Pirmininko ataskaitos už 2016 metus kopija parengta pagal LR aplinkos ministro
2015-11-26 įsakymu Nr. D1-849 patvirtintą pavyzdinę formą. Iš Pirmininko pateiktos 2017-03-23 Bendrijos pakartotinio visuotinio ataskaitinio susirinkimo protokolo Nr. l kopijos matome, kad ataskaita buvo pristatyta, tačiau už ją nebalsuota. Bendrijos veiklos metinė ataskaita visuotinio susirinkimo nepatvirtinta. 3.6. Pirmininko pateikta 2017-03-23 Bendrijos pakartotinio visuotinio ataskaitinio susirinkimo protokolo Nr. 1 kopija neatitinka protokolo turinio: už kai kuriuos darbotvarkės klausimus nebuvo balsavimo, kai kuriems klausimams pritarta nepakankamu balsų skaičiumi, t. y., priimti sprendimai yra neteisėti. Nepateikta 2017-02-23 susirinkimo protokolo kopija, susirinkimo skelbimo kopija. 3.7. Pateikta tik vieno skelbimo „Namo butų savininkų žiniai“ laiptinėje ir pašto dėžutėje kopija. Nepateiktos skelbimų kopijos dėl informacijos teikimo patalpų savininkams apie susipažinimą dėl ilgalaikio ir 2017 m. metinio Namo BNO atnaujinimo planų, dėl Bendrijos valdybos ir Pirmininko ... ataskaitos už 2016 metus. 3.8. Iš Pirmininko pateiktos Butų ir kitų patalpų savininkų prašymų, skundų ir kitų dokumentų registravimo žurnalo kopijos matome, jog žurnalas pradėtas vesti tik nuo 2017-01-01, ir pateikta informacija, jog iki 2017-10-12 butų ir kitų patalpų savininkų prašymų, skundų ir kitų dokumentų negauta. 3.9. Pirmininko pateiktas Statinio techninės priežiūros žurnalas atitinka 2004-06-21 įsakymu Nr. Dl-347 LR aplinkos ministro patvirtintą formą, pradėtas pildyti tik nuo 2017-02-08. 3.10. Nepateiktos namo BNO priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo organizavimo dokumentų kopijos. 3.11. Pirmininko pateiktos Vidaus tvarkos taisyklės nepatvirtintos Bendrijos susirinkime. 3.12. Pirmininkas iš dalies neįvykdė Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirto Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytojo nurodymo iki 2017-10-13 pateikti savivaldybės administracijai visų po
2016 m. atlikto veiklos patikrinimo parengtų dokumentų patvirtintas kopijas
(2017-09-27 administracijos raštas Nr. 6B-06-4108)“;

3) „4. Reikalavimai trūkumams pašalinti: Pirmininkas ne vėliau kaip iki 2017-12-22 turi atlikti šiuos veiksmus trūkumams pašalinti: 4.1. Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus Asmenų aptarnavimo patalpose [...] pateikti tokius dokumentus ir jų kopijas (pateikiami dokumentai turi atitikti teisės aktų jiems keliamus reikalavimus, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba bendrijos pirmininko parašu ir bendrijos antspaudu) arba rašytinės formos Pirmininko paaiškinimus, dėl ko Bendrijoje nėra patvirtinti ir (arba) negali būti pateikti nurodyti dokumentai: 4.1.1. Bendrijos narių sąrašą, atitinkantį Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 7 punkto reikalavimus; 4.1.2. Susirinkimų skelbimų, protokolų, visuotinių Bendrijos narių susirinkimų dalyvių sąrašų kopijas apie priimtus teisėtus sprendimus dėl ilgalaikio ir 2017 m. metinio Namo BNO atnaujinimo planų, lėšų kaupimo Namui atnaujinti, Bendrijos valdybos ir Pirmininko ataskaitos už 2016 metus, daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo; 4.1.3. Skelbimų kopijas dėl informacijos teikimo patalpų savininkams apie galimybę susipažinti dėl ilgalaikio ir 2017 m. metinio Namo BNO atnaujinimo planų, dėl Bendrijos valdybos ir Pirmininko ataskaitos už 2016 metus prieš priimant sprendimus, kaip balsuoti; 4.1.4. Pateikti Namo BNO priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo organizavimo dokumentų kopijas. 4.1.5. Pateikti patvirtintas Vidaus tvarkos taisykles bei dokumentų kopijas, pagrindžiančias jų patvirtinimą“;

4) „Primename, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalis ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktas įpareigoja savivaldybės vykdomąją instituciją vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą bei kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles, o priežiūros ir kontrolės vykdytojas turi teisę Administracinių teisių pažeidimo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti Administracinei komisijai prie savivaldybės tarybos“;

7.1.4. Savivaldybės administracija 2017-10-28 raštu Nr. 6B-06-4465 informavo Pareiškėją apie 2017 metais atliktą kompleksinį Pirmininko veiklos patikrinimą ir pateikė jai Patikrinimo
akto-2 kopiją (šiame Savivaldybės administracijos rašte nėra nurodyta, į kokį Pareiškėjos prašymą, skundą juo yra atsakoma); 

7.2. „Pirmininkas pateikė [Savivaldybės administracijai] informaciją ir dokumentus Patikrinimo aktu-2 nustatytiems trūkumams pašalinti (2017-12-21 Nr. 19, gavimas registruotas 2017-12-21 Nr. 3B-11217).

Savivaldybės administracija išnagrinėjo ir įvertino Pirmininko pateiktą informaciją ir dokumentus [...] nustatytiems trūkumams pašalinti“ ir 2018-01-08 surašė Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) veiklos patikrinimo aktą Nr. 21 (toliau citatose ir tekste vadinama – Patikrinimo aktas-3).

7.2.1. Patikrinimo akte-3 (priežiūros ir kontrolės vykdytojas – Savivaldybės administracijos Turto skyriaus vyr. specialistė Rasa Kasputienė) nurodyta: „[...] Patikrinimo akte-2 buvo nustatyti trūkumai, kuriuos įgaliotinis ne vėliau kaip iki 2017-12-22 privalėjo juos pašalinti“; „2. Pirmininkas pateikė šią informaciją ir dokumentus: 2.1. Pateikė informaciją ir dokumentus
2017-10-17 aktu Nr. 14 nustatytiems trūkumams pašalinti [...]. 2.2. Bendrijos narių sąrašo kopiją, sudarytas 2017-10-23 [...], 2.3. Vidaus tvarkos taisyklių (patvirtintų 2017-11-23) kopiją [...]; 2.4. Bendrijos valdybos ir Pirmininko ataskaitos už 2016 metus kopiją [...]; 2.5. 2017-02-23 Bendrijos už 2016 metus finansinės-revizinės ataskaitos kopiją [...]; 2.6. Bendrijos protokolų 2016-06-30, 2017-03-23, 2017-11-23 kopijas [...]; 2.7. Namo ilgalaikio ir metinio 2017 m. bendrojo naudojimo plano patvirtinto 2017-11-23 kopiją [...]; 2.8. Bendrijos valdybos posėdžio, įvykusio 2016-11-16, protokolo Nr. 2 kopiją [...]; 2.9. Susirinkimų skelbimų ir kitos informacijos dokumentų kopijas [...]; 2.10. Namo savininkų, kviečiamų į 2017-11-23 susirinkimą, sąrašų kopijas [...]; 2.11. Namo savininkų, dalyvavusių 2017-11-23 susirinkime, sąrašo kopiją [...]; 2.12. Namo savininkų prašymų dėl dalyvavimo ir priskaičiavimo pritariančiais 2017-11-23 susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektams sąrašo ir prašymų kopijas [...]; 2.13. 2016-01-01 / 2016-12-31 banko sąskaitos išrašo kopiją [...]“;

7.2.2. „3. Pateiktų dokumentų įvertinimas (Patikrinimo akte-2 nustatytiems trūkumams pašalinti): 3.1. Pirmininko pateikta Bendrijos narių sąrašo (sudaryto 2017-10-23) kopija atitinka Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo [...] [toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrijų įstatymas] 14 straipsnio 6 dalies 7 punkto reikalavimus. 3.2. Dėl susirinkimų skelbimų, protokolų, visuotinių Bendrijos narių susirinkimų dalyvių sąrašų kopijų apie priimtus teisėtus sprendimus dėl ilgalaikio ir 2017 m. metinio Namo BNO atnaujinimo planų, lėšų kaupimo Namui atnaujinti, Bendrijos valdybos ir Pirmininko ataskaitos už 2016 metus, daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo: 3.2.1. Pirmininko pateiktoje susirinkimo
(2017-11-23) skelbimo kopijoje pateikta informacija atitinka skelbime nurodomos informacijos reikalavimus, įformintus Bendrijų įstatymo 11 str. 2 d., [...] (skelbime informuojama apie vyksiančio susirinkimo datą, darbotvarkę, nurodyta skelbimo data (2017-11-07) bei kur galima susipažinti su susirinkimo medžiaga); 3.2.2. Iš Pirmininko pateiktos informacijos apie dalyvavusių Bendrijos narių ir savininkų 2017-11-23 susirinkime matyti, kad neteisingai suskaičiuotas dalyvavusių susirinkime skaičius, t. y., butuose, kuriuose yra keli savininkai, priskaičiuojami visi savininkų balsai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso [...] [toliau citatose ir tekste vadinama – CK] 4.85 straipsnio nuostatomis, kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą ir jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams.
3.2.3. Susirinkime, vykusiame 2017-11-23, darbotvarkėje numatytais klausimais patalpų savininkų priimti sprendimai yra teisėti, nes, perskaičiavus dalyvavusių ir balsavusių susirinkime Bendrijos narių ir patalpų savininkų skaičių, jis yra pakankamas sprendimams priimti (Namo patalpų skaičius – 60; Bendrijos narių skaičius – 46; susirinkime dalyvavo Bendrijos narių (savininkų) – 32, savininkų – 5; 3.2.4. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 10 p. ir 16 str. l d. 2 p., Pirmininkas ir valdyba atsako už Namo BNO atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektų parengimą ir jų pateikimą Bendrijos visuotiniam susirinkimui (valdybai) ir visų patalpų savininkams. Iš Pirmininko pateiktos informacijos apie ilgalaikio ir 2017 m. metinio Namo BNO atnaujinimo planus, Bendrijos nariai ir patalpų savininkai 2017-11-23 susirinkime patvirtino ilgalaikio ir 2017 m. metinio Namo BNO atnaujinimo planus. Patvirtintuose planuose nurodyta tik žodinė informacija, kuri nepagrįsta skaitine išraiška. 3.2.5. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 16 str. l d. 5 p., Bendrijos valdyba svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui tvirtinti pasiūlymus dėl lėšų kaupimo, kaupiamųjų įmokų dydžio. 2017-11-23 susirinkime patvirtinti kaupiamųjų įmokų tarifai pagal Bendrijos narių 2016-06-30 ir 2017-03-23 susirinkimų nutarimus: 2016-06-30 Bendrijos narių susirinkime patvirtintas kaupiamųjų lėšų įkainis – 0,05 Eur / kv. m / mėn. 2017-03-23 Bendrijos narių susirinkime patvirtinti kaupiamųjų lėšų įkainiai: šildymo sezono metu – 0,10 Eur / kv. m / mėn. ir ne šildymo sezono metu – 0,15 Eur / kv. m / mėn. Atsižvelgiant į Pirmininko pateiktą 2017-11-23 susirinkimo protokolo kopiją, patvirtinti kaupiamųjų įmokų tarifai pagal Bendrijos narių 2016-06-30 ir 2017-03-23 susirinkimų nutarimus: 0,05 Eur / kv. m / mėn.; šildymo sezono metu – 0,10 Eur / kv. m / mėn. ir ne šildymo sezono metu – 0,15 Eur / kv. m / mėn. Neaišku, kuriuo metu taikoma patvirtinta 0,05 Eur / kv. m / mėn. kaupiamoji įmoka. Pirmininkas Namo savininkus informavo, jog 2017-11-23 susirinkime vienbalsiai patvirtino dabar renkamą kaupiamųjų lėšų Namui atnaujinti tarifą – pagal 2017-03-23 Bendrijos narių susirinkime patvirtintus kaupiamųjų lėšų įkainius: šildymo sezono metu – 0,10 Eur / kv. m / mėn. ir ne šildymo sezono metu – 0,15 Eur / kv. m / mėn. 3.2.6. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 2 p. 16 str. 1 d. 2 p., Pirmininkas ir valdyba atsako už finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos sudarymą, svarstymą ir pateikimą visuotiniam susirinkimui. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 17 str. 3 d., metinių finansinių ataskaitų rinkinį iki tvirtinimo visuotiniame susirinkime turi patikrinti Bendrijos revizijos komisija arba revizorė. Pirmininkas pateikė 2017-02-23 Bendrijos už 2016 metus finansinės-revizinės ataskaitos kopiją. Iš revizorės ataskaitos nėra aišku, ar Bendrijos buhalterinė apskaita vedama pagal įstatymus. Pirmininkas patalpų savininkams turi pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal LR finansų ministerijos įstatymo „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ 151 p. reikalavimus (finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas). Atsižvelgiant į Pirmininko pateiktą informaciją, matome, kad 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys nepateiktas visuotiniam susirinkimui. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 19 str. 2 p., veiklos metinėje ataskaitoje turi būti nurodyta: informacija apie bendrijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus per ataskaitinį laikotarpį, metinių ir ilgalaikių ūkinės veiklos, BNO atnaujinimo įgyvendinant statinių naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus planų įgyvendinimą, informacija apie bendrijos gautas ir panaudotas lėšas, nepanaudotų lėšų likutį, taip pat sukauptų lėšų pastatui atnaujinti panaudojimą ir jų likutį bei bendrijos veiklos planai ir prognozės.
2017-11-23 susirinkime patvirtinta Bendrijos valdybos ir Pirmininko ataskaita už 2016 metus. Šioje ataskaitoje pateikta informacija, nurodyta Bendrijų įstatymo 19 str. 2 p. Iš Bendrijos pirmininko pateiktos informacijos – patalpų savininkai turėjo galimybę susipažinti su šia ataskaita bei pateikti siūlymus. 3.2.7. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 10 str. 1 d. 10 p., visuotinis susirinkimas tvirtina BNO aprašą, už kurio sudarymą ir tvarkymą yra atsakingas Pirmininkas (Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 8 p.), o Bendrijos valdyba svarsto ir teikia tvirtinti visuotiniam susirinkimui (Bendrijų įstatymo 16 str. 1 d. 4 p.). BNO aprašas patvirtintas 2016-11-16 vykusiame visuotiniame susirinkime. 3.3. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 16 str. l d. 7 p., bendrijos valdyba tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas. Pirmininkas nepateikė Namo BNO priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo organizavimo dokumentų kopijų. Iš Pirmininko pateiktos informacijos nėra aišku, ar Bendrijos valdyba yra patvirtinusi paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas. 3.4. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 16 str. l d. 4 p., bendrijos valdyba svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui tvirtinti bendrijos valdomo pastato (pastatų) vidaus tvarkos taisykles. Pirmininkas pateikė patvirtintas 2017-11-23 susirinkime Vidaus tvarkos taisykles bei jų patvirtinimą pagrindžiančius dokumentus: 2017-11-07 skelbimo kopiją, kurioje nurodyta, kur galima susipažinti su Vidaus tvarkos taisyklių projektu, 2017-11-23 protokolo kopiją, informacijos kopijas, kuriose patalpų savininkai supažindinami su patvirtintomis Vidaus tvarkos taisyklėmis“;

7.2.3. „Primename, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalis ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktas įpareigoja savivaldybės vykdomąją instituciją vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą bei kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles, o [...] Viešosios tvarkos skyrius turi teisę Administracinių teisių pažeidimo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus bei nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas.

Kiekvienoje bendrijoje visuotinis daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet, tačiau ne vėliau kaip per tris mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Visuotinio susirinkimo metu paprastai priimami šie sprendimai: tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė ir bendrijos veiklos metinė ataskaita, keičiami įstatai, pirmininkas ar revizijos komisija (revizorius), tvirtinami ateinančių metų biudžetai, sprendžiami kiti klausimai“;

7.2.4. Patikrinimo akto-3 3-iosios dalies tęsinyje taip pat pažymėta:

„Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 ir 2014-09-25 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. 1TS-0272 patvirtintų Taisyklių reikalavimus, taip pat ir į kitas teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias daugiabučių namų administravimą, prašo iki 2018-04-08 pateikti Savivaldybės administracijai [...] šiuos dokumentus arba jų patvirtintas kopijas: 1. Patalpų savininkų sąrašą.
2. Ilgalaikius ir metinius namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planus. 3. Namo bendrojo naudojimo objektų aprašą. 4. Techninės priežiūros žurnalo kopiją. 5. Paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas. 6. 2017 m. veiklos metinę ataskaitą. 7. 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir revizijos komisijos arba revizoriaus išvados dėl 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio kopiją. Finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudarytas pagal LR finansų ministerijos įstatymo „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ 151 p. reikalavimus (finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas). Finansinių ataskaitų rinkinys iki tvirtinimo visuotiniame susirinkime turi būti patikrintas bendrijos revizijos komisijos arba revizoriaus.“

7.3. Savivaldybės pareigūnų teigimu. Patikrinimo akte-3 „įforminti pažeisti CK 4.85 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimo Nr. 390 ir Lietuvos Respublikos daugiabučių namų bendrijų įstatymo 16 str. l d. 7 p. reikalavimai“‘ „Dėl nustatytų teisės aktų pažeidimų Patikrinimo aktas-3 pateiktas Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui nagrinėjimui administracine tvarka“ (Savivaldybės administracijos Turto skyriaus 2018-01-08 raštas Viešosios tvarkos skyriui Nr. 6B-06-125; toliau vadinama – Raštas dėl administracinės atsakomybės taikymo).

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atsakydama į kitos savivaldybės paklausimą dėl BNO valdytojų veiklos kontrolės apimties, 2018-01-02 rašte Nr. (14-4)-D8-9. be kita ko, pažymėjo: „Dėl Pavyzdinių taisyklių 6.8 punkte numatyto tikrinimo „Ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimo organizavimo“, manome, kad turėtų būti vertinama, ar gauta patalpų savininkų skundų, kad valdytojai nesilaiko patalpų savininkų sprendimo priėmimui organizuojamų susirinkimų ar balsavimo raštu tvarką reglamentuojančių teisės aktų nuostatų (susirinkimo kompetencijos, paskelbimo tvarkos ir terminų, supažindinimo su numatomų svarstyti klausimų projektais ar kitais sprendimui priimti reikalingais dokumentais, priimtų sprendimų paskelbimo).“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

9. Įstatymai

9.1. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta:

9.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: 1) atstovaujamosios demokratijos; 2) savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją; 3) savivaldybės tarybos viršenybės prieš jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias institucijas. [...] 4) savivaldybės vykdomųjų institucijų atskaitingumo savivaldybės tarybai. [...] 5) atsakingumo savivaldybės bendruomenei. [...] 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; 7) savivaldybių ir valstybės interesų derinimo tvarkant viešuosius savivaldybių reikalus; 8) bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo. Savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių; 9) savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, [...] 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; 11)
plėtros ir veiklos planingumo. [...] 12) reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės
tarnautojų darbą; 13) žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. [...]; 14) subsidiarumo. [...] 15) viešumo. [...].“

9.1.2. 6 straipsnio 1 dalis – viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų [...] veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“

9.1.3. 29 straipsnio 8 dalis – „Savivaldybės administracijos direktorius: 1) tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais; [...].“

9.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) nustatyta:

9.2.1. 11 straipsnis – „13. Visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimai (tarp jų priimti ir balsuojant raštu) registruojami ir skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka.“

9.2.2. 14 straipsnis – „6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; [...] 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; [...] 8) bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą [...] 7. Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. [...].“

9.2.3. 20 straipsnis – „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas, ir, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių nusižengimų bylas nagrinėti teismui.“

9.2.4. 21 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: [...] 5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus; [...] 7) apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus CK 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka [...].“

9.2.5. 27 straipsnis – „1. Savivaldybių vykdomosios institucijos teikia teisinę ir organizacinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams steigiant bendrijas, organizuoja ir teikia nemokamas konsultacijas bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais. [...].“

9.3. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ) 3 straipsnyje nustatyta: „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. [...] 3) proporcingumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; 5) tarnybinės pagalbos. [...] 6) efektyvumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis; 7) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi; [...] 8) vieno langelio. Šis principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas ar skundas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje. Prašymą ar skundą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų gauna pats prašymą ar skundą nagrinėjantis ir administracinį sprendimą priimantis viešojo administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą ar skundą padavusį asmenį; 9) lygiateisiškumo. [...] 10) skaidrumo. [...] 11) atsakomybės už priimtus sprendimus. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius; 12) naujovių ir atvirumo permainoms principas. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas turi ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mokytis iš gerosios patirties pavyzdžių; 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“

9.4. Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnyje nustatyta:

„1. Pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus jų funkcijoms atlikti. 2. Nagrinėdamas skundą, Seimo kontrolierius turi teisę kreiptis į pareigūną, kurio veikla nagrinėjama, prašydamas šį pasiaiškinti per nustatytą terminą. Jeigu pasiaiškinimas nepateikiamas, Seimo kontrolierius turi teisę kreiptis į aukštesnįjį pareigūną (kolegialią instituciją) ir šis privalo užtikrinti, kad pasiaiškinimas būtų pateiktas arba pats paaiškinti per Seimo kontrolieriaus nustatytą terminą. 3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas (adresuojama), ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių. Informacija Seimo kontrolieriui pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.“

10. Kiti teisės aktai

10.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (Pavyzdinės taisyklės) nustatyta:

10.1.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę); 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.“

10.1.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: 6.1. valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenis); 6.2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams; 6.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; 6.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka;6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; 6.7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus; 6.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo; 6.9. dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo, ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre [...].“

10.1.3. „7. Atlikus pavyzdinių taisyklių 5.1 ar 5.2 papunkčiuose nurodytus patikrinimus, vadovaujantis pavyzdinių taisyklių priede pateikta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdine forma, surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas). Jei reikia, jame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pateikiamas valdytojui, antras saugomas priežiūros ir kontrolės vykdytojo teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, akto kopija pateikiama pareiškėjui.“

10.1.4. „8. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas turi teisę Administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka pradėti  administracinio nusižengimo teiseną“.

10.1.5. „9. Jei valdytojas, vykdydamas savo funkcijas, padaro mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą, kurį (pvz. valdytojo veiksmai netiksliai užpildant jo veiklos dokumentus) įmanoma ištaisyti nedelsiant priežiūros ir kontrolės vykdytojo akivaizdoje, priežiūros ir kontrolės vykdytojas duoda jam žodinę pastabą ištaisyti nustatytus trūkumus. Jeigu nustatyto pažeidimo (pareigų vykdymas su trūkumais, kurie sukėlė / sukels butų ir kitų patalpų savininkams žalą, kuri ypač maža ir nematerialinio pobūdžio) pašalinti priežiūros ir kontrolės vykdytojo akivaizdoje nedelsiant neįmanoma, priežiūros ir kontrolės vykdytojas nurodo terminą, ne trumpesnį, nei 5 darbo dienos nustatytiems pažeidimams pašalinti (su galimybe valdytojo motyvuotu prašymu šį terminą kartą pratęsti). Visais atvejais šio pažeidimo faktas ir duota žodinė pastaba ar rašytinis nurodymas pažymimi akte. Jei valdytojas per nurodytą terminą neištaiso padaryto mažareikšmio pažeidimo, priežiūros ir kontrolės vykdytojas atlieka veiksmus, nurodytus pavyzdinių taisyklių 8 punkte.“

10.1.6. „[...] priedas. [...]

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo  

A K T A S   Nr._________

20__m. ____________________d.

Vieta

1. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas atsakingas už [...] (nurodoma, kokio namo, jo adresas ar kiek namų, jų dislokacijos vieta bendras namo(- ų)  [...] administravimą [...] plotas, butų ir kitų patalpų skaičius).  

2. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas pateikė šią informaciją ir dokumentus: (nurodoma dokumento reg. data, Nr., lapų, bylų, dokumentų skaičius ir kita; [...])2.1. valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (paskyrimo aktas, protokolas) [...] 2.2. butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašą (-us) [...] 2.3.bendrojo naudojimo objektų aprašą (-us) [...] 2.6. kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos (-ų) sutartį (-is) [...] 2.7. informaciją (išrašą) apie sukauptų lėšų naudojimą einamaisiais metais [...] 2.8. paslaugų ir rangos darbų pirkimo dokumentus [...] 2.9. informaciją ar dokumentus apie einamaisiais metais vykdytus pirkimus [...] 2.10. informaciją apie interneto svetainę, skelbimų lentas, taikomas informacijos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams priemones [...] 2.11. duomenis apie butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas dėl informacijos teikimo [...]. 2.12. metinę veiklos ataskaitą, jos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams duomenis [...]. 2.13. informaciją apie einamaisiais metais šauktus butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių susirinkimus ar balsavimą raštu [...].

3. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas (pagal šio akto 2 punkte pateiktą informaciją aprašoma, kaip vykdomos valdytojui pavestos funkcijos, kokie esminiai trūkumai).

4. Reikalavimai trūkumams pašalinti (nurodomi reikalavimai ir jų įvykdymo terminai).“

10.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės; redakcija – iki 2017-11-23) nustatyta:

10.2.1. „8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. [...].“

10.2.2. „47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...].“

10.3. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimu Nr. 1TS-0272 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėse (Taisyklės) nustatyta:

10.3.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis daugiabučių namų (toliau – namų) valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, vykdomas ne rečiau kaip kartą per metus; 5.2. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, ir valdytojų konsultavimas, jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.“

10.3.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: 6.1 valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, juridinių asmenų registro duomenis); [...]; 6.9. dokumentų ir duomenų pateikimas Juridinių asmenų registrui – ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami duomenys apie juridinio asmens buveinę, valdymo organus.“

10.3.3. „8. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas turi teisę Administracinių teisių pažeidimo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti Administracinei komisijai prie savivaldybės tarybos; kreiptis į teismą dėl bendrijos likvidavimo ar jungtinės veiklos sutarties pripažinimo netekusia galios, jei patikrinimo metu nustatoma, kad bendrijos valdymo organų ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veikla neatitinka nustatytų reikalavimų ir kyla grėsmė pastato naudojimo funkcionalumui ir saugumui; teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo ar keitimo.“

10.3.4. „9. Jei valdytojas, vykdydamas savo funkcijas, padaro mažareikšmį pažeidimą, kuris nesukelia žalos namo butų ir kitų patalpų savininkų interesams ar padarytą pažeidimą ir jo padarinius jis ištaiso, priežiūros ir kontrolės vykdytojas Taisyklių 8 punkte nurodytas poveikio priemones taiko vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo bei proporcingumo kriterijais.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

11. Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimas – „Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją – konstituciniai principai (Konstitucinio Teismo 2002-12-24 nutarimas). Konstitucijos nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, vertintina kaip šių vietos bendruomenių dalyvavimo valdant šias teritorijas garantija (Konstitucinio Teismo 2001-06-28, 2002-12-24 nutarimai). Kartu pažymėtina, jog Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negalima atsieti nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos (Konstitucinio Teismo 2000-06-13, 2002-12-24 nutarimai). [...]. Jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės ir vykdo šias funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos. [...] Tačiau pabrėžtina, kad ir tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, yra reglamentuojamos įstatymais. Nė viena iš šių funkcijų nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos (Konstitucinio Teismo 2002-12-24 nutarimas)“.

12. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (arba toliau vadinama – LVAT) formuojama praktika:

12.1. 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012) – „[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). VAĮ 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. VAĮ 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“;

12.2. 2013-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013 – „Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir

VAĮ, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“;

12.3. 2010-12-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1135/2010 – „Viešojo administravimo subjektas individualų administracinį aktą turi pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (

VAĮ 8 str.1 d.). [...] konstitucinis valstybės įstaigų paskirties tarnauti žmonėms principas (Konstitucijos 5 str. 3 d.) suponuoja jų pareigą užtikrinti palankiausią žmogaus teisių įgyvendinimo režimą ir ginti bei saugoti šias teises, pačioms jų nepažeisti. Ši konstitucinė nuostata perkelta į VAĮ. Spręsdamas įstatymo leidėjo pavestus uždavinius viešojo administravimo subjektas turi veikti taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku, laikantis efektyvumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų viešojo administravimo principų“;

12.4. 2008-06-02 nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-868-09 – „[...] teisinės valstybės principai reikalauja, jog teisėkūros subjektai visuomeninius santykius sureguliuotų taip, kad viešojo administravimo subjektams nekiltų abejonių dėl paskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimo tvarkos. Nesant imperatyviai tikslaus teisinio reglamentavimo konkrečiai funkcijai įgyvendinti, viešojo administravimo subjektas, laikydamasis bendrųjų teisės principų ir jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų, turi teisę pats, savo kompetencijos ribose, nustatyti taisykles, kaip bus įgyvendinama  viena ar kita jam priskirta užduotis ar funkcija. Jo teisė pasinaudoti ar nepasinaudoti priimtais rekomendacinio pobūdžio teisės aktais pastaruosius perkeliant neišplečiant arba perkeliant ir išplečiant (pavyzdžiui, dar labiau detalizuojant atitinkamos tvarkos įgyvendinimą) į municipalinio pobūdžio teisės aktus, skirtus įstatymais priskirtų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimui. [...]“;

12.5. 2013-09-10 nutartis administracinė byloje Nr. A146-1008/2013 – „[...] Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros procese, yra pabrėžęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų [...] (Konstitucinio Teismo 2004-12-13, 2006-01-16 nutarimai). Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat, kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimas). [...].“ 

Tyrimo išvados

13. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją (pažymos 1–8 paragrafai), teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką (pažymos 9–12 paragrafai), konstatuotina:

13.1. Pareiškėja skundžiasi Seimo kontrolieriui tuo, kad neįgyvendinamos Rekomendacijos, Savivaldybės administracija netinkamai vykdo Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, jos neinformuoja apie kontrolės rezultatus, nepateikia paaiškinimų dėl jos keliamų  klausimų.

13.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymu Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas (adresuojama), ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių (pažymos 9.4 punktas);

13.3. Savivaldybės administracija, remdamasi Vietos savivaldos įstatymu, privalo savo veikloje vadovautis savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo, reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę (veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma, Savivaldybės gyventojai turi teisę gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą), žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principų reikalavimais, vykdyti Bendrijos valdymo organų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Pavyzdines taisykles (pažymos 9.1 ir 10.1 punktai);

13.4. Pavyzdinėse taisyklėse (redakcija, galiojanti nuo 2017-01-01) nustatyta, kad Savivaldybė organizuoja daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūrą, kurios turinį, be kita ko, sudaro „neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu“ (pažymos 10.1.1 papunktis).

Savivaldybė, 2017 metais vykdydama Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimus, turėjo patikrinti (nustatyti arba konstatuoti, kokiame patikrinimo akte dėl to jau buvo pateiktos galutinės išvados): Bendrijos valdybos ir Pirmininko paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams; Namo patalpų savininkų, Bendrijos narių apskaitos tvarkymas (ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams); Namo BNO aprašo sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams; Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka; informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus; patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo; dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, ir kt. (pažymos 10.1.2 papunktis).

Pažymėtina, kad atlikus Pavyzdinėse taisyklėse nurodytus patikrinimus, vadovaujantis Pavyzdinių taisyklių priede pateikta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdine forma (kuria nustatyta: 1 d. – kokia informacija turi būti nustatyta apie valdytojo administruojamą Namą, 2 d. – kokios valdytojo veiklos dokumentų grupės, pagal kurias vertinama valdytojo veikla dėl jos atitikimo teisės aktų reikalavimams, turi būti pateikiamos, 3 d. – kokia tvarka įvertinama valdytojo veikla, nustatomi jo veiklos trūkumai (pagal patikrinimo akto 2 punkte pateiktą informaciją), 4 d. – kad Savivaldybės administracija patikrinimo akte pateikia reikalavimus Savivaldybės administracijos nustatytiems valdytojo veiklos, jam vykdant teisės aktais priskirtas Namo administravimo funkcijas, trūkumams pašalinti (ne siūlymus, prašymus pateikti Savivaldybės administracijai informaciją, dokumentus; pažymos 10.1.6 papunktis), turi būti surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas, prireikus, jame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti.  Patikrinimų aktų kopijos turi būti pateiktos asmeniui, pagal kurio skundus (šiuo atveju – tiek Pareiškėjai, tiek Seimo kontrolieriui) patikrinimai buvo atliekami (pažymos 10.1.3 papunktis).

Pastebėtina, kad, vadovaujantis Pavyzdinių taisyklių reikalavimais, mažareikšmiais valdytojo veiklos pažeidimais laikytini tokie pažeidimai, kuriuos:

- įmanoma ištaisyti patikrinimo akte pateikus žodinę pastabą nedelsiant priežiūros ir kontrolės vykdytojo akivaizdoje (pvz., patikslinti, ar tinkamai užpildyti jo veiklos dokumentai);

- pašalinti priežiūros ir kontrolės vykdytojo akivaizdoje nedelsiant neįmanoma, tačiau  nustatyti valdytojo pareigų vykdymo trūkumai sukėlė (sukels) butų ir kitų patalpų savininkams mažą ir nematerialaus pobūdžio žalą (tuo atveju patikrinimo akte nurodoma žodinė pastaba ir terminas nustatytiems pažeidimams pašalinti; pažymos 10.1.5 papunktis). Jei valdytojas per nurodytą terminą neištaiso padaryto netgi mažareikšmio pažeidimo, priežiūros ir kontrolės vykdytojas atlieka veiksmus, nurodytus Pavyzdinių taisyklių 8 punkte, t. y. turi pradėti  administracinio nusižengimo teiseną (pažymos 10.1.4 papunktis);

13.5. remiantis VAĮ, kitais teisės aktais bei LVAT formuojama praktika, viešajame administravime yra labai svarbu užtikrinti asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą, priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo veikti paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje – įtvirtinto, atkartojamo ir

VAĮ, principo, kad „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, vadovautis viešojo administravimo įstatymo viršenybės principu (Savivaldybės administracijos veikla, susijusi su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsta įstatymais), į prašymą ar skundą atsakyti pagal kompetenciją, prašymo ar skundo turinį, aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant prašymo ar skundo turinį (pažymos 9.3, 10.2 punktai ir 12 paragrafas). Savivaldybės administracija turi veikti taip, kad jai pavestos funkcijos būtų įgyvendintos laiku, laikantis efektyvumo, subsidiarumo objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų viešojo administravimo principų (pažymos 9.3 ir 12.3 punktai);

13.6. nagrinėjamu atveju Savivaldybės administracija:

13.6.1. gavusi Rekomendacijas, jas išnagrinėjo ir apie jų nagrinėjimo rezultatus informavo Seimo kontrolierių, pateikė informaciją apie reikalavimų, pateiktų Pirmininkui, įgyvendinimo eigą bei rezultatus (pažymos 7 paragrafas);

13.6.2. atsižvelgdama į rekomendaciją atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę nustatyta tvarka, surašant valdytojo veiklos patikrinimo aktą, kuriame būtų aprašyta ir įvertinta visa Savivaldybės administracijos pagal kompetenciją tikrintina Bendrijos valdymo organų veikla, kartu atsižvelgiant į Pažymoje pateiktas išvadas, patikrinimo akte turėjo įvertinti Bendrijos valdymo organų veiklą šiais klausimais: Bendrijos valdymo organų veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams dėl Aprašo sudarymo ir tvarkymo (ar Aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus), Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus planavimo ir lėšų kaupimo organizavimo (ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo Namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį), Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimo (ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės, ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka), informacijos patalpų savininkams teikimo pagal teisės aktų reikalavimus (ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams, pvz., dėl informavimo apie priimtus sprendimus,  informacijos teikimo pagal patalpų savininkų prašymus ir skelbimo apie savo veiklą), dėl metinės veiklos ataskaitos rengimo ir jos pateikimo patalpų savininkams (ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus), patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimo (ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais arba patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo, taip pat ir dėl to, ar tinkamai įgyvendinama Bendrijos narių teisė inicijuoti Bendrijos susirinkimą, pvz., dėl Bendrijos likvidavimo).

Savivaldybės administracija 2017 metais, po Rekomendacijų pateikimo, surašė du patikrinimo aktus (Patikrinimo aktas-2 ir Patikrinimo aktas-3). Kaip nustatyta iš šių aktų turinio (pažymos 7.1.3 papunktis ir 7.2 punktas), net po trijų patikrinimų (2016–2017 metais) iki šiol liko nustatyta tvarka patikrinimo aktuose neįvertinta Bendrijos valdymo organų veikla šiais klausimais: ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį, dėl Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimo (ar yra patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės, ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka), ar nustatyta tvarka skelbiami priimti Namo patalpų savininkų sprendimai (pažymos 8 paragrafas, 9.2.1 papunktis).

Pastebėtina, kad Savivaldybės administracija Patikrinimo akte-3:

- pateikė nepakankamą (nesilaikydama Pavyzdinių taisyklių reikalavimų) informaciją šio akto 1 dalyje (taip pat – ir Patikrinimo akte-2);

- nesilaikė Pavyzdinėse taisyklėse nustatytos informacijos rinkimo (galimai Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolei) iš valdytojo tvarkos (pagal informacijos grupes), todėl trūksta sistemiškumo tikrinant ir vertinant valdytojo veiklą dėl jos atitikimo teisės aktų reikalavimams (taip pat – ir Patikrinimo akte-2);

  - nepateikė reikalavimų dėl Pirmininko veiklos trūkumų pašalinimo (nėra šio akto 4 dalies), tik vėl paprašė Pirmininko pateikti informaciją (pažymos 7.2.4 papunktis).

Be to, šio tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie tai, kad Savivaldybės administracija būtų pateikusi Pareiškėjai Patikrinimo aktą-3 bei informavusi apie tai, kad kreiptasi į galimai įgaliotus Savivaldybės administracijos pareigūnus dėl administracinės atsakomybės taikymo Pirmininkui (pažymos 7.4 punktas).

Pastebėtina, jog Seimo kontrolierius Pažymoje buvo atkreipęs Savivaldybės pareigūnų dėmesį į tai, kad „viešojo administravimo subjektui įstatymais suteikta teisė suponuoja pareigą konkrečioje situacijoje, esant įstatymuose numatytoms sąlygoms, šia teise pasinaudoti, o atsisakymas be pateisinamų priežasčių pasinaudoti šia teise vertintinas kaip viešojo administravimo subjekto (šiuo atveju – Savivaldybės administracijos) kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymas“ (šio pažymos 4.2.1 papunktis).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, netgi neįvykdžius Savivaldybės administracijos reikalavimų dėl mažareikšmio valdytojo veiklos trūkumo pašalinimo, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti imtasi priemonių dėl administracinės atsakomybės atsakingam asmeniui taikymo (pažymos 13.4 punktas). Nagrinėjamu atveju Savivaldybės administracija ne kartą nustatė Pirmininko veiklos nemažareikšmius  pažeidimus (kurie gali sukelti materialaus pobūdžio žalą Namo patalpų savininkams; pvz., Namo atnaujinimo planavimo, lėšų kaupimo organizavimo trūkumai ir kt.), tačiau per dvejus metus nesiėmė administracinio poveikio priemonių Pirmininkui taikymo. Manytina, kad toks Savivaldybės administracijos pareigūnų neveikimas laikytinas netinkamu jai priskirtų funkcijų vykdymu, dėl ko 2016–2017 metais nebuvo užtikrinta efektyvi Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolė;

Savivaldybės administracija šio tyrimo metu nepateikė paaiškinimų Seimo kontrolieriui, kodėl administracinės atsakomybės taikymo klausimai perduoti nagrinėti Viešosios tvarkos skyriui

(pažymos 7.3 punktas), kai Patikrinimo akte-2 ir Patikrinimo akte-3 Savivaldybės administracijos priežiūros ir kontrolės vykdytojais nurodomi Turto valdymo skyriaus vedėjas ir šio skyriaus specialistė, kurie pagal Pavyzdinių taisyklių, Taisyklių reikalavimus ir turėtų atlikti veiksmus, nurodytus Pavyzdinių taisyklių 8 punkte – pradėti  administracinio nusižengimo teiseną. Taigi, kyla abejonių dėl to, ar Savivaldybės administracija šiuo atveju laikosi Taisyklių 8 punkto reikalavimų, tinkamai įgyvendina vietos savivaldos veiklos efektyvumo bei subsidiarumo principų reikalavimus;

13.6.3. atsižvelgdama į rekomendaciją pateikti paaiškinimus Pareiškėjai dėl jos prašymuose Savivaldybei nurodytų kitų aplinkybių ir pateikti Seimo kontrolieriui atsakymo Pareiškėjai kopiją, turėjo pagal kompetenciją paaiškinti Pareiškėjos nurodomas aplinkybes aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas aplinkybių nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas (kreipimosi dalį dėl tų aplinkybių, kurios teisės aktų nustatyta tvarka nepriskirtos Savivaldybės administracijos kompetencijai, persiųsti nagrinėti kitoms viešojo administravimo institucijoms, kitu atveju – paaiškinti, kodėl tai nedaroma ir pan., paaiškinti Pareiškėjai, kokiais būdais ji gali  spręsti rūpimas problemas).  

Savivaldybės administracija atsisakė įgyvendinti pirmiau nurodytą Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, nemotyvuotai pažymėdama, kad „Šie klausimai yra ne savivaldybės, o kitų valstybės institucijų kompetencija, todėl Pareiškėja, turėdama įtarimų dėl galimų teisės aktų pažeidimų, ir turi kreiptis į kompetentingas institucijas. Tarpusavio turtinius santykius patalpų savininkai turi spręsti CK nustatyta tvarka. Šių klausimų nagrinėjimo pareigos savivaldybei nenumato ir aukščiau nurodytos taisyklės“, bei nepateikdama paaiškinimų, kokiais Savivaldybės administracijos raštais kreipimasis dėl šių klausimų galimai persiųstas nagrinėti kitoms valstybės institucijoms (jeigu nepersiųstas – kodėl), kuriais konkrečiais Pareiškėjos prašymuose Savivaldybės administracijai nurodytais klausimais į kurias konkrečias valstybės institucijas ji turi galimybę kreiptis, kokiais būdais ji galėtų spręsti jos keliamas problemas (pažymos 7.1.2 papunktis).

Be to, Savivaldybės administracija, gavusi Pareiškėjos 2017-10-09 kreipimąsi, susijusį su Rekomendacijų vykdymu ir Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūra, turėjo jį išnagrinėti VAĮ nustatyta tvarka, t. y., atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas kreipimosi nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant kreipimosi turinį (pažymos 5 paragrafas), tačiau tokio atsakymo Pareiškėjai (netgi Seimo kontrolieriui to papildomai paprašius; pažymos 6 paragrafas) nepateikė (šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui nepateikta išsamaus atsakymo Pareiškėjai dėl jos 2017-10-09 kreipimesi nurodytų problemų kopija).

Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad Savivaldybės administracija, netinkamai nagrinėja Pareiškėjos prašymus, neužtikrina Pareiškėjos teisės į gerą viešąjį administravimą, konstitucinio principo, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, bei VAĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų tinkamo įgyvendinimo

. Šio tyrimo metu gauti Savivaldybės administracijos paaiškinimai, kodėl ji neatsižvelgė į pirmiau nurodytą Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, tėra paremti teisės aktų reikalavimais nepagrįsta nuomone, ignoruojant Savivaldybės pareigą užtikrinti jos veiklos skaidrumą, Pareiškėjos teisę gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma, motyvuotus, aiškius ir argumentuotus atsakymus į jos prašymus, pareikštą nuomonę apie Savivaldybės institucijų darbą.

14. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, konstatuotina, kad Savivaldybės administracijos vykdoma Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūra ir kontrolė yra neefektyvi, Savivaldybės administracija neužtikrina vietos savivaldos bei viešojo administravimo principų tinkamo įgyvendinimo bei Pareiškėjos teisės į įstatymais pagrįstą ir objektyvų jos prašymų, skundų nagrinėjimą, taigi Pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintinas pagrįstu.

15. Seimo kontrolierius atkreipia Savivaldybės pareigūnų dėmesį į Savivaldybės tarybos nustatytos valdytojų veiklos kontrolės funkcijos vykdymo tvarkos teisinio reguliavimo galimus trūkumus.

Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės principu. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje numatytas principas, kuriuo grindžiama vietos savivalda, yra savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų veiklos priežiūra ir kontrolė pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 42 punktą yra priskirta prie savarankiškųjų savivaldybės funkcijų. Savivaldybės taryba, kaip vietos savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, jos kompetencijai priskirtas funkcijas vykdo bei savivaldybėms priskirtą kompetenciją įgyvendina vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio nustatytais vietos savivaldos principais. Be to, pati savivaldos teisės prigimtis suponuoja tai, kad savivaldybės savo funkcijas turi vykdyti atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir aplinkybes, tačiau visais atvejais jos privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų (pažymos 11 paragrafas).

Nesant imperatyviai tikslaus teisinio reglamentavimo konkrečiai funkcijai įgyvendinti, Savivaldybės taryba, laikydamasi bendrųjų teisės principų ir teisės aktų reikalavimų, turi teisę savo kompetencijos ribose nustatyti Taisykles, kaip bus įgyvendinama Savivaldybei priskirta funkcija, šiuo atveju, patvirtinti Taisykles (pažymos 10.3 punktas), perkeliant Pavyzdines taisyklių nuostatas jų neišplečiant arba išplečiant, pvz., dar labiau detalizuojant valdytojų veiklos kontrolės įgyvendinimą (pažymos 12.4 punktas), tačiau žemesnės galios teisės akte draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (pažymos 12.5 punktas).

Šiuo atveju, nei VAĮ, nei Vietos savivaldos įstatymas, kuriuose nustatyti Savivaldybės administracijos veiklos principai (ir Pavyzdinės taisyklės), nenumato Taisyklių 9 punkte nurodytų teisingumo ir protingumo principų taikymo Savivaldybės administracijos viešojo administravimo veikloje vykdant valdytojų veiklos kontrolę (taigi, Taisyklėse, galimai nepagrįstai nustatoma Savivaldybės administracijos pareigūnų diskrecija, tiesiogiai vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, o ne teisės aktų reikalavimais, spręsti, kada imtis priemonių dėl administracinės atsakomybės atsakingiems asmenims taikymo, kai teisės aktais apibrėžti administracinės atsakomybės taikymo atvejai suponuoja Savivaldybės administracijos pareigūnų pareigą tais atvejais pradėti  administracinio nusižengimo teiseną).

Be to, nuo 2017-01-01 įsigaliojo nauja Pavyzdinių taisyklių redakcija (aplinkos ministro 2016-11-11 įsakymas Nr. D1-745), Savivaldybės interneto tinklalapio duomenimis, Taisyklės nuo 2014 metų nebuvo keičiamos. Šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui nepateikta informacija apie tai, kad Savivaldybės administracija būtų inicijavusi atitinkamus Taisyklių pakeitimus.

16. Kartu Seimo kontrolierius papildomai paaiškina Pareiškėjai:

16.1. vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės administracijos vykdomą Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės tvarką, suinteresuoti asmenys (pvz., kurie pateikė Savivaldybės administracijai prašymą, skundą dėl priežiūros ir kontrolės vykdymo) nėra kviečiami dalyvauti patikrinimuose. Visus turimus dokumentus jie turi teisę pateikti Savivaldybės administracijai kartu su prašymu, skundu arba papildomai;

16.2. dėl problemų, susijusių su galimu Bendrijos dokumentų klastojimu, sprendimo būdų Jums buvo pateikti paaiškinimai Pažymoje (žr. šios pažymos 4.2.2 papunktis).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia Pareiškėjos skundą dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 8, 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja:

18.1. atlikti tinkamą Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, nustatyta tvarka surašant patikrinimo aktą, ypatingą dėmesį skiriant motyvuotam veiklos vertinimui sukauptų lėšų laikymo atskiroje sąskaitoje, jų naudojimo pagal paskirtį, Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimo, Namo patalpų savininkų priimtų sprendimų skelbimo klausimais, prireikus, imantis teisės aktuose numatytų priemonių (pateikiant reikalavimus) nustatytiems veiklos trūkumams šalinti, apie tai raštu informuojant Pareiškėją ir Seimo kontrolierių;

18.2. pateikti Pareiškėjai:

18.2.1. Patikrinimo akto-3 bei Rašto dėl administracinės atsakomybės taikymo kopijas, informuoti ją ir Seimo kontrolierių apie administracinės atsakomybės taikymo Pirmininkui priemones ir rezultatus;

18.2.2. teisės aktuose nustatyta tvarka parengtą atsakymą į jos 2017-10-09 kreipimąsi (Seimo kontrolieriui – pateikti jo kopiją);

18.3. pateikti Seimo kontrolieriui:

18.3.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimų dėl priežiūros ir kontrolės vykdytojų paskyrimo kopijas;

18.3.2. motyvuotus paaiškinimus, kodėl administracinės atsakomybės taikymo Pirmininkui klausimai perduoti nagrinėti Viešosios tvarkos skyriui, t. y., kodėl šių klausimų nesprendžia Savivaldybės administracijos Turto skyriaus pareigūnai (priežiūros ir kontrolės vykdytojai) Pavyzdinėse taisyklėse ir Taisyklėse nustatyta tvarka;

18.4. informuoti, kokių konkrečių priemonių imtasi, kad ateityje:

18.4.1. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūra ir kontrolė būtų efektyvi ir vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų;

18.4.2. asmenų prašymai, skundai, susiję su daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūra ir kontrole, būtų nagrinėjami VAĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

18.5. tuo atveju, jeigu Taisyklės iki šiol nepakeistos, atsižvelgus į Pavyzdinių taisyklių naują redakciją, parengti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Taisyklių redakcijos pakeitimo;

18.6. inicijuoti Taisyklių 9 punkto nuostatų, susijusių su teisingumo ir protingumo kriterijų tiesioginiu taikymu Savivaldybės administracijos viešojo administravimo veikloje vykdant valdytojų veiklos kontrolę, pakeitimą taip, kad Taisyklės atitiktų bendruosius teisės principus, neprieštarautų įstatymų, Pavyzdinių taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos

.

Seimo kontrolierius                                                                                                   Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1571
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį