Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių62
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763934

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ, EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRĄ IR NACIONALINĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. liepos 31 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – Lukiškių TI-K) ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su tinkamų Pareiškėjo laikymo sąlygų Lukiškių TI-K nesudarymu ir galimai netinkamu Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimu, Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama ir – NVSC) ir Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau vadinama – Ekstremalių sveikatai situacijų centras arba ESSC) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimu (toliau vadinama – Skundas).

2017-08-31 gautas papildomas Pareiškėjo 2017-08-28 skundas dėl laikymo sąlygų
Lukiškių TI-K.

2.   Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo:

2.1. 2017 m. birželio 11 d. kreipėsi į Ekstremalių sveikatai situacijų centrą dėl netinkamų laikymo sąlygų Lukiškių TI-K kameroje Nr. ... . Ekstremalių sveikatai situacijų centras jo kreipimąsi persiuntė NVSC Vilniaus departamentui. Apie tai jis sužinojo atvykus NVSC Vilniaus departamento darbuotojams ir atlikus tyrimus Lukiškių TI-K kameroje Nr. ... . Pareiškėjui patikrinimo metu nebuvo leista dalyvauti, nurodant, kad specialistai atvyko ne dėl jo skundo. Pareiškėjas tą pačią dieną telefonu kreipėsi į Ekstremalių sveikatai situacijų centrą, kur jam paaiškino, kad jo kreipimasis buvo persiųstas NVSC Vilniaus departamentui.

2.2. NVSC Vilniaus departamento pareigūnams neatlikus patikrinimo, jis 2017 m. liepos 9 d. skundu kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, kad NVSC Vilniaus departamento pareigūnai neatvyksta patikrinti skundo aplinkybių. Pažymėta, kad ir po kreipimosi į Sveikatos apsaugos ministeriją pas jį į kamerą Nr. ... niekas neatvyko.

2.3. 2017 m. liepos 26 d. gavo atsakymą iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, adresuotą jam, tačiau pavadintą „Dėl Y skundo persiuntimo“. Šiame rašte nurodoma, kad NVSC įpareigojo Kalėjimų departamentą ištirti skundžiamas aplinkybes.

2.4. Lukiškių TI-K kamera Nr. ... neatitinka eksploatavimo taisyklių reikalavimų ir nėra pritaikyta gyventi, nes tualete nėra atskiros ventiliacijos ir smarvė sklinda po visą kamerą; grindys su duobėmis (išdaužytos plytelės). Nors visose Lukiškių TI-K kamerose yra nuimamos vidinės lango grotos, jam parašius prašymą nuimti grotas, buvo atsakyta neigiamai, nors kameroje Nr. ... vidinės lango grotos yra nuimtos. Šį atsakymą jis apskundė Kalėjimų departamentui. Dėl vidinių lango grotų pelija palangė, ji yra purvina, pilna voratinklių, nes negali jos nuvalyti ir susitvarkyti. Lango neįmanoma uždaryti, stiklo negalima išvalyti, dėl to ribojama natūrali šviesa. Prie kameros Nr. ... durų yra pilamos viso rūsio kamerų šiukšlės, t. y., buitinės atliekos, dėl to skraido „musytės“. Kameroje nėra nė vienos spintelės maistui laikyti su uždaromomis durelėmis. Kieme, po langu, stovi didelis šiukšlių konteineris, kuris yra neuždaromas ir neuždengiamas. Kameroje tvyro didelė drėgmė, kadangi ji yra rūsyje, nėra dirbtinės ventiliacijos, todėl nepakanka vien per langąpatenkančio oro. Kameros langas yra šiaurės vakarų pusėje, todėl niekada nepatenka saulės šviesos ir šilumos, auga pelėsiai, pūna čiužinys, rankšluostis, drabužiai, genda kiti daiktai ir produktai.

2.5. Lukiškių TI-K nėra sudaroma galimybė išsiskalbti ir išsidžiovinti rūbus. Jam yra per mažai vieną kartą per savaitę skalbti apatinius rūbus; dėl to, kad skalbia kas antrą dieną, jie nedžiūna, o pūva. Viršutiniai drabužiai Lukiškių TI-K skalbiami tik už mokestį; jei sąskaitoje nėra pinigų, rūbai neskalbiami. Pareiškėjas nori, kad jam būtų sudarytos galimybės pačiam išsiskalbti rūbus ir juos išdžiovinti.

2.6. Dėl visų aplinkybių su skundais kreipėsi į Kalėjimų departamentą, tačiau situacija nesikeičia.

2.7. Pareiškėjas 2017-08-31 gautame skunde teigia nesutinkąs su NVSC Vilniaus departamento 2017-08-08 atsakyme nurodytais kamerų Nr. ... ir Nr. ... patikrinimo rezultatais bei su NVSC Alytaus departamento 2017-06-01 atsakyme nurodytais kameros Nr. ... patikrinimo rezultatais.

3.   Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti pareigūnų veiksmus.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1089/3D-2427 kreipėsi į Ekstremalių situacijų sveikatai centro direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

2017 m. rugsėjo 7 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. rugsėjo 7 d. Ekstremalių sveikatai situacijų centro raštą Nr. 02-563, kuriame nurodoma:

4.1. Ekstremalių situacijų sveikatai centras „gavo X [...] kreipimąsi raštu 2017 m. gegužės 11 d. [...]. Pareiškėjo prašymas buvo persiųstas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui [...]. Pareiškėjas buvo raštu informuotas apie jo prašymo persiuntimą [...].“

4.2. „Darbuotojas, atsakingas už skambučių priėmimą [...], informavo, jog nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d. laikotarpiu buvo kreiptasi į įstaigą žodžiu (telefonu) prisistatant X vardu ir buvo teirautasi dėl laišku atsiųsto prašymo. Darbuotojas žodžiu informavo skambinantįjį, kad prašymas persiųstas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir kopija persiųsta Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos.“

5. Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1089/3D-2429 kreipėsi į Kalėjimų departamento direktorių prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. Kalėjimų departamentas 2017 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. 1S-3402 Seimo kontrolierių informavo:

5.1. „Kalėjimų departamente laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės l d. iki 2017 m. liepos 31 d. buvo gauti penki X skundai dėl galimai netinkamų kalinimo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime:

- 2017-06-17 skundas (Kalėjimų departamente gautas ir užregistruotas 2017-06-22
Nr. 2G-2661; pareiškėjui atsakyta Kalėjimų departamento 2017-07-14 raštu Nr. 2S-4616);

- 2017-06-25 skundas (Kalėjimų departamente gautas ir užregistruotas 2017-06-29
Nr. 2G-2741; pareiškėjui atsakyta Kalėjimų departamento 2017-07-10 raštu Nr. 2S-4479);

- 2017-07-17 skundas (Kalėjimų departamente gautas ir užregistruotas 2017-07-19
Nr. 2G-3037; pareiškėjui atsakyta Kalėjimų departamento 2017-08-17 raštu Nr. 2S-5269);

- 2017-07-17 skundas (Kalėjimų departamente gautas ir užregistruotas 2017-07-19
Nr. 2G-3038; pareiškėjui atsakyta Kalėjimų departamento 2017-08-04 raštu Nr. 2S-5034);

- 2017-07-09 skundas, persiųstas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento (Kalėjimų departamente gautas ir užregistruotas
2017-07-25 Nr. 2G-3107; pareiškėjui atsakyta Kalėjimų departamento 2017-07-31 raštu
Nr. 2S-4945).“

5.2. „[...] nuteistasis X nuo 2017 m. gegužės l d. iki 2017 m. liepos 31 d. Kalėjimų departamentui pateikė 31 skundą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl kiekvieno skundo Kalėjimų departamento atstovai nevyksta į įkalinimo įstaigą ir tyrimų neatlieka, ypač tuomet, kai iš skundo tyrimo medžiagos matyti, kad yra laikomasi visų teisės aktų reikalavimų. Kalėjimų departamente skundai tiriami vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 183 str. 2 dalimi, kai yra skundžiami pataisos namų ar tardymo izoliatorių direktorių sprendimai. Iš skundžiamos įstaigos prašoma pateikti skundžiamą sprendimą ir skundą, o taip pat skundo tyrimo medžiagą (jei reikalinga). Įvertinama, ar teisingai atsakyta į skundą ir parengiamas atsakymas. Nustačius pažeidimų, nurodoma juos šalinti.“

5.3. „Patikrinimai Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime dėl kameros būklės Kalėjimų departamento atstovų nebuvo atlikti. Pažymėtina, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija skundų tyrimo metu patikino, kad yra laikomasi teisės aktų reikalavimų [...].“

6. Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1089/3D-2425 kreipėsi į Lukiškių TI-K direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

2017 m. rugsėjo 7 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. rugsėjo 6 d. Lukiškių TI-K raštą
Nr. 9-9672, kuriame nurodoma:

6.1. „Nuteistasis X nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. liepos 3 dienos buvo laikomas kameroje Nr. ..., nuo 2017 m. liepos 3 d. iki 2017 m. liepos 4 dienos buvo laikomas kameroje Nr. ..., nuo 2017 m. liepos 4 d. iki 2017 m. liepos 31 dienos buvo laikomas kameroje Nr. ... .“

6.2. „Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento specialistai Lukiškių TI-K pastoviai atlieka operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, vadovaujantis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ [toliau vadinama ir – Reglamentas].

2017 m. birželio 23 d. (patikrinimo akto Nr. 10-1035 (16.16.8. 10.12) kopija pridedama) atliktos operatyviosios valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu Lukiškių TI-K
2-ojo korpuso koridoriuje prie buitinių atliekų surinkimo konteinerio, esančio greta kameros
Nr. ..., susikaupusių atliekų nebuvo, konteineris buvo sandariai uždarytas, koridoriuje buvo vizualiai švaru. 2017 m. vasario 13 d. Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymu Nr. 1-43 patvirtintas Buitinių atliekų iš gyvenamųjų patalpų šalinimo tvarkos aprašas (kopija pridedama), kuriame nurodyta, kad suimtieji, nuteistieji kiekvieną dieną numatytu laiku iš kamerų išneša buitines atliekas ir nuleidžia jas į buitinių atliekų kanalus, kuriais atliekos patenka į buitinių atliekų konteinerius. Nuteistieji, atliekantys ūkio darbus Lukiškių TI-K, kiekvieną dieną pagal sudarytą grafiką išneša atliekas į buitinių atliekų saugojimo aikštelę. Buitines atliekas du kartus savaitėje išveža įmonė, su kuria Lukiškių TI-K yra sudaręs sutartį dėl atliekų šalinimo, tai atitiko Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 134:2015) 38 punkto reikalavimą, kur nurodyta, kad gyvenamosiose patalpose susidarančios buitinės atliekos šalinamos laisvės atėmimo vietos, policijos areštinės vadovo nustatyta tvarka. HN 134:2015 pažeidimų nenustatyta.

2017 m. birželio 30 d. (patikrinimo akto Nr. 10-1082 (16,16.8. 10.12) kopija pridedama) atliktos operatyviosios valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu išmatuota santykinė oro drėgmė Lukiškių TT-K kameroje Nr. ... buvo 58,5 proc., tai atitiko HN 134:2015 16 punkto reikalavimą, kur nurodyta, kad gyvenamųjų patalpų santykinė drėgmė turi būti nuo 35 proc. iki 65 proc. Patikrinimo metu išmatuota bendra dirbtinė apšvieta kameroje Nr. ... buvo 330 lx, tai atitiko HN 134:2015 14 punkto reikalavimą, kur nurodyta, kad gyvenamųjų patalpų bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 lx. Patikrinimo metu kameroje ant sienų ir lubų vizualiai matomų pelėsių požymių nenustatyta, tai atitiko HN 134:2015 39 punkto reikalavimą, kur nurodyta, kad ant gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų sienų, lubų neturi būti vizualiai matomų pelėsių. HN 134:2015 pažeidimų nenustatyta.

2017 m. rugpjūčio 8 d. (patikrinimo akto Nr. 10-1290 (16.16.8. 10,12) kopija pridedama) atliktos operatyviosios valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu kameroje Nr. ... išmatuota santykinė oro drėgmė buvo 65 proc., tai atitiko HN 134:2015 16 punkto reikalavimą, kur nurodyta, kad. gyvenamųjų patalpų santykinė drėgmė turi būti nuo 35 proc. iki 65 proc. Kontrolės metu nustatyta, kad kamera Nr. ... vėdinama per langą, tai atitiko HN 134:2015 17 punkto reikalavimą, nurodantį, kad turi būti sudaryta galimybė išvėdinti gyvenamąsias patalpas; gyvenamosios patalpos vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Kontrolės metu nustatyta, kad prie kameros Nr. ... esančiame koridoriuje įrengtas buitinių atliekų išmetimo kanalas, prie kurio nebuvo pastebėta nešvarumų ir kenkėjų (vabzdžių). HN 134:2015 pažeidimų nenustatyta.“

6.3. „Dėl grotų kameroje X kreipėsi skundu 2017 m. gegužės 31 d. (reg. 2017-06-01 Nr. 29-1742) (kopija pridedama), 2017 m. birželio 19 d. Nr. 96-2815 (kopija pridedama) atsakyme į skundą informuojama, kad gyvenamosios kameros, kuriose laikomi nuteistieji, įrengtos vadovaujantis Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ 16.9 p. reikalavimais: „Kamerose turi būti skaidraus stiklo langai, ne mažesni kaip 80 x 80 cm, užtikrinantys natūralaus gyvenamųjų patalpų apšvietimo normą. Nesant galimybės įrengti langų sienose, denginyje įrengiami šviesos langai. Iš lauko ir vidinės pusės ant langų įrengiamos apsauginės grotos <...>. Lukiškių TI-K gyvenamosios kameros, kuriose iš vidinės pusės ant lango yra apsauginės grotos, įrengtos nepažeidžiant aukščiau nurodytų reikalavimų. Pažymėtina, kad Lukiškių TI-K administracija, įvertinusi konkrečios kameros įrengimą, sprendžia, ar tikslinga ant lango esančias apsaugines grotas demontuoti. Papildomai dėl grotų X kreipėsi skundu 2017 m. birželio 20 d. (reg. 2017-06-21 Nr. 29-1933) (kopija pridedama), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 str. 5 d. 4 p. nuostata, skundas nebuvo nagrinėjamas, 2017 m. birželio 26 d. Nr. 96-2949 (kopija pridedama) atsakyme į skundą informuojama, kad Lukiškių TI-K administracija į skunde išdėstytas aplinkybes išsamiai atsakė 2017 m. birželio 19 d. Nr. 96-2815.“

6.4. „Kameroje Nr. ... vidinės grotos nėra nuimtos.“ Seimo kontrolieriui pateiktos kamerų Nr. ... ir Nr. ... nuotraukų kopijos.

6.5. „Laikotarpiu nuo 2017 m. birželio l d. iki 2017 m. liepos 31 d. nuteistasis X dėl perkėlimo į kitą kamerą kreipėsi vieną kartą (2017-07-05 skundas Nr. 29-2083 ir Lukiškių TI-K administracijos 2017-07-25 atsakymas Nr. 96-3390 pridedami). Kameroje Nr. ... buvo atliekami smulkūs remonto darbai, todėl nuteistasis X 2017-07-03 buvo perkeltas į kamerą Nr. ..., atlikus remonto darbus, 2017-07-04 buvo grąžintas atgal į kamerą Nr. ... . Kameros Nr. ... įrengimas atitinka Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-82, reikalavimus.“

6.6. „Lukiškių TI-K suimtųjų ir nuteistųjų patalynė ir apatiniai rūbai skalbiami nemokamai vieną kartą per savaitę. Drabužiai ir patalynė iš skalbyklos suimtiesiems ir nuteistiesiems grąžinami tą pačią dieną jau sausi, Lukiškių TI-K suimtųjų ir nuteistųjų patalynė ir rūbai skalbiami valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ pagal 2016-12-30 sudarytą Paslaugų suteikimo sutartį Nr. 18-131 (kopija pridedama).

Lukiškių TI-K direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-144 [...] patvirtintas Suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas.

Suimtasis ar nuteistasis, norėdamas pasinaudoti teikiama paslauga, turi užpildyti prašymą dėl viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo, planuodamas paslaugą, turi atsižvelgti į jo esamą asmeninėje sąskaitoje pinigų sumą bei planuojamus maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pirkimus.

Nuteistasis X laikotarpiu nuo 2017 m. birželio l d. iki 2017 m. liepos
31 d. prašymų dėl viršutinių drabužių skalbimo nepateikė.“

6.7. „Vadovaujantis Suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo 10 p., suimtieji ir nuteistieji, neturintys asmeninėje sąskaitoje pinigų, gali išskalbti vieną komplektą viršutinių drabužių (kelnes, marškinius ar palaidinę, bliuzoną ar megztinį) nemokamai, bet ne dažniau kaip l kartą per mėnesį, o švarkus, striukes ar paltus – vieną kartą per sezoną.“

7. Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1089/3D-2428 kreipėsi į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

2017 m. rugsėjo 11 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. rugsėjo 8 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro raštą Nr. 2-1374(13.3 12), kuriame nurodoma:

7.1. „NVSC 2017 m. gegužės 16 d. gavo Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro 2017 m. gegužės 12 d. raštu Nr. 02-320 „Dėl prašymo persiuntimo“ persiųstą X 2017 m. gegužės 5 d. prašymą. Pažymime, kad šis prašymas buvo dėl galimai netinkamų kalinimo sąlygų Alytaus pataisos namuose, todėl X 2017 m. gegužės 5 d. prašymo nagrinėjimas buvo pavestas NVSC Alytaus departamentui, kuris 2017 m. birželio l d. raštu Nr. 2.1-850 (16.3.187. 1.12) „Dėl X skundo“ pateikė atsakymą pareiškėjui, o 2017 m. liepos 7 d. raštu Nr. 2.1-978 (1.11 1.12) teikė paaiškinimus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui.“

7.2. „NVSC 2017 m. liepos 14 d. gavo Sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus 2017 m. liepos 12 d. raštu Nr. (1.1.36-11) 4-2664 „Dėl laiško persiuntimo“ persiųstą X 2017 m. liepos 9 d. skundą dėl laikymo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime [...]. Šio skundo nagrinėjimas buvo pavestas NVSC Vilniaus departamentui, kuris 2017 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. 2.10-9717 (16.3.187. 10.12) „Dėl Jūsų skundo“ pateikė atsakymą pareiškėjui ir kopiją Sveikatos apsaugos ministerijai. Pareiškėjo skundas dalyje dėl psichologinės konsultacijos nesuteikimo, gyvenamųjų patalpų ir sanitarinio mazgo įrengimo NVSC Vilniaus departamento 2017 m. liepos 21 d. raštu Nr. Nr. 2.10-8982 (16.3.187. 10.12) „Dėl Y skundo persiuntimo“ buvo persiųstas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nagrinėjimui pagal kompetenciją, apie tai informuojant pareiškėją X ir Sveikatos apsaugos ministeriją. Pažymime, kad apie šio rašto antraštėje padarytą klaidą (nurodyti netinkami pareiškėjo vardas ir pavardė) minėti adresatai buvo informuoti NVSC Vilniaus departamento 2017 m. liepos 27 d. raštu Nr. 2.10-9225 (16.3.187. 10.12) „Dėl klaidos atitaisymo“.“

7.3. „NVSC Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė, siekdama įvertinti X 2017 m. liepos 9 d. skunde nurodytas aplinkybes dėl galimai netinkamų bausmės atlikimo sąlygų, t. y., dėl galimos neatitikties Lietuvos higienos normos HN 134:2015 [...] reikalavimams, 2017 m. rugpjūčio 2 d. atliko operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę [...] Lukiškių TI-K kamerose Nr. ... ir Nr. ... . [...] Patikrinimo aktas Nr. PA.10-1290 (16.16.8 10.12) buvo surašytas 2017 m. rugpjūčio 8 d.“

7.4. „2017 m. rugpjūčio 2 d. atliekant operatyviąją kontrolę Lukiškių TI-K kamerose
Nr. ... ir Nr. ... pareiškėjas X nedalyvavo. Vadovaujantis Reglamento 45 punkto nuostatomis, operatyvioji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, bei siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, NVSC pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu objekte buvusio objekto atstovo, o ne objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens. Pažymėtina, kad NVSC pareigūnai nesprendžia nuteistųjų dalyvavimo patikrinime klausimo, kalėjimuose nuteistieji nedalyvauja NVSC pareigūnams atliekant patikrinimus, jie yra išvedami iš kamerų, siekiant užtikrinti patikrinimą atliekančių specialistų saugumą.“

7.5. „Pažymime, kad operatyvioji kontrolė atliekama vadovaujantis Reglamentu, kurio
43 punkte numatyta, kad operatyviosios kontrolės metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu buvo vykdyta operatyvioji kontrolė, nurodyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių
teisės aktų pažeidimai. NVSC Vilniaus departamentas 2017 m. rugpjūčio 8 d. raštu
Nr. 2.10-9717 (16.3.187. 10.12) „Dėl Jūsų skundo“ informavo pareiškėją apie 2017 m. liepos 9 d. skunde minimų faktų tyrimo rezultatus ta apimtimi, kuria buvo pateiktas skundas ir kuri priskirta NVSC kompetencijai.“

7.6. „Nuo 2017 m. gegužės l d. iki 2017 m. liepos 31 d. Lukiškių TI-K kameroje Nr. ... buvo atlikti du patikrinimai (2017 m. birželio 12 d. ir 2017 m. birželio 28 d.) pagal kitų pareiškėjų skundus (patikrinimo aktas Nr. PA.10-1035 (16.16.8 10.12) surašytas 2017 m. birželio 23 d., patikrinimo aktas Nr. PA.10-1082 (16.16.8 10.12) surašytas 2017 m. birželio 30 d.).“

8. Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1089/3D-2426 kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

2017 m. rugsėjo 15 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. rugsėjo 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijos raštą Nr. 2-1374(13.3 12), kuriame nurodoma:

8.1. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau – ESSC), remdamasis minėtų teisės aktų nuostatomis, gavęs 2017 m. gegužės 5 d. X skundą dėl Alytaus pataisos namų kameros Nr. ... galimos neatitikties teisės aktų reikalavimams, persiuntė jį nagrinėti pagal kompetenciją NVSC ir Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos. Į 2017 m. gegužės 5 d. X skundą 2017 m. birželio l d. raštu Nr. 2.1-850(16.3.187. 1.12) atsakė NVSC Alytaus departamentas. ESSC 2017 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. 02-564 pateiktais duomenimis, ESSC nuo 2017 m. gegužės l d. iki 2017 m, liepos 31 d. daugiau X skundų negavo.

Sveikatos apsaugos ministerija „nuo 2017 m. gegužės l d. iki 2017 m. liepos 31 d. gavo vieną 2017 m. liepos 9 d. X skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ... ir ... kamerų galimos neatitikties teisės aktų reikalavimams, NVSC ir ESSC pareigūnų delsimo atlikti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo patikrinimą, nesudarytos galimybės dalyvauti NVSC patikrinime. Skundas 2017 m. liepos 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijos raštu Nr. (1.1.36-11)4-2664 buvo persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją NVSC. Į 2017 m. liepos 9 d. X skundą atsakė NVSC Vilniaus departamentas 2017 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. 2.10-9717(16.3187. 10.12). NVSC Vilniaus departamento 2017 m. liepos 21 d. raštu Nr. 2.10-8982 (16.3 187- 10.12) 2017 m. liepos 9 d. skundas taip pat buvo persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.“

9. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-09-07 raštu Nr. 4D-2017/1-1245/3D-2670 Pareiškėjui atsakė, kad Seimo kontrolierius neturi įgaliojimų tirti ir vertinti Skunde nurodytų aplinkybių techniniu, medicininiu ar kitokiu aspektu, reikalaujančiu tam tikros srities specialiųjų žinių. Pareiškėjas, nesutikdamas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktais atsakymais, taip pat ir atliktų patikrinimų (tyrimų) rezultatais, juos gali apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba apygardos administraciniam teismui.

Skundo

tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos

teisės aktai

10. Seimo kontrolierių įstatymo:

12 straipsnio 1 dalis

– „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“

11. Viešojo administravimo įstatymo:

35 straipsnis „Klaidų ištaisymo procedūra“

– „1. Administracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas, gavęs asmens, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, ar kito asmens motyvuotą informaciją apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti.  2. Jeigu klaida gali turėti esminės įtakos sprendimo vykdymui, viešojo administravimo subjektas, priėmęs administracinės procedūros sprendimą, sustabdo sprendimo vykdymą iki klaidų ištaisymo. 3. Asmeniui, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, ir viešojo administravimo subjektui, kurio veiksmai buvo skundžiami, per 3 darbo dienas nuo klaidų ištaisymo dienos įteikiamas ar išsiunčiamas pataisytas dokumentas (administracinės procedūros sprendimas).“

12. Bausmių vykdymo kodekso:

173 straipsnis „Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų materialinis buitinis aprūpinimas“ – „1. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas“;

183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“

– „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. 3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.“

13. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, nustatyta:

„258. Ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems suteikiama galimybė pasinaudoti dušu, gauti išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius, kartą per mėnesį – pasinaudoti kirpėjo paslaugomis.“

14. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1058:

10 punktas

– ,,Centras, siekdamas savo veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: 2.1. vykdo asmens sveikatos priežiūros, švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę“;

16 punktas

– „Centro direktorius: 1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Centro darbą ir atsako už Centro veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą; 2. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų; 3. pagal kompetenciją priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi; prireikus Centro direktorius kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus; prireikus Centro direktorius kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus; [...].“

15. Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu
Nr. V-946 (Reglamentas):

„31. Patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo patikrinimo atlikimo dienos.

[...]

43. Operatyviosios kontrolės metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu buvo vykdyta operatyvioji kontrolė, nurodyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

[...]

45. Operatyvioji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–38 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus tai, kad operatyvioji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, bei tai, kad siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu objekte buvusio objekto atstovo.“

16. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58:

7 punktas

– „7. Kalėjimų departamento veiklos tikslai yra dalyvauti nacionalinės bausmių vykdymo ir probacijos politikos formavimo procese organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant tinkamą ir vienodą probacijos, bausmių [...] vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, nepažeidžiant asmens teisių ir laisvių“;

8 punktas

– „Kalėjimų departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...] 3. prižiūri ir kontroliuoja bausmių (išskyrus baudas) [...] vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose; [...]; 31. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kalėjimų departamento kompetencijai; [...]“;

17 punktas

– „Kalėjimų departamento direktorius: 1. sprendžia Kalėjimų departamento kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už Kalėjimų departamentui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, veiklos planavimą ir organizavimą, funkcijų atlikimą; [...].“

17. Suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lukiškių TI-K direktoriaus 2016-05-30 įsakymu Nr. 1-144, nustatyta:

„2. Naudojimasis viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslauga (toliau – paslauga) – tai suimtųjų ir nuteitųjų teisė už negrynus pinigus, esančius jų asmeninėse sąskaitose, naudotis viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslauga. 3. Suimtieji ir nuteistieji teikiama paslauga turi galimybę pasinaudoti ne dažniau, kaip kartą per savaitę. 4. Suimtasis ar nuteistasis, norėdamas pasinaudoti teikiama paslauga užpildo prašymą (1 priedas) dėl viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo. [...] 10. Suimtasis ar nuteistasis neturintis asmeninėje  sąskaitoje pinigų, skalbimo paslaugai apmokėti, raštu kreipiasi į SRS būrio viršininką dėl galimybės išskalbti vieną komplektą viršutinių drabužių (kelnes, marškinius ar palaidinę, bliuzoną ar megztinį), bet ne dažniau kaip l kartą per mėnesį, o švarkus, striukes ar paltus – vieną kartą per sezoną.“

Tyrimo išvados

18. Pareiškėjas Skunde nurodė, kad 2017-06-11 kreipėsi į ESSC dėl blogų laikymo sąlygų Lukiškių TI-K kameroje Nr. ..., tačiau nesulaukė nei tikrintojų, nei atsakymo į skundą, todėl raštu kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją; tačiau ir po skundo parašymo niekas jo kameros būklės netikrino ir atsakymo į skundą nepateikė.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjo 2017-05-05 skundas dėl galimai netinkamų laikymo Alytaus pataisos namuose sąlygų ESSC buvo gautas 2017-05-11. Šis skundas 2017-05-12 buvo persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją NVSC Alytaus departamentui, kuris 2017-06-01 raštu Nr. 2.1-850(16.3.187.1.12) išsiuntė Pareiškėjui atsakymą. Daugiau Pareiškėjo rašytinių skundų ar prašymų ESSC negavo, todėl Pareiškėjo skunde nurodyta aplinkybė, kad jis 2017-06-11 kreipėsi į ESSC ir nesulaukė atsakymo, tyrimo metu nebuvo patvirtinta.

19. Tiriant Pareiškėjo skundo aplinkybes nustatyta, kad jis 2017-07-09 skundu kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją. Skunde buvo rašoma, kad nepatenka pas psichologę, taip pat skundžiamasi dėl laikymo sąlygų Lukiškių TI-K kamerose Nr. ... ir Nr. ... bei nurodyta, kad nesulaukia atsakymo iš ESSC į 2017-08-11 pateiktą skundą. Sveikatos apsaugos ministerija Pareiškėjo skundą pagal kompetenciją 2017-07-12 persiuntė nagrinėti NVSC ir Kalėjimų departamentui. NVSC, informuodamas Pareiškėją apie iš Sveikatos apsaugos ministerijos persiųstą nagrinėti jo skundą, 2017-07-21 rašte Nr. 2.10-8982(16.3.187.10.12) padarė techninę klaidą, nurodydamas ne Pareiškėjo vardą ir pavardę.

Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje numatyta techninių klaidų ištaisymo procedūra (šios pažymos 11 punktas). Administracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas, gavęs asmens, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, ar kito asmens motyvuotą informaciją apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti. Asmeniui, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, per 3 darbo dienas nuo klaidų ištaisymo dienos įteikiamas ar išsiunčiamas pataisytas dokumentas (administracinės procedūros sprendimas).

Pareiškėjas apie padarytą ir ištaisytą techninę klaidą buvo informuotas NVSC Vilniaus departamento 2017-07-27 raštu Nr. 2.10.9225(16.3.187.10.12).

20.  Operatyvioji kontrolė pagal Sveikatos apsaugos ministerijoje 2017-07-09 gautą ir NVSC Vilniaus departamentui persiųstą nagrinėti Pareiškėjo skundą Lukiškių TIK kamerose Nr. ... ir Nr. ... buvo atlikta 2017-08-02, o 2017-08-08 Pareiškėjui jau buvo išsiųsta informacija apie patikrinimo rezultatus. Kontrolės metu buvo tikrintos Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, tai yra, santykinė oro drėgmė, patalpų vėdinimas, prie kameros Nr. ... esantis atliekų išmetimo kanalas. Kontrolės metu pažeidimų nebuvo nustatyta. Kameros Nr. ... būklė  taip pat buvo tikrinama ir vertinama 2017-06-27 vykusios operatyviosios kontrolės metu; pažeidimų nenustatyta.

Pažymėtina, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje, tačiau Seimo kontrolieriai neturi įgaliojimų tirti ir vertinti skunde nurodytų aplinkybių techniniu, medicininiu, atitikties higienos normoms ar kitokiu aspektu, reikalaujančiu tam tikros srities specialiųjų žinių.

Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą nuteistiesiems turi būti užtikrinamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas. Atkreiptinas dėmesys, kad laisvės atėmimo vietų atitikties visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimams vertinimą atlieka NVSC (šios pažymos 14 punktas). NVSC direktorius kontroliuoja NVSC padalinių darbą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Seimo priimtų teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, pagal kompetenciją priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi.

NVSC departamentų specialistai atlikdami operatyviąją kontrolę vadovaujasi Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ Reglamento 31 punkte numatyta, kad patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo patikrinimo atlikimo dienos.

21. Įvertinus išdėstytas aplinkybes nustatyta, kad NVSC pareigūnai, gavę persiųstą Pareiškėjo skundą, nedelsiant atliko operatyviąją Lukiškių TI-K kamerų Nr. ... ir Nr. ... kontrolę. Kaip numatyta Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento 31 punkte, NVSC patikrinimo aktą surašė ir informaciją Pareiškėjui atsiuntė greičiau nei per mėnesį (per 6 dienas po patikrinimo atlikimo). Operatyviosios kontrolės metu nuteistieji nedalyvauja NVSC pareigūnams atliekant patikrinimus, jie yra išvedami iš kamerų, siekiant užtikrinti patikrinimą atliekančių specialistų saugumą; todėl darytina išvada, kad Pareiškėjo skundas dėl NVSC pareigūnų veiksmų, susijusių su galimai netinkamu jo skundų nagrinėjimu, atmestinas.

22. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Pareiškėjui 2017-09-07 raštu
Nr. 4D-2017/1-1245/3D-2670 paaiškino, kad, nesutikdamas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Valstybinės maisto ir Veterinarijos tarnybos pateiktais atsakymais, taip pat ir atliktų patikrinimų (tyrimų) rezultatais, juos gali apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Regionų apygardos administraciniam teismui.

23. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 258 punkte numatyta, kad ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems suteikiama galimybė pasinaudoti dušu, gauti išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius, kartą per mėnesį – pasinaudoti kirpėjo paslaugomis.

Lukiškių TI-K direktorius įsakymu patvirtino tvarką, pagal kurią sudaryta galimybė skalbti visus suimtųjų ir nuteistųjų rūbus už asmeninėse sąskaitose esančius pinigus. Jei suimtasis ar nuteistasis asmeninėje sąskaitoje pinigų neturi, jis gali vieną kartą per mėnesį pasinaudoti nemokama viršutinių rūbų skalbimo paslauga (pažymos 17 punktas).

Pareiškėjo skundo tyrimo metu nustatyta, kad jis nesikreipė į Lukiškių TI-K administraciją dėl galimybės skalbti viršutinius rūbus įstaigoje veikiančioje skalbykloje, tačiau rašė skundus dėl nesudaromų sąlygų pačiam išsiskalbti ir džiovinti rūbus. Pareiškėjui, atsakant į jo skundus, ne kartą buvo paaiškinta įstaigoje patvirtinta viršutinių rūbų skalbimo tvarka.

Iš Seimo kontrolieriui Lukiškių TI-K ir Kalėjimų departamento pateiktų paaiškinimų ir dokumentinės medžiagos nustatyta, kad Pareiškėjas dėl laikymo sąlygų, parduotuvės darbo kokybės ir jos prekių asortimento daug kartų kreipėsi į Lukiškių TI-K ir Kalėjimų departamento administracijas. Skundai buvo išnagrinėti ir Pareiškėjui pateikti atsakymai.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad Pareiškėjo skundo aplinkybė dėl Lukiškių TI-K ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su tinkamų laikymo sąlygų Lukiškių TI-K nesudarymu ir galimai netinkamu kreipimųsi nagrinėjimu, nebuvo patvirtinta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dalį dėl

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su tinkamų laikymo sąlygų nesudarymu, bei Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu kreipimųsi nagrinėjimu, atmesti.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1089
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį