Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių18
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė776338

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-11-13 gavo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „V“ (toliau vadinama – ir Asociacija) pirmininko X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau vadinama – Konkurencijos taryba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo 2017-08-18 kreipimąsi raštu Nr. 78 V.

2.        Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodo:

2.1.    „[...] [Asociacija]  2017-08-18 raštu Nr. 78 V [...] kreipėsi į [Konkurencijos tarybą], prašydama pateikti informaciją atsakant į [...] klausimus ir pateikiant paaiškinimus [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.2.   „Klausimai buvo pateikti Asociacijos nariams apsvarsčius ir įvertinus [Konkurencijos tarybos] interneto svetainėje 2017-07-20 paskelbtame informaciniame pranešime „Dėl savivaldybių bėdų kalta ne konkurencija“ pacituotus Konkurencijos tarybos pirmininko Šarūno Keserausko žodžius, Konkurencijos tarybos pirmininko Šarūno Keserausko 2017-07-19 elektroniniame laiške Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Gintautui Lukošaičiui išsakytas mintis.“

2.3. „Todėl Konkurencijos tarybos [...] 2017-09-18 rašte Nr. (2.16-35)6V-2231 [...] nurodytas motyvas, jog Konkurencijos taryba negali atsakyti į Asociacijos rašte pateiktus klausimus, nes jie yra hipotetiniai, mūsų nuomone, yra nepagrįstas ir neteisėtas.“

2.4.  „Jeigu Konkurencijos taryba iš tiesų negalėjo atsakyti į Asociacijos pateiktus klausimus, [...], ji gautą raštą turėjo persiųsti kitai valstybės institucijai, kuri galėtų Asociacijai pateikti atsakymus.“

2.5. „[...] norėtume, kad Konkurencijos taryba atsakytų ir į mums rūpimus klausimus, kurie paprasti, susiję su Konkurencijos tarybos pirmininko Šarūno Keserausko šiauliečiams išsakytomis mintimis, jokie hipotetiniai. [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

4.       Kartu su skundu, be kitų dokumentų, pateikta:

4.1. Asociacijos 2017-08-18 kreipimasis Nr. 78 V, adresuotas Konkurencijos tarybai (kopija), kuriame nurodyta:

4.1.1. „[Konkurencijos tarybos] interneto svetainėje 2017-07-20 paskelbtame informaciniame pranešime „Dėl savivaldybių bėdų kalta ne konkurencija“ rašoma:

             „Tik esant pagrįstiems įrodymams, paneigiantiems konkurencijos galimybę bei jos naudą, įvedamos rinkos reguliavimo priemonės - paprastai konstatuojama natūrali monopolija ir jos paskiriamas reguliatorius. [...].“

4.1.2. „Komentuodamas G. Lukošaičio laiške minėtą keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose atvejį, Konkurencijos tarybos pirmininkas priminė, kad iš rinkos Šiaulių miesto savivaldybės sprendimais be jokios kaštų ir naudos analizės buvo „išmestos“ 20 ar daugiau metų veikusios smulkios ir vidutinės įmonės, teikusios paslaugas maršrutiniais taksi, o savivaldybė nusprendė keleivių vežimą pavesti išimtinai UAB „B“.

4.1.3. „Konstitucinio Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei Konkurencijos tarybos nuomone, toks ir panašus viešojo administravimo subjekto elgesys yra nepateisinamas. Taip elgtis galima tik turint pagrįstų įrodymų, kad konkurencija konkrečioje rinkoje nesuteiks naudos vartotojams. Tokių įrodymų Konkurencijos tarybos nagrinėtose privačių bei viešojo administravimo subjektų valdomų įmonių privilegijavimo bylose nebuvo pateikta“, - akcentavo Š. Keserauskas.“

4.1.4. „[...], prašome pateikti informaciją atsakant į mums aktualius klausimus ir pateikiant paaiškinimus:

              1.  Kokie įrodymai, paneigiantys konkurencijos galimybę ir jos naudą, laikytini pagrįstais?

              2. Kokie įrodymai, kad konkurencija konkrečioje rinkoje nesuteiks naudos vartotojams, laikytini pagrįstais?

              3. Ar nepriklausomas (pavyzdžiui, privatus) ūkio subjektas, siekdamas, kad savivaldybė jį įsileistų į vietinę viešųjų paslaugų rinką ir sudarytų sąlygas konkuruoti su tokias paslaugas teikiančia savivaldybės įmone, privalo savo siekį pagrįsti, t. y. ekonominiais skaičiavimais patvirtinti, jog jis, konkuruodamas su tokias pat paslaugas teikiančia savivaldybės įmone, gerins paslaugų teikimo kokybę, mažins paslaugų kainas, bus kitaip naudingas savivaldybės gyventojams, t. y. viešųjų paslaugų vartotojams, ir trumpalaikėje, ir ilgalaikėje perspektyvoje?

              4. Ar savivaldybė, savivaldybės taryba, turi teisę priimti neigiamą motyvuotą sprendimą neįsileisti arba nepriimti sprendimo įsileisti į savivaldybės teritorijoje esančią viešųjų paslaugų rinką nepriklausomų (pavyzdžiui, privačių) paslaugų teikėjų, jeigu šie, siekdami konkuruoti su viešąsias paslaugas teikiančia savivaldybės įmone, nepagrindžia ar negali pagrįsti, jog jie gerins paslaugų teikimo kokybę, mažins paslaugų kainas, bus kitaip naudingi savivaldybės gyventojams, t. y. viešųjų paslaugų vartotojams, ir trumpalaikėje, ir ilgalaikėje perspektyvoje? [...].“

              4.2.   Konkurencijos tarybos 2017-09-18 raštas Nr. (2.16-35)6V-2231, adresuotas Asociacijai (kopija), kuriame nurodyta:

4.2.1. „(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išnagrinėjo [...] [Asociacijos] 2017 m. rugpjūčio 18 d. raštą Nr. 78 V (toliau - Raštas), kuriame prašoma pateikti informaciją, atsakant į Asociacijai aktualius klausimus ir pateikiant paaiškinimus [...]. [...].“

4.2.2. „(2)     Dėkojame Asociacijai už kreipimąsi.“

4.2.3. „(3) Atsakydami į Jūsų Rašte pateiktus klausimus, visų pirma, pažymime kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis, įtvirtinantis pagrindinius ūkinės veiklos ir konkurencijos laisvės apsaugos principus, numato, jog: Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. [...]. Taigi, Konstitucija aiškiai įvardija, kad privati nuosavybė, asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva yra Lietuvos ūkio pagrindas; kad privatiems asmenims suteikiama laisvė ir iniciatyva kurti, gaminti, parduoti, pirkti, teikti paslaugas. Valstybė skatina, saugo, remia ir reguliuoja. Jeigu privatūs asmenys savo veikla nesilaiko valstybės reguliavimų ir draudimų, įsikiša valstybė, kuri gina vartotojų interesus, saugo gamtos išteklius ir pan. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad „valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą, turi laikytis asmens ir visuomenės interesų derinimo principo [...], ūkinės veiklos tarnavimu tautos gerovei negalima grįsti ar pateisinti tokio jos reguliavimo, kuriuo tam tikro ūkio subjekto teisės ir teisėti interesai ribojami daugiau nei būtina viešajam interesui užtikrinti, ūkio subjektams būtų sudarytos nepalankios, nevienodos ūkininkavimo sąlygos, varžoma jų iniciatyva, nesudaromos galimybės jai reikštis“.

4.2.4.   „(4) Taip pat atkreipiame dėmesį, kad savivaldybėms pavesta užtikrinti joms numatytų funkcijų bei uždavinių įgyvendinimą, organizuojant, prižiūrint ir kontroliuojant atitinkamų viešųjų paslaugų teikimą, tačiau nėra leidžiama pačioms vykdyti ūkinės veiklos ir teikti viešąsias paslaugas, susijusias su ūkinės veiklos vykdymu (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 str.).“

4.2.5.  „(5) Akcentuojame, kad Konkurencijos taryba nuosekliai pasisako už tai, savivaldybės, organizuodamos viešųjų paslaugų teikimą, paslaugų teikėjus turi parinkti ir sudaryti su jais paslaugų teikimo sutartis konkurencingų procedūrų būdu (pavyzdžiui, viešo konkurso būdu), laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų, įskaitant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą.“

            4.2.6.    „(6) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta valstybės ir savivaldos institucijų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, o šio straipsnio 2 dalyje konkretizuotas to paties straipsnio l dalyje įtvirtintas sąžiningos konkurencijos laisvės principas – pagal jį draudžiama priimti teisės aktus ar kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.“

            4.2.7. „(7) Šiame kontekste taip pat pastebėtina, kad Vietos savivaldos įstatymo 91 str. įtvirtintas principas, kad savivaldybės įmonės neturėtų vykdyti ūkinės veiklos, įskaitant viešųjų paslaugų, susijusių su ūkinės veiklos vykdymu, teikimą, kai savivaldybės teritorijoje tokias paslaugas gali teikti privatūs ūkio subjektai. Minėto Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnio l dalyje įtvirtinta, kad savivaldybės valdomi juridiniai asmenys nevykdo ūkinės veiklos, išskyrus atvejus, kai: 1) vykdoma ūkinė veikla yra būtina siekiant patenkinti savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus ir 2) atsižvelgdami į savo komercinius interesus, kiti ūkio subjektai tokios veiklos nevykdytų arba vykdytų ne visa apimtimi, kuri yra būtina savivaldybės bendruomenės bendriesiems interesams patenkinti, ir tik 3) jeigu dėl to nebus teikiama privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės. Be to, minėto straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu vykdyti ūkinę veiklą yra būtina siekiant patenkinti savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus ir nėra pažeidžiamos šio straipsnio 1 dalyje išvardytos sąlygos, savivaldybė gali steigti naują juridinį asmenį šiai ūkinei veiklai vykdyti arba patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiantiems savivaldybės valdomiems juridiniams asmenims, tik gavusi išankstinį Konkurencijos tarybos sutikimą.“

             4.2.8. „(8) Apibendrinant, pabrėžtina, jog savivaldybės turi pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir laikytis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nustatytų įpareigojimų bei Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų, parinkti atitinkamų paslaugų teikėjus konkurencingos procedūros būdu teisės aktų nustatyta tvarka, neprivilegijuodama ir nediskriminuodama atskirų ūkio subjektų ar jų grupių, o svarstydama apie galimybę (teisę) pasinaudoti vidaus sandorio išimtimi, t. y. pavesdama teikti paslaugas savivaldybės įmonei ar bendrovei, savivaldybė kiekvieną kartą ir kiekvienos atitinkamos paslaugos atžvilgiu privalo įvertinti aukščiau aptartas išimties taikymo sąlygas bei gauti Konkurencijos tarybos sutikimą.“

             4.2.9. „(9) Galiausiai, informuojame, kad Konkurencijos taryba teisės aktų nustatyta tvarka kiekvieną atvejį vertina individualiai, atsižvelgdama į visas konkrečiam atvejui reikšmingas faktines aplinkybes ir tik atlikdama tyrimus. Atsižvelgiant į tai, Konkurencijos taryba šiuo atveju negali atsakyti į Asociacijos Rašte pateikiamus hipotetinius apibendrintus klausimus, kokie įrodymai laikytini pagrįstais. [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS

               Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

5.         Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

5.1.      Įstatymai:

5.1.1.   Seimo kontrolierių įstatyme

nustatyta:

              12 straipsnis

– „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“

5.1.2. Viešojo administravimo įstatyme

nustatyta:

              2 straipsnio 14 dalis –

Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.”

  3 straipsnis

– „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1)

įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...]; 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.”

             14 straipsnio 1 dalis

– „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė.“

             14 straipsnio 8 dalis – „[...]

. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti prašymą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis [...] apie tai praneša asmeniui paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.“

5.1.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme

nustatyta:

              4 straipsnio 1 dalis –

„Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams (toliau – pareiškėjas) dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.“

              15 straipsnio 1 dalis

– „Institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu: [...]; 3) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų specialiai adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti dokumentus ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; [...].“

5.1.4. Konkurencijos įstatyme

nustatyta:

   4 straipsnis

– „1. Viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. 2. Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant įstatymų reikalavimus.“

  17 straipsnio 1 dalis

– „

Konkurencijos taryba yra savarankiška valstybės įstaiga, atskaitinga Seimui, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo. Konkurencijos taryba, atlikdama jai nustatytas funkcijas, sprendimus priima savarankiškai ir nepriklausomai.

18 straipsnio 1 dalis

– „Konkur

encijos taryba: 1) prižiūri, kaip ūkio subjektai, viešojo administravimo subjektai laikosi šio įstatymo nustatytų reikalavimų; 2) nustato atitinkamos rinkos apibrėžimo ir dominuojančios padėties nustatymo kriterijus bei tvarką, savo funkcijoms atlikti tiria ir apibrėžia atitinkamas rinkas, nustato ūkio subjektų rinkos dalį ir jų padėtį atitinkamoje rinkoje; 3) nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus teisės aktus, priimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus; 4) nagrinėja pranešimus apie koncentraciją; 5) tiria ir nagrinėja šio įstatymo, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas), Reklamos įstatymo ir kitų įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, pažeidimus ir taiko pažeidėjams šiuose įstatymuose numatytas sankcijas; [...]; 9) atlieka konkurencijos veiksmingumo rinkose stebėseną ir teikia išvadas bei pasiūlymus Seimui arba Vyriausybei dėl atitinkamų priemonių veiksmingai konkurencijai užtikrinti; [...].“

30 straipsnio 2 dalis

– „

Konkurencijos tarybos nutarime turi būti nurodytos šio įstatymo pažeidimo aplinkybės, procedūros dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų paaiškinimai, pateikti Konkurencijos tarybai, bei jų įvertinimas, priimto nutarimo motyvai ir teisinis pagrindas.“

5.1.5. Civilinio proceso kodekse

nustatyta:

185 straipsnis

– „1.

Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.2. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame Kodekse numatytas išimtis.“

5.2. Kiti teisės aktai:


5.2.1.   Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse

reglamentuojama:

           32 punktas

– „Į prašymus atsakoma [...] tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme. [...].“

            35 punktas

– „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: [...]; 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...].“

            38 punktas

– „Atsakyme, kuriame nurod

omos atsisakymo suteikti [...], informaciją, [...] priežastys, [...] asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. [...].“

Vyriausybės 1999-07-12 nutarimu Nr. 822 (Vyriausybės 2012-11-07 nutarimo Nr. 1337 redakcija) patvirtintuose

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatuose reglamentuojama:

            8 punktas

– „Konkurencijos taryba atlieka šias funkcijas: 8.1. prižiūri, kaip ūkio subjektai ir viešojo administravimo subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo nustatytų reikalavimų; 8.2. nustato atitinkamos rinkos apibrėžimo ir dominuojančios padėties nustatymo kriterijus bei tvarką, savo funkcijoms atlikti tiria ir apibrėžia atitinkamas rinkas, nustato ūkio subjektų rinkos dalį ir jų padėtį atitinkamoje rinkoje; 8.3. nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu yra pagrindas, kreipiasi į viešojo administravimo subjektus su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus. [...]; [...]; 8.5. tiria ir nagrinėja Konkurencijos įstatymo ir kitų įstatymų pažeidimus ir taiko pažeidėjams sankcijas įstatymų numatytais atvejais ir tvarka; [...]; 8.9. atlieka konkurencijos veiksmingumo rinkose stebėseną ir teikia išvadas bei pasiūlymus Seimui arba Vyriausybei dėl atitinkamų priemonių veiksmingai konkurencijai užtikrinti; [...].“

Tyrimui reikðminga teismø praktika

6. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika


  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta

:

             „[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą [...]. Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, [...], taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

7. Šio Pareiškėjo skundo tyrimo metu esminė vertintina aplinkybė – Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmai (neveikimas), nagrinėjant Asociacijos 2017-08-18 kreipimąsi raštu Nr. 78 V ir teikiant atsakymą. Pareiškėjas abejoja, ar Konkurencijos tarybos pateiktas atsakymas atitinka Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme ir  Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) informacijos teikimo tvarką ir principus reglamentuojančias teisės normas.

Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos

1–4 punktai), ir į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 5 punkte, ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodytą pažymos 6 punkte, konstatuotina:

7.1. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai (įtraukiant ir vietos savivaldos institucijas), įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Atitinkamai, viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant įstatymų reikalavimus (Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis to paties teisės akto 18 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis teisės normomis, Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtina prižiūrėti, kaip ūkio subjektai, viešojo administravimo subjektai laikosi šio įstatymo nustatytų reikalavimų, nustatyti atitinkamos rinkos apibrėžimo ir dominuojančios padėties nustatymo kriterijus bei tvarką, savo funkcijoms atlikti tirti ir apibrėžti atitinkamas rinkas, nustatyti ūkio subjektų rinkos dalį ir jų padėtį atitinkamoje rinkoje, nagrinėti pranešimus apie koncentraciją,

tirti ir nagrinėti šio įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo ir kitų įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, pažeidimus ir taikyti pažeidėjams šiuose įstatymuose numatytas sankcijas, atliekti konkurencijos veiksmingumo rinkose stebėseną ir teikti išvadas bei pasiūlymus Seimui arba Vyriausybei dėl atitinkamų priemonių veiksmingai konkurencijai užtikrinti ir kt. Savo turiniu panašios nuostatos reglamentuojamos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatuose (pažymos 5.2.2 punktas).

7.2. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas ir kiti Asociacijos nariai 2017-08-18 raštu Nr. 78 V raštu kreipėsi į Konkurencijos tarybą, prašydami atsakyti į jų kreipimesi nurodytus klausimus (pažymos 4.1.4 punktas).      

       

8.

Teisës gauti informacijà ið valstybës ir savivaldybiø institucijø ir ástaigø ástatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad institucijos privalo teikti pareiðkëjams ar jø atstovams dokumentus, iðskyrus ðio ástatymo ir kitø ástatymø nustatytus atvejus. Vadovaujantis ðio teisës akto 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte átvirtintomis teisës normomis, institucija atsisako pateikti pareiðkëjui dokumentus, jeigu pagal pareiðkëjo praðymà reikëtø specialiai adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti dokumentus ir tai bûtø susijæ su neproporcingai didelëmis darbo ir laiko sànaudomis.

Seimo kontrolierius taip pat atkreipia dëmesá á Vieðojo administravimo ástatymo 3 straipsnyje reglamentuojami pagrindiniai principai, kuriais savo veikloje turi vadovautis vieðojo administravimo subjektai, t. y. ástatymo virðenybës principas, reiðkiantis, kad vieðojo administravimo subjektø ágaliojimai atlikti vieðàjá administravimà turi bûti nustatyti teisës aktuose, o veikla turi atitikti ðiame ástatyme iðdëstytus teisinius pagrindus, ir kad administraciniai aktai, susijæ su asmenø teisiø ir pareigø ágyvendinimu, visais atvejais turi bûti pagrásti ástatymais, taip pat iðsamumo principas, reiðkiantis, kad vieðojo administravimo subjektas á praðymà ar skundà turi atsakyti aiðkiai ir argumentuotai, nurodydamas visas praðymo ar skundo nagrinëjimui átakos turëjusias aplinkybes ir konkreèias teisës aktø nuostatas, kuriomis rëmësi vertindamas praðymo ar skundo turiná, ir kt. Vadovaujantis to paties teisës akto 14 straipsnio 1 dalies nuostatomis, praðymø ir skundø nagrinëjimo ir asmenø aptarnavimo vieðojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybë.

              Tyrimo metu ávertinus 2017-08-18 kreipimosi Nr. 78 V á Konkurencijos tarybà turiná, nustatyta, jog savo esme jis laikytinas praðymu Vieðojo administravimo ástatymo 2 straipsnio 14 dalyje pateikto praðymo apibrëþimo prasme (paþymos 5.1.2 punktas), dël to, remiantis Vieðojo administravimo ástatymo 14 straipsnio 1 dalyje átvirtintomis nuostatomis, nagrinëjant ðá 2017-08-18 praðymà turëjo bûti taikomos Taisyklëse átvirtintos teisës normos.

              Taisykliø 32 punkte reglamentuojama, jog á asmenø praðymus turi bûti atsakoma tokiu bûdu, kokiu pateiktas praðymas, arba tokiu bûdu, kuris buvo nurodytas praðyme. To paties teisës akto 35.2 punkte nurodyta, kad atsakymai á praðymus parengiami atsiþvelgiant á jo turiná, t. y. á praðymà pateikti institucijos turimà informacijà atsakoma pateikiant praðomà informacijà Teisës gauti informacijà ið valstybës ar savivaldybiø institucijø ir ástaigø ástatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti prieþastys.

              Tyrimo metu nustatyta, jog, atsižvelgiant į Pareiškėjo ir kitų Asociacijos narių 2017-08-18 kreipimąsi Nr. 78 V, Konkurencijos taryba 2017-09-18 raštu Nr. (2.16-35)6V-2231 iš esmės tinkamai, t. y. nepažeidžiant pirmiau minėtų įstatymo viršenybės, išsamumo principų, pateikė paaiškinimus dėl 2017-08-18 kreipimesi (pažymos 4.1.4 punkto 3-4 papunkčiai) nurodytų aplinkybių (klausimų):

8.1. nurodė Pareiškėjams ir kitiems Asociacijos nariams aktualias Konstitucijos, Konkurencijos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias ūkinės veiklos ir konkurencijos laisvės apsaugos principus, taip pat pateikė su tuo susijusią Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką (pažymos 4.2.3 ir 4.2.6 punktai);

8.2. pateikė paaiškinimus bei nuorodą į aktualias Vietos savivaldos įstatymo teisės normas dėl savivaldybių kompetencijos viešųjų paslaugų teikimo srityje bei su tuo susijusiais imperatyviais apribojimais (pažymos 4.2.4 punktas);

8.3. atkreipė Pareiškėjo ir kitų Asociacijos narių dėmesį į tai, kad savivaldybės, organizuodamos viešųjų paslaugų teikimą, turi pareigą tai vykdyti konkurencingų procedūrų būdu, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę (pažymos 4.2.5 ir 4.2.8 punktai);

8.4. pateikė išsamią informaciją, nurodydama teisiškai įtvirtintus atvejus, kada savivaldybės valdomi juridiniai asmenys gali vykdyti ūkinę veiklą (pažymos 4.2.7 punktas).

9. Kas sietina su 2017-08-18 kreipimesi Nr. 78 V nurodytais klausimais dėl įrodymų, „paneigiančių konkurencijos galimybę ir jos naudą“ bei pagrindžiančių „kad konkurencija konkrečioje rinkoje nesuteiks naudos vartotojams“ (pažymos 4.1.4 punkto 1-2 papunkčiai), Seimo kontrolierius pažymi, jog minėti klausimai yra nesusiję su konkrečiu Konkurencijos tarybos priimtu sprendimu ar veikla, tiriant galimą konkurencijos normų pažeidimą, ir laikytini pernelyg abstrakčiais, atsakyti į juos galimai reikėtų neproporcingai didelių darbo ir laiko sąnaudų, kaip tai nurodyta Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte, todėl, Seimo kontrolieriaus nuomone, Konkurencijos taryba negalėjo pateikti konkrečių ir išsamių atsakymų į šiuos klausimus. Akcentuotina, kad Konkurencijos taryba yra savarankiška ir nepriklausoma institucija, kuri pagal kompetenciją atlikdama patikrinimus, vertina kiekvienu konkrečiu atveju surinktus įrodymus. Seimo kontrolieriaus nuomone, šiuo atveju pagal teisės analogiją taikytinos Civilinio proceso kodekso 185 straipsnyje įtvirtintos teisės normos, kuriomis remiantis, teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ir jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame kodekse numatytas išimtis. Taip pat atkreiptinas dėmesys į Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas teisės normas, kuriomis vadovaujantis, Konkurencijos tarybos nutarime turi būti nurodytos šio įstatymo pažeidimo aplinkybės, procedūros dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų paaiškinimai, pateikti Konkurencijos tarybai, bei jų įvertinimas, priimto nutarimo motyvai ir teisinis pagrindas.

               Atsižvelgiant į Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, kad „jeigu Konkurencijos taryba iš tiesų negalėjo atsakyti į Asociacijos pateiktus klausimus, [...], ji gautą raštą turėjo persiųsti kitai valstybės institucijai, kuri galėtų Asociacijai pateikti atsakymus“ (pažymos 2.4 punktas), Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį,

jog pirmiau minėti klausimai savo turiniu yra sietini su Konkurencijos tarybos kompetencija, tačiau, kaip minėta aukščiau, jie yra nekonkretūs, todėl, pagal Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas nuostatas, jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti prašymą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, viešojo administravimo subjektas (šiuo konkrečiu atveju – Konkurencijos taryba) turi tik pareigą apie tai pranešti asmeniui, paaiškindamas jo kreipimosi nenagrinėjimo priežastis. Konkurencijos taryba savo 2017-09-18 rašte Nr. (2.16-35)6V-2231 paaiškino Pareiškėjui ir kitiems Asociacijos nariams, dėl kokių priežasčių negali pateikti atsakymų į pažymos 4.1.4 punkto 1-2 papunkčiuose nurodytus klausimus (pažymos 4.2.9 punktas).

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmai, susiję su Pareiškėjo ir kitų Asociacijos narių 2017-08-18 kreipimosi Nr. 78 V nagrinėjimu ir atsakymo jiems teikimu, skundo tyrimo atveju laikytini buvę tinkamais, dėl to Pareiškėjo skundas dėl Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant minėtą 2017-08-08 kreipimąsi raštu ir teikiant informaciją, yra atmestinas.

11. Visgi Seimo kontrolierius paþymi, kad, vadovaujantis Taisykliø 38 punkte átvirtintomis nuostatomis, atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti praðomà informacijà prieþastys, asmuo ar jo atstovas turi bûti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarkà, nurodant institucijos (-ø), kuriai (-ioms) gali bûti paduotas skundas, pavadinimà (-aus) ir adresà (-us), taip pat terminà (-us), per kurá (-iuos) gali bûti pateiktas skundas.             

              Ið Seimo kontrolieriui pateiktø dokumentø ir informacijos nustatyta, jog Konkurencijos taryba savo 2017-09-18 atsakyme Nr. (2.16-35)6V-2231 á Pareiðkëjo ir kitø Asociacijos nariø 2017-08-18 kreipimàsi Nr. 78 V nenurodë atsakymo apskundimo tvarkos, nors, remiantis pirmiau minëtomis Taisykliø 35.2 ir 38 punkto nuostatomis, pateikdama ne visà Pareiðkëjo ir kitø Asociacijos nariø praðomà informacijà (atsakydama tik á dalá 2017-08-18 kreipimesi pateiktø klausimø) turëjo nurodyti ne tik atsisakymo pateikti informacijà prieþastis, bet ir atsakymo apskundimo tvarkà, taèiau dël Seimo kontrolieriui neþinomø prieþasèiø to neatliko, kas vertintina kritiðkai. Atsiþvelgiant á tai, Konkurencijos tarybai teiktina rekomendacija imtis papildomø priemoniø, jog ateityje Konkurencijos tarybai atsisakant asmenims suteikti jø praðomà informacijà, tokiais atvejais atsakymuose bûtø nurodyta tiksli atsakymo apskundimo tvarka.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:

               Pareiškėjo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „V“ pirmininko X skundą dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant šios asociacijos 2017-08-18 kreipimąsi raštu Nr. 78 V, atmesti.

              SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos rekomenduoja:

               imtis papildomų priemonių, jog ateityje Konkurencijos tarybai atsisakant asmenims suteikti jų prašomą informaciją, tokiais atvejais atsakymuose būtų nurodyta tiksli atsakymo apskundimo tvarka.

             Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašome pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                            Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1611
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį