Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINIO SPCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBĄ PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1.     Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018-02-01 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą ir 2018-02-02 skundo papildymo dokumentus dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdybos) Vilniaus skyriaus pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), 2017-11-28 raštu Nr. (7.5) R-21213 raginant Pareiškėją sumokėti skolą Valstybinio socialinio draudimo fondui ir 2018-01-29 raštu Nr. (9.8E)I-606 teikiant Pareiškėjui atsakymą į jo 2017-12-29 kreipimąsi.

2.    Pareiškėjas skunde ir skundo papildymo dokumentuose, be kitų aplinkybių, nurodo:

2.1.   „[...]. 2017-12-05 gavau [...] [Fondo valdybos Vilniaus skyriaus] 2017-11-28 raginimą Nr. (7.5) R-21213 „Dėl X personalinės įmonės skolos sumokėjimo“, [...]. Jis siūlo per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti, [...], skolą [Fondo valdybai] ... Eur į vieną iš nurodytų sąskaitų. Jokių pagrindų tam nepateikiama“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.2. „2017-12-29 el. paštu apskundžiau [...] tokią veiką ir pareikalavau, kad [Fondo valdyba] pateiktų visus būtinus tokiems [Fondo valdybos] veiksmams pagrindus ir raštišką išsamų atsakymą.“

2.3. „Atkreipiu dėmesį, kad [Fondo valdyba] ir jos Vilniaus skyrius vykdo piktnaudžiavimą, savavaldžiavimą bei sukčiavimą, ir visa kitą, kas su tuo susiję, mano ir mano personalinės įmonės atžvilgiu jau nuo 2011-07 (LR Baudžiamajame kodekse numatytas nusikalstamas veikas, ir žmogaus veiksmų laivės varžymą bei nusikalstamą įsakinėjimą) dėl ko neišvengiamai atsakys nurodyto kodekso nustatyta tvarka. [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

4.        Kartu su skundu, be kitų dokumentų, pateikta:

4.1. Pareiškėjo 2017-12-29 kreipimasis „Dėl VSDFV Vilniaus skyriaus raginimo 2017-11-28 Nr. (7.5)R-21213, adresuotas Fondo valdybos direktoriui (kopija), kuriame nurodyta:

              4.1.1. „Kategoriškai nesutinku ir vienareikšmiškai atmetu nusikalstamai aplaidų [Fondo valdybos Vilniaus skyriaus] raginimą 2017-11-28 Nr. (7.5) R-21213.“

              4.1.2. „Skundžiu jį pagal išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka nustatymą (ABTĮ 26 str. l d.). Iš jo yra akivaizdu, kad Sodra nusikalstamomis veikomis siekia gauti tai, kas jai akivaizdžiai nepriklauso. Tik, savaime suprantama, kadangi veikė nusikalstamai, nepateikė jokių pagrindų.“

               4.1.3. „Primenu ir įspėju, kad neišvengsi baudžiamosios ir visų kitų rūšių atsakomybės dėl [Fondo valdybos] nusikalstamos, neteisėtos ir nepagrįstos veikos/neveikimo. Teikis pateikt visus būtinus tokiems veiksmams pagrindus ir raštišką išsamų atsakymą.“

4.2. Fondo valdybos 2018-01-29 raštas Nr. (9.8E)I-606, adresuotas Pareiškėjui (kopija), kuriame nurodyta:

                4.2.1. „Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio l dalis nustato, kad draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba). Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.“

               4.2.2. „Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131 „Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo“, l punkte nurodyta, kad šios taisyklės nustato draudėjų, apdraustųjų asmenų bei kitų suinteresuotų asmenų (toliau - pareiškėjai) skundų dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių bei kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų individualių administracinių aktų ir kitų konkrečiam asmeniui ar konkrečiai nurodytai asmenų grupei skirtų administracinių sprendimų ir veiksmų (neveikimo), kurie, pareiškėjų manymu, pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus, pateikimo ir jų nagrinėjimo privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka procesą.“

               4.2.3. „Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Fondo valdybai, kaip privalomai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, priskirta nagrinėti skundus dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo subjektų individualių administracinių aktų ir kitų konkrečiam asmeniui ar konkrečiai nurodytai asmenų grupei skirtų administracinių sprendimų, taip pat veiksmų (neveikimo), kurie lemia konkrečių asmenų teisių ir pareigų apimtį, teisėtumo. Kai skundžiamas individualus administracinis aktas ir kitas konkrečiam asmeniui ar konkrečiai nurodytai asmenų grupei skirtas administracinis sprendimas ir veiksmas (neveikimas) teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti tokio ginčo objektu. Nagrinėdama skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti individualių administracinių aktų ir kitų konkrečiam asmeniui ar konkrečiai nurodytai asmenų grupei skirtų administracinių sprendinių ir veiksmų (neveikimo), Fondo valdyba asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats skundo nagrinėjimo procesas būtų iš esmės beprasmis.“

                 4.2.4. „Jūsų ginčijamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017 m. lapkričio 28 d. raginimas Nr. (7.5) R-21213 yra informacinio pobūdžio (tarpinis) dokumentas, kuriuo Jums tik pranešama apie Jūsų skolą Valstybinio socialinio draudimo fondui, siūloma per šiame raginime nurodytą terminą šią skolą sumokėti bei primenama apie Jūsų skolos per šiame raginime nustatytą terminą nesumokėjimo pasekmes. Šios nurodytos aplinkybės pačios savaime nesukelia Jums teisinių pasekmių. Taigi, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017 m. lapkričio 28 d. raginimas Nr. (7.5) R-21213 negali būti savarankišku skundo dalyku, nes tokio pobūdžio ginčai Fondo valdyboje, kaip privalomoje išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje, nespręstini.“

                 4.2.5. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio bei 29 straipsnio nuostatomis skundas dėl Fondo valdybos sprendimo gali būti paduodamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2) per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos.“

                 4.2.6. „Primename, kad X personalinė įmonė apie tai, kokiu pagrindu apskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir delspinigiai informuota Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2013-05-02 raštu Nr. (7.5) 3-54191 „Dėl X personalinės įmonės įsiskolinimo“, siųstu įmonės Juridinių asmenų registre nurodytu adresu ..., Vilnius.

TYRIMAS IR IŠVADOS

             Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių darbo tvarka kreipėsi į Fondo valdybą.

6. Iš Fondo valdybos Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų nustatyta:


             

Fondo valdybos Vilniaus skyrius 2017-11-28 raštu Nr. (7.5) R-21213 informavo Pareiškėją apie tai, kad:

6.1. „Pranešame, kad Jūs 2017 m. lapkričio 28 d. Valstybinio socialinio draudimo fondui esate skolingas

... Eur skolą (įmokų ... Eur, delspinigių ... Eur).“

6.2. „Siūlome Jums per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti aukščiau nurodytą sumą į vieną iš nurodytų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (gavėjo kodas -191630223) lėšų sąskaitų: [...].“

6.3. „Primename, jei per nustatytą terminą nesumokėsite skolos, ji bus išieškota priverstine tvarka, o dėl turto arešto, antstolio vykdymo išlaidų, priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo patirsite nepatogumų ir papildomų išlaidų.“

6.4. „Už pavėluotai į Valstybinio socialinio draudimo fondą pervestas įmokas skaičiuojami delspinigiai. Nuo Jūsų sumokėtą valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų priklauso Jūsų socialinio draudimo išmokų dydis ir draustumas privalomuoju sveikatos draudimu. [...].“

              

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7.         Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

7.1.      Įstatymai:

7.1.1.   Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:

              12 straipsnis

– „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“

7.1.2. Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta:

32 straipsnio 1 dalis –

„Fondo valdyba, organizuodama socialinį draudimą ir vykdydama Fondo biudžetą: [...]; 4) koordinuoja ir užtikrina Fondo valdybos teritorinių skyrių efektyvų ir kokybišką darbą bei juos kontroliuoja; [...]; 14) nagrinėja apdraustųjų asmenų, draudėjų, socialinio draudimo išmokų gavėjų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kitų suinteresuotų asmenų skundus dėl Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų ir sprendimų; [...].“

33 straipsnio 1 dalis

– „Fondo valdybos teritoriniai skyriai yra Fondo valdybos teritorinės įstaigos, kurių pagrindinis uždavinys – operatyvus Fondo lėšų tvarkymas užtikrinant priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų surinkimą ir išieškojimą į Fondą laiku ir teisingą socialinio draudimo išmokų, kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo valdybos teritoriniams skyriams, paskyrimą ir mokėjimą gavėjams. Fondo valdybos teritoriniai skyriai pavaldūs ir atskaitingi Fondo valdybai. Fondo valdybos teritoriniam skyriui vadovauja direktorius. Jį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Fondo valdybos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

34 straipsnis

– „Fondo valdybos teritoriniai skyriai: 1) kontroliuoja priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų sumokėjimą ir vykdo laiku nesumokėtų socialinio draudimo įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų priverstinį išieškojimą; [...].“

41 straipsnis –

„1. Draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys (toliau šiame straipsnyje – suinteresuoti asmenys) turi teisę apskųsti Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Fondo valdybai. Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. 2. Skundai Fondo valdybai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų ir veiksmų (neveikimo) nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (neatlikimą) ar sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas. [...]. Skundui paduoti nustatytas terminas, praleistas dėl svarbių priežasčių, kurias asmuo pagrindžia atitinkamais dokumentais, Fondo valdybos direktoriaus ar jo pavaduotojo sprendimu gali būti atnaujinamas. Skundų nagrinėjimo tvarką Fondo valdyboje nustato Fondo valdybos direktorius. [...]. 4. Fondo valdyba, išnagrinėjusi skundą, gali jį patenkinti visą ar iš dalies, taip pat skundą atmesti. Fondo valdybos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui. [...].“

7.1.3. Viešojo administravimo įstatyme nustatyta:

2 straipsnio 9 dalis –

Individualus administracinis aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei.“

8 straipsnis –

„1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. 2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. [...].“

7.1.4. Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta:

26 straipsnio 1 dalis

– „Prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.“

7.2. Kiti teisės aktai:

7.2.1.  

Fondo valdybos direktoriaus 2008-03-18 įsakymu Nr. V-131 (Fondo valdybos 2011-06-22 įsakymo Nr. V-247 redakcija) patvirtintose Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklėse reglamentuojama:

1 punktas –

„Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato draudėjų, apdraustųjų asmenų bei kitų suinteresuotų asmenų (toliau – pareiškėjai) skundų dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) bei kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau – kitos Fondo įstaigos) individualių administracinių aktų ir kitų konkrečiam asmeniui ar konkrečiai nurodytai asmenų grupei skirtų administracinių sprendimų (toliau – sprendimai) ir veiksmų (neveikimo), kurie, pareiškėjų manymu, pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus, pateikimo ir jų nagrinėjimo privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisykles.“

             6 punktas –

„Skundai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių ar kitų Fondo įstaigų sprendimų (išskyrus šio punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose nurodytus sprendimus) ir veiksmų (neveikimo) nagrinėjami, jeigu jie pateikti Fondo valdybai per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (neatlikimą) ar sprendimo priėmimą. [...].“

             20 punktas

– „Jeigu skundo nagrinėjimo metu paaiškėja, kad yra praleistas Taisyklių 6 punkte nurodytas terminas skundui pateikti, apie tai informuojamas pareiškėjas, kartu prašant iki nustatyto termino pateikti paaiškinimus ir įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, sudarančias pagrindą terminui atnaujinti. Jeigu pareiškėjas iki nustatyto termino pateikia prašomus įrodymus ir paaiškinimus, skundą nagrinėjantis valstybės tarnautojas informuoja apie tai Fondo valdybos direktorių ar jo pavaduotoją, kuris sprendžia termino atnaujinimo klausimą.“

            42 punktas – „

Pareiškėjas, nesutinkantis su Fondo valdybos priimtu sprendimu, turi teisę jį apskųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo [...] nustatytais terminais ir tvarka.“

Tyrimui reikðminga teismø praktika

8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika

8.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-02-21 nutartyje (administracinė byla Nr. AS-525-151-08), be kita ko, nurodyta:

             „[...]. ABTĮ 5 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. administracinių teismų kompetencijai priskirta spręsti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo. Iš šių teisės normų daroma išvada, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Individualus teisės aktas – tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, nustatantis tam subjektui ar subjektų grupei tam tikras teises ir pareigas. Pareiškėjas prašė teismo panaikinti Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2007-11-19 raštą, kuriuo pareiškėjui buvo pranešta, kad Tarnyba pareiškėjui registruotu paštu pakartotinai siunčia 2007-09-17 sprendimo kopiją. Šis raštas yra informacinio pobūdžio, nenustato pareiškėjui jokių teisių ir pareigų, nesukelia pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, todėl nelaikytinas individualiu teisės aktu ir negali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka bei negali būti nagrinėjamas administracinių teismų. Vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 1 d., teismas atsisako priimti skundą, kuris yra nenagrinėtinas teismų. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2007-11-19 raštą. [...].“

8.2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-12-18 nutartyje (administracinė byla Nr. AS-146-836-13), be kita ko, nurodyta:

              „[...]. Dėl išvardytų priežasčių konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad aptariamų tarpinių procedūrinių dokumentų – pavedimo tikrinti ir pranešimo apie mokestinį patikrinimą – teisėtumas negali būti vertinamas pateikus teismui atskirą (savarankišką) reikalavimą, t. y. minėti mokesčių administratoriaus priimti procedūriniai dokumentai negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku. [...]. Panevėžio AVMI 2013 m. birželio 21 d. pavedimu tikrinti Nr. 32-23 ir 2013 m. birželio 21 d. pranešimu apie mokestinį patikrinimą Nr. PMP-22 pareiškėja buvo tik informuota apie jos (mokesčių mokėtojos) atžvilgiu pradėtą mokestinį patikrinimą, pateikiant jai atitinkamus duomenis apie mokestinį patikrinimą (patikrinimo laikotarpį, patikrinimo dalyką ir kt.). Dokumentai, kuriuos ginčyti siekia pareiškėja, pagal savo turinį yra informacinio pobūdžio, o pagal esmę – mokestinio patikrinimo procedūros metu mokesčių administratoriaus atlikti tarpiniai procedūriniai veiksmai (procedūriniai sprendimai). Taigi minėti Panevėžio AVMI dokumentai vieni savaime nesukėlė ir negalėjo sukelti pareiškėjai konkrečių materialinių teisinių pasekmių. Atsižvelgiant į tai, skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje pagrįstai konstatuota, kad šie dokumentai negali būti savarankišku ginčo administraciniame teisme objektu. [...].“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 punktai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 punkte, ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodytą pažymos 8 punkte, konstatuotina:

9.1. Pareiškėjas skundu ir skundo papildymo dokumentais kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), 2017-11-28 raštu Nr. (7.5) R-21213 teikiant Pareiškėjui informaciją apie Pareiškėjo skolą Fondo valdybai ir raginant šią skolą sumokėti.

9.2. Dėl Pareiškėjo skunde ir skundo papildymo dokumentuose nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius darbo tvarka kreipėsi į Fondo valdybą.

10. Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, Fondo valdybos teritoriniai skyriai yra Fondo valdybos teritorinės įstaigos, kurių pagrindinis uždavinys yra operatyvus Fondo lėšų tvarkymas užtikrinant priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų surinkimą ir išieškojimą į Fondą laiku ir teisingą socialinio draudimo išmokų, kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo valdybos teritoriniams skyriams, paskyrimą ir mokėjimą gavėjams. Remiantis to paties teisės akto 34 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytomis teisės normomis, Fondo valdybos teritoriniai skyriai (įtraukiant ir Fondo valdybos Vilniaus skyrių) turi pareigą kontroliuoti priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų sumokėjimą, vykdyti laiku nesumokėtų socialinio draudimo įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų priverstinį išieškojimą.

Pažymėtina, kad Fondo valdybos teritoriniai skyriai pavaldūs ir atskaitingi Fondo valdybai.  Atitinkamai, Fondo valdyba, organizuodama socialinį draudimą ir vykdydama Fondo biudžetą, turi pareigą koordinuoti ir užtikrinti Fondo valdybos teritorinių skyrių efektyvų ir kokybišką darbą bei juos kontroliuoti, taip pat nagrinėti apdraustųjų asmenų, draudėjų, socialinio draudimo išmokų gavėjų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kitų suinteresuotų asmenų skundus dėl Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų ir sprendimų (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4 ir 14 punktai). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 26 straipsnio 1 dalį, prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Remiantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis, draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Fondo valdybai. Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

           

11. Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų nustatyta, kad Fondo valdybos Vilniaus skyrius 2017-11-28 raštu Nr. (7.5) R-21213 informavo Pareiškėją apie tai, jog Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondui yra skolingas ... Eur, ir siūlė Pareiškėjui per 10 dienų nuo šio raginimo gavimo dienos gera valia sumokėti pirmiau nurodytą sumą. Minėtame 2017-11-28 rašte Fondo valdybos Vilniaus skyrius taip pat informavo Pareiškėją apie tai, kad, jeigu per nustatytą terminą skola nebus sumokėta, ji bus išieškota priverstine tvarka (pažymos 6 punktas).

            Pareiškėjas skundėsi Seimo kontrolieriui, kad Fondo valdybos Vilniaus skyrius 2017-11-28 rašte Nr. (7.5) R-21213jokių pagrindų tam nepateikiama“ (pažymos 2.1 punktas), ir nurodė, jog 2017-12-29 apskundė minėtą Fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017-11-28 raštą Fondo valdybai (pažymos 2.2 punktas). 

            Šiame kontekste Seimo kontrolierius pažymi, jog Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje reglamentuojama individualaus administracinio akto sąvoka, pagal kurią individualiu administraciniu aktu laikytinas vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei. Vadovaujantis to paties teisės akto 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, individualiame administraciniame akte taip pat turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Seimo kontrolieriui tyrimo metu įvertinus Fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017-11-28 rašto Nr. (7.5) R-21213 turinį, nustatyta, jog jis nelaikytinas individualiu administraciniu aktu, kaip tai reglamentuojama Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje, dėl to jam netaikytini šio teisės akto 8 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai, keliami individualiam administraciniam aktui.Fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017-11-28 raštas Nr. (7.5) R-21213 laikytinas informacinio pobūdžio dokumentu, kuriuo Pareiškėjas tik buvo informuotas apie jo skolą Valstybinio socialinio draudimo fondui, ir kuriuo buvo pasiūlyta per minėtame 2017-11-28 raginime nurodytą terminą šią skolą sumokėti bei priminta apie skolos nesumokėjimo pasekmes. Atkreiptinas dėmesys, jog Fondo valdybos Vilniaus skyriui būtų buvę tikslinga 2017-11-28 rašte Nr. (7.5) R-21213 taip pat priminti Pareiškėjui apie 2013 metais priimtą administracinį sprendimą ir pakartotinai nurodyti priskaičiuotos skolos teisinį pagrindą.

             Seimo kontrolierius akcentuoja, kad 2017-11-28 rašte Nr. (7.5) R-21213 nurodytos aplinkybės pačios savaime nesukuria Pareiškėjui jokiu teisių ir (ar) pareigų (nesukelia Pareiškėjui teisinių pasekmių). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra konstatavęs, kad informacinio pobūdžio raštai „[...] nenustato pareiškėjui jokių teisių ir pareigų, nesukelia pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, todėl nelaikytinas individualiu teisės aktu ir negali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka bei negali būti nagrinėjamas administracinių teismų“ (pažymos 8.1 punktas). Apie tai, kad Pareiškėjo ginčijamas Fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017-11-28 raštas Nr. (7.5) R-21213 yra tik informacinio pobūdžio (tarpinis) dokumentas, ir kad jame nurodytos aplinkybės pačios savaime nesukelia Pareiškėjui teisinių pasekmių, todėl negali būti savarankišku skundo dalyku, spręstinu Fondo valdyboje kaip privalomoje išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje, Fondo valdyba tinkamai informavo Pareiškėją 2018-01-29 raštu Nr. (9.8E)I-606 (pažymos 4.2.4 punktas).

             12. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad skundai Fondo valdybai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų ir veiksmų (neveikimo) nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (neatlikimą) ar sprendimo priėmimą. Pažymėtina, kad skundui paduoti nustatytas terminas, praleistas dėl svarbių priežasčių, kurias asmuo pagrindžia atitinkamais dokumentais, Fondo valdybos direktoriaus ar jo pavaduotojo sprendimu gali būti atnaujinamas. Savo turiniu panašios nuostatos įtvirtintos ir Fondo valdybos direktoriaus 2008-03-18 įsakymu Nr. V-131 patvirtintose Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės), kurios nustato draudėjų, apdraustųjų asmenų bei kitų suinteresuotų asmenų skundų dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių individualių administracinių aktų ir kitų konkrečiam asmeniui ar konkrečiai nurodytai asmenų grupei skirtų administracinių sprendimų ir veiksmų (neveikimo), kurie, pareiškėjų manymu, pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus, pateikimo ir jų nagrinėjimo privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisykles.

              Taigi, Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į tai, kad Pareiškėjas, nesutikdamas su jam priskaičiuota ... Eur skola Valstybinio socialinio draudimo fondui, gali išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka skųsti Fondo valdybai (motyvuotai nurodant priežastis ir prašant atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą) ne pirmiau minėtą Fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017-11-28 informacinį raštą Nr. (7.5) R-21213, tačiau 2013 metais Fondo valdybos Vilniaus skyriaus priimtą administracinį sprendimą, t. y. 2013-05-02 raštą Nr. (7.5) 3-54191Dėl X personalinės įmonės įsiskolinimo“, kuriame, Fondo valdybos teigimu, nurodyta, kokiu pagrindu Pareiškėjui buvo apskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir delspinigiai (pažymos 4.2.6 punktas).

               Fondo valdybos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytais terminais ir tvarka (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 4 dalis, Taisyklių 42 punktas).

12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Fondo valdybos pareigūnų veiksmai, susiję su 2017-11-28 raginimo Nr. (7.5) R-21213 Pareiškėjui teikimu ir Pareiškėjo 2017-12-29 kreipimosi nagrinėjimu, skundo tyrimo atveju laikytini buvę tinkamais, dėl to Pareiškėjo skundas dėl Fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), 2017-11-28 raštu Nr. (7.5) R-21213 informuojant Pareiškėją apie jo skolą Valstybinio socialinio draudimo fondui ir 2018-01-29 raštu Nr. (9.8E)I-606 teikiant Pareiškėjui atsakymą į jo 2017-12-29 kreipimąsi, yra atmestinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:

               Pareiškėjo X skundą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), 2017-11-28 raštu Nr. (7.5) R-21213 raginant Pareiškėją sumokėti skolą Valstybinio socialinio draudimo fondui ir 2018-01-29 raštu Nr. (9.8E)I-606 teikiant Pareiškėjui atsakymą į jo 2017-12-29 kreipimąsi, atmesti.

  SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomenduoja:

              imtis priemonių tam, jog ateityje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (teritoriniams padaliniams) siunčiant asmenims raginimus įvykdyti tam tikrą pareigą (prievolę), būtų nurodoma (primenama) apie pareigos (prievolės) atsiradimo teisinį pagrindą.

  

             Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašome pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                            Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/1-150
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį