Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755401

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius2017 m. liepos 19 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – Lukiškių TI-K) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su tinkamų jo laikymo sąlygų Lukiškių TI-K nesudarymu ir galimai netinkamu jo kreipimųsi nagrinėjimu (toliau vadinama – Skundas).

2.   Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo:

2.1. skundu kreipėsi į Kalėjimų departamentą, kad Lukiškių TI-K kameroje Nr. ... būtų nuimtos grotos, kurios uždėtos neleistinai, t. y., nenumatytos teisės aktuose. Su Kalėjimų departamento pateiktu atsakymu nesutinka, mano, kad jo skundas buvo išnagrinėtas neišsamiai;

2.2. pažymi, kad kitose kamerose pagal tokio paties turinio skundus grotos buvo nuimtos, dėl to kelia klausimą: dėl kokių priežasčių nebuvo nuimtos papildomos grotos kameroje Nr. ...; papildomos grotos Pareiškėjui trukdo nuvalyti lango stiklą ir palangę, trukdo atidaryti ir uždaryti langą, dėl to kameroje yra daug drėgmės;

2.3. atkreipia dėmesį į tai, kad antro korpuso kamerose Nr. ... ir ... nėra papildomų grotų; prašė būti perkeltas į kamerą Nr. ..., tačiau jį perkelti į šią kamerą buvo atsisakyta. Minėtose kamerose yra laikomi kiti asmenys, be to, papildomos grotos yra nuimtos pirmojo korpuso ir pusėje antrojo korpuso kamerų, taip yra sudaromos skirtingos laikymo sąlygos įstaigoje laikomiems asmenims.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo atlikti tyrimą dėl Skunde išdėstytų aplinkybių ir įvertinti Lukiškių TI-K ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmus.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Pareiškėjas kartu su Skundu pateikė Kalėjimų departamento 2017-07-04 atsakymą
Nr. 2S-4407 į skundą, kuriame nurodyta:

4.1. „Informuojame, kad [...] Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 14.1. punkte nustatyta, kad lango angoje įstatomos metalinės grotos. Kadangi nėra nustatytas konkretus skaičius, įkalinimo įstaigos direktorius sprendžia, koks skaičius grotų yra reikalingas įrengti siekiant įgyvendinti bausmės vykdymo tikslus. [...] Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 16.9 punkte nurodyta, kad iš lauko ir vidinės pusės ant langų įrengiamos apsauginės grotos. Lukiškių TI-K 2017-06-29 raštu Nr. 96-3012 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – Raštas) nurodė, kad pusrūsyje esančiose kamerose grotų įrengimas atitinka minėtų teisės aktų reikalavimus. Natūrali šviesa į kameras patenka per skaidraus stiklo langus, Lukiškių TI-K gyvenamosios kameros yra vėdinamos natūraliai, per atidaromus langus, kaip tai numato Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimų“, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 (toliau – HN 134:2015), 17 p., kur nurodyta, kad turi būti sudaryta galimybė išvėdinti gyvenamąsias patalpas. Gyvenamosios patalpos vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K Rašte pažymėjo, kad Lukiškių TI-K esantiems asmenims yra sudarytos sąlygos kameras vėdintis per langus ir metalinės grotos nėra kliūtis išsivėdinti kamerą.“

4.2. „Skunde teigiate, kad EŽTT yra pripažinęs peticiją pagrįsta, neva dvi eilės grotų lange mažino natūralų apšvietimą ir ventiliaciją. Pažymėtina, kad minėtoje EŽTT byloje buvo vertinama visuma faktinių aplinkybių, todėl pavieniai teiginiai dėl grotų negali būti traktuojami kaip pagrįsti Jūsų Skunde minimų aplinkybių kontekste. EŽTT nurodė, kad dvi eilės grotų sumažino dienos šviesos kiekį, bet tai buvo kaip papildoma esminio pažeidimo pasekmė perpildytos kameros, Byloje Zuyev prieš Rusiją esminis elementas EŽTT vertinimui buvo gyvenamoji erdvė (kamera buvo apgailėtinos būklės remonto ir švaros požiūriu; per mažas vienam asmeniui tenkantis gyventosios patalpos plotas; kamerose buvo rūkoma; įrengtos triaukštės lovos žymiai mažino dienos šviesos kiekį). Taigi, aplinkybė, kad kameroje yra įrengtos dvi eilės grotų, savaime negali reikšti, kad tai yra nepagrįsta laikymo sąlygas bloginanti priemonė.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad laisvės atėmimo vietų įstaigos yra specialios uždaro tipo įstaigos, kurių pagrindinis uždavinys yra nuteistų asmenų izoliavimas, saugumo ir režimo užtikrinimas. Pažymime, kad į tokio tipo įstaigas neturėtų būti patenkama be apribojimų. Nuolatinę asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, priežiūrą atlieka šių įstaigų pareigūnai. Šių asmenų priežiūrai gali būti naudojamos techninės priemonės.“

4.3. „Lukiškių TI-K pažymėjo, kad kameros Nr. ... grotų įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, jokių papildomų grotų kameroje nėra.“

5. Seimo kontrolierius 2017 m. liepos 24 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1028/3D-2200 kreipėsi į Lukiškių TI-K direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. rugpjūčio 17 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. rugpjūčio 14 d. Lukiškių TI-K raštą Nr. 9-8925, kuriame nurodoma:

5.1. „[...] laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-07-13 Lukiškių TI-K yra gautas vienas X (toliau – Pareiškėjas) skundas dėl kameroje Nr. ... vidinių grotų nuo lango pašalinimo, [...] laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-07-13 Lukiškių TI-K nėra gauta Pareiškėjo prašymų dėl perkėlimo į kameras Nr. ... ir ... ar kitas kameras.“

5.2. „Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių (Pareiškėjas yra nuteistasis,kuris šiuo metu įstaigoje yra perkeltas iš Alytaus pataisos namų, kurioje atlieka teismo jam skirtą bausmę, ir 6 mėnesiams atliks nuobaudą, kuri skirta Kalėjimų departamento direktoriaus 2017-05-04 nutartimi), patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, 16.9 punkte nurodyta, kad <„,> Iš lauko ir vidinės pusės ant langų įrengiamos apsauginės grotos. <...> Iš lauko pusės ant langų gali būti įrengtas metalinis tinklas. Kameroje Nr. ... iš lauko ir vidinės pusės ant lango įrengtos apsauginės grotos ir tai neprieštarauja minėto teisės akto reikalavimams.“

5.3. „Lukiškių TI-K visose kamerose iš lauko ir vidinės pusės ant langų įrengtos apsauginės grotos. Lukiškių TI-K gyvenamosiose kamerose lango angoje grotos yra įrengtos nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Atkreiptinas dėmesys, kad ir Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, 14.1 punkte nurodyta, kad kameroje <...> lango angoje įstatomos metalinės grotos, lango stiklas gali būti aptrauktas metaliniu tinklu arba apsaugine plėvele, t. y., teisės aktai, reglamentuojantys tardymo izoliatorių įrengimą, nenumato, kurioje angos dalyje turi būti montuojamos metalinės grotos bei koks jų skaičius turi būti įrengtas.

Skundo

tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacijos Rec(2006)2 valstybėms narėms dėl Europos kalėjimų taisyklių (toliau vadinama – Europos kalėjimų taisyklės):

18.2 punktas –

„Visose vietose, kuriose kaliniai gyvena, dirba ar susirenka:

a. langai turi būti tokio dydžio, kad kaliniai galėtų skaityti ir dirbti normaliomis sąlygomis, esant natūraliam apšvietimui, sukonstruoti tokiu būdu, kad būti vėdinama, išskyrus patalpas, kuriose yra tinkamos oro kondicionavimo sistemos;

b. dirbtinis apšvietimas turi atitikti nustatytus techninius standartus.“

7. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso:

173 straipsnis „Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų materialinis buitinis aprūpinimas“ – „1. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas“;

183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“

– „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. 3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.“

8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – Viešojo administravimo įstatymas):

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai -

„Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]; 11) atsakomybės už priimtus sprendimus. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius“;

8 straipsnis.

Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie individualaus administracinio akto priėmimą - „1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. 2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.“

9. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194:

„2. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nustatytos terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių vykdymo ir atlikimo tvarkos, sąlygų ir principų įgyvendinimą, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų asmenų, nuteistų terminuoto laisvės atėmimo bausme, ir asmenų, nuteistų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme (toliau vadinama – nuteistieji), teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką.

3. Taikant taisykles, vadovaujamasi principu, kad visi nuteistieji lygūs nepaisant jų kilmės, lyties, socialinės ar turtinės padėties, tautybės ar rasės, politinių pažiūrų ir partiškumo, išsilavinimo, kalbos, religinių ar kitokių įsitikinimų, genetinių savybių, neįgalumo, seksualinės orientacijos, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose nenumatytų aplinkybių.

[...]

10. Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisykles nustato Kalėjimų departamento direktorius.“

10. Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-82, nustatyta:

„2. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nustatytos terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių vykdymo ir atlikimo tvarkos, sąlygų ir principų įgyvendinimą, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų asmenų, nuteistų terminuoto laisvės atėmimo bausme, ir asmenų, nuteistų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme (toliau vadinama – nuteistieji), teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką.

[...]

16. Kameros įrengiamos pagal šiuos reikalavimus:

[...]

16.9. Kamerose turi būti skaidraus stiklo langai, ne mažesni kaip 80x80 cm, užtikrinantys natūralaus gyvenamųjų patalpų apšvietimo normą. Nesant galimybės įrengti langų sienose, denginyje įrengiami šviesos langai. Iš lauko ir vidinės pusės ant langų įrengiamos apsauginės grotos. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių plieninių juostų, į jas įstatant ne plonesnius kaip 1,6 cm skersmens plieninius virbus. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Langų grotų tvirtinimo strypai į sieną įtvirtinami ne mažesniame kaip 20 cm gylyje. Iš lauko pusės ant langų gali būti įrengtas metalinis tinklas.“

11. Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-176:

11.1. 2 punktas – „Šios Taisyklės taikomos naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems tardymo izoliatoriams. Veikiantiems tardymo izoliatoriams taikomi tik tie šių Taisyklių reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais“;

11.2. 13 punktas – „Tardymo izoliatoriuose suimtieji ir nuteistieji, išskyrus ūkio darbus atliekančius nuteistuosius, laikomi rakinamose kamerose. Gyvenimo ir buities sąlygos kamerose turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normas“;

11.3. 14 punktas – „Kameroje turi būti:

14.1. langas, užtikrinantis natūralios dienos šviesos patekimą. Lango angoje įstatomos metalinės grotos. Lango stiklas gali būti aptrauktas metaliniu tinklu arba apsaugine plėvele;

[...]

14.10. natūralus arba mechaninis vėdinimas.“

12. Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908: 

12.1. 12 punktas  – „Laisvės atėmimo vietos, policijos areštinės patalpos ir jose esantys įrenginiai (įranga) turi būti techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų“;

12.2. 13 punktas  – „Laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomi asmenys turi būti apgyvendinti tik gyvenamosiose patalpose“;

12.3. 14 punktas  – „Gyvenamųjų patalpų bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 lx“;

12.4. 15 punktas  – „Natūralus apšvietimas gali būti neįrengiamas patalpose, kuriose asmenys laikomi ne ilgiau nei 24 val.“;

12.5. 16 punktas – „Gyvenamųjų patalpų oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir ne aukštesnė kaip 28 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 35 proc. iki 65 proc., oro judėjimo greitis šiltuoju metų laikotarpiu – 0,15–0,25 m/s, šaltuoju metų laikotarpiu – 0,05–0,15 m/s; prausyklose, dušuose, persirengimo kambariuose prausimosi ir / ar persirengimo metu oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C;“

12.6. 17 punktas – „Turi būti sudaryta galimybė išvėdinti gyvenamąsias patalpas. Gyvenamosios patalpos vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema“;

12.7. 39 punktas  – „Ant gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų sienų, lubų neturi būti vizualiai matomų pelėsių.“

Tyrimo išvados

13. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

13.1. dėl Pareiškėjo skundo nagrinėjimo Kalėjimų departamente;

13.2. dėl Pareiškėjo laikymo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime sąlygų.

Dėl Pareiškėjo skundo nagrinėjimo Kalėjimų departamente

14. Pareiškėjas Skunde nurodė, kad yra kalinamas Lukiškių TI-K kameroje Nr. ..., kurios languose įrengtos papildomos grotos. Papildomos grotos Pareiškėjui trukdo nuvalyti lango stiklą ir palangę, trukdo atidaryti ir uždaryti langą, dėl to kameroje yra daug drėgmės. Pareiškėjas dėl grotų pašalinimo kreipėsi į Kalėjimų departamentą, tačiau jo skundas išnagrinėtas neišsamiai ir šališkai.

15. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2017-06-06 skundu dėl galimai netinkamų laikymo sąlygų Lukiškių TI-K kreipėsi į Kalėjimų departamentą. Pareiškėjas skunde nurodė, jog Lukiškių TI-K nuteistiesiems ir suimtiesiems taikomos nevienodos kalinimo sąlygos, nes kai kuriose kamerose nėra įrengtos vidinės grotos ant langų, o kitose, įskaitant ir kamerą
Nr. ..., kurioje jis laikomas, yra įrengtos papildomos vidinės grotos, kurios sukelia daug nepatogumų norint nuvalyti langą ar palangę, tinkamai išvėdinti kamerą ir pan. Pareiškėjas skundėsi, kad kameroje per didelė drėgmė, per mažas oro judėjimo greitis, trūksta šviesos. Pareiškėjas prašė įpareigoti Lukiškių TI-K administraciją nuimti vidines grotas ir tokiu būdu pašalinti visus higienos normų reikalavimų neatitikimus.

16. Kalėjimų departamentas Pareiškėjui atsakė 2017-07-04 raštu Nr. 2S-4407. Rašte pažymima, kad rengdamas atsakymą Pareiškėjui Kalėjimų departamentas kreipėsi į Lukiškių TI-K, prašydamas pateikti informaciją dėl skunde nurodytų aplinkybių.

Seimo kontrolierius, išanalizavęs Pareiškėjui pateiktą Kalėjimų departamento atsakymą, daro išvadą, kad  atsakant į Pareiškėjo skundą buvo imtasi priemonių į pateiktus klausimus atsakyti išsamiai ir visapusiškai, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, nurodyta rašto apskundimo tvarka. Įvertinus Pareiškėjo gautą atsakymą, nenustatyta, kad rengiant atsakymą būtų buvę padaryta esminių Viešojo administravimo įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimų, kurie sudarytų pagrindą atsakymą rengusių pareigūnų atžvilgiu pradėti tarnybinius tyrimus arba įpareigoti parengti naują atsakymą.

Remiantis pirmiau išdėstytų nustatytų aplinkybių visuma, darytina išvada, kad Kalėjimų departamento 2017-07-04 Pareiškėjui į jo skundą pateiktas atsakymas, atsižvelgiant į kreipimosi turinį, buvo parengtas laikantis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų (šios pažymos 8 punktas), laiku, išsamiai ir visapusiškai atsakyta į esminius skunde iškeltus klausimus. Dėl šių priežasčių Skundo dalis dėl Pareiškėjo skundo nagrinėjimo Kalėjimų departamente atmestina.

Dėl Pareiškėjo laikymo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime sąlygų

17. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas yra nuteistasis, perkeltas į Lukiškių TI-K nuobaudai atlikti. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 2 punkte numatyta, kad šios taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nustatytos terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių vykdymo ir atlikimo tvarkos, sąlygų ir principų įgyvendinimą, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų asmenų, nuteistų terminuoto laisvės atėmimo bausme, ir asmenų, nuteistų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme (toliau vadinama – nuteistieji), teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką.

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 10 punkte numatyta, kad pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisykles nustato Kalėjimų departamento direktorius. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintų Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių (šios pažymos 9 punktas) 16 punkte, be kitų reikalavimų, nurodyta ir tai, kad kamerose turi būti skaidraus stiklo langai, ne mažesni kaip 80 x 80 cm, užtikrinantys natūralaus gyvenamųjų patalpų apšvietimo normą. Iš lauko ir vidinės pusės ant langų įrengiamos apsauginės grotos. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių plieninių juostų, į jas įstatant ne plonesnius kaip 1,6 cm skersmens plieninius virbus. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Langų grotų tvirtinimo strypai į sieną įtvirtinami ne mažesniame kaip 20 cm gylyje. Iš lauko pusės ant langų gali būti įrengtas metalinis tinklas.

Pareiškėjo skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriaus patarėjas 2017-09-21 lankėsi Lukiškių TI-K kamerose Nr. ..., ..., ... . Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad šiose kamerose yra įrengtos dvi langų grotos ir apsauginis tinklas, langus galima atidaryti ir uždaryti.

Lukiškių TI-K administracija Seimo kontrolieriui patvirtino, kad kameros Nr. ... įrengimas atitinka teisės aktų reikalavimus, kameras periodiškai tikrina ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai.

18. Pareiškėjas Skunde Seimo kontrolieriui taip pat nurodė, kad, kitiems nuteistiesiems (suimtiesiems) kreipusis į Lukiškių TI-K su skundais dėl grotų ant langų nuėmimo, jų skundai buvo patenkinti ir grotos nuimtos.

Skundo tyrimo metu šios Pareiškėjo nurodytos aplinkybės nebuvo patvirtintos. Lukiškių
TI-K administracija pateikė penkių suimtųjų / nuteistųjų skundų ir atsakymų į juos kopijas (buvo prašoma informuoti, ar nuo 2017-01-01 iki 201707-12 įstaiga gavo kreipimųsi dėl grotų nuėmimo). Iš atsakymų pareiškėjams turinio nustatyta, kad nebuvo patenkintas nė vienas prašymas nuimti grotas, grotos kai kuriose kamerose buvo nuimtos tik laikinai, kol bus išvalyti langai.

Skundo tyrimo metu nebuvo patvirtinta ir Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad jis kreipėsi į Lukiškių TI-K administraciją, prašydamas perkelti į kitą kamerą, bet jo prašymas nebuvo tenkintas. Iš Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta, kad Lukiškių TI-K tokio Pareiškėjo prašymo apskritai negavo.

19. Europos kalėjimų taisyklėse reglamentuota, jog visose vietose, kuriose kaliniai gyvena, dirba ar susirenka, langai turi būti tokio dydžio, kad kaliniai galėtų skaityti ir dirbti normaliomis sąlygomis, esant natūraliam apšvietimui, sukonstruoti tokiu būdu, kad būtų vėdinama, išskyrus patalpas, kuriose yra tinkamos oro kondicionavimo sistemos, o dirbtinis apšvietimas turi atitikti nustatytus techninius standartus (šios pažymos 14 punktas).

Taigi įvertinus pirmiau išdėstytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad teisės aktai nenustato natūralaus apšvietimo verčių gyvenamosiose kamerose, nereglamentuoja konkretaus languose įrengiamų grotų skaičiaus, tačiau juose yra reikalavimas, kad gyvenamosiose kamerose turi būti užtikrinamas natūralios šviesos patekimas ir patalpos vėdinimas per langą, jeigu nėra įrengta mechaninė ventiliacijos arba kondicionavimo sistema.

20. Seimo kontrolieriaus tyrimo metu gautais duomenimis buvo patvirtinta tai, kad Lukiškių TI-K gyvenamojoje kameroje Nr. ... (joje buvo laikomas Pareiškėjas) yra įrengtas langas, pro kurį patenka natūrali šviesa; lango išorėje ir kameros viduje (lango angoje) yra įrengtos lango apsauginės grotos (dvejos) ir apsauginis tinklas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2017-06-23 patikrinimo akte Nr. 10-1035(16.16.8.10.12) nurodyta, kad 2017-06-12 atliktos operatyviosios kontrolės metu užfiksuota, jog gyvenamojoje kameroje Nr. ... oro temperatūra buvo 21,6 oC (pagal HN 134:2015 turi būti nuo 18 oC iki 28 oC), santykinė oro drėgmė – 58,6 proc. (pagal HN 134:2015 turi būti nuo 35 proc. iki 65 proc.). Dulkių koncentracija kameroje buvo <0,13 mg/m³ ir neviršijo leistinos 0,5 mg/ m³ vertės. Patikrinimo metu nenustatyta ir kitų pažeidimų. 

Remiantis pirmiau išdėstytų teisės aktų nuostatų ir nustatytų aplinkybių visuma, darytina išvada, kad Pareiškėjas Lukiškių TI-K gyvenamojoje kameroje Nr. ... buvo laikomas higienos normas atitinkančiomis sąlygomis. Dėl šių priežasčių Skundo dalis dėl Pareiškėjo laikymo Lukiškių TI-K sąlygų atmestina.

21. Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau vadinama – CPT) savo ataskaitose nurodo, jog „dažnai susiduria su įtaisais, kaip antai: metalinėmis langinėmis, ant langų pritvirtintais skersiniais ar plokštėmis, kurie trukdo natūraliai šviesai ir grynam orui patekti į patalpą. Tai ypač būdinga institucijoms, kuriose sulaikyti asmenys laikomi iki teismo. CPT visiškai pritaria nuomonei, kad gali iškilti būtinybė kai kurių kalinių atžvilgiu imtis ypatingų saugumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias slapto suokalbio ir/ar nusikalstamos veiklos pavojui. Tačiau tokių priemonių įvedimas turėtų būti išimtis, o ne taisyklė. Vadinasi, kompetentingos institucijos turi išnagrinėti kiekvieno kalinio atvejį, kad galėtų įvertinti, ar ypatingos saugumo priemonės yra pateisinamos. Net jeigu tokios priemonės yra būtinos, jos neturėtų atimti iš kalinių galimybės būti prie natūralios šviesos ir kvėpuoti grynu oru. Natūrali šviesa ir grynas oras yra pagrindiniai gyvybės elementai, kuriais naudotis turi teisę kiekvienas kalinys: maža to, dėl šių elementų stokos susidaro sąlygos, palankios ligų, o ypač tuberkuliozės plitimui. CPT pripažįsta, kad deramų laikymo sąlygų pataisos institucijose sukūrimas gali nemažai kainuoti, o jų gerinimą daugelyje valstybių sunkina nepakankamas finansavimas. Tačiau tam, kad pašalinti langų blokavimo įtaisus (ir įrengti alternatyvias atitinkamos konstrukcijos saugumo priemones tada, kai tai yra būtina), nereikia didelių išlaidų, o sykiu tai būtų naudinga visiems suinteresuotiems asmenims.“

22. Atlikto tyrimo metu Seimo kontrolieriui kilo abejonių dėl dvejų lango grotų ir apsauginio tinklo reikalingumo, o pareigūnai nepateikė jokių duomenų dėl būtinumo įrengti būtent tokį grotų skaičių. Pritartina Skundo argumentams, kad didesnis grotų skaičius lemia mažesnį natūralios šviesos kiekio patekimą į kamerą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir siekiant gerinti suimtųjų laikymo sąlygas, kad jos atitiktų ir tarptautinius standartus, Lukiškių TI-K direktoriui siūlytina imtis priemonių įvertinti, ar visose gyvenamosiose kamerose yra būtinos kamerų langų apsaugai įrengtos 2 eilės grotų ir apsauginis tinklas, ypač pusrūsyje esančiose kamerose; nustačius, kad toks grotų skaičius nėra būtinas, dalį jų pašalinti. 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su tinkamų laikymo sąlygų nesudarymu bei galimai netinkamu kreipimųsi nagrinėjimu, atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

24. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui Viktorui Davidenko rekomenduoja imtis priemonių įvertinti, ar visose gyvenamosiose kamerose yra būtinos 2 eilės grotų ir apsauginis tinklas, nustačius, kad toks grotų skaičius nėra būtinas, dalį jų pašalinti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, prašyčiau šias rekomendacijas išnagrinėti ir apie jų nagrinėjimo rezultatus informuoti iki 2018 m. vasario 26 dienos.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1028
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį