Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755401

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir citatose vadinama – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), ženklinant miškų ūkio paskirties žemės sklypą a, esantį Juodšilių kadastro vietovėje, Vilniaus rajone (toliau ir citatose vadinama – Žemės sklypas a).

2. Pareiškėjas skunde nurodo:

2.1. „2017-01-05 savo skunde NŽT dėl netinkamų veiksmų, ženklinant Žemės sklypą
..., suprojektuotą 2011 metais, [...] prašiau išsamiai ištirti žemės grąžinimo proceso vilkinimą Juodšilių kadastro vietovėje ir pateikti [...] aiškų bei argumentuotą atsakymą apie šio proceso užbaigimą bei nustatyti atsakomybę darbuotojų, kurių įtakoje taip ilgai ir nepagrįstai šis procesas buvo vilkinamas, nebuvo tinkamai ir laiku reaguota į daugkartinius [...] skundus ir prašymus atlikti tarnybinį patikrinimą dėl žemės grąžinimo vilkinimo“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. NŽT 2017-02-09 atsiųstame rašte Nr. SS-369(05) „[...] nėra aiškiai nurodytos priežastys bei atsakingų darbuotojų veiksmai. Rašte teigiama, kad naujai formuojamas Žemės sklypo ... plotas sumažės iki 2,1803 ha vietoje dar 2011 metais suprojektuoto 3,1 ha Žemės sklypo ... ploto. Ir tai daroma neva remiantis naujausiomis miško žemės ir medelyno kainomis. Jos kažkodėl lyginamos su Išvadoje Nr. 42-53 dar 2002 m. nustatytomis kainomis. Nors Išvadoje yra nurodyta ne tik žemės vertė, bet ir grąžinamos žemės plotas – 13,72 ha, tame tarpe 8,97 ha valstybės išperkama mišku. Todėl vargu ar teisinga remtis Išvadoje nurodyta tik viena dalimi – žemės verte (kaina), nekreipiant dėmesio į nurodytą žemės plotą, t. y., peržiūrint žemės plotą ir kainą kompleksiškai pagal šiuo metu galiojančius vertinimus“;

2.3. „[...] Žemės sklypas a suformuotas ir abiejų šalių suderintas dar 2011 metais, remiantis tuo metu galiojančiomis žemės ir medelyno vertėmis. Dabar bandoma įtikinti, kad tai naujai formuojamas Žemės sklypas a. Nors iš tiesų jis performuojamas tame pačiame žemės masyve.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo:

„[...] imtis veiksmų, kad pagaliau būtų išaiškintos visos priežastys, kodėl NŽT per tokį ilgą laikotarpį tik biurokratiškai atsirašinėjo, o nesiėmė spręsti [...] tokio paprasto klausimo, kaip 2011 metais suformuoto Žemės sklypo a peržiūrėjimo ir performavimo. [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjo skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į NŽT.

5. IŠ NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

5.1. Pareiškėjo „[...] vardu 2002-02-15 yra patvirtinta Vilniaus apskrities viršininko išvada Nr. 42-53 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn (toliau – Išvada Nr. 42-53). Pagal Išvadą Nr. 42-53 Pareiškėjas turi teisę atkurti nuosavybės teises į 13,72 ha buvusio savininko Y iki 1940 m. nacionalizacijos ... kaime, Elektrėnų savivaldybėje, valdytos žemės [...].“

NŽT 2014-10-31 sprendimu Nr. 48S-1005 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
kaimo gyvenamojoje vietovėje piliečiui X“ ir 2015-08-04 sprendimu
Nr. 48S-604-(14.48.3.) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje piliečiui X“ Pareiškėjui atkurtos nuosavybės teisės į 7,30 ha žemės plotą. Taigi, nuosavybės teisės pagal Išvadą Nr. 42-53 Pareiškėjui dar neatkurtos į 6,42 ha žemės plotą (vertė – ... Eur).

5.2. Žemės sklypas a (3,10 ha ploto) suprojektuotas Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Juodšilių seniūnijos Juodšilių kadastro vietovės teritorijoje rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekte (toliau vadinama – Projektas). Pareiškėjas sutiko su suprojektuotu Žemės sklypu a, pasirašydamas Projekto svarstymo su pretendentais tais metais gauti žemę žiniaraštyje ( Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (toliau vadinama ir – Metodika) 5 priede) .

2012-09-05 ženklinant vietovėje Žemės sklypą a, [...] Pareiškėjas atsisakė pasirašyti Žemės sklypo a ribų paženklinimo-parodymo akte, nes nesutiko su minėto miškų ūkio paskirties Žemės sklypo a ribomis, nes šis žemės sklypas įsiterpė į greta esančios privačios namų valdos žemės sklypo teritoriją.“

5.3. NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-01-03 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2)-5 „Dėl komisijos sudarymo“ buvo sudaryta komisija, kuri 2013-01-22 vietoje patikrino Projekte Pareiškėjui suprojektuoto miškų ūkio paskirties Žemės sklypo a bei greta esančio privataus žemės sklypo b suformavimo pagrįstumą bei surašė 2013-03-28 žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 48ŽN-(14.48.73.)-23. Patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypo b ribos kerta Juodšilių kadastro vietovės ribą ir Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a ribas.“

„Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, E. J. [Seimo kontrolieriui vardas ir pavardė yra žinomi] 1996-12-10 valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartimi įsigijo 0,40 ha ploto namų valdos žemės sklypą b [...]. Tačiau Vilniaus rajono skyriuje saugomoje žemės sklypo b kadastro duomenų byloje nėra išlikusios pirmiau minėtos Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties ir jos priedo – teisės aktų nustatyta tvarka parengto ir suderinto žemės sklypo plano.

Pažymėtina, kad žemės sklypo b ribos žemės reformos žemėtvarkos Projekte nebuvo nustatytos ir nebuvo pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.

Manytina, kad dėl pirmiau išvardytų priežasčių, rengiant Projektą, nebuvo galimybės įvertinti tikslių privatizuoto ir naudojamo namų valdos žemės sklypo b ribų ir dalis Žemės sklypo a pateko į privataus žemės sklypo b ribas.“

5.4. ... įmonės matininkas ... (toliau ir citatose vadinama – Matininkas) Vilniaus rajono skyrių 2013-02-01 raštu Nr. 03-011 informavo, jog, „[...] ženklinant Projekte suprojektuotą Žemės sklypą ... [...], paaiškėjo, kad dalis 34 miško kvartalo patenka į Rudaminos kadastro vietovę, bei pasiūlė patikslinti Rudaminos ir Juodšilių kadastro vietovių ribą“. Matininkas 2013-02-25 raštu Nr. 03-19 Vilniaus rajono skyrių taip pat informavo, kad „[...] paženklinus Projekte Pareiškėjui suprojektuotą Žemės sklypą a trūksta Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a ploto.“

„Vilniaus rajono skyrius 2013-05-29 raštu Nr. 4SSD-(14.48.7.)-3933 kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl Juodšilių ir Rudaminos kadastro vietovių ribos pakeitimo. VĮ Registrų centro Kadastro bylų kontrolės priežiūros skyrius 2013-06-04 raštu Nr. (1.1.13.)s-2398 Vilniaus rajono skyriui pranešė, kad, pateikus Žemės sklypo a planą ir kitus dokumentus, reikalingus Žemės sklypui a įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą, bus atliktas ribos tarp Vilniaus rajono Juodšilių ir Rudaminos kadastro vietovių pakeitimas.“

„Vilniaus rajono skyrius 2013-10-09 raštu Nr. 48SD-(14.48.104.)-8029 informavo matininką [...] apie gautą VĮ Registrų centro Kadastro bylų kontrolės priežiūros skyriaus
2013-06-04 raštu Nr. (1.1.13.)s-2398 pritarimą dėl ribos tarp Vilniaus rajono Juodšilių ir Rudaminos kadastro vietovių keitimo bei pavedė pakartotinai atlikti Pareiškėjui Projekte suprojektuoto miškų ūkio paskirties Žemės sklypo a paženklinimą vietovėje ir kuo skubiau Vilniaus rajono skyriui pateikti žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas.“

5.5. Pareiškėjas „[...] pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą „Dėl netinkamų veiksmų vykdant nuosavybės teisių į žemę atkūrimą“, kuriame reikalavo panaikinti NŽT 2013-10-11 raštą Nr. 1SS-(7.5.)-2166, kuris buvo parengtas atsakant į Pareiškėjo nusiskundimus, susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu pagal Išvadą Nr. 42-53 Juodšilių kadastro vietovėje.“

Vilniaus apygardos administracinis teismas (bylos Nr. ...) 2014-10-09 sprendimu Pareiškėjo skundą atmetė, konstatuodamas:

„[...] į Pareiškėjo 2013-09-06 pareiškimą NŽT atsakė išsamiai, juo iš esmės tinkamai atsakyta į visus Pareiškėjo 2013-09-06 pareiškime suformuluotus klausimus, minėtas raštas yra priimtas tinkamai taikant teisės aktų nuostatas ir neperžengiant viešojo administravimo subjekto įgaliojimų, jis neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus veikti. Pareiškėjui parengtas atsakymas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas – yra pagrįstas objektyviais duomenimis, motyvuotas, jame nurodyta jo apskundimo tvarka, jis pasirašytas įgalioto asmens. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjo reikalavimas panaikinti NŽT 2013-10-11 raštą Nr. 1SS-(7.5.)–2166 yra nepagrįstas.

[...] atsakovai nuosavybės teisių atkūrimą Pareiškėjo atžvilgiu vykdo teisės aktuose nustatyta tvarka bei operatyviai sprendžia šio proceso metu iškilusias problemas, todėl Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą imtis konkrečių veiksmų, kad žemės grąžinimo procesas pagal 2002 metais pateiktą žemės išvadą Nr. 42-53 būtų užbaigtas, tam nustatant 3–4 mėnesių terminą
po teismo sprendimo įsiteisėjimo, yra nepagrįstas ir  negali būti tenkinamas

.“

5.6. „Matininkas [...], dalyvaujant Pareiškėjui, 2013-12-10 pakartotinai vykdė Žemės sklypo a [...] ženklinimą. Pareiškėjas [...] nesutiko su Žemės sklypo a ribomis ir nepasirašė žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte [...].“

Matininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (toliau vadinama – Metodika) 101, 104 punktais, 2013-12-14 raštu Nr. 04-138 pateikė Pareiškėjui paženklinto Žemės sklypo a plano ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto kopijas, suteikė informaciją dėl pastabų teikimo bei informavo Pareiškėją, kad Žemės sklypo a konfigūracija ir ribos neatitinka Projekto grafinėje dalyje pažymėtų Žemės sklypo a ribų.

Matininkas  2013-12-14 raštu Nr. 04-139 kreipėsi ir į Vilniaus rajono skyrių su prašymu pateikti išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo Projekte būtinumo.

„Vilniaus rajono skyrius nustatė, kad pateikto patikslinimo patvirtinti negali, nes pagal parengtą Projekto patikslinimą Pareiškėjui suprojektuoto Žemės sklypo a ribos neatitinka įsiterpusio namų valdos žemės sklypo ribų.

Atsižvelgdamas į Vilniaus rajono skyriaus pastabas, matininkas [...] parengė naują Projekto patikslinimą ir 2014-08-27 kreipėsi į Vilniaus rajono skyrių prašydamas išnagrinėti teikiamus patikslinimus ir priimti sprendimą.“

„Vilniaus rajono skyrius 2015-04-15 raštu Nr. 48SD-4261-(14.48.104.) „Dėl nustatytų trūkumų ištaisymo“ informavo matininką [...] dėl 2014-08-27 pateiktame Projekto patikslinime nustatytų trūkumų pašalinimo.“

5.7. NŽT, išnagrinėjusi Pareiškėjo 2015-02-12 skundą (NŽT atsakymas pateiktas
2015-04-16 raštu Nr. 48SD-4307(14.48.104.) ir nustačiusi, jog Vilniaus rajono skyrius nesilaikė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau ir citatose vadinama – Kadastro nuostatai) 21 punkte bei Metodikos 104 punkte nustatytų terminų, t. y., į Matininko  2014-08-27 kreipimąsi atsakyta tik 2015-04-15 raštu Nr. 48SD-4261-(14.48.104.), Vilniaus rajono skyriaus vedėjui pavedė „kontroliuoti specialistų veiklą ir užtikrinti, kad išvados dėl žemės sklypų ribų patikslinimo vietovėje ir (ar) žemės sklypų ribų, ploto patikslinimo žemėtvarkos projektuose būtinumo būtų priimamos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“

5.8. Matininkas, vadovaudamasis Kadastro nuostatų 21 punktu, 2015-05-20 raštu Nr. 01-21 kreipėsi į Vilniaus rajono skyrių, prašydamas „[...] pateikti išvadą dėl žemės sklypo
a ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo.“

Vilniaus rajono skyrius 2015-07-23 raštu Nr. 48SD-8195-(14.48.104.) Matininką informavo, jog „[...] atsižvelgiant į tai, kad į suprojektuoto Žemės sklypo a ribas
įsiterpė privačios namų valdos žemės sklypas ir sklypą dalina bendro naudojimo kelias, reikia patikslinti Projektą, patvirtintą NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2012-08-03 įsakymu
Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3104 [...], patikslinant Žemės sklypo a ribas pagal faktiškai naudojamas minėto namų valdos žemės sklypo ribas ir pagal Kadastro nuostatų 22 punktą.“

„[...] įvertinus Nekilnojamojo turto registro kadastro žemėlapio ištrauką, buvo nustatyta, kad kitų žemės sklypų, esančių nagrinėjamoje teritorijoje, savininkai turi galimybę privažiuoti kitais keliais. Manytina, kad dėl šios priežasties Projekto autorius, projektuodamas Žemės sklypą
a, pažymėjo numatomą kelio servitutą, o ne vietinės reikšmės kelią.

Kompleksiškai įvertinus iki 2012 m. rengtų Vilniaus rajono Juodšilių seniūnijos Juodšilių kadastro vietovės rengtų žemėtvarkos projektų planinę dalį, nustatyta, kad Vilniaus rajono, Juodšilių seniūnijos Juodšilių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto Vilniaus apskrities viršininko 2000-09-25 įsakymu Nr. 3255-41 [...], planinėje dalyje, laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje rengiant Projektą Pareiškėjui buvo suprojektuotas Žemės sklypas
a, pažymėtas 4 m pločio bendro naudojimo kelias. Vilniaus rajono Juodšilių seniūnijos Juodšilių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto Vilniaus apskrities viršininko 2009-09-29 įsakymu Nr. 2.3-15613-(41) [...], planinėje dalyje, laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje rengiant Projektą Pareiškėjui buvo suprojektuotas Žemės sklypas a, pažymėtas vietinės reikšmės kelias, kurio plotis nenurodytas. Taip pat šis kelias pažymėtas 2011 m. metais patikslintame Juodšilių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plane, patvirtintame NŽT Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-06-13 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2671 [...], kaip vietinės reikšmės kelias (plotis nenurodytas). Taip pat paminėtina, kad šiuo vietinės reikšmės keliu būtų galimybė privažiuoti prie daugiau kaip 5 žemės sklypų.“

5.9. „NŽT direktorius 2015-09-23 pavedimu Nr. 1PAV-293-(1.8.) [...] pavedė Vilniaus rajono skyriaus vedėjui organizuoti Pareiškėjo ir Projekto autoriaus ... susitikimą ir, pakartotinai įvertinus dokumentus bei reikšmingas aplinkybes, priimti sprendimą dėl bendro naudojimo kelio ir (ar) kelio servitutų nustatymo būtinumo Projekte suformuotam Žemės sklypui a.

Vykdant pirmiau minėtą pavedimą, Vilniaus rajono skyriuje buvo sudaryta komisija [...] (toliau – Komisija). Komisijos nariai, dalyvaujant Pareiškėjui ir matininkui [...] 2015-10-28 svarstė klausimus, susijusius su Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a ribų, ploto patikslinimu ir kelio, kuris kerta šį žemės sklypą, statusu, t. y., ar šis kelias turi būti servitutinis ar vietinės reikšmės bendro naudojimo. Komisija nutarė, kad Žemės sklype a kelio servitutas suprojektuotas netikslingai, todėl bus tikslinami Projekto sprendiniai, vietoj kelio servituto Žemės sklype a pažymint vietinės reikšmės bendro naudojimo kelią, kuriuo būtų galimybė privažiuoti prie daugiau nei 5-ių žemės sklypų, kaip tai buvo numatyta Metodikos 45.3 papunktyje (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2015-01-23, nuo 2015-01-24 – 48.3 papunktis).“

5.10. Vilniaus rajono skyrius 2016-01-07 raštu Nr. 48SD-132-(14.48.104.) kreipėsi
į Matininką  dėl Projekto sprendinių patikslinimo ir Žemės sklypo a kadastro duomenų bylos parengimo. Matininkas 2016-02-04 raštu Nr. 01-03 Vilniaus rajono skyrių informavo, kad „[...] sutiktų parengti Projekto sprendinių patikslinimą tuo atveju, jeigu šiam darbui atlikti būtų sudaryta atitinkama sutartis“ (NŽT su ... įmone 2013-03-28 abipusiu susitarimu
Nr. 1DPS-(4.27.)-309 [...] nutraukė 2007-08-23 žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų atlikimo sutartį Nr. (1)-1-206).

Pagal žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo–pardavimo 2015-09-10 sutartį Nr. 1DPS-2951-(4.27) Vilniaus rajono Juodšilių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jam prilyginamo žemės sklypo plano rengimo ir įgyvendinimo darbus atlieka VĮ Valstybės žemės fondas, todėl Pareiškėjui suprojektuoto Žemės sklypo a ribų, ploto ir kitų sprendinių patikslinimą Projekte atlieka VĮ Valstybės žemės fondas.“

5.11. Vilniaus rajono skyrius 2016-05-04 raštu Nr. 48SD-5620-(14.48.7.) kreipėsi į
VĮ Valstybės žemės fondo Vilniaus geodezijos ir žemėtvarkos skyrių prašydamas parengti Projekto, kuriame bus patikslintos Pareiškėjui suprojektuoto Žemės sklypo a ribos, plotas ir kelio, kuris kerta šį žemės sklypą, statusas, patikslinimo projektą.

VĮ Valstybės žemės fondas 2016-10-19 raštu Nr. 1028 Vilniaus rajono skyriui
pateikė Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a patikslinimo projektą ir 2016-10-18 aiškinamąjį raštą.

Vilniaus rajono skyrius, vadovaudamasis Metodikos 108 punktu (redakcija, galiojanti nuo 2016-02-11), išnagrinėjo VĮ Valstybės žemės fondo Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus (toliau ir citatose vadinama – VĮ Valstybės žemės fondas) matininkės ... (toliau ir citatose vadinama – Valstybės žemės fondo matininkė) pateiktą Projekte suprojektuoto Žemės sklypo ... patikslinimo projektą ir 2016-10-18 aiškinamąjį raštą bei nustatė, kad „[...] Žemės sklypo a ribos kinta ir neatitinka Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a ribų, nes projektuojant minėtą žemės sklypą nebuvo atsižvelgta į bendro naudojimo kelius. Minėtame žemės sklype vietoj kelio servituto turi būti pažymėtas vietinės reikšmės bendro naudojimo kelias, kuriuo būtų galimybė privažiuoti prie daugiau nei 5-ių žemės sklypų, kaip numatyta Metodikos 48.3 papunktyje (redakcija, galiojanti nuo 2016-02-11). Atsižvelgiant į tai, kad Žemės sklypą a skiria bendro naudojimo keliai, todėl formuojami trys žemės sklypai: a, c ir d. Vilniaus rajono skyrius, nustatęs Žemės sklypo a ploto ir ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis, 2016-10-24 raštu Nr. 48SD-13024-(14.48.136E.) [...] VĮ Valstybės žemės fondui pateikė išvadą dėl Žemės sklypo a ribų ir ploto patikslinimo Projekte būtinumo.“

5.12. Vilniaus rajono skyrius 2016-10-24 raštu Pareiškėją informavo apie tai, kad jis turi atvykti į Vilniaus rajono skyrių dėl Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a ribų patikslinimo suderinimo.

Pareiškėjas 2016-10-26 atvyko į Vilniaus rajono skyrių, tačiau „[...] Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a patikslinimo plane M 1:10 000 (toliau – Planas) pasirašyti atsisakė, nurodydamas pastabą, kad Plane yra nurodyta tik dalis bendro naudojimo kelio, kuris taip pat yra ir vakarinėje Žemės sklypo a pusėje, t. y., Pareiškėjo teigimu, bendro naudojimo kelias turėtų būti pažymėtas Plane nurodytame Žemės sklype c.“

Vilniaus rajono skyrius, atsižvelgdamas į Pareiškėjo pateiktas pastabas, pavedė VĮ Valstybės žemės fondui patikrinti „[...] nurodytus faktus vietoje ir apie tai raštu informuoti Vilniaus rajono skyrių.“

Vilniaus rajono skyrius, „[...] atsižvelgdamas į tai, kad VĮ Valstybės žemės fondas 2016-11-02 pateikė naujai parengtą Planą, kuriame Pareiškėjas pasirašė, taip išreikšdamas savo sutikimą su pakeistomis Žemės sklypo a ribomis ir plotu, parengė Projekto pakeitimą, kuris patvirtintas NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-11-14 įsakymu Nr. 48 VĮ-2114-(14.48.2.) [toliau ir citatose vadinama – 2016 m. Projektas] [...], kuriame keičiasi Žemės sklypo a ribos ir plotas ir formuojami keturi žemės sklypai (projektiniai a (0,71 ha ploto), c (1,00 ha ploto), d (0,92 ha ploto), e (0,33 ha ploto).“

5.13. „VĮ Valstybės žemės fondo matininke [...] 2016-11-08 vykdė žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) ženklinimą vietovėje.

VĮ Valstybės žemės fondas 2016-11-28 raštu Nr. S-8508 [...] kreipėsi į Vilniaus rajono skyrių, prašydamas pateikti išvadą dėl suprojektuotų žemės sklypų (projektiniai d,
e), esančių ..., Juodšilių kadastro vietovėje, ... kaime, ribų ir ploto patikslinimo. VĮ Valstybės žemės fondo matininke [...] 2016-11-28 aiškinamajame rašte nurodė, kad 2016 m. Projekte Pareiškėjui suprojektuoti žemės sklypai (projektiniai a (0,71 ha ploto), c (1,00 ha ploto), d (0,92 ha ploto), e (0,33 ha ploto)), kad, „[...] remiantis naujausiomis iš miškotvarkos tarnybos gautomis miško žemės ir medynų tūrio kainomis, apskaičiuota bendra suprojektuotų sklypų vertė ... Eur. Pretendentas [...] turi teisę atkurti į miškų ūkio paskirties sklypus, kurių bendra vertė ... Eur, todėl tikslinamas sklypo d plotas (0,4703 ha) bei ribos, o sklypas e pervedamas į laisvą fondą [...].“

5.14. „Vilniaus rajono skyrius, vadovaudamasis Metodikos 108 punktu, išnagrinėjo paženklintų miškų ūkio paskirties žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) bei su jais besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą ir nustatė, kad 2016 m. Projekte suprojektuotų miškų ūkio paskirties žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) vertė, apskaičiuota naudojant naujausius miškų valstybės kadastro duomenis, yra ... Eur, t. y., didesnė nei Pareiškėjas turi teisę atkurti nuosavybės teises į žemę, bei [2016-12-13] surašė išvadą dėl žemės, miško sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (ar) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo 2016 m. Projekte būtinumo, pagal Išvadoje Nr. 42-53, parengtoje Pareiškėjo vardu, nurodytą vertę ... Eur. Pagal Išvadoje Nr. 42-53 nurodytą vertę Pareiškėjui galimo perduoti nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčio turėtajam žemės sklypo plotas yra 2,1803 ha, į kurį bus tęsiami žemės sklypų (projektiniai a, c, d) kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai.“

5.15. „VĮ Valstybės žemės fondui 2017-02-21 pateikus naujai parengtą 2016 m. Projekte suprojektuoto žemės sklypo d patikslinimo planą M 1:10 000, kurį suderinti Pareiškėjas atsisakė, ir 2016-11-28 aiškinamąjį raštą, Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2017-03-20  įsakymu Nr. 48VĮ-578-(14.48.2.) [...] pakeitė 2016 m. Projekte suprojektuoto žemės sklypo d ribas, plotą ir žemės sklypą e pervedė į laisvos žemės fondą.“

5.16. „VĮ Valstybės žemės fondas 2017-04-05 elektroniniu laišku informavo Vilniaus rajono skyrių, kad Pareiškėjas VĮ Valstybės žemės fondo 2017-03-28 raštu Nr. KM-5269 [...] yra informuotas apie 2017-04-11 vyksiantį Projekte suprojektuoto žemės sklypo (projektinis d) ribų paženklinimą vietovėje.

Vilniaus rajono skyrius 2017-04-06 raštu Nr. 48SD-4299-(14.48.136E.) [...] paprašė VĮ Valstybės žemės fondą, kad Vilniaus rajono skyriui skubos tvarka būtų pateiktos žemės sklypų (projektiniai a, c, d) kadastro duomenų bylos.“

Pažymėtina, kad „Pareiškėjas nesutinka su 2016 m. Projekte suprojektuotų žemės sklypų a (0,71 ha ploto), c (1,00 ha ploto), d (0,4703 ha ploto) bendru 2,1803 ha plotu ir pageidauja, kad jam nuosavybės teisės būtų atkuriamos į visą anksčiau Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a plotą, t. y., į 3,10 ha.“

5.17. Vilniaus rajono skyriuje 2017-11-03 gautas 2017-11-02 skundas, kuriame Pareiškėjas skundėsi, jog „[...] esamo Žemės sklypo a vietoje yra suprojektuoti trys žemės sklypai a, c ir d, tačiau jų bendras žemės plotas yra visu trečdaliu mažesnis už anksčiau suprojektuoto Žemės sklypo a plotą“.

Telefoninio pokalbio, įvykusio 2017-12-04, metu Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialiste Violeta Petkevičiūtė Seimo kontrolieriaus patarėją Sigutę Vedeckienę informavo, kad atsakymas į Pareiškėjo 2017-11-02 skundą dar nėra parengtas.

5.18. Pareiškėjas 2017-01-05 pateikė skundą NŽT prašydamas: „1. Išsamiai ištirti žemės grąžinimo proceso vilkinimą [...] ir pateikti [...] aiškų bei argumentuotą atsakymą apie šio proceso užbaigimą [...]“; „2 nustatyti atsakomybę tų darbuotojų, kurių įtakoje taip ilgai ir nepagrįstai buvo vilkinamas šis procesas, nebuvo tinkamai ir laiku reaguota į daugkartinius [...] skundus bei prašymą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl žemės grąžinimo proceso vilkinimo.“

Atsakymą NŽT pateikė 2017-02-09 raštu Nr. 1SS-369-(9.5), kuriuo:

5.18.1. Pareiškėjui buvo suteikta informacija, pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, apie nuosavybės teisių atkūrimo eigą;

5.18.2. Pareiškėjui buvo paaiškinta, jog „[...] skunde išdėstytas reikalavimas perduoti neatlygintinai nuosavybėn „[...] dar 2011 m. matininko ... suprojektuoto 3,1 ha ploto Žemės sklypą a [...]“ galėtų būti tenkinamas tik tuo atveju, jei visų 2016 m. Projekte suprojektuotų [...] žemės sklypų bendra vertė atitiktų Išvadoje Nr. 42-53 nurodytą žemės vertę ... Eur“;

5.18.3. Pareiškėjas buvo informuotas, kad Vilniaus rajono skyrius, gavęs parengtas žemės sklypų (projektiniai a, c ir d) kadastro duomenų bylas, jas patikrins ir, tuo atveju, jeigu nenustatys aplinkybių, trukdančių suderinti parengtus šių žemės sklypų planus, juos suderins bei teisės aktų nustatyta tvarka rengs sprendimo dėl [...] nuosavybės teisių atkūrimo perduodant neatlygintinai nuosavybėn [...] žemės sklypus a, c, d, projektą. [...]“;

5.18.4. Pareiškėjas pakartotinai buvo informuotas (informacija dėl Matininko veiksmų vertinimo Pareiškėjui buvo suteikta NŽT 2016-01-11 ir 2016-05-12 raštais), kad: Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 38 punkte nurodyta,
kad, jeigu nustatytas pažeidimas atitinka Licencijavimo pagrindų aprašo 20 punkte (nuo
2015-02-20 – 16.10 papunktis) išdėstytą mažareikšmio pažeidimo apibrėžimą, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas nėra sustabdomas ar panaikinamas, o tokiu atveju NŽT raštu įspėja kvalifikacijos pažymėjimo turėtoją ir praneša, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas turi ne vėliau kaip per 20 darbo dienų pašalinti pažeidimus ir pateikti NŽT dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti; „[...] NŽT, atsižvelgdama į tuomečio Vilniaus rajono Juodšilių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autoriaus ... teisės aktų pažeidimus Projekte Pareiškėjui projektuojant Žemės sklypą a, įpareigojo ... užtikrinti, kad ateityje žemės reformos žemėtvarkos projektuose ar jam prilyginamuose žemės sklypų planuose žemės sklypų projektavimas būtų vykdomas griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų. Taip pat pažymėjo, kad, nustačius pakartotinus ... teisės aktų pažeidimus, bus sprendžiamas klausimas dėl jam 2013-08-01 išduoto kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-ZR-357 rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus galiojimo sustabdymo ar panaikinimo“;

5.18.5. Pareiškėjas buvo informuotas, kad „[...] Jūs NŽT pateiktame 2017-01-05 skunde nepateikėte įrodymų ar kitų dokumentų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti NŽT (tarnautojų) darbuotojų netinkamus veiksmus (neveikimą), nagrinėjant Jūsų skunduose keliamus klausimus, bei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą bei žemėtvarkos projektų rengimą, darytina išvada, kad Vilniaus rajono skyrius vykdė jo kompetencijai priskirtus nuosavybės teisių Jums atkūrimo procedūros veiksmus. Taip pat įvertinus NŽT pateiktus Jūsų skundus ir NŽT pateiktus atsakymus į Jūsų skundus, t. y., 2013-05-31 raštą Nr. 1SS-(7.5.)-1173 [...], 2013-10-11 raštą Nr. 1SS-(7.5.)-2166 [...], 2014-12-19 raštą Nr. 1SS-(7.5.)-3199 [...],
2015-09-23 raštą Nr. 1SS-2613-(9.5.) [...], 2016-01-11 raštą Nr. 1SS-95-(9.5.) [...], 2016-05-12 raštą Nr. 1SS-1492-(9.5.) [...] ir 2016-11-23 raštą Nr. 1SS-3435-(9.5.) [...], darytina išvada, kad Jūs pirmiau minėtas NŽT raštais buvote informuotas apie Projekto patikslinimo būtinumą bei apie vykdomą Projekto pakeitimo eigą, todėl Jūsų 2017-01-05 skunde pateiktas teiginys, kad „taip ilgai ir nepagrįstai buvo vilkinamas šis procesas, nebuvo tinkamai ir laiku reaguota į daugkartinius pareiškėjo skundus bei prašymą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl žemės grąžinimo proceso vilkinimo“, yra nepagrįstas, todėl inicijuoti NŽT (tarnautojų) darbuotojų tarnybinį patikrinimą nėra pagrindo.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos įstatymai:

6.1. Žemės reformos įstatymo:

18 straipsnis

– „2. Skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo [...] perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės [...] perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai. 3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai [...], skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. [...]. 9. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ar valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai, pardavimo, nuomos, perdavimo neatlygintinai naudotis priimti pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką ir jeigu dėl to nekyla ginčų, sprendimą gali panaikinti arba jį pakeisti sprendimą priėmęs Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas.“

6.2. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo:

16 straipsnis

– „2. Kai valstybė atlygina piliečiams už nekilnojamąjį turtą, kuris pagal šį įstatymą negrąžinamas natūra, laikomasi negrąžinamo turto ir vietoj jo perduodamo kito turto, kuriuo atlyginama už valstybės išperkamą turtą, lygiavertiškumo principo. 3. Kai atlyginama už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą [...], atlyginimas (perduodamų neatlygintinai nuosavybėn žemės, miško, vandens telkinio vertė, mokamų pinigų suma) apskaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą vertinimo metodiką, atsižvelgiant į realią išperkamo turto ir perduodamo kito turto vertę atlyginimo metu. [...].“

6.3. Seimo kontrolierių įstatymo:

6.3.1. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;

6.3.2. 15 straipsnis – „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip“;

6.3.3. 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme; [...]
4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

6.4. Administracinių bylų teisenos įstatymo:

3 straipsnis

– „1. Administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus.“

7. Kiti teisės aktai

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (Kadastro nuostatai):

21 punktas

(galioja nuo 2014-04-08) – „Žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas, nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės sklypo ploto skirtumas didesnis, nei nustatytas šių Nuostatų 1 priede, ir (arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau vadinama – žemėtvarkos skyrius). Vykdytojas žemėtvarkos skyriui turi pateikti situacijos brėžinį ir nurodyti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas. Žemėtvarkos skyrius, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis. [...].“

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“ (toliau vadinama – Nutarimas):

7.2.1. 2.1 punktas (galiojo nuo 1999-03-04 iki 2002-10-26) – „šiuo nutarimu patvirtinta Žemės įvertinimo metodika taikoma: [...]; 2.1.3. apskaičiuojant valstybės išperkamų turėtos žemės, miško sklypų ir vandens telkinių vertę, kai atlyginant už juos perduodami piliečių nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypai ir vandens telkiniai kitoje vietoje [...]“;

7.2.2. 2.5 punktas – „skundus dėl žemės sklypų vertės, teritorinių padalinių apskaičiuotos pagal šiuo nutarimu patvirtintą [...] Žemės įvertinimo metodiką, nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos vadovas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nustatyta
tvarka. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo [...] priimti sprendimai dėl žemės sklypų vertės nustatymo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. [...].“

7.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205 patvirtintos Žemės įvertinimo metodikos:

2.4 punktas

(galiojo nuo 1999-03-04 iki 2002-10-26) – „[...] perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo vertė apskaičiuojama užpildant nustatytą formą (šios metodikos 9 priedas).“

7.4. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (galioja nuo 2015-01-24) (Metodika):

7.4.1. 45 punktas (galiojo nuo 2012-01-01 iki 2015-01-24) – „45. Vietinės reikšmės keliai projektuojami taip, kad jie jungtų valstybinės reikšmės kelius su: [...] 45.3. esamais (projektuojamais) žemės sklypais. Vietinės reikšmės kelias (išskyrus servitutinį kelią) projektuojamas tada, kai keliu privažiuojama ne mažiau kaip prie 5 žemės sklypų, kitais atvejais projektuojamas servitutinis kelias“;

7.4.2. 108 punktas – „Tais atvejais, kai paženklinus žemės sklypą nustatoma, kad žemės sklypo ribos (konfigūracija) ar plotas neatitinka žemėtvarkos projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos) ar ploto (išskyrus atvejį, kai plotų skirtumas neviršija maksimalios leistinos (ribinės) paklaidos, nurodytos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 1 priede), projekto autorius arba matininkas apie tai raštu informuoja pretendentą, kuriam paženklintas žemės sklypas, ir žemėtvarkos skyrių. Projekto autorius arba matininkas žemėtvarkos skyriui turi pateikti situacijos brėžinį, nurodydamas žemėtvarkos projekte suprojektuotas bei vietovėje paženklintas žemės sklypo ribas. Žemėtvarkos skyrius, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų išnagrinėjęs paženklinto žemės sklypo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (ar) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (ar) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo žemėtvarkos projekte būtinumo. Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis. [...]“;

7.4.3. 113 punktas – „Projekto autorius arba matininkas nustato kiekvieno paženklinto žemės sklypo kadastro duomenis ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo“, apskaičiuoja kiekvieno žemės sklypo vertę. Miško žemės vertė ir miško medynų vertė apskaičiuojama naudojant naujausius miškų valstybės kadastro duomenis. Kai nustatoma, kad perduodamo neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypo vertė yra didesnė arba mažesnė, nei pretendentas turi teisę atkurti nuosavybės teises, žemės sklypo ribos patikslinamos žemėtvarkos projekte šios Metodikos 108 punkte nustatyta tvarka ir paženklinamos vietovėje, arba išvadoje dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn padaromas (patikslinamas) įrašas apie šios išvados tenkinimą iš dalies šios Metodikos 44 punkte nustatyta tvarka.

Perduodamas neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypas laikomas lygiaverčiu turėtajam, jeigu perduodamo neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypo ploto, nurodyto aro tikslumu, vertė atitinka turėto žemės sklypo vertę.“

7.5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 937 patvirtinto Licencijavimo pagrindų aprašo:

7.5.1. 16 punktas (galiojo nuo 2013-10-31 iki 2016-07-23) – „Be kitų teisėkūrą reguliuojančiuose teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Aprašo 6 punkte nustatytų principų ir Aprašo 10 punkte įtvirtinto apribojimo, rengiant veiklos licencijavimą reguliuojančių teisės aktų projektus, turi būti užtikrinama, kad: [...] 16.10. jeigu nėra licencijos turėtojo prašymo, licencijos galiojimas būtų sustabdomas arba panaikinamas tik tada, kai tai nelaikoma mažareikšmiu teisės aktų reikalavimų pažeidimu, kaip jis suprantamas Poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams pagrindinių nuostatų koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-10-24 nutarimu Nr. 1304 [...], ir (ar) kai, prieš sustabdant ar panaikinant licencijos galiojimą, ūkio subjektas buvo įspėtas apie ketinamą taikyti poveikio priemonę nustatant terminą trūkumams pašalinti, tačiau per nustatytą terminą trūkumų nepašalino“;

7.5.2. 18 punktas (galioja nuo 2016-07-23) – „Ūkio subjekto teisė vykdyti tam tikrą veiklą gali būti ribojama tik įstatymu, tai yra veiklos licencijavimą reguliuojančiuose įstatymuose turi būti įtvirtintos šios su ūkio subjektų veiklos licencijavimu susijusios nuostatos: [...]; 18.8. Nuostata, kad prieš licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu nustatyti trūkumai – neesminiai licencijuojamą veiklą reguliuojančių teisės aktų pažeidimai ar nekeliantys rizikos pažeisti svarbius visuomenės interesus, licencijos turėtojas turi būti įspėjamas apie numatomą taikyti poveikio priemonę, išskyrus Aprašo 16 punkte nurodytą atvejį.“

7.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr. 1290 patvirtintų Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių:

7.6.1. 38 punktas (galiojo nuo 2013-07-26 iki 2016-08-27) – „Jeigu nustatytas pažeidimas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 937 [...] patvirtinto Licencijavimo pagrindų aprašo 20 punkte išdėstytą mažareikšmio pažeidimo apibrėžimą, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas nėra sustabdomas ar panaikinamas. Šiuo atveju Nacionalinė žemės tarnyba raštu [...] įspėja kvalifikacijos pažymėjimo turėtoją ir praneša, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas turi ne vėliau kaip per 20 darbo dienų pašalinti pažeidimus ir pateikti Nacionalinei žemės tarnybai dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti“;

7.6.2. 38 punktas (galioja nuo 2016-08-27) – „Nacionalinė žemės tarnyba tvarko kvalifikacijos pažymėjimų apskaitą, tai yra Registre kaupia ir saugo informaciją apie asmenis, kuriems išduoti kvalifikacijos pažymėjimai. Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą taip pat skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje.“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgiant į Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, išskirtinos šios skundo dalys:

8.1. dėl žemės (miško) sklypų vertės nustatymo;

8.2. dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Pareiškėjo nuosavybės teisių atkūrimo klausimą;

8.3. dėl kreipimųsi nagrinėjimo.

Tyrimas išvados pateikiamos dėl kiekvienos iš skundo dalių atskirai.

Dėl žemės (miško) sklypų vertės nustatymo

9. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6–7 punktuose, susijusius su žemės (miško) sklypų vertės nustatymu, konstatuotina:

9.1. Išvados Nr. 42-53 parengimo metu Nutarimo 2.1.3 papunktyje (galiojo nuo
1999-03-04 iki 2000-10-26) buvo reglamentuota, kad Žemės įvertinimo metodika taikoma apskaičiuojant valstybės išperkamų turėtos žemės, miško vertę, kai atlyginant už juos perduodami piliečių nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypai kitoje vietoje (pažymos 7.2.1 papunktis).  Žemės įvertinimo metodikos 2.4 punkte (galiojo nuo 1999-03-04 iki 2002-10-26)  buvo nustatyta, kad perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo vertė apskaičiuojama užpildant nustatytą formą (pažymos 7.3 punktas).

Vadovaujantis pirmiau pacituotų teisės aktų nuostatomis, rengiant išvadas dėl žemės, miško perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, kai atlyginant už juos perduodami piliečių nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypai kitoje vietoje, vertė apskaičiuojama užpildant nustatytą formą, t. y., vertė nustatoma išvados parengimo metu. Pažymėtina, kad šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose nenumatyta galimybė perskaičiuoti išvadoje dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn nurodytą žemės, miško ar vandens telkinio vertę.

Taigi nuosavybės teisės Pareiškėjui (iš tenkančios žemės valdos dalies pagal Išvadą
Nr. 42-53) dar neatkurtos į 6,42 ha žemės plotą, kurio vertė ... Eur (pažymos 5.1 punktas).

9.2. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuota, kad kai, valstybė atlygina piliečiams už nekilnojamąjį turtą, kuris pagal šį įstatymą negrąžinamas natūra, laikomasi negrąžinamo turto ir vietoj jo perduodamo kito turto, kuriuo atlyginama už valstybės išperkamą turtą, lygiavertiškumo principo, o perduodamų neatlygintinai nuosavybėn žemės, miško vertė apskaičiuojama pagal Vyriausybės patvirtintą Žemės įvertinimo metodiką (pažymos 6.1 punktas). Kitos Metodikos (pažymos 7.4.3 papunktis)
113 punkte reglamentuota, kad matininkas nustato kiekvieno paženklinto žemės sklypo kadastro duomenis ir, vadovaudamasis Nutarimu, apskaičiuoja kiekvieno žemės sklypo vertę. Miško žemės vertė ir miško medynų vertė apskaičiuojama naudojant naujausius miškų valstybės kadastro duomenis. Kai nustatoma, kad perduodamo neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypo vertė yra didesnė arba mažesnė, nei pretendentas turi teisę atkurti nuosavybės teises, žemės sklypo ribos patikslinamos žemėtvarkos projekte šios Metodikos 108 punkte nustatyta tvarka ir paženklinamos vietovėje. Perduodamas neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypas laikomas lygiaverčiu turėtajam, jeigu perduodamo neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypo ploto, nurodyto aro tikslumu, vertė atitinka turėto žemės sklypo vertę (pažymos 7.4.3 papunktis). Pagal Metodikos 108 punktą, tais atvejais, kai paženklinus žemės sklypą nustatoma, kad žemės sklypo ribos (konfigūracija) ar plotas neatitinka žemėtvarkos projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos) ar ploto, projekto autorius arba matininkas apie tai raštu informuoja pretendentą, kuriam paženklintas žemės sklypas, ir žemėtvarkos skyrių. Žemėtvarkos skyrius, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų išnagrinėjęs paženklinto žemės sklypo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (ar) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (ar) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo žemėtvarkos projekte būtinumo. Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis (pažymos 7.4.2 papunktis).

Pareiškėjui pagal Išvadą Nr. 42-53 Projekte buvo suprojektuotas 3,10 ha ploto Žemės sklypas a, su kurio plotu bei ribomis asmuo sutiko pasirašydamas Projekto svarstymo su pretendentais tais metais gauti žemę žiniaraštyje (Metodikos 5 priede) (pažymos 5.2 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad Žemės sklypo a ženklinimų metu būdavo nustatoma, kad: 1) Žemės sklypas a patenka į privataus žemės sklypo b ribas (pažymos 5.3 punktas); 2) suprojektuotas Žemės sklypas a patenka ne tik į Juodšilių kadastro, bet ir į Rudaminos kadastro vietovių ribas (pažymos 5.4 punktas); 3) Žemės sklypą a dalina bendrojo naudojimo kelias (pažymos 5.8 punktas), 2016 m. Projekte buvo patikslintos Žemės sklypo a ribos, t. y., vietoje Žemės sklypo a Pareiškėjui buvo suprojektuoti 4 žemės sklypai (projektiniai a, c, d, e), su kurių plotu ir ribomis Pareiškėjas sutiko (pažymos 5.12 punktas).

VĮ Valstybės žemės fondo matininke 2016-11-08 vykdė žemės sklypų (projektiniai
a, c, d, e) ženklinimą vietovėje.

VĮ Valstybės žemės fondo matininkė, kaip tai reglamentuota pirmiau nurodytuose Metodikos 108, 113 punktuose (pažymos 7.4.2, 7.4.3 papunkčiai), 2016-11-28 raštu kreipėsi į Vilniaus rajono skyrių, prašydama pateikti išvadą dėl 2016 m. Projekte suprojektuotų žemės sklypų (projektiniai d, e) ribų ir ploto patikslinimo, nes, „[...] remiantis naujausiomis iš Miškotvarkos tarnybos gautomis miško žemės ir medynų tūrio kainomis“, 2016 m. Projekte Pareiškėjui suprojektuotų žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) vertė – ... Eur, o Pareiškėjas turi teisę atkurti nuosavybės teises į žemės (miško) sklypus, kurių vertė pagal Išvadą Nr. 42-53 – ... Eur (pažymos 5.13 punktas).

9.3. Vilniaus rajono skyrius, kaip tai nustatyta pirmiau cituotame Metodikos 108 punkte (pažymos 7.4.2 papunktis), išnagrinėjo paženklintų miškų ūkio paskirties žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) bei su jais besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą bei nustatė, kad 2016 m. Projekte suprojektuotų miškų ūkio paskirties žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) vertė, apskaičiuota naudojant naujausius miškų valstybės kadastro duomenis, yra ... Eur, t. y. didesnė nei Pareiškėjas turi teisę atkurti nuosavybės teises į žemę.

Vilniaus rajono skyrius 2016-12-13 surašė išvadą dėl žemės, miško sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (ar) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo 2016 m. Projekte būtinumo pagal Išvadoje Nr. 42-53, parengtoje Pareiškėjo vardu, nurodytą vertę ... Eur (pažymos 5.14 punktas).

Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2017-03-20  įsakymu Nr. 48VĮ-578-(14.48.2.) pakeitė
2016 m. Projekte suprojektuoto žemės sklypo d ribas, plotą, o žemės sklypą e pervedė į laisvos žemės fondą (pažymos 5.15 punktas). Atsižvelgiant į tai žemės sklypų (projektiniai a, c, d) kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai bus tęsiami vadovaujantis Vilniaus rajono skyriaus pateikta išvada (pažymos 5.14 punktas).

10. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:

10.1. NŽT, spręsdama nuosavybės teisių atkūrimo Pareiškėjui klausimą, t. y., nustatydama neatlygintinai perduodamų žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) vertę, privalo vadovautis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnyje bei Metodikos 113 punkte įtvirtintomis nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad perduodamas neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypas laikomas lygiaverčiu turėtajam, jeigu perduodamo neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypo ploto, nurodyto aro tikslumu, vertė atitinka turėto žemės sklypo vertę (pažymos 9.2 punktas);

10.2. Seimo kontrolieriai, vadovaudamiesi Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio
1 dalies nuostatomis, tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pažymos 6.3.1 papunktis), tačiau Seimo kontrolieriaus kompetencijai nepriskirta tirti skundų dėl ginčų. Pažymėtina, kad viešojo administravimo srities ginčus, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis (pažymos 6.4 punktas), sprendžia administraciniai teismai. Nutarimo 2.5 punkte konstatuota, kad skundus dėl žemės sklypų vertės, teritorinių padalinių apskaičiuotos pagal Nutarimu patvirtintą Žemės įvertinimo metodiką, nagrinėja NŽT vadovas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka, o NŽT vadovo priimti sprendimai dėl žemės sklypų vertės nustatymo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (pažymos 7.2.2 papunktis).

Taigi, atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas 2017-11-02 yra kreipęsis į Vilniaus rajono skyrių dėl žemės sklypų (projektiniai a, c, d) ploto, t. y., vertės, nustatymo, Vilniaus skyriaus atsakymas, pateiktas išnagrinėjus Pareiškėjo 2017-11-02 skundą, vadovaujantis Nutarimo 2.5 punktu, gali (galės) būti skundžiamas NŽT vadovui. Pareiškėjui nesutinkant su priimtu NŽT vadovo sprendimu, t. y., esant ginčui tarp Pareiškėjo ir NŽT dėl žemės sklypų (projektiniai a, c, d) vertės nustatymo, ginčas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir Nutarimo 2.5 punkto nuostatomis, gali (galės) būti sprendžiamas tik teisme.

11. Atsižvelgiant į tai, kad Seimo kontrolierius nenagrinėja ginčų, o ginčus nagrinėja teismai, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 17 straipsnio 4 dalies  nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad Seimo kontrolierius priima sprendimą nutraukti skundo tyrimą, jeigu skundo tyrimo metu nustatoma, kad skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai, skundo dalies dėl žemės (miško) sklypų vertės nustatymo tyrimas nutrauktinas.

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo),  sprendžiant Pareiškėjo nuosavybės teisių atkūrimo klausimą

12. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), susijusius su NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo Pareiškėjui klausimą, konstatuotina:

12.1. Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 17 straipsnio 4 dalyje reglamentuota, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu skunde keliamas klausimas buvo išnagrinėtas teisme (pažymos 6.3.3 papunktis). Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnį, skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip (pažymos 6.3.2 papunktis).

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-10-09 sprendimu (bylos
Nr. ...) konstatavo, kad NŽT „[...] nuosavybės teisių atkūrimą Pareiškėjo atžvilgiu vykdo teisės aktuose nustatyta tvarka bei operatyviai sprendžia šio proceso metu iškilusias problemas [...]“ (pažymos 5.5 punktas), jog NŽT (2015-04-16 raštas), nustačiusi, kad Vilniaus rajono skyrius į Matininko 2014-08-27 raštą atsakymą pateikė tik 2015-04-15 raštu, t. y., pažeidus teisės aktų nuostatas, pavedė Vilniaus rajono skyriaus vedėjui kontroliuoti specialistų veiklą ir užtikrinti, kad išvados dėl žemės sklypų ribų patikslinimo vietovėje ir (ar) žemės sklypų ribų, ploto patikslinimo žemėtvarkos projektuose būtinumo būtų priimamos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais (pažymos 5.7 punktas). 

Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-10-09 sprendime (bylos Nr. ...) įvertino NŽT pareigūnų veiksmus (neveikimą), į tai, kad NŽT, nustačiusi (2015-04-16 raštas), jog Vilniaus rajono skyrius atsakymą Matininkui pateikė pažeidžiant teisės aktų nuostatų, ėmėsi veiksmų pagal nustatytą kompetenciją, t. y., pavedė  Vilniaus rajono skyriaus vedėjui kontroliuoti specialistų veiklą ir užtikrinti, kad išvados dėl žemės sklypų ribų patikslinimo vietovėje ir (ar) žemės sklypų ribų, ploto patikslinimo žemėtvarkos projektuose būtinumo būtų priimamos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, Seimo kontrolierius, vadovaudamasis pirmiau nurodytomis Seimo kontrolierių įstatymo nuostatomis, vertins NŽT pareigūnų veiksmus (neveikimą), atliktus nuo 2015 metų gegužės mėnesio; 

12.2. Vilniaus rajono skyrius, atsakydamas į Matininko 2015-05-20 raštą, kuriame šio skyriaus buvo prašoma pateikti išvadą dėl Žemės sklypo a ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente arba žemės valdos projekte būtinumo, 2015-07-23 raštu informavo, jog, atsižvelgiant į tai, kad į suprojektuotą Žemės sklypą a įsiterpė privačios namų valdos žemės sklypas ir Žemės sklypą a dalina bendrojo naudojimo kelias, reikia patikslinti Projektą, kiek tai susiję su Žemės sklypo a ribomis ir plotu (pažymos 5.8 punktas).

Pažymėtina, kad aplinkybė, jog suprojektuotas Žemės sklypas a patenka į privataus žemės sklypo b ribas, buvo konstatuota 2013-03-28 žemės naudojimo patikrinimo akte Nr. 48ŽN-(14.48.73.)-23 (pažymos 5.3 punktas).

Vykdydamas NŽT direktoriaus 2015-09-23 pavedimą, Vilniaus rajono skyrius sudarė Komisiją, kuri dalyvaujant Matininkui ir Pareiškėjui, 2015-10-28 svarstė klausimus,  susijusius su Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a ribų, ploto patikslinimu ir kelio, kuris kerta šį žemės sklypą, statusu. Komisija, vadovaudamasi Metodikos 45.3 papunkčiu, reglamentuojančiu, kad, jeigu keliu privažiuojama prie 5 ir daugiau žemės sklypų, projektuojamas vietinės reikšmės kelias (pažymos 7.4.1 papunktis), nutarė, kad Žemės sklype a kelio servitutas suprojektuotas netikslingai, todėl bus tikslinami Projekto sprendiniai, vietoj kelio servituto Žemės sklype a, pažymint vietinės reikšmės bendrojo naudojimo kelią (pažymos 5.9 punktas); 

12.3. Vilniaus rajono skyrius 2016-01-07 raštu kreipėsi į Matininką dėl Projekto sprendinių patikslinimo ir Žemės sklypo a kadastro duomenų bylos parengimo. Matininkas 2016-02-04 raštu Vilniaus rajono skyrių informavo, kad, atsižvelgiant į tai, jog NŽT nuo 2013-03-28 nutraukė su ... įmone buvusią pasirašytą žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų atlikimo sutartį Nr. (1)-1-206), prašomus darbus jis galėtų atlikti tik tuomet, jeigu būtų sudaryta atitinkama sutartis (pažymos 5.10 punktas).

Atsižvelgiant į tai ir į aplinkybę, kad nuo 2015-09-10 Vilniaus rajono Juodšilių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jam prilyginamo žemės sklypo plano rengimo ir įgyvendinimo darbus atlieka VĮ Valstybės žemės fondas, t. y., Pareiškėjui suprojektuoto Žemės sklypo a ribų, ploto ir kitų sprendinių patikslinimą Projekte turėjo (turi) atlikti VĮ Valstybės žemės fondas (pažymos 5.10 punktas), Vilniaus rajono skyrius 2016-05-04 raštu kreipėsi į VĮ Valstybės žemės fondą prašydamas parengti Projekto, kuriame bus patikslinti Pareiškėjui suprojektuoto Žemės sklypo a ribos, plotas ir kelio, kuris kerta šį žemės sklypą, statusas, patikslinimo projektą (pažymos 5.11 punktas);

12.4. Vilniaus rajono skyrius, išnagrinėjęs VĮ Valstybės žemės fondo 2016-10-19 raštu pateiktą Žemės sklypo a patikslinimo projektą ir 2016-10-18 aiškinamąjį raštą (pažymos 5.11 punktas), vadovaudamasis Metodikos 108 punktu, reglamentuojančiu, kad žemėtvarkos skyrius, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų išnagrinėjęs paženklinto žemės sklypo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (ar) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (ar) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo žemėtvarkos projekte būtinumo, o žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis (pažymos 7.4.2 papunktis), 2016-10-24 raštu pateikė išvadą dėl Žemės sklypo a ribų ir ploto patikslinimo Projekte būtinumo (pažymos 5.11 punktas);

12.5. Pareiškėjui 2016-10-26 atsisakius suderinti Projekte suprojektuoto Žemės sklypo
a patikslinimo Planą (Pareiškėjo teigimu, bendrojo naudojimo kelias turėtų būti pažymėtas Plane nurodytame Žemės sklype c), Vilniaus rajono skyrius pavedė VĮ Valstybės žemės fondui patikrinti Pareiškėjo nurodytus faktus vietoje (pažymos 5.12 punktas).

Vilniaus rajono skyrius, atsižvelgdamas į VĮ Valstybės žemės fondo 2016-11-02 naujai parengtą Planą, kuriame Pareiškėjas pasirašė, taip išreikšdamas savo sutikimą su pakeistomis Žemės sklypo ... ribomis ir plotu, parengė Projekto pakeitimą (patvirtintas NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-11-14 įsakymu Nr. 48 VĮ-2114-(14.48.2.), pagal kurį vietoje Žemės sklypo a buvo suformuoti keturi žemės sklypai (projektiniai a, c, d, e) (pažymos 5.12 punktas);

12.6. VĮ Valstybės žemės fondo matininkė 2016-11-08 vykdė žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) ženklinimą vietovėje ir nustačiusi, kad suprojektuotų Pareiškėjui žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) vertė yra didesnė nei Pareiškėjas turi teisę atkurti nuosavybės teises pagal Išvadą Nr. 42-53,  vadovaudamasi Metodikos 108 punktu (pažymos 7.4.2 papunktis), 2016-11-28 raštu kreipėsi į  Vilniaus rajono skyrių, prašydama pateikti išvadą dėl suprojektuotų žemės sklypų (projektiniai d, e) ribų ir ploto patikslinimo (pažymos 5.13 punktas).

Vilniaus rajono skyrius, vadovaudamasis Metodikos 108 punktu (pažymos
7.4.2 papunktis), išnagrinėjęs paženklintų žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) bei su jais besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą ir nustatęs, kad 2016 m. Projekte suprojektuotų žemės sklypų (projektiniai a, c, d, e) vertė, apskaičiuota naudojant naujausius miškų valstybės kadastro duomenis, yra ... Eur, t. y. didesnė nei Pareiškėjas turi teisę atkurti nuosavybės teises į žemę, 2016-12-13 surašė išvadą dėl žemės, miško sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (ar) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo 2016 m. Projekte būtinumo pagal Išvadoje Nr. 42-53, parengtoje Pareiškėjo vardu, nurodytą vertę – ... Eur (pažymos 5.14 punktas).

Atsižvelgęs į Vilniaus rajono skyriaus pateiktą 2016-12-13 išvadą, VĮ Valstybės žemės fondas 2017-02-21 pateikė naujai parengtą 2016 m. Projekte suprojektuoto žemės sklypo d patikslinimo planą.

Vilniaus rajono skyriaus vedėjas, vadovaudamasis naujai parengtu žemės sklypo
d patikslinimo planu, 2017-03-20 įsakymu Nr. 48VĮ-578-(14.48.2.) pakeitė 2016 m. Projekte suprojektuoto žemės sklypo d ribas, plotą, o žemės sklypą e pervedė į laisvos žemės fondą (pažymos 5.15 punktas);

12.7. pažymėtina, kad Pareiškėjas nesutinka su 2016 m. Projekte suprojektuotų žemės sklypų a (0,71 ha ploto), c (1,00 ha ploto), d (0,4703 ha ploto) bendru 2,1803 ha plotu ir pageidauja, kad jam nuosavybės teisės būtų atkuriamos į visą anksčiau Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a plotą, t. y. į 3,10 ha (pažymos 5.16 punktas).

13. Apibendrinus tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:

13.1. Vilniaus rajono skyriaus pareigūnai pagal nustatytą kompetenciją ėmėsi veiksmų dėl Pareiškėjo nuosavybės teisių atkūrimo, t. y. teikė išvadas dėl Projekto (2016 m. Projekto) patikslinimo, dėl minėtuose projektuose suprojektuotų žemės sklypų, ribų ir ploto patikslinimo, sudarė Komisiją dėl kelio, einančio per Pareiškėjui suprojektuotus žemės sklypus, statuso nustatymo ir kt. (pažymos 12.2–12.7 punktai);

13.2. Vilniaus rajono skyrius:

13.2.1. atsakymą į Matininko 2015-05-20 raštą, kuriame buvo prašoma pateikti išvadą dėl Žemės sklypo a ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo, pateikė 2015-07-23 (pažymos 12.2 punktas), t. y., pažeidžiant Kadastro nuostatų 21 punkte nustatytą 30 dienų terminą (pažymos 7.1 punktas);

13.2.2. Vilniaus rajono skyrius 2016-01-07 raštu, t. y., praėjus daugiau nei dviem mėnesiams po Komisijos 2015-10-28 posėdžio, kreipėsi į Matininką dėl Projekto sprendinių patikslinimo ir Žemės sklypo a kadastro duomenų bylos parengimo (pažymos 12.3 punktas);

13.2.3. Matininkui 2016-02-04 raštu atsisakius vykdyti pirmiau nurodytus darbus, 2016-05-04 raštu, t. y., praėjus trims mėnesiams nuo Matininko 2016-02-04 rašto pateikimo, kreipėsi į VĮ Valstybės žemės fondą dėl Žemės sklypo a ribos, ploto ir kelio, kuris kerta šį žemės sklypą, statuso patikslinimo Projekte (pažymos 12.3 punktas);

13.3. Vilniaus rajono skyrius atsakymą į VĮ Valstybės žemės fondo 2016-10-19 raštą, kuriuo buvo prašoma pateikti išvadas dėl Žemės sklypo a ribų ir ploto, pateikė 2016-10-24 raštu,  t. y. nepažeidžiant Metodikos 108 punkte įtvirtinto 20 darbo dienų termino (pažymos 12.4 punktas, 7.4.2 papunktis);

13.4. Vilniaus rajono skyrius, Pareiškėjui 2016-10-26 atsisakius suderinti Projekte suprojektuoto Žemės sklypo a patikslinimo Planą, nedelsiant ėmėsi veiksmų, nes VĮ Valstybės žemės fondas 2016-11-02, t. y., praėjus 5 dienoms nuo Pareiškėjo atsisakymo derinti Žemės sklypo a patikslinimo Planą, pateikė naujai parengtą Planą, kuriame Pareiškėjas pasirašė, bei Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-11-14 įsakymu, t. y., praėjus 12 dienų nuo Pareiškėjo suderinimo, patvirtino Projekto papildymo dokumentus (pažymos 12.5 punktas);

13.5. Vilniaus rajono skyrius atsakymą į VĮ Valstybės žemės fondo 2016-11-28 raštą, kuriame buvo prašoma pateikti išvadą dėl suprojektuotų žemės sklypų (projektiniai d, e) ribų ir ploto patikslinimo, pateikė 2016-12-13, t. y. nepažeidžiant Metodikos 108 punkte įtvirtinto 20 darbo dienų termino (pažymos 12.6 punktas, 7.4.2 papunktis);

13.6. Vilniaus rajono skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į VĮ Valstybės žemės fondo
2017-02-21 pateiktą naujai parengtą 2016 m. Projekte suprojektuoto žemės sklypo d patikslinimo planą, 2017-03-20 įsakymu pakeitė 2016 m. Projekte suprojektuoto žemės sklypo
d ribas, plotą, o žemės sklypą e pervedė į laisvos žemės fondą (pažymos 12.6 punktas).

14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 13.2 punkte, į tai, kad nuosavybės teisių atkūrimo Pareiškėjui klausimas nėra išspręstas nuo 2011 metų, skundo dalis dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo Pareiškėjui klausimą, pripažintina pagrįsta.

Dėl kreipimųsi nagrinėjimo

15. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), susijusius su NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu), nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi, konstatuotina:

15.1. NŽT pateiktame 2017-01-05 skunde Pareiškėjas prašė: „1. Išsamiai ištirti žemės grąžinimo proceso vilkinimą [...] ir pateikti [...] aiškų bei argumentuotą atsakymą apie šio proceso užbaigimą [...]“; „2 nustatyti atsakomybę tų darbuotojų, kurių įtakoje taip ilgai ir nepagrįstai buvo vilkinamas šis procesas, nebuvo tinkamai ir laiku reaguota į daugkartinius [...] skundus bei prašymą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl žemės grąžinimo proceso vilkinimo“ (pažymos 5.18 punktas);

15.2. atsakymą į Pareiškėjo 2017-01-05 skundą NŽT pateikė 2017-02-09 raštu, kuriuo: 

15.2.1. suteikė Pareiškėjui išsamią informaciją, pagrįstą teisės aktų nuostatomis,
apie nuosavybės teisių atkūrimo eigą bei nurodė, kokius konkrečius veiksmus turi atlikti Vilniaus rajono skyrius, siekiant užbaigti Pareiškėjo nuosavybės teisių atkūrimo procesą (pažymos
5.18.1–15.18.3 papunkčiai);

15.2.2. pakartotinai informavo Pareiškėją (apie priežastis, dėl kurių nėra tikslinga kelti Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba panaikinimo klausimą, Pareiškėjas buvo informuotas NŽT 2016-01-11, 2016-05-12 raštais) apie tai, kad: „jeigu nustatytas pažeidimas atitinka mažareikšmio pažeidimo apibrėžimą, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas nėra sustabdomas arba panaikinamas, tokiu atveju NŽT raštu įspėja kvalifikacijos pažymėjimo turėtoją ir praneša, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas turi ne vėliau kaip per 20 darbo dienų pašalinti pažeidimus ir pateikti NŽT dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti“;
NŽT, atsižvelgdama į Matininko padarytus teisės aktų pažeidimus, Projekte Pareiškėjui projektuojant Žemės sklypą a, įpareigojo ... užtikrinti, kad ateityje žemės reformos žemėtvarkos projektuose arba jiems prilyginamuose žemės sklypų planuose žemės sklypų projektavimas būtų vykdomas griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų o pakartotinai nustačius
... padarytus teisės aktų pažeidimus, bus sprendžiamas klausimas dėl jam išduoto kvalifikacijos pažymėjimo rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus galiojimo sustabdymo arba panaikinimo (pažymos 5.18.4 papunktis);

15.2.3. informavo Pareiškėją, kad, įvertinus NŽT pateiktus Pareiškėjo skundus ir NŽT jam pateiktus atsakymus (nuo 2013-05-31 iki 2016-11-23), Pareiškėjo 2017-01-05 skunde nurodytas teiginys, kad „taip ilgai ir nepagrįstai buvo vilkinamas šis procesas, nebuvo tinkamai ir laiku reaguota į daugkartinius pareiškėjo skundus bei prašymą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl žemės grąžinimo proceso vilkinimo“, yra nepagrįstas, todėl inicijuoti NŽT (tarnautojų) darbuotojų tarnybinį patikrinimą nėra pagrindo (pažymos 15.8.5 papunktis).

16. Taigi, įvertinus Pareiškėjo 2017-01-05 skundo turinį bei NŽT 2017-02-09 raštu pateikto atsakymo turinį, darytina išvada, kad NŽT išnagrinėjo Pareiškėjo 2017-01-05 skunde nurodytas aplinkybes, pagrindžiant teisės aktų nuostatomis suteikė Pareiškėjo prašomą informaciją (pažymos 15.2.1 papunktis) bei nurodė priežastis, dėl kurių atsisakyta vertinti Matininko bei NŽT tarnautojų, darbuotojų veiksmus (pažymos 15.2.2, 15.2.3 papunkčiai). Atsižvelgiant į tai, skundo dalis dėl kreipimosi nagrinėjimo atmestina.

17. Pažymėtina, kad Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 38 punkto nuostatos (t. y. šių taisyklių 38 punkto nuostatos, reglamentavusios: „Jeigu nustatytas pažeidimas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-07-18 Nr. 937 [...] patvirtinto Licencijavimo pagrindų aprašo 20 punkte išdėstytą mažareikšmio pažeidimo apibrėžimą, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas nėra sustabdomas ar panaikinamas. Šiuo atveju Nacionalinė žemės tarnyba raštu [...] įspėja kvalifikacijos pažymėjimo turėtoją ir praneša, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas turi ne vėliau kaip per 20 darbo dienų pašalinti pažeidimus ir pateikti Nacionalinei žemės tarnybai dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti“) galiojo nuo 2013-07-26 iki 2016-08-27 (pažymos 7.61 papunktis). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad NŽT, teikdama informaciją Pareiškėjui, 2017-02-09 rašte vadovavosi rašto rengimo metu nebegaliojančiomis Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 38 punkto nuostatomis (pažymos 5.18.4 papunktis).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X skundo dalies dėl žemės (miško) sklypų vertės nustatymo tyrimą nutraukti.

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X skundo dalį dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Pareiškėjo nuosavybės teisių atkūrimo klausimą, pripažinti pagrįsta.

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X skundo dalį dėl kreipimosi nagrinėjimo atmesti. 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos:

21.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2017-02-09 rašte Nr. 1SS-369-(9.5) Pareiškėjui suteikė netikslią informaciją, t. y. teikiant informaciją buvo vadovaujamasi rašto rengimo metu nebegaliojančio teisės akto nuostatomis, bei užtikrinti, kad ateityje rengiant atsakymus į pareiškėjų kreipimusis būtų vadovaujamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis;

21.2. atkreipti dėmesį į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus skyriaus pareigūnai: 2015-07-23 atsakymą į matininko ... 2015-05-20 raštą, kuriame buvo prašoma pateikti išvadą dėl Žemės sklypo a ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo, pateikė pažeidžiant Kadastro nuostatų 21 punkte nustatytą 30 dienų terminą;  2–3 mėnesius rengė raštus matininkams dėl Žemės sklypo a ribų ir ploto tikslinimo (pažymos 13.2 punktas);

21.3. informuoti, ar Pareiškėjas suderino suprojektuotų žemės sklypų (projektiniai
a, c, d) planus; jei taip, nevilkinant spręsti klausimą dėl sprendimo atkurti Pareiškėjui nuosavybės teises priėmimo teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Informuojant apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus.

Seimo kontrolierius                                                      Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-212
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį