Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-10-09 gavo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „V“ (toliau vadinama – ir Asociacija) pirmininko X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Asociacijos 2016-10-13 kreipimąsi raštu Nr. 154 SA.

2.       Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodo:

2.1. „[...] [Asociacija] 2016-10-13 raštu Nr. 154 SA „Dėl LR šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmosios nuostatos įtvirtinimo miesto šilumos ūkio specialiojo plano teisinę galią turinčiuose dokumentuose“ kreipėsi į [Savivaldybės administracijos] direktorių Eduardą Bivainį prašydama paaiškinti, kokiuose sprendiniuose, kituose teisinę galią turinčiuose (teisiškai galiojančiuose) Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano dokumentuose, kokiuose jų skyriuose, straipsniuose ir punktuose yra įtvirtinta LR šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmoji nuostata, skelbianti, jog pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.“

2.2. „Gavome [Savivaldybės administracijos] direktoriaus Eduardo Bivainio 2016-11-28 atsakymą Nr. S-3546 „Dėl LR šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmosios nuostatos įtvirtinimo miesto šilumos ūkio specialiojo plano teisinę galią turinčiuose dokumentuose“, [...].“

2.3. „Savivaldybės administracijos direktorius, teikdamas paaiškinimą, aiškino ne tai, ko jo buvo prašyta, neatkreipė dėmesio į tai, kad šilumos ūkio specialųjį planą sudaro sprendiniai, kiti teisinę galią turintys (teisiškai galiojantys) šilumos ūkio specialiojo plano dokumentai ir procedūriniai, t. y. teisiškai negaliojantys šilumos ūkio specialiojo plano dokumentai.“

2.4. „Savivaldybės administracijos direktorius, teikdamas paaiškinimą, neatkreipė dėmesio į tai, jog Asociacija neprašė paaiškinti, kokiuose sprendiniuose, kituose teisinę galią turinčiuose (teisiškai galiojančiuose) Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano dokumentuose yra įtvirtinta tik LR šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmoji nuostata.“

2.5. „Mūsų turima informacija, LR šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmoji nuostata, skelbianti, jog pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, gali būti įtvirtinta Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitoje ir jos ekonominiame priede E „Nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos ekonominis įvertinimas“, kurie, būdami tik šilumos ūkio specialiojo plano procedūriniais dokumentais, neturi teisinės galios, tačiau sprendiniuose, kituose teisine galią turinčiuose (teisiškai galiojančiuose) Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano dokumentuose LR šilumos ūkio įstatymo minėta nuostata nėra įtvirtinta, [...]. [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „[...] ištirti ir įvertinti, ar tinkamai [Savivaldybės administracijos] direktorius Eduardas Bivainis 2016-11-28 rašte Nr. S-3546 atsakė į [Asociacijos] 2016-10-13 rašte Nr. 154 SA pateiktą prašymą [...].“

4.       Kartu su skundu pateikta:

4.1. Asociacijos 2016-10-13 kreipimasis Nr. 154 SA, adresuotas Savivaldybės administracijos direktoriui (kopija), kuriuo prašoma:

4.1.1. „Savivaldybės administracijos direktoriaus Eduardo Bivainio 2016-02-24 rašte Nr. S-543 „Dėl LR Šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmosios nuostatos ekonominio pagrindimo ir įtvirtinimo Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiajame piane“ rašoma:

         „[...] Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimas (toliau - Šilumos ūkio specialusis pianas) [...] yra parengtas vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir jas įgyvendina. Pagrindinis Šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Rengiant Šilumos ūkio specialųjį planą, [Savivaldybės administracijos] reikalavimu buvo atlikta pilna specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūra ir parengta SPAV ataskaita, kurioje įvertintas ir numatytas teigiamas aplinkosauginių, socialinių-ekonominių bei kitų pasekmių kompleksas. Šilumos ūkio specialiojo plano sprendiniai buvo suformuoti taip pat atsižvelgiant ir į SPAV išvadas.“

4.1.2. „LR teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnyje specialiojo teritorijų planavimo dokumentų teisinė galia numatyta tik specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, tačiau nenumatyta specialiojo teritorijų planavimo procedūriniams dokumentams, prie kurių priskiriama ir SPAV ataskaita.“

4.1.3. „[...], prašome paaiškinti, kokiuose sprendiniuose, kituose teisinę galią turinčiuose (teisiškai galiojančiuose) Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano dokumentuose, kokiuose jų skyriuose, straipsniuose ir punktuose yra įtvirtinta LR šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmoji nuostata, skelbianti, jog pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.“

4.2. Savivaldybės administracijos 2016-11-28 raštas Nr. S-3546, adresuotas Pareiškėjui (kopija), kuriame nurodyta:

4.2.1. „Atsakydami į Jūsų 2016-10-13 raštą Nr. 154 SA3, informuojame, kad visas Šiaulių miesto šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas [Savivaldybės tarybos] 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo patvirtinimo“ yra parengtas įgyvendinant LR Šilumos ūkio įstatymo 7 ir 8 straipsnio nuostatas bei atsižvelgiant į LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją ir Šilumos ūkio plėtros kryptis bei Nacionalinę šilumos ūkio plėtros programą, todėl išskirti atskirų skyrių ar punktų, kuriuose įtvirtinta tik LR Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalies pirmoji nuostata, nėra galimybės.“

4.2.2. „[Savivaldybės    tarybos]    sprendimus    galite    rasti   internete,    adresu: www.siauliai.lt, Savivaldybės dokumentai.“

         4.2.3.     „Šį atsakymą turite teisę skųsti:

          1. Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai. Skundas (prašymas) administracinių ginčų komisijai paduodamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo terminas. Tais atvejais, kai administracija (tarnautojas) nevykdo savo pareigų ar vilkina priimti sprendimą, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas. (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

          2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui. Skundas (prašymas) paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto įteikimo (Dvaro g. 80, Šiauliai).

          3.   Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundas paduodamas (Gedimino pr. 56, Vilnius).“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6.          Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:

            6.1.     „[...] [Asociacijos] 2016-10-13 raštas Nr. 154 SA „Dėl LR Šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmosios nuostatos įtvirtinimo miesto šilumos ūkio specialiojo plano teisinę galią turinčiuose dokumentuose“ [Savivaldybės administracijos] priimamajame užregistruotas 2016-10-13 Nr. G-6077 [...]. Raštas pavestas nagrinėti Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistei Brigitai Bendžiuvienei.“

            6.2.    „Rengiant atsakymą [Asociacijai], peržiūrėti Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano (toliau - Planas) dokumentai.“

            6.3.    „Informuojame, kad Pareiškėjų raštas buvo nagrinėjamas iš esmės. Planas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo patvirtinimo“, parengtas įgyvendinant LR Šilumos ūkio įstatymo 7 ir 8 straipsnio nuostatas bei atsižvelgiant į LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją ir Šilumos ūkio plėtros kryptis bei Nacionalinę šilumos ūkio plėtros programą. Kaip jau buvome [Asociacijai] minėję [Savivaldybės administracijos] 2016-02-24 raštu Nr. S-543 [...], viso Plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Plano įvade nurodyta, kad Plano sprendiniai suformuluoti vertinant esamos padėties analizę, Plano koncepciją, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadas. Planas yra viešas dokumentas, todėl rašte nurodyta nuoroda, kur dokumentą galima rasti. Atsižvelgiant į tai, kad Planas yra kompleksinis dokumentas, išskirti atskirų skyrių ar punktų, kuriuose įtvirtinta tik LR Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalies pirmoji nuostata, neįmanoma, todėl taip ir nurodėme Pareiškėjams rašte.“

              6.4.   „Kitų teisiškai galiojančių Plano dokumentų nėra, todėl, mūsų nuomone, pateiktas atsakymas Pareiškėjams yra motyvuotas.“

              6.5.  „Norėdami paneigti Pareiškėjo teiginius, nurodytus [pažymos] 2.3 papunktyje, atkreipiame dėmesį į tai, kad Pareiškėjai papildomai nesikreipė į Savivaldybės administraciją dėl netinkamo atsakymo. Taip pat atkreipiame dėmesį į [Pareiškėjo] skunde nurodytą aplinkybę [pažymos 2.4 papunktis] „2.4. Savivaldybės administracijos direktorius, teikdamas paaiškinimą, neatkreipė dėmesio į tai, jog [...] yra įtvirtinta tik LR Šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmoji nuostata.“, kuri prieštarauja [Asociacijos] 2016-10-13 raštu Nr. 154 SA prašomai pateikti informacijai: „[...] prašome paaiškinti, [...] yra įtvirtinta LR šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmoji nuostata, [...].“

               6.6. „Teikdami nuomonę dėl [pažymos] 2.5 papunktyje nurodytų aplinkybių, informuojame, kad rengiant Planą, Savivaldybės administracijos reikalavimu buvo atlikta pilna specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūra ir parengta SPAV ataskaita, kurioje įvertintas ir numatytas teigiamas aplinkosauginių, socialinių-ekonominių bei kitų pasekmių kompleksas. [...], Plano sprendiniai buvo suformuoti atsižvelgiant į SPAV išvadas.“

               6.7. „Pareiškėjų rašto nagrinėjimas užtruko ilgiau kaip 20 darbo dienų dėl didelių darbo apimčių.“

               6.8. „Atsakymo pateikimo terminas pratęstas nebuvo, Pareiškėjai dėl termino pratęsimo informuoti nebuvo.“

               6.9. „Norime atkreipti Seimo kontrolieriaus dėmesį į tai, kad [Asociacija] tendencingai kiekvieną mėnesį teikia Savivaldybės administracijai po keletą raštų, [prašydama] įvairios informacijos, dėl ko Savivaldybės administracijos darbuotojai yra priversti sukurti įvairius dokumentus ir informacijos rinkmenas, kas yra susiję su didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis. Pavyzdžiui, 2016 m. sausio-gruodžio mėnesiais vien tik šilumos ūkio klausimais [Asociacija] Savivaldybės administracijai pateikė 24 raštus. Kokiais tikslais [Asociacija] naudoja gautus duomenis, Savivaldybės administracija informacijos neturi. [...].“

               6.10. „Atkreipiame Seimo kontrolieriaus dėmesį į tai, kad rengiant Planą, [Asociacija] aktyviai dalyvavo Plano rengimo procese, [jai] buvo siunčiami dokumentai derinimui. Mūsų žiniomis, Plano rengėja - UAB „C“ atsižvelgė į [Asociacijos] pastabas ir atsakė į teiktus klausimus.“

               6.11. Savivaldybės administracijos 2016-02-24 rašte Nr. S-543, adresuotame Asociacijai (kopija), nurodyta:

               6.11.1. „Atsakydami į Jūsų 2016-01-14 raštą Nr. 09 S, informuojame, kad Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimas (toliau -Šilumos ūkio specialusis planas), patvirtintas [Savivaldybės tarybos] 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo patvirtinimo“, yra parengtas vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir jas įgyvendina. Pagrindinis Šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.“

                6.11.2. „Rengiant Šilumos ūkio specialųjį planą, [Savivaldybės administracijos] reikalavimu buvo atlikta pilna specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūra ir parengta SPAV ataskaita, kurioje įvertintas ir numatytas teigiamas aplinkosauginių, socialinių-ekonominių bei kitų pasekmių kompleksas. Šilumos ūkio specialiojo plano sprendiniai buvo suformuoti taip pat atsižvelgiant ir į SPAV išvadas.“

               6.11.3. „Šį atsakymą turite teisę skųsti:

               1. Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai. Skundas (prašymas) administracinių ginčų komisijai paduodamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo terminas. Tais atvejais, kai administracija (tarnautojas) nevykdo savo pareigų ar vilkina priimti sprendimą, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas. (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

                  2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui. Skundas (prašymas) paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto įteikimo (Dvaro g. 80, Šiauliai).

                  3. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundas paduodamas (Gedimino pr. 56, Vilnius).“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7.        Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

7.1.     Įstatymai:

7.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:

              12 straipsnis

– „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“

7.1.2. Viešojo administravimo įstatyme nustatyta:

2 straipsnio 14 dalis –

„Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.“

3 straipsnis

Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...]; 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.”

             14 straipsnio 1 dalis

– „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė.“

7.1.3. Šilumos ūkio įstatyme nustatyta:

        

   2 straipsnio 43 dalis – „Šilumos ūkio specialusis planas – savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, kuriame, vertinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje numatytais sprendiniais ir priemonėmis, nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, tenkinant šilumos vartotojų poreikius mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.“

             8 straipsnis – „1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus. Specialiaisiais šilumos ūkio planais atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra įgyvendinama Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija ir Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatyti sprendiniai ir priemonės. 2. Šilumos ūkio specialieji planai rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo ir aplinkos bei energetikos ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles. 3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus, vadovaujamasi Aplinkos oro apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis dėl oro užterštumo ir urbanistiniais kriterijais (užstatymo tankis, pastatų aukštingumas, užstatymo specifika), taip pat kitais kriterijais, kurie nepažeidžia technologinio neutralumo principo. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai.“

7.1.4. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (aktuali redakcija) reglamentuojama:

15 straipsnio 1 dalis –

„Institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu: [...]; 2) prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones; tokiu atveju per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos pareiškėjui nurodomas jų paskelbimo šaltinis; 3) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų specialiai adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti dokumentus ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; [...].“

7.1.5. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (redakcija, galiojusi nuo 2014-07-01 iki 2017-04-01) buvo reglamentuojama:

3 straipsnio 1 dalis –

„Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka.“

4 straipsnis

– „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; 4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs; 5) pagalbos, reiškiančios, kad visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją.“

16 straipsnio 2 dalis

– „Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu: 1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; [...]; 4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; [...].“

7.2. Kiti teisės aktai:

7.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (redakcijoje, galiojusioje nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) buvo reglamentuojama:

    34 punktas

– „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.“

    35 punktas – „Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“

    45 punktas

– „Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. [...].“

             47 punktas –

„Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...]; 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. [...].”

             50 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą [...], informaciją, [...] priežastys, [...] nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika

  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta

:

             „[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

9. Šio Pareiškėjo skundo tyrimo metu esminė vertintina aplinkybė – Savivaldybės  administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas), nagrinėjant Asociacijos 2016-10-13 kreipimąsi raštu Nr. 154 SA ir teikiant atsakymą. Pareiškėjas abejoja, ar Savivaldybės administracijos pateiktas atsakymas atitinka Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2014-07-01 iki 2017-04-01 ir aktualios Asociacijos 2016-10-13 kreipimosi Nr. 154 SA nagrinėjimo Savivaldybėje metu, 4 straipsnyje įtvirtintus informacijos teikimo principus (pažymos 7.1.5 punktas).

Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 punktai), ir į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 punkte, ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodytą pažymos 8 punkte, konstatuotina:

9.1. remiantis Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus, kurie rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo ir aplinkos bei energetikos ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles. Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 43 dalyje įtvirtinta  nuostata, pagal kurią Šilumos ūkio specialiuoju planu laikytinas savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, kuriame, vertinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje numatytais sprendiniais ir priemonėmis, nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, tenkinant šilumos vartotojų poreikius mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai (Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).

9.2. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas ir kiti Asociacijos nariai 2016-10-13 raštu Nr. 154 SA raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydami pateikti paaiškinimus dėl konkrečios Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtinimo Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plane (jo dokumentuose), t. y. paaiškinti, „kokiuose sprendiniuose, kituose teisinę galią turinčiuose (teisiškai galiojančiuose) Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano dokumentuose, kokiuose jų skyriuose, straipsniuose ir punktuose yra įtvirtinta LR šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmoji nuostata, skelbianti, jog pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis“ (pažymos 4.1.3 punktas).

             

10. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2014-07-01 iki 2017-04-01, 3 straipsnio 1 dalyje buvo reglamentuojama, kad įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją, o atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. To paties teisės akto 4 straipsnyje buvo numatyti pagrindiniai principai, kuriais turėjo vadovautis įstaigos, teikdamos informaciją, t. y. informacijos išsamumo principas, reiškiantis, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija, tikslumo principas, reiškiantis, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją, teisėtumo principas, reiškiantis, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo bei kitais įstatymais ar kitais teisės aktais, ir kt.

                Seimo kontrolierius taip pat atkreipia dėmesį į Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kuriame įtvirtintas įstatymo viršenybės principas, reiškiantis, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, ir kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Vadovaujantis šio teisės akto 14 straipsnio 1 dalies nuostatomis, prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė.

               Tyrimo metu įvertinus 2016-10-13 kreipimosi į Savivaldybės administraciją turinį, nustatyta, jog savo esme jis laikytinas prašymu Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje pateikto prašymo apibrėžimo prasme (pažymos 7.1.2 punktas), dėl to, remiantis Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, nagrinėjant šį 2016-10-13 prašymą turėjo būti taikomos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių redakcijoje, galiojusioje nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23 (toliau vadinama – Taisyklės), įtvirtintos teisės normos.

               Taisyklių 45 punkte buvo reglamentuojama, jog į asmenų prašymus turi būti atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. To paties teisės akto 47.2 punkte nurodyta, kad į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją turi būti atsakoma pateikiant prašomą informaciją Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Pagal Taisyklių 50 punkte įtvirtintas nuostatas, atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą informaciją priežastys, turi būti nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.

               Tyrimo metu nustatyta, jog, atsižvelgiant į Pareiškėjo ir kitų Asociacijos narių 2016-10-13 kreipimąsi Nr. 154 SA, Savivaldybės administracija 2016-11-28 raštu Nr. S-3546iš esmės tinkamai, t. y. nepažeidžiant pirmiau minėtų informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo, įstatymo viršenybės principų, pateikė paaiškinimus dėl 2016-10-13 kreipimesi nurodyto klausimo:

10.1. paaiškino Pareiškėjams ir kitiems Asociacijos nariams, kad visas Savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimu Nr. T-198 patvirtintas Šiaulių miesto šilumos ūkio specialusis planas yra parengtas įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymo 7 ir 8 straipsnio nuostatas, taip pat atsižvelgiant į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, Šilumos ūkio plėtros kryptis bei Nacionalinę šilumos ūkio plėtros programą, todėlišskirti atskirų skyrių ar punktų, kuriuose įtvirtinta tik LR Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalies pirmoji nuostata, nėra galimybės“ (pažymos 4.2.1 punktas);

10.2. pateikė informaciją, kur Pareiškėjas (kiti Asociacijos nariai) gali susipažinti su skelbiamais Savivaldybės    tarybos    sprendimais (pažymos 4.2.2 punktas);

10.3. nurodė atsakymo apskundimo tvarką ir informaciją apie institucijas, kurioms gali būti paduotas skundas (pažymos 4.2.3 punktas).

               Šiame kontekste Seimo kontrolierius papildomai atkreipia dėmesį į tai, kad Savivaldybės administracija savo ankstesniame 2016-02-24 rašte Nr. S-543, atsakydama į Pareiškėjo ir kitų Asociacijos narių 2016-01-14 kreipimąsi Nr. 09 S, be kita ko, taip pat buvo nurodžiusi, kad Šilumos ūkio specialusis planas yra parengtas „vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir jas įgyvendina“, kad „pagrindinis Šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai“. Minėtame 2016-02-24 atsakyme Savivaldybės administracija paaiškino, kad „rengiant Šilumos ūkio specialųjį planą, [...] buvo atlikta pilna specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūra ir parengta SPAV ataskaita, [...]“, o „Šilumos ūkio specialiojo plano sprendiniai buvo suformuoti taip pat atsižvelgiant ir į SPAV išvadas“ (pažymos 6.11 punktas). Be to, tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose Savivaldybės administracija nurodė, kad rengiant Šilumos ūkio specialųjį planą „[Asociacija] aktyviai dalyvavo Plano rengimo procese, [jai] buvo siunčiami dokumentai derinimui“, ir kad „[Savivaldybės žiniomis], Plano rengėja - UAB „C“ atsižvelgė į [Asociacijos] pastabas ir atsakė į teiktus klausimus“ (pažymos 6.10 punktas).

              Tyrimo metu pateiktuose paaiškinimuose Savivaldybės administracija atkreipė dėmesį į tai, kad Asociacija reguliariai kiekvieną mėnesį kreipiasi į Savivaldybę, prašydama įvairios informacijos, dėl to Savivaldybės administracijos darbuotojai yra „priversti sukurti įvairius dokumentus ir informacijos rinkmenas, kas yra susiję su didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis“ (pažymos 6.9 punktas). Savivaldybės administracija taip pat pažymėjo, kad „[Šilumos ūkio specialusis planas] yra viešas dokumentas, todėl [2016-11-28 rašte Nr. S-3546] nurodyta nuoroda, kur dokumentą galima rasti“ (pažymos 6.3 punktas). Šiame kontekste Seimo kontrolierius akcentuoja, kad, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2014-07-01 iki 2017-04-01,16 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktuose buvo numatytos nuostatos, reglamentuojančios, jog įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis, taip pat, jeigu prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta. Pagal šiuo metu galiojančios Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo redakcijos 15 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose įtvirtintas teisės normas, institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu pagal pareiškėjo prašymą reikėtų specialiai adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti dokumentus ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis, taip pat ir tuo atveju, jeigu prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, naudojant elektronines priemones (pažymos 7.1.4 punktas).

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Savivaldybės administracijos pareigūnai savo veiksmais, susijusiais su Pareiškėjo ir kitų Asociacijos narių 2016-10-13 kreipimosi Nr. 154 SA nagrinėjimu, skundo tyrimo atveju nepažeidė informacijos teikimo principų, nurodytų Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (pažymos 7.1.5 punktas), dėl to Pareiškėjo skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant minėtą 2016-10-13 kreipimąsi raštu ir teikiant informaciją, yra atmestinas.

12. Visgi Seimo kontrolierius pažymi, kad, vadovaujantis Taisyklių 34 punkte įtvirtintomis teisės normomis, asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija turi nedelsdama išsiųsti asmeniui pranešimą raštu ir nurodyti prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

              Iš Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų ir informacijos nustatyta, jog Savivaldybės administracija atsakymą į Pareiškėjo ir kitų Asociacijos narių 2016-10-13 kreipimąsi Nr. 154 SA pateikė pavėluotai, t. y. pažeisdama pirmiau minėtą 20 darbo dienų terminą. Apie tai, kad minėto 2016-10-13 kreipimosi nagrinėjimo terminas Savivaldybės administracijoje būtų pratęstas, ir kad Pareiškėjas (kiti Asociacijos nariai) teisės aktų nustatyta tvarka būtų apie tai informuoti, tyrimo metu nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracijai teiktina rekomendacija imtis papildomų priemonių, jog ateityje, tais atvejais, kai asmenų prašymų nagrinėjimas Savivaldybės administracijoje užtrunka ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Savivaldybėje dienos, prašymų nagrinėjimo terminas būtų pratęsiamas ir pareiškėjai apie tai informuojami teisės aktų nustatyta tvarka.            

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:

               Pareiškėjo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „V“ pirmininko X skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant šios asociacijos 2016-10-13 kreipimąsi raštu Nr. 154 SA, atmesti.

                   SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius Šiaulių miesto savivaldybės administracijai rekomenduoja:

               imtis papildomų priemonių, jog ateityje, tais atvejais, kai asmenų prašymų nagrinėjimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje užtrunka ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Šiaulių miesto savivaldybėje dienos, prašymų nagrinėjimo terminas būtų pratęsiamas ir pareiškėjai apie tai informuojami teisės aktų nustatyta tvarka.            

             Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašome pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                             Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1423
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį