Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. spalio 19 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – Lukiškių TI-K) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarius Pareiškėjui tinkamų laikymo sąlygų, neperkeliant Pareiškėjo į kitą kamerą, bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas, KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su netinkamu Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimu (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde nurodo:

2.1. „[...] bausmę atlieku Lukiškių TI-K, esu laikomas rūsy, kur drėgmė ir būti negaliu, esu priverstas pastoviai gerti vaistus nuo skausmo [...]. Šių metų rugsėjo 12 d. parašiau prašymą Lukiškių TI-K direktoriui, jog iškeltų iš rūsio [...]. Ant mano prašymo pasirašė gydytoja ir ji nurodė, jog keltų iš rūsio, bet praėjo daugiau nei mėnuo laiko, bet niekas iš rūsio nekelia [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[...] ne kartą esu kreipęsis į Lukiškių TI-K administraciją, kad duotų kažkokį darbą, nes noriu atsiskaityti su antstoliais, [...] tačiau čia niekam nerūpi. 2017-09-10 parašiau skundą Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui, jie mano skundą persiunčia KD. KD atsako, jog aš nesikreipęs į Lukiškių TI-K dėl darbo su prašymu pasižadėjimu [...]. Pas būrio viršininkę paklausiau, kokio dar reikia prašymo pasižadėjimo, kad būtų svarstoma kandidatūra dėl įdarbinimo, ji man atsako, jog rašai prašymą pasižadėjimą tada, kada priima į darbą. KD rašo, jog turi parašyti prašymą pasižadėjimą, jog būtų svarstoma, ar priimti į darbą. [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti išdėstytas aplinkybes ir pareigūnų veiksmus (neveikimą).

4. 2017 m. lapkričio 13 d. Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Skundo papildymo raštas, kuriuo Pareiškėjas informavo: „[...] laikomas rūsy, kur drėgna, [...] esu rašęs prašymus, skundus, jog keltų iš rūsio, bet niekam tai neįdomu. 2017-09-12 parašiau prašymą, jog keltų iš rūsio, prašymą pasirašė gydytoja [...], rekomendavo, jog keltų į sausesnę kamerą [...],
2017-11-07 parašytas vėl kitas prašymas su gydytojos rekomendacija, bet ir vėl niekam
neįdomu [...].“

5.

2017 m. lapkričio 20 d. Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Pareiškėjo 2017-11-17 Skundo papildymo raštas, kuriame Pareiškėjas informavo: „[...] badauti pradėjau nuo lapkričio 15 d., [...] sergu cukriniu diabetu, tačiau Lukiškių TI-K administracija į mano badavimą net nereaguoja [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

6. Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1499/3D-3270 kreipėsi į Kalėjimų departamentą prašydamas pateikti Skundo tyrimui reikšmingus dokumentus. 2017 m. lapkričio 17 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. lapkričio 16 d. Kalėjimų departamento raštą Nr. 1S-4376 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodoma:

6.1. „Kalėjimų departamente buvo gautas X 2017-09-10 skundas, persiųstas Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto (Kalėjimų departamente gautas ir užregistruotas 2017-09-19, Nr. 2G-3750). Į X 2017-09-10 skundą buvo atsakyta Kalėjimų departamento 2017-10-06 raštu Nr. 2 S-6097.“

6.2. Prie rašto pridėtas 2017-10-06 Kalėjimų departamento raštas (adresuotas Pareiškėjui; rašto Nr. 2S-6097) „Dėl skundo nagrinėjimo“, kuriame teigiama, kad „[...] su prašymais dėl įdarbinimo į Lukiškių TI-K administraciją kreipėtės 2017-05-12 Nr. 29-1464, 2017-05-15 Nr. 29-1771, 2017-07-11 Nr. 29-2153 ir 2017-08-07 Nr. 29-2462. Lukiškių TI-K į visus Jūsų prašymus atsakė raštu (2017-06-01 Nr. 96-2558; 2017-06-12 Nr. 2685, 2017-08-07 Nr. 96-3600; 2017-08-31 Nr. 96-3993.). [...] Pažymėtina, kad Lukiškių TI-K administracija savo raštuose atsakė į Jūsų prašymus. Jums buvo nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis nuteistiesiems suteikiamas darbas, nurodyti nuteistųjų atrankos dėl priėmimo į darbą kriterijai, taip pat buvo paaiškinta, kad šiuo metu laisvų darbo vietų nėra ir būsite informuotas apie laisvas darbo vietas Įmonėje [...].“

7. Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1499/3D-3271 kreipėsi į Lukiškių TI-K direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. lapkričio 28 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. lapkričio 27 d. Lukiškių TI-K raštą Nr. 9-12878 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodoma:

7.1. „2017-09-12 nuteistasis X [...] kreipėsi su skundu į Lukiškių TI-K administraciją su reikalavimu perkelti jį į kitą kamerą. Jam buvo pateiktas 2017-09-29 atsakymas Nr. 96-4490.“

7.2. „2017-09-27 pokalbio metu nuteistajam X buvo išaiškinta nuteistųjų paskirstymo į kameras tvarka bei paaiškinta, kad laisvų kamerų, esančių poste Nr. ..., nėra. Tada nuteistasis X kreipėsi su rašytiniu prašymu perkelti į šiuo metu esančią laisvą kamerą Nr. ... . Prašymas tą pačią dieną buvo patenkintas.“

7.3. „Pagal pateiktą Ūkio skyriaus 2017-11-22 pranešimą Nr. 24-7608 Lukiškių TI-K kamerų įrengimas atitinka Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-82, reikalavimus. Nuteistųjų laikymo sąlygos Lukiškių TI-K atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų, areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimus.“

7.4 „Vadovaujantis Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, įtraukimo (priėmimo) į darbą valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ ir atleidimo iš darbo joje tvarkos aprašu, patvirtintu Lukiškių TI-K direktoriaus 2016 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-16 ir valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus 2016 m. sausio 12 įsakymu Nr. 1/05-9 „Dėl nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Lukiškių TI-K, įtraukimo (priėmimo) į darbą valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ ir atleidimo iš darbo joje tvarkos aprašo patvirtinimo“, gavus valstybės įmonės „Mūsų amatai“ (toliau – Įmonė) prašymą dėl laisvų darbo vietų, nuteistieji, pageidaujantys dirbti Įmonėje, užpildo nustatytos formos prašymą (prašymą-pasižadėjimą) dėl priėmimo į darbą, kurį įteikia kuruojančiam Socialinės reabilitacijos skyriaus (toliau – SRS) būrio viršininkui. SRS būrio viršininkas gautą nuteistojo prašymą užregistruoja Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų, registracijos žurnale ir jį pateikia Įmonės gamybos cecho viršininkui dėl tarpininkavimo (pritarimo / nepritarimo) priimti nuteistąjį į darbą. Įmonės gamybos cecho viršininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos privalo išnagrinėti gauto prašymo pagrįstumą. Įmonės gamybos cecho viršininkas, nepritariantis prašyme nurodyto nuteistojo priėmimui į darbą Įmonės gamybos ceche, tai pažymi gautame prašyme, nurodydamas tokio nepritarimo išsamius motyvus. Nuteistojo prašymas, kuriame užfiksuotas Įmonės gamybos cecho viršininko teigiamas tarpininkavimas (pritarimas) dėl nuteistojo priėmimo į darbą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Įmonės gamybos cecho viršininko pritarimo užfiksavimo jame dienos grąžinamas nuteistąjį kuruojančiam SRS būrio viršininkui, kuris gautą nuteistojo prašymą, suderinus su Sveikatos priežiūros tarnybos (toliau – SPT) specialistais, pateikia Nuteistųjų įdarbinimo komisijai (toliau – Komisija). Komisijos posėdžiai organizuojami, atsižvelgiant į iš Įmonės gautą rašytinę informaciją apie laisvas ar numatomas atsirasti darbo vietas, pretendentams keliamus reikalavimus bei Lukiškių TI-K direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl nuteistųjų įdarbinimo komisijos sudarymo“ patvirtinus nuteistųjų atrankos dėl priėmimo į darbą kriterijus. [...].“

7.6. „Nuo 2017-09-26 iki šios dienos nuteistasis X laikomas kameroje
Nr. ... .“

7.7. Prie rašto taip pat buvo pridėtas Lukiškių TI-K SPT vedėjos 2017-11-22 tarnybinis pranešimas Nr. 24-7617, kuriame teigiama, kad „[...] nuteistasis X [...] 2017-11-06 buvo apžiūrėtas vidaus ligų gydytojo, skundėsi kojų ir rankų sąnarių skausmais, pacientas serga cukriniu diabetu ir jam išsivystęs diabetinis galūnių nervų šaknelių sutrikimas, todėl buvo rekomenduota, esant galimybei, pakeisti kamerą. Atkreipiame dėmesį, kad rekomenduota, esant galimybei, o ne „nurodyta“, kaip teigia nuteistasis.“

7.8. 2017-11-29 Lukiškių TI-K Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Burba elektroniniu laišku pateikė papildomus dokumentus, Seimo kontrolierių įstaigoje užregistruotus 2017-11-29 (Nr. 1D-4158), su papildomais dokumentais; buvo pateikti:

7.8.1. 2017-11-20 Lukiškių TI-K raštas Nr. 100-1599 (adresuotas KD) „Dėl nuteistojo X badavimo“, kuriame informuojama, kad „[...] nuo 2017 m. lapkričio 15 d. atsisakė priimti maisto davinius nuteistasis X, gim. 1969. [...] nuteistojo X badavimo priežastis ir jo reikalavimų teisėtumą pokalbio metu aiškinosi direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas Romualdas Sinkevičius. Nuteistasis X žodžiu paaiškino, kad badauja dėl, jo manymu, netinkamos jam paskirtos kameros. Nuteistajam išaiškinta skirstymo į kameras tvarka bei jo teisės bei galima žala sveikatai tęsiant badavimą“;

7.8.2. Lukiškių TI-K 2017-11-21 raštas Nr. 100-1608 (adresuotas Kalėjimų departamentui) „Dėl nuteistojo X badavimo“, kuriame informuojama, kad „2017 lapkričio 17 d. nuteistasis X, gim. 1969 m., atsisakė 2017 lapkričio 15 d. paskelbto badavimo.“

8. Seimo kontrolierius 2017 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1499/3D-3603 kreipėsi į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentą (toliau vadinama – NVSC, NVSC Vilniaus departamentas), prašydamas
atlikti Lukiškių TI-K patalpų, t. y., kameros Nr. ..., patikrinimą dėl santykinės oro drėgmės sąlygų atitikimo HN 134:2015 reikalavimams. 2017 m. gruodžio 18 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. gruodžio 18 d. NVSC Vilniaus departamento raštą Nr. 2.10-16021(16.3187.10.12) „Dėl informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui“, kuriame nurodoma: „[...] 2017 m. gruodžio 13 d. išmatavo santykinę oro drėgmę Lukiškių TI-K kameroje Nr. ... . Patikrinimo metu Lukiškių
TI-K kameroje Nr. ... išmatuota santykinė oro drėgmė buvo 44 proc., tai atitiko Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 16 punkto reikalavimą, kuriame nurodyta, kad gyvenamųjų patalpų santykinė oro drėgmė turi būti ne žemesnė kaip 35 proc. ir ne aukštesnė kaip 65 proc.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

9. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso:

125 straipsnis. Nuteistųjų įtraukimas į darbą

– „1. Kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis privalo dirbti, jeigu jam darbą siūlo pataisos įstaigos administracija. Pataisos įstaigos administracija privalo užtikrinti, kad nuteistieji būtų įtraukiami į darbą atsižvelgiant į jų darbingumą ir, kiek galima, į turimą specialybę. [...]3. Nuteistiesiems darbą parenka pataisos įstaigos administracija, atsižvelgdama į laisvas pareigas ir darbo vietas. 4. Nuteistieji į darbą paprastai įtraukiami pataisos įstaigose ir valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų. Ne pataisos įstaigose ir ne valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų į darbą įtraukiamų nuteistųjų darbas organizuojamas laikantis nuteistųjų izoliavimo ir apsaugos reikalavimų. [...]“;

183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“

„1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

10.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo:

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai

– „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...].“

11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1R-172 patvirtintų Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių (toliau vadinama – TIVTT):

43 punktas

– „Suimtieji rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus įteikia tardymo izoliatoriaus direktoriaus paskirtam administracijos darbuotojui“;

133 punktas

– „Suimtajam rašytiniu pareiškimu paskelbus apie badavimą, tardymo izoliatoriaus direktorius arba jo pavaduotojas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir tardymo izoliatoriaus įgaliotas pareigūnas, per 12 valandų privalo asmeniškai pasikalbėti su badaujančiuoju, išsiaiškinti badavimo priežastis ir apie tai raštu pranešti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam ar jį atliekančiam prokurorui arba teismui, kurio žinioje yra byla, ir Kalėjimų departamento direktoriui. [...]“;

134 punktas

– „Tardymo izoliatoriaus administracija per tris dienas nuo suimtojo badavimo pradžios patikrina suimtojo sveikatos būklę. Jeigu badavimas nėra psichikos ligos padarinys, administracija kartu su psichologijos specialistu dar kartą privalo supažindinti badaujantį suimtąjį su galimais padariniais jo sveikatai ir pasiūlyti atsisakyti badauti. Badaujantis suimtasis, kuris ir toliau atsisako valgyti, pagal motyvuotą tardymo izoliatoriaus direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno nutarimą (34 priedas), esant galimybėms, laikomas atskirai nuo kitų suimtųjų.“

12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų, areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau vadinama ir – HN 134:2015):

16 punktas –

„Gyvenamųjų patalpų oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir ne aukštesnė kaip 28 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 35 proc. iki 65 proc., oro judėjimo greitis šiltuoju metų laikotarpiu – 0,15–0,25 m/s, šaltuoju metų laikotarpiu – 0,05–0,15 m/s; prausyklose, dušuose, persirengimo kambariuose prausimosi ir / ar persirengimo metu oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C.“

13. Lukiškių TI-K direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1-184 patvirtintos Suimtųjų ir nuteistųjų paskirstymo į kameras Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime tvarkos (toliau vadinama – Asmenų paskirstymo į kameras tvarka):

13 punktas –

„Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po suimtųjų ir nuteistųjų atvykimo, išnagrinėję visus žodinius bei rašytinius suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, skundus bei pageidavimus, ir atsižvelgę į įstaigos struktūrinių padalinių rekomendacijas bei pastabas dėl asmenų, perskirsto suimtuosius ir nuteistuosius į kameras.“

Išvados

17 Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

17.1. Dėl Pareiškėjo laikymo Lukiškių TI-K sąlygų.

17.2. Dėl Pareiškėjo 2017-09-12 skundo nagrinėjimo ir Sveikatos priežiūros tarnybos gydytojų rekomendacijų nevykdymo.

17.3. Dėl Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų Pareiškėjui pranešus apie badavimą.

17.4. Dėl Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimo Kalėjimų departamente.

Dėl Pareiškėjo laikymo Lukiškių TI-K sąlygų

18. Skunde nurodyta, kad 2017 m. rugsėjo 12 d. buvo kreiptasi į Lukiškių TI-K direktorių, kad iškeltų Pareiškėją iš rūsyje esančios kameros,  nes joje negali būti laikomas dėl juntamos per didelės drėgmės. Kaip teigia Pareiškėjas, „[...] praėjo daugiau kaip mėnuo laiko, bet niekas iš rūsio nekelia [...].“

19. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad į Lukiškių TI-K Pareiškėjas kreipėsi 2017-09-12 (kreipimesi skundėsi dėl kameroje Nr. ... juntamos drėgmės), į šį kreipimąsi buvo atsakyta Lukiškių TI-K 2017-09-29 raštu Nr. 96-4490.

Lukiškių TI-K raštu Pareiškėjas informuotas, jog kamera Nr. ... atitinka HN 134:2015 reikalavimus (šios pažymos 7.3 punktas). Rašte Pareiškėjui pateikta informacija, jog paties Pareiškėjo prašymu 2017-09-26 jis perkeltas į kitą kamerą (Nr. ...) (šios pažymos 7.6 punktas).

Atsižvelgiant į tai, kad Skundo Seimo kontrolieriui pateikimo metu Pareiškėjas buvo laikomas kameroje Nr. ..., Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierius

kreipėsi į NVSC Vilniaus departamentą, prašydamas atlikti Lukiškių TI-K patalpų, t. y., kameros Nr. ..., patikrinimą dėl santykinės oro drėgmės sąlygų atitikimo HN 134:2015 reikalavimams. Seimo kontrolierius gavo NVSC Vilniaus departamento atsakymą (šios pažymos 8 punktas), kuriame nurodoma, jog 2017 m. gruodžio 13 d., išmatavus santykinę oro drėgmę Lukiškių TI-K kameroje Nr. ..., patikrinimo metu kameroje Nr. ... santykinė oro drėgmė buvo 44 proc., tai atitiko Lietuvos higienos normos HN 134:2015 reikalavimus, kad gyvenamųjų patalpų santykinė oro drėgmė turi būti ne žemesnė kaip 35 proc. ir ne aukštesnė kaip 65 procentai.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog Pareiškėjo pretenzijos dėl juntamos padidintos drėgmės kameroje Nr. ... nebuvo patvirtintos.

20. Remiantis šių aplinkybių visuma, nėra pagrindo daryti išvados, kad Lukiškių TI-K kamera Nr. ..., kurioje laikomas Pareiškėjas, tuo metu neatitiko HN 134:2015 reikalavimų, todėl X Skundo dalis dėl laikymo sąlygų atmestina.

Dėl Pareiškėjo 2017-09-12 skundo nagrinėjimo

ir Sveikatos priežiūros tarnybos gydytojų rekomendacijų nevykdymo

21. Skunde teigiama, kad gydytoja rekomendavo, esant galimybei, Pareiškėją perkelti į kitą kamerą, tačiau, kaip rašoma Skunde, „[...] praėjo daugiau kaip mėnuo laiko, bet niekas iš rūsio nekelia ir gydytojo nurodymai jiems negalioja [...].“

22. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, jog Lukiškių TI-K Sveikatos priežiūros tarnybos pareigūnų pateiktose rekomendacijose buvo rekomenduojama, esant galimybei, Pareiškėją perkelti į kitą kamerą; ši gydytojų rekomendacija buvo pateikta atsižvelgiant į Pareiškėjo sveikatos būklę (šios pažymos 7.7 punktas).

23. Pagal esamą teisinį reglamentavimą, sprendimą perskirstyti suimtuosius / nuteistuosius į kameras Kriminalinės žvalgybos pareigūnai priima išnagrinėję visus žodinius bei rašytinius prašymus, skundus ir pageidavimus bei atsižvelgę į įstaigos struktūrinių padalinių rekomendacijas (šios pažymos 13 punktas).

Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu pagal gautus dokumentus ir informaciją nustatyta, kad gydytojų pateikta rekomendacija nebuvo svarstoma.

24. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, bei į esamą teisinį reglamentavimą,

galima daryti išvadą, jog Lukiškių TI-K pareigūnai, nesvarstydami gydytojo rekomendacijos, esant galimybei, perkelti Pareiškėją į kitą kamerą, nesilaikė teisės aktų reikalavimo atsižvelgti į SPT  specialistų rekomendacijas (šios pažymos 13 punktas), todėl X skundo dalis dėl jo 2017-09-12 skundo nagrinėjimo pripažįstama pagrįsta.

25. Atsižvelgiant į tai, kad Lukiškių TI-K 2018-01-31 raštu Nr. 96-453 Seimo kontrolierių informavo, jog Pareiškėjas nuo 2018-01-04 buvo perkeltas į kamerą Nr. ..., esančią poste Nr. . (t. y. buvo perkeltas iš rūsyje esančios kameros), rekomendacija dėl Pareiškėjo perkėlimo į kitą kamerą neteiktina, tačiau atkreiptinas Lukiškių TI-K direktoriaus dėmesys į tai, kad ateityje svarstant klausimus dėl kameros pakeitimo būtų vadovaujamasi Asmenų paskirstymo į kameras tvarkos 13 punkto nuostatomis – atsižvelgti į įstaigos struktūrinių padalinių rekomendacijas.

Dėl Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų Pareiškėjui pranešus apie badavimą

26. Pareiškėjas

2017 m. lapkričio 17 d. Skundo papildymo rašte praneša: „[...] badauti pradėjau nuo lapkričio 15 d., [...] sergu cukriniu diabetu, tačiau Lukiškių TI-K administracija į mano badavimą net nereaguoja [...].“

27. TIVTT 133 punkte nustatyta, kad, s

uimtajam rašytiniu pareiškimu paskelbus apie badavimą, tardymo izoliatoriaus direktorius arba jo pavaduotojas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir tardymo izoliatoriaus įgaliotas pareigūnas, per 12 valandų privalo asmeniškai pasikalbėti su badaujančiuoju, išsiaiškinti badavimo priežastis ir apie tai raštu pranešti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam ar jį atliekančiam prokurorui arba teismui, kurio žinioje yra byla, ir Kalėjimų departamento direktoriui. Paaiškėjus, kad badaujančio suimtojo reikalavimai ar pretenzijos yra pagrįstos ir teisėtos, tardymo izoliatoriaus direktorius imasi neatidėliotinų priemonių šiems reikalavimams ar pretenzijoms patenkinti. Šių taisyklių 134 punkte nustatyta, kad tardymo izoliatoriaus administracija per tris dienas nuo suimtojo badavimo pradžios patikrina suimtojo sveikatos būklę.

28. Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 15 d. Pareiškėjas paskelbė apie badavimą ir atsisakė įstaigoje gaminamo maisto. Apie Pareiškėjo paskelbtą badavimą, kaip tai numatyta TIVTT 133 punkte, buvo informuotas

KD direktorius (šios pažymos 7.8.1. punktas). Iš Skundo tyrimo metu surinktų dokumentų nustatyta, jog 2017 m. lapkričio 17 d., Pareiškėjas badavimą nutraukė; apie nutrauktą badavimą taip pat buvo pranešta Kalėjimų departamento direktoriui (šios pažymos 7.8.2 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad badavimas truko trumpiau nei 3 dienas, konstatuoti, jog Pareiškėjo sveikatos būklė, pažeidžiant TIVTT 134 punkto reikalavimus, nebuvo patikrinta, nėra pagrindo.

29. Skundo tyrimo metu surinkus duomenis buvo patvirtinta, kad Lukiškių TI-K pareigūnai, Pareiškėjui 2017 m. lapkričio 15 d. pranešus apie badavimą, ėmėsi priemonių išsiaiškinti badavimo priežastis, apie badavimą pranešė Kalėjimų departamentui, kaip tai numatyta teisės aktuose. Kadangi Pareiškėjo badavimas truko trumpiau nei 3 dienas, konstatuoti, kad pareigūnai, netikrindami sveikatos būklės, pažeidė teisės aktų reikalavimus, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Lukiškių TI-K pareigūnai laikėsi TIVTT 133–134 punktuose nustatytų reikalavimų.

Dėl šių priežasčių Skundo dalis dėl pareigūnų veiksmų Pareiškėjui pranešus apie badavimą, atmestina.

Dėl Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimo Kalėjimų departamente

30. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui skundėsi, kad Kalėjimų departamentas netinkamai nagrinėjo jo kreipimąsi dėl įsidarbinimo galimybių.

31. Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami KD direktoriui, o KD skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų.

Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatyta, kad Kalėjimų departamente Pareiškėjo 2017-09-10 skundas, kurį persiuntė Seimo Žmogaus teisių komitetas, KD gautas ir užregistruotas 2017-09-19 Nr. 2G-3750. Į Pareiškėjo skundą buvo atsakyta KD 2017-10-06 raštu Nr. 2S-6097.

Išanalizavus šio Kalėjimų departamento rašto turinį nustatyta, kad juo buvo atsakyta į visus Pareiškėjo kreipimosi dėl įsidarbinimo galimybės Lukiškių TI-K klausimus. Kalėjimų departamentas, surinkęs dokumentinę medžiagą, nustatė, jog Pareiškėjas į Lukiškių TI-K su prašymais dėl įdarbinimo kreipėsi (keturis kartus): 2017-05-12 prašymu
Nr. 29-1464, 2017-05-15, Nr. 29-1771, 2017-07-11, Nr. 29-2153 ir 2017-08-07, Nr. 29-2462. Lukiškių TI-K į visus Pareiškėjo prašymus atsakė (2017-06-01 raštu Nr. 96-2558;
2017-06-12 raštu Nr. 2685, 2017-08-07 raštu Nr. 96-3600; 2017-08-31 raštu Nr. 96-3993). Pažymėtina, jog į Pareiškėjo prašymus buvo atsakyta išsamiai ir visapusiškai, buvo nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis nuteistiesiems suteikiamas darbas, išvardinti nuteistųjų atrankos dėl priėmimo į darbą kriterijai, taip pat Pareiškėjui buvo paaiškinta, kad šiuo metu laisvų darbo vietų nėra, jis informuotas apie įsidarbinimo tvarką ir galimybes.

Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Pareiškėjo 2017-09-10 kreipimąsi KD išnagrinėjo išsamiai ir visapusiškai, laikydamasis teisės aktų reikalavimų.

32. Atsižvelgiant į visas Skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei esamą teisinį reguliavimą, galima daryti išvadą, jog nagrinėdamas Pareiškėjo kreipimusis Kalėjimų departamentas laikėsi teisės aktų reikalavimų ir tinkamai išaiškino Pareiškėjui apie galimybę įsidarbinti, pateikti atsakymai buvo teisiškai pagrįsti, todėl Skundo dalis dėl Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimo Kalėjimų departamente atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

33. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia:

33.1. X Skundo dalis dėl laikymo sąlygų Lukiškių TI-K atmesti;

33.2. X Skundo dalį dėl 2017-09-12 skundo nagrinėjimo ir Sveikatos priežiūros tarnybos gydytojų rekomendacijų nevykdymo pripažinti pagrįsta;

33.3.

X Skundo dalį dėl Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų, asmeniui pranešus apie badavimą, atmesti;

33.4. X Skundo dalį dėl jo kreipimųsi nagrinėjimo Kalėjimų departamente atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

34. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 17 punktu, Lukiškių TI-K direktoriui rekomenduoja: ateityje svarstant klausimus dėl kameros pakeitimo vadovautis Asmenų paskirstymo į kameras tvarkos 13 punkto nuostatomis – atsižvelgti į įstaigos struktūrinių padalinių rekomendacijas.

35. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                       Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1499
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį