Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755400

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – LTI-K) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant Pareiškėjui tinkamų laikymo sąlygų.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „Toliau 2017-05-05 buvau perkeltas į LTI-K atlikti paskirtos nuobaudos. Tik atvykęs čia administracija pradėjo kankinimą prieš mane. Nors esu paprastojoje grupėje man suvaržymai yra taikomi kaip drausmės grupės sąlygomis. Atvykau į LTI-K iš manęs buvo atimtas virdulys [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[...] LTI-K būnant iš manęs atėmė galimybę gauti šviežius laikraščius kiekvieną dieną“;

2.3. „Neplauna mano apatinių rūbų ir viršutinių“;

2.4. „Be to, atkreiptinas dėmesys, kad esu paskelbęs bado akciją [...].“

3. Seimo kontrolieriaus prašoma ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Atsižvelgiant į Skunde aprašytas aplinkybes, tyrimas bus atliekamas ir išvados bus teikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

4.1. dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neleidžiant Pareiškėjui naudotis elektriniu virduliu;

4.2. dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui galimybių susipažinti su pasaulio ir Lietuvos Respublikos naujienomis;

4.3. dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui sąlygų išsiskalbti apatinius ir viršutinius drabužius;

4.4. dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesiimant priemonių nutraukti Pareiškėjo badavimą.

Dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai

neleidžiant Pareiškėjui naudotis elektriniu virduliu

Skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Seimo kontrolierius 2017 m. gegužės 29 d. raštu Nr. 4D-2017/1-723/3D-1593 kreipėsi į LTI-K, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. lapkričio 7 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. birželio 19 d. LTI-K raštą Nr. 9-7067 (toliau vadinama – LTI-K atsakymas). Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

5.1. Pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę paprastojoje grupėje, tačiau 2017 m. balandžio 4 d. jam buvo paskirta nuobauda, perkeliant jį šešiems mėnesiams į kamerų tipo patalpas; paskirtos nuobaudos pobūdis lėmė tai, jog vadovaujantis teisės aktų reikalavimais Pareiškėjas šešis mėnesius turėjo būti laikomas drausmės grupės nuteistųjų laikymo sąlygomis, apribojant teisę naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigytais arba artimųjų perduotais elektros prietaisais (šiuo atveju – elektriniu virduliu); kadangi LTI-K turėjo informacijos, kad 2017 m. birželio mėnesį keisis teisinis reglamentavimas ir teisė naudotis elektriniais virduliais nebus ribojama, 2017 m. birželio 1 d., Pareiškėjui paprašius išduoti elektrinį virdulį, jo prašymas buvo patenkintas;

5.2. 2017 m. birželio 5 d. LTI-K registruotas Pareiškėjo pareiškimas, kuriame nurodoma, kad pretenzijų dėl elektrinio virdulio neišdavimo jis neturi, todėl sutinka, kad su tuo susiję jo skundai būtų nenagrinėjami.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstatymo (toliau vadinama – SKĮ):

22 straipsnis „Seimo kontrolieriaus sprendimai“

– „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: [...]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Skundo dalies tyrimo išvados

7. Pareiškėjas teigia, kad LTI-K jam nepagrįstai nebuvo leidžiama naudotis elektriniu virduliu.

8. Pagal

SKĮ22 straipsnio 1 dalies 3 punktą, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.

9. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2017 m. balandžio 4 d. Pareiškėjas atliko nuobaudą ir buvo šešiems mėnesiams perkeltas į kamerų tipo patalpas; paskirtos nuobaudos pobūdis lėmė tai, jog vadovaujantis teisės aktų reikalavimais Pareiškėjas šešis mėnesius turėjo būti laikomas drausmės grupės nuteistųjų laikymo sąlygomis, apribojant teisę naudotis elektriniu virduliu; pasikeitus teisiniam reglamentavimui ir 2017 m. birželio 1 d. Pareiškėjui paprašius išduoti elektrinį virdulį, LTI-K jo prašymą patenkino; 2017 m. birželio 5 d. LTI-K registruotas Pareiškėjo pareiškimas, kuriame nurodoma, kad pretenzijų dėl elektrinio virdulio neišdavimo jis neturi, todėl sutinka, kad su tuo susiję jo skundai būtų nenagrinėjami.

Šios aplinkybės leidžia teigti, kad šioje Skundo dalyje keliamos problemos dėl elektrinio virdulio išdavimo buvo išspręstos gera valia, t. y., Pareiškėjui jis buvo išduotas.

10.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 9 punkte, ir vadovaujantis SKĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, tyrimas pagal Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neleidžiant Pareiškėjui naudotis elektriniu virduliu, nutrauktinas.

Dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui galimybių susipažinti su pasaulio ir Lietuvos Respublikos naujienomis

Skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

11. LTI-K atsakyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

11.1. Pareiškėjui kiekvieną ketvirtadienį yra duodama spauda, kurią LTI-K įstaiga nusiperka iš UAB „P“; vadovaujantis 2014 m. gruodžio 22 d. sutartimi LTI-K kiekvieną savaitę nusiperka šešias dėžes įvairių leidinių, grąžintų iš prekybos vietų; minėti leidiniai yra išdalinami nuteistiesiems ir suimtiesiems kamerose;

11.2. kadangi Pareiškėjas atlieka nuobaudą kamerų tipo patalpose, jis neturi galimybės naudotis televizoriumi, tačiau su pasaulio ir Lietuvos Respublikos aktualijomis gali susipažinti klausydamasis kameroje įrengto radijo taško; radijo taškas veikia kiekvieną dieną nuo 6 val. iki 22 val.; radijo stočių transliacijos bangos (radijo stotys) keičiamos iš esmės kiekvieną dieną (pirmadienį įjungiama radijo stotis „Lietus“, antradienį – „Power Hit Radio“, trečiadienį – „M 1“, ketvirtadienį – „Radijo centras“, penktadienį – „LRT radijas“, šeštadienį ir sekmadienį – „Radijo centras“).

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

12. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. priimtų rekomendacijų šalims narėms Nr. (2006)2 „Dėl Europos kalinimo taisyklių“ (toliau vadinama – Europos kalinimo taisyklės):

24.10 punktas

– „Kaliniai turi turėti galimybę reguliariai gauti informaciją apie visuomeninius reikalus, prenumeruodamas ir skaitydamas laikraščius, periodinius ir kitus leidinius, taip pat klausydamas radiją, žiūrėdamas televiziją, išskyrus atskirus atvejus, kai teismo priimtu sprendimu tam tikram terminui numatytas konkretus draudimas.“

Skundo dalies tyrimo išvados

13. Pareiškėjas skundžiasi tuo, kad LTI-K pareigūnai neatneša jam į kamerą naujausios spaudos, todėl yra pažeidžiama jo teisė susipažinti su pasaulio ir Lietuvos Respublikos naujienomis.

14. Pataisos įstaigos, įskaitant LTI-K, turėtų sudaryti sąlygas įkalintiems asmenims gauti informaciją apie pasaulio ir Lietuvos Respublikos svarbiausius įvykius. Įstaigos tam gali pasitelkti įvairias priemones, t. y., tiekiant laikraščius, periodinius ir kitus leidinius, leidžiant klausytis radijo arba / ir žiūrėti televiziją ir pan.

Pažymėtina, kad nei tarptautiniai, nei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, kokie, kokiu dažniu ir kuriam laikotarpiui laikraščiai ir kiti leidiniai turi būti teikiami nuteistiesiems. Tačiau Seimo kontrolierius, atkreipdamas pareigūnų dėmesį į tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus, nuosekliai laikosi nuomonės, kad galimybių prasmingai leisti laisvalaikį sudarymas (tarp jų, ir galimybė reguliariai gauti informaciją iš laikraščių bei periodinių leidinių) yra itin svarbus įkalintų asmenų socialinei reabilitacijai ir žalingam įkalinimo poveikiui sumažinti.

15. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjui kiekvieną ketvirtadienį yra sudaroma galimybė susipažinti su LTI-K įsigyta spauda, kurios asortimentas yra atnaujinamas kas savaitę (šios pažymos 11.1 punktas). Be to, Pareiškėjui yra sudarytos sąlygos kiekvieną dieną nuo 6 val. iki 22 val. kameroje klausytis radijo taško, kuriuo transliuojamos ne tik pramoginio, bet ir informacinio tipo radijo stočių programos. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad LTI-K pareigūnai tinkamai pasirūpina, kad Pareiškėjui būtų sudarytos sąlygos susipažinti su pasaulio ir Lietuvos naujienomis.

16.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Skundo dalis dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant galimybių Pareiškėjui susipažinti su pasaulio ir Lietuvos Respublikos naujienomis, pripažintina nepagrįsta.

Dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui sąlygų išsiskalbti apatinius ir viršutinius drabužius

Skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

17. LTI-K ir prie jo pridedamuose dokumentuose nurodoma:

17.1. LTI-K skalbiniai skalbiami centralizuotai; ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtieji ir nuteistieji gauna išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius; patalynė, apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai ne rečiau kaip kartą per savaitę; drabužiai ir patalynė iš skalbyklos suimtiesiems ir nuteistiesiems grąžinami tą pačią dieną jau sausi; suimtieji ir nuteistieji teikiama viršutinių drabužių skalbimo paslauga gali pasinaudoti, jeigu jų asmeninėse sąskaitose yra pakankamas pinigų likutis sumokėti už tokią paslaugą; nemokūs asmenys gali nemokamai išsiskalbti vieną komplektą viršutinių drabužių, bet ne dažniau kaip kartą per mėnesį, o švarkus, striukes ar paltus – vieną kartą per sezoną;

17.2. apie patalynės ir drabužių skalbimo tvarką Pareiškėjas buvo informuotas 2017 m. birželio 12 d. LTI-K raštu; šiame rašte taip pat pažymėta, kad Pareiškėjas yra mokus, todėl asmeninius drabužius gali skalbti įstaigos skalbykloje.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

18. Europos kalinimo taisyklių:

20.3 punktas

– „Visi drabužiai turi būti geros būklės ir prireikus pakeičiami.“

19. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymo (toliau vadinama – BVK):

173 straipsnio „Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų materialinis buitinis aprūpinimas“ 1 dalis

– „Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas.“

20. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų 2003 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 194:

258 punktas

– „Ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems suteikiama galimybė pasinaudoti dušu, gauti išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius, kartą per mėnesį – pasinaudoti kirpėjo paslaugomis.“

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu         Nr. V-908 patvirtintos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau vadinama – HN 134:2015):

40 punktas

– „Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius, jeigu jie neskalbiami centralizuotai ir jeigu laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys neaprūpinami švariais apatiniais ir viršutiniais drabužiais.“

Skundo dalies tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

22. 2014 m. balandžio 9 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama – LVAT) praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinimo:

22.1. 17 punktas – „Saugios sveikatai gyvenamosios aplinkos sudarymas – pagrindinis reikalavimas, kurį valstybė privalo užtikrinti laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims. [...]“;

22.2. 56 punktas – „Sveiką gyvenamąją aplinką, be kita ko, užtikrina higienos reikalavimų laikymasis. Administraciniuose teismuose vertinamos tiek pačios laisvės atėmimo įstaigos tvarkingumas, tiek galimybės nuteistajam palaikyti asmeninę higieną. Pažymėtina, jog tinkamos higienos laisvės atėmimo vietose užtikrinimas yra viena iš Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio nuostatų laikymosi sąlygų. Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje Karalevičius prieš Lietuvą yra pripažinęs, jog tokie aspektai, kaip aprūpinimas higienos priemonėmis (tualetinio popieriaus išdavimas), tinkamų sąlygų nusiprausti, skalbti kalinamųjų rūbus bei patalynę sudarymas, nors ir negali pagrįsti „žeminančio orumą“ elgesio buvimo, tačiau jie papildo pagrindinį ypatingo perpildymo faktorių, siekiant įrodyti, kad ginčytinos kalinimo sąlygos viršijo leistinas ribas pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2005 m. balandžio 7 d. sprendimo byloje Karalevičius prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 53254/99, 40 paragrafas).“

Skundo dalies tyrimo išvados

23. Pareiškėjas teigia, kad LTI-K nesudaromos sąlygos išsiskalbti viršutinius ir apatinius drabužius.

24. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 19–21 punktai) ir teismų praktiką (šios pažymos 22 punktas), nuteistieji turi teisę į saugią gyvenamąją aplinką, kurią, be kita ko, užtikrina higienos reikalavimų laikymasis. Higienos reikalavimų turi laikytis tiek pati laisvės atėmimo įstaiga, tiek nuteistieji. Pažymėtina, kad pareiga sudaryti sąlygas nuteistiesiems palaikyti asmens higieną tenka laisvės atėmimo įstaigai, t. y., ji turi užtikrinti, kad nuteistieji bus aprūpinti higienos priemonėmis, turės tinkamas sąlygas nusiprausti, skalbti drabužius bei patalynę.

Pagal Europos kalinimo taisyklių 20.3 punktą (šios pažymos 18 punktas), visi laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų drabužiai turi būti geros būklės. Pažymėtina, kad vienas iš būdų palaikyti gerą drabužių būklę yra jų skalbimas. Laisvės atėmimo įstaiga, siekdama tinkamai įvykdyti savo pareigą dėl nuteistųjų asmens higienos palaikymo, laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi užtikrinti galimybę skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius (ne rečiau kaip kartą per savaitę) ir viršutinius drabužius.

25. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad LTI-K skalbiniai skalbiami centralizuotai; ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtieji ir nuteistieji gauna išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius; patalynė, apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai ne rečiau kaip kartą per savaitę; drabužiai ir patalynė iš skalbyklos suimtiesiems ir nuteistiesiems grąžinami tą pačią dieną jau sausi; viršutinių drabužių skalbimo paslauga suimtieji ir nuteistieji gali pasinaudoti, jeigu jų asmeninėse sąskaitose yra pakankamas pinigų likutis sumokėti už tokią paslaugą; nemokūs asmenys gali išsiskalbti vieną komplektą viršutinių drabužių nemokamai, bet ne dažniau kaip kartą per mėnesį, o švarkus, striukes ar paltus – vieną kartą per sezoną; apie patalynės ir drabužių skalbimo tvarką Pareiškėjas buvo informuotas 2017 m. birželio 12 d. LTI-K raštu; šiame rašte taip pat pažymėta, kad Pareiškėjas yra mokus, todėl skalbti asmeninius drabužius gali įstaigos skalbykloje. Dėl šios priežasties vertintina, kad Pareiškėjo teiginys, jog LTI-K jam yra nesudaromos galimybės išsiskalbti viršutinius ir apatinius drabužius, yra nepagrįstas.

26.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Skundo dalis dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui sąlygų išsiskalbti apatinius ir viršutinius drabužius, pripažintina nepagrįsta.

Dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesiimant priemonių nutraukti Pareiškėjo badavimą

Skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

27. LTI-K atsakyme ir prie jo pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad 2017 m. gegužės 14 d. Pareiškėjas atsisakė valgyti, tą pačią dieną LTI-K direktoriaus budintysis padėjėjas pasikalbėjo su Pareiškėju apie badavimo priežastis;  2017 m. gegužės 17 d. Pareiškėjas atsisakė badavimo.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

28. BVK:

118 straipsnis „Pataisos įstaigų administracijos veiksmai nuteistųjų badavimo, atsisakymo dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus atveju“ 1 dalis

– „Jeigu nuteistasis ar grupė nuteistųjų paskelbia badavimą, atsisako dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo nedelsdamas išsiaiškinti badavimo, atsisakymo dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus priežastis, nuteistųjų reikalavimus ir jų teisėtumą. [...].“

Skundo dalies tyrimo išvados

29. Skunde Pareiškėjas nurodė, kad atsisakė valgyti, tačiau LTI-K pareigūnai nesiėmė jokių priemonių nutraukti jo badavimą.

30. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, nuteistajam paskelbus badavimą, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo nedelsdamas išsiaiškinti badavimo priežastis, nuteistųjų reikalavimus ir jų teisėtumą.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2017 m. gegužės 14 d. Pareiškėjas atsisakė valgyti, tą pačią dieną LTI-K direktoriaus budintysis padėjėjas pokalbio su Pareiškėju metu išsiaiškino badavimo priežastis; 2017 m. gegužės 17 d. Pareiškėjas atsisakė badavimo. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad LTI-K pareigūnai įvykdė BVK 118 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus reikalavimus.

31.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Skundo dalis dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesiimant priemonių nutraukti Pareiškėjo badavimą, pripažintina nepagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalies dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neleidžiant jam naudotis elektriniu virduliu, tyrimą nutraukti.

33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant jam galimybių susipažinti su pasaulio ir Lietuvos Respublikos naujienomis, atmesti.

34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant jam sąlygų išsiskalbti apatinius ir viršutinius drabužius, atmesti.

35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesiimant priemonių nutraukti jo badavimą, atmesti.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-723
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį