Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ir UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gauti X (toliau ir citatose  vadinama – Pareiškėja) skundai dėl Ukmergės rajono savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir citatose vadinama – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sietinų su  metalinio garažo, esančio valstybinėje žemėje, naudojimosi teisėtumu.   

2. Pareiškėja skunduose nurodo:

2.1. „Kreipiuosi į Jus dėl Savivaldybės mero Rolando Janicko, Savivaldybės administracijos direktoriaus Stasio Jackūno ir NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant 2015-11-05 prašymą dėl laikino statinio (metalinio garažo) statybos valstybinėje žemėje teisėtumo. Su šiuo prašymu į Savivaldybės administraciją kreipėsi mano mama Y, 2016-07-13 mamai mirus, dėl šio nagrinėjimo toliau kreipiausi aš“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Šis metalinis garažas stovi ..., Ukmergėje, kultūros paveldo teritorijoje, nesuformuotame žemės sklype, valstybinėje žemėje. Šiuo metu juo naudojasi Z, kuri neturi ir nuo 1991 m. niekada neturėjo Savivaldybės architektūros ir planavimo valdybos išduoto potvarkio, leidžiančio statyti metalinį garažą 3-ejų metų laikotarpiui. Šis garažas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre“;

2.3. iš Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus buvo gautas
2017-09-14 raštas Nr. AR5-96, kuris skirtas Pareiškėjos motinai (mirusi 2016-07-13).

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo:

3.1. „[...] išnagrinėti [...] skundą dėl garažo teisėtumo ir pašalinimo“;

3.2. „ištirti Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiosios specialistės Aldonos Tijūnelienės veiksmus, teikiant 2017-09-14 raštą Nr. AR5-96“;

3.3. ar „[...] Z pateikė Savivaldybės administracijai statybą leidžiantį (statybos teisėtumą įrodantį) dokumentą“;

3.4. „Kokį sprendimą priėmė Savivaldybės administracija, praėjus 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos“;

3.5. „Pagal kokius dokumentus ir kokiam konkrečiam terminui išduoti šio metalinio garažo statybą leidžiantys dokumentai.“

4. Pareiškėja skundo tyrimui pateikė Savivaldybės administracijos:

4.1. 2016-06-08 raštą Nr. (6.10)18-1830 (kopija) (adresuotas Pareiškėjos motinai), kuriame nurodyta:

„[...] Savivaldybės administracija sutinka su NŽT pateiktomis išvadomis, kad nėra pagrindo teigti, jog metalinis garažas pastatytas savavališkai ir neteisėtai užima valstybinę žemę. Primename, kad nuosavybės teisę turinčiam asmeniui nedraudžiama garažu naudotis pagal paskirtį valstybinėje žemėje, todėl Savivaldybės administracija neturi pagrindo kreiptis į teismą“;

4.2. 2016-07-13 raštą Nr. (6.10)18-2336 (kopija) (adresuotas Pareiškėjos motinai), kuriame nurodyta:

„[...] pagal STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, metalinis garažas, esantis ..., Ukmergėje, yra nesudėtingas laikinas statinys, kurį leidžiama naudoti ribotą laiką, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Nesudėtingas laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Metalinio garažo savininkė [...] įpareigota raštu kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu pratęsti terminą konkrečiam laikotarpiui ir kartu pateikti statybą leidžiantį (statybos teisėtumą įrodantį) dokumentą. Savivaldybės administracija, atsižvelgusi į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus tos teritorijos strateginius planus ir kitus teisės aktus, įvertinusi minėto termino pratęsimo galimybę, ne vėliau kaip per 13 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos statytoją raštu informuos apie priimtą sprendimą.

Statinių naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybės administracija. Todėl tais atvejais, kai per statybą leidžiančiame dokumente nurodytą terminą, jeigu jis nebuvo pratęstas, statinys nėra nugriaunamas arba pašalinamas, savivaldybės administracija kreipiasi į teismą dėl jo nugriovimo“;

4.3. 2016-11-11 raštą Nr. (3.9)18-3999 (kopija) (adresuotas Pareiškėjos motinai), kuriame nurodyta:

„[...] siekiant nustatyti metalinio garažo [...] pastatymo ir naudojimo teisėtumą Savivaldybės administracija 2016-11-03 raštu [...] kreipėsi į Vilniaus apskrities archyvą. Iš Vilniaus apskrities archyvo gavus metalinio garažo pastatymo ir naudojimo teisėtumą įrodančius dokumentus [...] bus priimtas sprendimas leisti naudoti laikiną statinį iki 3 metų arba įpareigoti savininką nugriauti metalinį garažą.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai, gavę Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į NŽT, Savivaldybės administraciją ir valstybės įmonę Registrų centrą (toliau ir citatose vadinama – VĮ Registrų centras).

6. Iš NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

6.1. Pareiškėjos motina 2015-10-28 kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl metalinio garažo nuosavybės ir pastatymo teisėtumo. Savivaldybės administracija 2015-11-05 raštu Nr. (3.9)-18-2604 „Dėl Y prašymo“ nurodė, kad keliama problema dėl metalinio garažo pastatymo teisėtumo bus sprendžiama kartu su NŽT Ukmergės skyriumi (toliau vadinama ir – Skyrius), todėl prašymą persiuntė nagrinėti ir Skyriui.

Skyriaus specialistai 2016-01-12 atliko žemės sklypo, esančio ..., Ukmergės m. (toliau ir citatose vadinama – Žemės sklypas), kuriame yra metalinis garažas, naudojimo valstybinę kontrolę (toliau – patikrinimas) bei surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 47ŽN-1-(14.47.73.) (toliau vadinama – Aktas).

Patikrinimo metu nustatyta, kad Žemės sklypas „[...] nesuformuotas ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. Šalia mūrinio pastato, prie gyvenamojo namo, stovi metalinis garažas ir sandėliukas (matmenys 7,3 m x 2,8 m). Y ir Pareiškėja nurodė, kad garažas ir sandėliukas priklauso A [...].“

„Patikrinimo metu buvo atlikta fotofiksacija, kurioje matyti, kad vietovėje yra pastatytas metalinis garažas bei prie metalinio garažo įrengtas medinis sandėliukas.“

Apie atlikto patikrinimo rezultatus Pareiškėjos motina Y informuota Skyriaus 2016-01-21 raštu Nr. 47SD-211-(47.47.104.). 

„NŽT nagrinėjant skundus, susijusius su metalinio garažo įrengimu valstybinėje žemėje, yra nustatyta, kad metalinis garažas yra pažymėtas 1991 m. sudarytame ..., Ukmergės m., techninės inventorizacijos plane ir iki šiol stovi toje pačioje vietoje bei yra naudojamas. [...]“;

6.2. Pareiškėjos motinai pateikus papildomą informaciją, jog metalinis garažas ir sandėliukas galimai priklauso A ir Z, Skyrius 2016-01-28 raštu Nr. 47SD-272-(47.47.104.) informavo Pareiškėjos motiną apie tai, kad A ir Z yra įpareigotos iki 2016-02-20 Skyriui pateikti dokumentus arba bet kokią kitą informaciją, įrodančią garažo ir sandėlio pastatymo ir naudojimo teisėtumą;  

6.3. Skyrius 2016-03-02 raštu Nr. 47SD-660-(47.47.104.) Pareiškėjos motiną informavo, kad Z Skyriaus raštu yra įpareigota iki 2016-05-02 pašalinti prie metalinio garažo įrengtą medinį sandėliuką.

Minėtu raštu Pareiškėjos motina taip pat buvo informuota, kad Z 2016-02-03 Skyriui pateikė ... inventorizacijos planą, sudarytą 1991 metais, kuriame yra pažymėtos garažo ribos, ir kad, „Išnagrinėjus pateiktus dokumentus [(2014-02-25 susitarimas) bei 1991 m. sudarytą ..., Ukmergės m., techninės inventorizacijos planą, kuriame pažymėtas ir metalinis garažas (pažymėtas indeksu Nr. 2G1/9)], darytina išvada, kad Z nuo 2014 metų naudojasi garažu, todėl administracinio teisės pažeidimo procedūra dėl savavališkai užimtos valstybinės žemės vykdoma nebus.“ „Atsižvelgdamas į tai, kad pateiktame inventorizacijos plane metalinis garažas buvo pažymėtas nuo 1991 metų, Skyrius nusprendė, kad Z metaliniu garažu naudojasi teisėtai, todėl administracinio teisės pažeidimo procedūros dėl savavališkai užimtos valstybinės žemės nevykdė“;

6.4. Skyriaus specialistai 2016-05-02 pakartotinai atliko žemės, kurioje yra
metalinis garažas, naudojimo valstybinę kontrolę ir surašė žemės naudojimo aptikrinimo aktą
Nr. 47ŽN-17-(14.47.73.) (toliau vadinama – Aktas-2). Pakartotinio patikrinimo metu nustatyta, kad „prie metalinio garažo buvęs medinis sandėliukas nugriautas, teritorija sutvarkyta“;

6.5. „Konkrečiu nagrinėjamu atveju pagal 1991 m. sudarytą ..., Ukmergės m., techninės inventorizacijos planą metalinis garažas priskiriamas prie namų valdos statinių, todėl darytina išvada, kad Skyrius pagrįstai nusprendė, kad Z metaliniu garažu naudojasi teisėtai“;

6.6. Skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Guželienė telefoninio pokalbio metu, vykusio 2018-01-25, Seimo kontrolieriaus patarėją informavo, kad Žemės sklypo patikėtinis yra NŽT.

7. Iš Savivaldybės pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

7.1. Savivaldybės administracija 2016-06-28, gavusi Pareiškėjos pareiškimą „Dėl laikino statinio“, išnagrinėjo situaciją ir 2016-07-12 raštu Nr. 6.10)18-2337 Z bei 2016-07-13 Nr. (6.10)18-2336 raštu Pareiškėją informavo, kad „[...] pagal Statybos techninį reglamentą „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ – metalinis garažas, esantis ..., Ukmergėje, yra nesudėtingas laikinas statinys, kurį leidžiama naudoti ribotą terminą, bet ne ilgiau kaip 3 metus, tačiau Statytojas turi galimybę pratęsti laikino statinio naudojimo terminą kreipdamasis į Savivaldybės administraciją su prašymu pratęsti terminą konkrečiam laikotarpiui bei kartu pateikti statybą leidžiantį (statybos teisėtumą įrodantį) dokumentą. Savivaldybės administracija, įvertinusi termino pratęsimo galimybę, Statytoją raštu informuotų apie priimtą sprendimą. Kadangi Statytoja nesikreipė su prašymu, Savivaldybės administracija negali priimti konkretaus sprendimo dėl statybą leidžiančiame dokumente terminų nustatymo bei negali numatyti tolimesnių veiksmų dėl statinio nugriovimo arba pašalinimo ar Savivaldybės kreipimosi į teismą dėl statinio nugriovimo“;

7.2. Pareiškėja ir Z 2017-09-14 raštais Nr. 96 ir Nr. 97 pakartotinai informuotos, kad „metalinis garažas, esantis ..., Ukmergėje, yra nesudėtingas laikinas statinys, kurį leidžiama naudoti ribotą terminą, ir kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymo Nr. D1-878 „Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas, statybos sustabdymas, savavališkos statybos padarinių šalinimas, statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ aštuntojo skyriaus „Laikinųjų statinių naudojimo termino pratęsimas“ 40 ir 41 punktais, Statytojas su prašymu gali kreiptis į Savivaldybės administraciją ir, pateikęs nurodytus dokumentus, turi galimybę pratęsti laikino statinio naudojimo terminą konkrečiam laikotarpiui. Savivaldybė, vadovaudamasi to paties įsakymo 42 punktu, per nurodytą 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos terminą turi pateikti sprendimą pratęsti ar nepratęsti laikinojo statinio naudojimo terminą“;

7.3. „Garažo, esančio adresu ..., Ukmergėje, savininkė Z nesikreipė į Savivaldybes administraciją su prašymu dėl termino naudotis laikinu statiniu (garažu) pratęsimo“;

7.4. „Savivaldybės administracija Pareiškėjos prašymo dėl metalinio garažo, esančio ..., Ukmergėje, kopiją, Vilniaus apskrities archyvo 2016-11-18 rašto Nr. (8.12)V5-1795, kuriame  nurodyta, kad jokių dokumentų nerasta, kopiją persiuntė pagal kompetenciją Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus skyriaus departamentui [...].“

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau vadinama ir – Inspekcija) Vilniaus skyriaus departamentas (toliau vadinama ir – Vilniaus departamentas) 2017-02-14 raštu Nr. (23.2)-2D-1832 Savivaldybės administraciją ir Pareiškėją informavo:

„Inspekcijos Vilniaus departamentas 2017-02-08 organizavo patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad nesuformuotoje valstybinėje žemėje, šalia gyvenamojo namo, kurio adresas ..., Ukmergė [...], priklausinių – mūrinių ūkio pastatų, pastatytas metalinis garažas.

Metalinis garažas yra kilnojamasis daiktas. Garažo savininkas nenustatytas. Metaliniu garažu galimai savavališkai užimama valstybinė žemė.

[...]. Inspekcija statybos valstybinę priežiūrą vykdo pagal Priežiūros įstatymo [Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas] 8 straipsnyje nustatytą kompetenciją. Minėto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija, o 2 (dalyje) nurodytas baigtinis statybos valstybinės priežiūros funkcijų sąrašas. Kilnojamų daiktų teisėtumo klausimų nagrinėjimas Inspekcijos kompetencijai nepriskirtas.

[...] prašyme pateikti klausimai susiję su NŽT veiksmais ir, vadovaujantis Priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, nepriskirti teritorijų planavimo ir statybos valstybinei priežiūrai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, persiunčiame Savivaldybės mero raštą Ukmergės skyriui nagrinėti pagal kompetenciją“;

7.5. „Pagal kokius dokumentus ir kokiam konkrečiam terminui išduoti
Z metalinio garažo statybą leidžiantys dokumentai, savivaldybės administracija informacijos neturi“;

7.6. „Pareiškėja savo skunde nepagrįstai teigia, kad ginčo garažas stovi ant Pareiškėjos namui priklausančio žemės sklypo. Valstybinės žemės sklypas šioje vietoje nėra suformuotas“;

7.7. „Savivaldybės administracija numato sudaryti penkių narių komisiją (administracijos direktoriaus pavaduotoja, vyr. architektas, statinių naudojimo priežiūrą atliekantis savivaldybės specialistas, savivaldybės paveldo specialistas, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus specialistas), kuri pakartotinai ir nuosekliai išnagrinėtų susidariusią situaciją dėl laikino statinio, t. y., garažo, buvimo šioje vietoje teisėtumo ir priimtų sprendimą dėl kreipimosi ar nesikreipimo į teismą dėl šio statinio nugriovimo.“

„[...] komisija nesudaryta, kadangi iki šiol Savivaldybėje nėra priimti asmenys į vyr. architekto ir vyr. specialisto architektūrai pareigas. Šiuo metu vyksta konkursas vyr. architekto pareigybei užimti. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Aldona Tijūnelienė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, nėra specialistė architektūrai“;

7.8. „Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Aldona Tijūnelienė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, 2017-09-14 raštu Nr. AR 5-96 „X“;

7.9. „Ginčo garažas stovi ant valstybinės žemės sklypo, todėl manome, kad šio
garažo nukėlimo inicijavimą turėtų vykdyti valstybinės žemės savininko funkcijas įgyvendinanti institucija – NŽT.“

7.10. „Garažo, esančio adresu ..., Ukmergėje, savininkė Z nesikreipė į Savivaldybes administraciją su prašymu dėl termino naudotis laikinu statiniu (garažu) pratęsimo“;

8. Iš VĮ Registrų centro pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

8.1. Teritorijų apskaitos ir pastatų techninės inventorizacijos metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos TSR Komunalinio ūkio ministerijos 1980-08-12 įsakymu Nr. 264 (toliau – Metodiniai nurodymai), XII skyriaus „Techninės inventorizacijos darbų vykdymo eiga, įforminimas, kontrolė“ 2 punkte nurodyta, kad „asmeninės nuosavybės teisėmis priklausančių statinių techninė inventorizacija atliekama pagal savininkų ar jų įgaliotinių užsakymus, draudimo inspekcijų sąrašus, tarpmiestinio techninės inventorizacijos biuro sudarytą grafiką kas penkerius metus, o taip pat reikalaujant miestų, rajonų vietinių Liaudies deputatų Tarybos vykdomiesiems komitetams ar liaudies teismui.“

Metodinių nurodymų II skyriaus „Žemės sklypų planų sudarymas ir statinių žymėjimas“ 50 punkte nurodyta, kad, „vykdant einamųjų pakitimų registraciją, ištiriami vietoje ir užfiksuojami ne tik tie pakitimai, kurie nurodyti organizacijos ar piliečio paraiškoje, bet ir esantys visame objekte.“

Pažymime, kad fiksuojant faktinę padėtį tarpmiestinis techninės inventorizacijos biuras neturėjo teisės ir pareigos reikalauti leidimo atlikti pakeitimus.

8.2. Seimo kontrolieriaus „[...] paklausime nurodytu atveju minimas garažas, plane pažymėtas 2Gl/g, nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos (Nr. ...) duomenimis, užfiksuotas 1991-09-10 (pagrindinė gyvenamojo pastato, esančio ..., Ukmergėje, inventorizacija atlikta 1949-06-15, vėliau kelis kartus vyko einamųjų pakitimų fiksavimas (dabar –  kadastro duomenų tikslinimas) ir 1991-09-10 namų valdos techninės apskaitos byloje (dabar – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla) užfiksuotas garažas, plane pažymėtas 2Gl/g). Pažymėtina, kad išdėstymo plane uždėta žyma apie savavališką šio statinio statybą“;

8.3. „Metodinių nurodymų VI skyriaus „Pastatų aukštų planų sudarymas ir einamųjų pakitimų registracija juose“ 116 punkte buvo nustatyta, kad, atliekant einamųjų pakitimų registraciją, namų valdoje pažymimi visi pakitimai, nepriklausomai nuo to, ar buvo leidimas jiems atlikti.

Nekilnojamojo turto registro duomenimis, šis garažas ir daiktinės teisės į jį nėra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

9. Lietuvos Respublikos įstatymai 

9.1. Žemės įstatymo:

9.1.1. 3 straipsnis – „2. Valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosavybėn neatlygintinai, parduodant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis,
sudarant sandorius dėl žemės konsolidacijos, žemės servitutų Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kiti sandoriai dėl valstybinės žemės negali būti sudaromi, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip“;

9.1.2. 5 straipsnis – „2. Valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosavybėn neatlygintinai, parduodant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, sudarant sandorius dėl žemės konsolidacijos, žemės servitutų Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kiti sandoriai dėl valstybinės žemės negali būti sudaromi, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip“;

9.1.3. 7 straipsnis – „Valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai) yra:
1) Nacionalinė žemės tarnyba – visos Lietuvos Respublikos valstybinės žemės, išskyrus žemę, kuri šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise perduota kitiems subjektams; [...]“;

9.1.4. 36 straipsnis – „1. Žemės naudojimo valstybinę kontrolę pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus organizuoja ir vykdo Nacionalinė žemės tarnyba, o koordinuoja Vyriausybės įgaliota institucija.“

9.2. Statybos įstatymo:

2 straipsnis

– „24. Laikinasis statinys – statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą. [...]. 84. Statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus.“

9.3. Seimo kontrolierių įstatymo:

15 straipsnis

– „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip.“

9.4. Vietos savivaldos įstatymo:

6 straipsnis

– „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]; 36) [...] švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas; [...].“

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-12-12 nutarimu Nr. 1244 patvirtintų Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų (galiojo nuo 2010-07-25 iki 2017-01-01):

10.1. 1 punktas – „Žemės naudojimo valstybinės kontrolės tikslas – užtikrinti žemės naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų (toliau – Vyriausybės nutarimai) vykdymą“;

10.2. 3 punktas – „Žemės naudojimo valstybinę kontrolę organizuoja ir vykdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos [...].“

Tyrimo išvados

11. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:

11.1. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę;

11.2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant metalinio garažo naudojimo teisėtumo klausimą; 

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę

12. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 9–10 punktuose, susijusius su NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu), vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, konstatuotina:

12.1. metalinis garažas yra pastatytas valstybinės Žemės sklype, kuris „[...] nesuformuotas ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir kadastre“ (pažymos 6.1 punktas); metalinis garažas nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registre (pažymos 8.3 punktas); metalinis garažas, kaip pažymėjo Inspekcijos Vilniaus departamentas, yra kilnojamasis daiktas, kuriuo galimai savavališkai užimama valstybinė žemė (pažymos 7.4 punktas);

12.2. pagal nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos (Nr. ...) duomenis, metalinis garažas užfiksuotas 1991-09-10 namų valdos techninės apskaitos byloje plane (plane   pažymėtas 2Gl/g); išdėstymo plane, kaip nurodė VĮ Registrų centras, „uždėta žyma apie savavališką šio statinio statybą“ (pažymos 8.2 punktas);

12.3. Skyrius 2016-01-12 atliko Žemės sklypo patikrinimą (surašė Aktą), kurio metu buvo nustatyta, kad Žemės sklype stovi metalinis garažas (pažymos 6.1 punktas). Skyrius,
įvertinęs metalinio garažo savininkės pateiktus dokumentus, t. y., 1991 m. sudarytą ..., Ukmergės m., techninės inventorizacijos planą, kuriame pažymėtas ir metalinis garažas (indeksu Nr. 2G1/9) (pagal VĮ Registrų centro pateiktą informaciją, metalinis garažas plane pažymėtas 2G1/g), bei 2014-02-25 piliečių susitarimą, kuriuo metalinis garažas parduotas
Z, padarė išvadą, kad Z metaliniu garažu nuo 2014 metų naudojasi teisėtai, todėl administracinio teisės pažeidimo procedūros nepradėjo (pažymos 6.1, 6.3 punktai);

12.4. Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad valstybinės žemės patikėtinis yra NŽT (pažymos 9.1.3 papunktis). Minėto įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosavybėn neatlygintinai, parduodant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, sudarant sandorius dėl žemės konsolidacijos, žemės servitutų Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kiti sandoriai dėl valstybinės žemės negali būti sudaromi, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip (pažymos 9.1.2 papunktis). Pagal patvirtintų Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų 1 punktą, žemės naudojimo valstybinės kontrolės tikslas – užtikrinti žemės naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų vykdymą (pažymos 10.1 punktas).

13. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:

13.1. Skyrius, gavęs informaciją iš Savivaldybės administracijos dėl galimai savavališkai užimtos valstybinės žemės, vadovaudamasis Žemės įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu (pažymos 9.1.4 papunktis) bei Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų (galiojo nuo
2010-07-25 iki 2017-01-01) 3 punktu (pažymos 10.2 punktas), reglamentuojančiais, jog žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdo NŽT, 2016-01-12 atliko Žemės sklypo patikrinimą bei surašė Aktą (pažymos 12.2 punktas);

13.2. Skyrius, atlikęs Žemės sklypo patikrinimą, padarė išvadą, kad „Z metaliniu garažu naudojasi teisėtai, todėl administracinio teisės pažeidimo procedūros dėl savavališkai užimtos valstybinės žemės nevykdė“ (pažymos 12.3 punktas);

13.3. Skyrius atlikdamas Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę:

13.3.1. nevertino aplinkybės, kad metalinis garažas – kilnojamasis daiktas – yra pastatytas savavališkai (pažymos 12.3  punktas);

13.3.2. neatsižvelgė į teisės aktų, t. y., Metodinių nurodymų II skyriaus „Žemės sklypų planų sudarymas ir statinių žymėjimas“ 50 punkto, VI skyriaus „Pastatų aukštų planų sudarymas ir einamųjų pakitimų registracija juose“ 116 punkto nuostatas, pagal kurias objekto fiksavimas techninės apskaitos byloje nesusijęs su to objekto pastatymo teisėtumu (pažymos 8.1, 8.3  punktai);

13.3.3. Akte nenurodė teisės aktų nuostatų, pagal kurias kilnojamojo daikto pažymėjimas techninės apskaitos bylos plane reikštų šio daikto pastatymo bei naudojimosi valstybine žeme teisėtumą;

13.3.4. Akte nenurodė, kuo vadovaujantis (kokiais teisės aktais, dokumentais (pvz.; nuomos sutartis, valstybinės žemės patikėtinio sutikimas naudotis valstybine žeme) metalinio garažo savininkė naudojasi valstybine žeme, kuri užimta metalinio garažo. 

 

14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Skyrius netinkamai atliko Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę, nes neužtikrino žemės naudojimą reglamentuojančių teisės aktų vykdymo bei neišsiaiškino visų aplinkybių, kurios turėjo būti įvertintos teikiant išvadą (pažymos 13.2 punktas), todėl skundo dalis dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, pripažintina pagrįsta.

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo),  sprendžiant metalinio garažo naudojimo teisėtumo klausimą

15. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 9–10 punktuose, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant metalinio garažo naudojimo teisėtumo klausimą, konstatuotina:

15.1. vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo, o skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip (pažymos 9.3 punktas), Seimo kontrolierius vertins Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus (neveikimą), atliktus nuo 2016 metų gegužės mėnesio;

15.2. Savivaldybės administracija 2016-07-13 raštu Pareiškėjos motiną informavo, kad metalinio garažo savininkė įpareigota raštu kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu pratęsti metalinio garažo naudojimo terminą ir kad gavusi dokumentus Savivaldybės administracija priims sprendimą, o tais atvejais, kai per statybą leidžiančiame dokumente nurodytą terminą, jeigu jis nebuvo pratęstas, statinys nėra nugriaunamas arba pašalinamas, Savivaldybės administracija kreipiasi į teismą dėl jo nugriovimo (pažymos 4.2 punktas).

Savivaldybės administracija 2017-09-14 raštu Pareiškėją informavo, kad metalinis garažas yra nesudėtingas laikinas statinys, kurį leidžiama naudoti ribotą terminą, kad, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, statytojas su prašymu gali kreiptis į Savivaldybės administraciją ir, pateikęs nurodytus dokumentus, turi galimybę pratęsti laikino statinio naudojimo terminą konkrečiam laikotarpiui bei kad savivaldybė, gavusi statytojo prašymą, turi priimti sprendimą pratęsti arba nepratęsti laikinojo statinio naudojimo terminą (pažymos 7.2 punktas);

15.3. Savivaldybė 2016-11-11 raštu kreipėsi į Vilniaus apskrities archyvą dėl metalinio garažo pastatymo ir naudojimo teisėtumą įrodančių dokumentų gavimo (pažymos 4.3 punktas). Vilniaus apskrities archyvas nurodė, kad jokių dokumentų, susijusių su metalinio garažo pastatymu Žemės sklype, archyve nėra (pažymos 7.4 punktas);

15.4. Savivaldybės administracija, kaip skundo tyrimo metu buvo informuotas Seimo kontrolierius, planavo sudaryti komisiją, kuri pakartotinai ir nuosekliai išnagrinėtų susidariusią situaciją dėl metalinio garažo teisėtumo. Pažymėtina, kad skundo tyrimo metu, Seimo kontrolieriui paprašius pateikti informaciją apie komisijos priimtus sprendimus, Seimo kontrolierius buvo informuotas, jog komisija nebuvo sudaryta, nes Savivaldybė dar nėra priėmusi asmenų į vyr. architekto ir vyr. specialisto architektūrai pareigas (pažymos 7.7 punktas);

15.5. Savivaldybės administracijos 2017-09-14 raštas, kaip pažymėjo jos darbuotojai, dėl klaidos buvo pateiktas Pareiškėjos motinos vardu (mirusi), o ne Pareiškėjai (pažymos 7.8 punktas).

16. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:

16.1. metalinis garažas, vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 24, 84 dalių nuostatomis (pažymos 9.2 punktas), nelaikytinas statiniu. Metalinis garažas, kaip pažymėjo ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, yra kilnojamasis daiktas (pažymos 7.4 punktas). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad Savivaldybės administracija spręsdama metalinio garažo nukėlimo klausimą nepagrįstai vadovavosi statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nuostatomis (galiojo iki 2017-01-01), reglamentavusiomis laikinųjų statinių naudojimo termino pratęsimą (pažymos 7.1 papunktis);

16.2. nėra dokumentų, įrodančių metalinio garažo pastatymo bei naudojimosi valstybine žeme teisėtumą (pažymos 8.1, 8.2, 8.3, 15.4 punktai);

16.3. švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 36 punktu, yra viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų (pažymos 9.4 punktas). Įgyvendinant šią funkciją, Savivaldybė turėtų spręsti klausimą dėl metalinio garažo – kilnojamojo daikto pastatymo (naudojimo) teisėtumo;

16.4. teisės aktais nenumatyta galimybė, nesant atitinkamos srities darbuotojų, Savivaldybei nevykdyti priskirtų funkcijų (pažymos 15.4 punktas). 

17. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, skundo dalis dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimu), sprendžiant metalinio garažo naudojimo teisėtumo klausimą, pripažintina pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIŲ SPRENDIMAI

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X

skundo dalį dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, pripažinti pagrįsta.

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X

skundo dalį dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant metalinio garažo naudojimo teisėtumo klausimą, pripažinti pagrįsta. 

SEIMO KONTROLIERIŲ REKOMENDACIJOS

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

20.1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakui:

20.1.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus pareigūnai netinkamai atliko Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę (pažymos 13.3, 14 punktai);

20.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai atlikti Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę, kurios metu būtų įvertintos šios pažymos 13.3 punkte nurodytos aplinkybės bei užtikrintas žemės naudojimą reglamentuojančių teisės aktų vykdymas; nustačius pažeidimų imtis priemonių pagal nustatytą kompetenciją;

 

20.2. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Stasiui Jackūnui:

20.2.1. atkreipti dėmesį į tai, jog Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pareigūnai, spręsdami metalinio garažo – kilnojamojo daikto – nukėlimo klausimą, nepagrįstai vadovavosi statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nuostatomis (galiojo iki 2017-01-01), reglamentavusiomis laikinųjų statinių naudojimo termino pratęsimą  (pažymos 16.1 papunktis);

20.2.2. įgyvendinant funkciją – švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas, teisės aktų nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl metalinio garažo  – kilnojamojo daikto pastatymo (naudojimo) teisėtumo.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Prašytume apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierius (Seimo kontrolieriams pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

Seimo kontrolierius                                                         Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-685
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį